Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Ingelise Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive) mod Skive Kommune (advokat Andreas Christensen, København) Ved udbudsbekendtgørelse af 3. juli 2007 udbød Skive Kommune som begrænset udbud efter direktiv 2004/18/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (Udbudsdirektivet) 6 delaftaler om rengøring af kommunens skoler og børnehaver. Det planlagte antal økonomiske aktører var fastsat til 6. Det var muligt at afgive tilbud på en eller flere delaftaler. Ved udløbet af fristen for anmodning om prækvalifikation den 9. august 2007 havde følgende virksomheder anmodet om prækvalifikation: 1. Kongsvang Erhvervsrengøring A/S 2. Tom s rengøring Midtjylland ApS 3. ISS A/S 4. Rengøringsfirmaet Midt Vest Service ved Benny Staunstrup 5. Top-Rengøring ved Flemming Diget Hansen 6. Elite Miljø A/S 7. Rengøringsgrossisten ved Ingelise Mortensen På et møde den 14. august 2007 med deltagelse af repræsentanter for de kommunale institutioner, som rengøringsentrepriserne vedrørte, blev det besluttet at indstille til kommunens økonomiudvalg at prækvalificere 6 virksomheder, nemlig virksomhed nr. 1 til nr. 6. Om begrundelsen for ikke at indstille Rengøringsgrossisten ved Ingelise Mortensen hedder det i mødereferatet:

2 2.»Firmaets referenceliste er for lille. Firmaet har ingen ledelsesmæssig erfaring. Det findes ikke dokumenteret, at firmaet kan løfte arbejdsopgaven.«den 21. august 2007 besluttede Skive Kommune at prækvalificere virksomhed nr. 1 til nr. 6. Udbudsbetingelserne blev udsendt til de 6 prækvalificerede virksomheder den 28. august Ligeledes den 28. august 2007 meddelte Skive Kommune Rengøringsgrossisten ved Ingelise Mortensen, at denne virksomhed ikke var prækvalificeret. Skive Kommune anførte i skrivelsen:»begrundelsen for, at Rengøringsgrossisten ikke er blevet udvalgt er, at firmaets referenceliste er betydelig mindre end de øvrige firmaers samt at det vurderes, at de øvrige firmaer på baggrund af referenceliste og omsætning har vist større ledelsesmæssig erfaring inden for rengøringsopgaver og bedre har sandsynliggjort, at de kan løfte opgaven.«rengøringsgrossisten ved Ingelise Mortensen anmodede om en uddybende begrundelse. Skive Kommune fremsendte herefter den 31. august 2007 kopi af økonomiudvalgets beslutning, dog uden sagsfremstillingen med den ovenfor nævnte indstilling. Ved brev af 5. september 2007 anmodede advokat H.P. Grønborg-Pedersen som advokat for Rengøringsgrossisten ved Ingelise Mortensen om kopi af sagsfremstillingen samt om aktindsigt. Ved brev af 13. september 2007 afviste Skive Kommune begge anmodninger med henvisning til forvaltningslovens 12 og 15. Ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud den 8. oktober 2007 havde alle de prækvalificerede virksomheder afgivet tilbud. På et møde den 10. oktober 2007 blev det besluttet at indstille til økonomiudvalget, at der skulle indgås kontrakt med nr. 1, Kongsvang Erhvervsrengøring A/S, for så vidt angår delaftale 1, 4 og 5, og med nr. 5, Top-Rengøring ved Flemming Diget Hansen, for så vidt angår delaftale 2, 3 og 6. Den 23. oktober 2007 besluttede Skive Kommune at følge indstillingen, og kontrakter blev herefter indgået den 6. november 2007.

3 3. Den 20. november 2007 indgav klageren, Rengøringsgrossisten ved Ingelise Mortensen, klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede, Skive Kommune. Klagen har været behandlet på et møde den 18. januar Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med gennemsigtighedsprincippet i Udbudsdirektivets artikel 2 ved ikke at prækvalificere klageren med henvisning til referencelistens størrelse, manglende erfaring og manglende sandsynlighed for, at klageren kan løfte opgaven, idet der ikke i udbudsbekendtgørelsen er stillet krav om en bestemt referenceliste eller særlig ledelseserfaring, og idet klageren i øvrigt har opfyldt de minimumskrav og udvælgelseskriterier, som er fastsat i udbudsbekendtgørelsen. Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med gennemsigtighedsprincippet i Udbudsdirektivets artikel 2 ved som betingelse for deltagelse i udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.1) at fastsætte»dokumentation for, at virksomheden ikke er udelukket fra at afgive tilbud i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 92/50/EØF som ændret ved direktiv 97/52/EF«, idet det nævnte direktiv var ophævet på udbudstidspunktet. Påstand 3 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet i Udbudsdirektivets artikel 2 ved at prækvalificere Top- Rengøring ved Flemming Diget Hansen, idet denne virksomhed ikke har indsendt en mindre end 3 måneder gammel serviceattest eller anden dokumentation for, at virksomheden ikke var i en situation omfattet af artikel 29 i direktiv 92/507EØF [artikel 45 i Udbudsdirektivet]. Påstand 4 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med gennemsigtighedsprincippet i Udbudsdirektivets artikel 2 ved i udbudsbekendtgørelsen s punkt II.1.6) at have angivet CPV klassifikationen rengøring af lokaler, idet der skulle være angivet rengøring af skoler.

4 Påstand 5 Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning af 23. oktober 2007 om at indgå kontrakt med Top-Rengøring ved Flemming Diget Hansen om delaftale 2, 3 og Indklagede har vedrørende påstand 1-5 nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Klageren har tilkendegivet senere at ville nedlægge påstand om erstatning. Klagenævnet har besluttet at yderligere at behandle følgende spørgsmål: Spørgsmål 6 Spørgsmålet om, hvorvidt udvælgelseskriteriet»repræsentation i lokalområdet er i strid med ligebehandlingsprincippet i Udbudsdirektivets artikel 2. Udbudsbekendtgørelsen af 3. juli 2007 indeholder en kort beskrivelse af de 6 delaftaler, der omfatter forskellige skoler og børnehaver m.v. i kommunen. Det anføres, at der kan afgives bud på en eller flere delaftaler. Desuden anføres bl.a. følgende:» Planlagt antal økonomiske aktører: 6 Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Der vil i valget af konditionsmæssige ansøgere blive lagt vægt på repræsentation i lokalområdet og referencer til lignende ydelser. «I udbudsbekendtgørelsen er under punkt III. 2), Betingelser for deltagelse, anført følgende:»iii.2.1.) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- og handelsregister: Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Erklæring om virksomhedens organisering i brancheforening/arbejdsgiverforening, samt overenskomstmæssige forhold.

5 Bevis for relevant erhvervsansvarsforsikring med oplysning om forsikringssum. Kopi af police skal vedlægges. Oplysning om påtænkt brug af underleverandør. Erklæring på tro og love om i hvilket omfang tjenesteyderen har forfalden gæld til det offentlige, jf. lov nr af 21. december 1994.Skema kan rekvireres ved henvendelse til Servicemægleren A/S på tlf. nr Dokumentation for, at virksomheden ikke er udelukket fra at afgive tilbud i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 92/50/EØF som ændret ved direktiv 98/52/EF. Dokumentationen skal være gældende på ansøgningstidspunktet. I Danmark vil serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen være tilstrækkelig (max.3 måneder gammel på modtagelsestidspunktet) III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Bankerklæring til dokumentation af virksomhedens finansielle og økonomiske soliditet(max. 3. mdr. gammel på modtagelsestidspunktet). En oversigt over de sidste 3 års omsætning. Ovennævnte punkter skal være attesteret af en registreret eller statsautoriseret revisor. III.2.3.) Teknisk kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt Forelæggelse af referenceliste over relevante, sammenlignelige tjenesteydelser i geografisk nærhed af kunden, der er udført i løbet af de sidste 3 år En erklæring om virksomhedens årlige antal beskæftigede gennem de sidste tre år (omregnet til fuldtidsstillinger).«5. I rubrikken til angivelse af»mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves (i givet fald)«ud for punkterne III.2.2. og III.2.3. er intet anført. Efter udløbet af fristen for anmodning om prækvalifikation den 9. august 2007 udarbejdede»servicemægleren«, der har bistået indklagede under udbudet, en oversigt over de 7 ansøgninger. Det fremgår, at alle 7 virksomheder havde medsendt tro- og love erklæring og soliditetserklæring. 5 virksomheder havde fremsendt en højst 3 måneder gammel serviceattest. Top- Rengøring ved Flemming Diget Hansen havde vedlagt en serviceattest, der

6 var for gammel. Ud for klageren anføres vedrørende serviceattest:»er bestilt bliver eftersendt«. 6. Oversigten viser tillige, at de 6 prækvalificerede virksomheder gennemsnitligt havde mellem 6,9 og 4,1 fuldtidsbeskæftigede ansatte, mens klageren gennemsnitligt havde 1 ansat. Af oversigtens rubrik»referencer«nævnes for hver af de 6 prækvalificerede virksomheder 3 omfattende, men ikke udelukkende lokale referencer. De fremgår ikke af oversigten, om de prækvalificerede havde oplyst yderligere referencer end de nævnte. Klagerens opgivne reference, Dueholm Børnehave, Nykøbing Mors, var nævnt. I klagerens anmodning om prækvalifikation af 7. august 2007 anføres bl.a.:» I henhold til Deres annonce.anmoder Rengøringsgrossisten v/ Ingelise Mortensen hermed om prækvalifikation til udførelse af serviceopgaver er en selvstændig virksomhed Siden etableringen i 1998 har firmaet ekspanderet kraftigt og er blevet en højt respekteret og anerkendt leverandør af konsulentopgaver, rengøringsartikler og andet udstyr, ligesom virksomheden udfører selvstændige rengøringsopgaver. Virksomheden er ikke organiseret i brancheforening og har ikke indgået overenskomst. Virksomhedens organisatoriske og overenskomstmæssige forhold vil evt. kunne ændres, hvis opgaven tildeles. Det er virksomhedens umiddelbare hensigt at anvende underleverendører i et vist omfang, hvis opgaven tildeles. Virksomheden har bestilt en serviceattest, men denne er endnu ikke fremkommet fra Erhvervs-og selskabsstyrelsen. Serrviceattest vil blive eftersendt Der henvises til referenceliste, hvoraf fremgår, at virksomheden har erfaring fra lignende opgaver i lokalområdet. Virksomheden er en af de få rengøringsvirksomheder, som er repræsenteret i lokalområdet. «

7 Klagerens anmodning om prækvalifikation var vedlagt: Tro- og love erklæring Erklæring om virksomhedens ansatte, hvoraf fremgår, at virksomheden gennem de sidste 3 år gennemsnitligt har haft en ansat omregnet til fuldtidsstilling. Erklæring om, at virksomheden ikke er medlem af nogen brancheorganisation. Erklæring om virksomhedens seneste 3 års årlige omsætning fra registreret revisor Kaj Plejdrup. Kopi af erhvervsansvarsforsikringspolice vedr. salg af rengøringsartikler. Erklæring om virksomhedens soliditet fra Spar Nord Bank. Erklæring»vedr. art. 29 i rd 92/50/EØF«underskrevet af advokat H.P. Grønborg-Pedersen og registreret revisor Kaj Plejdrup. Referenceliste med oplysning om, at klageren»gennem de sidste ca. 15 år vedholdende har haft den samlede rengøringsentreprise på børnehaven, Dueholm Børnehave Nykøbing Mors. Arbejdet foregår udenfor børnehavens sædvanlige åbningstid.«7. Klageren har desuden den 21. august 2007 indsendt serviceattest. Under klagenævnssagen har det ikke været muligt for indklagede at fremlægge Top-Rengøring ved Flemming Diget Hansens ansøgning om prækvalifikation med tilhørende bilag. Indklagede har efterfølgende fra Erhvervsog Selskabsstyrelsen indhentet kopi af serviceattest vedrørende denne tilbudsgiver, dateret den 15. august 2007 og efter det oplyste indsendt til indklagede. De øvrige ansøgninger med bilag har været fremlagt. Vicekommunaldirektør Lone Knudsen og sagsbehandler Aase Jørgensen har i en erklæring af 11. januar 2008 udtalt:»alle prækvalifikationsansøgerne indsendte dokumentation for, at de ikke var i en af de situationer, der er opremset i udbudsdirektivets (2004/18) artikel 45, stk.2 tidligere tjenesteydelsesdirektivets (92/50) artikel 29 «Der henvises i øvrigt til Klagenævnets kendelse af 6. juni 2007 (Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen mod Skive Kommune.)

8 8. Parternes anbringender Ad påstand 1 Klageren har gjort gældende, at klageren har opfyldt de betingelser for deltagelse, der fremgår af Udbudsbekendtgørelsen. Klageren har således efterfølgende indsendt serviceattest. At forsikringspolicen ikke vedrører rengøring, men salg af rengøringsartikler, er ikke afgørende, eftersom der ikke i Udbudsbekendtgørelsen er stillet særlige krav til erhvervsansvarsforsikringen. Klageren kunne herefter ikke udelukkes med henvisning til de fastsatte udelukkelsesgrunde, og begrundelsen for, at klageren ikke blev prækvalificeret, er da heller ikke givet med henvisning hertil. Ingen af de 7 ansøgere synes at være blevet udelukket. Valget mellem de 7 ansøgere skal derfor ske ud fra de kriterier, der er opstillet i Udbudsbekendtgørelsen, det vil sige repræsentationen i lokalområdet og reference til lignende ydelser. Klageren er så vidt vides den eneste repræsenteret i lokalområdet. Indklagede har ved sin fremgangsmåde sammenblandet udelukkelsesgrunde, mindstekrav og udvælgelseskriterier. Klageren har i øvrigt gjort gældende, at det alene var klagerens hensigt at afgive tilbud på delleverance 6, som omfatter 2 små børnehaver, en meget lille skole samt et meget lille børnehus. Indklagede har ikke med de fastsatte kriterier for udvælgelse været berettiget til allerede ved prækvalifikationen at inddrage virksomhedens størrelse. Indklagede har gjort gældende, at antallet af økonomiske aktører i Udbudsbekendtgørelsen var begrænset til 6. Indklagede var indledningsvis forpligtet til at gennemgå, om de 7 virksomheder, der havde anmodet om prækvalifikation, opfyldte de krav, der var stillet i Udbudsbekendtgørelsens punkt II.2., Betingelser for deltagelse. Herefter skulle indklagede prækvalificere 6 af de virksomheder, som opfyldte kravene. Klageren havde ikke indsendt serviceattest eller på anden måde dokumenteret, at virksomheden ikke var i en situation omfattet af direktivets artikel 45. Dokumentationen for klagerens erhvervsansvarsforsikring vedrørte»salg af rengøringsartikler«allerede af disse grunde havde indklagede været berettiget og antagelig også forpligtet til at afvise klagerens anmodning om prækvalifikation. Beslutningen om ikke at prækvalificere klageren bygger imidlertid på det faktum, at klagerens referenceliste kun indeholdt én virksomhed, og på, at klageren kun havde én fuldtidsansat i gennemsnit. Den generelle oplysning i ansøgningen

9 om, at man forventede at anvende underleverandører, er ikke på anden måde underbygget. Ansøgningen vedrørte samlet 22 skoler og børnehaver m.v.. Det var derfor med rette, at indklagede vurderede, at klageren ikke kunne løfte opgaven, og med den begrundelse, som blev givet, valgte ikke at prækvalificere klageren. 9. Ad påstand 2 Klageren har gjort gældende, at fejlen i Udbudsbekendtgørelsen har kunnet give anledning til misforståelser og forsinkelser. Indklagede har gjort gældende, at fejlen i Udbudsbekendtgørelsen ikke har haft betydning, da den nævnte bestemmelse er identisk med den gældende. Ad påstand 3 Klageren har gjort gældende, at Top-Rengøring ved Flemming Diget Hansen ikke havde vedlagt serviceattest. Denne virksomhed er derfor blevet prækvalificeret i strid med Udbudsbekendtgørelsens betingelser for deltagelse. Indklagede har gjort gældende, at der ikke var stillet krav om serviceattest. Oplysningerne kunne blot fx gives gennem serviceattest. Klagerens egen manglende serviceattest har da heller ikke været begrundelsen for, at klageren ikke blev prækvalificeret. I øvrigt har både klageren og Top-Rengøring ved Flemming Diget Hansen indsendt serviceattest efterfølgende. Ad påstand 4 Klageren har gjort gældende, at den rette CVP-kode er , rengøring af skoler. Indklagede har gjort gældende, at det er med rette, at CVP-koden , rengøring af lokaler, er valgt.

10 10. Ad påstand 5 Klageren har gjort gældende, at beslutningen om at indgå kontrakt med Top-Rengøring ved Flemming Diget Hansen skal annulleres som følge af de begåede overtrædelser. Indklagede har gjort gældende, at betingelserne for at annullere beslutningen om at indgå kontrakt med Top-Rengøring ved Flemming Diget Hansen ikke er opfyldt. Ad spørgsmål 6 Parterne er enige om at besvare spørgsmålet med, at der er tale om et klart ulovligt udvælgelseskriterium, der er i strid med ligebehandlingsprincippet. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1 Indklagede skulle have undladt at tage klagerens anmodning om prækvalifikation i betragtning, allerede fordi klageren ikke havde vedlagt dokumentation for relevant erhvervsansvarsforsikring som krævet. Ingen af de 7 virksomheder, som ansøgte om prækvalifikation, blev imidlertid frasorterede, fordi de ikke opfyldte kravene under punkt II.2, Betingelser for deltagelse. Indklagede har herefter ud fra de fastsatte udvælgelseskriterier,»repræsentation i lokalområdet og referencer til lignende ydelser«skullet begrænse antallet af deltagere fra 7 til 6. Det bemærkes i den forbindelse, at en ansøger om prækvalifikation ikke har krav på prækvalifikation alene med den begrundelse, at ansøgeren opfylder de eventuelt opstillede minimumskrav. Klagerens ansøgning indeholdt alene 1 reference vedrørende en børnehave. De øvrige ansøgere indholdt alle flere referencer til skoler, rådhuse,

11 11. hospitaler og kommuner. Indklagede har ikke overtrådt Udbudsdirektivets artikel 2 ved herefter at skønne, at klagerens virksomhed var den af de 7 virksomheder, der ikke blev opfordret til at afgive tilbud. Indklagedes supplerende begrundelser»manglende ledelseserfaring inden for rengøring«og»manglende sandsynlighed for, at klageren kan løfte opgaven«hænger indholdsmæssigt så nøje sammen med bedømmelsen af referencelisten, at det ikke kan føre til andet resultat. Om klagerens manglende serviceattest henvises til Klagenævnets bemærkninger ad påstand 3. Om udvælgelseskriteriet»repræsentation i lokalområdet«henvises til Klagenævnets bemærkninger ad spørgsmål 6. Påstanden tages ikke til følge. Ad påstand 2 Påstanden tages til følge. Ad påstand 3 Det fremgår af den oversigt, som»servicemægleren«udarbejdede den 10. august 2007, at Top-Rengøring ved Flemming Diget Hansen havde vedlagt sin ansøgning om prækvalifikation en serviceattest, der i strid med betingelsen for deltagelse var mere end 3 måneder gammel. Indklagede har under Klagenævnets behandling af sagen fremlagt en yderligere serviceattest fra Top-Rengøring ved Flemming Diget Hansen, som efter det oplyste er indsendt efter udløbet af fristen for prækvalifikation den 9. august 2007, nemlig den 15. august Klageren, der ikke havde vedlagt ansøgningen om prækvalifikation nogen serviceattest, har også efterfølgende den 21. august 2007 fremsendte serviceattest. Dersom anmodningerne om prækvalifikation fra Top-Rengøring ved Flemming Diget Hansen - og fra klageren - ikke opfyldte de betingelser for

12 12. deltagelse, som var fastsat, var indklagede forpligtet til at undlade at tage anmodningerne i betragtning. Indklagede er ikke i den forbindelse uden videre berettiget til i strid med ligebehandlingsprincippet at bortse fra den frist for indgivelse af anmodning om prækvalifikation, som er fastsat, og tillade efterfølgende fremsendelse af fx serviceattest. I udbudsbekendtgørelsen er kravet imidlertid fastsat således:»dokumentation for, at virksomheden ikke er udelukket fra at afgive tilbud i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 92/50/EØF som ændret ved direktiv 98/52/EF. Dokumentationen skal være gældende på ansøgningstidspunktet. I Danmark vil serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen være tilstrækkelig (max.3 måneder gammel på modtagelsestidspunktet).«det har således som udgangspunkt ikke være umuligt for ansøgerne at opfylde kravet på anden måde end gennem fremsendelse af højst 3 måneder gammel serviceattest Klagerens anmodning var vedlagt en erklæring fra klagerens advokat og revisor om, at klageren opfyldte kravet i direktivet. Den efterfølgende indsendte serviceattest er i overensstemmelse hermed. Klageren kunne derfor ikke udelukkes allerede med henvisning til»manglende serviceattest«som anført af indklagede ad påstand 1. Indklagede har oplyst, at prækvalifikationsmaterialet vedrørende Top- Rengøring ved Flemming Diget Hansen er bortkommet. Af Servicemæglerens oversigt fremgår, at den serviceattest, som denne ansøger havde indsendt, i strid med den fastsatte betingelse var mere end 3 måneder gammel. På baggrund af sagens omstændigheder i øvrigt finder Klagenævnet ikke at kunne tillægge erklæringen fra Lone Knudsen og Aase Jørgensen om, at alle prækvalifikationsansøgerne havde indsendt dokumentation for, at direktivets krav var opfyldt, betydning. Påstanden tages til følge. Ad påstand 4 Udbudet omfatter såvel rengøring af skoler som rengøring af andre institutioner.

13 13. Påstanden tages derfor ikke til følge. Ad påstand 5 Under hensyn til anførte ad påstand 3 tages påstanden til følge. Spørgsmål 6 Udvælgelseskriteriet»repræsentation i lokalområdet«er et ulovligt kriterium, som er fastsat i strid med ligebehandlingsprincippet i Udbudsdirektivets artikel 2. Herefter bestemmes: Ad påstand 2 Indklagede har handlet i strid med gennemsigtighedsprincippet i Udbudsdirektivets artikel 2 ved som betingelse for deltagelse i Udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.1) at fastsætte»dokumentation for, at virksomheden ikke er udelukket fra at afgive tilbud i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 92/50/EØF som ændret ved direktiv 97/52/EF«, idet det nævnte direktiv var ophævet på udbudstidspunktet. Ad påstand 3 Indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet i Udbudsdirektivets artikel 2 ved at prækvalificere Top-Rengøring ved Flemming Diget Hansen, idet denne virksomhed ikke havde indsendt en mindre end 3 måneder gammel serviceattest eller anden dokumentation for, at virksomheden ikke var i en situation omfattet af artikel 29 i direktiv 92/507/EØF [artikel 45 i Udbudsdirektivet]. Ad påstand 5 Indklagedes beslutning af 23. oktober 2007 om at indgå kontrakt med Top- Rengøring ved Flemming Diget Hansen om delaftale 2, 3 og 6 annulleres.

14 14. Ad spørgsmål 6 Indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet i Udbudsdirektivets artikel 2 ved som udvælgelseskriterium at fastsætte»repræsentation i lokalområdet«. Klagen tages ikke til følge vedrørende påstand 1 og 4. Indklagede, Skive Kommune, skal i sagsomkostninger til klageren, Rengøringsgrossisten ved Ingelise Mortensen, betale kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse. Klagegebyret tilbagebetales. Kirsten Thorup Genpartens rigtighed bekræftes. Joan Bach kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 K E N D E L S E Handicare Auto A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 K E N D E L S E BEKEY A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Greve Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København)

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013. v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere

UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013. v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013 v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere Kromann Reumerts Udbudsgruppe Kontakt: erb@kromannreumert.com - jmp@kromannreumert.com INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 K E N D E L S E HSHansen A/S (advokat Rune Hamborg, København) mod Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)»Traktatbrud direktiv 2004/18/EF fremgangsmåder for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge-

Læs mere

Ordregiver har et meget vidt skøn ved prækvalifikation

Ordregiver har et meget vidt skøn ved prækvalifikation Resumeer af offentliggjorte kendelser fra Klagenævnet for Udbud Perioden august 2014. Resumeer og kommentarer er skrevet af Jacob Georg Naur og Pernille Aagaard Truelsen fra Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 115-203019. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 115-203019. Udbudsbekendtgørelse. 1/14 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203019-2014:text:da:html Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S

Læs mere