Brøndby Kommune. Børne- og ungepolitikken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brøndby Kommune. Børne- og ungepolitikken"

Transkript

1 Brøndby Kommune Børne- og ungepolitikken

2 Indhold Forord 2 Indledning 3 Sådan læses børne- 4 og ungepolitiken Familien som fundament 5 i børn og unges liv Trivsel i hverdagen 8 Udfordringer og kompetencer 10 Inklusion og fællesskab 12 Tidlig indsats 14 Referenceliste 15 Forord BRØNDBY - OGSÅ BØRNENES BY! Børne- og ungepolitikken udgør den overordnede ramme, som sætter en klar fælles retning for arbejdet med vores børn og unge i Brøndby. En børne- og ungepolitik, der tager sit udgangspunkt i, at vores børn og unge får en sund og glad opvækst, som skaber grundlag for senere deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, og som skaber en grundlæggende forståelse for betydningen og værdien af at kunne færdes i flerkulturelle miljøer. Vi vil kendes ved de bedste rammer for børn og unge, hvad enten det sker gennem Børneforvaltningen, som i dagligdagen udgør det naturlige omdrejningspunkt for aktiviteter for børn og unge, gennem vores dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger, eller gennem vores organiserede del af fritidslivet og alle vores dygtige og engagerede frivillige. Aktører, som alle gør en positiv forskel i et fælles mål om at skabe spændende og udfordrende rammer for vores børn og unge. Børne- og ungepolitikken er blevet til i et tæt samarbejde på tværs af flere forvaltninger og er en yderligere understregning af vigtigheden af, at vores arbejde med børn og unge skal være helhedsorienteret og at vi alle i kommunen har et fælles ansvar for at sikre vores børn og unge de optimale rammer for deres udvikling. Dette også i takt med at indhold, visioner og handlemuligheder implementeres i samspil med vores dygtige medarbejdere såvel som forældrene, som naturligt har en yderst central rolle. Børne- og ungepolitikken tager udgangspunkt i et fælles børne- og familiesyn, som inkluderer alle børn og unge uanset social, kulturel og personlig baggrund, og er dertil opdelt i fem temaer: Familien som fundament i børn og unges liv, Trivsel i hverdagen, Udfordringer og kompetencer, Inklusion og fællesskab, samt Tidlig indsats. Alle vigtige elementer som sammen med vores fælles visioner og konkrete delpolitikker, strategier og målsætninger sætter streg under, at Brøndby også er børnenes by! Michael Gatten Børneudvalgsformand Helge Skramsø Direktør 2

3 Indledning Målet med en børne- og ungepolitik er at beskrive Brøndby Kommunes ambitioner for en sammenhængende indsats på hele børne- og ungeområdet samt sætte fokus på at skabe en forebyggende og helhedsorienteret indsats over for børn og unge. Målgruppen for politikken er alle kommunens børn og unge mellem 0-18 år og deres familier samt politikere og medarbejdere. Politikken omfatter den almene indsats i alle dagtilbud, SFO er, skoler, idræts-, kultur-, og fritidstilbud samt indsatsen over for udsatte børn og unge. Børn og unge tilbringer en stor del af deres liv i kommunale rammer, og det giver kommunen et stort ansvar i forhold til at skabe de bedst mulige opvækstvilkår som grundlag for et godt børneliv og en meningsfuld voksentilværelse. Børne- og ungepolitikken udtrykker det fælles grundlag for arbejdet med børn og unge i Brøndby Kommune. Politikken tager afsæt i national gældende lovgivning samt FN s børnekonvention og Salamancaerklæringen. Tilsammen beskriver de børns rettigheder til at give udtryk for meninger, følelser og synspunkter i det omfang, det ikke krænker andre samt børn og unges ret til højst mulig grad af sundhed, ret til gratis undervisning og ret til hvile, fritid og deltagelse i kulturelle, sundhedsfremmende og kreative aktiviteter. En stor del af Brøndby Kommune er dækket af boligbyggeri (65 % lejeboliger, 30 % ejerboliger og 5 % andet) og industri, men Brøndby byder også på naturområder som skov og strand. Brøndby Kommune består af tre bydistrikter. Brøndby Strand som det ene distrikt er kendetegnet ved etagebyggeri omkring esplanaden samt området ved Brøndby Strand, som består af større villaer. De to øvrige bydistrikter er kendetegnet ved at midt blandt højhuse og andet moderne boligbyggeri, ligger de to gamle kirkebyer Brøndbyøster og Brøndbyvester med huse og gårde på snoede veje og en reference til, hvordan der engang så ud i Brøndby. Brøndby Kommune er kendetegnet ved en diversitet både i forhold til boligmasse, uddannelse, beskæftigelse og etnicitet, der gør, at børn og unge har forskellige muligheder og udfordringer gennem deres opvækst, skolegang og uddannelse. Brøndby Kommunes børne- og ungepolitik er udarbejdet i et samarbejde mellem Social- og Sundhedsforvaltningen, Kultur- og Idrætsforvaltningen, Teknisk Forvaltning og Børneforvaltningen. Politikken er blevet til på baggrund af en arbejdsproces, hvor både børn, unge, forældre, politikere, medarbejdere og andre interessenter har været inddraget blandt andet gennem et workshop-arrangement, hvor godt 100 personer drøftede børn og unges vilkår i Brøndby Kommune. Efterfølgende er der afholdt fokusgruppeinterviews med 30 udvalgte personer fra et bredt udsnit af fagområderne samt to interviews med udskolingselever fra Brøndby Strand Skole og Brøndbyvester Skole. Børne- og ungepolitikken er gældende fra 2012 med en forventet revision i I et tæt samarbejde mellem medarbejdere og forvaltningerne vil der løbende blive sat fokus på udmøntningen af politikkens mål og indsatser. På sigt foretages en revidering hvert fjerde år, som følger byrådsperioden, således at der evalueres og revideres i det første år af valgperioden. Børne- og ungepolitikken udtrykker det fælles grundlag for arbejdet med børn og unge i Brøndby Kommune. 3

4 Sådan læses børne- og ungepolitikken Der indledes med en beskrivelse af Brøndby Kommunes børne- og familiesyn, som det bagvedliggende værdisæt for arbejdet med børn og unge. Brøndby Kommunes medarbejdere er forpligtede på at arbejde ud fra det centralt formulerede børne- og familiesyn men med mulighed for en lokal oversættelse til egen virksomhed og pædagogiske praksis. Herefter følger en præsentation af de fem temaer, som er politikkens omdrejningspunkter. Temaerne er beskrevet i vilkårlig rækkefølge. De fem temaer er: Familien som fundament i børn og unges liv Trivsel i hverdagen. Udfordringer og kompetencer Inklusion og fællesskab Tidlig indsats Under hvert tema er der formuleret en vision samt bud på, hvordan kommune, medarbejdere og forældre kan bidrage til at opfylde børne- og ungepolitikkens mål samt efterleve det børne- og familiesyn, der er centralt for indsatsen på børne- og ungeområdet. 4

5 Brøndby kommunes børne- og familiesyn Brøndby Kommune lægger først og fremmest vægt på, at børn og unge får en sund og glad opvækst, som skaber grundlag for senere deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, samt at de forstår betydningen og værdien af at kunne færdes i flerkulturelle miljøer. Derfor er det essentielt, at kommunens tilbud i udgangspunktet inkluderer alle børn og unge uanset social, kulturel og personlig baggrund. Grundlaget for at børn og unge kan udnytte deres fulde potentiale er, at de føler sig anerkendt og værdsat af de voksne, de møder i kommunens tilbud. Voksne som ser deres ressourcer, potentialer og kompetencer som et aktiv, og kan gøre brug af alsidige metoder, som understøtter alle børn og unges lyst til at lære og være kreative, så de på sigt motiveres til at tage en uddannelse og komme ud på arbejdsmarkedet. Forældrene har det primære ansvar for deres børns opvækst herunder udvikling, trivsel og opdragelse, men fagprofessionelle skal understøtte forældrenes indsats og være med til at skabe rammer for, at forældrene kan løfte dette ansvar. At blive forældre er en evig kilde til sårbarhed. Alle ønsker det bedste for deres barn, og ingen ønsker at være en dårlig forælder. Med dette i mente bygges samarbejdet mellem medarbejdere og forældre derfor på respekt, videndeling og dialog. Samarbejdskulturen i Brøndby Kommune skal være i højsædet for, at vi kan levere høj kvalitet. Alle kommunens medarbejdere har et ansvar for at være opmærksomme på og handle over for børn og unge, der udviser tegn på udsathed, for at kunne sætte ind med den mindst indgribende aktivitet så tidligt som muligt. Samarbejdskulturen i Brøndby Kommune skal være i højsædet for, at vi kan levere høj kvalitet. 5

6 Familien som fundament i børn og unges liv Forældrene er de centrale voksne i børn og unges opvækst og for udvikling af deres personlighed. Forældrene har et særligt ansvar og forpligtelser i forhold til deres barn eller den unge og de fællesskaber, det indgår i. Familien er den grundlæggende enhed, der omgiver os i en tæt og tryg relation. Familien skal videregive de værdier, der er med til at gøre børn og unge livsduelige i et moderne samfunds institutionelle og uddannelsesmæssige sammenhænge samt påtage sig hovedansvaret for, at børn og unge trives og opdrages efter demokratiske principper. I dag er mange børn en del af sammenbragte familier eller familier med en enkelt forsøger. Det betyder, at der er børn og unge, der lever med et stort familienetværk i deres hverdag, mens andre oplever at have et relativt lille familienetværk. Familien, stor som lille, er dog altid en aktiv medspiller i forhold til, at der er tryghed og helhed i børn og unges institutions- og skoleliv. Der er stor forskel på Brøndby Kommunes tre bydistrikter. Størst er forskellen mellem bydistrikterne Brøndbyvester og Brøndby Strand. En skoleundersøgelse (2011) i Brøndby Kommune viser for eksempel at 72,7 % af familierne i Brøndby Strand bor i etageejendomme, mens det kun gælder for 37,2 % i Brøndbyvester. I forhold til etnicitet og sprog viser undersøgelsen, at størstedelen af eleverne på Brøndbyvester Skole har danske forældre og dansk som hjemmesprog, mens størstedelen af eleverne fra Brøndby Strand Skole har forældre født i udlandet, og der tales oftere både dansk og et andet sprog i hjemmet. I samarbejdet mellem medarbejdere og familien imødegås de kommunikative udfordringer af et grundsyn om, at familien altid er en ressource i barnets eller den unges liv. 6

7 Brøndby kommune vil understøtte dette således: Medarbejdernes tilgang i samarbejdet med barnets eller den unges familie bygger på dialog og inddragelse. Familien kan som nævnt variere, og den kan i dag være udbygget med bedsteforældre, onkler, tanter, større søskende og venner. I et forebyggelsesperspektiv forpligter medarbejderne sig til at se familien som en dynamisk enhed, der kan have flere ressourcepersoner end forældrene. Det er således vigtigt, at medarbejderne er opmærksomme på, om der kan trækkes på forebyggende støtte i netværket omkring de udsatte børn og unge, og hvis det ikke er tilfældet, skal medarbejderne sikre forebyggende indsatser efter behov. Samarbejdet med familien bygger på tillid og respekt og skabes gennem den gode relation. Forældrene har det primære ansvar og forpligtelser over for barnet og den unge i forhold til de fællesskaber, barnet eller den unge indgår i. Udenfor skole- og institutionsliv skal der skabes fora og rammer, hvor familien har mulighed for at danne netværk, udfolde sig og bibringes fælles gode oplevelser. Dette gælder ikke mindst, når den udsatte unge uden et stærkt netværk forlader de trygge rammer i folkeskolen og skal klare sig på en ungdomsuddannelse. Familien er den grundlæggende enhed, der omgiver os i en tæt og tryg relation. Foto: GAM3 7

8 Trivsel i hverdagen Trivsel i hverdagen er afgørende for børn og unges livsglæde og indlæringsevne. Glæde og tryghed samt sund mad og god søvn spiller en stor rolle for børn og unges udvikling, ligesom motion og fysiske udfordringer stimulerer børn og unges motoriske, sociale og læringsmæssige færdigheder. Børn og unge skal føle sig glade og trygge i deres hverdag. Glæde er karakteristisk ved at være en lys og ukompliceret følelse og det er gennem glæde, man mærker, hvad man trives med og vokser af. Oplevelsen af tryghed understøtter børn og unges selvværd og er med til at sikre, at de får en dagligdag med bedre mulighed for indlæring, for at danne venskaber og derved få et generelt bedre børne- og ungdomsliv. Det handler derfor om at skabe tryghed og glæde gennem den kommunale indsats på alle niveauer, både i de organisatoriske og fysiske rammer, herunder byens fysiske indretning i boligområder, i institutioner, parker, på idrætsanlæg m.m. En undersøgelse blandt Brøndby Kommunes og 9. klasser fra sensommeren 2011 viser, at børn og unges indtag af sukker ligger over landsgennemsnittet, mens indtaget af frugt og grønt ligger under landsgennemsnittet. Undersøgelsen viser derudover, at en større andel elever kommer i skole uden at have fået morgenmad. For at børn og unge kan udnytte deres kompetencer samt deltage i hverdagens aktiviteter (dagtilbud, skole, SFO, klub, fritidstilbud mv.) har de behov for sund mad og drikke i løbet af dagen. Derfor er det en vedvarende opgave for medarbejderne i samarbejde med forældrene at arbejde for sunde madvaner hos børn og unge. Også søvnmængden og søvnkvaliteten har stor betydning for børn og unges trivsel. Søvnen er en af de vigtigste grundsten for et sundt helbred og for at kunne klare alle de stimuli, man dagligt udsættes for. Tilstrækkelig søvn gør børn og unge mere 8

9 modstandsdygtige over for infektioner, hvilket har betydning for væksten og den generelle udvikling. Man bliver ikke så let stresset, irritabel og man kan bedre koncentrere sig i løbet af dagen, hvis man får sin søvn. Børn og unge skal have mulighed for at udvikle en kropsog oplevelseskultur, der bidrager til livskvalitet og dannelse. Kroppen i denne sammenhæng er hele kroppen inklusiv den mentale, psykiske og sociale dimension. Det handler om gode oplevelser, sundhed, fællesskaber, tryghed og glæde, som alle er vigtige elementer i en forebyggende indsats. Behovene kan og skal opfyldes mange steder i børn og unges hverdag for eksempel i vuggestuen, i børneha ven, i skolen, i SFO en / klubben, i uddannelsen, i fritidsforeningerne gennem den pædagogiske indsats. Samtidig er det vigtigt at indrette den lokale legeplads, udflugtslegepladsen og byrummet, så de fremmer børn og unges mulighed for fysisk aktivitet og den frie leg. Kommunens mange grønne områder er en oplagt arena for leg og bevægelse både i institutionsregi og for familien. Forskning peger på, at ophold i grønne områder har en præventiv virkning i forhold til stress og dermed en gavnlig effekt på menneskers trivsel. Man bliver i bedre humør og ens koncentration fremmes. Mange børn og unge i Brøndby dyrker idræt, og en stor del spiller fodbold. Det er vigtigt, Brøndby Kommune bevarer et bredt udbud af idrætsaktiviteter for, at børn og unge vedbliver at være fysiske aktive og derved understøtter dem i at føre et aktivt og sundt liv. Det en vedvarende opgave for medarbejderne i samarbejde med forældrene at arbejde for sunde madvaner hos børn og unge Brøndby Kommune vil understøtte dette således: Børn og unges fysiske hverdagsrammer skal være sjove, pirrende, udfordrende og stimulere til leg og bevægelse for forskellige aldre både inde og ude. Skolernes udearealer planlægges som bydelens fælles aktivitetsbase, så områderne også er attraktive udenfor skoletid for hele familien under hensyntagen til det organiserede idræts- og foreningsliv. Udviklingen af de fysiske rammer skal være helhedsorienteret, så der inddrages viden på tværs af sektorer. Børn og unge skal inddrages aktivt både i byplanlægningen og i planlægningen af de udearealer, der konkret er tiltænkt dem. Skoler, fritids- og idrætsforeninger skal arbejde tættere sammen, så det bliver lettere i børnenes og de unges hverdag at benytte tilbuddene. For at styrke den almene trivsel hos børn og unge skal medarbejdere være bevidste om, at de er rollemodeller. Medarbejderne skal søge dialogen med børn og unge samt deres forældre vedrørende søvnens afgørende betydning for udvikling og trivsel Den mad kommunen tilbyder på institutionerne skal følge Sundhedsstyrelsens De 8 kostråd samt appellere til en sanselig oplevelse. 9

10 Udfordringer og kompetencer Alle børn og unge skal opleve en balance mellem meningsfulde udfordringer og egne kompetencer. Derfor skal børn og unge sikres varierede muligheder for både faglig og personlig udvikling, så de kan tilegne sig grundlæggende faglige, sociale, kulturelle og kreative kompetencer. Alle børn og unge er forskellige, men skal have lige muligheder i det ligger en respekt for, at børn og unge har forskellige opvækstvilkår, ressourcer og kompetencer. At skabe lige muligheder for at udvikle og uddanne sig indebærer, at børn og unge i nogle tilfælde skal behandles forskelligt. Brøndby Kommune ønsker, at folkeskolens normalklasser skal udgøre rammen for undervisningspligtige børn og unge, og derfor skal medarbejderne kvalificeres til at håndtere udsatte børn og unge, således at det bærende princip bliver, at børn ikke ekskluderes fra deres normalmiljø. Det er derfor afgørende, at de fagprofessionelle ser det enkelte barns og den unges ressourcer samt opmuntrer dem til at afprøve nye sider af sig selv. Dette vil understøtte børns og unges mod til at turde noget mere selv og sammen med andre. Gode læse- og skrivefærdigheder i skolen er et væsentligt grundlag for succes i en senere uddannelsesmæssig sammenhæng. Særligt i dagtilbud skal der prioriteres tiltag og kurser i udvikling af nye metoder og viden, der styrker de sproglige kompetencer hos børn, således at alle børn, der starter i skole, kan tale dansk. Hastigheden i børns og unges udvikling er ikke ens og dette skal de kommunale tilbud tage hensyn til ved at tilbyde en bred vifte af udviklings- og læringsmiljøer. Derfor skal læring foregå både i formelle undervisningsmiljøer og i uformelle, udfordrende og eksperimenterende miljøer med såvel fysisk aktivitet, leg, kreativ som intellektuel 10

11 Brøndby Kommune vil understøtte dette således: udfoldelse. Læring opfattes som mere end noget, der sker ved passivt at modtage viden fra en voksen der er i højere grad tale om, at læring er noget, der foregår i sammenspillet mellem børn, de unge og voksne samt gennem børns og unges aktive involvering og refleksion i fællesskab. Brøndby Kommune vil tilbyde og udvikle lokale idræts-, fritids- og kulturtilbud i takt med børns og unges hastige udvikling og skiftende samfundsbestemte interesser, hvor de ligeledes får mulighed for at udfolde, fordybe og udtrykke sig kreativt. Især for større børns og unges trivsel, udvikling og læring spiller et velfungerende fritidsliv en vigtig rolle og kan være en positiv og forebyggende faktor, der på en gang både understøtter og udvikler børns og unges identitetsdannelse samt sociale kompetencer. Gode læse- og skrivefærdigheder i skolen er et væsentligt grundlag for succes i en senere uddannelsesmæssig sammenhæng. Brøndby Kommune vil sikre en tidlig målrettet og effektiv sprogstimulerende indsats for alle børn i dagtilbud, og derfor sprogtestes alle børn som udgangspunkt, når de er tre og fem år og igen i børnehaveklassen. I alle dagtilbud er der udpeget to sprogansvarlige, som efteruddannes løbende i nyeste viden samt metoder indenfor sprogstimulering. Medarbejderne er forpligtede på at samarbejde både med egne kolleger og tværfagligt. I skoler og dagtilbud møder børn og unge velkvalificerede og engagerede voksne. Kulturhusene og heri folkebiblioteket tilbydes som et inkluderende offentligt frirum med plads til alle børn og unge, hvor der suppleres med læringsunderstøttende initiativer. Brøndby Kommune vil sikre klubmiljøer til relevante aldersgrupper samt tilbyde ungdomsskole og musikskole. For unge, der ikke er parate til at gå direkte i ungdomsuddannelse efter grundskolen, tilbydes et afklarende og opkvalificerende tilbud, der gør dem uddannelsesparate. Tilbudsviften tilpasses løbende (Brøndby Kommunes Ungestrategi) En koordineringsgruppe med deltagere fra Jobcenteret, Børneforvaltningen og UU mødes månedligt med henblik på at lave handleplaner for disse unge. (Brøndby Kommunes Ungestrategi). Brøndby Kommune vil skabe samt videreudvikle kulturtilbud, hvor børn og unge har mulighed for at fordybe sig og udfordre deres kreativitet og fantasi. 11

12 Inklusion og fællesskab Børn og unge skal opleve at de fællesskaber, de er en del af, er trygge og inkluderende. Det vil sige, at der er plads til mangfoldighed og forskellighed. Det er grundlaget for, at de enkelte børn og unge føler sig anerkendt og værdsat. At være inkluderet betyder at opleve sig som en værdifuld deltager i fællesskabet. Hvor man trives, har positive relationer til jævnaldrende og voksne, samt udvikler sig optimalt i forhold til egne forudsætninger og potentialer på det faglige niveau. I alle Brøndby Kommunes tilbud arbejdes der inkluderende for at understøtte børn og unge i at opnå en følelse af ligeværd og tillid til egne og fællesskabets muligheder. Det betyder, at medarbejderne i arbejdet med børn og unge tager et tydeligt ansvar på sig som normsættere, normformidlere, vejledere, hjælpere, samarbejdspartnere og beskyttere. I en inkluderende praksis flyttes fokus fra barnets eller den unges fejl og mangler til et fokus på deres ressourcer og bidrag til fællesskabet. Blikket flyttes ligeledes fra barnets og den unges tilpasningsevne til fællesskabets måde at være fællesskab på. Dermed er udsatheden ikke en egenskab ved barnet eller den unge men en beskrivelse af den position, som barnet eller den unge befinder sig i. Fokus skal i højere grad vendes mod den professionelles faglighed og fællesskabsforståelse for at skabe nye deltagelsesmuligheder for barnet og den unge, således at de kommer til at trives og udvikles. En inkluderende kultur er blandt andet kendetegnet ved at: Forskellighed er en styrke Pædagogikken afspejler hele børne- og ungegruppen Der er tydelige og høje forventninger til alle børn og unge Ledelsen understøtter de lokale inkluderende initiativer Personalet arbejder i teams og deltager i tværfagligt arbejde Forældresamarbejdet er højt prioriteret Der er sammenhæng mellem dagtilbud, skole og familieliv Inklusion er en fælles vision for politikere, personale, forældre og børn Gennem løbende dialog og samarbejde med forældre og forældrebestyrelser drøftes mulighederne for at skabe åbne og udviklingsorienterede miljøer, hvor alle børn og unge oplever sig anerkendte og værdsatte. Alle kommunens tilbud skal have det forebyggende og inkluderende sigte, men er der børn og unge i udsatte positioner, der ikke profiterer af kommunens almene pædagogiske tilbud, skal de enten sikres særlig støtte i deres 12

13 Brøndby Kommune vil understøtte dette således: nærmiljø, hvor indsatsen skal tage hensyn til det enkelte barns alder, udvikling, modenhed osv., eller tilbydes en plads i et specialiseret tilbud. Mobning er ødelæggende for børn og unges livsglæde og selvværd. Mobning påvirker selvforståelsen, moralen og den sociale identitet hos alle børn og unge i en gruppe eller klasse. Derfor skal alle kommunale tilbud have en klar mobbepolitik og strategi, der er kendt af både børn, unge, forældre og medarbejdere. Af mobbestrategien skal det blandt andet fremgå, hvilke tiltag, der iværksættes, når mobning er konstateret, hvordan børn, unge og forældre inddrages i arbejdet med at fremme den sociale trivsel og modvirke mobning, og hvilke ressourcepersoner institutionen eller skolen råder over. I alle dagtilbud, skoler, SFO er og idræts-, kultur og fritidstilbud/klubber formuleres principper og mål for inklusion, der evalueres. I alle pædagogiske tilbud er der et forum, hvor man planlægger og drøfter, hvordan der skabes og indrettes et inkluderende miljø i den enkelte enhed. Alle medarbejderne er opmærksomme på deres rolle som rollemodel, og forstår, at der kan være en sammenhæng mellem egen adfærd og børns handlinger. Medarbejderne understøtter børn og unge i deres konflikthåndtering, men det endelige ansvar for konfliktløsning er de voksnes. Medarbejderne er forpligtet på at samarbejde tværfagligt samt opsøge relevant faglig viden og sparring. Udvalgte medarbejderne skal besidde kompetencer til at understøtte forældreansvaret og opkvalificeres til for eksempel at kunne facilitere et familienetværk. I en inkluderende praksis flyttes fokus fra barnets eller den unges fejl og mangler til et fokus på deres ressourcer og bidrag til fællesskabet. 13

14 Tidlig indsats I Brøndby Kommune er en tidlig indsats konkret og retter sig mod det enkelte barn, den unge eller familien. Med tidlig indsats menes, at det enkelte barn eller den unges problemer søges afhjulpet, så snart de er observeret. Tidlig indsats iværksættes for at forhindre, at problemerne vokser sig så store, at de ikke kan afhjælpes i familien eller det nære miljø. For at sikre at problemerne løses i barnets og den unges kendte og nære miljø skal medarbejdere i de pædagogiske tilbud inddrage sagsbehandlere, sundhedsplejerske, psykologer og andre faggrupper i et tæt tværfagligt samarbejde, så en koordineret og tidlig indsats kan iværksættes, hvor det er nødvendigt. Der skal sikres et smidigt system, hvor der kan ageres hurtigt og effektivt lige fra de første tegn på mistrivsel observeres. Ligeledes skal der være en klar køreplan i forhold til mobning, så der kan sættes ind med det samme, det konstateres, at et barn eller en ung udsættes for mobning. positioner, når de skal begå sig i nye omgivelser. Derfor vægter vi i Brøndby Kommune et godt samarbejde på tværs både indenfor og mellem forvaltninger, så ingen børn og unge tabes mellem to stole. Indsatsen skal være præget af medarbejdere, der tænker og arbejder helhedsorienteret i forhold til barnet, den unge og netværket omkring barnet og den unge. Familien skal opleve indsatsen som en tværfaglig løsning, der tager afsæt i dialog, involvering og samarbejde med barnet, den unge og familien. I arbejdet med tidlig indsats er de formaliseret overgange mellem kommunens tilbud et vigtigt fokuspunkt. Fra 0 til 18 år bevæger barnet sig fra hjemmet til vuggestue/dagpleje og videre til børnehave derefter til skole/sfo for til sidst at påbegynde en ungdomsuddannelse, som oftest er trinbrættet til et aktivt arbejdsliv. I den sammenhæng er det væsentlig at sikre at viden og information ikke går tabt, så der kan blive taget ekstra hånd om børn og unge i udsatte 14

15 Brøndby Kommune vil understøtte dette således: Rammerne for ansvar og samarbejde ved de formaliserede overgange i børn og unges liv tydeliggøres. Der skal sikres et smidigt system, hvor der kan ageres hurtigt og effektivt lige fra de første tegn på mistrivsel observeres. Alle kommunale tilbud, der retter sig mod børn og unge, udarbejder en klar mobbepolitik, som behandles i bestyrelser, medarbejdergrupper og blandt børn og unge for eksempel i elevråd eller andre brugergrupper. Medarbejderne udarbejder en koordineret, målrettet og fællesforpligtende handleplan for arbejdet med børn og unge i udsatte positioner. Indsatser evalueres i forhold til effekten og forinden iværksættelse af nye indsatser. Alle medarbejdere kender national gældende lovgivning. Der tilbydes åben anonym rådgivning for børn, unge og familier. Foto: GAM3 Referenceliste FN s Børnekonvention Salamancaerklæringen Dagtilbudsloven Folkeskoleloven Serviceloven Brøndby Kommunens Ungestrategi Brøndby Kommunes skoleundersøgelse 2011 (5., 7., og 9. klasserne) Opsøgende arbejde prioriteres højt. Som et led i den forebyggende og tidlige indsats skal det sikres, at der arbejdes tværfagligt med de årige, som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse jvf. (Brøndby Kommunes Ungestrategi) 15

16 Brøndby Kommune Brøndby Rådhus Park Allé Brøndby Tlf.:

Børne- og ungepolitikken April 2015 BRØNDBY KOMMUNE

Børne- og ungepolitikken April 2015 BRØNDBY KOMMUNE Børne- og ungepolitikken April 2015 BRØNDBY KOMMUNE 1 Indhold Forord 2 Indledning 3 Sådan læses børne- og ungepolitikken 4 Brøndby kommunes børneog familiesyn 5 Familien som fundament i børn og unges liv

Læs mere

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Børneog Ungepolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk Indhold Forord 3 Indledning 4 Trivsel i hverdagen 5 Parat til fremtiden 6 Respekt for fællesskabet 7

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune 2010-2014 UDKAST 01-12-2010 Greve Kommune Forord Børn og unge skal have det godt i Greve Kommune. De skal være glade for at være sig selv, og de skal kunne indgå

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2012-16

Børne- og Ungepolitik 2012-16 Børne- og Ungepolitik 2012-16 1 Indhold Velkommen 4 Baggrund og lovgivning 5 Børne- og Ungesyn 6 Trivsel og sundhed 7 Udviklingsmuligheder for alle 8 Parat til fremtiden 9 Det fælles fundament 10 Faglighed

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

Børne- og Ungepolitik er udgivet af: Greve Kommune. Vedtaget af Greve Byråd 2011

Børne- og Ungepolitik er udgivet af: Greve Kommune. Vedtaget af Greve Byråd 2011 sig, orienteres om serviceniveauet på området. Støtten gives hvor behovet er, nogle gange til barnet og andre gange til hele familien. Forældrene inddrages altid i målfastsættelsen for indsatsen, uanset

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle Strategi for udviklende og lærende fællesskaber for alle Herlev Kommune, 2016 1. udgave Oplag: 1000 eksemplarer Tryk: Herrmann & Fischer Grafisk layout: Mediebureauet Realize Fotos: Herlev Kommune, Panthermedia

Læs mere

Børne- og ungepolitik

Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik Børne - og ungepolitik Bken i pixi-format Favrskov Byråd har vedtaget en B, der peger frem mod 2014. Den er delt op i fem temaer: Udvikling og effektivisering Læring og kvalitet Inklusion

Læs mere

Sammenhængende Børne- og ungepolitik

Sammenhængende Børne- og ungepolitik Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2013 Vejen Kommunes overordnede vision At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Vejen kommunes

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune Den sammenhængende børne- og ungepolitik Horsens Kommune 2017-19 1 Forord Vi har en fælles vision I Horsens har vi en fælles vision om, at alle børn og unge skal have en uddannelse. Det gælder for alle

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats Børne-, Unge- og Familiepolitik 2018 Fælles Ansvar - Fælles indsats INDLEDNING Et godt hverdagsliv er afgørende for alle børn, unge og familier i Hjørring Kommune uanset social og kulturel baggrund. En

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013.

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017 Godkendt i byrådet den 28. februar 2013. INDLEDNING... 3 DEN RØDE TRÅD... 3 RELATIONER... 5 FOKUSOMRÅDE... 5 LÆRING OG UDVIKLING... 6 FOKUSOMRÅDE... 2

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken Tværgående politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Indledning 6-7 1. Byrådets børne- og familiesyn 8 2. Fælles ansvar 10 3. Politiske målsætninger

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

Ungepolitik Ballerup Kommune

Ungepolitik Ballerup Kommune www.ballerup.dk Ungepolitik Ballerup Kommune Vi satser på mennesker Ny ungepolitik Den 26. januar 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen den nye Ungepolitik Forud var gået en god, lang og grundig proces, hvor

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og undervisningsudvalget. Hver SFO og klub skal arbejde efter kommunens overordnede politikker og generelle

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Dagtilbud. Politik for Herning Kommune

Dagtilbud. Politik for Herning Kommune Dagtilbud Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Dagtilbudspolitik - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 -Politik

Læs mere

Her indsættes et billede af SFO-børn. Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO

Her indsættes et billede af SFO-børn. Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO Her indsættes et billede af SFO-børn Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO Forord af Pernille Schnoor, formand for Børne- og Skoleudvalget 2 Ινδλεδνινγ Kommunalbestyrelsen blev pr. 1. august

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik. for Haderslev Kommune. version 2013

Sammenhængende børnepolitik. for Haderslev Kommune. version 2013 Sammenhængende børnepolitik for Haderslev Kommune version 2013 Sammenhængende Børnepolitik 1 for Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse Indledning Baggrund, udarbejdelse og godkendelse Afgræsning og sammenhæng

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Redigeret udgave af Mål og Indholdsbeskrivelser for SFO Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Forord fra: Borgmester Eller Udvalgsformand eller Børne og unge direktør Eller Skolechef Til hver folkeskole,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Forældrebestyrelsen og personalet. Fortælling om Børnehuset Baggersvej

Forældrebestyrelsen og personalet. Fortælling om Børnehuset Baggersvej Forældrebestyrelsen og personalet Fortælling om Børnehuset Baggersvej Sådan engagerer vi os. Sunde og dygtige børn i trivsel! Ofte hørt, men hvordan praktiseres det? I Børnehuset Baggersvej fokuserer vi

Læs mere

Børnepolitik

Børnepolitik Frederikshavn Kommunes sammenhængende Børnepolitik 2010-2013 Fr.havn Byråd 26.1.2011 32392-10 v4 Indholdsfortegnelse Indledning Hvad siger loven? Børnepolitikkens rolle i kommunerne Børnepolitikken i Frederikshavn

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 Børnepolitik i Odsherred Kommune. Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Rammer for mål og indholdsbeskrivelser for skolernes fritidstilbud i Vesthimmerlands Kommune

Rammer for mål og indholdsbeskrivelser for skolernes fritidstilbud i Vesthimmerlands Kommune Rammer for mål og indholdsbeskrivelser for skolernes fritidstilbud i Vesthimmerlands Kommune Alle børn i Vesthimmerland skal have et godt børneliv 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse ----------------------------------------

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Den inkluderende skole FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Disposition Baggrund og værdier Forståelse af inklusion Et inkluderende læringsmiljø Forudsætninger kompetencer og viden En kompleks og fælles

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

ISC - Skole- og SFO området

ISC - Skole- og SFO området NOTAT ISC - Skole- og SFO området 21-07-2017 Udkast - Børne- og Ungepolitik Vision I Høje-Taastrup Kommune skal børn og unge udvikles og udfordres, så de trives og lærer mest muligt, uanset forudsætninger.

Læs mere