Folketællingen i Kongeriget Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketællingen i Kongeriget Norge"

Transkript

1 NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Folkemængde fordelt efter Livsstilling (Recensement du ler Janvier 1891: Popula ion classée par professions) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. Kristian i a. I Kommission hos H. Aschehoug & Co

2 Tidligere udgivne Hefter vedkommende Folketællingen 1 Januar 1891 se Norges officielle Statistik, Tredie Række No. 202 og 229. DET STEENSKE BODTRYKKERI.

3 Indhold. Side. Forord I Rettelser ' III Alfabetisk Fortegnelse over Livsstillinger samt over forskjellige andre i Værket benyttede Udtryk med hosføiet fransk Oversættelse V Tabel 1. Oversigt for Riget, Rigets Bygder og Byer samt særskilt for Kristiania over den tilstedeværende Folkemængde fordelt efter Livsstilling med Oplysning A) om det til hver Livsstillingsklasse hørende Antal Erhvervende og Forsørgede samt B) angaaende det samlede Antal Personer, der direkte eller indirekte er knyttet til vedkommende Erhverv 2 1. Riget 2 II. Rigets Bygder 14 III. Rigets Byer 24 IV. Kristiania Nærmere Oplysninger for Riget, Rigets Bygder og Byer samt særskilt for Kristiania vedrørende de til de forskjellige Livsstillingsklasser hørende forsørgede Familielemmer samt angaaende de til samme Husstand henhørende Familielemmer og Tjenere, der ikke er beskjæftigede ved husligt Arbeide 44 I. Riget 44 II. Bigots Bygder 54 III. Rigets Byer 64 IV. Kristiania Oversigt for den tilstedeværende Folkemængde over de forskjellige Livsstillinger, fordelt amtsvis, med Oplysning A) om det til samme hørende Antal Erhvervende og Forsørgede samt B) angaaende det samlede Antal Personer, der direkte eller indirekte er knyttet til vedkommende Erhverv 84 Samtlige Grupper af Livserhverv og Livsstillinger Hovedgrupper af Livserhverv Hovedgrupper af Livsstillinger De vilttigere Livsstillinger ordnede efter Hovedgrupper af Livserhverv Summarisk Oversigt for Riget, Rigets Bygder og Byer samt for hvert Amts Landdistrikt og Bydistrikt over Befolkningens Fordeling efter Erhverv 168 A. Samlet Antal tilstedeværende Personer, der leve af vedkommende Erhverv 168 B. Samlet Antal tilstedeværende Personer, der direkte eller indirekte er knyttet til vedkommende Erhverv Hovedgrupper og Undergrupper af Livserhverv samt af Livsstillinger for tilstedeværende Personer over 15 Aar i Riget, Rigets Bygder og Byer samt særskilt for Kristiania 172

4 Table des matières. Pages. Préface I Errata III Nomenclature des professions avec l'indication du système du groupement et avec traduction en Français V Traduction en Français de diverses expressions norvégiennes employées en connexion avec la nomenclature des professions XVI Tableau no 1. Aperçu de la population de fait répartie par professions, pour le royaume, les campagnes, les villes et séparément pour la ville de Kristiania, avec indication A) des individus exerçant les professions, des membres de famille et autres personnes vivant à leur charge et B) de la somme totale des personnes qui directement ou indirectenient dépendent des différentes professions 2 I. Royaume 2 II. Campagnes 14 III. Villes 24 IV. Kristiania Données supplémentaires pour le royaume, les campagnes, les villes et séparément pour la ville de Kristiania, concernant les membres de famille vivant à la charge des différentes professions et concernant d'autres membres de famille et domestiques occupés par des travaux spéciaux et classés selon la profession du chef de la famille 44 I. Royaume 44 II. Campagnes 54 III. Villes 64 IV. Kristiania Aperçu pour les professions plus importantes de leur répartition par préfecture, avec indication A) des individus exerçant les professions, des membres de famille et autres personnes vivant à leur charge et B) de la somme totale des personnes qui directement ou indirectement dépendent des différentes professions 84 Total général Grandes classes professionnelles Grandes classes sociales Spécification par professions et par classes sociales Aperçu sommaire de la population de fait répartie par profession, pour le royaume, les campagnes et les villes par préfecture 168 A. Somme totale des individus vivant des différentes professions B. Somme totale des individus qui directement ou indirectement dépendent des différentes professions 170

5 Side. Tabel 6. Detaillerede Opgaver over Livserhverv og Livsstillinger for tilstedeværende Personer over 15 Aar i Riget, Rigets Bygder og Byer samt særskilt for Kristiania 182 Hovedgruppe I. Offentligt Arbeide og privat immaterielt Erhverv 182 II. Jordbrug, Fædrift, Skovdrift, Fiskeri 196 III. Orubedrift, Bergværksdrift, Industri 201 IV. Handel, Omsætning og Samfærsel 221 V. Husligt Arbeide samt Erhverv og Arbeide af ubestemt eller ikke nærmere betegnet Art 232 VI. Formuesindtsegt, Foderaad, Pension m. m. 235 VII. Uden Erhverv 235 n VIII. Uopgivet Erhverv Summarisk Oversigt over Livserhverv for tilstedeværende Personer over 15 Aar særskilt for Riget, Amterne, Fogderierne, Herrederne og Byerne 238 Riget og Amterne 238 Fogderierne 242 Herrederne 250 Byerne Detaillerede Opgaver over Livsstillinger for Bygderne amtsvis samt for de vigtigere Byer. Tilstedeværende Personer over 15 Aar 286 Bygderne amtsvis De vigtigere Byer Tilstedeværende Personer under 15 Aar med lønnet Erhverv eller selvstændig Indtægt 326 I. Detaillerede Opgaver for Riget, Rigets Bygder og Byer samt særskilt for Kristiania 326 II. Opgaver for Amter og Fogderier 328 III. Opgaver over Antallet af Born sysselsatte som Jætere eller Fabrikarbeidere i enkelte mere fremtrædende Herreder Tabel udvisende Forholdet mellem den tilstedeværende og den hjemmehørende Folkemængde over 15 Aar, fordelt efter Livsstilling 332 il. Prosenttal for det samlede Antal tilstedeværende Personer fordelt efter de Erhverv, hvortil de direkte eller indirekte er knyttet, for Riget og Amterne Proceuttal for tilstedeværende Personer over 15 Aar fordelt efter deres Livserhverv for Riget og Amterne. (For Riget samme Beregning ogsaa for den hjemmehørende Befolkning over 15 Aar.) Proceuttal for tilstedeværende Personer over 15 Aar fordelt efter deres Livserhverv, udvisende de enkelte Amters Andel i Rigets samlede til hvert Livserhverv hørende Befolkning 340

6 Pages. Tableau ne 5. Répartition par groupes et classes de professions des individus agés de 15 ans et audessus et appartenant à la population de fait pour le royaume, les campagnes, les villes et séparément pour la ville de Kristiania Subdivisions des professions des individus agés de 15 ans et audessus et appartenant à la population de fait pour le royaume, les campagnes, les villes et séparément pour la ville de Kristiania 182 Grande classe I. Administration publique et professions libérales. 182 II. Agriculture, élevage du bétail, sylviculture, pêches 196 III. Mines, usines, industrie 201 IV. Commerce, transports etc 221 V. Travaux domestiques, travaux insuffisamment déterminés 232 ^ VI. Subsistance provenant de revenus, rentes viagères, pensions etc 235 VII. Sans profession ou revenu 235 VIII. Professions inconnues Aperçu sommaire des individus agés de 15 ans et audessus et appartenant à la population de fait répartis par professions pour le royaume, les préfectures, les souspréfectures, les communes et les villes 238 Le royaume et les préfectures 238 Les souspréfectures 242 Les communes rurales 250 Les villes Subdivisions des professions pour les campagnes par préfecture et pour les villes principales. Individus agés de 15 ans et audessus et appartenant à la population de fait 286 Les campagnes par préfecture 286 Les villes principales Individus agés de 15 ans et audessous classés d'après les professions exercées par euxmêmes 326 I. Données détaillées pour le royaume, les campagnes, los villes et séparément pour la ville de Kristiania 326 II. Données pour les préfectures et les souspréfectures 328 III. Nombre des enfants employés comme bergers et ouvriers de fabrique dans certaines communes rurales principales 331 «10. Tableau montrant le rapport entre la population de fait et celle de domicile répartie par professions pour les individus de 15 ans et audessus 332 «11. Chiffres proportionnels de la population de fait répartie d'après les différentes professions dont dépendent les chefs de famille, les individus appartenant à la famille et les domestiques pour le. royaume et les préfectures. 336 «12. Chiffres proportionnels de la population de fait répartie d'après les différentes professions exercées par les individus agés de 15 ans et audessus pour le royaume et les préfectures. (Pour le royaume même calcul pour la population de domicile de 15 ans et audessus.) 338 «13. Chiffres proportionnels de la population de fait répartie d'après les différentes professions exercées par les individus agés de 15 ans et audessus, montrant la part que chaque préfecture tient dans la population entière du royaume pour chaque classe de profession 340

7 Forord. Bureauet har herved den Ære at fremlægge Resultaterne af den almindelige Folketælling 1 Januar 1891, forsaavidt angaar Opgaver over Folkemængden fordelt efter Livsstilling. Medens Tabellerne' 1, 2, 5 og 6 meddeler forskjellige Oversigter og Detailler for Riget, Rigets Landbefolkning og Bybefolkning samt særskilt for Kristiania, vil man i de øvrige Tabeller finde en Række af mere og mindre specificerede Opgaver angaaende Livserhverv og Livsstillinger tillige for de enkelte Amter, Fogderier, Herreder og Byer. Da Resultaterne først senere kan blive belyste i en særskilt Indledning, maa man foreløbig indskrænke sig til at henvise til selve Tabellerne, af hvilke Tab indeholder endel Procentberegninger. Til Veiledning ved Spørgsmaalet om det ved Klassifikationen af Livsstillinger befulgte Princip er der i den hosføiede alfabetiske Fortegnelse for hver enkelt Livsstilling angivet den Hovedgruppe og Klasse, hvortil samme er henført. En systematisk ordnet Fortegnelse over de forskjellige Livsstillinger vil findes i i Tabel 6. For at lette Udlændinge Benyttelsen af Tabellerne er der i enkelte af disse tilføiet fransk Text, hvorhos ovennævnte alfabetisk ordnede Fortegnelse over Livsstillinger er forsynet med fransk Oversættelse. Et Hefte indeholdende Opgaver over Folkemængden fordelt efter Livsstilling kombineret med Alder og ægteskabelig Stilling er under Trykning. Det statistiske Centralbureau, Kristiania 6 Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

8

9 Rettelser. Side 7, Rubrik 8, staar i Hovedet anført Note 1, skal være: Note I Note 1 staar henvist til Tabel 8, skal være: Tabel 9. 17, Rubrik 8, staar i Hovedet anført Note 1, skal være: Note 2. 17, Rubrik 12 og 13, staar i Hovedet: Hustjenere, skal være: Hustjenere5). 19, Rubrik 8, staar i Hovedet anført Note 1, skal være: Note 2. 20, Rubrik 3 og 4, staar i Hovedet anført Note 2, skal være: Note 3. 21, Rubrik 8, staar i Hovedet anført Note 1, skal være: Note , L. 8 og 9 f. o. staar: Telegrafstationer, skal være: Telefonstationer.

10

11 Alfabetisk Fortegnelse over Livsstillinger med Angivelse af den befulgte Klassifikation') samt med fransk 0versættelse. Nomenclature des professions avec l'indication du système du groupement et avec traduction en Français. (Voir les tableaux nos 6 et 3.) Aarelader I 3 Adjunkt I 4 Afgiftsbruger II 1 Amanuensis I 3, 4 Amtmand I 1 Anglemager III 4 Apotheker IV 1 Arbeider IV Arbeidsformand I V ArbeidsvognmandlV3 Arkskriver I 5 Arrestant VII 3 Assessor I 1 Assistent 1 V Auktionarius IV 1 Auktionsforvalter I 1 Avisbud, Avisgut I 5 Avlsbrugdrivende II 1 Baadbygger III 5 Baadfart IV 5 Baadfører IV 5 Baadmand IV 5 Baandfabrikant III 3 Baandskjærer III 5 Bademand, Bademester, Badekone I 3 Bager, Bagstekone III 4, 5 Ballastfører IV 5 Baneformand, Banemester IV 4 Banevogter IV 4 Bankskipper II 5 1) Jfr. Tabel 6. phlébotomiste. professeur de lycée. colon. aide, adjoint. préfet. fabricant d'hameçons. pharmacien. ouvrier. contremaître. charretier. copiste. détenu. juge d'une cour supérieure. aide, adjoint. commissaire priseur. administrateur des ventes publiques à l'enchère. porteur de journaux. cultivateur. constructeur de bateaux. batelage. batelier. passeur. fabricant de rubans. faiseur de cerceaux, cerclier. baigneur, garçon de bain, baigneuse. boulanger,boulangère. lesteur. chef de voie, gardevoie. gardeligne. capitaine d'une barque de pêche. Barkemølle III 3 Beklædningsfabrikeier III 3 Benmølle III 3 Bergembedsmand I 1 Bergværk III 1 Berider I 4 Bestyrer I V Betjent I V Betler VII 3 Beværtning IV 2 Biavler, Bikubeeier II 3 Bibelbud I 6 Billedhugger I 5 Billedskjærer I 5 Biskop 16 Bladreferent I 5 Blanksværtefabrik III 3 Blikdaase, Bliktondefabrik III 3 Blikkenslager III 4 Blokmager III 4 Blomsterarbeider III 5 Blomsterdyrkning II2 Blomsterhandler, Blomstersælgerl V 1 Blækfabrikant III 3 Bogbinder III 4 Boghandler IV 1 Bogholder I V Bogtrykker III 4 Bompasser IV 3 Bordarbeider(ved Bygningsarbeide) III 5 moulin à tan. fabricant de vêtements. moulin d'os. fonctionnaire chargé de l'inspection des mines. mine, usine. écuyer. gérant,administrateur. employé. mendiant. restaurants, cafés. propriétaire de ruches d'abeilles. colporteur d'une société religieuse. sculpteur, statuaire. sculpteur sur bois. evêque. reporter. fabrique de noir de cordonnier. fabrique de boîtes, de tonneaux en ferblanc. ferblantier. poulieur. fleuriste. culture de fleurs. marchand fleuriste, bouquetier. fabricant d'encre. relieur. marchand libraire. teneur de livres. imprimeur. gardebarrière. ouvrier charpentier.

12 Bordskriver IV 1 Brandm ester I 1 Brandvæsen I 1 Brillemager III 5 BrolægningsvæsenIlls Bruger II 1 Brugsfuldm. II 1,111 3 Brusfabrik III 3 Bryggearbeider IV 1 Bryggeri III 3 Brynefabrik, Brynestenfabrik III 3 Brænderi III 3 Brændevinskontrollør I1 Brændevinsudskjænker IV 1 Brøddrager, Bredkjører IV 3 Brøndgraver II 3 Bud IV Budeie II 1 Bundtmager III 4 Butikdreng, Butikhjælper IV 1 Butikjomfru IV 1 Byarbeider III 6 Bybud IV 3 Byfoged I 1 Bygdevægter I 1 Bygmester III 4 BygningsindustrilII4 Bygselmand II 1 Byskriver I 1 Bysælger IV 1 Bytjener I 1 Bælgetræder I 6 Bærer IV 3 teneur de livres dans un chantier. inspecteur du corps des pompiers. service des pompiers. lunettier. ponts et chaussées. fermier. régisseur. fabrique d'eaux gazeuses. arrimeur, portefaix des quais. brasserie. fabrique de pierre à aiguiser. brûlerie, distillerie. contrôleur de la fabrication d'eau de vie. débitant d'eau de vie. camionneur de pain. puisatier. garçon commissionnaire. domestique qui trait les vaches. pelletier. garçon de magasin, de boutique. demoiselle de magasin, de boutique. ouvrier des travaux publics d'une ville. commissionnaire, portefaix. maire et juge de première instance d'une ville. sergeant de la police des campagnes. entrepreneur de bâtiments, constructeur. industrie du bâtiment. fermier à vie. greffier d'une ville. courtier en marchandises. huissier. souffleur d'orgue. porteur. VI Bærsanker II 3 Bødker III 4 Børnepasserske V I Børskommissær I 1 Børstefabrikant III 3 Børstenbinder III 4 Bøssemager III 4 Dagarbeider V 2 Dambygger III 6 Dampskibsarb. IV 1 Dampskibsmaskinist IV 5 Dampskibsselskab IV 5 Diakon, Diakonisse I3 Digter 15 Diskontør IV I Distriktslæge I 3 Disponentlll3,IV 1,5 Dixelmand IV 1 Dokumentskriver I 5 Dreier III 4 Drevplukker III 5 Driftsassistent IV 4 Dropsfabrik III 3 Dunrenser III 5 Dunværeier II 4 Dykker IV 7 Dyriæge I 3 Dørpudser III 5 Dørvogter I V Dorvriderfabrik III 3 Edikkefabrik III 3 egne Midler VI 1 Eier I V Elevatormand IV, V Embedsmand I 17 Engagementsbureau IV 1 Expediti onssekretæer, Expeditionschef I 1 cueilleur de baies. tonnelier. bonne. membre gérant du conseil du commerce. fabricant de brosses. brossier. armurier. journalier. constructeur d'écluses, de réservoirs. arrimeur, portefaix. mécanicien de bateau à vapeur. compagnie de bateaux à vapeur. gardemalade; soeur de charité. poète, auteur. agent de change. médecin cantonal. gérant, disposeur. ouvrier tonnelier de magasin de harengs. écrivain public. tourneur. éplucheur d'étoupe. aideadjoint à l'exploitation des chemins de fer. fabrique de caramels. éplucheur de duvet. propriétaire d'un lieu où l'on recueille l'édredon. plongeur. vétérinaire. nettoyeur de serrures. portier. fabrique de boutons pour portes. fabrique de vinaigre. revenus particuliers. propriétaire. garçon d'ascenseur. fonctionnaire de l'état nommé par le roi. bureau de placement. secrétaire général d'un département ministériel.

13 VII Extraskriver I 1 Fabrikarbeider III 3 Fabrikindustri III 3 Fabrikmester III 3 Faglærer I 4 Fange VII 3 Farvefabrik III 3 Farver III 4 Feier III 4 Feldbereder III 4 Filhugger III 4 Finerskjærer III 3, 4 Finskomager III 5 Fiskebløder III 5 Fiskekrogfabrik III 3 Fisker II 5 Fisketørrer, Fiskevirker II 5 Fjærrenser III 5 Fjøsmester II 1 Flaskeskyller III 3, IV 1 Flikkesmed III 5 Fluefabrik III 3 Flytlap II 3 Flødniugsarbeider IV7 Fodersamler II 3 Foged I 1 Folkeskolelærer I 4 Forfatter I 5 Forfærdiger III 5 Forgylder III 4 ForhyringskontorlV 1 Forligelseskommissær I 1 Formand I V Formuesindtægt VI 1 Forpagter II i Forstander I V Forstassistent, Forstbetjent I I Forvalter I V Fragtkjører IV 3 employé dans un bureau départemental. ouvrier de fabrique. fabriques et manufactures. contremaître d'une fabrique. professeur spécial. prisonnier. fabrique de couleurs. teinturier. ramoneur. peaussier. tailleur de limes. ciseleur sur bois. faiseur de chaussons en peau de renne. dessaleur de poisson. fabrique d'hameçons. pêcheur. ouvriers employés à la préparation du poisson (séchage etc.). plumassier. inspecteur d'étable. nettoyeur de bouteilles. forgeron raccommodeur. fabrique de mouches artificielles. nomade. ouvrier de flottage. ramasseur de fourrage. souspréfet. instituteur d'une école primaire publique. écrivain. façonneur, faiseur. doreur. bureau d'engagement. juge de paix. contremaître. revenus. fermier. directeur, chef. employé de l'administration forestière. gérant. charretier, roulier. Fragtemand IV 5 Frihandler IV 1 Friser III 4 Frugthandler IV 1 Fugleudstopper III 5 Fuldmægtig I V Fyrboder I V Fyrforvalter IV 6 Fyrstikfabrik III 3 Fyrværker III 5 Fyrvæsen IV 6 Fæhandler IV 1 Færgemand IV 5 Fæstekontor IV 1 Fæstningskommandant I 2 Fødselshjælperske I 3 Gaardbruger II 1 Gaardsarbeider (i By) V 1 Gaardsbestyrer II 1, V 1 Gaardsgut I V Gaardskarl II 1 Gadearbeider III 6 Ladefeier III 6 Garnbinder III 5 Gartner II 2 Gartneri II 2 Garver III 4 Gibser III 4 Gjærhandler IV i Gjæstgiver IV 2. Gjørtler III 4 Glasmaler I 5 Glasmester III 4 Glasværk III 3 Godseier VI 1 Graver I 6 Gravkone, Gravpynterske II 2 Graver I 5 Grubearbeider III 1 Grubeskjærper III 1 Guldlistefabrik III 3 Guldsmed III 4 caboteur propriétaire. détaillantnonpatenté. coiffeur. marchand de fruits. empailleur d'oiseaux. souschef. chauffeur. inspecteur de phare. fabrique d'allumettes. artificier. phares. marchand de bestiaux. passeur. bureau de placement. commandant de place. accoucheuse. cultivateur, agriculteur. ouvrier domestique (dans les villes). régisseur, gérant d'une propriété ou d'une maison. domestique, valet. contremaître de ferme. paveur. balayeur. faiseur de filets. jardinier, horticulteur. jardinage. tanneur. plafonneur. marchand de levain, de levure. aubergiste. fondeur en cuivre. peintre sur verre. vitrier. fabrique de verre. grand propriétaire. fossoyeur. femme soignant les tombes. graveur. ouvrier mineur. chercheur des minerais, des métaux. fabrique de moulures dorées. orfèvre.

14 Haandarbeide, Haandgjerning III 5 Haandlanger I V Haandværk, Haandværksindustri III 4 Haandværker III 4 Haandvæver III 5 Haararbeider III 5 Handel IV 1 Handelsbestyrer IV 1 Handelsbetjent, Handelsfuldmægtig, Handelskontorist IV 1 Handelskar) IV 1 Handelslærer I 4 Handelsmand, Handlende IV 1 Handelsreisende IV 1 Handskemager III 4 Harvfabrikant III 3 Hattemager III 4 Havearbeider II 2 Havedyrkning II 2 Havneanlæg III 6 Havnefoged IV 6 Havnevæsen IV 6 Herbergering IV 2 hermetisk Fabrik III3 Herskabskok IV 2 Hesteskjærer I 3 Hesteskosømfabrik III 3 Hjulmager III 4 Hjælper I V Hornarbeider III 5 Hospitalslem VII 2 Hoteltjener IV 2 Hotelvært IV 2 Rovsmed III 5 Huefabrik III 3 Husbetjent V 1 Husbondskarl II 1 Husflid III 5 Husgjerniug V 1 ouvrage de femme. manoeuvre. métiers. artisan. tisserand à la main. faisseur d'ouvrages en cheveux. commerce. gérant de commerce. commis, commis principal de commerce, employé de commerce. marchand forain. professeur de commerce. marchand. commisvoyageur. gantier. fabricant de herses. chapelier. ouvrier jardinier. jardinage. construction de ports. commissaire de port. ports. hôtelleries, auberges. fabrique de conserves. cuisinier. chdtreur de chevaux. fabrique des clous à ferrer. charron. aide. ouvrier en corne. pauvre ou vieillard hospitalisé.. garçon d'hôtel. hôtelier, aubergiste. maréchalferrant. fabrique de bonnets. employé occupé à des travaux domestiques. chef d'exploitation, contremaître de ferme. industrie domestique. travail domestique. VIII Huslærer, Huslærerinde I 4 Husmand med Jord II 1 Husmand u. Jord II 1 Hustjener V I Hvalfanger II 5 Hvilevært IV 2 Byttedrift III 1 Hyttemester III 1 Hægtefabrik III 3 Høker IV 1 Hønsehold, Hønseri II 3 Høvleri III 3 Iglekone I 3 immaterieltarb. I 1 7 Indehaver I VI Inderst V 2 Indremissionspræst I6 Indrulleringschef 1 2 Inkassator IV 1 Instrumentmager 1114 Ishavsfarer II 5 Iskjører IV 3 Ismagasineier III 2 Jagt II 4 Jernbaneanlæg III 6 Jernbanedrift IV 4 Jernbauetelegrafist IV 4 JernskrabhandlerIV 1 Jernstøberiarb. III 3 Jerntraadfabrik III 3 Jordbrugsarbeide II 1 JordbrugsarbeiderII1 Jordemoder I 3 Justerdirektør I 1 précepteur, gouvernante. tenancier (ouvrier agricole). tenancier (sans terre). domestique attaché à la personne. chasseur à la baleine. tavernier. usines. inspecteur de fonderie. fabrique d'agraffes. regrattier, détaillant. poulailler. raboterie. poseuse de sangsues. professions libérales. propriétaire. ouvrier. missionnaire (mission intérieure). commissaire de l'inscription maritime. agent de recouvrement. fabricant d'instruments. chasseur à la baleine, aux phoques. camionneur de glace (eau gélé). propriétaire d'un magasin de glace. chasse. construction des chemins de fer. exploitation des chemins de fer. télégraphiste au service des chemins de fer. marchand de ferrailles. fondeur en fer. fabrique de fils de fer. travail agricole. laboureur, ouvrier de ferme. sagefemme, accoucheuse. vérificateur en chef des poids et mesures.

15 Justitiarius I 1 Justitssekretær I 1 Jæger II 4 Jægteeier IV 5 Jægtefører IV 5 Juter II 1 Kaabefabrik III 3 Kadet I 2, VII 1 Kagebager III 5 Kagesælger IV 1 Kafevært IV 2 Kaffebrænder III 5 Kaffetilsætningsfabrik III 3 Kalkbrænder III 3 Kammager III 4 Karder III 5 Karttrykker III 4 Kirkegaardsforstander I 6 Kirkesanger I 6 Kirketjener 16 Kirkeværge I 6 Kistearbeider III 5 Kjedelflikker III 5 Kjendtmand IV 6 Kjælderarbeider IV 1 Kjæksfabrik III 3 Kjøbmand IV 1 Kjønrøgfabrik III 3 Kjører, Kjørekart I V Klasselærer I 4 Kloakarbeider I 3 Klokker I 6 Klokkestøber III 5 Klubtjener IV 2 Kludehandler, Kludesamler IV 1, III 5 Kludeklipper, Kludesorterer III 5, IV 1 Knappefabrik III 3 Knappeuaalfab. III 3 président d'une cour supérieure. secrétaire d'une cour supérieure. chasseur. propriétaire d'un navire caboteur. caboteur. berger. fabrique de confections (manteaux). cadet, élève militaire. pâtissier. vendeur de gateaux. propriétaire d'un café. brûleur de café. fabrique de chicorée et d'ingrédients analogues. chaufournier. peignier. cardeur. imprimeur de cartes géographiques. inspecteur d'une cimetière. sacristain. bedeau. économe d'une église. faiseur de coffres, de bahuts. chaudronnier. pilote. garçon de magasin (cave). fabrique de biscuits. marchand, négociant. fabrique de noir de fumée. cocher, charretier, camionneur. professeur d'une lycée. ouvrier d'égouts. sacristain. fondeur de cloches. garçon de cercle. chiffonier. trieur de chiffons. fabrique de boutons. fabrique d'épingles. Ix Knivsmed III 5 Kobbefanger II 5 Kobberslager III 4 Kobberstikker I 5 Kok I V Kokkekone IV 2 Kommandør I 2 Kommandørkapteinl2 Kommissionshandleude IV I Konditor III 4 Kongelig Fuldmægtig I1 Kontorbud, Kontorlærling I V Kontorfuldm. I V Kontorist I V Kontraktør III 6 Konvolutfabrik III 3 Kopist I 1 Koppekone I 3 Korkefabrik III 3 Kornkjører IV 3 Kornmølle III 3 Korrekturluser I 5 Kortfabrik III 3 Kostebinder III 5 Kulbrænder III 5 Kramhandler IV 1 Kreaturdoktor I 3 Kreaturholder II 1 Kreaturvogter II 1 Kridtpibefabrikant III 3 Kriminaldommer I 1 Krigskommissær I 2 Krudtværk III 3 Kræmmer IV 1 Kubbestolarbeider 1II 5 Kulhandler IV 1 coutelier. chasseur aux phoques. chaudronnier. graveur sur cuivre. cuisinier. cuisinière de louage. capitaine de vaisseau. capitaine de frégate. commissionnaire en marchandises. pâtissier. souschef d'un bureau ministériel. garçon de bureau. commis principal. clerc, commis, employé. entrepreneur. fabrique d'enveloppes. copiste, employé d'un bureau départemental ou public. ventouseuse. fabrique d'objets en liège. camionneur de blé. moulin à blé. correcteur d'imprimerie. fabrique de cartes à jouer. faiseur de balais. charbonnier. marchand mercier. vétérinaire. nourrisseur de bétail. berger. fabricant de pipes en terre. juge de première instance pour les affaires criminelles. commissaire de l'inscription pour l'armée. poudrerie. marchand ambulant, boutiquier. faiseur de chaises rustiques. marchand de charbon.

16 Bulsjouer IV 1 Kultomtfuldmægtig IV 1 Kunstmaler I 5 Kurvbinder III 5 Kurvkone IV 1 Kurvmager III 4 Kvindearbeide V 2 Kvægrøgter II 1 Kvægvogter II 1 Kværnstenhugger III 2 Kæmner I 1 Laasefabrikant III 3 Lagmand I 1 Lagerarbeider IV 1 Lakerer III 4 Lakfabrikant III 3 Landbrug II 1 Landhrugsdirektør I 1 Landbrugsskolebestyrer I 4 Landhandler IV 1 Landmaaler I 5 Landstryger VII 3 Landtransport IV 3 Lappeskrædder III 5 Lastehandler 1V 1 Legatunderstøttet VII 2 Legetøiarbeider III 5 Leietjener IV 2 Leilænding II 1 Lensmand I 1 Leverandør IV 1 Ligkistefabrik III 3 Limkoger III 5 Liredreier VII 3 Literat I 5 Lodbruger II 1 ouvrier déchargeur de charbon; ouvrier d'un magasin de charbon. employé d'un magasin de charbon. peintre artiste. faiseur de paniers. marchande au panier. vannier. ouvrage de femme. gardeur, nourrisseur de bétail. berger. meulier, carrier. percepteur de ville. fabricant de serrures. juge supérieur pour les affaires criminelle. ouvrier de magasin. vernisseur. fabricant de cire à cacheter. agriculture. directeur départemental pour les affaires agricoles directeur d'une école d'agriculture. marchand à la campagne. arpenteur. vagabond. transport par terre. tailleur raccommodeur. marchand de bois. individu jouissant d'un legs. faiseur de jouets d'enfants. domestique de louage. fermier à vie. officier de police, de perception etc. à la campagne. fournisseur. fabrique de cercueils. ouvrier en colle. joueur d'orgue ambulant. homme de lettre. métayer. Lods IV 6. Lodsoldermand IV 6 Logisvært IV 2 Lommebogarbeider III 5 Ludfabrik III 3 Lygtetænder III 6 Lysestøber III 4 Læderindustri III 4 Læge I 3 Lændsearbeider IV 7 Lærer I 4 Læsteskjærer III 5 Løbergut IV 3 Løsgjænger VII 3 Maaler I 1, IV 1 Maanedspige V I Madhandler IV 1 Maler III 4 Malmsorterer III 1 Maltkontrollør I 1 Maskinarbeider III 3 Maskinbygger III 3 Maskinist I V Materialforvalter I V Materialskriver IV Matros IV 5 Mattebinder III 5 Medhjælper I V Meieri II 1 Mekaniker III 3 Melkehandler IV 1 Melkjører IV 3 Mellembud IV 1 Mellemmand IV 1 Menighedsforstander I6 Menighedsdiakonisse I6 Messingsmed III 4 Mestersvend III 4 pilote. pilote major. aubergiste. faiseur de carnets, de portefeuilles. fabrique de soude artificielle. allumeur, lanternier. fondeur de bougies. industrie du cuir. médecin. ouvrier employé à une estacade flottante. professeur,instituteur. formier pour chaussures. garçon commissionnaire. vagabond. mesureur. domestique engagée par mois. marchand de comestibles. peintre. trieur de métal. contrôleur de la fabrication du malt. ouvrier mécanicien. constructeur de machines. mécanicien. inspecteur du matériel, gardemagasin. intendant du matériel. matelot. nattier. aide. laiterie, vacherie. mécanicien. laitier. camionneur de farine. commissionnaire en marchandises. commissionnaire. pasteur d'une eglise libre. soeur de charité. fondeur d'objets en laiton. maîtreouvrier.

17 X1 Mineralvandfabrik III 3 Modehandlerinde III5 Modelsnedker III3,4,6 Molokontraktor III 6 Murer III 4 Myntfuldmægtig I 1 Myntmester I 1 Mægler IV 1 Mærkevæsen III 6 Mølleeier III 3 Mellearbeider III 3 Møtrikfabrik III 3 Naglefabrik III 3 Notbinder III 5 Notbrnger,Noteier II5 Notbrngsbestyrer, Notformand II 5 Oberst 12 Oldermand (ved Handel) IV 1 Oldfrue I V Olieklædearbeider III 5 Oliemølle III 3 Omstreifer VII 3 Omsætning IV 1, 2 Opkjøber IV 1 Oplysningsbureau IV 1 Oplæser I 5 Opmaaling I 1, 5 Opvarter IV 1, 2 Opsynsbetjent I V Opsynskvinde I V Opsyusmand I V Orgelbygger III 3 Orlogsmatros I 2 Overdyrlæge I 3 Overgraver I 6 Overjordemoder I 3 fabrique d'eaux minérales artificielles. modiste. menuisiermodeleur. entrepreneur de jetées. maçon. sousdirecteur des monnaies. directeur des monnaies. courtier. balises. propriétaire de moulin. ouvrier de moulin. fabrique d'écrous de vis. fabrique de clous. faiseur de seines (de filets de pêche). propriétaire de seine. chef d'équipe de pêcheurs à la seine. colonel. gérant. femme de charge. faiseur d'habits en toile cirée. moulin à l'huile. vagabond. commerce. revendeur. agence de renseignements commerciaux. lecteur. arpentage, levé. garçon d'hôtel, de café etc. inspecteur, surveil I ant. gardienne, surveillante. gardien. facteur d'orgues. matelot de la marine militaire. vétérinaire supérieur militaire. inspecteur de cimetière. sagefemme supérieure d'une maison d'accouchement. Overkok I, IV V Overlæge I 3 Overlærer I 4 Oversætter I 5 Overtjener IV 2 Pakhusarbeider IV 1, 4 Pakker III, IV Pakkebærer IV 1, 4 Pantebruger II 1 Pantelaaner IV 1 Papæskefabrik III 3 Parkvogter II 2 Patentbureau IV 1 Pedel, Pedelkone I 4 Pengeomsætning IV 1 Pengeudlaauer IV 1 Personelkapellan I 6 Personbefordring IV 3 Pianostemmer I 5 Pladsbruger II 1 Planeringsarbeider III 4 Plankekjører IV 3 Plankesorterer IV I Planteskole II 4 Pleierske I 3, 6 Politiassistent I 1 Politibetjent I 1 Portner I V Posefabrik III 3 Positivmager III 5 Postaabner IV 8 Postmester IV 8 Postmager III 5 Pottemager III 4 chef de cuisine. médecin en chef. professeur de lycée. translateur. maître d'hotel. garçon de magasin ou d'entrepôt de marchandises. emballeur. porteur de paquets. cultivateur de biens à lui hypothéqués. prêteur sur gages. fabrique d'étais en carton. gardien d'un jardin public. agence de brevets, de patentes. concierge. mouvement monétaire, banques. prêteur d'argent. chapelain, suffragau. omnibus, fiacres et voitures de louage. accordeur de pianos. fermier d'une pièce de terre. terrassier. camionneur de bois. ouvrier de magasin de bois. pépinière. gardemalade, infirmière. officier de police. sergeant de ville. concierge. fabrique de sacs en papier. faiseur d'orgues portatives. chef d'un bureau de distribution des lettres. directeur d'un bureau des postes. faiseur de conduits d'eaux. potier. b

18 Poteteshandler IV 1 Privatlærer I 4 Protokolfabrik III 3 Protokolsekretær I 1 Proviantskriver IV Provst I 6 Præst I 6 Pudser III V Pudsestentilvirker III 5 Pølsemager III 4 Raadmand I 1 Raadskone V 1 Raadstuskriver I 1 Raadstutjener I 1 Rebslager III 4 Redningsapparatfabrik III 3 Regjeringens Medlemmer I 1 Regjeringsadvokat I 1 Regningsbud IV 3 Regnklædefabrik I1I3 Regnskabsforer I V Rektor I 4 Rengjøringskone I V Renjæter II 3 Renlap II 3 Renovationsarb. I 3 Residerende Kapellan I6 Retsfuldmægtig I 1 Retskontorist I 1 Retsskriver I 1 Rigsadvokat I 1 Rigsarkivar I 1 Ringer I 6 Ritmester I 2 Rokkedreier III 5 Rorskarl (Søfart) IV 5 marchand de pommes de terre. précepteur privé. fabrique de registres. secrétaire de la cour suprême. adjutant comptable, commis aux vivres. prévôt. pasteur. polisseur, nettoyeur. fabricant de pierre à couteaux. charcutier. bourgmestre. femme de charge. secrétairegreffier. huissier. cordier. fabrique d'appareils de sauvetage. ministres et conseillers d'état. avocat du gouvernement. garçon de recouvrement. fabrique de confections en toile imperméable. agent, commis comptable. proviseur d'une lycée. écureuse, nettoyeuse de maisons etc. berger de rennes. nomade. vidangeur. vicaire. officier de justice. commis d'un bureau de justice. greffier d'une cour de justice criminelle. procureur général. directeur des archives nationales. sonneur. capitaine de cavalerie. tourneur de rouets. rameur. XII Rorskarl (Toldvæsenet) I 1 Rustmester I 2 Rydningsmand II 1 Rogekone III 5 Rørlægger III 4 Sadelmager III 4 Sagbrugsarbeiderlll3 Sagfører I 1 Samfærsel IV 38 Sandfører IV 5 Sandgraver III 6 Sanglærer I 4 Schweizer II 1 Seilmager III 4 Selskabsdame V 1 Selveier II 1 Selvfostring, Selvholder II 5 selvstændig Erhvervs drivende I V Sigtefabrikant III 3 Silderøgeri III 5 Sjouer IV 1 Skattefoged I 1 Skimager III 5 Skibsbygger III 3 Skibsfart IV 5 Skibsforer IV 5 Skibsmægler IV 1 Skibsnagelarbeider III 5 Skibsreder IV 5 Ski ferstenhuggerlll 2 Skifteforvalter I 1 Skindfeldmager, Skindkleedearb.I1I5 Skindhandler IV 1 employé de la douane. inspecteur d'arsenal. défricheur. fumeuse de paissons, de la viande etc. poseur de tubes pour des conduits d'eau, de gaz etc. sellier. ouvrier de scierie.. avocat, avoué, homme d'affaires. trafic, commerce, transports. passeur de sable. tireur de sable. professeur de chant. inspecteur d'étable, fromager. voilier. dame de compagnie. agriculteur propriétaire. ouvrier pêcheur. patron. fabricant de tamis._ fumoire de harengs. arrimeur, portefaix des quais, chantiers etc. receveur des impots. fabricant de «ski» (patins de neige). constructeur de navires. navigation. capitaine d'un navire marchand. courtier maritime. faiseur de chevilles de bois. armateur. carrier d'ardoise. administrateur des successions et faillites. fabricant de peausserie. marchand de peaux.

19 Skjælfisker II 5 Skjærsliber III 5 Skofabrik III 3 Skoflikker III 5 Skoledirektør I 4 Skolediscipel VII 1 Skomager III 4 Skoplugfabrik III 3 Skovarbeider II 4 Skovdrift II 4 Skovdriver II 4 Skoveier II 4 Skovplanter II 4 Skrabhandler IV 1 Skriftstøberiarbeider TTT 3 Skrivelærer I 4 Skruefabrik III 3 Skrædder III 4 Skræppekarl IV 1 Skuespiller I 5 Skurekone I V Skydsgut IV 3 Skydsskaffer, Skydsstationsbestyrer IV 3 Skytter II 4 Slagter III 4 Slusevogter IV 7 Slutter I 1 Slædemager III 4 Smaahandlende, Smaahandler IV 1 Smed III 4 Smeltemester III 1 Smørhandler IV 1 Snedker III 4 Snellefabrik III 3 Sognepræst I 6 Sokning IV 7 Sopelimbinder III 5 Sorenskriver I 1 XIII pédheur d'écailles. émouleur. fabrique de chaussures. savetier. inspecteur de l'instruction primaire dans les campagnes. écolier. cordonnier. fabrique de pointes de soulier. ouvrier forestier. sylviculture. abatteur de bois. propriétaire de forêt. pépiniériste. marchand de ferrailles. fondeur de caractères d'imprimerie. professeur d'écriture. fabrique de vis. tailleur. petit marchand ambulant. acteur, coin édien. nettoyeuse de maisons etc. postillon garçon. relayeur, maître de poste fournissant des moyens de transport aux voyageurs. chasseur. boucher. éclusier. geôlier. fabricant de traineaux. petit marchand, boutiquier. forgeron, serrurier. contremaître d'usine. marchand de beurre. menuisier. fabrique de bobines. pasteur. métier de plongeur. faiseur de balais. juge de première instance des campagnes. Spaankløver, Spaanskjærer III 5 Spigerarbeider III 3 Spillemand I 5 Spinderi III 3 Spinderske III 3, 5 Spisemester I V Spisevært IV 2 Sporskifter IV 4 Sporveisarbeider IV 3 Sproglærer I 4 Staaltraadfabrik III 3 Stabsdyrlæge I 3 Stadsfysikus I 3 Stakitarbeider III 5 Staldkarl III 1, 3, IV 13, V I Stationsfuldmægtig, Stationskontorist IV 4 Stationsholder IV 3 Stationsmester IV 4 Statsadvokat I 1 Statsagronom I 1 Statsrevisor I 1 Stempletpapirforvalter I i Stenbryder III 2 Stenhugger III 5 Stenkjører IV 3 Stensliberiarbeider III3 Stentrykker I 5 Stenteibinder III 5 Stevnevidne I 1 Stiftamtmand I 1 Stiftsfuldmægtig, Stiftskontorist I 1 Stiftskapellan I 6 Stiftsprovst I 6 Stilladsbygger III 5 Stokkefabrikant III 3 Straafletter III 5 faiseur de bardeaux. cloutier. musicien ambulant. filature. fileuse. économe d'un établissement. traiteur, restaurateur. aiguilleur. ouvrier de tramways. professeur de langues. fabrique de fils métalliques. vétérinaire major. directeur de l'hygiène d'une ville. treillageur en bois. palefrenier. employé de gare. voir «Skydsskaffer». chef d'une gare ou station. procureur. agronome au service de l'état. réviseur contrôleur des comptes publics. administrateur du timbre. carrier. tailleur de pierres. camionneur de pierres. polisseur sur pierre. imprimeur lithographe. raccommodeur de faïence. huissier. préfet. employé de préfet. pasteur, vicaire. prévôt. échafaudeur. fabricant de cannes. confectionneur en paille.

20 XIV Strafarbeidsfange VII 3 Strikker, Strikkerske III 3, 5 Strygerske III 5 Student, Studerende VII 1 Styrmand IV 5 Sundhedskommis sionabetjent I 3 Svineavl, Svineopdrætning II 1 Svøbefabrikant III 3 Svømmelærer 14 Syerske III 5 Syfabrik III 3 Sygegymnastik 13 Sygeoppasser, Sygep lei er,sygevogter I 3 Sypige III 5 Sæbesyder III 4 Sælearbeider III 5 Sælskytter II 5 Sæterpige II 1 Søbodbestyrer IV i Sebrugdrivende II 5 Søfart IV 5 Sølvsmed III 4 Som III 5 Semand IV 5 Sømmerske III 5 Taarnvægter I 1 Tagtækker III 5 Tandlæge I 3 Tangbrænder, Tangterrer II 3 Tapetfabrik III 3 Tapetserer III 4 Taskenspiller I 5 Tater VII 3 Teglværksarb. III 3 Tegnelærer I 4 Tegner I 5, III 3 Tilvirker III 5 Tjener I V Tjærebrænder III 5 condamné aux travaux forcés. tricoteur, tricoteuse. repasseuse. étudiant. second. employé de santé. élevage de cochons. fabricant de fouets. professeur de natation. couturière. fabrique de lingerie. gymnastique hygiénique. infirmier, gardemalade. couturière. savonnier. bourrelier. chasseur aux phoques. gardeuse de bétail sur les montagnes. intendant de magasin. exploitant de pêche, proprié taire de seine. navigation. orfèvre pour l'argenterie. coutûre. marin. couturière. garde de clocher. couvreur. dentiste. brûleur, sécheur de varech. fabrique de papiers peints. tapissier. prestidigitateur, escamoteur. bohémien. tuilier. professeur de dessin. dessinateur. fabricant. domestique. fabricant de goudron. Toldbetjent, Toldrorskarl I 1 Toldembedsmaud I 1 Toldklarerer IV 1 Tolk IV 1 Tomtearbeider I V 1 Tomtegraver III 4 Torvhandler 1V 1 Torvstrøfabrik III 3 Traadstiftfabrik III 3 Tranbraenderi, Tranfabrik, Traukogeri III 3 Trediepræst I 6 Træarbeider III 5 Træbundskofabrik III 3 TrælastforretninglV 1 Træmassefabrik, Træsliberi. III 3 Træskjærer I 5 Træskomager III 5 Turistbureau IV 1 Turistfører IV 3 Tvangsarbeidsfange VII 3 Tærskearbeider II 1 Tøffelmager III 5 Tømmerforvalter (ved Sagbrug) III 3 Tømmerhugger II 4 Tømmermand III 4 Tømmermester III 4 Tømmermærker IV 1 Tondearbeider III 5 Tøndebaaudskjærer III 5 Udleier VI 8 Udskiftningsformand I1 uexamineret LægeI3 Uldvarehandler IV 1 Underfoged I 1 douanier. fonctionnaire supérieur de la douane. commissionnaire de la douane. interprète. ouvrier de magasin de bois etc. terrassier. marchand forain. fabrique de la tourbe hachée. fabrique de pointes en fer. fabrique d'huile de poisson ou de baleine. pasteur. faiseur d'objets en bois. fabrique de semelles en bois. commerce de bois. fabrique de pâte de bois mécanique. graveur sur bois. sabotier. agence de voyage. guide. détenu dans une mai son de travail. batteur en grange. faiseur de pantoufles. inspecteur du matériel d'une scierie. ouvrier forestier (abatage). ouvrier charpentier. charpentier. marqueur de boisa tonnelier. cerclier. loueur. administrateur du partage des propriétés agricoles. médecin nondiplomé. marchand de tricot et d'autres étoffes en laine. vicebailli.

21 XV Understøttet VII 2 Undervisning I 4 Universitetsstipendiat I4 Urmager III 4 Vaabenarbeider III 3 Vaagekone I 3 Vadmelsstamper III 5 Vagtmester I V V alseværksarheider III 3 Vandbærer V I Varetægtsfange VII 3 Vaskemand, Vaskepige III 5 Vedhandler IV 1 Vedhugger II 4 Vedhuggeri III 3 Vedophugger, Vedsager III 5 Veiarbeider III 6 Veier I 1, IV i Veiinspektør III 6 Veivæsen III 6 Vildtfanger II 4 Viukyper IV 1 assisté. enseignement. agrégé de l'université. horloger. ouvrier d'armes. gardemalade, infirmière. fouleur de bure. gardien. lamineur de fer. porteur d'eau. détenu. blanchisseur, blanchisseuse. marchand de bois à brûler. bûcheron. sciage mécanique de bois à brûler. fendeur, scieur de bois à brûler. cantonnier. peseur. inspecteur des ponts et chaussées. ponts et chaussées. oiseleur. sommelier, tireur de vins. Visergut IV 3 Vispebinder III 5 Vognmager III 4 Vognmand IV 3 Vognmandsgut IV 3 Vogter I V Vrager I 1 Vurderingsmand I 1 Vægter I 1 Vægtfabrik III 3 Værftsarbeider III 3 Værftseier III 3 Værftsembedsmand I2 Værksmester IIl 1, 3 Væver, Væverske III 3, 5 Vævskebinder III 5 Yster II 1 Økonom I V Ølbrygger III 4 Ølhandler, Øludskjænker IV 1 Ølret VI 8 Øxefabrik III 3 garçon commissionnaire. faiseur de moussoirs. carrossier. loueur de voitures. cocher. garde. trieur juré, velteur. taxateur. garde de nuit. fabrique de poids. ouvrier de chantier. propriétaire de chantier. fonctionnaire supérieur des constructions navales de l'état. contremaître d'usine, de manufacture. tisserand, tisserande. rosier. fabricant de fromage. économe. brasseur. débitant de bière. droit au débit de la bière. fabrique de haches.

22 Traduction en Français de diverses expressions norvégiennes employées en connexion avec la nomenclature des professions. Aar A fsavnsgodtgj ørelse Almenoplysning almindelig andre Anliggender Anlæg ansat A ntal Arbeide Arbeiderbolig Arbeidersamfund Art Balje Bedehus Belysning Bespisningsanstalt beskjæftige betegne Borgerskole By Bygaard Bygder Børnehjem Dampfærge Dampkjøkken Datter desuden Domstol dey efter Embedskontor an, année. indemnité. instruction publique. ordinaire. autres. affaires. construction;établissem ent. employé. nombre. travail. maison d'ouvriers. association ouvrière. espèce. cuve. chapelle. éclairage. marmite des pauvres etc. occuper. indiquer. école communale. ville. maison de ville. campagnes, communes rurales. asile d'enfants pauvres bac à vapeur. établissement de bouillon. fille. en outre. tribunat. sourd. après. bureau d'un fonctionnaire de l'état. Erhverv, Erhvervskilde Exercerplads Familielem Fattigpleie Fattigvæsen Fiskeudklækningsanstalt Fjærkræ Folkemængde Folketælling Forbrngsforening fordele forhenværende Formue forskjellig Forsørgelse Forsvarsvæsen forudsætte forøvrigt Frelsesarméen frivillig Frugthave Fængsel Fødselsstiftelse geografisk Opmaaling gift Handelsskole Havnegang henhøre Herberge hjemmehørende profession. champ de manoeuvre. membre de famille. bienfaisance. assistance publique. établissement de pisciculture. volaille. population. dénombrement, recensement. société coopérative de consommation. répartir. cidevant, retraité. fortune. divers. entretien. force publique (armée et marine). supposer. d'ailleurs. l'armée de salut. volontaire. verger. prison. maison d'accouchement. institut topographique. marié. école commerciale. pâturage. appartenir. asile. domicilié.

23 XVII Hospital Hovedgruppe hovedsagelig Hus Husfader Husholdning_ sskole huslig Hypothekbank høiere Hø ialt ikke nærmere betegnet Indretning Indrulleringsvæsen 'Indtægt Jordstykke kirkelig Kirken Kjælder Kjød kongelig Kontor Kulmile kunstnerisk Kvinde Leiebibliothek Livrente Lïvserhverv Livsstilling Lodsbaad Logerende Løn Magdalenestiftelse Malerskole Marinen Maskinrulle merkantil Middelskole Mudringsmaskine Nydelsesmiddel, Næringsmiddel offentlig Omkarteringskontor opfore hôpital. grande classe, grande division. surtout maison. chef de famille. école de cuisine. domestique. banque hypothécaire. supérieur. foin. total général. sans autre désignation établissement. inscription maritime. revenu. pièce de terre. ecclésiastique. cultes. cave. viande. royal. bureau. charbonnière. artistique. femme. cabinet de lecture. rentes viagères. profession par rapport à la nature de l'industrie. profession par rapport à l'état social. bateaupilote. locataire. gages. maison de refuge. école de peintres artistes. la marine publique. calandre mécanique. commercial. école primaire supérieure. dragueur. aliments, alimentation. public. bureau de répartition du courrier postal. construire. Opgave Oplysuing opspare Organistskole Ost oveustaaende over Oversigt Pakhus Pensionat Person " Pleiestiftelse Poststyrelsen Privatbank Redningsanstalt Regjering Regnskabsvæsen Riget Rorbod, Rorvær samlet simpel Sindssygeasyl Skat Skole Skovvæsen Slaatteland Slægtning Sleidskole Sparebank Spareforening Spiudestoffe Staalsager Staten Statskasse Statskirke Stilling Strafanstalt Styrelse Sundhedsveesen Sygehjem, Sygehus Sygekasse sysselsat særskilt donnée. indication, renseignement faire des économies. école organiste. fromage. susdit. audessus. aperçu. magasin. garni, hôtel garni. individu, personne. hôpital; crêche. l'administration des postes. banque privée par actions. maison d'éducation correctionnelle. gouvernement. comptabilité. le royaume. baraques aux pêcheurs. total. ordinaire. asile d'aliénés, maison de santé. impôt. école. administration des fôrets. pâture, prés. parent. école pour l'industrie domestique. caisse d'épargne. association coopérative. matières textiles. objets en acier. l'état. Trésor de l'état. Église de l'état. position sociale. maison de correction. administration. hygiène publique. hôpital caisse de secours en cas de maladie. occupé. spécial, séparément.

24 Sømandshjem Søu Søster Tegneskole testamentere tilsammen tilstedeværende Tilvirkning Tjeneste Transportmiddel trække sig tilbage Trævarer Tvangsarbeidsanstalt Tæppe ubestemt udenfor Udskrivning ufuldstændig hospice (refuge) marins. fils. soeur. école de dessin. léguer. total. présent. fabrication. service, moyen de transport. se retirer. objets en bois. maison de travail. tapis. insuffisamment désigné. hors de. conscription militaire. incomplet. XVIII pour under Undergruppe underordnet Understøttelse ung. uopgiven, uoplyst Vaisenhus Vandværk vedkommende Vedligeholdelse Vildt Virksomhed voxeu Værktøi Æggevær Østersanlæg øvrige audessous. sous division. subalterne, inférieur. assistance. jeune. sans désignation. maison des orphelins, orphélinat. conduit d'eau. concernant. entretien. gibier. profession, fonction. adulte. outil. lieu où l'on recueille les oeufs des oiseaux de nier. bouchot. autres.

25 Folkemængde fordelt efter Livsstilling Z Januar Population classée par professions au ter Janvier

26 Folketælling 2 Tabel 1. Oversigt for Riget, Rigets Bygder og Byer samt særskilt for Livsstilling med Oplysning A) om det til hver Livsstillingsklasse hørende Personer, der direkte eller indirekte er Afdeling A. Erhvervskilder og Livsstillinger. (Hovedgrupper.) Erhvervende. 3). 1), 2), De af disse forsørgede N amilielemmer, samt andre ikke erhvervende. 1)3). Samlet Antal Personer, der leve af vedkommende Erhverv. (Rubrik 14.) I. Riget. I Ialt. 1. Hovedgrupper af Livserhverv. I. Offentligt Arbeide og privat immaterielt Erhverv li. Jordbrug, Fædrift, Skovdrift, Fiskeri III. Grubedrift, Bergværksdrift, Industri IV. Handel, Omsætning og Samfærsel 8) V. Husligt Arbeide samt Erhverv og Arbéide af ubestemt eller ikke nærmere betegnetart VI. Formuesindtægt, Føderaad, Pension o VII. Uden Erhverv VIII. Uopgivet Erhverv Ialt Hovedgrupper af Livsstillinger. A. Embedsmænd B. Bestillingsmænd (ved immateriel Virksomhed) C. Private selvstændige Erhvervsdrivende D. Personer, der leve af Formuesindtægt, Føderaad, Pension o E. Betjente ved den private Næringsdrift, ved privat immateriel.virksomhed, samt ved de offentlige Arbeider m m F. Arbeidere og andre i lignende underordnet Stilling G. Fattigunderstøttede og andre Personer uden Erhverv H. Uopgiven Livsstilling Ialt ') Aperçu de la population de fait répartie par profession, pour le royaume, les campagnes, les villes et bres de famille et autres personnes vivant à leur charge et B) de la somme totale des personnes qui directe 151 se Side 1213; 7) se Side 10; 5) se Side 8, Note*).

27 FolketæIling Kristiania over den tilstedeværende Folkemængde fordelt efter Antal Erhvervende og Forsørgede samt B) angaaende det samlede Antal knyttet til vedkommende Erhverv. *) Afdeling B. Samlet Antal. Personer, der direkte Husmødre Hus Hjemmeværende Børn eller indirekte er knyttet til oden bestyrer og Slægtninge, der Hustjenere 51 vedkommende Erhverv. ) særskilt inder.,) hjælpe i Huset m. m 5) (Rubrik 14 og 813 = Rubrik Erhverv 2) 1 og 2 af Hovedgruppe V, forsaavidt angaar Klasse a, c, f og h.) 7) Kvinde Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand kjøn. kjøn. kjøn. kjøn. kjøn. kjøn. kjøn. Ialt. 8 9 Io II xø : I II III IV V VI VII VIII Ialt ' A B C D E F G H Ialt. séparément pour la ville de Kristiania, avec indication A) des individus exerçant les professions, des memment ou indirectement dépendent des différentes professions. (Voir pages 1213.)

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 59. Folketællingen i Kongeriget Norge Januar 89. Folkemængde fordelt efter Livsstilling med Angivelse af Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du e'

Læs mere

FOLKETÆLLINGEN I NORGE

FOLKETÆLLINGEN I NORGE NORGES OFFICIELLE STATISTI V.. FOLKETÆLLINGEN I NORGE DECEMBER 0. FJERDE HEFTE. FOLKEMÆNGDE FORDELT EFTER LIVSSTILLING. (Recensement du décembre 0: Ppulatin classée par prfessins.) Utgit av DET STATISTISKE

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

De urørlige, scene 1-14

De urørlige, scene 1-14 De urørlige, scene 1-14 Delprøve 1 Navn og klasse:.. Varighed: 1 time Ingen hjælpemidler 1. Tekstgenre a) une lettre personnelle b) un extrait de roman c) une nouvelle d) un scénario e) un article dans

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-3 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Mes premiers mots

Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Mes premiers mots Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Tema: Fag: Målgruppe: Mes premiers mots Fransk 6. klasse TV5MONDE Europe, 30.08.2014, 4 min. Helveticus er en serie korte schweiziske animationsfilm

Læs mere

Emne: At kunne beskrive filmens personer og deres indbyrdes forhold

Emne: At kunne beskrive filmens personer og deres indbyrdes forhold Foto: Angel Films Fag: Fransk Niveau: 6.-7. Klasse Emne: At kunne beskrive filmens personer og deres indbyrdes forhold Mål: Udvide ordforrådet til at kunne snakke og skrive om filmen Læse korte sætninger

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1938

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1938 STATISTISK AARBOG 938 . STATISTIQUE DANMARKS STATISTIK DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 938 ANNUAIRE STATISTIQUE 938 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK Fjerde Række Nr Folketællngen Kongerget Norge December 00 Femte Hefte Folkemængde fordelt efter Lvsstllng (Recensement du Decembre 00: Populaton classee par professons) Udgvet af

Læs mere

FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. 1906. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, VINGT-SIXIÈME ANNÉE. - 1906, KRISTIANIA.

FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. 1906. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, VINGT-SIXIÈME ANNÉE. - 1906, KRISTIANIA. STATISTIS K AARBOG FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. VINGTSIXIÈME ANNÉE. 1906, KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א

א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א K K א א א K א W א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א K א א א א א : اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ K א א א א א א Résumé : La femme durant l époque Zianide Durant l époque

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in v 12830 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné

Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné - Général Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer? Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer? Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné

Læs mere

Tendres agneaux épisodes 1 à 6 Mes premiers mots

Tendres agneaux épisodes 1 à 6 Mes premiers mots Tendres agneaux épisodes 1 à 6 Tema: Fag: Målgruppe: Mes premiers mots Fransk 5. klasse TV5MONDE Europe, 2014, 6 x 1 min. Tendres agneaux er en serie korte franske animationsfilm på hvert 1 minut. Titlen:

Læs mere

Jeanine. Pædagogisk vejledning www.mitcfu.dk/filmogtv. SVT2, 2011, 17 min.

Jeanine. Pædagogisk vejledning www.mitcfu.dk/filmogtv. SVT2, 2011, 17 min. Tema: Fag: Målgruppe: La Famille Fransk 5. til 6. klasse SVT2, 2011, 17 min. er en pige på ca. 10 år, der bor sammen med sin hippiefamilie, som kun tænker på at have det sjovt og more sig. er træt af det.

Læs mere

SOMMAIRE... 0 AMENAGEMENT DU LITTORAL... 2 TOURISME... 2 Hébergement... 2 Croisires et plaisance... 2 Autres activités nautiques... 2 Pressions du secteur touristique... 2 Projets... 3 Conclusion... 3

Læs mere

Rejse Komme omkring. Komme omkring - Sted. Je suis perdu. Ikke at vide hvor du er

Rejse Komme omkring. Komme omkring - Sted. Je suis perdu. Ikke at vide hvor du er - Sted Je suis perdu. Ikke at vide hvor du er Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan? At spørge efter et bestemt på et kort Où puis-je trouver? At spørge efter en bestemt... des toilettes?... une

Læs mere

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900.

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. STATISTISK AARBO G FOR KONGERIGET NORGE. TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÈGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÈGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE FEMOGTYVENDE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE

Læs mere

Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30

Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30 Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30 Til stede : Skolens ledelse: Michel Chesne, Cédric Hartvick, Nicolas Hernandez de la Mano, Cherif Abdelmoumene

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1929

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1929 STATISTISK AARBOG 929 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 929 AN N UAI RE STATISTIQUE 929 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1940 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1940 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 940 ANNUAIRE STATISTIQUE 940 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

Læs mere

Samlet. Antal. Lejligh. Varmt Centralapdart., Kar Bruse Fællesbad. total baignoire douche

Samlet. Antal. Lejligh. Varmt Centralapdart., Kar Bruse Fællesbad. total baignoire douche 32 TABEL 33. Lejlighedernes Udstyrelse 935. des aj'7artements 935. Samlet Heraf havde dont munis de Antal Badeindretning bain Lejligh. Varmt Centralapdart., Kar Bruse Fællesbad Vand varme to I alt bain

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK Fjerde Række Nr.. Folketællngen Kongerget Norge December 900. Sjette Hefte. Folkemængde fordelt efter Lvsstllng med Angvelse af Alder ægteskabelg Stllng, (Recensement du Décembre

Læs mere

Ideer til undervisningen Idéerne er tænkt som inspiration til franskundervisningen og har fokus på ordforrådstilegnelse.

Ideer til undervisningen Idéerne er tænkt som inspiration til franskundervisningen og har fokus på ordforrådstilegnelse. Tendres agneaux épisodes 7 à 12 Tema: Fag: Målgruppe: Mes premiers mots Fransk 5. klasse TV5MONDE Europe, 2014, 1 min. Tendres agneaux er en serie korte franske animationsfilm på hvert 1 minut. Alle billeder

Læs mere

Side i. page XV XVIII 1-29. 1. Population, superficie et densits de la population ... 10. Population en 1921 par confession.

Side i. page XV XVIII 1-29. 1. Population, superficie et densits de la population ... 10. Population en 1921 par confession. INDHOLDSFORTEGNELSE I Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter i 2 3 4- s 6 7 8 9 I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning; Boligforhold Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1942

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1942 STATISTISK AARBOG 942 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK.AARBOG 942 ANNUAIRE STATISTIQUE 942 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE I FEB. 043

Læs mere

Bedømmelse af de nye prøver

Bedømmelse af de nye prøver Bedømmelse af de nye prøver Delprøve 1 Vejledende opgave 1, fransk stx 6 multiple choice opgaver (opg. 1,2,3,5,6,9) 4 kombinationsopgaver (4,7,8,12) 3 formuleringsopgaver (10,11,13) 1 indsætning/bøjnings-opgave

Læs mere

34 43 spinkel og svag Legemsbygn. strutture.. 151 219 226 191 302 6-886 521 413 20,3. Høj demaa l 1943 taille. Velær. ser pieces pieces.

34 43 spinkel og svag Legemsbygn. strutture.. 151 219 226 191 302 6-886 521 413 20,3. Høj demaa l 1943 taille. Velær. ser pieces pieces. 165 20,3 25 TABEL 29 Sessionsresultaterne og de Værnepligtiges Højde Resultats des conseils de revision et taille des conscrits 1936/40 1931/36 A Sessionsresultaterne for A a r e t :' 1944 1943 moyenne

Læs mere

Alors on danse de Stromae

Alors on danse de Stromae de Stromae http://www.youtube.com/watch?v=7pkrvb5f2w0&feature=related A. Les mots du texte Mål : at stifte bekendtskab til ordforrådet i teksten. 1. Trouve l intrus. Utilise un dictionnaire pour trouver

Læs mere

Undervisningsforløb med sang Jean Petit qui danse

Undervisningsforløb med sang Jean Petit qui danse Find tekst og videoklip på denne side: http://comptine.free.fr/comptine/jean_petit_qui_danse.html Mål : - at kende navnene på kropsdele på fransk - at kunne spørge om et ords betydning på fransk - at kunne

Læs mere

Singulier Pluriel Singulier Pluriel Singulier Pluriel Singulier Pluriel. un nez fin. un beau bateau. une souris joyeuse.

Singulier Pluriel Singulier Pluriel Singulier Pluriel Singulier Pluriel. un nez fin. un beau bateau. une souris joyeuse. un beau bateau une souris joyeuse un nez fin un oiseau léger des beaux bateaux des souris joyeuses des nez fins des oiseaux légers un corail rouge notre gentil chaton un grand hibou un vieux pneu des coraux

Læs mere

06h08 07h07 (1) 07h43 08h05 (3) 08h31 09h05 (0) 06h09 07h08 (1) 07h44 08h06 (3) 08h32 09h05 (0) 06h10 07h09 (1) 07h45 08h07 (3) 08h33 09h06 (0)

06h08 07h07 (1) 07h43 08h05 (3) 08h31 09h05 (0) 06h09 07h08 (1) 07h44 08h06 (3) 08h32 09h05 (0) 06h10 07h09 (1) 07h45 08h07 (3) 08h33 09h06 (0) En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour mesurer la fréquentation de nos services afin de les améliorer. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies Réseau

Læs mere

Prénom: Classe: NOËL EN FAMILLE CAHIER. Et juleforløb til 7.klasse Dea Jespersen

Prénom: Classe: NOËL EN FAMILLE CAHIER. Et juleforløb til 7.klasse Dea Jespersen Prénom: Classe: CAHIER NOËL EN FAMILLE Et juleforløb til 7.klasse Dea Jespersen Indhold Noël en famille - Intro... 1 Une chanson de Noël... 3 Moi et ma famille... 4 Les décorations de Noël... 6 La carte

Læs mere

05h47 06h42 07h19 07h30 08h06 08h30 (0) 09h23 (0) 10h08 (0) h48 06h43 07h20 07h31 08h07 08h31 (0) 09h24 (0) 10h09 (0) - -

05h47 06h42 07h19 07h30 08h06 08h30 (0) 09h23 (0) 10h08 (0) h48 06h43 07h20 07h31 08h07 08h31 (0) 09h24 (0) 10h09 (0) - - En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour mesurer la fréquentation de nos services afin de les améliorer. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies Réseau

Læs mere

Facitliste PIRANA - BEGYNDERFRANSK B

Facitliste PIRANA - BEGYNDERFRANSK B Facitliste PIRANA - BEGYNDERFRANSK B Facitliste Dette er facitlisten til Pirana - Begynderfransk B. Mange opgaver i bogen har indlagt diverse tjek, så de rettes direkte i bogen. Facit på de opgaver er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2017 Institution Frederiksberg HF-Kursus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Fransk fortsættersprog

Læs mere

Д1Х3A vant-propos. Version Mac. Index

Д1Х3A vant-propos. Version Mac. Index Д1Х3 Д1Х3A vant-propos Ces polices ont t cr es pour les manuels d ѓenseignement de l ѓ criture, r pondant ainsi aux besoins exprim s par les diteurs. Elles conviennent galement tous travaux n cessitant

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) - Norges Officielle Statistik, række V (Statistique Officielle de la Norvège, série V) Nr 1-128 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik 1 juli 1889-31 december 1910 Trykt 1911: Nr

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Fransk B fortsætter

Læs mere

Premiers mots. Au revoir. Farvel

Premiers mots. Au revoir. Farvel Bonjour Premiers mots Au revoir Oui Hej Farvel Ja Non S'il vous plaît Merci beaucoup Nej Vær så venlig Mange tak Gauche Droite 8 toilettes femmes 9 venstre højre dametoilet toilettes hommes 0 Premiers

Læs mere

C est parti! 2.1 Mes réponses. Cahier Intro. Je sais déjà. Mes attentes pour cette année. C est parti! Intro. 1 Bingo! 7.

C est parti! 2.1 Mes réponses. Cahier Intro. Je sais déjà. Mes attentes pour cette année. C est parti! Intro. 1 Bingo! 7. Mes attentes pour cette année Kig hele bogen igennem. Skriv lidt om, hvad du glæder dig til at arbejde med. Je sais déjà Skriv nogle ord og udtryk, du kan huske fra 5. og 6. klasse. Vælg noget, som du

Læs mere

(Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

(Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique Officielle de la Norvège, série V) Nr 1-18 se tidligere hetter Trykt 1911: Nr 19 Private aktiebanker 199 (Banques pricees par actions) - 1 Skolevæsenets

Læs mere

- E. Kommune- og Havneregnskaber t89o-19 4/os

- E. Kommune- og Havneregnskaber t89o-19 4/os XIV SKRIFTER, UDGIVNE AF STATENS STATISTISKE BUREAU I AARENE 1896-191o. Oeuvres publiees par le Bureau de slatistique de t'l%'tat 1896-1910. Statistisk Tabelværk. Litra A. Viede, fødte og døde 1890-94,

Læs mere

Side. page. Sources. XVIII Population, superficie et densite de la population. i Io. i i.

Side. page. Sources. XVIII Population, superficie et densite de la population. i Io. i i. I INDHOLDSFORTEGNELSE! TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Forteanielse over Departementets Skrifter I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning; Boligforhold i Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolk- 2

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 904. (hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse 90 og 902.

Læs mere

Lycée Français Prins Henrik Copenhague

Lycée Français Prins Henrik Copenhague Lycée Français Prins Henrik Copenhague Procès- verbal de Conseil d Administration du 12 Novembre 2014 Lycée Français Prins Henrik Frederiksberg Alle 22 1820 FREDERIKSBERG C DENMARK Présents : Parents d

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvège, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 88. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

page XIV XVII 2. Danmarks Areal Arealets Fordeling paa de forskellige større lo. 11. Population en 1911 par lien natal.

page XIV XVII 2. Danmarks Areal Arealets Fordeling paa de forskellige større lo. 11. Population en 1911 par lien natal. INDHOLDSFORTEGNELSE Side TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter XIV XVII Sources Les publications du Departement de la Statistique I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning

Læs mere

Side page XIII XVI Danmarks Kystlinie og Areal Befolkningen i de enkelte Byer, bymæssige ... jo.

Side page XIII XVI Danmarks Kystlinie og Areal Befolkningen i de enkelte Byer, bymæssige ... jo. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter XIII XVI Sources - Les publications du Departement de Statistique I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning

Læs mere

Fransk begyndersprog A

Fransk begyndersprog A Fransk begyndersprog A Studentereksamen Delprøve 1 1 time uden hjælpemidler Typeopgave 2 Der er kun ét rigtigt svar i hver opgave, medmindre andet er angivet Side 1 af 9 sider Side 2 af 10 sider L acteur

Læs mere

STATISTISK ÅRBOG. Statistisk Aarbog 1951

STATISTISK ÅRBOG. Statistisk Aarbog 1951 STATSTSK ÅRBOG 95 Statistisk Aarbog 95 Statistisk Aarbog 95 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK URBOG 95 ANNUARE STATSTQUE 95 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBLE PAR LE DEPARTEMENT DE

Læs mere

Page XIV XVII. 1. Population, superficie et densite de la population. 2. Danmarks Kystlinie og Areal

Page XIV XVII. 1. Population, superficie et densite de la population. 2. Danmarks Kystlinie og Areal i INDHOLDSFORTEGNELSE TABLE DES MATIERES Page Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning I Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed 2

Læs mere

page Sources. XVIII Danmarks Kystlinie og Areal Danmarks administrative Inddeling (i. Januar I0 13

page Sources. XVIII Danmarks Kystlinie og Areal Danmarks administrative Inddeling (i. Januar I0 13 INDHOLDSFORTEGNELSE TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning I Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed 2 Danmarks

Læs mere

Kære selvstuderende i: Fransk begynder A. Herunder ser du det materiale, der udgør dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 9-15

Kære selvstuderende i: Fransk begynder A. Herunder ser du det materiale, der udgør dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 9-15 Kære selvstuderende i: Fransk begynder A Herunder ser du det materiale, der udgør dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 9-15 På mailadressen: dm@kvuc.dk Eller telefonnr.: 20130258 Med venlig

Læs mere

- les possibilités et les problèmes dans les banlieues. Der er arbejdet med ordforråd og sprogproduktion

- les possibilités et les problèmes dans les banlieues. Der er arbejdet med ordforråd og sprogproduktion Undervisningsbeskrivelse for: 3g FRF Fag: Fransk fors. B->A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 3g FRF 12 Termin: Juni 2013 Uddannelse: STX Lærer(e): Forløboversigt (8): 1 21.08.12

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 16DE AARGANG 1911 ANNUAIRE STATISTIQUE 16ME ANNE 1911

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 16DE AARGANG 1911 ANNUAIRE STATISTIQUE 16ME ANNE 1911 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 6DE AARGANG 9 ANNUARE STATSTQUE 6ME ANNE 9 UDGVET AF STATENS STATSTSKE BUREAU PUBLtU, it4e STATSTQUE DE L'ETAT t KØBENHAVN H H THELES BOGTRYKKER (GYLDENDALSKE

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices -d'aliénés) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

Troisime partie : Santé de certaines populations particulires

Troisime partie : Santé de certaines populations particulires ةtat de santé et déterminants de santé en Alsace Contribution de lélaboration du Projet régional de santé dalsace Troisime partie : Santé de certaines populations particulires 2 - Les enfants et les adolescents

Læs mere

... Hoveddele... INDHOLDSFORTEGNELSE. Side TABLE DES MATIERES. page. I. Superfleie et population Reunion des departements du Danemark.

... Hoveddele... INDHOLDSFORTEGNELSE. Side TABLE DES MATIERES. page. I. Superfleie et population Reunion des departements du Danemark. INDHOLDSFORTEGNELSE TABLE DES MATIERES Kildeangivelse (S XII) Fortegnelse over Bureauets Skrifter (S XV) I Areal og Befolkning i Det danske Monarkis Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed 2 Danmarks

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side TABLE DES MATIERES. page

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side TABLE DES MATIERES. page INDHOLDSFORTEGNELSE. TABLE DES MATIERES. page Kildeangivelse (S. XI). Fortegnelse over Bureauets Skrifter (S. XIV). I. Areal og Befolkning.... i. Det danske Monarkis Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed........

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 25.!MI \i,x1fepir 11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E 1886-19001. H 0 Ar EDOYER8 I UT. gem:tat numrcipod ne Ia populatior (?fl Norvi:ge pci1(lan1 «i/ 1900) 1. 1)GIVET DET STATISTISKE

Læs mere

G A Z E T T E. ------------------------------------------------------ Compte rendu : Le Dîner Annuel de l Amicale p. 2

G A Z E T T E. ------------------------------------------------------ Compte rendu : Le Dîner Annuel de l Amicale p. 2 G A Z E T T E Sommaire N 106 avril 2012 ------------------------------------------------------ Compte rendu : Le Dîner Annuel de l Amicale p. 2 Prochaine activité : Conférence sur le Christianisme et l

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 4 orges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la orvége, troisième série) o 1-85 findes opferte i Fortegnelse over orges officielle Statistik m v 1828-3 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

DES MATIERES. INDHOLDSFORTEGNELSE. i. Areal og Befolkning... Erhvervsforhold m. v Agriculture, industrie, commerce, etc.

DES MATIERES. INDHOLDSFORTEGNELSE. i. Areal og Befolkning... Erhvervsforhold m. v Agriculture, industrie, commerce, etc. TABLE INDHOLDSFORTEGNELSE. i side I DES MATIERES. Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter XV XVIII Sources. Les publications du Departement de Statistique. I. DET EGENTLIGE DANMARK. I.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx/Hf

Læs mere

page Sources. XVIII Danmarks Kystlinie og Areal IO Antal Personer i visse Aldersklasser...

page Sources. XVIII Danmarks Kystlinie og Areal IO Antal Personer i visse Aldersklasser... INDHOLDSFORTEGNELSE. TABLE DES MATIERES. Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter I. DET EGENTLIGE DANMARK. Areal og Befolkning.... i. Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed............

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Kære selvstuderende i fransk begyndersprog A! Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Alle film bør være tilgængelig

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1943

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1943 STATISTISK AARBOG 943 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 943 ANNUAIRE STATISTIQUE 943 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

Statistiske Oversigter vedrørende Færøerne. Iles Feroe. Folkemængde population. i. Februar. 1. Februar. vember vember 1925

Statistiske Oversigter vedrørende Færøerne. Iles Feroe. Folkemængde population. i. Februar. 1. Februar. vember vember 1925 TABEL 194. 206 Statistiske Oversigter vedrørende Færøerne. Iles Feroe. i. Folkemængder, Tilvækst, Areal ni. ni. Population, accroissement, superficie, etc. 5. November 1935 Mænd hammes.femures Kvinder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side TABLE DES MATIERES. Page

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side TABLE DES MATIERES. Page . INDHOLDSFORTEGNELSE. TABLE DES MATIERES. Page Kildeangivelse. Fortegnelse over Bureauets Skrifter. I. Areal og Befolkning........ i. Det danske Monarkis Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed........

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième sériej No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0762 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0762 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0762 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.11.2004 KOM(2004) 762 endelig 2004/0267 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftaler

Læs mere

Ormen som laver huller. La chenille qui fait des trous. Ormen som laver huller. La chenille qui fait des trous

Ormen som laver huller. La chenille qui fait des trous. Ormen som laver huller. La chenille qui fait des trous Ormen som laver huller La chenille qui fait des trous Ormen som laver huller La chenille qui fait des trous I månelyset ligger et lille æg på et blad. Dans la lumière de la lune, un petit œuf repose sur

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE FEMTENDE AARGANG. 1895. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANN U Al RE STATISTIQUE

Læs mere

CL-strukturer: Opgave 2 og 16: Duetlæsning; Opgave 8: Quiz og byt; Opgave 13: Mix og match Leg og bevægelse: Opgave 9, 12 og 23: On joue

CL-strukturer: Opgave 2 og 16: Duetlæsning; Opgave 8: Quiz og byt; Opgave 13: Mix og match Leg og bevægelse: Opgave 9, 12 og 23: On joue 1 Ça, c est moi Eleverne kan ved hjælp af digitale medier lave en kort præsentation, hvor de fortæller om fx deres stjernetegn, fritidsinteresser og venner. forstå, når fransktalende præsenterer sig selv

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Rmkke No. 258. 1892 og 1893.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Rmkke No. 258. 1892 og 1893. . ; 0 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. SO Tredie Rmkke No. 58. sit I. I I. Arbeids- og Lonniugsforhold ved Tusliberier og Cellulosefabriker. 89 og 89. (Statistique sociale et du travail. III. Fabriques de

Læs mere

Romansk Hus. Lektion 1

Romansk Hus. Lektion 1 Dette er et eksempel på en lektion af kurset: Fransk Grundkursus fra Romansk Hus. Gå til vores hjemmeside for at læse mere om kurset eller for at se vores andre kurser. 1 UDTALEREGLER I det følgende beskrives

Læs mere

Beskæftigelsesregion Nordjylland udarbejdet på baggrund af Arbejdsmarkedsbalancen 2011

Beskæftigelsesregion Nordjylland udarbejdet på baggrund af Arbejdsmarkedsbalancen 2011 Erhvervsgrupper og stillingsbetegnelser ifht. nordjysk katalog over Jobrettet Uddannelse 2011 Akademisk arbejde Bygge og anlæg Design, formgivning og grafisk arbejde Hotel, restauration, køkken, kantine

Læs mere

Exigences d examen pratique Flûte traversière Phase 3. Fédération Jurassienne de Musique

Exigences d examen pratique Flûte traversière Phase 3. Fédération Jurassienne de Musique Exigences d examen pratique Flûte traversière Phase 3 Fédération Jurassienne de Musique 3 Février 2016 Exigences d examen pratique Flûte traversière - Phase 3 Technique Approfondir et automatiser la base

Læs mere

SKRIFTER, UDGIVNE AF STATENS STATISTISKE BUREAU I AARENE Oeuvres publiees par le Bureau de statistique de l'etat

SKRIFTER, UDGIVNE AF STATENS STATISTISKE BUREAU I AARENE Oeuvres publiees par le Bureau de statistique de l'etat (5. R., XV SKRIFTER, UDGIVNE AF STATENS STATISTISKE BUREAU I AARENE 18961912. Oeuvres publiees par le Bureau de statistique de l'etat 18961912. Statistisk Tabelværk. Litra A. Viede, fødte og døde 189094,

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1937

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1937 STATISTISK AARBOG 93 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 937 ANNUAIRE STATISTIQUE 937 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1915 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1915 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 95 ANNUARE STATSTQUE 95 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBLE PAR LE DEPARTEMENT DE LA STATSTQUE KØBENHAVN H H THELES BOGTRYKKER g5 (GYLDENDALSKE

Læs mere

Oversigt over Statens og Kommunernes finansielle For

Oversigt over Statens og Kommunernes finansielle For F z 0 II 1 13 14 1 16 17 18 19 0 1 44 4 4 47 48 49 TABEL 1 14 A Indtægter recettes Løbende Indtægter recettes ordinaires Formue- og Erhvervsindtægter interits et exploitations industr Ejendomsskatter contributions

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1944

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1944 STATISTISK AARBOG 944 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 944 ANNUAIRE STATISTIQUE 944 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

Overordnede jobkategorier / branchekategorier ifht. kursuskatalog over jobrettede kurser

Overordnede jobkategorier / branchekategorier ifht. kursuskatalog over jobrettede kurser Overordnede jobkategorier / branchekategorier ifht. kursuskatalog over jobrettede kurser Erhvervsgrupper Akademisk arbejde Bygge og anlæg Design, formgivning og grafisk arbejde Hotel, restauration, køkken,

Læs mere

STATISTISK AARBO G FO R TIENDE AARGANG ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. DIXIÈME ANNÉE. -189o. -~,-~~-,,. ~ KRISTIANIA.

STATISTISK AARBO G FO R TIENDE AARGANG ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. DIXIÈME ANNÉE. -189o. -~,-~~-,,. ~ KRISTIANIA. STATISTISK AARBO G FO R KONGERIGET NORGE. TIENDE AARGANG. 1890. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. DIXIÈME ANNÉE. -189o. -~,-~~-,,. ~ KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

mer

mer INDHOLDSFORTEGNELSE I TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter XV XVIII Sources Les publications du Departement de Statistique I DET EGENTLIGE DANMARK I LE DANEMARK PROPREMENT

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1935 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1935 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 935 ANNUAIRE STATISTIQUE 935 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLI$ PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN H H THIELES BOGTRYKKERI

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1928

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1928 STATSTSK AARBOG 928 Statistisk Aarbog 928 Statistisk Aarbog 928 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 928 AN N UA RE STATSTQUE 928 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBL$ PAR LE DEPARTEMENT

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

SPISEKASTANJER I FRANKRIG og PROJEKT SPISEKASTANJER I DANMARK

SPISEKASTANJER I FRANKRIG og PROJEKT SPISEKASTANJER I DANMARK SPISEKASTANJER I FRANKRIG og PROJEKT SPISEKASTANJER I DANMARK Franske opskrifter KASTANJEN I DET FRANSKE KØKKEN Kastanjesirup kan bruges i kaffen i stedet for sukker, Kastajnelikør i en aperitif, der hedder

Læs mere

3. marts 2015. 1. Godkendelse af referat for Rådet for Primærskolen for 1. trimester. Referatet blev enstemmigt godkendt.

3. marts 2015. 1. Godkendelse af referat for Rådet for Primærskolen for 1. trimester. Referatet blev enstemmigt godkendt. Referat for møde i Rådet for primærskolen 3. marts 2015 Til stede: Lærere: Amina Tessier (MS), Cathy Quinonero (GS), Sonia Hartvick (CP), Lolita Lopes Pommergaard (CE1), Jean- François Castanié (CE2),

Læs mere

DET STATISTISKE DEPARTEMENTS PUBLIKATIONER.1 Les publications du Departeinent de Statistique.

DET STATISTISKE DEPARTEMENTS PUBLIKATIONER.1 Les publications du Departeinent de Statistique. DET STATISTISKE DEPARTEMENTS PUBLIKATIONER.1 Les publications du Departeinent de Statistique. Traduction en francais page XXIII. I. Areal og Befolkning. I. Danmarks Areal 19o6: Betænkning 4,3,2; Beretning

Læs mere