Den Danske Kvalitetsmodel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Danske Kvalitetsmodel"

Transkript

1 Januar 2013 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen Tandpleje 1. version, 2. udgave

2 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Indledning... 5 Introduktion til organisatoriske akkrediteringsstandarder Ledelse Kommunens politikker og øvrige grundlæggende dokumenter (1/4) Planlægning og drift (2/4) Datasikkerhed og -fortrolighed (3/4) Bygninger, forsyninger og øvrige faciliteter (4/4) Kvalitets- og risikostyring Organisering af kvalitets- og risikostyring (1/6) Kvalitetsstyring (2/6) Risikostyring (3/6) Rapportering og opfølgning på utilsigtede hændelser (4/6) Kvalitetsforbedring (5/6) Klager (6/6) Dokumentation og datastyring Udarbejdelse og anvendelse af retningsgivende dokumenter (1/2) Dokumenthåndtering (2/2) Ansættelse og kompetenceudvikling Ansættelse og introduktion (1/2) Kompetenceudvikling (2/2) Introduktion til generelle akkrediteringsstandarder Borgerinddragelse Informeret samtykke (1/2) Inddragelse af borger og eventuelt pårørende (2/2) Borgerinformation - kommunikation Borgerdata (1/2) Skriftlig og elektronisk information (2/2) Koordinering, kontinuitet og overgange Koordination mellem sektorer, aktører eller kommuner (1/2) Samarbejde om sundhedsydelser leveret af kommunen (2/2) Apparatur og teknologi Indholdsfortegnelse 1. version, 2. udgave, januar 2013 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen side 2 af 88

3 2.4.1 Sikring og håndtering af apparatur (1/1) Forebyggelse og sundhedsfremme Forebyggende og sundhedsfremmende indsatser (1/1) Hygiejne Infektionshygiejne (1/2) Håndhygiejne (2/2) Medicinering Dokumentation for lægemiddelordination (1/4) Lægemiddeladministration (3/4) Modtagelse, transport og opbevaring af lægemidler (4/4) Introduktion til specifikke akkrediteringsstandarder Tandpleje Lighed i tandsundhed (1/5) Visitation til omsorgs- og specialtandpleje (2/5) Tværfagligt samarbejde omkring forebyggende tandpleje (3/5) Diagnostik (4/5) Behandling (5/5) Bilag 1 Begrebsliste Bilag 2 Auditvejledning Bilag 3 Oversigt over audit og journalaudit Bilag 4 Oversigt over kvalitetsovervågning/datakilder på trin Indholdsfortegnelse 1. version, 2. udgave, januar 2013 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen side 3 af 88

4 Forord Standardpakken rettet mod tandpleje er en delmængde af 1. version af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) for det kommunale sundhedsvæsen. Den samlede 1. version kan læses på DDKM for det kommunale sundhedsvæsen udgør en del af den nationale strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsnet. Forpligtigelsen til at udvikle og etablere en fælles dansk kvalitetsmodel er af de besluttende parter placeret ved Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsnet (IKAS). DDKM skal med tiden være et samlet, integreret og fælles system til kvalitetsudvikling og vurdering af strategiske vigtige ydelser og aktiviteter i sundhedsvæsenet. Det skal dog understreges, at DDKM for det kommunale sundhedsvæsen ikke er obligatorisk for kommunerne. Det er således frivilligt for kommunerne, om de vælger at implementere Den Danske Kvalitetsmodel, ligesom kommunerne kan vælge at implementere hele eller dele af DDKM. Kommunerne kan fx vælge at implementere standardpakken for sygepleje uden at implementere de øvrige standardpakker samt vælge at implementere standardpakkerne i et distrikt eller blot på et sundhedscenter. Udviklingen af de kommunale akkrediteringsstandarder er foregået i tværfaglige temagrupper bestående af repræsentanter fra kommunerne. Udviklingsarbejdet i temagrupperne er foregået i et tæt samarbejde mellem de kommunale repræsentanter, KL og IKAS. IKAS vil benytte lejligheden til at udtrykke en stor tak til de kommunale repræsentanter, som har anvendt mange arbejdstimer og lagt stor energi i udarbejdelsen af de nu foreliggende akkrediteringsstandarder. Endeligt ønskes alle held og lykke med det forestående arbejde, som forhåbentlig vil understøtte en fælles systematisk kvalitetsudvikling i det danske sundhedsvæsen, der både nationalt og internationalt vil gøre en forskel. I denne 2. udgave er der sket mindre korrektioner, primært i metodeafsnit. Der er ikke sket indholdsmæssige ændringer i akkrediteringsstandarderne. Det er dog vigtigt at understrege, at man på altid finder de seneste og gældende informationer. Vagn Nielsen Bestyrelsesformand Jesper Gad Christensen Direktør Forord 1. version, 2. udgave, januar 2013 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen side 4 af 88

5 Indledning Den Danske Kvalitetsmodel og kommunerne Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) er det første fælles kvalitetsudviklingssystem for det danske sundhedsvæsen. Parterne bag modellen er en række centrale aktører i det danske sundhedsvæsen, nemlig Sundhedsstyrelsen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Danske Regioner. Disse udgør sammen med KL, Danmarks Apotekerforening og Dansk Erhverv IKAS bestyrelse. Formålet med DDKM er følgende: At fremme kvaliteten af patientforløb At fremme udviklingen af den kliniske, organisatoriske og patientoplevede kvalitet At synliggøre kvaliteten i sundhedsvæsenet DDKM er endvidere udviklet med det formål at skabe læring og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet gennem løbende vurdering af resultater. Visionen er, at DDKM skal omfatte hele det danske sundhedsvæsen. Herved kan modellen opfylde ønsket om sammenhængende patientforløb af ensartet høj kvalitet på tværs af sektorer. På nuværende tidspunkt omfatter DDKM offentlige sygehuse, privathospitaler, der behandler patienter i henhold til aftaler om det udvidede frie sygehusvalg, det præhospitale område, praksissektoren og apoteker i primærsektoren. I kommunerne er det samlede sæt af akkrediteringsstandarder udviklet i tre faser: 1. fase er udviklet i perioden september 2006 til marts Her er udviklet 14 akkrediteringsstandarder inden for 4 temaer. 2. fase er udviklet i perioden oktober 2007 til maj Her er udviklet 17 akkrediteringsstandarder inden for 6 temaer. 3. fase er udviklet i perioden januar primo 2009 til august Her er udviklet 28 akkrediteringsstandarder inden for 12 temaer. Redigeringen af 1. version af akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen har medført at DDKM for det kommunale sundhedsvæsen indeholder 55 akkrediteringsstandarder. Akkrediteringsstandarderne er udviklet i temagrupper med fagpersoner fra kommunerne. Temagrupperne har under IKAS formandskab og med IKAS som sekretariat bidraget med det faglige indhold, mens IKAS i samarbejde med CHKS har stået for den endelige udformning og redigering af akkrediteringsstandarderne. IKAS har ydermere sikret, at akkrediteringsstandarderne i videst muligt omfang har sammenhæng til akkrediteringsstandarderne på sygehus- og apoteksområdet. Akkrediteringsstandarderne i 1. version af akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen lever ikke op til ISQua kravene, idet det er vurderet, at ISQua kravene som de foreligger for nuværende ikke er tilpasset danske kommuners interne organisering. Akkrediteringsstandarderne er udviklet med hjemmel i sundhedsloven til anvendelse i forhold til de kommunale sundhedsydelser. Kommunale sundhedsydelser omfatter blandt andet forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, kommunal tandpleje, hjemmesygepleje, rusmiddelområdet og genoptræning. Kommunen kan vælge at anvende akkrediteringsstandarderne i enheder, hvor det vurderes, at standarderne kan medføre kvalitetsudvikling af ydelserne. Akkrediteringsstandarderne tager udgangspunkt i gældende lovgivning, men har ikke altid alle aspekter med. Det lovmæssige grundlag for sundhedsvæsenet er naturligvis hele lovgivningen, inklusiv vejledninger fra Sundhedsstyrelsen. Referencerne til aktuel lovgivning opdateres, når der udvikles nye standardversioner. Nyeste lovgrundlag, betænkninger mv. kan findes på Indledning 1. version, 2. udgave, januar 2013 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen side 5 af 88

6 DDKM er metodemæssigt et akkrediteringssystem, der omfatter et sæt af akkrediteringsstandarder og en akkrediteringsproces. For nærmere beskrivelse af akkrediteringsprocessen se afsnittet Akkrediteringsprocessen. DDKM er ikke unødigt normativ, hvilket indebærer, at der er råderum for den enkelte kommune. Modellen fastsætter således ikke, hvordan der skabes kvalitetsudvikling - den opstiller mål, der skal fremme læring og en god kvalitet. Det er den enkelte kommunes ledelse, der har ansvaret for den daglige drift, og som hermed er ansvarlig for kommunens kvalitetsniveau. Der vil derfor være en række områder, hvor kommunen må lave lokale præciseringer af, hvad den forstår ved høj kvalitet og hvilke metoder, den anvender til at opnå dette. Hvordan implementeringen af DDKM skal foregå, fastlægges af den enkelte kommune ud fra målet om at opnå en høj kvalitet og kontinuerlig kvalitetsudvikling. Det er kendetegnende for DDKM, at der ikke alene er fokus på kvaliteten i sundhedsydelserne, men også fokus på de processer og strukturer, der understøtter forløbet for en borger i forhold til de sundhedsydelser, denne modtager fra forskellige enheder i kommunen. Derfor henvender modellen sig til ledere og medarbejdere på tværs af fagprofessioner. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) blev etableret i 2005 af Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet (nu Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse), Amtsrådsforeningen (nu Danske Regioner) og H:S med det formål at udvikle en fælles dansk kvalitetsmodel. IKAS har således det overordnede ansvar for DDKM s strategi, udvikling og planlægning. IKAS skal forestå akkrediteringen af de kommunale sundhedsydelser og rådgive kommunerne i akkrediteringsperioden. IKAS refererer til en bestyrelse, hvori de stiftende parter er repræsenteret samt KL, Dansk Erhverv og Danmarks Apotekerforening. Sundhedsaftaler Akkrediteringsstandarderne for det kommunale sundhedsvæsen understøtter Sundhedsaftalerne i den udstrækning, de enkelte temaer er indeholdt i Sundhedsaftalerne. Følgende akkrediteringsstandarder har sammenhæng til Sundhedsaftalerne: Koordinering, kontinuitet og overgange Forebyggelse og sundhedsfremme Genoptræning Kroniske sygdomme Kvalitetsudvikling DDKM bygger på den grundlæggende model for systematisk kvalitetsudvikling, som tager udgangspunkt i kvalitetscirklen. Nedenfor vises i figur 1 kvalitetscirklen, også kaldet PDSA-cirklen, der indeholder 4 trin: Planlægge ( Plan ), som i DDKM betyder, at der skal foreligge retningsgivende dokumenter, der beskriver, hvordan kvalitetsmålet i den givne akkrediteringsstandard nås (vurderes med indikatorerne på trin 1) Udføre ( Do ), som betyder, at implementeringen af de retningsgivende dokumenter skal sikres (vurderes med indikatorerne på trin 2) Undersøge ( Study ), som betyder, at man skal overvåge kvaliteten af stedets strukturer og processer samt de leverede ydelser (vurderes med indikatorerne på trin 3) Handle ( Act ), som betyder, at ledelsen skal vurdere resultaterne af overvågningen samt prioritere og iværksætte tiltag, hvor der er kvalitetsbrist (vurderes med indikatorerne på trin 4) Indledning 1. version, 2. udgave, januar 2013 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen side 6 af 88

7 Figur 1 Kvalitetscirklen Kvalitetsudvikling er en læringsproces, og kvalitetscirklen er en del af dagligdagens redskaber i kvalitetsudvikling, der hvor der arbejdes med DDKM. DDKM skal understøtte, at kvaliteten i alle ydelser systematisk udvikles efter principperne i kvalitetscirklen. Opbygning af Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarderne er udviklet i tre faser på baggrund af 21 temaer relateret til de kommunale sundhedsydelser. Temaerne og de enkelte akkrediteringsstandarders emner er udvalgt af IKAS bestyrelse i samarbejde med kommunerne på baggrund af relevans, nytteværdi og potentiale for at sikre og udvikle kvaliteten i det kommunale sundhedsvæsen. Fordeling af akkrediteringsstandarderne på kategorier og temaer fremgår af figur 2 nedenfor. Som figuren viser, er akkrediteringsstandarderne i DDKM organiseret i 3 kategorier: 1. Akkrediteringsstandarder, der vedrører organisatoriske aktiviteter (organisatoriske akkrediteringsstandarder) 2. Akkrediteringsstandarder, der vedrører generelle forløbsaktiviteter (generelle akkrediteringsstandarder) 3. Akkrediteringsstandarder, der vedrører specifikke standarder (specifikke akkrediteringsstandarder) Indledning 1. version, 2. udgave, januar 2013 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen side 7 af 88

8 Figur 2 Oversigt over indholdet i Den Danske Kvalitetsmodel for det kommunale sundhedsvæsen I parentes ud for hvert tema står antallet af akkrediteringsstandarder, der er udviklet inden for hvert tema. Indledning 1. version, 2. udgave, januar 2013 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen side 8 af 88

9 Grundskabelon Alle akkrediteringsstandarder er opbygget efter en fælles grundskabelon, som ses i figur 3 nedenfor. Figur 3 beskriver, hvad der menes med de enkelte felter/punkter: Figur 3 Grundskabelon for akkrediteringsstandarder i Den Danske Kvalitetsmodel for det kommunale sundhedsvæsen Standardbetegnelse Standard Standardens formål Opfyldelse af standarden Trin 1: Retningsgivende dokumenter Beskriver akkrediteringsstandardens tema og titel samt nummer ud af det samlede antal akkrediteringsstandarder inden for det pågældende tema Beskriver det samlede mål for akkrediteringsstandarden Beskriver formålet med akkrediteringsstandarden Indikatorer til vurdering af standardopfyldelse er anført i forhold til nedenstående trin Trin 1 stiller krav om tilstedeværelse og indhold af retningsgivende dokumenter. Dette kan fx være et virksomhedsgrundlag, politikker, planer eller retningslinjer alt afhængig af akkrediteringsstandardens fokusområde. I akkrediteringsstandarderne stilles der som hovedregel ikke krav til, hvilket organisatorisk niveau der har ansvaret for udarbejdelsen af disse dokumenter. Ansvaret placeres derfor af ledelsen. Ofte vil det være placeret på decentralt niveau fx ude lokalt i tandplejen eller sygeplejen, men det kan også være placeret centralt på kommunalt niveau. På trin 1 er der ofte indsat en vejledning som en hjælp til at forstå indikatoren, fx i form af præciseringer, eksempler eller yderligere forklaringer. Retningsgivende dokumenters gyldighedsperiode Hvor lovgivning fastsætter tidsfrister, er disse gældende. Såfremt lovgivne tidsfrister ikke er angivet, skal de retningsgivende dokumenter, der indgår i DDKM, revideres ved behov, så de er opdaterede - dog mindst hvert 3. år. De retningsgivende dokumenter tager så vidt muligt udgangspunkt i evidens eller best praksis. Trin 2: Implementering og anvendelse af retningsgivende dokumenter Trin 2 stiller krav om kendskab til og implementering af de retningsgivende dokumenter. På trin 2 anvendes ofte betegnelsen: kender og anvender for at understrege, at ledere og medarbejdere både skal kende de retningsgivende dokumenter og arbejde efter dem. Med mindre andet fremgår af indikatoren, vil der således ikke stilles krav om skriftlig dokumentation for opfyldelse af indikatorer på trin 2. De vil i stedet blive vurderet ud fra observation og interview ved ekstern survey. Trin 3: Kvalitetsovervågning Den krævede kvalitetsovervågning på trin 3 understøtter opfyldelsen af akkrediteringsstandarden eller elementer af denne. Trin 3 omfatter bl.a. følgende datakilder: Audit Journalaudit Evaluering Overvågning Trin 4: Kvalitetsforbedring Referencer Trin 4 forudsætter, at data fra trin 3 analyseres og vurderes, og at der på baggrund heraf træffes en ledelsesmæssig beslutning om, hvorvidt kvalitetsniveauet er tilfredsstillende, eller om der på baggrund af analysen skal iværksættes kvalitetsforbedrende tiltag; herunder om kvalitetsovervågningen skal intensiveres. Ledelsen på det relevante niveau bør herefter prioritere de tiltag, som skal udmøntes, og lægge en plan for tidsperspektivet, Angiver udvalgte referencer til den pågældende akkrediteringsstandard. Referencerne består primært af dansk lovgivning, bekendtgørelser og referenceprogrammer. Der tilstræbes ikke udtømmende faglige referencer. Grundskabelonen indeholder på trin 1, 2, 3 og 4 et antal indikatorer, der skal vurderes. Alle trin hænger sammen gennem kvalitetscirklen, og det er væsentligt for at opnå kvalitetsudvikling, at man arbejder med hele cirklen. I arbejdet med akkrediteringsstandarderne hænger trin 1 og trin 2 logisk sammen, ligesom trin Indledning 1. version, 2. udgave, januar 2013 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen side 9 af 88

10 3 og trin 4 hører sammen. Derfor er indikatorerne udviklet parvist for disse trin. Enkelte akkrediteringsstandarder har ikke indikatorer på trin 3 og 4. Retningsgivende dokumenter På trin 1 anvendes begrebet retningsgivende dokumenter. Retningsgivende dokumenter kan bestå af et samlet dokument, eller flere enkeltstående dokumenter. Betegnelsen retningsgivende dokument er den betegnelse, der anvendes i DDKM. Hvis man i kommunen anvender en anden betegnelse, fx. instruks, vejledning, retningslinje, procedure, kan man vælge at bibeholde denne. Det afgørende er, at medarbejderne kender og anvender de retningsgivende dokumenter, eller hvad kommunen vælger at kalde disse. Krydsreferencer Når der i en standard er en krydsreference til en anden standard som fx i standard Håndhygiejne, hvor der i trin 4 står: Jf. standard Kvalitetsforbedring, så betyder det, at man, når man skal udarbejde sit retningsgivende dokument, skal læse, hvad der står i denne standard 5 og sikre sig, at de krav, der her er beskrevet, også medtages i det retningsgivende dokument. Hvor kan akkrediteringsstandarderne anvendes, og hvem er ansvarlig for, at standarderne implementeres Akkrediteringsstandarderne er som tidligere beskrevet målrettet de kommunale sundhedsydelser. Kommuner, der implementerer DDKM, vælger selv, hvor akkrediteringsstandarderne skal implementeres og anvendes. Når en kommune eller en privat/selvejende institution indgår en aftale med IKAS om implementering af DDKM, aftales det, hvor akkrediteringsstandarderne skal implementeres og anvendes. Ligeledes aftales det, hvilket ledelsesniveau der er ansvarlig for, at akkrediteringsstandarderne bliver implementeret. Organiseringen af akkrediteringsstandarderne i Den Danske Kvalitetsmodel Som det fremgår af figur 2, er akkrediteringsstandarderne i DDKM organiseret i tre kategorier organisatoriske akkrediteringsstandarder, generelle akkrediteringsstandarder og specifikke akkrediteringsstandarder. I de organisatoriske akkrediteringsstandarder findes nogle akkrediteringsstandarder, der beskriver rammerne for de øvrige akkrediteringsstandarder. Disse akkrediteringsstandarder, betegnet rammestandarder, kan ses som bærende for den fremadrettede kvalitetsudvikling. Her beskrives bl.a. nogle grundlæggende krav til datakvalitet, retningsgivende dokumenter og kvalitetsforbedringer, som ikke gentages i de øvrige akkrediteringsstandarder. Det drejer sig om følgende fem akkrediteringsstandarder: 1. Kommunens politikker og øvrige grundlæggende dokumenter 1.1.1, der beskriver rammen for arbejdet med kvalitetsudvikling i den enkelte organisation 2. Organisering af kvalitets- og risikostyring 1.2.1, der beskriver, hvem og hvordan der arbejdes med kvalitetsudvikling 3. Kvalitetsstyring 1.2.2, der beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsstyring 4. Kvalitetsforbedring 1.2.5, der beskriver, hvordan ledelsen på baggrund af kvalitetsovervågningen af alle akkrediteringsstandarder prioriterer, hvor der skal gøres en indsats. Ledelsen sikrer udarbejdelse af handleplaner 5. Dokumenthåndtering 1.3.2, der beskriver et system til at skabe overblik over politikker og retningslinjer Det vil være hensigtsmæssigt, at det personale der skal arbejde med DDKM har sat sig grundigt ind i indholdet af disse akkrediteringsstandarder for at kunne forstå, prioritere og implementere DDKM. Organisering af DDKM i sundhedsfaglige standardpakker Akkrediteringsstandarderne er opdelt i standardpakker, der retter sig mod sundhedsfaglige områder. Se samtlige standardpakker på Indledning 1. version, 2. udgave, januar 2013 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen side 10 af 88

11 Standardpakkerne er sammensat af såvel organisatoriske, generelle og specifikke temaer, således det vil være muligt at kunne blive akkrediteret på de enkelte standardpakker. En kommune kan således vælge målrettet at implementere akkrediteringsstandarderne i de sundhedsfaglige områder, hvor kommunen finder det relevant. Kommunen kan således vælge at implementere alle standardpakker eller blot enkeltstående standardpakker. Herunder ses herværende standardpakke. I parentes ud for hvert tema står antallet af akkrediteringsstandarder, der er udviklet inden for hvert tema. Figur 4 Oversigt over indholdet i standardpakken for tandpleje Kvalitetsovervågning For akkrediteringsstandarderne i DDKM er der et krav om kvalitetsovervågning på trin 3. Den valgte kvalitetsovervågning på trin 3 belyser indholdet eller dele af indholdet i den enkelte akkrediteringsstandard. Kvalitetsovervågningen fungerer ikke blot som kontrol, men ved at synliggøre resultater, skal den skabe mulighed for læring og udvikling. I nogle indikatorer på trin 3 er audit den gennemgående metode til kvalitetsovervågning. Audit er en proces, hvor en gruppe fagpersoner analyserer resultatet af en dataindsamling fra forskellige datakilder, journaler, sygeplejefaglige optegnelser ol. På baggrund af analysen kommer gruppen med forslag til eventuelle forbed- Indledning 1. version, 2. udgave, januar 2013 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen side 11 af 88

12 ringstiltag. Analyse, vurdering og forslag danner grundlag for ledelsens prioritering af tiltag til kvalitetsforbedringer på trin 4. I bilag 2 Auditvejledningen findes en række råd om praktisk gennemførelse af audit. I en række akkrediteringsstandarder stilles der krav om, at der er gennemført journalaudit. Hvor intet andet er angivet, gennemføres journalaudit på grundlag af et udtræk af 20 tilfældigt udvalgte borgerjournaler på enhedsniveau. Journalaudit omfatter 20 borgere, der modtager en sundhedsydelse fra kommunen. Se bilag 2 Auditvejledningen for råd om gennemførelse. Overvågning hvor der er angivet, at kvalitetsovervågningen skal foretages ved hjælp af en overvågning, betyder dette: Undersøgelse, der foretages systematisk og gentages ved samme proces. Metoden vil være afhængig af, hvad der skal undersøges og kan fx være stikprøve, interview, observation eller spørgeskemaundersøgelser til medarbejdere og/eller borgere. Stikprøve er et udsnit af en større mængde, der udtages som repræsentanter for hele mængden, og kan anvendes som overvågningsmetode ved ønske om at indsamle data blandt borgere eller medarbejdere. En stikprøve kan bestå af et spørgeskema eller interviewundersøgelse. Interview og fokusgruppeinterview kan anvendes til at afdække, diskutere og uddybe holdninger og synspunkter til et bestemt emne. Observation kan anvendes til at observere arbejdsgange, herunder om en bestemt arbejdsgang udføres i overensstemmelse med nedskrevne retningslinjer. Spørgeskemaundersøgelser kan fx være medarbejderundersøgelser eller borgertilfredshedsundersøgelser og kan anvendes som overvågningsmetode ved ønske om at indsamle information om medarbejderes og borgeres holdning og kendskab til en given ydelse. Evaluering Hvor der er angivet, at kvalitetsovervågningen skal foretages ved hjælp af en evaluering, betyder dette: Dokumenteret systematisk vurdering af en indsats for at se, om den lever op til fastlagte mål eller krav. Evaluering kan fx anvendes til at måle om en målsætning er opfyldt, eller om de planer man har vedtaget er blevet implementeret, eller om man har efterlevet ledelsesgrundlaget. Akkrediteringskoncept for de kommunale sundhedsydelser Der vil blive indgået individuelle aftaler med de kommuner, der påbegynder arbejdet med implementering af DDKM hen mod akkreditering. Hvis en kommune eller en sundhedsfaglig enhed ønsker at arbejde med DDKM, kan man få hjælp fra IKAS til implementeringsprocessen. Dette sker ved at kontakte IKAS og efterfølgende indgå en aftale med IKAS om dette. På IKAS hjemmeside findes en række hjælperedskaber, herunder Håndbog i DDKM for kommuner, som beskriver de enkelte faser i arbejdet med DDKM, og som altid bør konsulteres, idet det er her, IKAS publicerer vigtige oplysninger om processen mv. På hjemmesiden findes desuden en FAQ-funktion, hvor man dels kan stille spørgsmål og dels læse svar på hyppigt stillede spørgsmål. I DDKM baseres akkreditering på en vurdering af opfyldelsesgraden af akkrediteringsstandarderne i forbindelse med ekstern survey. Vurderingen udføres af et eksternt surveyteam. Akkrediteringen er således baseret på en uvildig og kvalificeret vurdering af enhedens arbejde med at synliggøre og forbedre kvaliteten. Ekstern survey og akkreditering finder sted hvert 3. år. De overordnede principper og procedurer for ekstern Indledning 1. version, 2. udgave, januar 2013 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen side 12 af 88

13 survey og efterfølgende akkreditering beskrives i Håndbog i DDKM for kommuner som findes på IKAS hjemmeside. Indledning 1. version, 2. udgave, januar 2013 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen side 13 af 88

14 Introduktion til organisatoriske akkrediteringsstandarder Organisatoriske akkrediteringsstandarder omfatter tværgående og organisatoriske aktiviteter, der er nødvendige forudsætninger for gode forløb for borgeren. Formålet med de organisatoriske akkrediteringsstandarder er at fastsætte de overordnede kvalitetskrav, der er styrende og gennemgående for kvalitetsudviklingen. Som nævnt i introduktionen til DDKM er specielt fem akkrediteringsstandarder centrale for enheden, der implementerer DDKM, idet de beskriver de overordnede, styrende rammer for DDKM. Disse akkrediteringsstandarder kaldes rammestandarder, og findes under temaerne Kvalitets- og risikostyring samt Dokumentation og datastyring. De organisatoriske akkrediteringsstandarder vil i de fleste tilfælde være rettet mod enhedens øverste ledelse eller tilsvarende. De retningsgivende dokumenter, der stilles krav om i disse akkrediteringsstandarder, vil således ofte gælde hele enheden. Introduktion til organisatoriske akkrediteringsstandarder 1. version, 2. udgave, januar 2013 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen side 14 af 88

15 Standardbetegnelse Ledelse Kommunens politikker og øvrige grundlæggende dokumenter (1/4) Standard Der arbejdes i overensstemmelse med kommunens politikker og øvrige grundlæggende dokumenter. Standardens formål At sikre, at de rammer, som politikker og øvrige grundlæggende dokumenter angiver, efterleves i det daglige arbejde Opfyldelse af standarden Indikatorer til vurdering af standardopfyldelse er anført i forhold til nedenstående trin Trin 1: Retningsgivende dokumenter Indikator 1 Der foreligger som minimum politikker for kvalitetsstyring, risikostyring og hygiejne samt forbyggelse og sundhedsfremme. Indikator 2 Der foreligger grundlæggende dokumenter omhandlede virksomheds- og ledelsesgrundlag. Trin 2: Implementering og anvendelse af retningsgivende dokumenter Indikator 3 Ledere kender og arbejder i overensstemmelse med politikkerne og øvrige grundlæggende dokumenter. Indikator 4 Medarbejdere kender politikkerne og øvrige grundlæggende dokumenter. Trin 3: Kvalitetsovervågning Indikator 5 Der gennemføres årlig audit vedrørende spørgsmålet Hvordan efterleves politikkerne og de øvrige grundlæggende dokumenter?. Trin 4: Kvalitetsforbedring Indikator 6 På baggrund af kvalitetsovervågningen prioriterer ledelsen iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer, jf. standard Kvalitetsforbedring. Referencer Ledelse 1. version, 2. udgave, januar 2013 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen side 15 af 88

16 Standardbetegnelse Ledelse Planlægning og drift (2/4) Standard De leverede sundhedsydelser drives ud fra definerede mål og krav. Standardens formål At sikre: at ressourcerne anvendes hensigtsmæssigt at der er sammenhæng mellem de leverede sundhedsydelser og det politisk besluttede serviceniveau Opfyldelse af standarden Indikatorer til vurdering af standardopfyldelse er anført i forhold til nedenstående trin Trin 1: Retningsgivende dokumenter Indikator 1 Der foreligger definerede aktivitets- og kvalitetsmål for de leverede sundhedsydelser, som er i overensstemmelse med det politisk besluttede serviceniveau. Indikator 2 Der findes et ledelsesinformationssystem, som sikrer, at ledere som minimum har valide oplysninger om arbejdstidstilrettelæggelse, aktivitet, sygefravær, vikarforbrug, uddannelse, økonomi og kvalitet. Indikator 3 I kontrakter med eksterne leverandører fastsættes krav til kvalitetsniveauet. Vejledning Eksterne leverandører kan fx være firmaer, som varetager udliciterede opgaver som fx rengøring, personlig pleje, træning, madproduktion eller firmaer, der leverer varer såsom bleer eller engangsmateriale. Indikator 4 Der findes formaliserede feedbacksystemer så interessenter, medarbejdere og ledere kan kommentere på mål, krav og resultater og komme med forslag til udvikling og forbedring. Vejledning Eksempler på formaliserede feedbacksystemer kan fx være systematisk opsamlet feedback fra brugerråd, ældreråd, MED-udvalg, patientvejledere, borgerundersøgelser eller rapportering af utilsigtede hændelser. Trin 2: Implementering og anvendelse af retningsgivende dokumenter Indikator 5 Ledere kender og anvender de definerede mål for aktivitets- og kvalitetsmål, ledelsesinformationssystemet og de formaliserede feedbacksystemer. Ledelse 1. version, 2. udgave, januar 2013 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen side 16 af 88

17 Indikator 6 Medarbejdere kender de definerede mål for aktiviteter og kvalitet i den enhed, de arbejder i. Trin 3: Kvalitetsovervågning Indikator 7 Der foretages årlig evaluering af, hvordan lederne anvender ledelsesinformationssystemet. Resultatet af evalueringen anvendes til fortsættelse af kvalitetsudvikling og fastsættelse af mål og krav. Trin 4: Kvalitetsforbedring Indikator 8 På baggrund af kvalitetsovervågningen prioriterer ledelsen iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer, jf. standard Kvalitetsforbedring. Referencer 1. Kvalitetsreformen, august Public Governance - Kodeks for god offentlig topledelse i Danmark. Finansministeriet, Kodeks for god topledelse i kommuner og regioner. Væksthus for ledelse, juni 2008 Ledelse 1. version, 2. udgave, januar 2013 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen side 17 af 88

18 Standardbetegnelse Ledelse Datasikkerhed og -fortrolighed (3/4) Standard Personhenførbare data opbevares, anvendes og destrueres sikkert. Standardens formål At sikre: beskyttelse mod misbrug og tab af personfølsomme data fortrolighed, tilgængelighed samt hensigtsmæssig og kontrolleret adgang for relevant brug af data i overensstemmelse med gældende lovgivning Opfyldelse af standarden Indikatorer til vurdering af standardopfyldelse er anført i forhold til nedenstående trin Trin 1: Retningsgivende dokumenter Indikator 1 Der foreligger retningslinjer for organiseringen af datasikkerhedsarbejdet, der som minimum beskriver reglerne for: Fortrolighed og tavshedspligt Indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger, jf. standard Informeret samtykke Integritet Tilgængelighed af information Sporbarhed af transaktioner Destruktion af personhenførbare dokumenter og data Forholdsregler ved systemnedbrud Vejledning Såfremt der foreligger en kommunal retningslinje vedrørende datasikkerhed og -fortrolighed, erstatter den denne indikator. Indikator 2 Der foreligger planer for data, der som minimum omfatter følgende: Opbevaring af og adgang til personhenførbare data Backupprocedurer Procedure ved tilfælde af forsøg på uretmæssig adgang Vejledning Indikator 2 henvender sig primært til kommunens it-organisation. Trin 2: Implementering og anvendelse af retningsgivende dokumenter Indikator 3 Ledere og medarbejdere kender og anvender retningslinjerne og planerne. Ledelse 1. version, 2. udgave, januar 2013 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen side 18 af 88

19 Trin 3: Kvalitetsovervågning Indikator 4 Der foretages årlig overvågning af, om ledere og medarbejdere anvender forholdsregler ved systemnedbrud korrekt. Vejledning Kvalitetsovervågning kan foretages af kommunens it-organisation. Trin 4: Kvalitetsforbedring Indikator 5 På baggrund af kvalitetsovervågningen prioriterer ledelsen iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer, jf. standard Kvalitetsforbedring. Referencer 1. Lovbekendtgørelse nr af 07/12/ Forvaltningsloven 2. Lov nr. 429 af 31/05/2000 om behandling af personoplysninger (persondataloven) 3. Lov nr. 503 af 12/06/2009 om ændring af forvaltningsloven og lov om behandling af personoplysninger 4. Lovbekendtgørelse nr. 913 af 13/07/2010, kap 9 - Sundhedsloven med eventuelle senere ændringer 5. Informationssikkerhed vejledning for sundhedsvæsenet. Sundhedsstyrelsen, Bekendtgørelse nr. 528 af 15/06/2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger som behandles for den offentlige forvaltning. 7. Bekendtgørelse nr. 665 af 14/09/1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger m.v. 8. Vejledning nr. 37 af 2/04/2001 til bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af de personoplysninger som behandles for den offentlige forvaltning 9. Bekendtgørelse nr. 665 af 14/09/1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger m.v. 10. Vejledning nr. 161 af 16/09/1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. Ledelse 1. version, 2. udgave, januar 2013 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen side 19 af 88

20 Standardbetegnelse Ledelse Bygninger, forsyninger og øvrige faciliteter (4/4) Standard Bygninger, forsyninger og øvrige faciliteter understøtter opgaveløsning, drift og sikkerhed for borgere, medarbejdere, ledere og eksterne leverandører. Standardens formål At sikre, at bygninger, forsyninger og faciliteter opfylder borgeres, medarbejderes, lederes og leverandørers behov for sikkerhed, tilgængelighed og funktionalitet Opfyldelse af standarden Indikatorer til vurdering af standardopfyldelse er anført i forhold til nedenstående trin Trin 1: Retningsgivende dokumenter Indikator 1 Der anvendes drifts-, forsynings- og vedligeholdelsesplaner, der omfatter sikkerhed og forsyninger samt bygninger, forbedringer, inventar, udstyr og udendørsarealer. Planerne ajourføres årligt. Planerne omfatter som minimum følgende: Sikkerhedsforanstaltninger for borger, ledere, medarbejdere, bygninger, udstyr og inventar, herunder: håndtering og bortskaffelse af affald, herunder risikoaffald forebyggelse af brand adgangsforhold og tilgængelighed for mennesker med handicap skiltning sikring mod tyveri og overfald hjælpemidler forholdsregler ved om- og nybygninger Forsyningssystemer, herunder: vare- og madleverancer it- og kommunikationsudstyr informationssystemer el, ventilation, varme og vand procedure ved forsyningssvigt Vedligeholdelse, forbedring og rengøring af bygninger, inventar og udendørsarealer Vejledning Såfremt der foreligger kommunale drifts-, forsynings- og vedligeholdelsesplaner, erstatter disse denne indikator. Risikoaffald kan fx være kemikalier eller kanyler. Ledelse 1. version, 2. udgave, januar 2013 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen side 20 af 88

21 Sikkerhed inkluderer fx risici vedrørende uautoriseret adgang til bygninger og personhenførbare data, sikring af data, brand, håndtering af forsyningssvigt (fx el, vand og varme), nedbrud (fx it-systemer og telefoni), infektioner og affaldshåndtering. Trin 2: Implementering og anvendelse af retningsgivende dokumenter Indikator 2 Ledere kender og anvender planerne. Indikator 3 Medarbejdere kender og anvender planerne om sikkerhedsforanstaltningerne. Trin 3: Kvalitetsovervågning Indikator 4 Der foretages årlig evaluering af planernes implementering. Trin 4: Kvalitetsforbedring Indikator 5 På baggrund af kvalitetsovervågningen prioriterer ledelsen iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer, jf. standard Kvalitetsforbedring. Referencer 1. Bekendtgørelse nr af 15/10/2010 om samarbejde om sikkerhed og sundhed 2. Vejledning nr af 01/08/1998 om håndtering af klinisk risikoaffald 3. Bygningsreglement. Erhvervs- og Bygningsstyrelsen, Vejledning nr af 01/07/2009, Arbejdspladsvurdering, Atvejledning D.1.1 af juli Arbejdstilsynet 5. Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring. DS Dansk Standard. 1. udgave Ledelse 1. version, 2. udgave, januar 2013 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen side 21 af 88

22 Standardbetegnelse Kvalitets- og risikostyring Organisering af kvalitets- og risikostyring (1/6) Standard Kvalitets- og risikostyringsindsatsen er organiseret. Standardens formål At sikre forankring og kvalitetsforbedringer i forhold til kvalitets- og risikostyring Opfyldelse af standarden Indikatorer til vurdering af standardopfyldelse er anført i forhold til nedenstående trin Trin 1: Retningsgivende dokumenter Indikator 1 Der er etableret et ledelsesforankret kvalitetsudvalg med et kommissorium, der understøtter implementeringen af kvalitets- og risikostyring. Vejledning Et kvalitetsudvalg kan være et allerede eksisterende udvalg, fx kvalitetsråd, sikkerhedsorganisation, tværgående rådgivende udvalg eller andet udvalg. Indikator 2 Der foreligger en plan for organisering af kvalitets- og risikostyring. Trin 2: Implementering og anvendelse af retningsgivende dokumenter Indikator 3 Ledere og medarbejdere kender og anvender kvalitetsudvalget. Indikator 4 Ledere og medarbejdere kender organisationsplanen. Trin 3: Kvalitetsovervågning Indikator 5 Der foreligger årlig dokumentation i form af daterede referater med angivelse af tilstedeværende deltagere på møderne i kvalitetsudvalget. Trin 4: Kvalitetsforbedring Indikator 6 På baggrund af kvalitetsovervågningen prioriterer ledelsen iværksættelse af konkrete kvalitetsforbedringer, jf. standard Kvalitetsforbedring. Referencer 1. Lovbekendtgørelse nr. 913 af 13/07/2010 kap 60 og 61 - Sundhedsloven med eventuelle senere ændringer 2. Bekendtgørelse nr. 1 af 03/01/2011 om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v. Kvalitets- og risikostyring 1. version, 2. udgave, januar 2013 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen side 22 af 88

23 3. Vejledning nr. 1 af 03/01/2011 om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v. Kvalitets- og risikostyring 1. version, 2. udgave, januar 2013 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen side 23 af 88

24 Standardbetegnelse Kvalitets- og risikostyring Kvalitetsstyring (2/6) Standard Rammerne for kvalitetsstyring fastsættes, således at kvalitetsarbejde implementeres og udvikles som en integreret del af driften. Standardens formål At sikre: at kvaliteten i de leverede sundhedsydelser løbende forbedres at fastsatte kvalitetsmål opfyldes, og behovet for nye mål eller ændringer af eksisterende kvalitetsmål vurderes at kvalitetsforbedringer prioriteres på områder, hvor de fastsatte kvalitetsmål ikke opfyldes Opfyldelse af standarden Indikatorer til vurdering af standardopfyldelse er anført i forhold til nedenstående trin Trin 1: Retningsgivende dokumenter Indikator 1 Der foreligger retningslinjer for kvalitetsstyring. Retningslinjerne beskriver, hvordan der sikres: Sammenhæng til kommunens overordnede kvalitetsstyring Ansvarsplacering Fastsættelse af overordnede kvalitetsmål Prioritering af indsatsområder for kvalitetsstyring og -udvikling Trin 2: Implementering og anvendelse af retningsgivende dokumenter Indikator 2 Ledere og medarbejdere kender og anvender retningslinjerne. Trin 3: Kvalitetsovervågning Indikator 3 Der foreligger årlig evaluering af arbejdet med kvalitetsstyring. Trin 4: Kvalitetsforbedring Indikator 4 På baggrund af kvalitetsovervågningen prioriterer ledelsen iværksættelse af konkrete kvalitetsforbedringer, jf. standard Kvalitetsforbedring. Referencer Kvalitets- og risikostyring 1. version, 2. udgave, januar 2013 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen side 24 af 88

25 Standardbetegnelse Kvalitets- og risikostyring Risikostyring (3/6) Standard Risici for borgere, medarbejdere og ledere vurderes, identificeres, forebygges og begrænses og hvis muligt elimineres Standardens formål At opnå maksimal sikkerhed for borgere, medarbejdere og ledere Opfyldelse af standarden Indikatorer til vurdering af standardopfyldelse er anført i forhold til nedenstående trin Trin 1: Retningsgivende dokumenter Indikator 1 Der foreligger retningslinjer for risikostyring. Retningslinjerne beskriver som minimum følgende: Fastlæggelse af en årlig plan for risikovurdering, herunder: hvilke områder, der skal vurderes, herunder områder forbundet med høj risiko metode til vurdering af risici, herunder fastlæggelse af hyppighed Ansvarsplacering Registrering af resultater af risikovurderingen Procedure for opsamling på konklusioner vedrørende risikovurderinger og iværksatte tiltag Prioritering og håndtering af identificerede risici Vejledning Risikovurderingen beskriver aspekter, der vedrører: Borgere Både risici i forhold til det fysiske og det psykiske miljø, herunder risiko for overgreb fra borgere, ledere og medarbejdere samt andre Ledere og medarbejderes fysiske og psykiske arbejdsmiljø, herunder også risici vedrørende alene arbejde, vold, forflytning, tunge løft og sundhedsskadelige stoffer Trin 2: Implementering og anvendelse af retningsgivende dokumenter Indikator 2 Ledere og sikkerhedsrepræsentanter kender og anvender retningslinjerne. Trin 3: Kvalitetsovervågning Indikator 3 Der gennemføres årlig audit på baggrund af resultatet af risikovurderingen vedrørende spørgsmålet: Hvordan er der handlet på risikovurderingen, og hvordan forebygges gentagelser af risici?. Kvalitets- og risikostyring 1. version, 2. udgave, januar 2013 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen side 25 af 88

26 Trin 4: Kvalitetsforbedring Indikator 4 På baggrund af kvalitetsovervågningen prioriterer ledelsen iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringen, jf. standard Kvalitetsforbedring. Referencer 1. Lovbekendtgørelse nr. 913 af 13/07/ , kap 60 og 61 Sundhedsloven - med eventuelle senere ændringer 2. Bekendtgørelse nr. 1 af 03/01/2011 om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v. 3. Vejledning nr. 1 af 03/01/2011 om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v. 4. Lovbekendtgørelse nr af 07/09/ Arbejdsmiljøloven Kvalitets- og risikostyring 1. version, 2. udgave, januar 2013 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen side 26 af 88

27 Standardbetegnelse Kvalitets- og risikostyring Rapportering og opfølgning på utilsigtede hændelser (4/6) Standard Der rapporteres, analyseres og følges op på utilsigtede hændelser i forbindelse med leverede sundhedsydelser. Standardens formål At sikre hensigtsmæssig håndtering og læring af utilsigtede hændelser for derigennem at forebygge eller begrænse risikoen for utilsigtede hændelser i relation til borgere Opfyldelse af standarden Indikatorer til vurdering af standardopfyldelse er anført i forhold til nedenstående trin Trin 1: Retningsgivende dokumenter Indikator 1 Der foreligger retningslinjer for rapportering og opfølgning på utilsigtede hændelser. Retningslinjerne beskriver som minimum følgende: Hvilke hændelsestyper, der skal rapporteres Hvem, der lovmæssigt er forpligtet til at rapportere utilsigtede hændelser Procedure for formidling til kommunen af borgeres eller pårørendes rapportering af utilsigtede hændelser Hvem, der er ansvarlig for sagsbehandling, herunder analyse og opfølgning Kriterier og metoder, der anvendes til analyse og identifikation af mønstre og tendenser af rapporterede utilsigtede hændelser Principper for gennemførelse af forebyggende tiltag og formidling af læring på baggrund af rapporterede utilsigtede hændelser Hvilke tiltag, der iværksættes overfor borgere, medarbejdere, ledere og øvrige samarbejdspartnere, der har været direkte eller indirekte involveret i en utilsigtet hændelse, herunder håndtering af alvorlige hændelser Trin 2: Implementering og anvendelse af retningsgivende dokumenter Indikator 2 Ledere og medarbejdere kender og anvender retningslinjerne. Kvalitets- og risikostyring 1. version, 2. udgave, januar 2013 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen side 27 af 88

28 Trin 3: Kvalitetsovervågning Indikator 3 Der foreligger årlig dokumentation for mønstre og tendenser i forhold til rapporterede, utilsigtede hændelser. Indikator 4 Der gennemføres årlig audit på baggrund af den samlede dokumentation over mønstre og tendenser i forhold til utilsigtede hændelser vedrørende spørgsmålet: Hvordan er der handlet på de rapporterede utilsigtede hændelser, og hvordan forebygges gentagelser af utilsigtede hændelser?. Trin 4: Kvalitetsforbedring Indikator 5 På baggrund af kvalitetsovervågningen prioriterer ledelsen iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringen, jf. standard Kvalitetsforbedring. Reference 1. Lovbekendtgørelse nr. 913 af 13/07/2010, kap 60 og 61 - Sundhedsloven med eventuelle senere ændringer 2. Bekendtgørelse nr. 1 af 03/01/2011om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v. 3. Vejledning nr. 1 af 03/01/2011 om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v. 4. Dansk Patient-Sikkerheds Database (DPSD) Kvalitets- og risikostyring 1. version, 2. udgave, januar 2013 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen side 28 af 88

29 Standardbetegnelse Kvalitets- og risikostyring Kvalitetsforbedring (5/6) Standard På baggrund af identificerede kvalitetsbrist i kvalitetsovervågningen (trin 3) eller hvor der er erkendt personskade, prioriterer og implementerer ledelsen kvalitetsforbedringer. Standardens formål At sikre, at viden om kvalitetsforbedringer omsættes til handling Opfyldelse af standarden Indikatorer til vurdering af standardopfyldelse er anført i forhold til nedenstående trin Trin 1: Retningsgivende dokumenter Indikator 1 Der foreligger planer for, hvordan der tages beslutninger og prioriteres, hvis der er identificeret kvalitetsbrist, eller der er erkendt risiko for personskade. Planerne omfatter som minimum, hvordan ledelsen sikrer, at: Særlige fokusområder for kvalitetsudvikling prioriteres, jf. standard Kvalitetsstyring Prioriteringen af kvalitetsforbedringstiltag baseres på data fra kvalitetsovervågningen Ansvaret for udarbejdelse af årsagsanalyser og handleplaner afklares Årsagen til kvalitetsbrist identificeres Der iværksættes handleplaner for kvalitetsforbedringstiltag Vejledning Denne standard ligger til grund for samtlige trin 4 i akkrediteringsstandarderne. Trin 2: Implementering og anvendelse af retningsgivende dokumenter Indikator 2 Ledere kender og anvender planerne. Indikator 3 Medarbejdere kender planerne. Trin 3: Kvalitetsovervågning Indikator 4 Der foretages årlig evaluering af, om de iværksatte handleplaner for kvalitetsforbedringstiltag har virket efter hensigten. Trin 4: Kvalitetsforbedring Indikator 5 På baggrund af den samlede kvalitetsovervågning udarbejdes handleplaner for kvalitetsforbedringstiltag. Handleplanerne afspejler ledelsens prioritering af de identificerede kvalitetsbrist. Kvalitets- og risikostyring 1. version, 2. udgave, januar 2013 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen side 29 af 88

30 Handleplanerne beskriver som minimum følgende: Konkrete mål for kvalitetsforbedringstiltagene Tiltag, der skal gennemføres Tidsramme for gennemførelsen Ansvarlig for gennemførelse Midler til rådighed for gennemførelsen Overvågning af målopfyldelsen Tidsramme for opfølgning Ansvarlig for opfølgning Midler til rådighed for opfølgning Referencer 1. National strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet: Fælles mål og handleplan Sundhedsstyrelsen 2. Bekendtgørelse nr af 15/10/2010 om samarbejde om sikkerhed og sundhed 3. Vejledning nr af 01/07/2009 om arbejdspladsvurdering, Atvejledning D.1.1 af juli 2009 Kvalitets- og risikostyring 1. version, 2. udgave, januar 2013 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen side 30 af 88

31 Standardbetegnelse Kvalitets- og risikostyring Klager (6/6) Standard Mundtlige og skriftlige klager vedrørende sundhedsydelser fra borger, pårørende og andre interessenter sagsbehandles og opfølges korrekt. Standardens formål At sikre: at viden om klager registreres og formidles korrekt korrekt sagsbehandling og opfølgning på klager vedrørende sundhedsydelser Opfyldelse af standarden Indikatorer til vurdering af standardopfyldelse er anført i forhold til nedenstående trin Trin 1: Retningsgivende Dokumenter Indikator 1 Der foreligger skriftligt informationsmateriale, der beskriver borgeres, pårørendes og andre interessenters klage- og erstatningsmuligheder. Vejledning Såfremt der foreligger informationsmateriale på kommunalt niveau vedrørende klager, erstatter dette denne indikator. Indikator 2 Der foreligger retningslinjer for sagsbehandling af og opfølgning på mundtlige og skriftlige klager fra borgere, pårørende og andre interessenter. Retningslinjerne beskriver som minimum følgende: Procedure for registrering af mundtlige og skriftlige klager, jf. standard Datasikkerhed og fortrolighed Procedure for sagsbehandling og opfølgning Vejledning Såfremt der foreligger retningslinjer for sagsbehandling af og opfølgning på mundtlige og skriftlige klager, erstatter dette denne indikator. Trin 2: Implementering og anvendelse af retningsgivende dokumenter Indikator 3 Ledere og medarbejdere kender informationsmaterialet. Indikator 4 Ledere kender og anvender retningslinjerne. Kvalitets- og risikostyring 1. version, 2. udgave, januar 2013 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen side 31 af 88

Februar 2010. Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen. Pilottestversion

Februar 2010. Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen. Pilottestversion Februar 2010 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen Pilottestversion Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 5 Indledning... 6 Introduktion til

Læs mere

Surveyrapport - Tandplejen

Surveyrapport - Tandplejen Surveyrapport - Tandplejen Sektor: Kommune Akkrediteringsstatus: Org.: Kolding Kommune, Tandplejen Begrundelse: Type: Ekstern survey Startdato: 17.06.2013 Slutdato: 20.06.2013 Standard/Indikator Trin Vurdering

Læs mere

Surveyrapport. Standard/Indikator

Surveyrapport. Standard/Indikator Surveyrapport Sektor: Kommune Org.: Horsens Kommune, Sundhed og Omsorg, Sygepleje Type: Ekstern survey Startdato: 05.11.2012 Slutdato: 08.11.2012 Akkrediteringsstatus: Akkrediteret med bemærkninger Begrundelse:

Læs mere

Surveyrapport - Genoptræning

Surveyrapport - Genoptræning Surveyrapport - Genoptræning Sektor: Kommune Kolding Kommune - Org.: Genoptræning Type: Ekstern survey Startdato: 17.06.2013 Slutdato: 20.06.2013 Akkrediteringsstatus: Akkrediteret med bemærkninger Begrundelse:

Læs mere

Surveyrapport - Sundhedsplejen

Surveyrapport - Sundhedsplejen Surveyrapport - Sundhedsplejen Sektor: Kommune Kolding Kommune - Org.: Sundhedsplejen Type: Ekstern survey Startdato: 17.06.2013 Slutdato: 20.06.2013 Akkrediteringsstatus: Akkrediteret med bemærkninger

Læs mere

Surveyrapport. Standard/Indikator

Surveyrapport. Standard/Indikator Surveyrapport Sektor: Kommune Odense Kommune, Org.: Center for Sundhed, Tandplejen Type: Ekstern survey Startdato: 02.10.2012 Slutdato: 04.10.2012 Akkrediteringsstatus: Akkreditering pågår Begrundelse:

Læs mere

Offentlig, Flettet surveyrapport Rudersdal Kommune, RusmiddelRådgivning

Offentlig, Flettet surveyrapport Rudersdal Kommune, RusmiddelRådgivning Offentlig, Flettet surveyrapport Rudersdal Kommune, RusmiddelRådgivning Gyldig fra: 27.11.2014 Standardsæt for Kommune - Standardpakke for rusmiddelområdet Standardversion 1 Standardudgave 2 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

24. september 2015. Copyright IKAS 1. Den Danske Kvalitetsmodel. Formål med kurset. Dagens program

24. september 2015. Copyright IKAS 1. Den Danske Kvalitetsmodel. Formål med kurset. Dagens program Den Danske Kvalitetsmodel 1 Formål med kurset At introducere jer til DDKM og akkrediteringsprocessen 2 Dagens program Velkomst Præsentation af deltagere Introduktion til IKAS og DDKM Akkrediteringsstandarderne

Læs mere

1. april Copyright IKAS 1. Den Danske Kvalitetsmodel. Hvem er vi? Kort præsentation af deltagere. Simon Schytte-Hansen. Lone Staun Poulsen

1. april Copyright IKAS 1. Den Danske Kvalitetsmodel. Hvem er vi? Kort præsentation af deltagere. Simon Schytte-Hansen. Lone Staun Poulsen Den Danske Kvalitetsmodel 1 Hvem er vi? Simon Schytte-Hansen Lone Staun Poulsen 2 Kort præsentation af deltagere Navn Apotek Hvad er din funktion og erfaring på apoteket i forhold til kvalitetsarbejdet?

Læs mere

NSH Konference Patientsikkerhed og kvalitet Oslo, 20. april Den Danske Kvalitetsmodel Direktør Karsten Hundborg IKAS.

NSH Konference Patientsikkerhed og kvalitet Oslo, 20. april Den Danske Kvalitetsmodel Direktør Karsten Hundborg IKAS. 1 2 NSH Konference Patientsikkerhed og kvalitet Oslo, 20. april 2009 Den Danske Kvalitetsmodel Direktør Karsten Hundborg IKAS. Den Danske Kvalitetsmodel en unik model en unik mulighed 3 Den Danske Kvalitetsmodel,

Læs mere

Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer

Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer Tema Standard Spørgsmål 1. Indledning formål, omfang og kriterier Indledningsmøde præsentation af

Læs mere

26. marts 2014 Sundhedstjenesten Børn- Ungeforvaltningen Odense Kommune

26. marts 2014 Sundhedstjenesten Børn- Ungeforvaltningen Odense Kommune Sundhedstjenesten Børn- Ungeforvaltningen Odense Kommune Ekstern survey Start dato: 03-03-2014 Slut dato: 05-03-2014 Standardsæt for Kommune - Standardpakke for forebyggende sundhedsydelser til børn og

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel for det kommunale område Standardpakke for sundhedspleje 2. version, 1. udgave August 2015

Den Danske Kvalitetsmodel for det kommunale område Standardpakke for sundhedspleje 2. version, 1. udgave August 2015 Den Danske Kvalitetsmodel for det kommunale område Standardpakke for sundhedspleje 2. version, 1. udgave August 2015 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Indholdsfortegnelse Læsevejledning...

Læs mere

DDKM Den Danske Kvalitetsmodel

DDKM Den Danske Kvalitetsmodel Lektion 5 DDKM Den Danske Kvalitetsmodel Indhold: Formål Omfang og temaer Opbygning af standarder Sammenhæng til PDSA og processer Basisvurdering/selvevaluering Interne survey 1 Kvalitetsudvikling 193.

Læs mere

Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM

Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM 1 Formål med Fyraftenskursus At give jer viden og forståelse for kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring svarende til trin 3 og 4 i DDKM. Vi ønsker

Læs mere

2. version af Den Danske Kvalitetsmodel for det kommunale område, standardpakke for træning

2. version af Den Danske Kvalitetsmodel for det kommunale område, standardpakke for træning 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel for det kommunale område, standardpakke for træning 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel for de kommunale område - standardpakke for træning... Side 1 af 97 Læsevejledning...

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område 1. version

Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område 1. version Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område 1. version Forord Hermed foreligger den 1. version (version 2009) af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) for det præhospitale

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel 1 Hvem er vi? Simon Schytte-Hansen Lone Staun Poulsen 2 Kort præsentation af deltagere Navn Apotek Hvad er din funktion og erfaring på apoteket i forhold til kvalitetsarbejdet?

Læs mere

2. version af Den Danske Kvalitetsmodel for det kommunale område, standardpakke for sygepleje

2. version af Den Danske Kvalitetsmodel for det kommunale område, standardpakke for sygepleje 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel for det kommunale område, standardpakke for sygepleje 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel for det kommunale område standardpakke for sygepleje... side 1 af 121

Læs mere

Surveyrapport. Standard/Indikator

Surveyrapport. Standard/Indikator Surveyrapport Sektor: Det præhospitale område Akkrediteringsstatus: Org.: FALCK, Region Nordjylland Begrundelse: Type: Ekstern survey Startdato: 10.09.2012 Slutdato: 13.09.2012 Standard/Indikator Trin

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel Malmø 24.4.14 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1 Chefkonsulent Henrik Kousholt IKAS Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet udvikler,

Læs mere

3. oktober Copyright IKAS 1. Den Danske Kvalitetsmodel. Hvem er vi? Kort præsentation af deltagere. Simon Schytte-Hansen. Lone Staun Poulsen

3. oktober Copyright IKAS 1. Den Danske Kvalitetsmodel. Hvem er vi? Kort præsentation af deltagere. Simon Schytte-Hansen. Lone Staun Poulsen Den Danske Kvalitetsmodel 1 Hvem er vi? Simon Schytte-Hansen Lone Staun Poulsen 2 Kort præsentation af deltagere Navn Apotek Hvad er din funktion og erfaring på apoteket i forhold til kvalitetsarbejdet?

Læs mere

Surveyrapport. Standard/Indikator

Surveyrapport. Standard/Indikator Surveyrapport Sektor: Det præhospitale område Præhospital- og beredskabsenheden, Region Org.: Nordjylland Type: Ekstern survey Startdato: 10.09.2012 Slutdato: 13.09.2012 Akkrediteringsstatus: Akkreditering

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Surveyrapport. Standard/Indikator

Surveyrapport. Standard/Indikator Surveyrapport Sektor: Det præhospitale område Akkrediteringsstatus: Org.: FALCK, Region Sjælland Begrundelse: Type: Ekstern survey Startdato: 05.11.2012 Slutdato: 09.11.2012 Standard/Indikator Trin Vurdering

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel August 2009 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for sygehuse 1. version Forord Hermed foreligger den 1. version (version 2009) af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) for sygehuse. DDKM udgør

Læs mere

DSKS årsmøde 9. januar 2009 Den Danske Kvalitetsmodel v. Anne Mette Villadsen, områdeleder,ikas

DSKS årsmøde 9. januar 2009 Den Danske Kvalitetsmodel v. Anne Mette Villadsen, områdeleder,ikas 1 2 DSKS årsmøde 9. januar 2009 Den Danske Kvalitetsmodel v. Anne Mette Villadsen, områdeleder,ikas 3 Formål med workshoppen Introducere til DDKM i kommunerne Kvalitetsudvikling At skabe et grundlag for,

Læs mere

Sessionen er en dialog, hvor surveyorne stiller uddybende spørgsmål til forståelsen af organisationen. Et ledelsesinterview ligger senere i planen.

Sessionen er en dialog, hvor surveyorne stiller uddybende spørgsmål til forståelsen af organisationen. Et ledelsesinterview ligger senere i planen. Kommuner: Oversigt over tværgående sessioner Beskrivelse af de enkelte sessioner Formål Akkrediteringsstandarder Ledende surveyor præsenterer surveyteamet At institutionen er bekendt med rammerne for dagene

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Standardbetegnelse

Læs mere

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Samih Charabi Ekstern survey Start dato: 23-11-2015 Slut dato: 23-11-2015 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel og kommunale sundhedsydelser

Den Danske Kvalitetsmodel og kommunale sundhedsydelser www.kk.dk Den Danske Kvalitetsmodel og kommunale sundhedsydelser Disposition Behov for kvalitetsmonitorering DDKM status og indhold DDKM og akkrediteringsstandarder for kommunale sundhedsydelser DDKM og

Læs mere

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Martin Poulsen Ekstern survey Start dato: 14-09-2016 Slut dato: 14-09-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Praksis

Læs mere

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Susanne Holst Ravn Ekstern survey Start dato: 24-10-2016 Slut dato: 24-10-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Skal I akkrediteres? Januar 2015

Skal I akkrediteres? Januar 2015 Skal I akkrediteres? Januar 2015 Skal I akkrediteres? I Rudersdal Kommune er RusmiddelRådgivning pilotprojekt for akkreditering som kvalitetsmodel. Pjecen er en kort introduktion til akkreditering som

Læs mere

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Astrid Petersen Ekstern survey Start dato: 04-01-2017 Slut dato: 04-01-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 29-01-2014 Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår Gyldig til 25-03-2017 Opfyldelse

Læs mere

Kvalitetsmodel og sygeplejen

Kvalitetsmodel og sygeplejen Kvalitetsudvikling og Den Danske Kvalitetsmodel og sygeplejen Er det foreneligt med udvikling af vores fag? Eller i modsætning? Hvad siger sygeplejerskerne? Standardisering forhindrer os i at udøve et

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område 1. version, 2. udgave Maj 2013 Den Danske Kvalitetsmodel Side 1 af 140 Den Danske Kvalitetsmodel for det præhospitale område

Læs mere

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Gildhøj Privathospital Standardsæt for Privathospitaler og klinikker Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 26-01-2017 Gyldig til 22-03-2020 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Mette Fog Pedersen Ekstern survey Start dato: 30-03-2016 Slut dato: 30-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Hospitalet Valdemar A/S. Andel af indikatorer som er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyldt

Hospitalet Valdemar A/S. Andel af indikatorer som er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyldt Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 15-01-2014 Hospitalet Valdemar A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-12-2013 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 15-02-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Apoteket opfylder alle akkrediteringsstandarderne. Akkrediteret APO.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02

Læs mere

Følgende standard er delvist opfyldt: Patientjournalen

Følgende standard er delvist opfyldt: Patientjournalen Surveyrapport Sektor: Det præhospitale område Præhospitalt Center, Org.: Region Sjælland Type: Ekstern survey Startdato: 05.11.2012 Slutdato: 09.11.2012 Akkrediteringsstatus: Akkreditering pågår Begrundelse:

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 06-03-2012 pøj-nævn Per Østergaard Jensen Der er fem ikke opfyldte akkrediteringsstandarder. Akkrediteret med bemærkninger Krav om opfølgning fremgår af den enkelte

Læs mere

Audit som metode til kvalitetsudvikling

Audit som metode til kvalitetsudvikling udit som metode til kvalitetsudvikling 1 Formål med oplægget: 1. Introducere elementerne i et kvalitetsstyringssystem og deres relationer til KM. 2. Krav til kvalitetsstyringssystemet i KM - og audits

Læs mere

Faaborg-Midtfyns Sundhedstjeneste og Tandpleje Ledelsesgrundlag (1/3) Planlægning og drift (2/3)

Faaborg-Midtfyns Sundhedstjeneste og Tandpleje Ledelsesgrundlag (1/3) Planlægning og drift (2/3) Faaborg-Midtfyns Sundhedstjeneste og Tandpleje Standardsæt for Kommuner - Tandpleje Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 16-12-2016 Gyldig til 10-02-2020 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Opfyldelse

Læs mere

Hillerød Frederiksborg Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Hillerød Frederiksborg Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Hillerød Frederiksborg Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 22-01-2015 Gyldig til 18-03-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

IKAS. 4. december 2009

IKAS. 4. december 2009 IKAS 4. december 2009 aw@danskepatienter.dk Høringssvar vedr. akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen 3. fase Høringssvaret er afsendt via en elektronisk skabelon på IKAS hjemmeside. Indholdets

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Introduktion til kvalitetsmodellen Ledelsesseminar den 28. januar 2010 Dias 1 Dagens program Kl. 10.00 10.10: Velkomst Kl. 10.10 11.00: Introduktion til kvalitetsmodellen

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Sygehus Thy-Mors. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-04-2014 Sygehus Thy-Mors Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 28-11-2013 Gyldig til: 22-01-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 29-05-2012 ag-nævn Anna Guttesen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret APO.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

Tommerup Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: Gyldig til:

Tommerup Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 16-12-2013 Tommerup Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 01-10-2013 Gyldig til: 25-11-2016 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for apoteker. Februar 2012. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet

Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for apoteker. Februar 2012. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for apoteker Februar 2012 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette indgår ikke i høringsmaterialet. Forord Akkrediteringsstandarder

Læs mere

Marstal Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: Gyldig til:

Marstal Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 08-04-2015 Marstal Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 12-11-2014 Gyldig til: 06-01-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Horsens Kommune, Sundhed og Omsorg, Sygepleje

Horsens Kommune, Sundhed og Omsorg, Sygepleje Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 29-02-2016 Horsens Kommune, Sundhed og Omsorg, Sygepleje Standardsæt for Kommuner - Sygepleje Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 09-12-2015

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1 Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis 1 Hvad siger overenskomsten? Ved overenskomsten af 1. september 2014 fremgår, at almen praksis skal indgå i og akkrediteres efter DDKM. Det er ét ydernummer og

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Psykiatrien Region Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Psykiatrien Region Sjælland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-06-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-08-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Psykiatri og Social Region Midtjylland

Psykiatri og Social Region Midtjylland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 01-10-2014 Psykiatri og Social Region Midtjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 11-04-2014 Gyldig til: 05-06-2017

Læs mere

Godkendt: 16/

Godkendt: 16/ Overskrift: Kvalitetsarbejdet Akkrediteringsstandard: Kvalitetsarbejdet Formål: Godkendt: 16/12 2014 Revideres: December 2015 At alle medarbejdere skal være involverede i kvalitetsudviklingen i Sundhed

Læs mere

Bilag 2 - Detaljeret oversigt over ændringer fra 1. version til 2. version af DDKM for apoteker

Bilag 2 - Detaljeret oversigt over ændringer fra 1. version til 2. version af DDKM for apoteker Side 1 af 8 Bilag 2 - Detaljeret oversigt over ændringer fra 1. version til 2. version af DDKM for apoteker 1. version af DDKM for apoteker 2. version af DDKM for apoteker 1.1.1 Virksomhedsgrundlag 1.1.2

Læs mere

Systematisk kvalitetsudvikling. til gavn for borgerne. Akkreditering af RusmiddelRådgivning. Januar 2015. Systematisk kvalitetsudvikling

Systematisk kvalitetsudvikling. til gavn for borgerne. Akkreditering af RusmiddelRådgivning. Januar 2015. Systematisk kvalitetsudvikling Systematisk kvalitetsudvikling til gavn for borgerne Akkreditering af RusmiddelRådgivning Januar 2015 Systematisk kvalitetsudvikling RusmiddelRådgivning akkrediteres efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM),

Læs mere

København Øresunds Apotek. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

København Øresunds Apotek. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning København Øresunds Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 25-11-2014 Akkrediteringsstatus Betinget akkreditering Gyldig til 19-01-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Sekundær brug af EPJ-data Databehov v. akkreditering efter DDKM. Hanne Østerby, afdelingsleder

Sekundær brug af EPJ-data Databehov v. akkreditering efter DDKM. Hanne Østerby, afdelingsleder Sekundær brug af EPJ-data Databehov v. akkreditering efter DDKM Hanne Østerby, afdelingsleder Agenda Formål: Vise at data til DDKM er mere end EPJ-data Agenda: 1. Status på udvikling af standarder 2. Data

Læs mere

Sygehus Vendsyssel Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Sygehus Vendsyssel Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Sygehus Vendsyssel Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 01-11-2013 Gyldig til: 26-12-2016 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 100,00% 100,00% 91,49%

Læs mere

Surveyrapport. Standard/Indikator

Surveyrapport. Standard/Indikator Surveyrapport Sektor: Det præhospitale område Den Præhospitale Virksomhed, Org.: Region Syddanmark Type: Ekstern survey Startdato: 08.10.2012 12.10.2012 Akkrediteringsstatus: Akkrediteret med bemærkninger

Læs mere

København Øresunds Apotek

København Øresunds Apotek Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 15-04-2015 København Øresunds Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 25-11-2014 Gyldig til: 19-01-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Kolding Kommune, Seniorforvaltningen - Sygepleje

Kolding Kommune, Seniorforvaltningen - Sygepleje Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 30-03-2016 Kolding Kommune, Seniorforvaltningen - Sygepleje Standardsæt for Kommuner - Sygepleje Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 11-11-2015

Læs mere

Standardversion 2 Standardudgave 1

Standardversion 2 Standardudgave 1 1. maj 2013 Offentlig surveyrapport Stege Apotek Ekstern survey Gyldig fra 19-03-2013 Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 1 Akkrediteringsstatus Procentvis opfyldelse for akkrediteringsstatus

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 30-10-2012 jp-nævn Jesper Poulsen opfylder ikke alle standarderne i DDKM, og den manglende opfyldelse anses for at være væsentlig. Akkrediteret med bemærkninger

Læs mere

12. maj 2015 Endoskopiklinikken Århus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer

12. maj 2015 Endoskopiklinikken Århus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Endoskopiklinikken Århus A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 06-05-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 31-08-2011 jp-nævn Jesper Poulsen Alle akkrediteringsstandarder er opfyldt. Akkrediteret APO.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

Region Midtjyllands høringssvar vedr. 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) for sygehuse

Region Midtjyllands høringssvar vedr. 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) for sygehuse Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Olof Palmes Allé 13 8200

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Organisatoriske standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Organisatoriske standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Organisatoriske standarder 1 Standardbetegnelse 2.1 Kompetenceudvikling 2 Standard Der arbejdes systematisk med at sikre sammenhæng

Læs mere

Gentofte Hospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Gentofte Hospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Gentofte Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-03-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 06-05-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler

Aleris-Hamlet Hospitaler Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 19-02-2014 Aleris-Hamlet Hospitaler Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 22-08-2013 Gyldig til: 16-10-2016 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016 1 Kvalitet Dagens Mål At få viden om kvalitetsbegrebet nationalt og lokalt for derigennem forstå egen rolle i kvalitetsarbejdet med medicinhåndtering. At kende og anvende relevante metoder og redskaber

Læs mere

Allergiklinikken i Roskilde

Allergiklinikken i Roskilde Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 30-09-2015 Allergiklinikken i Roskilde Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 02-06-2015 Gyldig til: 27-07-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 20-06-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Alle standarder på nær én er helt opfyldt. Standard 1.5.1 er ikke opfyldt. Akkrediteret Standarder der er ikke opfyldte APO.1.05.01

Læs mere

PrivatHospitalet Danmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

PrivatHospitalet Danmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer PrivatHospitalet Danmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 04-12-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

Vejle Løve Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 07-10-2014 Gyldig til: 01-12-2017

Vejle Løve Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 07-10-2014 Gyldig til: 01-12-2017 Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 18-02-2015 Vejle Løve Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 07-10-2014 Gyldig til: 01-12-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Lederkonferansen Oslo, den 1. februar 2008. Den Danske Kvalitetsmodel Akkreditering af det danske sundhedsvæsen

Lederkonferansen Oslo, den 1. februar 2008. Den Danske Kvalitetsmodel Akkreditering af det danske sundhedsvæsen Lederkonferansen Oslo, den 1. februar 2008 Den Danske Kvalitetsmodel Akkreditering af det danske sundhedsvæsen Hvad er Den Danske Kvalitetsmodel? Ét samlet dansk program for systematisk kvalitetsudvikling

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 25-11-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret APO.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 02-07-2012 ag-nævn Anna Guttesen opfylder ikke alle standarderne i DDKM, og den manglende opfyldelse anses for at være væsentlig. Akkrediteret med bemærkninger

Læs mere

Ringsted Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Ringsted Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Ringsted Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 05-11-2014 Gyldig til 30-12-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel 1 DDKM for sygehuse 2.version Ny version hvad er nyt og hvor er udfordringerne? 2 2.version af akkrediteringsstandarder for sygehuse 82 akkrediteringsstandarder: 39 organisatoriske

Læs mere

Esbjerg Neptun Apotek med filial Sædding Apotek. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer

Esbjerg Neptun Apotek med filial Sædding Apotek. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Esbjerg Neptun Apotek med filial Sædding Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 28-01-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 24-03-2017 Opfyldelse af de

Læs mere

Det private hospital og 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM. IKAS, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet

Det private hospital og 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM. IKAS, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Det private hospital og 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM IKAS, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Hvad er Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM? DDKM er et kvalitetsudviklingssystem.

Læs mere

Høringsrapport. Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område 2. version. Marts 2014. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet

Høringsrapport. Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område 2. version. Marts 2014. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Høringsrapport Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område 2. version Marts 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Indholdsfortegnelse 1. Generelt om høringsmaterialet og

Læs mere

begrebet akkreditering

begrebet akkreditering En definition påp begrebet akkreditering Procedure, hvor et anerkendt organ vurderer, hvorvidt en aktivitet, tet, ydelse eller organisation lever op til et sæt s t af fælles f standarder. Ved akkreditering

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 18-01-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Følgende standarder er kke opfyldt: 1.3.1, 1.6.1, 2.1.9, 2.2.1, 2.3.1 Akkrediteret med bemærkninger Følgende standard er delvist

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 31-08-2011 jp-nævn Jesper Poulsen Der er 10 ikke opfyldte akkrediteringsstandarder. Akkreditering pågår Der er krav om opfølgning på væsentlige områder, herunder

Læs mere

Akkrediteringsstandarder for sygehuse

Akkrediteringsstandarder for sygehuse Akkrediteringsstandarder for sygehuse 2.version August 2012 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Hermed foreligger 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) for sygehuse,

Læs mere

Bilag 2 Oversigt over indikatorer med kvalitetsovervågning

Bilag 2 Oversigt over indikatorer med kvalitetsovervågning Bilag 2 Oversigt over indikatorer med Type af : For de indikatorer hvor typen er audit, kan enhederne fortsat vælge at benytte patientforløbsaudit som metode. I så fald skal patientforløbsaudi t- ten omfatte

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 30-09-2011 jp-nævn Jesper Poulsen Alle standarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering af

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 08-05-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Alle akkrediteringsstandarder, på nær én, er helt opfyldt. Akkrediteret Standarder der er delvist opfyldte APO.1.02.01 (1) Kvalitetsstyring

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for sygehuse Høringsversion. December 2011

Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for sygehuse Høringsversion. December 2011 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for sygehuse Høringsversion December 2011 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 6 Gyldighed...

Læs mere

Flettet surveyrapport

Flettet surveyrapport Flettet surveyrapport Sektor: Sygehuse Standardsæt-version 1 Institution sgh:7099 Teres Hospitalet Aarhus Akkreditering gyldig fra: 14-11-2012 Dato Godkendt af Begrundelse Akkrediteringsstatus 26-06-2013

Læs mere