Pas godt på de gode værdier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pas godt på de gode værdier"

Transkript

1 1. halvår Alm Brand Invest 20 5 Pas godt på de gode værdier Investeringsforeningen Alm. Brand Invest / c/o BI Management A/S / Sundkrogsgade 7 / 2100 København Ø / CVR-nr

2

3 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Halvårsrapporten 2015 i hovedtræk...6 Udviklingen i foreningen i halvåret...7 De økonomiske omgivelser i halvåret...9 Forventninger til andet halvår Øvrige forhold Halvårsregnkaber...13 Alm. Brand Invest, Korte Obligationer Alm. Brand Invest, Lange Obligationer Alm. Brand Invest, Nordiske Aktier Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier Alm. Brand Invest, Globale Aktier Alm. Brand Invest, Mix Alm. Brand Invest, Mix Offensiv Alm. Brand Invest, Mix Defensiv Foreningens noter Anvendt regnskabspraksis Hoved- og nøgletalsoversigt Nærværende halvårsrapport for 2015 for Investeringsforeningen Alm. Brand Invest indeholder forventninger om fremtiden, som foreningens ledelse og rådgivere havde medio august Erfaringerne viser, at forudsigelser vedrørende den makroøkonomiske udvikling og markedsforhold for foreningens forskellige investeringsuniverser løbende vil blive revideret og kan være behæftet med stor usikkerhed. Forventninger udtrykt i halvårsrapporten må således ikke opfattes som en konkret anbefaling. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest 3

4 Foreningsoplysninger Investeringsforeningen Alm. Brand Invest blev stiftet den 15. september Medio 2015 omfattede foreningen 8 afdelinger: Alm. Brand Invest, Korte Obligationer Alm. Brand Invest, Lange Obligationer Alm. Brand Invest, Nordiske Aktier Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier Alm. Brand Invest, Globale Aktier Alm. Brand Invest, Mix Alm. Brand Invest, Mix Offensiv Alm. Brand Invest, Mix Defensiv Investeringsforeningen Alm. Brand Invest c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks København Ø Tif.: Fax: CVR nr Finanstilsynets reg.nr.: Direktion BI Management A/S Christina Larsen, direktør Henrik Granlund, vicedirektør Bestyrelse Søren Jenstrup, formand Cristina Lage, næstformand Carsten Krogholt Hansen Per Hillebrandt Jensen Depotselskab Alm. Brand Bank A/S Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Porteføljerådgiver Alm. Brand Bank A/S 4 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

5 Ledelsespåtegning Foreningens bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2015 for Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. Halvårsregnskaberne for de enkelte afdelinger giver et retvisende billede af de enkelte afdelingers aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt resultatet for perioden 1. januar juni Foreningens ledelsesberetning, herunder de enkelte afdelingsberetninger, indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i foreningens og afdelingernes aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som foreningen og de respektive afdelinger kan blive påvirket af. København, den 20. august 2015 Direktion BI Management A/S Christina Larsen Direktør Henrik Granlund Vicedirektør Bestyrelse Søren Jenstrup Formand Cristina Lage Næstformand Carsten Krogholt Hansen Per Hillebrandt Jensen Investeringsforeningen Alm. Brand Invest 5

6 Ledelsesberetning Halvårsrapporten 2015 i hovedtræk Foreningens aktieafdelinger og Mix afdelinger med overvægt i aktier gav alle positive afkast i 1. halvår 2015 drevet af en gunstig udvikling på aktiemarkederne. Afkastene var større eller på niveau med afdelingernes respektive benchmark. Foreningens obligationsafdelinger samt afdeling Mix Defensiv gav negative afkast i 1. halvår 2015, hvilket primært skyldtes rentefaldet i 1. kvartal, som var negativt for afdelingernes konverterbare obligationer. Afkastene var lavere end afdelingernes respektive benchmark. Foreningens formue var mio. kr. ultimo juni 2015 mod mio. kr. ultimo Det samlede regnskabsmæssige resultat for foreningen var 172,2 mio. kr. i 1. halvår 2015 mod 110,8 mio. kr. i samme periode året før. De samlede administrationsomkostninger udgjorde 21,5 mio. kr. i 1. halvår 2015 mod 17,8 mio. kr. i samme periode året før. Omkostningerne målt i procent af den gennemsnitlige formue var 0,66% i 2015 mod 0,58% i samme periode året før. Årsagen skal primært søges i, at en større del af foreningens formue er placeret i aktier i forhold til ultimo juni Væksten i den globale økonomi forventes at stige til et moderat tempo i den resterende del af Centralbankens kvantitative lempelser vil fortsat virke understøttende for den europæiske økonomi. Det aktuelle renteniveau vurderes at befinde sig i et fair leje med størst opadgående potentiale blandt de amerikanske renter. Den fortsatte udvikling på aktiemarkederne vil i høj grad være styret af, hvordan situationen omkring Grækenland falder ud. På basis af ovennævnte forventninger skønner foreningens ledelse, at foreningens obligationsafdelinger og afdelingen Mix Defensiv vil levere beskedne afkast, mens der ventes positive afkast i foreningens aktieafdelinger, afdelingen Mix og afdelingen Mix Offensiv i andet halvår af Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

7 Ledelsesberetning Udviklingen i foreningen i halvåret Afkastudviklingen Afkastene i foreningens aktieafdelinger og Mix-afdelinger med overvægt i aktier har været positive i 1. halvår 2015 primært som følge af en gunstig udvikling på aktiemarkederne. Afkastene i foreningens obligationsafdelinger samt afdeling Mix Defensiv har været negative i 1. halvår 2015, hvilket hovedsageligt skyldtes rentefaldet i 1. kvartal som var negativt for afdelingernes konverterbare obligationer. Afkastene i foreningens obligationsafdelinger endte på -1,3% og -1,6% i henholdsvis afdelingen Korte Obligationer og afdelingen Lange Obligationer i 1. halvår Afkastudviklingen i obligationsafdelingerne var lavere end afdelingernes respektive benchmark. Foreningens ledelse finder afkastene i obligationsafdelingerne tilfredsstillende. Foreningens aktieafdelinger gav i 1. halvår 2015 afkast på 15,8% i afdelingen Nordisk Aktier, 13,3% i afdelingen Europæiske Aktier og 11,5% i afdelingen Globale aktier. Afkastene var højere eller på niveau med afdelingernes respektive benchmark. Afkastene finder ledelsen tilfredsstillende. I 1. halvår 2015 gav afdelingen Mix og afdelingen Mix Offensiv tilfredsstillende afkast på henholdsvis 8,8% og 12,6%, hvilket var bedre end afdelingernes respektive benchmark. Afdelingen Mix Defensiv opnåede et afkast på -0,4%. Afkastet var lavere end benchmark og ikke tilfredsstillende. I 1. halvår 2015 var foreningens samlede omkostninger til administration, markedsføring, investeringsrådgivning og depot mv. 21,5 mio. kr. mod 17,8 mio. kr. i samme periode året før. I 1. halvår 2015 var omkostningerne målt i procent af den gennemsnitlige formue 0,66% mod 0,58% i samme periode året før. En oversigt over omkostningsprocenten for de enkelte afdelinger i foreningen er vist i tabellen Omkostninger i 1. halvår Ledelsesforhold På foreningens ordinære generalforsamling den 23. marts 2015 var Søren Jenstrup og Cristina Lage på valg. Bestyrelsen havde foreslået genvalg, og begge blev enstemmigt genvalgt som medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen, består foruden disse, af Carsten Krogholt Hansen og Per Hillebrandt Jensen. Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Søren Jenstrup som formand og Cristina Lage som næstformand. Der er afholdt 3 bestyrelsesmøder i Skift af investeringsforvaltningsselskab Foreningen har med virkning fra 1. april 2015 skiftet investeringsforvaltningsselskab fra Nykredit Portefølje Administration A/S til BI Management A/S. Afkast og benchmarkafkast for foreningens afdelinger er vist i tabellen Afkastudviklingen i 1. halvår Regnskabsresultat og formueudvikling mv. I 1. halvår 2015 blev foreningens samlede regnskabsmæssige resultat på 172,2 mio. kr. mod 110,8 mio. kr. i samme periode året før. Den samlede formue i foreningen var mio. kr. ultimo juni 2015 mod mio. kr. ved starten af året. En oversigt over resultat, formue og indre værdi pr. andel for foreningens afdelinger er vist i tabellen Resultat og formue 1. halvår Investeringsforeningen Alm. Brand Invest 7

8 Ledelsesberetning Afkastudviklingen i 1. halvår 2015 Afdeling Afkast Benchmarkafkast Alm. Brand Invest, Korte Obligationer -1,25 0,37 Alm. Brand Invest, Lange Obligationer -1,61-0,72 Alm. Brand Invest, Nordiske Aktier 15,81 13,25 Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier 13,27 12,96 Alm. Brand Invest, Globale Aktier 11,49 11,70 Alm. Brand Invest, Mix 8,79 7,26 Alm. Brand Invest, Mix Offensiv 12,60 9,86 Alm. Brand Invest, Mix Defensiv 1) -0,44 1,08 Resultat og formue i 1. halvår 2015 Afdeling Resultat Formue Indre værdi i mio. kr. i mio. kr. i kr. pr. andel Alm. Brand Invest, Korte Obligationer ,51 Alm. Brand Invest, Lange Obligationer ,30 Alm. Brand Invest, Nordiske Aktier ,10 Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier ,60 Alm. Brand Invest, Globale Aktier ,44 Alm. Brand Invest, Mix ,16 Alm. Brand Invest, Mix Offensiv ,77 Alm. Brand Invest, Mix Defensiv 1) ,13 Omkostninger i 1. halvår 2015 Afdeling Omkostningspct. Omkostningspct. ÅOP Alm. Brand Invest, Korte Obligationer 0,29 0,29 0,75 Alm. Brand Invest, Lange Obligationer 0,40 0,45 1,04 Alm. Brand Invest, Nordiske Aktier 0,86 0,81 2,04 Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier 0,82 0,76 2,62 Alm. Brand Invest, Globale Aktier 1,01 0,96 2,70 Alm. Brand Invest, Mix 0,66 0,80 1,99 Alm. Brand Invest, Mix Offensiv 0,67 0,79 2,30 Alm. Brand Invest, Mix Defensiv 1) 0,73 0,40 1,18 Note: 1) Afdelingen har været aktiv siden 27. februar Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

9 Ledelsesberetning De økonomiske omgivelser i 1. halvår Den europæiske økonomi har vist tegn på bedring og har bevæget sig i et højere tempo, end der var forventet først på året. De europæiske nøgletal har overrasket positivt, men det skrøbelige opsving har hele tiden været udfordret af uroen omkring den græske gældssituation og er tiltaget efterhånden som en deadline for en løsning på den græske krise er rykket nærmere. Efter Syriza-partiets sejr ved det græske parlamentsvalg har et af partiets kæpheste været at få en aftale i hus med resten af eurogruppen omkring en nedskrivning af den græske gæld og bedre vilkår for den resterende del af grækernes gæld. Bølgerne er gået højt i forhandlingerne med de europæiske finansministre. Situationen er dog indtil videre blevet løst med en række midlertidige tiltag og udskydninger af græske afbetalinger. De europæiske ministre har dog gjort det klart, at EU ikke er villige til at sende flere penge til Grækenland, før landet har accepteret en omfattende økonomisk reformplan. Amerikansk økonomi har generelt skuffet markedsforventningerne i første kvartal. Forventningerne har dog ligget på et højt niveau, og nøgletallene peger generelt på, at amerikansk økonomi vokser i et fornuftigt tempo, primært drevet af en stærk beskæftigelsesvækst. Der var tvivl om, i hvor høj grad nøgletalsskuffelserne var præget af vejrlig og den omfattende strejke i havnene på den amerikanske vestkyst. Man har desuden set, at den kraftige dollarstigning har påvirket fremstillingssektoren negativt. Den seneste periodes overraskende positive amerikanske nøgletal har imidlertid bekræftet, at den svage periode var af midlertidig karakter. Man har dog endnu ikke set markant opadgående lønpres, og sammen med den kraftige styrkelse af dollaren, der har påvirket importpriserne nedadrettet, har det betydet, at inflationspresset er udeblevet. Det manglende inflationspres har fået den amerikanske centralbank til at meddele, at de ikke har travlt med at hæve renterne. Den første renteforhøjelse kommer sandsynligvis først i fjerde kvartal, og på længere sigt forventes lavere renter end hidtil. Et af de øvrige store temaer har været en række overraskende udmeldinger fra forskellige centralbanker. I januar måned valgte den schweiziske centralbank at forlade den (delvise) fastkurspolitik over for euroen, hvilket fik schweizerfranc til at stige voldsomt over for euro. Den overraskende beslutning har stillet spørgsmålstegn ved andre centralbankers troværdighed og skabt stor volatilitet på valutamarkederne. Beslutningen gav blandt andet anledning til et kraftigt pres mod den danske krone, hvilket har sendt de danske renter ned i rekordlave niveauer. Presset er dog sidenhen så godt som forsvundet oven på intervention fra Nationalbankens side. På Den Arabiske Halvø medvirkede Saudi-Arabiens bombninger af oprørerne i Yemen til at sende olieprisen godt 20 procent op i april måned. I Storbritannien løb De Konservatives David Cameron med sejren til parlamentsvalget. Cameron har bebudet, at briterne skal stemme om deres EU-medlemskab i Skulle briterne stemme ja til at forlade EU, vil det være et stort nederlag for det europæiske samarbejde. Den Europæiske Centralbanks kvantitative lempelser har holdt de korte europæiske markedsrenter lave, hvorimod opsvinget i USA og bedringen i europæisk økonomi har lagt et opadgående pres på de lange renter. Uroen omkring Grækenland har dog betydet, at de lange europæiske renter har været nede og vende i nogle historiske lave niveauer. Centralbankens chef, Mario Draghi, har understreget, at man har til hensigt at fuldføre QE-programmet til trods for bedringen i europæisk økonomi og spæde tegn på tilbagevendende inflation. Første kvartal bød på stærk fremgang på de europæiske aktiemarkeder, hvilket dog er vendt til stilstand og stor usikkerhed i andet kvartal oven på den græske gældskrise. De amerikanske indeks har heller ikke synes at kunne finde momentum. I 1. halvår ændrede renterne på de danske statsobligationer med en løbetid på 2, 5 og 10 år sig med henholdsvis -0,3, 0 og +0,2%-point. Renteændringen, set over det første halvår, har været i fornuftig tråd med vores renteforventninger fra årsberetningen. Renterne faldt generelt i 1. kvartal, hvilket i høj grad skyldtes, at Den Europæiske Centralbank annoncerede et massivt opkøbsprogram af obligationer svarende til ca mia. euro over halvandet år samt en stærk dansk krone og Nationalbankens forsvar af fastkurspolitikken. Nationalbanken foretog valutaintervention (solgte danske kroner mod euro) og sænkede indskudsbevisrenten fire gange til minus 0,75%. Ligeledes indstillede Nationalbanken udstedelsen af statsobligationer. Rentesænkningerne betød faldende obligationsrenter især for obligationer med kort løbetid. Fra ultimo april steg renterne markant. Hastigheden og størrelsen af rentestigningerne er ikke set større siden Eksempelvis steg den danske 10-årige rente med ca. 0,95%-point. De stigende renter skyldes generelle forventninger om stigende renter fra historisk meget lave niveauer samt stigende oliepris og inflationsforventninger. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest 9

10 Ledelsesberetning Stigende US-dollar og Den Europæiske Centralbanks påbegyndte opkøbsprogram på 60 mia. euro pr. måned har stimuleret det europæiske aktiemarked i første kvartal, mens amerikanske aktier samtidigt har udviklet sig fladt grundet udsigten til en amerikansk renteforhøjelse. Kapitalbevægelserne har cementeret et lavt renteniveau, som i perioder har været under nul i visse europæiske lande. Det er således de store eksportvirksomheder inden for industri og sundhed, der har trukket markedet i Europa. I USA har vi set pæne stigninger inden for cykliske selskaber, og i Japan har vi også set pæne stigninger til eksportselskaber grundet den svage japanske yen. En lav oliepris har medført en fremgang i privatforbruget globalt og har generelt været med til at forbedre de økonomiske nøgletal. 10 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

11 Ledelsesberetning Forventninger til andet halvår 2015 Væksten i den globale økonomi forventes at stige til et moderat tempo i den resterende del af Ligeledes forventes det, at bedringen i amerikansk økonomi fortsætter, primært drevet af en stærk udvikling på arbejdsmarkedet. Centralbankens kvantitative lempelser vil fortsat virke understøttende for den europæiske økonomi. Det vurderes, at bedringen i den europæiske økonomi vil fortsætte, men at europæisk økonomi fortsat vil bevæge sig i et lavvækst-scenarie i den resterende del af De korte markedsrenter skønnes i 2015 fortsat at være forankret i Den Europæiske Centralbanks ønske om at fastholde et lavt niveau for styringsrenten i Europa. Vi har dog set et opadgående pres på de lange renter som følge af opsving i USA samt begyndende bedring i Europa. Det aktuelle renteniveau vurderes at befinde sig i et fair leje med størst opadgående potentiale blandt de amerikanske renter. Den fortsatte udvikling på aktiemarkederne vil i høj grad være styret af, hvordan situationen omkring Grækenland falder ud. Andre risici er en opbremsning af væksten i USA eller Kina, hvornår den første rentestigning i USA kommer, hvor hurtigt de efterfølgende kommer, og hvordan QE-politikken tilbageføres. Geopolitisk usikkerhed i forhold til Ukraine fyldte meget i starten af året, men trods EU-landenes forlængelse af sanktionerne, foreløbig frem til udgangen af året, har krigen ikke haft den samme mediedækning som tidligere. I andet halvår af 2015 vurderes aktier fortsat at kunne stige som følge af pengerigelighed og forventninger om indtjeningsvækst, men uro på de finansielle markeder eller skuffede forventninger til indtjeningen kan fortsat skabe usikkerhed og faldende aktiekurser. Baseret på disse forventninger, der er behæftet med usikkerhed, forventer foreningens ledelse beskedne afkast i foreningens obligationsafdelinger og i afdelingen Mix Defensiv, mens der ventes positive afkast i foreningens aktieafdelinger, afdelingen Mix og afdelingen Mix Offensiv i andet halvår af Væsentlige afkastudsving må imidlertid forventes i foreningens aktieafdelinger. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest 11

12 Ledelsesberetning Øvrige forhold Samfundsansvar Medlemmernes langsigtede interesser varetages bl.a. gennem fokus på en fornuftig sammenhæng mellem risiko og afkast i de investeringer, der foretages. Bestyrelsen har besluttet, at foreningens investeringer bør foretages i selskaber, der opfylder de krav og forventninger om ansvarlighed, som følger dansk lovgivning og internationale konventioner tiltrådt af Danmark eller er udtrykt af den danske regering eller af Folketinget. Det kan være krav om respekt af menneskerettigheder, børns rettigheder, faglige og sociale rettigheder eller krav om hensyn til sikkerhed og sundhed hos ansatte eller forbrugere samt krav om hensyn til miljøet. Det er bestyrelsens vurdering, at de bedste resultater skabes i de selskaber, der kan kombinere forretnings og økonomisk dygtighed med en ansvarlig samfundsadfærd. Bestyrelsen har derfor orienteret foreningens rådgivere om at være opmærksomme på, om foreningens investeringer opfylder disse krav. Hvis et selskab skønnes at overtræde retningslinjerne, vurderes selskabets egen information om baggrunden og hensigter. Afhængigt heraf sælges eller fastholdes investeringerne. Politikken har i 1. halvår 2015 ikke givet anledning til frasalg af positioner fra foreningens investeringer. Politik vedrørende det underrepræsenterede køn Det er foreningens politik, at begge køn skal være repræsenteret i foreningens bestyrelse. Politikken var opfyldt ved udgangen af 1. halvår Politik vedrørende udøvelse af stemmerettigheder Bestyrelsens politik for udøvelse af stemmerettigheder på foreningens værdipapirer er, at foreningen som hovedregel følger indstillingen fra det pågældende selskab ud fra en holdning om, at selskabets ledelse har taget hensyn til aktionærernes interesser. Det kan ske enten ved aktiv afgivelse af stemme eller ved undladelse af at stemme ud fra en konkret vurdering af, om den nødvendige indsats vil kunne bibringe den forventede udvikling. Alternativt kan foreningen vælge at afhænde aktierne. Foreningens investeringsforvaltningsselskab har ved almindelige generalforsamlinger beføjelse til, at bemyndige investeringsrådgiveren til at udøve foreningens rettigheder til at afgive stemme på den form, som aktieselskabet giver adgang til. Er der kontroversielle forhold på dagsordenen, eller ønskes særlige synspunkter fremført, kan dette først finde sted efter behandling i bestyrelsen. Foreningens investeringsforvaltningsselskab registrerer og arkiverer i disse tilfælde oplysninger og beslutninger om stemmeafgivelse på foreningens vegne. Foreningen har i 1. halvår 2015 ikke gjort brug af sin stemmeret. Usikkerhed ved indregning eller måling Det er ledelsens vurdering, at der ikke er væsentlig usikkerhed ved indregning eller måling af balanceposter i foreningens afdelinger. Usædvanlige forhold der kan have påvirket indregningen eller målingen Der er ikke konstateret usædvanlige forhold i foreningens afdelinger, der kan have påvirket indregningen eller målingen heraf. Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb Der er fra balancedagen og til dato ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af halvårsrapporten. 12 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

13 Alm. Brand Invest, Korte Obligationer Afdelingsberetning Denne afdelingsberetning skal læses i sammenhæng med halvårsrapportens øvrige afsnit for at give et fyldestgørende billede af udviklingen i afdelingen. Investeringsområde og profil Afdelingen investerer primært i obligationer, herunder skatkammerbeviser, realkreditinstitutter og erhvervsobligationer, denomineret i danske kroner eller euro. Afdelingens væsentligste risikofaktor er renterisikoen. Afdelingens investeringsstrategi sigter imod en lav renterisiko. Afdelingen investerer i en sammensætning af obligationer med en korrigeret varighed på mellem 0 og 4 år. Renterisikoen overvåges og styres på baggrund af rådgivers risikomodel. Renterisikoen bliver holdt mellem 0 og 2 år, hvis risikomodellen tilsiger en tendens til faldende obligationskurser, og mellem 2 og 4 år, hvis modellen tilsiger en tendens til stigende obligationskurser. Afdelingens korrigerede varighed (renterisikoen) var ultimo 1. halvår på 1,95. Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker et stabilt afkast med begrænset risiko for tab med en investeringshorisont på minimum to år. Afdelingen kan benyttes til investering af såvel fri opsparing som pensionsmidler. Afdelingens mål er at opnå et afkast, som minimum er på niveau med afdelingens benchmark, som er Nordea Constant Maturity Government 2 years. Afdelingens rådgiver er Alm. Brand Bank A/S. Udvikling i halvåret 2015 Afdelingen opnåede et afkast på -1,25%. Afdelingens benchmark gav et afkast på 0,37% i samme periode. Afkastet er lavere end ledelsens forventning primo året samt lavere end benchmark. Afkastet findes ikke tilfredsstillende. Rentefaldet i 1. kvartal betød stigende obligationskurser især på statsobligationer. Afdelingen udnyttede de høje obligationskurser primo april måned til at sælge statsobligationer med lang løbetid. Der blev investeret i obligationer med kort løbetid i form af spanske statsobligationer og europæiske virksomhedsobligationer. På den måde undgik afdelingen at investere i korte danske statsobligationer med negativ rente og opnåede samtidig en bedre investeringsmæssig spredning. Rentefaldet var negativt for afdelingens konverterbare obligationer. Tidligere har disse obligationer været gode, stabile investeringer, men i 1. halvår 2015 blev de desværre udsat for historisk høje udtræk, hvilket medførte et negativt afkast på nogle af de konverterbare obligationer. Årsagen var, at boligejerne i stor stil opsagde deres højtforrentede realkreditlån og omlagde til nye realkreditlån med en lavere rente. Afdelingens nettoresultat blev på -4,8 mio. kr. Ultimo juni 2015 udgjorde formuen i afdelingen 378,6 mio. kr. svarende til en indre værdi på 100,51 kr. pr. andel. Risici i afdelingen Den samlede risiko for afdelingen målt ved standardafvigelsen på det ugentlige afkast har suppleret med benchmarkafkast de seneste fem år til ultimo juni 2015 været 0,6% p.a. beregnet ved afdelingens indtræden i den nuværende risikoklasse. Dette svarer til risikoniveau 2 på en risikoskala fra 1 til 7, hvor 1 svarer til lav risiko, og 7 svarer til høj risiko. Risikofaktorerne er beskrevet nærmere i foreningens prospekt og årsberetning for Forventninger Strategien for 2. halvår er, at søge at udnytte, at danske realkreditobligationer er historisk attraktive. Merrenten på de konverterbare obligationer er i forhold til danske statsobligationer historisk høj. Normaliserer merrenten sig i forhold til statsobligationer til mere normale niveauer, vil det bidrage positivt til afkastet på de konverterbare obligationer. Vi forventer en sådan normalisering af merrenten til statsobligationer. De finansielle markeders fokus er rettet mod Grækenland. Det store spørgsmål er, om Grækenland bliver i euroen eller må forlade valutasamarbejdet. Uanset udfaldet af krisen vurderer vi, at en afklaring vil være positiv for de danske realkreditobligationer. Aktuelt er afdelingens renterisiko på 1,95, fordi vi vurderer, at de europæiske og danske renter har nået et neutralt leje. Vi forventer, at der skal en bedring i økonomien eller yderligere stigende inflationsforventninger til for at drive renterne yderligere op. Foreningens ledelse forventer derfor et beskedent positivt afkast for afdelingen i 2. halvår. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest 13

14 Alm. Brand Invest, Korte Obligationer Resultatopgørelse i kr. 1. halvår 1. halvår Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Halvårets nettoresultat Balance i kr. 30. juni 31. dec. Aktiver Likvide midler Obligationer Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Noter 30. juni 31. dec. Finansielle instrumenter i procent Børsnoterede finansielle instrumenter 104,2 104,6 Andre aktiver og passiver -4,2-4,6 100,0 100,0 Varighedsfordeling 0-1 år 32,6 29,7 1-3,6 år 56,4 42,2 3,6 + år 11,0 28,1 100,0 100,0 Nøgletal 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Periodens afkast i procent -1,25 2,23 1,79 0,21 0,57 Indre værdi pr. andel 100,51 103,29 102,84 101,39 101,09 Udlodning pr. andel - 1, Omkostningsprocent 0,29 0,56 0,29 0,32 0,38 Sharpe ratio 0,65 0,37 1,21 0,44 - Periodens nettoresultat Medlemmernes formue ultimo Andele ultimo (i stk.) Specifikation af afdelingens værdipapirbeholdning kan findes på hjemmesiden eller rekvireres ved at rette henvendelse til BI Management A/S. 14 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

15 Alm. Brand Invest, Lange Obligationer Afdelingsberetning Denne afdelingsberetning skal læses i sammenhæng med halvårsrapportens øvrige afsnit for at give et fyldestgørende billede af udviklingen i afdelingen. Investeringsområde og profil Afdelingen investerer primært i obligationer, herunder skatkammerbeviser, realkreditinstitutter og erhvervsobligationer, denomineret i danske kroner eller euro. Afdelingens væsentligste risikofaktor er renterisikoen. Afdelingen investerer i en sammensætning af obligationer med en korrigeret varighed på mellem 3 og 8 år. Renterisikoen bliver overvåget og styret af rådgivers risikomodel. Renterisikoen bliver holdt mellem 3 og 5 år, hvis risikomodellen tilsiger en tendens til faldende obligationskurser, og mellem 5 og 8 år, hvis risikomodellen tilsiger en tendens til stigende obligationskurser. Afdelingens korrigerede varighed (renterisikoen) var ultimo 1. halvår på 4,60. Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker et stabilt afkast med begrænset risiko for tab med en investeringshorisont på minimum to år. Afdelingen kan benyttes til investering af såvel fri opsparing som pensionsmidler. Afdelingens mål er at opnå et afkast, som minimum er på niveau med afdelingens benchmark. Benchmark er 50% Nordea Constant Maturity Government 5 year og 50% Nordea Constant Maturity Government 6 year. Afdelingens rådgiver er Alm. Brand Bank A/S. Udvikling i halvåret 2015 Afdelingen opnåede et afkast på -1,61%. Afdelingens benchmark gav et afkast på -0,72% i samme periode. Afkastet er lavere end ledelsens forventning primo året samt lavere end benchmark. Afkastet findes ikke tilfredsstillende. Rentefaldet i 1. kvartal betød stigende obligationskurser især på statsobligationer. Afdelingen udnyttede de høje obligationskurser primo april måned til at sælge statsobligationer med lang løbetid. Der blev investeret i obligationer med kort løbetid i form af spanske statsobligationer og europæiske virksomhedsobligationer. På den måde undgik afdelingen at investere i korte danske statsobligationer med negativ rente og opnåede samtidig en bedre investeringsmæssig spredning. Rentefaldet var negativt for afdelingens konverterbare obligationer. Tidligere har disse obligationer været gode, stabile investeringer, men i 1. halvår 2015 blev de desværre udsat for historisk høje udtræk, hvilket medførte et negativt afkast på nogle af de konverterbare obligationer. Årsagen var, at boligejerne i stor stil opsagde deres højtforrentede realkreditlån og omlagde til nye realkreditlån med en lavere rente. Afdelingens nettoresultat blev på -13,0 mio. kr. Ultimo juni 2015 udgjorde formuen i afdelingen 837,7 mio. kr. svarende til en indre værdi på 101,30 kr. pr. andel. Risici i afdelingen Den samlede risiko for afdelingen målt ved standardafvigelsen på det ugentlige afkast har de seneste fem år til ultimo juni 2015 været 1,7% p.a. beregnet ved afdelingens indtræden i den nuværende risikoklasse. Dette svarer til risikoniveau 2 på en risikoskala fra 1 til 7, hvor 1 svarer til lav risiko, og 7 svarer til høj risiko. Afdelingens væsentligste risikofaktor er rente- og obligationsmarkedsrisiko. Afdelingens investeringsstrategi sigter imod en middel renterisiko. Risikofaktorerne er beskrevet nærmere i foreningens prospekt og årsberetning for Forventninger Strategien for 2. halvår er, at søge at udnytte, at danske realkreditobligationer er historisk attraktive. Merrenten på de konverterbare obligationer er i forhold til danske statsobligationer historisk høj. Normaliserer merrenten sig i forhold til statsobligationer til mere normale niveauer, vil det bidrage positivt til afkastet på de konverterbare obligationer. Vi forventer en sådan normalisering af merrenten til statsobligationer. De finansielle markeders fokus er rettet mod Grækenland. Det store spørgsmål er, om Grækenland bliver i euroen eller må forlade valutasamarbejdet. Uanset udfaldet af krisen vurderer vi, at en afklaring vil være positiv for de danske realkreditobligationer. Aktuelt er renterisikoen på 4,60, fordi vi vurderer, at de europæiske og de danske renter har nået et neutralt leje. Vi forventer, at der skal en bedring i økonomien eller yderligere stigende inflationsforventninger til for at drive renterne yderligere op. Foreningens ledelse forventer et beskedent positivt afkast i 2. halvår. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest 15

16 Alm. Brand Invest, Lange Obligationer Resultatopgørelse i kr. 1. halvår 1. halvår Renter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Halvårets nettoresultat Balance i kr. 30. juni 31. dec. Aktiver Likvide midler Obligationer Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Noter 30. juni 31. dec. Finansielle instrumenter i procent Børsnoterede finansielle instrumenter 104,1 102,2 Andre aktiver og passiver -4,1-2,2 100,0 100,0 Varighedsfordeling 0-1 år 13,6 29,7 1-3,6 år 24,1 42,2 3,6 + år 62,3 28,1 100,0 100,0 Nøgletal 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Periodens afkast i procent -1,61 7,79 4,60 0,04 1,82 0,07 Indre værdi pr. andel 101,30 106,05 102,90 99,71 100,21 95,56 Udlodning pr. andel - 3, Omkostningsprocent 0,45 0,79 0,40 0,26 0,26 0,30 Sharpe ratio 1,09 1,82 1,76 1,23 0,89 0,32 Periodens nettoresultat Medlemmernes formue ultimo Andele ultimo (i stk.) Specifikation af afdelingens værdipapirbeholdning kan findes på hjemmesiden eller rekvireres ved at rette henvendelse til BI Management A/S. 16 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

17 Alm. Brand Invest, Nordiske Aktier Afdelingsberetning Denne afdelingsberetning skal læses i sammenhæng med halvårsrapportens øvrige afsnit for at give et fyldestgørende billede af udviklingen i afdelingen. Investeringsområde og profil Afdelingen investerer i nordiske børsnoterede aktier. Investeringerne i afdelingen er koncentreret på selskaber fordelt på forskellige brancher. Afdelingen følger foreningens generelle politik om etik i investeringerne. Afdelingen henvender sig til investorer med en investeringshorisont på minimum fire år. Afdelingen kan benyttes til investering af såvel fri opsparing som pensionsmidler. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi med det formål at give et afkast, der som minimum er på niveau med afdelingens benchmark, som er VINX Benchmark Cap TR EUR. Afdelingens rådgiver er Alm. Brand Bank A/S. Udvikling i halvåret 2015 Afdelingen opnåede et afkast på 15,81%. Afdelingens benchmark gav et afkast på 13,25% i samme periode. Afkastet var allerede efter 1. kvartal af en størrelse, som ledelsen havde forventet for helåret. Afkastet finde ledelsen tilfredsstillende både absolut og relativt til benchmark. Vi har generelt positive forventninger til banksektoren, og vores overvægt i Danske Bank og Nordea samt undervægt i Svenska Handelsbanken har bidraget positivt til porteføljens afkast. Også vores overvægt af eksporttunge industriaktier som Volvo, Trelleborg, SKF, Sandvik og Trelleborg har bidraget positivt. Afdelingen kan ikke få fuld gavn af stigningen i Novo Nordisk-aktien. Aktien indgår i benchmark med omkring 13%, men pga. placeringsreglerne for investeringsforeninger kan vi ikke investere mere end 10% af porteføljen i Novo Nordisk. Eftersom Novo Nordisk er steget 45% i første halvår, påvirker denne teknikalitet den relative performance betydeligt i negativ retning med mere end 1%-point. De aktier, der har trukket mest ned i afkastet, er Elekta og Topdanmark. Efter tre nedjusteringer samt dårlig kommunikation omkring regnskabsprincipper har Elekta offentliggjort planer om organisationsændringer, omkostningsbesparelser og tiltag, som skal styrke salgsindsatsen. For den langsigtede investor forventer vi stadig, at der er et stort potentiale i aktien. Forsikringsaktierne i Norden er højt prissatte, og kurserne presses i perioder, hvor markedet fokuserer på begrænset toplinjevækst og øget priskonkurrence på især bilforsikring. Vi ser aktierne som alternativ til en obligationsinvestering. Udbytte og aktietilbagekøb kan samlet give 5-10% om året, og som supplement kan aktierne kortsigtet handles inden for et snævert interval. Risikoen ved Topdanmark-aktien er, at storaktionæren Sampo får gennemført en reduktion i selskabets tilbagekøbsprogram. Afdelingens nettoresultat blev på 54,5 mio. kr. Ultimo juni 2015 udgjorde formuen i afdelingen 353,7 mio. kr. svarende til en indre værdi på 152,10 kr. pr. andel. Risici i afdelingen Den samlede risiko for afdelingen målt ved standardafvigelsen på det ugentlige afkast har de seneste fem år til ultimo juni 2015 været 19,8% p.a. beregnet ved afdelingens indtræden i den nuværende risikoklasse. Dette svarer til risikoniveau 6 på en risikoskala fra 1 til 7, hvor 1 svarer til lav risiko, og 7 svarer til høj risiko. De primære risikofaktorer for afdelingen er aktiemarkedsrisiko, valutarisiko samt udstederspecifik risiko. Risikofaktorerne er beskrevet nærmere i foreningens prospekt og årsberetning for Forventninger Grækenland vil fortsat være en betydelig risiko i Europa, men globalt set har den græske økonomi ingen betydning. Risikoen er dog allerede reduceret/inddiskonteret og vil med tiden forsvinde. Prissætningen af nordiske aktier kan forekomme relativt højt, men understøttes af lave renter og høj indtjeningsvækst. Aktiemarkederne understøttes fortsat af centralbankerne. Udbytter og aktietilbagekøb øges samtidig med øget M&A-aktivitet. Vores største fokus er selskabernes manglende investeringer og begrænsede omsætningsvækst. Der er ikke noget globalt synkront opsving, og det ekstra afkast ved aktieinvestering vil hovedsagelig komme fra selskabsvalg og i mindre grad fra valg af geografi eller sektorvalg. For resten af 2015 fastholder vi vores overvægt af industri- og cykliske aktier samt en undervægt af de dyrt prissatte defensive aktier. For 2015 forventer vi en samlet indtjeningsfremgang på 15% for afdelingens selskaber. Vi forventer fortsat et positivt afkast for andet halvår, blandt andet på baggrund af forbedrede fundamentale økonomiske nøgletal. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest 17

18 Alm. Brand Invest, Nordiske Aktier Resultatopgørelse i kr. 1. halvår 1. halvår Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance i kr. 30. juni 31. dec. Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Noter 30. juni 31. dec. Finansielle instrumenter i procent Børsnoterede finansielle instrumenter 99,9 100,3 Andre aktiver og passiver 0,1-0,3 100,0 100,0 Landefordeling Sverige 60,9 52,1 Danmark 30,3 34,9 Finland 7,5 5,7 Norge 1,3 3,0 Øvrige 0,0 4,3 100,0 100,0 18 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

19 Alm. Brand Invest, Nordiske Aktier Nøgletal 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Periodens afkast i procent 15,81 2,20 4,14 0,85 9,14-5,35 Indre værdi pr. andel 152,10 138,97 141,74 117,79 101,35 117,36 Udlodning pr. andel - 9, Omkostningsprocent 0,81 1,68 0,86 0,84 0,83 0,84 Sharpe ratio 0,45 0,31 0,59-0,05-0,29-0,02 Periodens nettoresultat Medlemmernes formue ultimo Andele ultimo (i stk.) Specifikation af afdelingens værdipapirbeholdning kan findes på hjemmesiden eller rekvireres ved at rette henvendelse til BI Management A/S. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest 19

20 Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier Afdelingsberetning Denne afdelingsberetning skal læses i sammenhæng med halvårsrapportens øvrige afsnit for at give et fyldestgørende billede af udviklingen i afdelingen. Investeringsområde og profil Afdelingen investerer i børsnoterede, europæiske aktier og depotbeviser (fx ADR s og GDR s). Investeringerne i afdelingen er koncentreret på selskaber fordelt på forskellige lande og brancher. Afdelingen følger foreningens generelle politik om etik i investeringerne. Afdelingen henvender sig til investorer med en investeringshorisont på minimum fire år. Afdelingen kan benyttes til investering af såvel fri opsparing som pensionsmidler. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi med det formål at give et afkast, der minimum er på niveau med afdelingens benchmark, som er MSCI Europe inkl. udbytte. Afdelingens rådgiver er Alm. Brand Bank A/S. Udvikling i halvåret 2015 Afdelingen opnåede et afkast på 13,27%. Afdelingens benchmark gav et afkast på 12,96% i samme periode. Afkastet var allerede efter 1. kvartal af en størrelse, som ledelsen havde forventet for helåret. Afkastet findes tilfredsstillende både absolut og relativt til benchmark. På sektorniveau har de største bidragsydere til afdelingens afkast været aktier inden for sektorerne cyklisk forbrug og finans. Lavest afkast har vi set inden for IT-, energi- og forsyningssektoren. De primære bidragsydere til afdelingens positive performance udspringer fra vores overvægte inden for Valeo, Novo Nordisk, Luxotica, Persimmon og LVMH, mens vores overvægt i aktien Elekta har været klart den mest negative bidragsyder til performance. svarende til en indre værdi på 96,60 kr. pr. andel. Risici i afdelingen Den samlede risiko for afdelingen målt ved standardafvigelsen på det ugentlige afkast har de seneste fem år til ultimo juni 2015 været 16,7% p.a. beregnet ved afdelingens indtræden i den nuværende risikoklasse. Dette svarer til risikoniveau 6 på en risikoskala fra 1 til 7, hvor 1 svarer til lav risiko, og 7 svarer til høj risiko. De primære risikofaktorer for afdelingen er aktiemarkedsrisiko, valutarisiko samt udstederspecifik risiko. Risikofaktorerne er beskrevet nærmere i foreningens prospekt og årsberetning for Forventninger Grækenland vil fortsat være en betydelig risiko i Europa, men globalt set har den græske økonomi ingen betydning. Risikoen er dog allerede reduceret/inddiskonteret og vil med tiden forsvinde. Prissætningen af europæiske aktier er neutral set i forhold til historiske niveauer. Samtidig understøttes aktiemarkedet af lave renter og høj indtjeningsvækst. Aktiemarkederne understøttes fortsat af centralbankerne. Udbytter og aktietilbagekøb øges samtidig med øget M&A-aktivitet. Vores største fokus er selskabernes manglende investeringer og begrænsede omsætningsvækst. Der er ikke noget globalt synkront opsving, og det ekstra afkast ved aktieinvestering vil hovedsagelig komme fra selskabsvalg og i mindre grad fra valg af geografi eller sektorvalg. For resten af 2015 fastholder vi vores overvægt af industri- og cykliske aktier samt en undervægt af de dyrt prissatte defensive aktier. For 2015 forventer vi en samlet indtjeningsfremgang på omkring 10% for afdelingens selskaber. Vi forventer fortsat et positivt afkast for andet halvår blandt andet på baggrund af forbedrede fundamentale økonomiske nøgletal. Efter tre nedjusteringer samt dårlig kommunikation omkring regnskabsprincipper har Elekta offentliggjort planer om organisationsændringer, omkostningsbesparelser og tiltag, som skal styrke salgsindsatsen. For den langsigtede investor forventer vi stadig, at der er et stort potentiale i aktien. Afdelingens nettoresultat blev på 22,0 mio. kr. Ultimo juni 2015 udgjorde formuen i afdelingen 181,5 mio. kr. 20 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

21 Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier Resultatopgørelse i kr. 1. halvår 1. halvår Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance i kr. 30. juni 31. dec. Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Noter 30. juni 31. dec. Finansielle instrumenter i procent Børsnoterede finansielle instrumenter 98,7 98,9 Andre aktiver og passiver 1,3 1,1 100,0 100,0 Landefordeling Frankrig 26,5 26,6 Tyskland 20,1 15,9 Storbritannien 18,2 18,0 Schweiz 9,3 13,1 Danmark 9,3 11,0 Sverige 7,4 5,6 Italien 3,4 2,9 Holland 2,4 2,2 Spanien 2,2 2,4 Øvrige 1,2 2,3 100,0 100,0 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest 21

22 Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier Nøgletal 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Periodens afkast i procent 13,27 5,69 2,24 4,48 6,15-0,02 Indre værdi pr. andel 96,60 85,39 82,60 71,70 61,39 66,92 Udlodning pr. andel Omkostningsprocent 0,76 1,47 0,82 0,86 0,86 0,88 Sharpe ratio 0,85 0,40 0,83 0,05-0,40-0,18 Periodens nettoresultat Medlemmernes formue ultimo Andele ultimo (i stk.) Specifikation af afdelingens værdipapirbeholdning kan findes på hjemmesiden eller rekvireres ved at rette henvendelse til BI Management A/S. 22 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

23 Alm. Brand Invest, Globale Aktier Afdelingsberetning Denne afdelingsberetning skal læses i sammenhæng med halvårsrapportens øvrige afsnit for at give et fyldestgørende billede af udviklingen i afdelingen. Investeringsområde og profil Afdelingen investerer globalt i børsnoterede aktier og depotbeviser (fx ADR s og GDR s). Investeringerne i afdelingen er koncentreret på selskaber fordelt på forskellige brancher. Afdelingen følger foreningens generelle politik om etik i investeringerne. Afdelingen henvender sig til investorer med en investeringshorisont på minimum fire år. Afdelingen kan benyttes til investering af såvel fri opsparing som pensionsmidler. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi med det formål at give et afkast, der minimum er på linje med afdelingens benchmark, som er MSCI All Country World inkl. udbytte. Afdelingens rådgiver er Alm. Brand Bank A/S. Udvikling i halvåret 2015 Afdelingen opnåede et afkast på 11,49%. Afdelingens benchmark gav et afkast på 11,70% i samme periode. Afkastet var allerede efter 1. kvartal af en størrelse, som ledelsen havde forventet for helåret. Afkastet findes acceptabelt både absolut og relativt til benchmark. På sektorniveau har de største bidragsydere til afdelingens afkast været aktier inden for sektorerne cyklisk forbrug, finans og IT. Lavest afkast har vi set inden for energi og telecom. De primære bidragsydere til afdelingens positive performance udspringer bl.a. fra vores overvægte inden for Valeo, Novo Nordisk, Yum Brands, Activision Blizzard og Citigroup, mens vores overvægt i aktierne Whole Foods Market og Trimble har været klart de mest negative bidragsydere til performance. Whole Foods Market er faldet pænt i årets første seks måneder. Selskabet er USA s største dagligvarehandel af sunde og økologiske madvarer. Alt andet lige er aktiekursen p.t. en afspejling af forhøjet frygt for øget konkurrence og lavere priser til følge. Vi er opmærksomme på denne risiko, men vurderer selskabets markedsledende position og egen sourcing som stærke konkurrencefordele. For den langsigtede investor er dette en god investering. Afdelingens nettoresultat blev på 79,7 mio. kr. Ultimo juni 2015 udgjorde formuen i afdelingen 757,9 mio. kr. svarende til en indre værdi på 100,44 kr. pr. andel. Risici i afdelingen Den samlede risiko for afdelingen målt ved standardafvigelsen på det ugentlige afkast har de seneste fem år til ultimo juni 2014 været 14,3% p.a. beregnet ved afdelingens indtræden i den nuværende risikoklasse, svarende til risikoniveau 5 på en risikoskala fra 1 til 7, hvor 1 svarer til lav risiko, og 7 svarer til høj risiko. De primære risikofaktorer for afdelingen er aktiemarkedsrisiko, valutarisiko samt udstederspecifik risiko. Risikofaktorerne er beskrevet nærmere i foreningens prospekt og årsberetning for Forventninger Grækenland vil fortsat være en betydelig risiko i Europa, men globalt set har den græske økonomi ingen betydning. Risikoen er dog allerede reduceret/inddiskonteret og vil med tiden forsvinde. Prissætningen af globale aktier er neutral set ift. historiske niveauer. Samtidig understøttes aktiemarkedet af lave renter og høj indtjeningsvækst. Aktiemarkederne understøttes fortsat af centralbankerne. Udbytter og aktietilbagekøb øges samtidig med øget M&A-aktivitet. Vores største fokus er selskabernes manglende investeringer og begrænsede omsætningsvækst. Der er ikke noget globalt synkront opsving, og det ekstra afkast ved aktieinvestering vil hovedsagelig komme fra selskabsvalg og i mindre grad fra valg af geografi eller sektorvalg. For resten af 2015 fastholder vi vores overvægt af industri- og cykliske aktier samt en undervægt af de dyrt prissatte defensive aktier. Dette er opstået som følge af individuelle analyser af selskaberne og ikke en sektorallokering. For 2015 forventer vi en samlet indtjeningsfremgang på omkring 10% for afdelingens selskaber. Vi forventer fortsat et positivt afkast for andet halvår, blandt andet på baggrund af forbedrede fundamentale økonomiske nøgletal. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest 23

24 Alm. Brand Invest, Globale Aktier Resultatopgørelse i kr. 1. halvår 1. halvår Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance i kr. 30. juni 31. dec. Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Noter 30. juni 31. dec. Finansielle instrumenter i procent Børsnoterede finansielle instrumenter 99,6 100,1 Andre aktiver og passiver 0,4-0,1 100,0 100,0 Regionsfordeling Nordamerika 56,4 54,9 Europa 35,6 40,5 Asien 8,0 4,6 100,0 100,0 Nøgletal 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Periodens afkast i procent 11,49 10,66 1,85 7,91 6,95-4,60 Indre værdi pr. andel 100,44 90,15 82,97 73,07 65,24 62,02 Udlodning pr. andel Omkostningsprocent 0,96 1,97 1,01 0,90 0,87 0,90 Sharpe ratio 1,14 0,66 1,07 0,19-0,33-0,28 Periodens nettoresultat Medlemmernes formue ultimo Andele ultimo (i stk.) Specifikation af afdelingens værdipapirbeholdning kan findes på hjemmesiden eller rekvireres ved at rette henvendelse til BI Management A/S. 24 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Kapitalforeningen HP Hedge

Kapitalforeningen HP Hedge Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen HP Hedge Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Kapitalforeningen HP Hedge i 1. halvår 2014 4... Forventninger

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. CVR nr Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen BIL Nordic Invest CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsrapporten 2014 i hovedtræk...4

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest CVR-nr. 31 06 05 40 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Halvårsrapport 2016 1. halvår Alm Brand Invest 20 5 Pas godt på de gode værdier Investeringsforeningen Alm. Brand Invest / c/o BI Management A/S / Sundkrogsgade 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 20 43 68

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Kapitalforeningen Nykredit Invest

Kapitalforeningen Nykredit Invest Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Udviklingen i foreningen i 2015...4 Halvårsregnskaber...7 Balance

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Halvårsrapport 2016 CVR nr. 21 83 14 76 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i halvåret...4

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...9 Amber Nordic Alpha...9 Amber Energy Alpha...12

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Kapitalforeningen TRP Invest

Kapitalforeningen TRP Invest Kapitalforeningen TRP Invest Halvårsrapport 2014 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret 4...

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66

Læs mere

H A L V Årsrapport 2011

H A L V Årsrapport 2011 H A L V Årsrapport 20 H A L V Årsrapport 20 Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Årets udvikling 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Stonehenge, globale aktier

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Halvårs Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 21 35 35 31

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 21 35 35 31 Investeringsforeningen BIL Nordic Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Halvårsrapporten i hovedtræk

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsrapporten 2014 i hovedtræk...4 orventninger til 2. halvår

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Danmark

Investeringsforeningen BIL Danmark Investeringsforeningen BIL Danmark Halvårsrapport 2016 CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Udviklingen i foreningen i halvåret...4 Halvårsregnskab...6

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsforeningen CPH Capital 1

Indholdsfortegnelse. Investeringsforeningen CPH Capital 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 10... Globale Aktier - KL 10... Forbrugsaktier - KL 13... Foreningens noter 15... Anvendt

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 21 83 14 76 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsrapporten 2015

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsrapport for 2010 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...8 Balance...8 Noter...9 Ledelsesberetning

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Investeringsforeningen Investin

Investeringsforeningen Investin Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 27 21 28 59 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsrapporten 2015 i hovedtræk...4 Forventninger

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 25 26 62 18 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i foreningen i halvåret...4

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2017 CVR nr. 25 26 62 18 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i foreningen i halvåret...4

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007 CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Danske Small Cap aktier...8 Europæiske Ejendomsaktier...9

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2016 CVR nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i foreningen

Læs mere

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Overblik... 4 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Penta KL... 8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

Årsrapporterne er godkendt af revisor uden anmærkninger, og jeg vil gennemgå udvalgte hovedtal fra årsregnskaberne.

Årsrapporterne er godkendt af revisor uden anmærkninger, og jeg vil gennemgå udvalgte hovedtal fra årsregnskaberne. Bilag 2 Direktionens beretning for 2014 på generalforsamlingen, den 15. april 2015 Tak for ordet. Resultaterne bag afkastene er beskrevet på siderne 28 til 73 i årsrapporten for Lån & Spar Invest, og siderne

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Halvårsrapport CVR nr. 25 16 02 58 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 EuroKredit...10 Vækstlande...11 Højrente Europa...12

Læs mere