BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros"

Transkript

1 BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

2 BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord Arbejdsmiljøorganisation Arbejdspladsvurdering - apv Introduktion og instruktion Arbejdspladsindretning Ulykkesrisici Maskiner Beredskabsplaner Arbejdsulykker Arbejdspladsbrugsanvisninger Containere - afgasning fra varer/gassede containere Udstødningsgasser Støv Arbejdshygiejne Velfærdsforanstaltninger Personlige værnemidler Psykisk arbejdsmiljø Bar Handel Adresser etc... 29

3 1 FORORD FORORD Denne branchevejledning henvender sig til alle, der arbejder i trælastbranchen. Den har fokus på de større trælastlagre, som hører under Branchearbejdsmiljørådet (BAR) transport og engros. Butik, isenkram og byggemarkedsområdet hører under BAR Handel. BAR Handel har udarbejdet en række materialer om f.eks. butiksindretning og materialer om røveri. 1. Formålet med branchevejledningen er at give dig overblik over de arbejdsmiljøforhold, der har betydning i dit daglige arbejde. Vejledningen giver et overblik over arbejdsmiljøet. Detaljerne finder du i de enkelte vejledninger fra BAR transport og engros, BAR Handel og Arbejdstilsynet. Alle vejledninger og materialer fra BAR transport og engros findes på På de enkelte branchesider er der en oversigt over samtlige materialer indenfor et brancheområde. Vejledningerne kan også rekvireres i organisationerne. BAR transport og engros Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros (forkortes BAR transport og engros) er det arbejdsmiljøforum, hvor arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer indenfor transport og engros samarbejder om at fremme arbejdsmiljøforhold på branchens område. Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har haft branchevejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet branchevejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros anvender brugernes bedømmelse af materialerne til at blive bedre. Materialerne evalueres i en vis periode efter deres offentliggørelse. Alle kan bidrage til evalueringen på hjemmesiden

4 2 BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST ARBEJDSMILJØORGANISA 2. ARBEJDSMILJØ- ORGANISATIONEN Det er altid arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at arbejdsmiljøet er i orden. Arbejdsgiver skal samarbejde konstruktivt med de ansatte om arbejdsmiljøet. Hvordan samarbejdet organiseres afhænger af, hvor mange ansatte, der er i virksomheden. De ansatte er forpligtede til at følge arbejdsgivers instruktioner og anvisninger. 2.1 Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden Virksomheder med under 10 ansatte Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte får alle de nødvendige oplysninger af betydning for sikkerhed og sundhed og sikre, at de ansatte får adgang til at fremsætte forslag om sikkerhed og sundhed. De ansatte skal indddrages ved løbende direkte kontakt og dialog. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte høres ved planlægning og indførelse af ny teknologi, herunder om konsekvenser for sikkerhed og sundhed ved valg af udstyr, personlige værnemidler og tekniske hjælpemidler m.v. De ansatte skal medvirke til at forbedre sikkerhed og sundhold på deres arbejdsplads. De ansatte skal derfor være opmærksomme på arbejdsmiljømæssige forhold, der kan sikres og forbedres og nævne det for arbejdsgiveren. I virksomheden skal arbejdsgiveren derfor i samarbejde med de ansatte: være løbende opmærksom på arbejdsmiljøet gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse med de ansatte gennemføre Arbejdspladsvurdering (APV) inddrage arbejdsmiljø i planlægningen undersøge eventuelle arbejdsskader. Virksomheder med ansatte I virksomheder med ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation i ét niveau i samarbejde med de ansatte. Arbejdsmiljøorganisationen består af en eller flere arbejdsledere og en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter med arbejdsgiveren eller dennes repræsentant som formand. Formanden skal kunne handle og træffe beslutning på arbejdsgiverens vegne i arbejdsmiljøspørgsmål. En arbejdsmiljøorganisation i ét niveau skal varetage både de overordnede opgaver og de daglige opgaver. Virksomheder med 35 ansatte og derover I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation i to niveauer bestående af: 1. et niveau med en eller flere arbejdsmiljøgrupper 2. et niveau med et eller flere arbejdsmiljøudvalg. I en organisation i to niveauer varetager udvalget de overordnede strategiske opgaver og grupperne de daglige operationelle opgaver. Arbejdsgiveren fastsætter i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne det nødvendige antal arbejdsmiljøgrupper i arbejdsmiljøorganisationen.

5 3 TIONEN Antallet af arbejdsmiljøgrupper skal fastsættes således, at arbejdsmiljøorganisationen til enhver tid kan løse sine opgaver på en tilfredsstillende måde i forhold til: virksomhedens ledelsesstruktur virksomhedens øvrige struktur, herunder geografiske forhold, størrelse og beliggenhed virksomhedens arbejdsmiljøforhold, herunder arbejdets art, farlighed, risici og positive arbejdsmiljøfaktorer arbejdets organisering særlige ansættelsesformer andre hensyn, som påvirker arbejdsmiljøopgaverne i arbejdsmiljøorganisationen. 2.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Alle virksomheder - uanset antallet af ansatte - skal gennemføre en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er at: tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år fastlægge hvordan samarbejdet skal foregå, herunder samarbejdsformer og mødeintervaller vurdere om det foregående års mål er nået fastlægge mål for det kommende års samarbejde. 2.3 Arbejdsmiljøorganisationens øvrige opgaver Arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages i forhold, der har betydning for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Der er således god fornuft i at inddrage brugerne i indkøb af tekniske hjælpemidler, personlige værnemidler, stoffer og materialer samt ved om- og nybygning. Der skelnes mellem arbejdsmiljøorganisationens strategiske, overordnede opgaver og de operationelle, daglige opgaver. De strategiske overordnede opgaver er bl.a.: at planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed. Arbejdsmiljøudvalget skal forestå de nødvendige aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici, herunder kontrollere sikkerhedsog sundhedsarbejdet og sørge for, at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes herom. I virksomheder med 1-9 ansatte skal den årlige arbejdsmiljødrøftelse også bruges til at drøfte, om der er den nødvendige sagkundskab om arbejdsmiljø til stede i virksomheden. Det skal kunne dokumenteres skriftligt, at drøftelsen har været afholdt. Det er en god idé, at udarbejde et skriftligt referat af drøftelsen og drøfte, hvordan det formidles til eventuelle arbejdsmiljøgrupper og øvrige medarbejdere.

6 4 BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Arbejdsmiljøudvalget skal også rådgive arbejdsgiveren om løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål og om, hvordan arbejdsmiljø integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift. De operationelle, daglige opgaver består bl.a. i: at påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed og virke som kontaktled mellem de ansatte og arbejdsmiljøudvalget. Grupperne skal også kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, og at der gives effektiv oplæring og instruktion tilpasset de ansattes behov. Arbejdsmiljøgruppen skal imødegå risici i forbindelse med opståede sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer og underrette arbejdsmiljøudvalgets formand eller virksomhedens ledelse, hvis risikoen ikke kan imødegås på stedet. Arbejdstilsynet har haft vejledningens afsnit om arbejdsmiljøorganisation til gennemsyn og finder, at indholdet ikke er i strid med bestemmelser i arbejdsmiljølovgivningen. I afsnittet er formidlingsmæssige omskrivninger og korte gengivelser med omtale af enkelte udvalgte regler for arbejdsmiljøarbejdet. Et samlet overblik over gældende regler forudsætter derfor, at afsnittet læses i sammenhæng med indholdet af de relevante bestemmelser i den gældende bekendtgørelse og i Arbejdstilsynets vejledninger. Se mere Arbejdstilsynet Bekendgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed At-vejledning F. 3.1 Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.2 Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte At-vejledning F.3.3 Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte BAR transport og engros Arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte En nem og direkte vej til et godt arbejdsmiljø Styr på dit arbejdsmiljø

7 ARBEJDSPLADSVURDERING 5 ARBEJDSPLADS- VURDERING - APV 3.1 Hvad er ArbejdsPladsVurdering, APV? APV handler om at få overblik over arbejdsmiljøet, især det I ønsker at ændre, fordi det er farligt det er skadeligt på kort eller langt sigt det bare er generende i det daglige arbejde. Hvem skal udarbejde en APV? Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV. En af fordelene ved at udarbejde APV er, at virksomhederne selv kan vælge og prioritere, hvilke problemer der først skal løses. Hvordan udarbejdes en APV? Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at der udføres APV på virksomheden. Det skal ske i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen/de ansatte. Dvs., at arbejdsmiljørepræsentanterne, arbejdslederne og arbejdsgiveren skal samarbejde om APV-arbejdet. Men alle medarbejdere skal dog have mulighed for at blive hørt. 3. Når et problem - der ikke umiddelbart kan løses - er konstateret, skal der udarbejdes en handlingsplan. 3.2 Forløb i en APV Det er metodefrihed, så længe APV-arbejdet inddeles i fem følgende elementer: Identifikation og kortlægning Opfølgning på handlingsplan Beskrivelse og APV vurdering Prioritering og handlingsplan Inddragelse af sygefravær 1. Identifikation og kortlægning af arbejdsmiljøforholdene - har vi nogen arbejdsmiljøproblemer? 2. Beskrivelse og vurdering af problemerne - hvad er årsagen til problemerne, og hvordan kan vi løse dem? 3. Sygefravær - er der sygefravær, der skyldes forholdene på arbejdspladsen? 4. Prioritering og opstilling af handlingsplan for løsning - hvordan, hvornår og af hvem skal problemerne løses? 5. Retningslinjer for hvordan der skal følges op handlingsplanen og opfølgning på løsningerne - er problemerne blevet løst?

8 6 BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST ARBEJDSPLADSVURDERIN APV - metoder Der er metode frihed - der er findes mange forskellige måder at udarbejde APV på. I skal vælge den metode, der passer bedst til jer. Det er dog et krav fra Arbejdstilsynet, at handlingsplanen skal være skriftlig, og den skal være underskrevet af AMO/ medarbejderne som dokumentation for, at de har deltaget. Der findes eksempler på tjeklister, der er udarbejdet til lager-/transportbranchen på www. bartransport.dk, se på branchesiderne. Tjeklisterne kan både bruges af enkelte medarbejdere og som udgangspunkt for en dialog på et møde, hvor arbejdsmiljøforholdene drøftes. Uanset hvilken måde arbejdsmiljøproblemerne bliver kortlagt på, er det lederens opgave i samarbejde med en arbejdsmiljørepræsentant at udarbejde en handlingsplan. Husk at skrive ned, hvordan I udfører APV, og hvornår I gør det. Så ved I det til næste gang, og I har mulighed for at vise det til Arbejdstilsynet, hvis de kommer på besøg. APV en skal være tilgængelig på virksomheden, så både ledelsen, medarbejderne og Arbejdstilsynet kan læse den. I kan få hjælp i organisationerne, af en arbejdsmiljørådgiver og/eller hente inspiration i mange af BAR transport og engros vejledninger, som findes på Hvor ofte skal man udarbejde en APV? En arbejdspladsvurdering er en proces, der hele tiden skal følges op. Minimum hvert tredje år eller: når der sker ændringer i arbejdet eller i den måde arbejdet udføres på, hvis ændringen har betydning for arbejdsmiljøet, skal det vurderes, om APV en skal revideres. Hvis virksomheden vurderer, at ændringen giver arbejdsmiljøproblemer, som ikke kan løses med det samme, skal virksomheden tilføje det nye arbejdsmiljøproblem i APV en for dermed at få lagt en skriftlig plan for, hvordan og hvornår problemet skal løses. 3.5 Hvad skal APV bruges til? Populært kan det siges, at APV bare er en måde at udføre arbejdsmiljøarbejdet på. Ved at gennemgå alle forholdene på og omkring arbejdspladserne får arbejdsmiljøorganisationen og de ansatte et bedre overblik over de forhold på arbejdspladsen, der bør ændres. Når tingene bliver skrevet ned, er der bedre mulighed for at følge op på tingene. Problemer, der kan løses på stedet, skal selvfølgelig løses på stedet.

9 7 G - APV 3.6 Hvad skal vurderes i en APV? velfærdsforanstaltninger f.eks. omklædnings- og spisefaciliteter andet vedr. arbejdsstedets indretning. Alt det, der har at gøre med arbejdsmiljøet, skal vurderes. Tænk på, hvilke ting I ønsker at få ændret. Eksempler på forhold, der bør vurderes Generelt tilrettelæggelsen af arbejdet instruktion og oplæring lovpligtig uddannelse f.eks. truck og løfteredskaber tekniske hjælpemidler f.eks. tilstrækkelige, passende og vedligeholdte, eftersete, i orden lovpligtigt eftersyn af kraner, truck m.v. sikkerhedsmateriel og opmærkning/skiltning f.eks. tilstrækkeligt og i orden, bl.a. brandslukker, førstehjælpskasse og advarselstavler børn og unge, regler og hensyn andet. Arbejdsstedet indretning færdsels- og arbejdsarealer f.eks. belægning, ryddelighed, belysning, fremkommelighed, niveauændringer, adgangs- og pladsforhold adskillelse mellem kørende og gående temperaturforhold f.eks. kulde, varme, træk, skiftende temperaturer lys f.eks. rumbelysning, arbejdslys, dagslys, blænding støj luftkvalitet f.eks. udluftning, lugt, støv indretning af arbejdspladser f.eks. arbejdshøjder, rækkeafstande, betjeningspanelers placering og muligheder for indstilling af førersæder i truck indretning af tekniske hjælpemidler f.eks. løfteredskaber, transportbånd, lifte, ramper Ergonomiske forhold løft f.eks. vægt, rækkeafstand, arbejdshøjder, arbejdsstillinger, antal, samlet løftemængde skub og træk f.eks. den nødvendige kraft, gulvbelægning, niveauændringer, pladsforhold, antal igangsætninger, stop, vendinger arbejdsstillinger mulighed for varierede arbejdsstillinger og variation i arbejdet vibrationer fra værktøj, køretøjer, maskiner andet vedr. ergonomi. Psykiske forhold arbejdsmængde og tidspres arbejdstider, f.eks. længde, placering, skiftende arbejdstider krav i arbejdet, f.eks. afveksling, udfordringer indflydelse på eget arbejde mulighed for udvikling samarbejde anerkendelse hjælp og støtte fra kolleger og ledelse risiko for vold, trusler, krænkelser o.l. rummelighed, plads til forskellighed i f.eks. køn, alder, etnisk baggrund, arbejdsevne, ydeevne andet vedr. psykisk arbejdsmiljø. Kemiske og biologiske forhold udsættelse for udstødningsgasser, støv eller andre forureninger udsættelse for kemikalier f.eks. i forbindelse med rengøring og vedligeholdelse af maskiner arbejdspladsbrugsanvisninger for kemiske produkter andet vedr. kemiske eller biologiske forhold udsættelse for virus og bakterier personlige værnemidler f.eks. handsker og åndedrætsværn.

10 8 BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Ulykkesfarer maskiner og tekniske hjælpemidler f.eks. afskærmninger, drift, funktion, vedligeholdelse, brug risiko for at træde forkert og falde f.eks. fra højder, på grund af genstande på gulvet, ujævnt eller glat underlag risiko for påkørsel eller klemning af køretøjer risiko for at genstande styrter ned/vælter andet vedr. ulykker Se mere Arbejdstilsynet At-vejledning D.1.1 Arbejdspladsvurdering BAR transport og engros APV materiale for lagre og vareterminaler her findes spørgeskemaer og tjeklister i word-filer, som kan redigeres og tilpasses virksomheden. Sygefravær er der forhold i arbejdsmiljøet der kan medvirke til sygefravær? kan ændringer i arbejdsmiljøet bevirke at sygefraværet mindskes? andet vedr. sygefravær.

11 INTRODUKTION OG INSTRU 9 INTRODUKTION OG INSTRUKTION 4. Statistikkerne viser, at unge og nyansatte er særligt udsatte for arbejdsulykker. Risikoen for ulykker er større på grund af manglende erfaring, manglende oplæring og manglende viden. Det er derfor vigtigt, at alle nyansatte får en god introduktion inden, de går i gang med arbejdet. Se mere BAR transport og engros Introduktion om arbejdsmiljø til nyansatte Introduktion foregår ofte som sidemandsoplæring. Det kan være en god idé at bruge et tjekskema for at sikre, at alle instruktioner bliver givet, f.eks: udpeg nøglepersoner der er ansvarlige for oplæringen sørg for instruktion til lokale sikkerhedsog trafikregler sørg for introduktion til relevante personer f.eks arbejdsmiljørepræsentanten sørg for instruktion til tekniske hjælpemidler og hensigtsmæssig løfte og arbejdsteknik sørg for instruktion til brug af personlige værnemidler.

12 10 BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST ARBEJDSPLADSINDRETNIN 5. ARBEJDSPLADS- INDRETNING I trælastbranchen er der manuel håndtering/løft af f.eks. cementsække, vinduer, døre, bordplader, pakker med træ. Denne håndtering kan medføre uhensigtsmæssige belastninger. Det er derfor vigtigt, at denne belastning reduceres mest muligt bl.a. ved brug af tekniske hjælpemidler. Løft vurderes først og fremmest ud fra vægt og rækkeafstand: I skal løbende vurdere de forskellige varer, der håndteres, så I ved, hvilke varer der især giver problemer med tunge løft. Forhold der skal tages i betragtning ved vurderingen: varens vægt hvor mange gange skal der løftes er det en hurtig omsættelig vare rækkeafstand andet arbejde mellem løftearbejde. Indret arbejdspladsen så risikoen for skader i forbindelse med tunge løft minimeres. Placer tunge varer i områder med gode pladsforhold og tæt på tekniske hjælpemidler. Egnede tekniske hjælpemidler skal bruges, når det er muligt og hensigtsmæssigt, og altid når den manuelle transport indebærer fare for sikkerhed eller sundhed. 50 kg Tæt ved kroppen Underarmsafstand ca. 30 cm. 3/4 arms afstand ca. 45 cm. For at undgå tunge løft under knæhøjde kan tunge varer placeres på ekstra paller. Palleløfter eller gaffeltruck kan bruges til at få varerne op i en hensigtsmæssig højde. 30 kg 15 kg 11 kg 7 kg 3 kg 0 kg Dernæst ses der på såkaldte forværrende faktorer som f.eks: løft over skulderhøjde løft under knæhøjde bæring af varer over længere afstande (to meter) dårlige arbejdsstillinger vrid i ryggen.

13 11 G Det kan være en god idé at indrette plukkestationer, hvor tunge varer kan håndteres med gode pladsforhold og tekniske hjælpemidler. I skal tilrettelægge arbejdet så belastningen fra tunge løft fordeles på flere medarbejdere hen over arbejdsdagen. I nogle situationer kan det være nødvendigt at være to personer om at løfte. I skal være i dialog med jeres leverandører, så der sikres en så hensigtsmæssig kollivægt som muligt. Brug tekniske hjælpemidler som gaffeltruck, el-stabler, håndløftevogn, sækkevogn, kraner, pakketræsløftere, hvor det er muligt for at nedsætte belastningen. Der skal være tilstrækkelige tekniske hjælpemidler til rådighed, og du skal have modtaget en grundig instruktion i brugen. Du skal bl.a. sikre dig følgende: Er der en brugsanvisning på et sprog, du forstår? Hvordan virker betjeningsgreb og styresystemer? Hvilke sikkerhedsrisici kan der være ved brug af hjælpemidlerne? Er der klare procedurer for vedligeholdelse af hjælpemidlet? Kræves der særlige certifikater/tilladelser for brug af hjælpemidlerne? Det er virksomhedens ansvar, at du modtager en grundig instruktion i løfte og arbejdsteknik og brug af tekniske hjælpemidler. Du har mulighed for selv at hente inspiration til god arbejdsteknik på bevarryggen. dk, hvor der er film og instruktionsark. Se mere Arbejdstilsynet At-vejledning D Løft, træk og skub BAR transport og engros Elektronisk katalog om tekniske hjælpemidler

14 12 BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST ARBEJDSPLADSINDRETNING Nu med 12 forskellige instruktioner Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros præsenterer Bevar Ryggen version 2, der er et ergonomisk værktøj til transport- og lagervirksomheder. Værktøjet består af film, instruktionsark, PowerPoint samt baggrundsmaterialer. Det hele kan ses og downloades fra www. bevarryggen.dk Lager/gods På lager/gods er der 12 film i 2 versioner en traditionel og én, hvor den traditionelle er suppleret med humoristiske kommentarer af Kasse- Bent - en ældre herre, der tidligere har taget godt fra, men nu har ondt i ryggen. Kasse-Bent bliver spillet af Viggo Sommer. Denne version er udarbejdet for at skabe mere opmærksomhed om løfteteknik.

15 13 ULYKKESRISICI ULYKKESRISICI Mange ulykker skyldes f.eks. følgende faktorer: pludselig løfteskade påkørsler/ trafikuheld under intern transport ramt af emner der falder ned eller får klemt fingre fald/snublen snit/skæreskader ved brug af hobbykniv støder ind i reol eller udragende genstande eller slår hovedet op i noget. De to mest dominerende er pludselig løfteskade og påkørsler/trafikuheld. Det er derfor vigtigt at have fokus på disse områder, men også på orden og ryddelighed så snubleulykker og lignende reduceres. Se mere BAR transport og engros Ulykker indenfor lagerområdet 6.1 Intern færdsel bruge oversigtsspejle ved passager med dårlige oversigtsforhold sætte skilte med advarsel om kørende trafik ved adgangsveje, portåbninger og lignende benytte trucks med lyd medarbejderne kender jeres regler for intern færdsel sørg for ensrettet kørende færdsel, hvor det er muligt sørg for hastighedsbegrænsning for den kørende trafik (f.eks. 20 km/t) kørende materiel er vedligeholdt og i en god sikkerhedsstand sørg for god orden og opryddelighed - alt for mange ulykker er faldulykker, som skyldes manglende oprydning sikre at både truckfører og gående skal være opmærksomme på hinanden underlaget er jævnt og fri for huller. Vær opmærksom på at Færdselsloven gælder. Vær opmærksom på lokale regler for f.eks. hastighedsbegrænsning skal godkendes af den lokale politimyndighed. 6. Ofte er der meget trafik med gaffeltruck, el-stablere, vare/ lastbiler og personbiler samtidig med, at du også skal færdes til fods - vær derfor opmærksom ved færdslen på trælasten. For at undgå ulykker skal I have hensigtsmæssige og enkle regler for færdsel. Husk, det er professionelt at arbejde sikkert! Det kan f.eks. ske ved at: adskille gående og kørende færdsel og undgå krydsende trafik afmærke med fodgængerovergange og hajtænder, hvor gående og kørende krydser hinanden afskærme (pullerter, rækværk, sikkerhedsbøjler) ud for adgangsdøre, ved portåbninger og lignende

16 14 BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Der arbejdes ofte med placering af gods på reoler, og dette vil altid medføre en ulykkesrisiko - især ved løft over 1,8 meter - hvor der er risiko for, at godset vælter og rammer en person. Det er vigtigt, at godset placeres og sikres, så det ikke kan vælte ned over personer, der færdes eller arbejder i nærheden. Der skal være regler/procedurer for sikkerhedsafstand til truck, der løfter over 2 m. Reoler skal være mærket med højst tilladte belastning. Producenten/sælgeren skal oplyse dette. Reoler skal være godt vedligeholdte og sikret mod sammenstyrtning. Alle skal være omhyggelige med pakning og eventuel surring af varer, der skal løftes og afsættes i højden, og at der ved afsætning i højden ikke skubbes varer ud på reolens anden side.

17 15

18 16 BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST MASKINER 7. MASKINER I en trælast er der ofte følgende maskiner: rundsav afkortersav pladesav fliseskærer div. håndværktøj (el + batteri). Maskiner skal ved levering være konstrueret og indrettet således, at de ikke indebærer risiko for sikkerhed og sundhed - hverken på kort eller lang sigt, og når de installeres, vedligeholdes og anvendes efter hensigten. Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre sig: at maskinen kun må anvendes, hvis den opfylder de krav der gælder for maskinens konstruktion, udstyrssikring mv. Alle maskiner fra 1.januar 1995 og frem skal være forsynet med CE- mærke, og der skal være dokumentation for, at maskinen og dens udstyr overholder alle gældende regler. HUSK CE-mærket garanterer ikke, at en maskine er fuldstændig sikker at anvende! Udfør derfor altid en risikovurdering/apv inden ibrugtagning af ny maskine og gennemfør en grundig instruktion til brugerne. Maskinen må ikke benyttes før fejlen er rettet - maskinen skal sikres mod brug ved skiltning og afbrydelse af energikilde. Vær opmærksom på at unge under 18 år normalt ikke må bruge rundsave, klippe- og skæremaskiner, fræsemaskiner, sømpistoler o.l. Der skal være en brugsanvisning på et sprog, du forstår, som oplyser om, hvordan maskinen betjenes og vedligeholdes. Som minimum skal leverandørens anvisninger følges vedrørende service og vedligeholdelse. Hvis maskiner, f.eks. en kapsav, er opstillet i områder med kundeadgang skal de sikres, så de ikke kan startes af uvedkommende. Det kan gøres med nøgle eller kode. Se mere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Køb af maskiner og anlæg Sikring af maskiner: Gode løsninger Sikkerhed ved brug af maskiner Både arbejdsgiveren og de medarbejdere, som bruger maskinerne, har pligt til at sikre sig, at maskiner og tekniske hjælpemidler altid opfylder sikkerhedskravene, og at de benyttes på en sikker og forsvarlig måde. Fejl ved maskinen eller dens sikkerhedsudstyr skal straks meddeles den ansvarlige, så det kan blive rettet.

19 17 BEREDSKABSPLANER BEREDSKABS- PLANER Du skal være grundigt informeret om den lokale beredskabsplan, der gælder for din arbejdsplads i tilfælde af brand eller andre ulykker. Det er en god idé, at virksomheden har en beredskabsplan, der beskriver, hvordan man skal reagere, hvis en ubehagelig situation skulle opstå. F.eks. kan det beskrives, om virksomheden har en aftale om krisehjælp i en traumatisk situation, som også kan udløses af arbejdsulykker, trafikuheld og trusler fra kunder Eksempel på alarmeringsplanplan ved brand Alarmering: Ring fortæl hvor det brænder! hvad der brænder! at du ringer fra Trælasten, adresse! Bekæmp: Forsøg at slukke branden med nærmest egnede brandmateriale - udsæt ikke dig selv for fare. Red: Bring personer væk fra farezonen. Udsæt ikke dig selv for fare. Evakuering: Evakuér kunder og ansatte til eventuel samlingsplads. Samlingsplads: Nærmeste større p-plads. Begræns: Luk alle døre og vinduer - men lås ikke! Orientér: Nærmeste chef. Se mere 8. BAR Handel Skabelon til alarmeringsplan under punktet brand og evakuering

20 18 BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST ARBEJDSULYKKER 9. ARBEJDSULYKKER Sker der en arbejdsulykke, er det vigtigt, at den hurtigt bliver registreret og eventuelt anmeldt til Arbejdstilsynet. Arbejdsulykker skal anmeldes af virksomheden. Hvis arbejdsulykken har medført uarbejdsdygtighed ud over tilskadekomstdagen, skal ulykken anmeldes til Arbejdstilsynet. Hvis arbejdsulykken medfører udgifter, der skal erstattes, skal ulykken anmeldes til virksomhedens arbejdsskadeforsikringsselskab (f.eks. behandling, medicin, briller). Går der for lang tid inden ulykken registreres, kan det være svært at huske, hvad der skete. Det er også vigtigt, at virksomheden i samarbejde med medarbejdere og arbejdsmiljøorganisation reagerer på ulykken. Det skal undersøges, hvad der skal gøres for forebygge, at ulykken sker igen. I skal undersøge: Hvad skete der? Hvorfor skete det? Snak med den tilskadekomne og eventuelle vidner og notér deres forklaring. Ulykker anmeldes elektronisk i Arbejdstilsynets og Arbejdsskadestyrelsens EASY system. Efterfølgende skal ulykken behandles i arbejdsmiljøorganisationen. Det er vigtigt, at det grundigt vurderes, hvad der kan gøres for at forebygge tilsvarende arbejdsulykker.

21 ARBEJDSPLADSBRUGSANV 19 ARBEJDSPLADS- BRUGS- ANVISNINGER Farlige stoffer og materialer er stoffer og materialer, der kan være farlige for - eller forringe menneskers sikkerhed eller sundhed. Disse stoffer er omfattet af bekendtgørelser, såsom Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer og Miljøministeriets bekendtgørelser om bekæmpelsesmidler og klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. Ved risiko for udsættelse for farlige stoffer og materialer, skal arbejdsgiveren sørge for, at farlige stoffer og materialer på arbejdspladsen fjernes, erstattes eller begrænses til et minimum. Det skal især ske ved at erstatte et farligt stof eller materiale med et ufarligt, mindre farligt eller mindre generende stof eller materiale - eller ved at ændre arbejdsprocessen. Der skal leveres et sikkerhedsdatablad på dansk sammen med alle stoffer og materialer, der er faremærket. Med udgangspunkt i leverandørens sikkerhedsdatablad skal arbejdsgiveren udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen for, hvordan produktet skal anvendes sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt på arbejdsstedet. Arbejdspladsbrugsanvisningen skal omhandle de lokale forhold for brugen af stoffet og materialet og f.eks. placering af øjenskylleflasker hvis midlet er ætsende. Når der arbejdes med farlige stoffer og materialer er det vigtigt, at du har en høj bevidsthed om sikkerhed og om den risiko, du bevæger sig i. Du skal følge arbejdspladsbrugsanvisninger, bruge de anviste metoder og værnemidler og gøre opmærksom på eventuelle fejl og mangler. Der skal være arbejdspladsbrugsanvisninger på alle stoffer og materialer, der kan være farlige for sikkerhed og sundhed. Arbejdspladsbrugsanvisningerne skal opbevares umiddelbart i nærheden af, hvor de bruges. 10.

22 20 BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST FARESYMBOLER FAREKATEGORIER I CLP SOM ANVENDER PIKTOGRAMMET GAMLE FARESYMBOLER PIKTOGRAM CLP-FORORDNING FYSISK FARE SUNDHEDSFARE MILJØFARE Eksplosiv De værste eksplosiver faste, flydende og gasser, og visse organiske peroxider. Yderst og meget brandfarlig De værste kategorier af brandfarlige faste stoffer, gasser og væsker, og visse organiske peroxider. Brandnærende Alle brandnærende stoffer og væsker, og gasser i værste kategori. Ingen Gasser under tryk (flydende nedkølede og opløste og kombinationer heraf). Ætsende Metalætsende. Hudætsende alvorligste kategori (og underinddelinger). Alvorlig øjenskadende værste kategori. Meget giftig og Giftig Den alvorligste kategori for akut toksicitet for de tre eksponeringsveje, samt de alvorligste kategorier for CMR og den alvorligste kategori for andre kroniske effekter. De tre alvorligste kategorier for akut giftighed for alle eksponeringsveje (oral, dermal, ved indånding). Sundhedsskadelig eller Lokalirriterende Alvorligt øjenskadende, hud- og åndedrætssensibilisering, de laveste kategorier af CMR, akut toksiske og irriterende stoffer. Akut giftighed laveste kategori. Hud- og øjenirritation laveste kategori. Hudsensibilisering alvorligste kategori. Specifik organtoksicitet, enkelt eksponering kategori 3 (luftvejsirritation og narkotiske virkninger). Ingen Kroniske sundhedsskader, såsom: Kræft, DNA-skader og skader på forplantningsevnen (CMR) alle kategorier. Specifik organtoksicitet, enkelt og gentagen eksponering kategori 1 og 2. Respiratorisk sensibilisering alvorligste kategori. Akutte: Aspirationsfare alvorligste kategori. Miljøfarlig Farlig for vandmiljøet: Akut alvorligste kategori. Kronisk 2 alvorligste kategorier Ozonlagsnedbrydende stoffer. Farlig for vandmiljøet: Akut alvorligste kategori. Kronisk 2 alvorligste kategorier. Kilde: Grafisk BAR Eksempel på gamle og nye faremærker, APB Fareikoner_plakat_A2.indd 1 03/02/10 12:27:46

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Branchevejledning. intern. færdsel. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. intern. færdsel. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning intern færdsel Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning intern færdsel Indledning Mange ulykker sker i forbindelse med intern transport og det er ofte alvorlige

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indledning Arbejdsmiljøet i lufthavne har nogle særlige udfordringer, som naturligvis handler om

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Tunge løft på lager BAR transport og engros

Tunge løft på lager BAR transport og engros Tunge løft på lager BAR transport og engros INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING... 1 1.1 Projektidé... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Vision og mål... 2 1.4 Målgruppe... 2 2. PROJEKTFORLØB... 3 3. METODER...

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Undgå skader under arbejde

Undgå skader under arbejde Undgå skader under arbejde Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Som chauffør skal du dagligt udføre mange arbejdsopgaver, som du kan komme til skade ved læs folderen,

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. hvordan gribes det an!

Arbejdsmiljøarbejdet. hvordan gribes det an! Arbejdsmiljøarbejdet hvordan gribes det an! Forord Denne vejledning om Arbejdsmiljøarbejdet hvordan gribes det an!, er udarbejdet af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, BAR Jord til Bord. Vejledningen henvender

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kundekontakt / vanskelige kunder Forord Chauffører i alle brancher møder mange forskellige passagerer, kunder

Læs mere

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18% Side 1 af 42 11svar Oversigt Se komplette svar Fysisk arbejdsmiljø A. Lokaler og faciliteter A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% A 2. Har du adgang til de personalefaciliteter,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler.

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. Anvisningerne er velegnede til at anvende ved kortlægning

Læs mere

Vurdering af arbejdsmiljørisici

Vurdering af arbejdsmiljørisici Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.11 Side 1 af 6 Vurdering af arbejdsmiljørisici Vejledning til udfyldelse af skema Risikoen vurderes ud fra sårbarhedsanalysediagrammet ud fra hvor hyppigt risikoen er til

Læs mere