Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vigtige sikkerhedsinstruktioner"

Transkript

1 Owner s Guide

2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. Lynet med et pilehoved indeni en ligesidet trekant gør brugeren opmærksom på, at der i systemets kabinet kan være uisoleret farlig spænding, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød. En ligesidet trekant med et udråbstegn indeni gør brugeren opmærksom på, at der findes vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i brugervejledningen. ADVARSLER: Systemet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød. Udsæt ikke dette apparat for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved apparatet. Som det gælder for alle elektriske apparater skal du passe på ikke at spilde væske på nogen dele af produktet. Væsker kan forårsage fejl i systemet og/eller medføre fare for brand. FORSIGTIG: Opbevar nye og brugte batterier utilgængeligt for børn. Undgå at sluge batteriet fare for kemiske forbrændinger. Den fjernbetjening, der følger med dette produkt, indeholder et mønt-/ knapcellebatteri. Hvis mønt-/knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre forbrændinger på blot 2 timer, hvilken kan være livsfarligt. Hvis batterirummet ikke kan lukkes korrekt, skal du holde op med at bruge produktet. Hvis du har mistanke om, at batteriet kan være blevet slugt eller er kommet ind et andet sted i kroppen, skal du straks søge læge. Det kan eksplodere eller forårsage brand eller kemiske forbrændinger, hvis det ikke udskiftes korrekt, eller hvis det håndteres forkert. Undlad at genoplade batteriet, skille det ad, opvarme det til over 100 C eller brænde det. Må kun udskiftes med et institutgodkendt (f.eks. UL) CR2032 eller DL volt litiumbatteri. Bortskaf brugte batterier omgående. Placer ikke nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved apparatet. ADVARSEL: Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsfare. Egner sig ikke til børn under 3 år. Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser. Batterier må ikke brændes. Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt. 2 - Dansk

3 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Produktet indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion. FORSIGTIG! Undlad at foretage ændringer i systemet eller tilbehøret. Uautoriserede ændringer kan sætte sikkerheden, overholdelse af lovbestemmelser samt systemets ydeevne over styr. NOTER: Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til. Dette produkt skal anvendes inden døre. Det er hverken designet eller testet til udendørs brug, brug i fritidskøretøjer eller i både. Produktmærkaten kan være placeret i bunden af systemet. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand eller fugtighed. 6. Rengør kun med en tør klud. 7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner. 8. Installer ikke produktet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme. 9. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, især ved stikkene, stikkontakter og på det sted, hvor den kommer ud af apparatet. 10. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten. 11. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid. 12. Overlad al servicering til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt. Dansk - 3

4 Oplysninger om regler Oplysninger om produkter, der genererer elektrisk støj Dette udstyr er testet og overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B, afsnit 15 af FCCs bestemmelser. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder: Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen. Skab større afstand mellem udstyret og modtageren. Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, hvor modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp. FCC-ADVARSEL Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr. Vigtige overensstemmelsesoplysninger for USA og Canada Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift. Dette udstyr overholder FCC s og Industry Canadas grænser for strålingseksponering, således som disse er fastsat for et ikke-kontrolleret miljø. Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem Radiator-højttaleren og din krop. Dette udstyr må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere. Denne enhed efterlever Industry Canada licensfritagede RSS-standard(er). Denne digitale Klasse B-enhed efterlever den canadiske ICES-003. CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B) Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på Dansk

5 Oplysninger om regler Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer Delens navn Bly (Pb) Kviksølv (Hg) Cadmium (Cd) Giftige eller farlige stoffer og elementer Hexavalent (CR(VI)) Polybromeret biphenyl (PBB) Polybromeret diphenylether (PBDE) PCB er X O O O O O Metaldele X O O O O O Plastikdele O O O O O O Højttalere X O O O O O Kabler X O O O O O Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T O: Angiver, at dette nævnte skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i GB/T X: Angiver, at dette nævnte skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed Serie- og modelnumrene kan findes på produktets bagside eller bund. Serienummer: Modelnummer: Købsdato: Vi anbefaler, at du opbevarer din kvittering et sikkert sted. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc. Amazon, Kindle og Fire er varemærker, der tilhører Amazon.com, Inc. eller dets associerede selskaber. Android og Google Play er varemærker, der tilhører Google Inc. Bluetooth -ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens. iheartradio er et registreret varemærke, der tilhører iheartmedia, Inc. itunes er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Dette produkt indeholder Spotify-software, der er underlagt de tredjepartslicenser, der findes her: Spotify er et registreret varemærke tilhørende Spotify AB. SoundTouch og designet med den trådløse node er varemærker, der tilhører Bose Corporation i USA og andre lande. Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance. Windows er et registreret varemærke, der tilhører Microsoft Corporation i USA og andre lande Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse. Dansk - 5

6 Indhold SoundTouch Systemets fordele... 8 Hardwarefunktioner... 8 SoundTouch app... 8 Opsætning af systemet Udpakning af systemet... 9 Tilslutning af systemet til lysnettet Tilføjelse af systemet til dit Wi-Fi -netværk Tilføj systemet til en eksisterende SoundTouch -konto Hent og installer SoundTouch -app en Slut systemet til dit Wi-Fi -hjemmenetværk Tilslutning af systemet til et nyt netværk Anvendelse af systemet Sådan tændes systemet Sådan forstås indikatorer for systemstatus Wi-Fi -indikator ( ) Bluetooth -indikator ( ) AUX-indikator ( ) SoundTouch -indikator ( ) Systembetjeningsknapper Brug af knappen Betjening af systemet med app en Brug af SoundTouch -app en Sådan får du hjælp Betjening af systemet fra en anden smartphone, tablet eller computer Personlig tilpasning af forudindstillinger Sådan fungerer forudindstillinger Det skal du vide Afspilning af en forudindstilling Indstilling af en forudindstilling Bluetooth Parring af en Bluetooth-enhed Tilslutning til en parret Bluetooth -aktiveret enhed Brug af knappen Brug af Bluetooth -funktionen på den parrede enhed Rydning af systemets Bluetooth parringsliste Dansk

7 Indhold Tilslutning af en enhed ved hjælp af AUX-stikket Brug af et kabel til at tilslutte en lydenhed Avancerede funktioner Opdatering af systemsoftware Deaktivering af Wi-Fi -funktion Genaktivering af Wi-Fi-funktionen Nulstilling af systemet Pleje og vedligeholdelse Fejlfinding Rengøring Udskiftning af fjernbetjeningens batteri Kundeservice Information om den begrænsede garanti Indgangsstrømdata Appendiks: Brug af en computer til opsætningen Vigtige oplysninger til opsætning Brug af en stationær computer til opsætningen Indstilling af systemet ved hjælp af en computer Dansk - 7

8 SoundTouch Dit trådløse SoundTouch -musiksystem giver klar lyd, der fylder rummet, streamet trådløst via dit Wi-Fi-hjemmenetværk. Med SoundTouch kan du streame internetradio, musiktjenester og dit musikbibliotek. Hvis du har Wi-Fi derhjemme, er du klar til at lytte til din yndlingsmusik i det rum, hvor du vil. Systemets fordele Få trådløs adgang til internetradio, musiktjenester og dit musikbibliotek. Adgang til din yndlingsmusik med personligt tilpassede forudindstillinger. Trådløs opsætning af din smartphone eller tablet. Fungerer med dit eksisterende Wi-Fi-hjemmenetværk. Stream musik fra Bluetooth -aktiverede enheder. Gratis SoundTouch app til din computer, smartphone eller tablet. Du kan til enhver tid tilføje flere systemer, så du kan få lyd i flere rum. Et bredt udvalg af Bose -lydsystemer giver dig mulighed for at vælge den rigtige løsning til ethvert rum. Hardwarefunktioner Seks forudindstillinger på systemet og dets fjernbetjening leverer din musik med blot ét tryk. AUX-stikket muliggør afspilning fra en lydenhed. Fjernbetjening til peg og klik-betjening på op til 6 meters afstand. Tommelfingerknapper (Op/Ned) på fjernbetjeningen til tilpasset lytning. SoundTouch app Opsæt og kontrollér dit system fra din smartphone, tablet eller computer. Brug SoundTouch app en til nemt at tilpasse forudindstillingerne til din yndlingsmusik. Udforsk internetradio, musiktjenester eller dit musikbibliotek. Styre systemindstillinger. 8 - Dansk

9 Udpakning af systemet Opsætning af systemet Pak omhyggeligt kassen ud, og kontroller, at følgende dele er med. Fjernbetjening USB-kabel (kun til computeropsætning) Trådløst SoundTouch -musiksystem Netledning Leveres muligvis med flere netledninger. Anvend netledningen til din region. Bemærk: Hvis en del af systemet er beskadiget, må du ikke anvende det. Kontakt din autoriserede Bose -forhandler eller Boses kundeservice. Du kan finde kontaktoplysninger i den lynstartvejledning, der ligger i kassen. Gem kassen og emballagen til transport eller opbevaring af systemet. Dansk - 9

10 Opsætning af systemet Tilslutning af systemet til lysnettet Inden du konfigurerer systemet på dit netværk, skal du tilslutte systemet til strømforsyningen. 1. Tilslut netledningen i stikket POWER på systemet. 2. Sæt den anden ende af netledningen i en stikkontakt. Tilføjelse af systemet til dit Wi-Fi -netværk Efter at du har tilsluttet systemet til strømforsyningen, skal du downloade og installere SoundTouch -app en på en smartphone eller tablet, der er tilsluttet dit netværk. App en guider dig igennem tilslutningen af systemet til dit netværk (se side 11). Bemærk: Hvis du ikke har en smartphone eller tablet, kan du bruge en computer til konfigurationen (se side 28). Tilføj systemet til en eksisterende SoundTouch -konto Hvis du allerede har konfigureret SoundTouch til et andet system, skal du ikke downloade SoundTouch - app en igen. 1. Vælg ikonet SoundTouch på din smartphone eller tablet for at starte app en. 2. Vælg SØG > INDSTILLINGER > Systemer > TILFØJ SYSTEM for at tilføje et andet system. App en fører dig gennem opsætningen Dansk

11 Hent og installer SoundTouch -app en Opsætning af systemet Hvis det er første gang, at du opsætter et SoundTouch -system, skal du installere app en. Download SoundTouch -controllerapp en på din smartphone eller tablet. ios-brugere: Download fra App Store Bose TM SoundTouch controller app Android -brugere: Download fra Google Play store Amazon Kindle Fire-brugere: download fra Amazon Appstore til Android Slut systemet til dit Wi-Fi -hjemmenetværk Tilføj systemet til dit netværk, når du har installeret app en: 1. Vælg for at starte app en på din smartphone eller tablet. App en guider dig igennem tilslutningen at systemet til dit Wi-Fi -netværk. 2. Følg instruktionerne i app en for at afslutte konfigurationen, inklusive oprettelse af en SoundTouch -konto, tilføjelse af et musikbibliotek og -musiktjenester. Tilslutning af systemet til et nyt netværk Hvis dine netværksoplysninger ændres, skal du tilføje systemet til det nye netværk. Du kan gøre dette manuelt ved at sætte systemet i opsætningstilstand. 1. Tryk og hold nede på og på knappanelet, indtil Wi-Fi-indikatoren lyser gult. 2. Åbn app en på din smartphone, tablet eller computer. 3. I søgepanelet skal du vælge INDSTILLINGER > Systemer. 4. Vælg dit system. 5. Klik på OPRET FORBINDELSE TIL ET WI-FI-NETVÆRK. App en fører dig gennem opsætningen. Dansk - 11

12 Anvendelse af systemet Sådan tændes systemet Tryk på Power ( ) på knappanelet eller fjernbetjeningen. Tip: Du kan også trykke på en forudindstilling eller Sådan forstås indikatorer for systemstatus for at tænde systemet. Foran på systemet findes en række indikatorer, der viser systemstatus. Lamperne under indikatorerne lyser og viser systemets tilstand (se side 13). Wi-Fi -indikator Bluetooth -indikator Anden enhed SoundTouch -indikator 12 - Dansk

13 Anvendelse af systemet Wi-Fi -indikator ( ) Viser status for systemets Wi-Fi -forbindelse. Indikatoraktivitet Blinker hvidt Lyser hvidt (svagt) Lyser hvidt (klart) Blinker gult Lyser gult konstant Systemtilstand Opretter forbindelse til Wi-Fi-netværk Strømbesparelsestilstand og med forbindelse til Wi-Fi-netværk Systemet er tændt og har forbindelse til Wi-Fi-netværk Ingen forbindelse til Wi-Fi-netværk Systemet er i opsætningstilstand Bluetooth -indikator ( ) Viser forbindelsesstatus for en Bluetooth -aktiveret enhed. Indikatoraktivitet Blinker blåt Blinker hvidt Lyser hvidt Systemtilstand Parat til tilslutning Tilslutning Tilsluttet AUX-indikator ( ) Indikatoraktivitet Lyser hvidt Systemtilstand Systemet er parat til at afspille indhold fra en ekstern medieafspiller SoundTouch -indikator ( ) Indikatoraktivitet Blinker hvidt Lyser hvidt Lyser gult konstant Systemtilstand Tilslutning til en SoundTouch -kilde Systemet afspiller en SoundTouch -kilde System, kilde eller station er ikke tilgængelig Forudindstilling tom eller ugyldig Dansk - 13

14 Anvendelse af systemet Systembetjeningsknapper Systemets betjeningselementer er placeret på knapfeltet og på fjernbetjeningen. Du kan også betjene systemet med SoundTouch -app en (se side 16). Knappanelet: Giver dig mulighed for at tænde systemet, indstille og afspille dine forudindstillinger, justere lydstyrken og aktivere Bluetooth og ekstra kilder. Fjernbetjening: giver adgang til den samme funktionalitet som knappanelet plus: spring baglæns/spring frem, afspil/pause og Tommelfingerknap op/ Tommelfingerknap ned. Knap Beskrivelse + Tænd/sluk: Tryk for at tænde/slukke systemet Seks forudindstillingsknapper: Tryk på en forudindstilling, og hold den nede for at indstille den til det, der er ved at blive afspillet Tryk på en forudindstilling for at afspille den Knappen Bluetooth/andre kilder: Tryk for at skifte mellem Bluetooth og den anden kilde. Indikator foran på systemet angiver kilde (se side 12) Lydstyrke op/lydstyrke ned: Tryk for at øge/reducere lydstyrken Spring baglæns/spring fremad: Tryk for at spring numre over (kun fjernbetjening) Afspil/pause: Tryk for at skifte mellem at afspille lyd og stoppe afspilningen midlertidigt Lyd fra/til: Tryk på knappen for at slå lyden fra eller til for en enhed, der er tilsluttet AUX (kun fjernbetjening) Tryk for at like/dislike den aktuelle afspilning (til brug med andre musiktjenester) (kun fjernbetjening) 14 - Dansk

15 Brug af knappen Anvendelse af systemet Denne multifunktionsknap gør det muligt for dig at afspille mere musik på dit system. Stream musik fra en tilsluttet Bluetooth -aktiveret enhed Tilslut en lydenhed til AUX-stikket Tryk på for at skifte mellem Bluetooth ( ) og andre kilder ( ). Bluetooth trådløs teknologi Dit system har trådløs Bluetooth-teknologi, der giver dig mulighed for at streame musik fra Bluetooth-aktiverede enheder til dit system. Dit system gemmer otte tidligere tilsluttede enheder på sin parringsliste. Se side 19 for yderligere oplysninger. Anden kilde Den anden kilde lader dig afspille musik fra en lydenhed, der er tilsluttet dit systems AUX-stik. Du skal bruge et stereokabel med et 3,5 mm stereokabelstik (medfølger ikke). Se side 22 for yderligere oplysninger. Dansk - 15

16 Betjening af systemet med app en Brug af SoundTouch -app en SoundTouch app en er en softwareapplikation, der giver dig mulighed for at konfigurere og betjene SoundTouch fra din smartphone, tablet eller computer. Med app en fungerer din smart-enhed som en fjernbetjening med mange funktioner til dit SoundTouch -system. App en giver dig mulighed for at håndtere dine SoundTouch -indstillinger, tilføje musiktjenester, udforske lokale og globale internetradiostationer, indstille og ændre forudindstillinger, streame musik til systemet, få vist, hvad der afspilles, og meget mere. Når du har opsat systemet på dit netværk med SoundTouch -app en, er du klar til at udforske streaming af musik og foretage en personlig tilpasning af dine forudindstillinger. Sådan får du hjælp SoundTouch.com Giver adgang til ejerens supportcenter, der inkluderer: brugervejledninger, artikler, tips, selvstudier, et videobibliotek og ejergruppen, hvor du kan angive spørgsmål og svar. 1. Åbn en browser. 2. I adressefeltet skal du indtaste SoundTouch.com Hjælp i app en Indeholder hjælpeartikler til, hvordan du bruger SoundTouch. 1. På din enhed skal du vælge for at åbne app en. 2. I søgepanelet skal du vælge HJÆLP. Betjening af systemet fra en anden smartphone, tablet eller computer Når du har konfigureret SoundTouch -systemet på dit Wi-Fi -hjemmenetværk, kan du betjene systemet fra enhver smartphone, tablet eller computer på det samme netværk. 1. Slut enheden til det samme netværk som dit system. 2. Download og installer SoundTouch -app en på enheden: Se side 11, hvis du bruger en smartphone eller tablet. Hvis du bruger en computer, skal du åbne en browser og gå til: SoundTouch.com/app Bemærk: Se side 28 for at få flere oplysninger om opsætning ved brug af en computer Dansk

17 Personlig tilpasning af forudindstillinger Sådan fungerer forudindstillinger Du kan tilpasse seks forudindstillinger til dine foretrukne streamingmusiktjenester, stationer, afspilningslister, kunstnere, albummer eller musiknumre fra dit musikbibliotek. Du kan få adgang til din musik når som helst med et enkelt tryk på en knap på SoundTouch -systemet eller fjernbetjeningen. Tip: Du kan også få adgang til dine forudindstillinger ved hjælp af SoundTouch - app en på din computer, smartphone eller tablet. Det skal du vide Du kan indstille forudindstillinger fra app en, knappanelet og fjernbetjeningen. Hvis forudindstillingskilden er dit itunes- eller Windows Media Playermusikbibliotek, skal du sørge for, at computeren med dit musikbibliotek er tændt og tilsluttet til samme netværk som SoundTouch -systemet. Du kan ikke indstille forudindstillinger til en Bluetooth stream eller lydenhed, der er sluttet til AUX-stikket. Afspilning af en forudindstilling Når du har tilpasset dine forudindstillinger med app en, skal du trykke på en forudindstilling på knappanelet eller fjernbetjeningen for at afspille den. Hvis du ikke har indstillet dine forudindstillinger, skal du starte app en og indstille dine forudindstillinger. Du kan finde hjælp i app ens egen Hjælp. Hvis du bruger fjernbetjeningen, skal du rette den mod systemet, mens du trykker på en forudindstilling på fjernbetjeningen. Bemærk: Se Indstilling af en forudindstilling på side 18, hvis der ikke afspilles musik, og systemets SoundTouch -indikator blinker gult. Dansk - 17

18 Personlig tilpasning af forudindstillinger Indstilling af en forudindstilling 1. Stream musik til systemet med app en. 2. Mens musikken afspilles, skal du trykke på en forudindstilling på knappanelet eller fjernbetjeningen og holde den nede (omkring 2 sekunder). Systemet udsender en lyd, når forudindstillingen er oprettet. Bemærk: Du kan finde oplysninger om brug af SoundTouch -app en til at indstille og ændre dine forudindstillinger i Hjælp-systemet i app en Dansk

19 Parring af en Bluetooth-enhed Bluetooth Den trådløse Bluetooth -teknologi giver dig mulighed for at streame musik fra Bluetooth-aktiverede smartphones, tablets, computere eller andre lydenheder til dit SoundTouch -system. Du kan endda streame musik fra Bluetooth -aktiverede enheder, der ikke er en del af dit SoundTouch ecosystem, f.eks. en gæsts smartphone eller tablet. Inden du kan streame musik fra en Bluetooth-aktiveret enhed, skal du parre enheden med dit system. 1. På systemets knappanel eller fjernbetjening skal du trykke på og slippe, når Bluetooth-indikatoren blinker blåt. Bemærk: Hver gang du trykker på, skifter systemet mellem Bluetooth ( ) og andre ( ) kilder. Tip: Du kan også trykke og holde nede på en enhed. i to sekunder for at parre Kontrollér, at Bluetooth-indikatoren blinker blåt, inden du parrer din enhed. Dansk - 19

20 Bluetooth 2. På din Bluetooth -aktiverede enhed skal du aktivere Bluetooth-funktionen. Tip: Funktionen Bluetooth findes normalt under Indstillinger. Et tandhjulsikon ( ) repræsenterer ofte Indstillinger på startskærmen. 3. Vælg Bose ST 10 på listen med enheder. Når det er parret, vises dit SoundTouch systems navn som værende tilsluttet på enhedslisten. 4. På din Bluetooth-aktiverede enhed skal du afspille musik for at streame til systemet. Hvis du ikke kan parre enheden Du skal muligvis rydde systemets Bluetooth-parringsliste (se side 21). Prøv at parre igen, når du har ryddet listen (se side 19). Se Fejlfinding på side 25 for yderligere oplysninger Dansk

21 Bluetooth Tilslutning til en parret Bluetooth -aktiveret enhed Du kan streame lyd fra en Bluetooth -aktiveret enhed til dit system. Bemærk: Hvis flere enheder er gemt på systemets parringsliste, kan det tage et par minutter for den parrede enhed at blive tilsluttet. Systemets Bluetooth-indikator angiver forbindelsesstatus. Se Sådan forstås indikatorer for systemstatus på side 12. Brug af knappen 1. På systemets knappanel eller fjernbetjening skal du trykke på og slippe, når Bluetooth-indikatoren blinker blåt. Systemet tilsluttes den sidste enhed, der streamede til dit system. 2. Når systemet er tilsluttet, skal du på den Bluetooth-aktiverede enhed afspille musik for at streame til dit system. Tip: Hvis en parret enhed er tilsluttet, behøver du ikke at trykke på. Hvis du ikke kan streame lyd fra en parret enhed Dit SoundTouch system kan have mistet forbindelsen til enheden. Systemets Bluetooth-indikator lyser hvidt, når der er oprettet forbindelse. Hvis den parrede enhed er uden for dit systems rækkevidde, skal du flytte enheden inden for rækkevidde. Brug af Bluetooth -funktionen på den parrede enhed 1. På den Bluetooth -aktiverede enhed skal du aktivere Bluetooth-funktionen. 2. Vælg dit SoundTouch -system på enhedslisten. 3. Når systemet er tilsluttet, skal du på den Bluetooth-aktiverede enhed afspille musik for at streame til dit system. Rydning af systemets Bluetooth parringsliste Når du parrer en Bluetooth-aktiveret enhed med dit system, gemmes tilslutningen på systemets parringsliste. Det kan være nødvendigt, at du rydder parringslisten, hvis du ikke kan tilslutte en enhed. Når du har ryddet listen, bliver du nødt til at parre de tidligere parrede enheder igen. På knappanelet eller fjernbetjeningen skal du trykke og holde nede på (cirka 10 sekunder), indtil Bluetooth-indikatoren dobbeltblinker hvidt. Systemet er klar til at blive parret til en enhed (se side 19). Dansk - 21

22 Tilslutning af en enhed ved hjælp af AUX-stikket Brug af et kabel til at tilslutte en lydenhed Du kan tilslutte lydoutputtet fra en smartphone, tablet, computer eller en anden type lydenhed til dit systems AUX-stik. AUX-stikket understøtter et 3,5 mm stereokabelstik (medfølger ikke). 1. Tilslut din lydenhed til AUX -stikket på systemet med et stereokabel. 2. På systemets knappanel eller fjernbetjening skal du trykke på og slippe, når AUX-indikatoren blinker hvidt. 3. Start afspilning af musik på lydenheden Dansk

23 Opdatering af systemsoftware Avancerede funktioner App en advarer dig, når en softwareopdatering er tilgængelig, hvorefter du kan opdatere systemet i app en. Du kan imidlertid også opdatere systemsoftwaren ved hjælp af knappanelet. 1. Tryk på for at tænde systemet. 2. Tryk på og på knappanelet, og hold dem nede (omkring 5 sekunder). Deaktivering af Wi-Fi -funktion Deaktivering af Wi-Fi deaktiverer også Bluetooth -funktionen. 1. Tryk på for at tænde systemet. 2. Tryk på og på knappanelet, og hold dem nede (omkring 5 sekunder). Wi-Fi-indikatoren slukker, når Wi-Fi er deaktiveret. Dansk - 23

24 Avancerede funktioner Genaktivering af Wi-Fi-funktionen Deaktivering af Wi-Fi deaktiverer også Bluetooth -funktionen. Tryk på og, mens systemet er tændt, og hold dem nede (ca. 5 sekunder). Wi-Fi-indikatoren lyser, når Wi-Fi er aktiveret. Nulstilling af systemet Fabriksnulstilling rydder alle indstillinger for kilde, lydstyrke og netværk fra systemet, så de oprindelige fabriksindstillinger igen er gældende. 1. Tryk på for at tænde systemet. 2. Tryk på og på knappanelet, og hold dem nede (omkring 10 sekunder). Systemet genstartes. Wi-Fi-indikatoren lyser gult (opsætningstilstand). 3. Start SoundTouch -app en på din smartphone, tablet eller computer, og tilføj systemet til dit netværk (se side 10) Dansk

25 Fejlfinding Du kan finde flere oplysninger om fejlfinding i hjælpen i app en. Pleje og vedligeholdelse Problem Kan ikke gennemføre netværksopsætningen Der kan ikke oprettes forbindelse til et netværk Uregelmæssig lyd eller ingen lyd Kan ikke afspille Bluetooth -lyd Bassen er for kraftig eller for lav Gør følgende Tilslut systemet til lysnettet. Vælg det korrekte netværksnavn, og indtast adgangskode. Tilslut enheden og SoundTouch -systemet til det samme Wi Fi -netværk. Placer den trådløse adapter inden for routerens rækkevidde. Aktivér Wi-Fi på den enhed (mobil eller computer), du bruger til opsætningen. Hvis netværksnavnet ikke vises eller skjult, skal du vælge Opret forbindelse manuelt til et andet netværk på skærmbilledet OPRET FORBINDELSE TIL WI-FI- HJEMMENETVÆRK. Luk andre åbne programmer. Hvis du bruger en computer til opsætning, skal du kontrollere, at SoundTouch -app en og SoundTouch Music Server er tilladte programmer. Test din internetforbindelse ved at indlæse Genstart din mobile enhed eller computer og router. Afinstaller app en, nulstil systemet, og genstart opsætningsprocessen. Hvis dine netværksoplysninger er blevet ændret, eller hvis du vil tilslutte systemet til et andet netværk, kan du finde oplysninger i hjælpen i app en. Opret forbindelse til netværket med et Ethernet-kabel. Flyt systemet væk fra eventuel interferens (mikrobølgeovne, trådløse telefoner osv.). Stop andre lyd- eller videostreamingprogrammer. Flyt din mobile enhed tættere på højttaleren og væk fra eventuel interferens eller forhindringer. Flyt systemet eller lydenheden tættere på den trådløse router eller adgangspunktet. Kontroller, at systemets lyd ikke er slået fra og at lydstyrken ikke er for lav. Fjern netledningen, og tilslut den igen efter ét minut. På din højttaler: Par en enhed (se side 19). Rydning af højttalerens parringsliste (se side 21). Prøv at parre en anden enhed. Opsæt først SoundTouch, og udfør alle systemopdateringer. På din mobile enhed: Deaktivér og aktivér Bluetooth-funktionen. Fjern højttaleren fra Bluetooth-menuen. Par igen. Se dokumentationen til din Bluetooth-aktiverede enhed. Se afsnittet Uregelmæssig lyd eller ingen lyd. Juster dit systems basniveau i app en. Se hjælpen i app en. Dansk - 25

26 Pleje og vedligeholdelse Rengøring Du skal rengøre dit SoundTouch -system ved at tørre overfladen af med en blød og tør klud. Du kan også støvsuge systemets forside forsigtigt. Brug IKKE opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsspray. Du må IKKE spilde væske eller tabe genstande i nogen åbninger. Udskiftning af fjernbetjeningens batteri ADVARSEL: Opbevar nye og brugte batterier utilgængeligt for børn. Undgå at sluge batteriet fare for kemiske forbrændinger. Den fjernbetjening, der følger med dette produkt, indeholder et mønt-/knapcellebatteri. Hvis mønt-/knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre forbrændinger på blot to timer, hvilken kan være livsfarligt. Hvis batterirummet ikke lukker ordentligt, skal du ophøre med at bruge produktet og opbevare det utilgængeligt for børn. Hvis du har mistanke om, at batteriet kan være blevet slugt eller er kommet ind et andet sted i kroppen, skal du straks søge læge. Mønt-/knapcellebatteriet kan eksplodere eller forårsage brand eller kemiske forbrændinger, hvis det ikke udskiftes korrekt, eller hvis det håndteres forkert. Undlad at genoplade batteriet, skille det ad, opvarme det til over 100 C eller brænde det. Må kun udskiftes med et institutgodkendt (f.eks. UL) CR2032 eller DL volt litiumbatteri. Bortskaf brugte batterier omgående. 1. Brug en mønt til at dreje batteridækslet en smule mod uret. 2. Fjern dækslet. Sæt det nye batteri i med den flade side opad, så man kan se +-symbolet. 3. Sæt dækslet tilbage på plads, og drej det med uret, så det låses på plads Dansk

27 Kundeservice Pleje og vedligeholdelse Yderligere hjælp til at bruge systemet: Gå til SoundTouch.com Kontakt Bose kundeservice. Du kan finde kontaktoplysninger i den lynstartvejledning, der ligger i kassen. Information om den begrænsede garanti Dit SoundTouch -system er omfattet af en begrænset garanti. Detaljerede oplysninger om den begrænsede garanti findes i lynstartvejledningen i kassen. Oplysninger om, hvordan du registrerer, finder du i lynstartvejledningen. Hvis ikke du gør det, har det ingen betydning for den begrænsede garanti. Garantioplysningerne til dette produkt gælder ikke for Australien og New Zealand. Se vores websted på eller for at få flere oplysninger om garantien i Australien og New Zealand. Indgangsstrømdata U.S.A./Canada/Internationalt: V 50/60 Hz, 30W Dansk - 27

28 Appendiks: Brug af en computer til opsætningen Vigtige oplysninger til opsætning Du kan opsætte dit system ved hjælp af en computer i stedet for end smartphone eller tablet. Brug en computer, der findes på dit Wi-Fi -netværk. Brug den computer, hvor dit musikbibliotek er gemt. Du skal bruge det medfølgende USB-kabel.* Brug ikke USB-kablet, medmindre app en beder dig om at tilslutte kablet. * USB-stikket bag på systemet bruges kun til computeropsætning. USB-stikket er ikke beregnet til opladning af smartphones, tabletter eller lignende enheder. Brug af en stationær computer til opsætningen Hvis du bruger en stationær computer, skal du flytte systemet tæt på computeren for at konfigurere det. Under opsætningen beder app en dig om at forbinde USBkablet fra computeren til systemet (midlertidigt). Efter opsætningen skal du fjerne USB-kablet fra din computer og fra systemet og flytte systemet til dets permanente placering. Indstilling af systemet ved hjælp af en computer 1. Sæt strømforsyningen i en stikkontakt. 2. Åbn en browser på din computer, og gå til SoundTouch.com/app Tip: Brug den computer, hvor dit musikbibliotek er gemt. 3. Hent og kør SoundTouch -app en. App en fører dig gennem opsætningen Dansk

29 Dansk - 29

30 2015 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA USA AM Rev. 00

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere og betjene

Læs mere

CineMate 120, 130, 220 og 520

CineMate 120, 130, 220 og 520 CineMate 120, 130, 220 og 520 Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja

Læs mere

SoundTouch 30/20. Wi-Fi -musiksystemer. Brugervejledning

SoundTouch 30/20. Wi-Fi -musiksystemer. Brugervejledning SoundTouch 30/20 Wi-Fi -musiksystemer Brugervejledning Sikkerhed Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Owner s Guide Vigtige sikkerhedsinstruktioner Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere og betjene

Læs mere

Sikkerhedsinformation

Sikkerhedsinformation Brugervejledning Sikkerhedsinformation Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den hjælper dig med at installere og betjene systemet korrekt og nyde dets avancerede funktioner. Gem

Læs mere

SoundTouch Portable. Wi-Fi -musiksystem. Brugervejledning

SoundTouch Portable. Wi-Fi -musiksystem. Brugervejledning SoundTouch Portable Wi-Fi -musiksystem Brugervejledning Sikkerhed Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere og betjene

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

SOUNDTOUCH 10 WIRELESS SPEAKER

SOUNDTOUCH 10 WIRELESS SPEAKER Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker II Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. ADVARSLER: Systemet må ikke udsættes

Læs mere

SOUNDTOUCH 20 SERIES III WIRELESS SPEAKER

SOUNDTOUCH 20 SERIES III WIRELESS SPEAKER Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om højttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-forbindelse 4 Taster og dele 5 Sådan tænder du højttaleren 6 Oprettelse

Læs mere

SoundLink Colour. Bluetooth højttaler. Brugervejledning

SoundLink Colour. Bluetooth højttaler. Brugervejledning SoundLink Colour Bluetooth højttaler Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. Den ligesidede trekant

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Manual do

Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Manual do Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Manual do Proprietário Bruksanvisning Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

Bose Solo 15/10 series II TV sound system

Bose Solo 15/10 series II TV sound system Bose Solo 15/10 series II TV sound system Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd TDC HomeBox VDSL Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd 2 Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installations vejled ning til dig med

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

SOUNDLINK REVOLVE. Brugervejledning

SOUNDLINK REVOLVE. Brugervejledning SOUNDLINK REVOLVE Brugervejledning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS3480/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS3480/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips DS3480/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Overholdelse

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220)

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Luna Bluetooth-headsettet kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning Solo tv-lydsystem Brugervejledning Indhold Sikkerhedsinformation Indledning Tak... 6 Udpakning... 6 Opsætning af systemet Trin 1: Anbring systemet... 7 Trin 2: Tilslut Solo-systemet til en stikkontakt...

Læs mere

CineMate 130. home theater system

CineMate 130. home theater system CineMate 130 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários Bruksanvisningen

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AEA2000. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  AEA2000. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AEA2000 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din Bluetooth-adapter 3 Indledning

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Setup Guide Installationsvejledning Einrichtungsanleitung Installatiehandleiding Guía de instalación Asennusopas Guide d installation Guida all

Setup Guide Installationsvejledning Einrichtungsanleitung Installatiehandleiding Guía de instalación Asennusopas Guide d installation Guida all Setup Guide Installationsvejledning Einrichtungsanleitung Installatiehandleiding Guía de instalación Asennusopas Guide d installation Guida all installazione Üzembe helyezési útmutató Podręcznik konfiguracji

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

CineMate 520. home theater system

CineMate 520. home theater system CineMate 520 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários Bruksanvisningen

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere og betjene systemet

Læs mere

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt Brugervejledning Linksys PLWK400 Powerline trådløst AV-extendersæt Indhold Indhold Oversigt............... 3 Funktioner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Hvordan Powerline-netværk fungerer............................5

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 kan du håndtere opkald håndfrit og høre din yndlingsmusik, når du er på farten.

Læs mere

BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II SOUNDLINK

BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II SOUNDLINK SOUNDLINK BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Gebruiksaanwijzing Podręcznik użytkownika

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på BT100. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  BT100. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips BT100 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 3 2 Din

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Brugervejledning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri

Læs mere

Acoustimass 6 series V Acoustimass 10 series V home theater speaker systems

Acoustimass 6 series V Acoustimass 10 series V home theater speaker systems Acoustimass 6 series V Acoustimass 10 series V home theater speaker systems Owner's Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWN5001 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWN5001 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWN5001 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet

Læs mere

SIKKERHEDSINFORMATION

SIKKERHEDSINFORMATION Solo TV Sound System Operating Guide Betjeningsvejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale d uso Használati útmutató Bedieningshandleiding Instrukcji obsługi Operação Guia

Læs mere

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos. I den forbindelse har du fået tilsendt en.

Læs mere

Bose SoundTrue. around-ear headphones II. diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados

Bose SoundTrue. around-ear headphones II. diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados Bose SoundTrue around-ear headphones II diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del

Læs mere

Chime. Installationsvejledning

Chime. Installationsvejledning Chime Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 2 Hvad der er i æsken... 3 Strømkrav... 4 Hurtig installation... 5 Lysvejledning... 6 With Ring, you re Always home. Hvad der er i æsken 3 1. Ring Chime

Læs mere

Velkommen Tak, fordi du valgte Arlo. Det er nemt at komme i gang.

Velkommen Tak, fordi du valgte Arlo. Det er nemt at komme i gang. Lynvejledning 1 Hvad er inkluderet Velkommen Tak, fordi du valgte Arlo. Det er nemt at komme i gang. Basestation Strømadapter til basestation 100 % trådløse kameraer Ethernet-kabel Magnetiske vægbeslag

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Sikkerhed på Android. Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller.

Sikkerhed på Android. Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller. Sikkerhed på Android Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller. Opdatering af telefonen Det er vigtigt at holde telefonen opdateret med den nyeste software, da eventuelle

Læs mere

Brugsanvisning til ReSound apps

Brugsanvisning til ReSound apps Brugsanvisning til ReSound apps Introduktion Tillykke, du har nu downloadet din ReSound app. ReSound appene er udviklet for at forbedre din høreoplevelse og hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine

Læs mere

ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING

ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner.

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i

Læs mere

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap.

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap. Bernafon SoundGate SoundGate Quick Guide Volumenkontrol og programvalg Telefonknap Musik/audioknap Bluetooth -knap Batteriindikator Denne guide er kun en kort præsentation. Vigtigt: SoundGate anvender

Læs mere

Brugsanvisning. Smart Plug +45 699 603 39. Smart Plug. Brugsanvisning. Garantidokumenter KUNDESERVICE MODEL: SP-2

Brugsanvisning. Smart Plug +45 699 603 39. Smart Plug. Brugsanvisning. Garantidokumenter KUNDESERVICE MODEL: SP-2 Brugsanvisning Smart Plug Smart Plug Brugsanvisning Garantidokumenter Kære kunde! Hjertelig tillykke med købet af et kvalitativt førsteklasses MAGINON produkt. Du har valgt en moderne smart plug med godt

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik TDC HomeBox ADSL Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik Benyttes sammen med Windows XP styresystem. Version 6,0 Din TDC HomeBox er forsynet med muligheden Når du manuelt

Læs mere

TDC HomeBox via fiber. Installationsvejledning

TDC HomeBox via fiber. Installationsvejledning via fiber Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos Erhverv. I den forbindelse har du fået tilsendt en. giver dig adgang til internettet

Læs mere