Født 30. marts 1969 Sdr. Fasanvej 67, Frederiksberg /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Født 30. marts 1969 Sdr. Fasanvej 67, 4. 2 2000 Frederiksberg 46 40 88 55 / 23 72 14 57 c_grum@ofir.dk"

Transkript

1 &KDUORWWH*UXP Født 30. marts 1969 Sdr. Fasanvej 67, Frederiksberg / &9 - Uddannelse, Erhvervserfaring, Arbejde under studiet, Kurser, Skriftligt arbejde, Skriftligt arbejde under Studiet 8GGDQQHOVH Københavns Universitet Amager &DQGSV\FK Socialpsykologisk overbygning I praktik som adfærdsforsker i Rådet for Trafiksikkerhedsforskning (UKYHUYVHUIDULQJ 2006 d.d. 6HOYVW QGLJWHUDSHXW Samtaleforløb med enkeltpersoner, med inddragelse af kunstterapeutiske metoder 2006 d.d. Psykoterapeutisk Uddannelsescenter i Hillerød &HQVRU De studerende eksamineres i deres specialer der har udgangspunkt i gruppeterapeutiske forløb d.d. 6HOYVW QGLJNXQVWQHULVNNRQVXOHQW Planlægger og gennemfører kreative workshops for medarbejdere i Københavns Lufthavne, NovoNordisk, Sommerakademiet, FTF 2002 d.d. %LOOHGNXQVWQHU Se separat cv Roskilde Kommune +DQGLFDSKM OSHU For ung spastisk mand i eget hjem. Jobbet indebar personlig pleje, madlavning, rengøring, transport og øvrig daglig hjælp Roskilde Kunstforening.XQVWERJDQPHOGHURJPHGUHGDNW U Hørhaven )ULYLOOLJJDUWQHU

2 Kisserup Menighedsråd 0HGOHPRJJUDYHUYLNDU Center for Brobygning i Sundhedsarbejde (CBIS) $QVDW Sn IRUVNQLQJVSURMHNWHW (YDOXHULQJ DI DVWPD RJ DOOHUJLEHKDQGOLQJPHGO JHPLGOHURJNODVVLVNKRP RSDWL Her har jeg bl.a.: Opbygget netværk af fagpersoner. Interviewet læger og homøopater om deres behandlingsmodeller. Udarbejdet spørgeskema til patienterne. Planlagt og gennemført behandlerseminar. Udarbejdet nyhedsbreve. Holdt oplæg om alternativ behandling for studerende på Danmarks Farmaceut Højskole og Danmarks Pædagogiske Universitet. Præsenteret projektet på konference om alternativ behandling i England, dec Deltaget i konference om alternativ behandling i USA, maj Københavns Universitet Amager (NVWHUQOHNWRULVRFLDOSV\NRORJL Daghøjskolen i Roskilde 8QGHUYLVHULSV\NRORJLRJNRPPXQLNDWLRQ Politiskolen 8QGHUYLVHULSV\NRORJLSn*UXQGXGGDQQHOVHQ Bl.a. i emnerne psykisk arbejdsmiljø, kommunikation og borgerkontakt (transaktionsanalyse, feedback, aktiv lytning), krise- og stressteori, psykologisk debriefing, psykisk afvig m.m Politiskolen 8QGHUYLVHULSV\NRORJLSn.RQWRUSHUVRQDOHWV9LGHUHXGGDQQHOVH Planlægning og gennemførelse af 1-dags kursus som led i ugekurset Arbejdspladsens Udvikling. Dagen indeholder bl.a. oplæg og diskussion om kognitiv psykologi, assertion, psykiske reaktioner ved omstruktureringer, konfliktløsning, forskellige stresstests, stressnedsættende faktorer på arbejdspladsen samt samarbejds- og kommunikationsøvelser Folkeuniversitetet 8QGHUYLVHULVRFLDOSV\NRORJL Emnerne er de klassiske indenfor socialpsykologien: socialisering, holdninger, Milgrams forsøg, gruppe- og massepsykologi, interkulturel psykologi samt den nyeste strømning indenfor feltet: brugerperspektivet Folkeuniversitetet 8QGHUYLVHULLQWHUNXOWXUHOSV\NRORJL Jeg planlagde og gennemførte et specialkursus om væsentlige problemstillinger på det interkulturelle felt: bl.a. om integrationsproblematikken, tokulturelle børn, interkulturel kommunikation og interkulturel kompetence d.d Danmarks Forvaltningshøjskole &HQVRUL6HUYLFHSV\NRORJLVDPW2UJDQLVDWLRQRJ.RPPXQLNDWLRQL,7VDPIXQGHW De studerende blev eksamineret i cases eller i projekter, de har udarbejdet Høje Taastrup Kommune.RQVXOHQWMRE Jeg har sammen med en psykologkollega planlagt og afholdt en temadag for 25 Kvikservice-medarbejdere med udgangspunkt i en foretaget trivselsundersøgelse. Formålet var, at medarbejderne selv skulle komme med forslag til, hvordan det kunne blive en endnu bedre arbejdsplads.

3 1999 Udlændingestyrelsen 8QGHUYLVHUSn,QWHUYLHZNXUVXV Jeg underviste jurister, der interviewer asylansøgere, i Interkulturel Psykologi.

4 $UEHMGHXQGHUVWXGLHW 1998 Søtoftegaard Højskole )RUVWDQGHUVWHGIRUWU GHU Søtoftegaard Højskole har i over 40 år har beskæftiget sig med alternativ levevis, alternativ behandling og åndsvidenskab. Arbejdede i 2 mdr. som afløser for forstanderen, hvor jeg bl.a. holdt Morgentanker for ugekursisterne, som i alder svingede fra 18 til 93 år og i antal fra 10 til 50. Morgentanker er en fast del af et højskoleophold, hvor lærere på skift holder oplæg om eksistentielle, alment menneskelige emner Søtoftegaard Højskole )RUPDQGIRUK MVNROHQV(OHYIRUHQLQJ Søtoftegaard Højskole )ULYLOOLJ i køkkenet, som gartner, husmor og sekretær Rehabiliteringscenteret for Torturofre 6WXGHQWHUPHGKM OSHU Dansk Psykolog Forening 6W\UHOVHVPHGOHPL6WXGHQWHUVHNWLRQHQ Dansk Røde Kors )ULYLOOLJ Arbejdede for psykolog Mette Sonniks i Referencecentret for Psykosocial Støtte

5 .XUVHU! " # $ $% &# ' $ $( ) ' og innovation *+#( #$, $'* # -. #$# $,/ 0, " 1$ ' i teori og praksis Det Danske Imago Institut, Svendborg, september 2007 Sommerakademiet er et mødested for professionelle som arbejder med ledelse, organisation 2 " "## & # 3'$45 # 6*7 # $/,/ 8 1 ' 9 45 : % "; #$ )< =1 $ < =1 $ > # 8 BA # $;$% %# " C 8 $ D+ $E $ # 9C! &# " (/#$ = F / "G$1$DH" # 1$ IJ 2 $ 1# # >K# L# # # 2 / ";$# H8 #M$J)/# " $ "# # N OP + "$#9C % # # $ # Sommerakademiet, Odense, august 2007 involverende dialogmetoder der skaber effektiv læring i grupper Organisationspsykologerne, København, juni 2007 Organisationspsykologerne, 2006 Timeart, december 2005 IPTeams, oktober 2005 Det humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, juni 2001 Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Fakultet, Søtoftegaard Højskole, 1995 Niels Brock, 1994 Psykologcentret Trekanten, 1993

6 6NULIWOLJWDUEHMGH R+S"T ÌYa$b Yb W ]$`d_)tv$\ew b ZV \QS8Z&fT$YVZÈcTV3ghW [i\qb W YUVW Z]T$S7j:ZSQYS8T UVW!X%W V TV:g_Z ` W ]]Z7X&UVW Z]gb T$cT$b gt Rea]gV+TS7T$]Mc kslvw bw ]]Z7X&UVW Z] mno.p qlr spt Z[uS"W ]$`TW+X&U]cTV Paper til Det Danske Ledelsesakademis konference En ny dagsorden for ledelse? december 2006 nv X%T!fh[Zc)T$])W ]]ZeX"UVWX5Ya$b V8aS w7tex"ub ats"w ]$`Uj mno.p qlr s Artikel skrevet på opfordring til ledelseidag.dk i november 2006 Projektkatalog, Københavns Lufthavne, 2006 Københavns Lufthavne, 2005 x+cj3zs!gy]w ]$`PUjQYb U$g gw gy$t)yz[ikz\uv TSlZ `zb {/`TS!g9 TyU]cb W ]$`g[)zct$b b TSlZlX&T$S&j3ZS7UgV[)UK}Ub b TS `W~Ib W `ytct$s ZÈj3ZS!gYT$b b T Arbejdsrapport 1/ gkyt9u]v3u `T$b gkt$sl~/s"tv!vt gk]zs"tj3zs5a$cj3zsgky]w ]$`Uj5X%W S"Y]W ]$`T$SQUjU$gV[MU }Ub b T$S `W T$yU]cb W ]$`+ ]/Uj3Yb US"W ]$`Uj T$yU]cb W ]$`gkzs"w T]V T$S"W ]$`g TK`+S8T$ TV W!X+\Qb Uc$g9VW b$j ZS!gKY]W ]$ÈWUb V T$S"]UVW!X5 T$yU]cb W ]$` Arbejdspapir 1/ CBIS Arbejdspapir 2/2000. CBIS (Medforfatter: lektor, dr. scient.soc. Laila Launsø.) Kronik i Danmarks Amtsråd 13/ NULIWOLJWDUEHMGHXQGHU VWXGLHW ƒ: TV3Uj gw gyt j3zs%acg {EV]W ]$`T$S)j:ZSMj3ZS8gV v T$b gktsujx%w ct$] ~ˆZ` cts"t gdv T$ZS8TVW gkytšz ` T$S8YT$]cT$b gktgk[){mg gw `T YZ]gKT$YQX%T]$gTS"$ YgKT$[i\Qb W j3w ^ T$S"TV.X%T$cVS!U]g j:ts:\qs8z b T$[TV ƒ ƒ:œ TVW ]$`Tb gt$s7j:zsqu]lx%t$]cv+j3zs!gky]w ]$`P~/T$b b T$S7ylX%ZS8cU] ct])y$z]g V S%aT$S"T g Ž (Speciale, KUA, 1998, karakteren 10) (Professionspsykologisk synops, KUA, 1998, karakteren 11) ƒ ]M S%a`T$S%a]cT$S!g%k`T$b gkt~/z[u[pab W `ytct$sez Ì TK`+S!{]gK]W ]$`TSeW s j g6j:zs!gky]w ]$`Ž ƒ Reab V8aS"y v ]cv T$S"W ]`P~MWVTZS"WZ`\+S!UYgKW gž (Arbejdsrapport, Rådet for Trafiksikkerhedsforskning, 4/1997) (Anvendt II opgave, KUA, 1997, karakteren 13) ƒ ggkw g[it TK`S"T TV ~ j3zs8yb US"W T$b b TS j ZS!gV v T$b gtgx&t8fb T$c]W ]$`l l[ TK`S"T$ $g S%a` Z ` T`S8T$ $g j:zsgv v T$b gkt ƒ (Bacheloropgave, KUA, 1996, karakteren 11)

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Lærerens udfordringer med brug af PC i undervisningen

Lærerens udfordringer med brug af PC i undervisningen Projektsynopsis, videregående lærerkursus 2014: Lærerens udfordringer med brug af PC i undervisningen Adjunkt Rikke Haugegaard, Institut for Sprog og Kultur, Forsvarsakademiet. Indledning og motivation:

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse 2014 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 21 ADHD-foreningens kurser 2015 EMNE MÅLGRUPPE DATO STED KURSUSNR. FORÆLDRE OG FAMILIENETVÆRKET Styrk din forældrerolle Forældre til børn med ADHD 3.-4. oktober Fyn

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen

AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen Velkommen til to inspirerende konferencer om Aktionslæring i Den nye Folkeskole: Torsdag den 30. oktober kl. 10 16, Copenhagen Europe Center,

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

SAMTALE ER OMDREJNINGSPUNKTET

SAMTALE ER OMDREJNINGSPUNKTET SAMTALE ER OMDREJNINGSPUNKTET Når jeg coacher, interviewer, underviser eller er konsulent handler det om, at både du og jeg bliver klogere. At ingen forsøger at få ret. Undren og nysgerrighed er en god

Læs mere

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter Karriereveje for psykologer 19 inspirationsportrætter Psykologuddannelsen åbner for et væld af karriereveje. Psykologer ved noget om mennesker mennesker som medarbejdere, som forbrugere, som elever og

Læs mere

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN Afsluttende rapport til KreaNord, projekt 13091 ENTRENORD Entreprenørskab i de kunstneriske uddannelser i Norden Afsluttende rapport til KreaNord,

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding

ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding Kom med på årets konference om ADHD og tag pulsen på ADHD. For ADHD er ligeså gennemgribende for den enkelte,

Læs mere

Kursuskatalog 2014. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner :

Kursuskatalog 2014. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog 2014 Efteruddannelse fra CRECEA A/S Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog I et samarbejde mellem de fynske kommuner og CRECEA tilbydes her

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER & KONFERENCER 2015 URSER & ONFERENCER 2015 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for 2015. Vi har sammensat et spændende program, som

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år Småbørnsnetværkets Nyhedsbrev November 2013 Kære netværk Efteråret går på hæld og lige om hjørnet venter vinteren og et nyt år! Husk at sæt et stort X i kalenderen til det kommende årsmøde se mere om dato,

Læs mere