Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni"

Transkript

1 Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika Bruksanvisning

2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. ADVARSLER Brug IKKE hovedtelefonerne ved høj lydstyrke gennem længere tid. -- For at undgå høreskader skal du bruge hovedtelefonerne med et behageligt, moderat lydstyrkeniveau. -- Skru ned for lyden på din enhed, inden du placerer hovedtelefonerne i dine ører, skru derefter gradvist op for lyden, indtil du når et behageligt lytteniveau. Brug IKKE dine hovedtelefoner, mens du kører, eller hvis du ikke kan høre omgivende lyde udenfor, da dette kan udgøre en fare for dig selv eller andre. FOKUSER på din og andres sikkerhed, hvis du bruger hovedtelefonerne i en aktivitet udenfor, der kræver din opmærksomhed, f.eks. når du kører på cykel eller bevæger dig i nærheden af trafik, en byggeplads eller jernbanen osv. Fjern hovedtelefonerne, eller skru ned for lydstyrken for at sikre, at du kan høre omgivende lyde, inklusive alarmer og advarselssignaler. Brug IKKE mobiltelefonadaptere til at tilslutte hovedtelefoner til flysædestik, da dette kan medføre personskader som f.eks. forbrændinger eller tingsskader som følge af overophedning. Fjern og sluk enheden med det samme, hvis du føler varme, eller hvis lyden forsvinder. Udsæt IKKE dette apparat for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved apparatet. Som ved alle elektriske apparater skal du passe på ikke at spilde væske på nogen af systemdelene. Hvis produktet udsættes for væske, kan det medføre fejl og/eller risiko for brand. UNDGÅ at nedsænke enheden i vand eller udsætte den for vand i længere tid, og brug den ikke under deltagelse i vandsport, dvs. svømning, vandskiløb, surfing osv. Hvis enheden udsættes for fugt, kan det øge risikoen for brand eller elektrisk stød. Brug IKKE hovedtelefoner til luftfartskommunikation med undtagelse af nødstilfælde. -- Der høres ingen indgående lyd, hvis batteriet er afladet eller installeret forkert. Dette kan føre til, at piloter kan risikere at gå glip af kommunikation, mens de fører flyet. -- Ekstremt høje omgivelsesstøjniveauer, som forekommer i mange propelfly, kan svække din muligheden for at modtage indgående lydkommunikation. Dette gælder især under start og opstigning. -- De trådløse Bose SoundLink around-ear-hovedtelefoner II er ikke designet til de støjforhold, højder, temperaturer eller andre miljøforhold, der er karakteristiske for ikke-kommercielle fly, hvilket kan medføre risiko for interferens med kritisk vigtig kommunikation. Placer IKKE ikke nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt på produktet. Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet. Dette kan kompromittere sikkerheden, regeloverholdelsen og systemets ydeevne og kan medføre, at garantien bortfalder. ADVARSEL: Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion. BATTERIADVARSLER Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme som f.eks. solskin, ild eller lignende. Hvis et batteri lækker, må du ikke lade væsken komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal det berørte område vaskes med rigelige mængder vand, og der skal søges lægehjælp. Batterierne i produktet skal oplades inden brug. Brug altid den korrekte oplader, og læs producentens vejledning eller vejledningen til udstyret for at få de korrekte instruktioner for opladning. UNDLAD forsøg på at fjerne det genopladelige litium-ion batteri fra dette produkt. Kontakt din lokale Bose-forhandler eller en anden kvalificeret tekniker vedrørende fjernelse. BEMÆRK: Må kun bruges med en godkendt strømforsyning, der overholder de lokale love og regler (f.eks. godkendt af UL, CSA, VDE, CCC). RENGØRING: Hovedtelefonerne kræver ikke jævnlig rengøring. Hvis det bliver nødvendigt at rengøre hovedtelefonerne, skal de udvendige overflader tørres af med en blød klud. Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse. 2 - Dansk

3 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt. Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser. 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand. 6. Rengør kun med en tør klud. 7. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt. BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder: Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen. Skab større afstand mellem udstyret og modtageren. Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp. Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr. Denne enhed overholder FCC s og Industry Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Den må ikke placeres sammen med eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere. Denne digitale Klasse B-enhed efterlever den canadiske ICES-003. CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B) Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift. Temperaturområde: Betjening: -20 C til 45 C Opladning: 5 C til 40 C Designet af Bose. Samlet i Kina. Fremstillingsdato: De otte cifre i serienummeret angiver fremstillingsåret: 5 er 2005 eller Importør i Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone Importør i EU: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Irland Importør i Taiwan: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105 BC Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer Giftige eller farlige stoffer og elementer Delens navn Bly (Pb) Kviksølv (Hg) Cadmium (Cd) Hexavalent (CR(VI)) Polybromeret biphenyl (PBB) Polybromeret diphenylether (PBDE) PCB er X O O O O O Metaldele X O O O O O Plastikdele O O O O O O Højttalere X O O O O O Kabler X O O O O O Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T O: Angiver, at dette nævnte skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i GB/T X: Angiver, at dette nævnte skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T N Mark er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande. Bluetooth -ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens. Dansk - 3

4 Indhold Tak... 5 Udpakning... 5 Hovedtelefonkomponenter... 6 Opladning af batteriet... 7 Batteriindikator... 7 Vælg et sprog til talemeddelelser... 7 Slå talemeddelelser til eller fra... 8 Parring med en mobilenhed... 8 Parring med NFC... 9 Afspilning af musik... 9 Brug af hovedtelefonerne på flere enheder... 9 Sådan afbrydes tilslutningen til en Bluetooth -enhed...10 Sådan tilsluttes en tidligere tilsluttet enhed igen...10 Rulning gennem andre parrede enheder...10 Rydning af hovedtelefonernes hukommelse...10 Hovedtelefonknapper...10 Hovedtelefonernes statusindikatorer Batteriopladningsniveau Brug af backuplydkabel Fejlfinding Pleje af batteriet Opbevaring Rengøring Løsdele og tilbehør Kundeservice Begrænset garanti Tekniske oplysninger Dansk

5 Tak Indledning Tak for dit valg af trådløse Bose SoundLink around-ear-hovedtelefoner II. Disse trådløse stereohovedtelefoner kombinerer den lyd og komfort, du forventer fra Bose, med trådløs frihed. Udpakning Kontroller, om følgende findes i æsken: hovedtelefoner, taske, USB-opladningskabel samt backuplydkabel. Sørg for at gemme alle emballagematerialerne. Det er sikrest at bruge dem til eventuel forsendelse eller transport. Hvis nogle af systemets dele er beskadiget, skal du ikke forsøge at anvende dem. Kontakt straks din autoriserede Bose-forhandler, eller ring til Boses kundeservice. Du finder flere oplysninger under Kundeservice på side 14. Trådløse Bose SoundLink around-ear-hovedtelefoner II Bæretaske USB-opladekabel Backuplydkabel Dansk - 5

6 Indledning Hovedtelefonkomponenter G A B C TM F D E A Stik til backuplydkabel E B USB-opladningsstik F C Hovedtelefonknapper G NFC-berøringspunkt (Near Field Communication) Power/Bluetooth -knap (tre positioner) Bluetooth- og batteriindikatorer D Mikrofon 6 - Dansk

7 Opladning af batteriet Betjening 1. Sæt den lille ende af USB-kablet i mikro-usb-stikket på den højre ørekop. 2. Sæt den anden ende af USB-vægopladeren eller den computer, der er tændt. Tillad, at det tager op til tre timer at oplade batteriet. Med en fuld opladning kan hovedtelefonerne bruges i op til 15 timer. Ved en delvis opladning på 15 minutter kan hovedtelefonerne bruges i 2 timer. Bemærk: Hovedtelefonerne kan ikke bruges under opladningen. Batteriindikator Batteriindikatoren findes i den højre ørekop. Når batteriet oplades, lyser batteriindikatoren gult. Når batteriet er fuldt opladet, lyser indikatoren grønt. Bemærk: Når hovedtelefonen er i brug, blinker batteriindikatoren rødt, når batteriet skal oplades. Se Hovedtelefonernes statusindikatorer på side 11. Vælg et sprog til talemeddelelser Hovedtelefonerne har talemeddelelser, der fører dig igennem parring og tilslutning. Talemeddelelserne angiver også batteriniveauet og navnet på den aktuelt tilsluttede enhed. Når du tænder for hovedtelefonerne for første gang, høres talemeddelelserne på engelsk. Sådan vælges et andet sprog: 1. Tænd for hovedtelefonerne, og tag dem på. 2. Tryk og hold nede på og samtidigt, indtil du hører talemeddelelser til den første sprogmulighed. Dansk - 7

8 Betjening 3. Tryk på eller for at rulle igennem listen med sprog: Engelsk, spansk, fransk, tysk, mandarin, japansk, italiensk, portugisisk, hollandsk, russisk, polsk 4. Når du hører dit sprog, skal du trykke og holde nede på for at vælge sproget. Slå talemeddelelser til eller fra Hvis du ikke vil høre talemeddelelser, skal du trykke og holde nede på og samtidigt, indtil du hører en bekræftelse af, at talemeddelelser er slået fra. Gentag dette for at slå talemeddelelser til. Parring med en mobilenhed 1. Skub Power/Bluetooth -knappen hele vejen op til symbolet, og hold nede, indtil du hører Klar til at parre eller ser, at Bluetooth-indikatoren blinker blåt. 2. På din mobile enhed skal du kontrollere, at Bluetooth er aktiveret. (Menuen Bluetooth findes normalt i menuen Indstillinger). 3. Vælg Bose AE2 SoundLink på listen med enheder. Du hører Sluttet til <enhedens navn>, eller du ser, at Bluetooth-indikatoren lyser hvidt. Bemærk: Se i betjeningsvejledningen til den mobile enhed for at få oplysninger om, hvordan enheden parres/tilsluttes med andre enheder. 4. Gentag disse trin for at parre en anden enhed. 8 - Dansk

9 Parring med NFC Betjening Hvis din enhed understøtter Near Field Communication (NFC), kan du nemt parre den med hovedtelefonerne. 1. Tænd for hovedtelefonerne. 2. Tryk på NFC-berøringspunktet på din mobile enhed for at centrere den højre ørekop. Din enhed beder dig om at acceptere parring. Bemærk: Inden du trykker på din mobile enhed, skal du sørge for, at enheden er låst op, og både Bluetooth - og NFC-funktionerne er slået til. Se brugervejledningen til din mobile enhed for at få flere oplysninger om disse funktioner. Når hovedtelefonerne er tilsluttet, hører du Connected to <device name> ( Tilsluttet til <enhedens navn> ), eller ser du Bluetooth-indikatoren lyse konstant hvidt. 3. Gentag disse trin for at parre en anden enhed. Afspilning af musik Når din mobile enhed er tilsluttet, skal du åbne en musik-app og starte lyden på din mobile enhed. Du kan afspille, pause, spole frem, spole tilbage og justere lydstyrken ved hjælp af enten hovedtelefonernes eller enhedens funktioner. Se Hovedtelefonknapper på side 10. Brug af hovedtelefonerne på flere enheder Hovedtelefonerne kan huske op til otte parrede enheder og kan aktivt tilsluttes op til to enheder ad gangen. Når de to enheder er tilsluttet, kan du afspille musik fra en af enhederne. For at skifte mellem to tilsluttede enheder skal du pause lyden på den første enhed og afspille lyd på den anden. Dansk - 9

10 Betjening Sådan afbrydes tilslutningen til en Bluetooth -enhed Slå Bluetooth -funktionen fra på din enhed. Hvis din mobile enhed understøtter NFC, skal du trykke NFC-berøringspunktet på din mobile enhed mod midten af den højre ørekop. Tryk igen for at oprette forbindelse igen. Sådan tilsluttes en tidligere tilsluttet enhed igen Når hovedtelefonerne er tændt, vil de automatisk forsøge at oprette forbindelse igen til to af de enheder, der har været tilsluttet for nylig. Sørg for, at enhede(r)n(e) er inden for rækkevidde og er tændt. Rulning gennem andre parrede enheder Sådan afspiller du musik fra en enhed i hovedtelefonernes hukommelse, der ikke er tilsluttet i øjeblikket: 1. Skub hele vejen op til symbolet og slip for at høre, hvilken enhed eller hvilke enheder der er tilsluttet i øjeblikket. 2. Inden for to sekunder skal du skubbe hele vejen op til symbolet og slippe igen for at tilslutte den næste parrede enhed. 3. Gentag trin 2, indtil du hører det korrekte enhedsnavn. Bemærk: Talemeddelelser skal være aktiveret, for at du kan bruge denne funktion. (Se Slå talemeddelelser til eller fra på side 8.) Bemærk: Hvis en enhed ikke er inden for Bluetooth-området (10 m), skal du rulle til den næste enhed. Rydning af hovedtelefonernes hukommelse Sådan rydder du hovedtelefonernes hukommelse på alle enheder: 1. Skub hele vejen op til symbolet, og hold den nede i ti sekunder, indtil du hører Bluetooth-enhedsliste er ryddet. 2. Slet Bose AE2 SoundLink fra Bluetooth-listen på din mobile enhed. Alle Bluetooth-enheder slettes, og hovedtelefonerne er klar til at blive parret. Hovedtelefonknapper Hovedtelefonernes knapper findes i siden på den højre ørekop. Lydstyrke op Multifunktionsknap Lydstyrke ned Tryk en gang på afspil/pause eller besvar/afslut et opkald. Tryk to gange for at gå frem. Tryk tre gange for at gå tilbage. Tryk og hold nede for at ignorere et indgående opkald Dansk

11 Hovedtelefonernes statusindikatorer Betjening Batteri- og Bluetooth -indikatorerne findes på siden af den højre ørekop. Grøn: Medium til fuld opladning Gul: Lav opladning Blinker rødt: Skal oplades Blinker blåt: Klar til at parre Blinker hvidt: Tilslutning Hvidt uafbrudt: Tilsluttet Batteriopladningsniveau Hver gang du tænder hovedtelefonerne, får du at vide, hvad hovedtelefonernes batteriopladningsniveau er. Hvis du er tilsluttet til en ios-enhed, viser enheden hovedtelefonernes batteriopladningsniveau tæt på skærmens øverste højre hjørne. Brug af backuplydkabel Brug det medfølgende backuplydkabel til at tilslutte en ikke-trådløs enhed, eller hvis hovedtelefonernes batteri er løbet tør for strøm. Sådan tilsluttes lydkablet: 1. Sæt lydkablet i stikket i den venstre ørekop. 2. Sæt lydkablet i stikket på enheden. Bemærk: Sørg for, at er i en off-position under brug af backuplydkablet. Dansk - 11

12 Betjening Fejlfinding Problem Hovedtelefonerne tændes ikke Hovedtelefonerne opretter ikke forbindelse til mobilenheden Hovedtelefonerne opretter ikke forbindelse til NFCaktiveret enhed Ingen lyd Dårlig lydkvalitet Ingen lyd fra en enhed, der er tilsluttet med et lydkabel Dårlig lyd fra en enhed, der er tilsluttet med et lydkabel Gør følgende Sørg for, at er i en on-position. Oplad batteriet. Slå Bluetooth -funktionen fra på din mobile enhed, og slå den til igen. Prøv derefter at parre igen. Slet Bose AE2 SoundLink fra Bluetooth-listen på din mobile enhed. Prøv derefter at parre igen. Flyt den mobile enhed tættere på hovedtelefonerne og væk fra eventuel interferens. Prøv parring med anden mobilenhed. Besøg owners.bose.com/soundlinkae2 for at se sådan gør du videoer (kun USA og Canada). Ryd hovedtelefonernes hukommelse: Skub hele vejen op til symbolet, og hold den nede i ti sekunder. Slet Bose AE2 SoundLink fra Bluetooth-listen på din mobile enhed. Prøv derefter at parre igen. Kontroller, at din mobile enhed understøtter NFC. Sørg for, at din enhed er låst op, og både Bluetooth- og NFCfunktionerne er slået til. Sørg for, at du trykker på NFC-berøringspunktet bag på din mobile enhed for at centrere den højre ørekop. Kontroller, at hovedtelefonerne er tændt, og batteriet er opladet. Sørg for, at der er skruet op for lyden på hovedtelefonerne og på din mobilenhed (eller musikapp). Skub op og slip for at høre navnet på den aktuelt tilsluttede enhed. Prøv en anden musik-app. Prøv parring med anden mobilenhed. Hvis to mobile enheder er aktivt tilsluttet, skal du først sørge for, at den anden enhed er sat på pause. Hvis to mobile enheder er aktivt tilsluttet, skal du kontrollere, at begge enheder er inden for hovedtelefonernes interval (10 meter). Flyt mobilenheden tættere på hovedtelefonerne og væk fra eventuel interferens. Prøv parring med anden mobilenhed. Kontroller, at den tilsluttede enhed er tændt og afspiller. Kontroller, at 3,5 mm-stikket er sat helt ind i hovedtelefonernes stik og sat helt ind i lydkilden. Sørg for, at er i en off-position. Sørg for, at der er skruet op for lyden på hovedtelefonerne og på din mobilenhed (eller musikapp). Prøv at tilslutte en anden enhed. Kontroller, at 3,5 mm-stikket er sat helt ind i hovedtelefonernes stik og sat helt ind i lydkilden. Prøv at tilslutte en anden enhed Dansk

13 Pleje af batteriet Pleje og vedligeholdelse Sørg for at slukke hovedtelefonerne, når de ikke er i brug. Inden du opbevarer hovedtelefonerne i mere end et par måneder, skal du sørge for, at batteriet er fuldt opladet. Hvis batteriindikatoren starter med at blinke rødt, når batteriet bruges, er batteriet lavt, og du skal oplade hovedtelefonerne nu. Opbevaring Ørekopperne roteres, så de nemt kan opbevares på minimal plads. Anbring hovedtelefonerne fladt i tasken med den bløde skillevæg mellem de to ørekopper. Rengøring Hovedtelefonerne kræver ikke jævnlig rengøring. Hvis det bliver nødvendigt at rengøre hovedtelefonerne, skal de udvendige overflader tørres af med en blød og tør klud. Undgå, at der kommer fugt i ørekopperne eller i lydindgangsstikket. Brug ikke væsker eller spray. Løsdele og tilbehør Erstatningsdele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice. Se Kundeservice på side 14. Dansk - 13

14 Pleje og vedligeholdelse Kundeservice Kontakt din lokale Bose-forhandler, hvis du har spørgsmål til dine hovedtelefoner. Besøg global.bose.com for at kontakte Bose direkte. Kun USA: owners.bose.com/soundlinkae2 Begrænset garanti Dine trådløse Bose SoundLink around-ear-hovedtelefoner II er dækket af en begrænset garanti. Detaljerede oplysninger om den begrænsede garanti findes på produktregistreringskortet, som ligger i æsken. Oplysninger om, hvordan du registrerer, finder du på kortet. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti. Garantioplysningerne til dette produkt gælder ikke for Australien og New Zealand. Se vores websted på eller for at få flere oplysninger om garantien i Australien og New Zealand. Tekniske oplysninger Batteri: Opladningstid: Driftstid: Driftsrækkevidde: Genopladelige, ikke-udskiftelige litium-ion polymer Fuldt opladt på 3 timer Op til 15 timer Op til 10 meter fra enheden 14 - Dansk

15

16 2015 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA USA AM Rev. 00

Bose SoundTrue. around-ear headphones II. diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados

Bose SoundTrue. around-ear headphones II. diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados Bose SoundTrue around-ear headphones II diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

SoundLink Colour. Bluetooth højttaler. Brugervejledning

SoundLink Colour. Bluetooth højttaler. Brugervejledning SoundLink Colour Bluetooth højttaler Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. Den ligesidede trekant

Læs mere

for use with select ipod, iphone, and ipad models

for use with select ipod, iphone, and ipad models for use with select ipod, iphone, and ipad models Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési

Læs mere

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker II Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. ADVARSLER: Systemet må ikke udsættes

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Bose SoundLink. around-ear Bluetooth hovedtelefoner. Brugervejledning

Bose SoundLink. around-ear Bluetooth hovedtelefoner. Brugervejledning Bose SoundLink around-ear Bluetooth hovedtelefoner Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system

Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del propietario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale

Læs mere

SOUNDSPORT PULSE BRUGERVEJLEDNING

SOUNDSPORT PULSE BRUGERVEJLEDNING SOUNDSPORT PULSE BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER Brug IKKE hovedtelefonerne ved høj

Læs mere

QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING

QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Brug IKKE hovedtelefonerne ved høj lydstyrke igennem længere tid. For at

Læs mere

BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II SOUNDLINK

BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II SOUNDLINK SOUNDLINK BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Gebruiksaanwijzing Podręcznik użytkownika

Læs mere

CineMate 120, 130, 220 og 520

CineMate 120, 130, 220 og 520 CineMate 120, 130, 220 og 520 Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja

Læs mere

Bose Virtually Invisible 791 series II and 591 in-ceiling speakers

Bose Virtually Invisible 791 series II and 591 in-ceiling speakers Bose Virtually Invisible 791 series II and 591 in-ceiling speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugervejledning QUIETCOMFORT 35 II NOISE CANCELLING

Brugervejledning QUIETCOMFORT 35 II NOISE CANCELLING Brugervejledning QUIETCOMFORT 35 II NOISE CANCELLING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER Brug IKKE hovedtelefonerne

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

SOUNDLINK REVOLVE. Brugervejledning

SOUNDLINK REVOLVE. Brugervejledning SOUNDLINK REVOLVE Brugervejledning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse

Læs mere

Chime. Installationsvejledning

Chime. Installationsvejledning Chime Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 2 Hvad der er i æsken... 3 Strømkrav... 4 Hurtig installation... 5 Lysvejledning... 6 With Ring, you re Always home. Hvad der er i æsken 3 1. Ring Chime

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

SOUNDLINK MICRO. Brugervejledning

SOUNDLINK MICRO. Brugervejledning SOUNDLINK MICRO Brugervejledning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse

Læs mere

SIKKERHEDSINFORMATION

SIKKERHEDSINFORMATION Solo TV Sound System Operating Guide Betjeningsvejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale d uso Használati útmutató Bedieningshandleiding Instrukcji obsługi Operação Guia

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om højttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-forbindelse 4 Taster og dele 5 Sådan tænder du højttaleren 6 Oprettelse

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING

QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Brug IKKE hovedtelefonerne ved høj lydstyrke igennem længere tid. For at

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Owner s Guide Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. Lynet med et pilehoved indeni en ligesidet trekant gør brugeren

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style Brugsvejledning jabra.com/style INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 SKIFT AF EARGELS 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET... 6 5. SÅDAN TILSLUTTES HEADSETTET...

Læs mere

JABRA STORM. Brugervejledning. jabra.com/storm

JABRA STORM. Brugervejledning. jabra.com/storm Brugervejledning jabra.com/storm 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless Brugermanual jabra.com/movewireless 1. VELKOMMEN...3 2. ÆSKENS INDHOLD... 4 3. SÅDAN BÆRES DE...5 3.1 JUSTERBARE I HØJDEN 4. SÅDAN OPLADES DE... 6 4.1 BATTERISTATUS 5. SÅDAN TILSLUTTES HOVEDTELEFON- ERNE...7

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth BRUGERMANUAL MOVEit Bluetooth INDHOLDSFORTEGNELSE TAK! Tak fordi du valgte MOVEit Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121

Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 Indholdsfortegnelse Om dit headset 3 Taster og dele 4 Oplad dit headset 5 Tænd

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning Solo tv-lydsystem Brugervejledning Indhold Sikkerhedsinformation Indledning Tak... 6 Udpakning... 6 Opsætning af systemet Trin 1: Anbring systemet... 7 Trin 2: Tilslut Solo-systemet til en stikkontakt...

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com.

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Blækfri fotoudskrifter Brugsanvisning {General Product Image} Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 1.0. udgave DA Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Oplad telefonen 6 Få notifikationer

Læs mere

Sikkerhedsoplysninger

Sikkerhedsoplysninger Brugsanvisning 1 Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere oplysninger og teknisk support bedes du venligst kontakte

Læs mere

JABRA STEALTH UC. Brugervejledning. jabra.com/stealthuc

JABRA STEALTH UC. Brugervejledning. jabra.com/stealthuc Brugervejledning jabra.com/stealthuc 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere.

Læs mere

JABRA STEP WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/stepwireless. jabra

JABRA STEP WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/stepwireless. jabra L jabra Brugermanual jabra.com/stepwireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke ejet af GN Netcom A/S. Alle andre inkluderede varemærker tilhører de respektive

Læs mere

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Brugsvejledning jabra.com/revowireless 1. Velkommen...3 2. OVERSIGT... 4 3. sådan bæres det...5 3.1 Justerbart i højden 3.2 sammenklappelige hængsler 4. sådan oplades det...7 4.1 Batteristatus

Læs mere

VIRTUALLY INVISIBLE 300

VIRTUALLY INVISIBLE 300 VIRTUALLY INVISIBLE 300 WIRELESS SURROUND SPEAKERS OWNER S GUIDE BRUGERVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKERSHANDLEIDING GUÍA DEL USUARIO KÄYTTÖOHJE NOTICE D UTILISATION MANUALE DI ISTRUZIONI KEZELÉSI

Læs mere

Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på NC1. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på  NC1. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips NC1 Brugervejledning Contents 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 2 Høresikkerhed 2 Generelle

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på BT3600. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  BT3600. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips BT3600 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 2 Din Bluetooth-højttaler 3

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på BT100. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  BT100. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips BT100 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 3 2 Din

Læs mere

Acoustimass 6 series V Acoustimass 10 series V home theater speaker systems

Acoustimass 6 series V Acoustimass 10 series V home theater speaker systems Acoustimass 6 series V Acoustimass 10 series V home theater speaker systems Owner's Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere og betjene

Læs mere

Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020

Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om kameragrebet 4 Taster og dele 5 Tilslut

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

JABRA move Wireless. Brugermanual. jabra.com/movewireless

JABRA move Wireless. Brugermanual. jabra.com/movewireless JABRA move Wireless Brugermanual jabra.com/movewireless 1. velkommen...3 2. Æskens indhold... 4 3. sådan bæres de...5 3.1 Justerbare i højden 4. sådan oplades de... 6 4.1 Batteristatus 5. Sådan tilsluttes

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 128584DK / 01.13 Indhold Således anvendes ConnectLine telefon-adapter 4 Streamer Pro versus Streamer 1.4 5 Indgående opkald 6 Udgående opkald 10 Yderligere information

Læs mere

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING

ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner.

Læs mere

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador Benutzerhandbuch Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC DA INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPSÆTNING OG SIKKERHED

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini JABRA mini Brugsvejledning jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Bose Solo 15/10 series II TV sound system

Bose Solo 15/10 series II TV sound system Bose Solo 15/10 series II TV sound system Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató

Læs mere

WOOF it JAM S. Brugermanual

WOOF it JAM S. Brugermanual WOOF it JAM S Brugermanual Tak! Indhold Quick Start Guide Tak fordi du har valgt WOOFit JAM S højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højttaler i brug. Vi er

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Sikkerhedsinformation

Sikkerhedsinformation BLUETOOTH HEADSET Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Omistajan opas Notice d utilisation Felhasználói útmutató Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Podręcznik użytkownika

Læs mere

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic Brugsvejledning jabra.com/classic INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 UDSKIFTNING AF EARGELS 3.2 PÅSÆTNING AF ØREKROGEN 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET...

Læs mere