ORDBLINDE INSTITUTTET KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORDBLINDE INSTITUTTET KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015"

Transkript

1 ORDBLINDE INSTITUTTET KVALITETS RAPPORT 2014 JANUAR 2015

2 INDHOLD INDLEDNING Opbygning af kvalitetsrapporten PRÆSENTATION AF SKOLEN OG SKOLEÅRET 2013/14 Opfølgning på kvalitetsrapporten for sidste skoleår 2012/13 Hovedafsnit 1 ALLE BØRN LÆRER OPTIMALT I SKOLEN Matematik Dansk Engelsk Klar til uddannelse Hovedafsnit 2 ALLE SKABER FÆLLESSKABER I SKOLEN Elevernes trivsel Elevernes fremmøde Hovedafsnit 3 SKOLEN MESTRER FORNYELSE Organisationsudvikling Forberedelse af skolereformen Medarbejdernes fremmøde ANBEFALINGER OG AFSÆT Anbefalinger og afsæt BILAG ORDBLINDEINSTITUTTET KVALITETSRAPPORT 2014

3 INDLEDNING OPBYGNING AF KVALITETSRAPPORTEN Der har de seneste år været fokus på at styrke kvalitetsrapportens funktion som dialogværktøj. Derfor var rapporten i skoleåret 2012/13 struktureret på en anden måde end de foregående år. Rapporten var bygget op over de tre overordnede mål i visionen: Alle mestrer fornyelse, alle skaber fællesskaber og skolen mestrer fornyelse. Under hvert mål var fulgt op på en række fokusområder fx dansk, matematik, elevernes fremmøde og organisering. Valg af fokusområder Fokusområderne er igen i år inddelt under de tre hovedmål i visionen for skoleområdet Skole med Vilje: > Alle børn lærer optimalt i skolen > Alle skaber fællesskaber i skolen > Skolen mestrer fornyelse Begrundelse for valg af fokusområder findes under de enkelte afsnit. Der har været gode tilbagemeldinger på den nye opbygning fra skolerne, som mener, at rapportens anvendelsesmuligheder som dialogværktøj er blevet styrket. Dette års rapport er derfor opbygget på samme måde. I kvalitetsrapporten indgår en række fokusområder, som indgår i såvel skolerapporter som fællesrapporten. Fokusområderne er godkendt af Børne- og Skoleudvalget. Udover disse fokusområder vil der blive fulgt op på de anbefalinger til skolen, som fremgår af kvalitetsrapporten fra sidste år. Nogle af anbefalingerne kræver flerårige indsatser, men der vil blive lavet en status. Alle børn lærer optimalt i skolen > Matematik > Dansk > Engelsk > Klar til uddannelse Alle børn skaber fællesskaber i skolen > Eleverne trivsel > Elevernes fremmøde Skolen mestrer fornyelse > Organisationsudvikling: - Udvikling af teamsamarbejde - Kompetenceudvikling af skolelederne > Forberedelse af folkeskolereformen > Medarbejdernes fremmøde ORDBLINDEINSTITUTTET KVALITETSRAPPORT

4 Mål og succeskriterier Fokuspunkter skal kunne følges og derfor måles. For hvert af fokuspunkterne er opstillet en række mål eller succeskriterier (det lykkes når ). Begrundelserne for de enkelte mål kan findes i den fælles kvalitetsrapport for Ballerup Kommunes skolevæsen her er de alene oplistet, således at man som læser kan se, hvilken vægtskål skolernes resultater er lagt på. Alle børn lærer optimalt > Målet er, at alle børn skal have karakteren 7 i gennemsnit eller derover i prøverne i 9. klasse. I år har vi sat fokus på dansk, matematik og engelsk. Her er målet, at gennemsnittet for alle elever er 7. Samtidig er der en national målsætning om, at antallet af elever, der får karakteren 02, 00 eller -3 skal mindskes. > Målet er, at 100 % af en 9. eller 10.klasse optages på en ungdomsuddannelse. Det nationale mål er at 95 % gennemfører en ungdomsuddannelse i Ballerup er målet at alle gennemfører en ungdomsuddannelse. Alle skaber fællesskaber i skolen > Trivselsmålinger skal vise gode resultater ingen børn skal mistrives i skolen. > Målet er, at det gennemsnitlige antal fraværsdage er under 12 dage (national målsætning i forbindelse med kampagnen godt du kom ) daværende regering (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti en aftale om folkeskolereformen: et fagligt løft af folkeskolen. Reformen trådte i kraft 1. august 2014 og har tre overordnede mål: 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis I løbet af dette skoleår er der arbejdet med at gøre klar til den nye virkelighed. Nationalt er der løbende blevet vedtaget ny lovgivning, som skal understøtte implementering af reformen. Kommunalt blev der allerede i september 2013 fastsat de økonomiske rammer for reformen i Ballerup Kommune. Det var bl.a. nødvendigt at tage stilling til hvem der skal varetage den understøttende undervisning samt åbningstiderne i BFO og klub som følge af den længere skoledag. Skolerne har også været i gang med at forberede reformen. Der vil senere i rapporten blive lavet en status for arbejdet. Skoleåret 2013/14: Lige inden sommerferien i 2013 startede indgik den En anden væsentlig ændring der trådte i kraft 1. august 2014 er ændring af lærernes arbejdstid. 4 ORDBLINDEINSTITUTTET KVALITETSRAPPORT 2014

5 PRÆSENTATION AF SKOLEN OG SKOLEÅRET 2013/14 Præsentation af skolen Ordblindeinstituttet er en kommunal specialfolkeskole for elever med specifikke læse- og skrivevanskeligheder som, hvis de ikke havde været ordblinde, ville kunne gå i en almindelig klasse. Ordblindeinstituttet underviser elever fra klasse. Undervisningen retter sig imod folkeskolens Fælles Mål, hvilket blandt andet indebærer, at eleverne undervises i folkeskolens fagrække på de klassetrin, loven foreskriver. Den eneste fravigelse herfra er tilbud om 2. fremmedsprog (tysk/fransk) fra kl. Elevernes timetal følger timetallet for kommunens øvrige elever. Derudover er Ordblindeinstituttet et kompetencecenter indenfor dysleksi, hvor kommunale institutioner kan hente viden, sparring, supervision samt indgå i et praktisk samarbejde omkring elever med svære læsevanskeligheder i folkeskolen. Elevtallet er pt. 61 elever - der kommer fra 20 forskellige kommuner. Særlige forhold i 2013/14 Skolen fik ny konstitueret ledelse pr Ledelsen har sammen med administrationen brugt tid på at finde et fælles ledelsesmæssigt ståsted og fordeling af arbejdsopgaver. Den nye ledelse har udarbejdet en ny vision for skolen, hvor vi skal understøtte alle børn med vores unikke faglige kompetencer og viden indenfor ordblindhed. Ordblindeinstituttet er optaget af at tilpasse sig de nye tider i forbindelse med en ny Folkeskolereform og lærernes arbejdstid. Som kommunal specialskole er det en vigtig opgave, at tilpasse det nye ind i en hverdag, som er overskuelig og samtidig udfordrende for vores elever, uanset hvilket faglige og sociale niveau de er på. Vi har afprøvet den understøttende undervisning og bevægelse i undervisningen i foråret Vi har ligeledes arbejdet med at få implementeret tyskundervisningen i vores kommende klasser. Skolereformen har både været en spændende udfordring og en krævende proces, da alt er nyt og det er et nyt tankesæt der skal i spil, men vores medarbejdere deltager aktivt i denne proces. Oven i alt det nye har vi også brugt meget tid og energi på, at forholde os til forslaget til ny skolestruktur i Ballerup Kommune. Ordblindeinstituttet udarbejder løbende materiale omkring vores tilbud i vores eget kompetencecenter. Vi har fået lavet en samlet pjece, som er sendt ud til kommuner og privatskoler, og der er lavet nye aftaler omkring ORDBLINDEINSTITUTTET KVALITETSRAPPORT

6 vores kursusvirksomhed. Vi har lavet en ordblindelæreruddannelse på Færøerne, hvor vi skal undervise i Thorshavn af flere omgange næste skoleår, og lærerne fra Færøerne kommer desuden på OI, hvor de skal følge vores undervisning. Vores supplerende undervisning om eftermiddagen af privatbetalende elever er eksploderet og tilbuddet bliver nu også benyttet af skoler i Ballerup Kommune. Vi er startet op i projektgruppen om den kommende store tværgående konference Ord15 om sprog og læsevanskeligheder til oktober Vi skal sammen med Socialstyrelsen, 3F, fagforbundet, VUC, Gymnasierne, Universiteterne, HO, m.fl. skabe en lærende konference, der vil formidle aktuel viden om sprog- og læsevanskeligheder i et livsperspektiv. 6 ORDBLINDEINSTITUTTET KVALITETSRAPPORT 2014

7 OPFØLGNING PÅ KVALITETSRAPPORTEN FOR SIDSTE SKOLEÅR 2012/13 Ordblindeinstituttet blev i resultatsamtalen i efteråret 2013 anerkendt for: > at udvikle ydelser, som bidrager til udviklingen af øvrige skoler > skolen er god til at gøre eleverne livsduelige blandt anden i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse > at flere og flere elever går til prøve og dermed lever op til forventningerne i Ballerup Kommune om at alle børn skal til prøve Ordblindeinstituttet fik nedenstående anbefalinger: > Skolen skal arbejde videre med at understøtte, at alle børn lærer optimalt. Fx via undersøgelse af efterspørgsel fra andre kommuner. Desuden skal der ske en udvikling af lærernes kompetencer i forhold til at være udgående Ordblindeinstituttet har udarbejdet et nyt samlet katalog med alle vores ydelser både til Ballerup Kommune og andre kommuner. Samtidig har vi beskrevet vores supervision/rådgivning mere detaljeret, så brugerne, nye som gamle, får et godt overblik. Vi har på vores fælles lærermøder vidensdelt omkring den interne og eksterne undervisning. > Alle børn skal blive så dygtige som muligt andelen af elever, der får karakteren 02 eller derunder skal mindskes, ligesom andelen af elever, der præsterer højt, skal øges Vi har som altid haft meget fokus på den faglige udvikling. Vi har været optaget af, at vi nu må bruge CD-ORD til den skriftlige prøve i retstavning og læsning. I år har vi elever der har været oppe i FS10 i dansk, engelsk og matematik. Én elev har endda taget en fuld FS10. M ATEMATIK børn et konstruktivt samspil fremtidens skole lærere og pædagoger forældre og børn optimal læring ORDBLINDEINSTITUTTET KVALITETSRAPPORT

8 Hovedafsnit 1 ALLE BØRN LÆRER OPTIMALT I SKOLEN Matematik er et fokus i folkeskolereformen. Der er blandt andet opstillet følgende mål: andelen af de allerdygtigste elever matematik skal stige år for år og andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Kommunens forpligtelse er yderligere skærpet af, at der indføres adgangskrav til erhvervsuddannelserne. Matematik var også fokusområde i kvalitetsrapporten fra sidste skoleår, hvor der blev lavet det vi kaldte en 0-måling eller baseline, som en forberedelse på folkeskolereformen. Undervisning varetaget af lærere med linjefagsuddannelse 1 i matematik Årgang /14 13/14 13/14 12/13 Antal almen klasser på årgangen Antal klasser undervist af lærer med linjefagsuddannelse i matematik Andel af klasser under vist af lærer med linjefagsuddannelse i matematik Andel af klasser under vist af lærer med linjefagsuddannelse i matematik % 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% (Kilde: Skolens optælling) 8 ORDBLINDEINSTITUTTET KVALITETSRAPPORT 2014

9 Ledelsens kommentar til dækningsgraden Alle klassetrin på nær 8. klasse har en meget fin dækningsgrad, hvorimod der skal fokuseres på lærerbesætningen i matematik på kommende 9. klasse i skoleåret 2014/15. Dette er opfyldt i nuværende skoleår. Kompetenceudvikling for lærerne Skolen har søgt nye lærere med linjefagskompetence i matematik. Matematikkarakterer afgangsprøven Ordblindeinstituttet Ballerup Bundne prøvefag Matematik Færdighedsregning 4,5 5,6 4,4 6,7 Problemløsning 5,0 4,0 8 6,2 (Kilde: Center for Skoler og Institutioner) Matematikkaraktererne -3, 0 og 2 fordelt på drenge og piger 2014 Matematik, problemløsning Matematik, færdighed 9. klasse Drenge Piger Drenge Piger Ikke til prøve 7 0 I alt til prøve 4 11 Elever i alt Da der var færre end 5 piger på årgangen er antallet af piger ikke opgjort. Kilde: Center for Skoler og Institutioner % der har opnået -3, 00 og 02 i forhold til samlet antal elever til prøve 17% 58 % Kilde: UNI-C Styrelsen for IT og Læring ORDBLINDEINSTITUTTET KVALITETSRAPPORT

10 Karakterfordelingen (%) i bundne prøvefag, Matematik Problemløsning Færdigheder n 2012 n 2013 n 2014 (Kilde: UNI-C Styrelsen for IT og Læring) Nationale test Ordblindeinstituttet er meget positive overfor resultatet især på 6. klassetrin. På trods af elevernes massive læsevanskeligheder, formår klassegennemsnittet at ligge på middel. Vores 4. klasses elever er relativt nye elever fra marts 2014, så dem har vi ikke nået at undervise ret meget. Skolens vurdering Vi har indkøbt konkrete materialer til alle klasser. Lærerne har stor fokus på, at sætte billeder og sprog på matematikken. Alle elever bliver testet og løbende evalueret, og der bliver udarbejdet en meget detaljeret elevhandleplan i faget. Vi har fokus på både konkret og praktisk matematik, også bevægelse. Skolen bruger de nationale test som evalueringsredskab, men mener ikke, de kan stå alene. Derfor udarbejder lærerne hvert år en meget detaljeret elevhandleplan i faget, hvor andre evalueringsredskaber indgår. Udviklingsproces på skolen På baggrund af vores test og evalueringer hvert år, bliver eleverne på tværs af klasserne inddelt efter fagligt niveau i faget, hvilket betyder, vi kan lave små hold med færre elever, så hver enkelt kan få individuel undervisning. Alle elever bliver testet og løbende evalueret, og der bliver udarbejdet en meget detaljeret elevhandleplan i faget. 10 ORDBLINDEINSTITUTTET KVALITETSRAPPORT 2014

11 DANSK Dansk er et fokus i folkeskolereformen. Der er blandt andet opstillet følgende mål: andelen af de allerdygtigste elever dansk skal stige år for år og andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og dansk skal reduceres år for år. Kommunens forpligtelse er yderligere skærpet af, at der indføres adgangskrav til erhvervsuddannelserne. Dansk var også fokusområde i kvalitetsrapporten fra sidste skoleår, hvor der blev lavet det vi kaldte en 0-måling eller baseline, som en forberedelse på folkeskolereformen. Undervisning varetaget af lærere med linjefagsuddannelse 2 i dansk Årgang /14 13/14 13/14 12/13 Antal almen klasser på årgangen Antal klasser undervist af lærer med linjefagsuddannelse i dansk Andel af klasser under vist af lærer med linjefagsuddannelse i dansk Andel af klasser under vist af lærer med linjefagsuddannelse i dansk % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 Lærere uddannet før 1997 har kompetence til at undervise i dansk i klasse (Kilde: Skolens optælling) Ledelsens kommentar til dækningsgraden Ordblindeinstituttet tilstræber, at lærerne har relevant videreuddannelse fx i form af PD i læsning og skrivning. Pt. har vi én lærer i gang med PD i læsning og skrivning. Alle lærere deltager i relevante kurser og konferencer inden for dansk/læsning i fagene. Mange af vores lærere holder kurser og via det, holder de sig ajour med den nye viden indenfor faget. Kompetenceudvikling for lærerne Diverse relevante kurser samt intern videndeling omkring faget, undervisningen, folkeskolens afgangsprøve og FS10 dansk. ORDBLINDEINSTITUTTET KVALITETSRAPPORT

12 fremtidens skole udvikling pædagogisk praksis skolen udgør en frugtbar ramme fornyelse

13 Karaktergennemsnit 9. kl. Ordblindeinstituttet Ballerup Bundne prøvefag Dansk Læsning 4,3 3,8 4,0 6,3 Retskrivning 1,4 1,1 2,0 5,4 Skriftlig 4,6 4,6 4,2 6,1 Mundtlig 7,9 9,6 8,9 7,7 (Kilde: Center for Skoler og Institutioner) Danskkarakterer fordelt på drenge og piger Dansk, læsning Dansk, mundtlig 9. klasse Drenge Piger Drenge Piger Ikke til prøve 1 0 I alt til prøve Elever i alt Da der var færre end 5 piger på årgangen er antallet af piger ikke opgjort. Kilde: Center for Skoler og Institutioner % der har opnået -3, 00 og 02 i forhold til samlet antal elever til prøve 53% 0 % Kilde: UNI-C Styrelsen for IT og Læring ORDBLINDEINSTITUTTET KVALITETSRAPPORT

14 Karakterfordelingen (%) i bundne prøvefag, Dansk Læsning Mundtlig Retskrivning Skriftlig n 2012 n 2013 n 2014 (Kilde: UNI-C Styrelsen for IT og Læring) Nationale test Vi er ikke overrasket over resultatet, da alle vores elever har massive læsevanskeligheder. Vi bruger de nationale test som evalueringsredskab og mener ikke, de kan stå alene, så derfor udarbejder lærerne hvert år en meget detaljeret elevhandleplan i faget dansk, hvor andre evalueringsredskaber indgår. 14 ORDBLINDEINSTITUTTET KVALITETSRAPPORT 2014

15 Udviklingsproces på skolen På skolen lægges der mange resurser i faget dansk, da alle vore elever er ordblinde. Derved kan vi tilbyde niveaudelt undervisning på små hold. Alle elever bliver undervist individuelt på deres aktuelle læsetrin. Denne tildeling af lærerresurser og indsats fortsætter fremover med den nyeste evidens viden indenfor ordblindeundervisning. Vi har meget fokus på at tilrettelægge danskundervisningen så alle elever bliver klædt på fra 8. klasse til folkeskolens afgangsprøve i dansk. Vi holder os løbende ajour med alt nyt indenfor ordblindeundervisningen såvel i dansk som andre fag. Skolens vurdering Vi er meget struktureret i vores danskundervisning, hvor alle elever bliver undervist ud fra fagligt niveau med tilpassede udfordringer. Vi er meget målrettet i vores tilgang til at give eleverne de fornødne faglige strategier og kompenserende hjælpemidler til folkeskolens afgangsprøver. ORDBLINDEINSTITUTTET KVALITETSRAPPORT

16 ENGELSK Med folkeskolereformen sker en styrkelse af sprogfagene og der indføres engelsk fra 1. klasse. Der laves i år en statusmåling på faget engelsk. Undervisning varetaget af lærere med linjefagsuddannelse i engelsk Årgang /14 13/14 13/14 Antal almen klasser på årgangen Antal klasser undervist af lærer med linjefagsuddannelse i engelsk Andel af klasser under vist af lærer med linjefagsuddannelse i engelsk % 100% 100% 50% 0% 100% (Kilde: Skolens optælling) Kompetenceudvikling for lærerne Alle klassetrin på nær 7. og 8. klasse har en meget fin dækningsgrad, hvorimod der skal fokuseres på lærerbesætningen i engelsk på kommende 8. og 9. klasse i skoleåret 2014/15. Engelskkarakterer afgangsprøven Ordblindeinstituttet Ballerup Bundne prøvefag Engelsk Mundtlig 4,9 5,3 8 (Kilde: Center for Skoler og Institutioner) 16 ORDBLINDEINSTITUTTET KVALITETSRAPPORT 2014

17 Engelskkarakterer fordelt på drenge og piger Engelsk, mundtlig 9. klasse Drenge Piger Ikke til prøve 0 I alt til prøve 7 Elever i alt 9 Da der var færre end 5 piger på årgangen er antallet af piger ikke opgjort. (Kilde: Skolens egen optælling) % der har opnået -3, 00 og 02 i forhold til samlet antal elever til prøve 33,3 % Kilde: UNI-C Styrelsen for IT og Læring Karakterfordelingen (%) i bundne prøvefag, Engelsk Mundtlig n 2012 n 2013 n 2014 (Kilde: UNI-C Styrelsen for IT og Læring) ORDBLINDEINSTITUTTET KVALITETSRAPPORT

18 Nationale test Resultatet er ikke overraskende, da engelsk er meget svært for ordblinde elever. Mange af vores elever har også sproglige vanskeligheder, hvilket gør engelsk til et svært sprog. Det er glædeligt, at en del af eleverne trods alt ligger på middel og en enkel over middel i ordforråd. Udviklingsproces på skolen På baggrund af vores test og evalueringer hvert år, bliver eleverne på tværs af klasserne inddelt efter fagligt niveau i faget, hvilket betyder vi kan lave små hold med færre elever, så hver enkelt kan få meget direkte undervisning. Alle elever bliver testet og løbende evalueret, og der bliver udarbejdet en meget detaljeret elevhandleplan i faget. Skolens vurdering Det er glædeligt, at vi i indeværende skoleår har 100% dækning hele vejen op i faget, og at en megen høj procentdel af vores elever gennemfører den mundtlige afgangsprøve. Vi klæder eleverne på til, at bruge sproget funktionelt og trods massive læsevanskeligheder lykkes det. 18 ORDBLINDEINSTITUTTET KVALITETSRAPPORT 2014

19 KLAR TIL UDDANNELSE Klar til uddannelse var tema i rapporten fra 2012/13 og er et tema, der går igen. Ballerup Kommune har en målsætning om, at alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Et af de indsatsområder, som udsprang af sidste års kvalitetsrapport var et fokus på at alle elever går op til afgangsprøve. Dette vil der blive fulgt op på under dette tema. Overgangsfrekvens Ordblindeinstituttet Ballerup 2013 (29 elever) 2014 (22 elever) klasse Erhvervsuddannelse Gymasial uddannelse Individuel uddannelse 1 Produktionsskole 14 3 Andet 2 Arbejde 3 1 Ej udfyldt 2 Total * Overgangsfrekvens At tallet ikke er 100 skyldes afrundinger (Kilde: UU Vestegnen) Karaktergennemsnit 9. kl. Ordblindeinstituttet Ballerup Bundne prøvefag Dansk Læsning 4,3 3,8 4 6,3 Retskrivning 1,4 1,1 2 5,4 Skriftlig 4,6 4,6 4,2 6,1 Mundtlig 7,9 9,6 8,9 7,7 Engelsk Mundtlig 4,9 5,3 8 Matematik Færdighedsregning 4,5 5,6 4,4 6,7 Problemløsning 5,0 4,0 8 6,2 Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 4,8 6,6 9 6,5 (Kilde: UNI-C Styrelsen for IT og Læring) ORDBLINDEINSTITUTTET KVALITETSRAPPORT

20 Andelen af elever, der går op til afgangsprøve Fag Antal elever fritaget Antal elever til prøve Andel elever til prøve Dansk Læsning % Retskrivning % Skriftlig % Mundtlig % Engelsk Mundtlig % Matematik Færdigheds regning % Problemløsning % Fysik/kemi Praktisk/ mundtlig % (Kilde: Skolens optælling) Skolens vurdering Vi er meget stolte af, at så mange af vores elever går op til folkeskolens afgangsprøve på trods af deres store læsevanskeligheder. Vi har fokuseret meget på, at alle eleverne kommer op i udtræksfagene og så mange af de øvrige fag som muligt. Nogle elever vil tage folkeskolens afgangsprøven igen i 10. klasse, så stort set alle kommer ud med et fyldt afgangsprøvebevis. 20 ORDBLINDEINSTITUTTET KVALITETSRAPPORT 2014

21 Hovedafsnit 2: ALLE BØRN SKABER FÆLLESSKABER I SKOLEN ELEVERNES TRIVSEL Elevernes trivsel er et fokus i folkeskolereformen. Målet er, at elevernes trivsel skal øges. Som en konsekvens af fokusområdet i sidste års kvalitetsrapport skal alle skoler i løbet af skoleåret 2013/2014 gennemføre en måling af elevernes trivsel. Elementer fra denne måling vil indgå i kvalitetsrapporten. I Ballerup Kommune har vi valgt, at alle skoler skal anvende Termometeret til måling af undervisningsmiljøet. Termometeret er redskab, som Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har udviklet, der kan kortlægge undervisningsmiljøet set med elevernes øjne. Termometeret er et elektronisk spørgeskema, som kan målrettes elever på forskellige klassetrin, med spørgsmål inden for trivsel, fagligt læringsmiljø, sundhed, fysiske og æstetiske rammer samt indeklima. I skemaet nedenfor er en beskrivelse af, hvordan elevernes besvarelser samlet fordeler sig inden for temaet trivsel. Trivselstemaet består af en række undertemaer, som eleverne har vurderet ved at besvare et varierende antal spørgsmål for hvert undertema. Figuren opsummerer alle elevernes besvarelser af de spørgsmål, der indgår i temaet trivsel. Øverst er den gennemsnitlige score (forkortet Gns) for det samlede tema. Herunder vises den gennemsnitlige score for undertemaerne. Gennemsnittet går fra 1 til 5, hvor 5 er det mest positive og 1 det mindst positive gennemsnit. Den farvede graf viser elevernes besvarelser opgjort i procent på totalen for temaet trivsel og undertemaerne. I kvalitetsrapporten har vi valgt at anvende opsamlingen på elevernes trivsel, for at få et sammenligningsgrundlag på tværs. Resten af undervisningsmiljøvurderingen samt skolens handleplan skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. ORDBLINDEINSTITUTTET KVALITETSRAPPORT

22 Elevernes trivsel Antal elever i undersøgelsen: 50 Antal besvarelser: 44 Delvist gennemførte: 1 Svarprocent: 88% Er du glad for at gå i skole Klassen og venskaber Tryghed Mobning og alvorligt drilleri Lærer-elev relation % 25% 50% 75% 100% n Meget positiv n Positiv n Neutral n Mindre positiv n Negativ Opfølgning på målingen Vi har naturligvis diskuteret målingen i MED-udvalget, på et pædagogisk rådsmøde og i elevrådet. Elevrådet foreslog, at vi lavede en slags fredagsbar, hvor alle i god ro og orden kan opsummere, hvad der er sket i løbet af ugen. Ved at lave en fælles afslutning på ugen, er det også nemmere for vores elever at lave aftaler om at mødes i weekenden. I indeværende skoleår vil vores 10. klasse stå for fredagsarrangementet og der vil ofte blive inviteret gæster udefra. skolen ligeledes 0,3 % under landsgennemsnittet, hvor der bliver spurgt til, om eleverne er glade for at gå i skole. I udskolingen har skolen på klassen og venskab en score på 3,9 0,1 under landsgennemsnittet. Dette skyldes i høj grad, at vore elever bor geografisk langt fra hinanden. Det er derfor tit svært at danne venskaber. 90 % af eleverne siger, at der ingen mobning og drilleri er, det er en score på 0,4 over landsgennemsnittet. Skolens vurdering Mellemtrinnet: Umiddelbart virker det bekymrende, at 60 % af drengene på mellemtrinnet siger nej til, at de er glade for at gå i skole, men det skal også ses i lyset af, at vore elever er meget nederlagsprægede, når de begynder hos os. De er pr. definition kede af skolen. Skolen ligger her 0,3 % under landsgennemsnittet. Omvendt siger næsten alle, hele 97 %, at der ingen mobning og drilleri er. 94 % svarer ja til, at de voksne gør noget for, at alle i klassen skal have det godt og at lærerne er retfærdige - en score på 0,2 over landsgennemsnittet. Udskolingen: Det samme gør sig gældende for udskolingen, her ligger Der er generelt gode lærer-elevrelationer. Der er dog et par områder, der skiller sig ud. 30 % af drenge mener ikke, de voksne gør noget, når/hvis nogle bliver mobbet. (4 svarer nogle gange, 7 svarer ikke tit og 19 aldrig). På lærer- elevrelationer en score på 3,8 0,4 under landsgennemsnittet. 30 % svarer ja til; at de voksne gør noget for, at alle i klassen skal have det godt og at lærerne er retfærdige - en score på 0,2 over landsgennemsnittet. Ved at inddrage eleverne mest muligt og lave skole på en anderledes måde, som skolereformen lægger op til, er vi sikre på, at flere elever vil blive glade for at gå i skole. Det er vigtigt, at understrege, at flere elever også tænkte på oplevelser, de havde haft i et andet skoleforløb. 22 ORDBLINDEINSTITUTTET KVALITETSRAPPORT 2014

23 ELEVERNES FREMMØDE At eleverne kommer i skole er afgørende for, at de udvikler sig fagligt og manglende fremmøde kan være tegn på mistrivsel. Det er derfor vigtigt at skolerne følger op på fremmødet. Fraværsstatistik Ordblinde instituttet Sygdom i % Ekstraordinær frihed i % Ulovligt fravær i % Alle fraværstyper i % I dage svarer det til 2011/2012 5,2 2,4 0,4 8,0 13,4 2012/2013 4,5 2,2 0,2 6,9 11,6 2013/2014 5,7 2,2 0,3 8,2 16,3 Ballerup 2013/2014 3,2 1,7 1,2 6,1 12,2 (Kilde: Center for Skoler og Institutioner) aktivt & positivt fremtidens skole voksne og børn deltager i fællesskaber ORDBLINDEINSTITUTTET KVALITETSRAPPORT

24 Hovedafsnit 3 SKOLEN MESTRER FORNYELSE ORGANISATIONSUDVIKLING Kompetenceudvikling af skolelederne En del af visionspuljen for skoleåret 2013/14 blev anvendt til et kompetenceudviklingsforløb for skolelederne. Forløbet bestod af to diplommoduler: Ledelse, af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer og Innovationsledelse i offentlige organisationer. Formålet var, at udvikle skoleledelsernes kompetencer til at kunne handle ledelsesprofessionelt på skolens udfordringer. Når vi skal gennemføre folkeskolereformen er det vigtigt, at de forskellige lederniveauer lykkes med hhv. den strategiske ledelse og den faglige pædagogiske ledelse tæt på kerneopgaven. Kompetenceudviklingsforløbet har derfor også været en del af forberedelse af implementering af reformen. KL forløbet var meget overvældende og på mange områder svært at tage ejerskab af. Vores UCC moduler har været fantastiske for os som lederteam og vores samarbejde (Pipelinen). Vi har fundet/skabt fælles forståelser og har fået redskaber, der er brugbare i praksis. Vi har brugt både metoder og redskaber i vores hverdag. Det har givet en hel anden dynamik på vores fællesmøder med lærerne, og vi har som lederteam været godt klædt på til de emner vi skulle sætte i spil, og fået lærerne til at arbejde med og tage ejerskab af meget af det nye i reformen. Ud over de to diplommoduler har skolelederne deltaget i et fælleskommunalt forløb arrangeret af KL specifikt i forhold til implementering af folkeskolereformen. 24 ORDBLINDEINSTITUTTET KVALITETSRAPPORT 2014

25 FORBEREDELSE AF FOLKESKOLEREFORMEN Hovedelementerne i reformen er: > En længere og mere varieret skoledag. > Motion og bevægelse på alle klassetrin min. 45 minutter hver dag. > Mere faglig undervisning. > Indførelse af understøttende undervisning. MEDARBEJDERNES FREMMØDE På samme måde som at elevernes fremmøde er afgørende i forhold til elevernes læring er det også afgørende at medarbejderne er til stede, så undervisningen kan gennemføres som planlagt. Derfor inddrages måling af medarbejdernes fravær i kvalitetsrapporten. Skolens vurdering Vi er meget positive over vores altid lave fravær. Vi har arbejdet med elevernes læring læringsbegrebet, både ud fra vores egen praksis (videndeling) og mere teoretisk. Vi har arbejdet med den understøttende undervisning og bevægelse og alle teams har haft planlagt tre dage her i foråret, hvor det er blevet prøvet af. Elevrådet har også været involveret og er kommet med mange gode forslag, som vi har taget med i vores planlægning af skoleåret 2014/15. Sygefravær Ordblindeinstituttet Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Kortvarigt sygefravær * 0,2% 4,8% 0,8% 3,6% 0,9% 4,1% 0,9% 1,3% 1,5% 0% 1,1% Langvarigt sygefravær * 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0,0% Sygefraværspct. i alt 0,2% 4,8% 0,8% 5,4% 4,9% 4,1% 0,9% 1,3% 1,5% 0% 1,1% Sygfravær, dagsværk Alle skoler i Ballerup Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Kortvarigt sygefravær * 2,3% 5,0% 3,9% 3,9% 4,1% 3,1% 2,5% 3,2% 3,0% 3,3% 1,7% Langvarigt sygefravær * 1,4% 2,2% 2,1% 5,0% 3,1% 4,6% 3,6% 3,4% 3,4% 2,2% 2,7% Sygefraværspct. i alt 3,7% 7,2% 6,0% 8,9% 7,2% 7,7% 6,0% 6,6% 6,4% 5,5% 4,4% * Omfatter kun afsluttede sygeperioder Langvarigt sygefravær: Sygeperiode på 10 dage og derover. Sygefraværsprocenten er et udtryk for, hvor mange timer medarbejderne har været sygemeldt i forhold til, hvor mange de har været på arbejde. Derfor kan det samme antal sygedage resultere i forskellig fraværsprocent afhængig af, hvor mange arbejdsdage der er i en måned. (Kilde: Ballerup Kommunes LIS) ORDBLINDEINSTITUTTET KVALITETSRAPPORT

26 ANBEFALINGER OG AFSÆT Ordblindeinstituttet har fået anerkendelse for > Høj faglig kvalitet og gode afgangsprøvekarakterer. > Veltilrettelagte pædagogiske dage med fokus på læring. > Flot at alle er videre i ungdomsuddannelse. > Høj linjefagsdækning på flere fagområder. Skolen har fået følgende anbefalinger > At være nysgerrig på, hvad der gør, at elever præsterer højt. > Andelen af elever, der får karakteren 02 eller derunder skal mindskes. > At have fokus på lærer elevrelationerne særligt i udskolingen. 26 ORDBLINDEINSTITUTTET KVALITETSRAPPORT 2014

27 BILAG Karaktergennemsnit 9. kl. Ordblindeinstituttet Ballerup Kommune Bundne prøvefag Dansk Læsning 4,3 3,8 4 6,3 Retskrivning 1,4 1,1 2 5,4 Skriftlig 4,6 4,6 4,2 6,1 Mundtlig: 7,9 9,6 8,9 7,7 Matematik Færdighedsregning 4,5 5,6 4,4 6,7 Problemløsning 5,0 4,0 8 6,2 Engelsk Mundtlig 4,9 5,3 8 Fysik/Kemi: Praktisk/mundtlig 4,8 6,6 9 6,5 Prøvefag til udtræk Historie Mundtlig 6,8 6,6 Samfundsfag Mundtlig 8,5 7,0 8,7 7,4 Geografi Skriftlig 5,3 3,8 Matematik Mundtlig 7,0 Biologi skriftlig 6 6,4 Vurderinger og evalueringer Obligatorisk projektopgave 5,8 6,6 7 7,3 (Kilde: UNI-C Styrelsen for IT og Læring) Antal elever Elever Kl. Kvo. Elever Kl. Kvo. Elever Kl. Kvo. Ordblinde instituttet , , ,3 ORDBLINDEINSTITUTTET BILAG

28 Ballerup Kommune Hold-an Vej Ballerup ballerup.dk Grafisk design: Bjerre, Koch & Falk

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

KASPER SKOLERNE KVALITETS RAPPORT

KASPER SKOLERNE KVALITETS RAPPORT KASPER SKOLERNE KVALITETS RAPPORT 2014 INDHOLD 3 3 5 7 8 8 11 14 16 19 19 21 23 23 24 24 25 25 26 INDLEDNING Opbygning af kvalitetsrapporten PRÆSENTATION AF SKOLEN OG SKOLEÅRET 2013/14 Opfølgning på kvalitetsrapporten

Læs mere

MÅLØV SKOLE KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015

MÅLØV SKOLE KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015 MÅLØV SKOLE KVALITETS RAPPORT 2014 JANUAR 2015 INDHOLD 3 3 5 5 7 7 11 17 20 22 23 23 24 25 25 26 27 28 28 29 INDLEDNING Opbygning af kvalitetsrapporten PRÆSENTATION AF SKOLEN OG SKOLEÅRET 2013/14 Opfølgning

Læs mere

RUGVÆNGETS SKOLE KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015

RUGVÆNGETS SKOLE KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015 RUGVÆNGETS SKOLE KVALITETS RAPPORT 2014 JANUAR 2015 INDHOLD 3 3 5 5 7 7 11 16 19 22 22 24 25 25 26 26 27 28 28 29 INDLEDNING Opbygning af kvalitetsrapporten PRÆSENTATION AF SKOLEN OG SKOLEÅRET 2013/14

Læs mere

EGEBJERG SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015

EGEBJERG SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015 EGEBJERG SKOLEN KVALITETS RAPPORT 2014 JANUAR 2015 INDHOLD 3 3 5 6 7 7 11 16 18 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 INDLEDNING Opbygning af kvalitetsrapporten PRÆSENTATION AF SKOLEN OG SKOLEÅRET 2013/14 Opfølgning

Læs mere

ROSENLUND SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015

ROSENLUND SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015 ROSENLUND SKOLEN KVALITETS RAPPORT 2014 JANUAR 2015 INDHOLD 3 3 5 6 7 7 11 16 19 22 22 24 25 25 26 27 28 29 29 30 INDLEDNING Opbygning af kvalitetsrapporten PRÆSENTATION AF SKOLEN OG SKOLEÅRET 2013/14

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Ordblindeinstituttet 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Overgangsfrekvenser... 3 1.2 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 3 1.3 Karakterfordelingen...

Læs mere

Kvalitetsrapport for Ballerup Kommunes folkeskoler 2010/2011

Kvalitetsrapport for Ballerup Kommunes folkeskoler 2010/2011 Kvalitetsrapport Ordblindeinstituttet 1 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Beskrivelse af skolen... 3 2. Resultater... 4 2.1 Karakterer ved afgangsprøverne... 4 2.2 Andelen af tilmeldte ungdomsuddannelserne

Læs mere

ORD BLINDE INSTI TUTTET

ORD BLINDE INSTI TUTTET ORD BLINDE INSTI TUTTET KVALITETSRAPPORT 2013 INDHOLD 3 3 3 5 5 7 7 10 13 13 15 15 15 17 18 18 20 20 21 INDLEDNING Ny opbygning af kvalitetsrapporten - læsevejledning Ramme for kvalitetsrapporten PRÆSENTATION

Læs mere

ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015

ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015 ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT 2014 JANUAR 2015 INDHOLD 3 3 5 6 7 7 11 16 18 21 21 23 24 25 25 26 27 28 28 29 INDLEDNING Opbygning af kvalitetsrapporten PRÆSENTATION AF SKOLEN OG SKOLEÅRET 2013/14 Opfølgning

Læs mere

FÆLLES RAPPORT KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015

FÆLLES RAPPORT KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015 FÆLLES RAPPORT KVALITETS RAPPORT 2014 JANUAR 2015 INDHOLD 3 3 5 5 7 7 11 17 20 23 25 25 27 29 29 30 30 32 33 33 35 INDLEDNING Opbygning af kvalitetsrapporten OPFØLGNING PÅ KVALITETSRAPPORTEN FOR 2012/13

Læs mere

HEDEGÅRDS SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015

HEDEGÅRDS SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015 HEDEGÅRDS SKOLEN KVALITETS RAPPORT 2014 JANUAR 2015 INDHOLD 3 3 5 5 7 7 11 17 19 21 22 22 24 25 25 26 27 28 28 29 INDLEDNING Opbygning af kvalitetsrapporten PRÆSENTATION AF SKOLEN OG SKOLEÅRET 2013/14

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

HØJAGER SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015

HØJAGER SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015 HØJAGER SKOLEN KVALITETS RAPPORT 2014 JANUAR 2015 INDHOLD 3 3 5 6 8 8 13 18 21 23 24 24 26 27 27 28 30 31 31 32 INDLEDNING Opbygning af kvalitetsrapporten PRÆSENTATION AF SKOLEN OG SKOLEÅRET 2013/14 Opfølgning

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. kl. 08.30 Side 1 af 6 Sagsbeskrivelse

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

1: Resultater Nationale test:

1: Resultater Nationale test: SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 10. november 2017 Sagsid: 17.00.00-A00-5-17 Udviklingen i de faglige resultater i dansk og matematik i Ballerup Kommune Dette notat beskriver følgende: 1. Udvalgte

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Højagerskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport

Den kommunale Kvalitetsrapport Den kommunale Kvalitetsrapport - Indhold... Indledning... Nationale og lokale mål for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune... De nationale mål:... Kommunale mål... Elevtal... Karakterer ved. klasseprøven...

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Boblerne Næstved Fri Skole Næstved Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Boblerne Næstved Fri Skole Næstved Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet: Elevernes

Læs mere

RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT

RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT SKOLEREFORM RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT Lærernes udvidede undervisningstid Kompetenceudvikling Aarhusaftale Fleksible rammer APV -Ekstraordinær Sygefravær Tilrettelæggelse af en mere varieret

Læs mere

LUNDEBJERG SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015

LUNDEBJERG SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015 LUNDEBJERG SKOLEN KVALITETS RAPPORT 2014 JANUAR 2015 INDHOLD 3 3 5 6 8 8 12 17 20 22 23 23 24 26 26 27 28 29 29 30 INDLEDNING Opbygning af kvalitetsrapporten PRÆSENTATION AF SKOLEN OG SKOLEÅRET 2013/14

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Københavns Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Københavns Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Jakobskolen Frederiksberg Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Jakobskolen Frederiksberg Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Jakobskolen Frederiksberg Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer,

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Hestlund Efterskole Ikast-Brande Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Hestlund Efterskole Ikast-Brande Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Hestlund Efterskole Ikast-Brande Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Udarbejdet af Skoleafdelingen januar 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Th. Langs Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. 7A Stenoskolen Lolland Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. 7A Stenoskolen Lolland Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT 7A Stenoskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Skoleundersøgelse UVM efterår 2013. Vinderup Realskole Holstebro Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Skoleundersøgelse UVM efterår 2013. Vinderup Realskole Holstebro Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Skoleundersøgelse UVM efterår 2013 Vinderup Realskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede

Læs mere

Læsepolitiske retningslinjer SKU

Læsepolitiske retningslinjer SKU Læsepolitiske retningslinjer SKU 15.12.15 Ændringer # Målstyret undervisning og løbende evaluering med fokus på progression # Fælles ansvar om elevernes læseudvikling # indførelse af sproglig udvikling

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Hendriksholm Skole Rødovre Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk

Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Undervisningsmiljøvurdering (UMV) - juni 2014 Som tillæg til overbliksrapporten har Toftevangskolen

Læs mere

GRAN KVALITETSRAPPORT 2013 TOFTE SKOLEN

GRAN KVALITETSRAPPORT 2013 TOFTE SKOLEN GRAN TOFTE SKOLEN KVALITETSRAPPORT 2013 INDHOLD 3 3 3 5 5 6 6 9 13 16 17 17 17 18 19 19 20 21 21 21 22 23 24 24 25 INDLEDNING Ny opbygning af kvalitetsrapporten - læsevejledning Ramme for kvalitetsrapporten

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Varde Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Varde Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013/14. Lolland Kommunale Skolevæsen - Beretning

Kvalitetsrapport 2013/14. Lolland Kommunale Skolevæsen - Beretning Kvalitetsrapport 2013/14 Lolland Kommunale Skolevæsen - Beretning Kvalitetsrapport 2013/14 Lolland kommunale skolevæsen - Beretning Lolland Kommune Skolesektoren Efteråret 2014 Redaktion: Skolesektoren

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Aarhus Efterskole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Aarhus Efterskole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Aarhus Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. N. Kochs Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. N. Kochs Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT N. Kochs Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Efterskoleliv. Bork Havn Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Efterskoleliv. Bork Havn Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Efterskoleliv Bork Havn Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler

Læs mere

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data.

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15 Mål Måltal Kvalitetsindikator Er indikatoren obligatorisk jf. bekendtgørelsen Hvor er data trukket Nive for visning

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Vordingborgskolen Vordingborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Vordingborgskolen Vordingborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Vordingborgskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Privatskolen Nakskov Lolland Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Privatskolen Nakskov Lolland Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Privatskolen Nakskov Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Rosenlundskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. 009 Efterskolen Flyvesandet Nordfyns Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. 009 Efterskolen Flyvesandet Nordfyns Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet: Elevernes

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ALLE ELEVER SKAL BLIVE SÅ DYGTIGE SOM DE KAN... 4 FOLKESKOLEN SKAL MINDSKE BETYDNINGEN AF SOCIAL BAGGRUND I FAGLIGE RESULTATER... 5

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Byrådet skal orienteres om hvor langt forberedelserne til den nye skolereform er kommet og hvad

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Stokkebækskolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Stokkebækskolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Stokkebækskolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

KVALITETSRAPPORT

KVALITETSRAPPORT KVALITETSRAPPORT 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hovedkonklusioner 3. Sammenfattende helhedsvurdering 4. Mål og resultatmål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Silkeborg Efterskole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Silkeborg Efterskole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Silkeborg Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Vittenbergskolen Esbjerg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Vittenbergskolen Esbjerg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Vittenbergskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Nibe Skole Aalborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Nibe Skole Aalborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Nibe Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Aabenraa Kommune har i foråret 2015 besluttet strategi til implementering af folkeskolereformen med overskriften Alle børn skal blive så dygtige, de kan.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Nilen Privat Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Nilen Privat Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Nilen Privat Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Blåkilde Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Blåkilde Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Blåkilde Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede

Læs mere

GRANTOFTE SKOLEN KVALITETS RAPPORT

GRANTOFTE SKOLEN KVALITETS RAPPORT GRANTOFTE SKOLEN KVALITETS RAPPORT 2014 INDHOLD 3 3 5 6 7 7 11 16 19 22 23 23 23 24 24 26 27 28 28 29 INDLEDNING Opbygning af kvalitetsrapporten PRÆSENTATION AF SKOLEN OG SKOLEÅRET 2013/14 Opfølgning på

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Hans Rømer Skolen Bornholms Regionskommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Hans Rømer Skolen Bornholms Regionskommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Hans Rømer Skolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Lindved Skole Hedensted Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Lindved Skole Hedensted Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Lindved Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Ellidshøj Skole Aalborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Ellidshøj Skole Aalborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Ellidshøj Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Fjordskolen Lolland Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Fjordskolen Lolland Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Fjordskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Ladelund Efterskole Vejen Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Ladelund Efterskole Vejen Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Ladelund Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Dannevirkeskolen Haderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Dannevirkeskolen Haderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Dannevirkeskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Nye resultatmål Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Dannevirke Kostskole Haderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Dannevirke Kostskole Haderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Dannevirke Kostskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. UMV Nr. Nebel skole Nørre Nebel Skole Varde Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. UMV Nr. Nebel skole Nørre Nebel Skole Varde Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT UMV Nr. Nebel skole 7. - 9. Nørre Nebel Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer,

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Elev UMV 2013 Ganløse Skole. Ganløse Skole Egedal Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Elev UMV 2013 Ganløse Skole. Ganløse Skole Egedal Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Elev UMV 2013 Ganløse Skole Ganløse Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som

Læs mere

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-98700 side 1 Indhold Reformer og implementering... 3 Fokuseret implementering få klare mål... 3 Den røde tråd... 3 Mål 1: Sprog

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Kvaglundskolen Esbjerg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Kvaglundskolen Esbjerg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Kvaglundskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Risskov Efterskole & Sansestormerne Aarhus Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Risskov Efterskole & Sansestormerne Aarhus Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Risskov Efterskole & Sansestormerne Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. 1. kl Aalborg Friskole Aalborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. 1. kl Aalborg Friskole Aalborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet: Elevernes

Læs mere