Miljøstyrelsens svar på Dansk Renseri Forenings høringssvar til udkast til bekendtgørelse om etablering og drift af tekstilrenserier.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøstyrelsens svar på Dansk Renseri Forenings høringssvar til udkast til bekendtgørelse om etablering og drift af tekstilrenserier."

Transkript

1 Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere St. Kongensgade København K att.: Birgitte Refn Wenzel Industrikontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M PBL/13/LHE/ET/SA/9 Den 28. oktober 2002 Miljøstyrelsens svar på Dansk Renseri Forenings høringssvar til udkast til bekendtgørelse om etablering og drift af tekstilrenserier. Miljøstyrelsen takker hermed for det grundige og konstruktive høringssvar af 25. juni Miljøstyrelsen har foretaget en grundig gennemgang af foreningens høringssvar og de indkomne høringssvar i øvrigt og er på den baggrund indstillet på at foretage en række væsentlige ændringer i forhold til det udsendte udkast til bekendtgørelse om renserier. Miljøstyrelsens svar på foreningens høringssvar indeholder følgende afsnit: 1. Miljøstyrelsens gennemgang af foreningens høringssvar af 25. juni Miljøstyrelsens konklusion. Miljøstyrelsen ønsker snarest muligt en drøftelse med foreningen om de forslag, der fremgår af afsnit 2 og skal derfor venligst foreslå følgende 2 mødedatoer: Onsdag den 20. november 2002 kl eller torsdag den 21. november 2002 kl Foreningen bedes venligst meddele Miljøstyrelsens industrikontor, Susanne Andersen, på telefon , om foreningen har mulighed for at deltage i et møde på en af de nævnte datoer. Miljøstyrelsen Strandgade 29 DK-1401 København K Telefon Fax Telex miljoe dk CVR

2 2 Ad 1. Miljøstyrelsens gennemgang af foreningens høringssvar af 25. juni Miljøstyrelsen har følgende kommentarer til høringssvaret, idet der vil blive henvist til den nummerering, der er anvendt i svaret. Afsnit 1. Sagsfremstilling Miljøstyrelsen har generelt ingen kommentarer til dette afsnit, da en del af argumentationen er gentaget i de efterfølgende afsnit. Miljøstyrelsen har imidlertid følgende kommentarer til afsnit : 1.12 og 1.14 Arbejdstilsynet har i sit høringssvar til Miljøstyrelsen ønsket præciseret, at Arbejdstilsynet kan have supplerende krav til luftkvaliteten i renserierne ud over bekendtgørelsens krav om en maksimal koncentration på 5 mg/m 3. På grund af forskellen i midlingstid sikrer en overholdelse af 5 mg/m 3 målt over dage nemlig ikke en overholdelse af den arbejdshygiejniske grænseværdi, der midles over 8 timer. Det er en misforståelse, hvis Dansk Renseri Forening mener, at Arbejdstilsynets regler accepterer værdier i renserierne på 70 mg/m 3. Det er ligeledes en misforståelse, at der vil være tale om en underkendelse af Arbejdstilsynets grænseværdi. Det kan oplyses, at det af 16 og 17 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 140 af 17. februar 1997 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer fremgår, at arbejde med f.eks. tetrachlorethylen skal foregå i lukkede anlæg, hvis det er teknisk muligt. Hvis det ikke er teknisk muligt, skal stofferne fjernes fuldstændigt fra udviklingsstedet. Der henvises endvidere til Arbejdstilsynets vejledning om grænseværdier for stoffer og materialer../ Miljøstyrelsen vedlægger til orientering en artikel fra Environmental Health Perspectives, Volume 110, number 7, July 2002 med titlen: Apartment Residents and Day Care Workers Exposures to Tetrachloroethylene and Deficits in Visual Contrast Sensitivity. Det fremgår bl.a. heraf (side 655):

3 3 The U.S. EPA has not yet issued a reference concentration (RfC) guideline level for environmental exposure to airborne perc, but the New York State Department of Health (NYSDOH) developed an air quality guideline of 100 µg/m 3 (15 ppb) (11). Afsnit 2. Generelle bemærkninger 2.1 Den retlige regulering Miljøstyrelsen vil gerne tillade sig at sige, at den udlægning af miljøbeskyttelsesloven og den juridiske litteratur, som der her gives udtryk for, efter styrelsens opfattelse ikke yder respekt over for de tekster, der refereres til. Det rejste spørgsmål belyses efter Miljøstyrelsens opfattelse klart af de 2 nævnsafgørelser, KFE og , som omtales side 57 i den kommenterede miljøbeskyttelseslov, og som begge omhandler renserier i beboelsesejendomme (Tidligere listens E.9). Det er efter Miljøstyrelsens opfattelse utvivlsomt, at en selvstændig virksomhed i en boligejendom kan reguleres på sædvanlig vis efter miljøbeskyttelsesloven, og at naboerne i dette tilfælde hører ind under begrebet det ydre miljø. Ingen anden lovgivning giver mulighed for at pålægge den forurenende part at standse eller begrænse sin forurening. I øvrigt findes der omfattende praksis vedrørende restauranter, bagerier, detailforretninger mv., hvor kommunerne med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven har begrænset den forurening eller de gener, der måtte være forbundet med at være nabo til en af de nævnte virksomheder. Alene på støjområdet findes et utal af afgørelser, der fastsætter krav til bygningstransmitteret støj. Miljøstyrelsen må derfor afvise, at der savnes hjemmel i miljøbeskyttelsesloven til at regulere den forurening, som renserier giver anledning til i tilstødende lejligheder og naborum og Luftvejledningen og hjemmelen til at fastsætte kvalitetskrav til luft. Det er korrekt, at der ikke i luftvejledningen er fastsat grænseværdier for diffus emission fra virksomheder til boliger. Som nævnt ovenfor er Miljøstyrelsen imidlertid ikke i tvivl om, at miljøbeskyttelsesloven indeholder den fornødne hjemmel til, at myndighederne kan fastsætte krav til virksomheder om at begrænse såvel den direkte som diffuse udledning af forurening til udeluften såvel som den diffuse udledning til naborum. Befolkningen har efter loven krav på beskyttelse mod virksomheders forurening, uanset om de opholder sig udendørs eller indendørs.

4 4 Når en kommune i forbindelse med en konkret sag skal vurdere, hvornår der er tale om en uacceptabel/ væsentlig forurening til naborum, har Miljøstyrelsen anbefalet kommunerne at lægge luftkvalitetskriteriet til grund for denne vurdering. Luftkvalitetskriteriet anvendes til at bestemme B-værdien, som er den værdi, der skal lægges til grund ved beregning af skorstenshøjder for en virksomheds udledninger gennem kontrollerede afkast. B-værdien er baseret på udendørs forhold, dvs. at forureningen opblandes med luften i øvrigt og dermed fortyndes. B-værdien kan derfor ikke lægges til grund ved vurderingen af en virksomheds bidrag til naborum, hvor luftskiftet er meget mindre end udendørs. Her er det nødvendigt med en lavere værdi, og da luftkvalitetskriteriet er den værdi man ud fra en sundhedsmæssig betragtning kan leve med, er det nærliggende at tage udgangspunkt i denne værdi, når man fastsætter den aktuelle bidragsværdi. Samme betragtning må gælde, når myndighederne skal fastsætte generelle krav til virksomheder, der medfører forurening af naborum. Miljøstyrelsen er enig i, at der ikke er hjemmel til at fastsætte nationale kvalitetskrav, medmindre det følger af internationale forpligtelser. I dette tilfælde er der imidlertid ikke tale om, at Miljøstyrelsen fastsætter kvalitetskrav i bekendtgørelsen. Den grænseværdi på 0,1 mg/m 3, som ligger til grund for bekendtgørelsen, er en bidragsværdi, forstået som det maksimalt tilladelige bidrag den enkelte virksomhed må tilføre naborum. Miljøstyrelsen har ganske rigtigt ikke hjemmel til at regulere den samlede luftkvalitet i naborum til en virksomhed, men kan alene regulere det, som den enkelte virksomhed bidrager med. Miljøstyrelsen må derfor afvise synspunktet om, at det udsendte udkast til bekendtgørelse savner hjemmel i miljøbeskyttelsesloven Fejl i udkastet Miljøstyrelsen er enig i det anførte. Ved en fejl er der ikke henvist til 7, stk. 1, nr. 1, som hjemmelsgrundlag. Fejlen vil naturligvis blive rettet. 2.2 Luftkvalitetskriteriet i Danmark. Miljøstyrelsen har ingen kommentarer til dette punkt med underpunkter, idet høringssvaret beskriver det konkrete forløb med kopi af relevante dokumenter.

5 5 2.3 Manglende sammenhæng mellem kravet om en koncentration på maksimalt 5 mg/m 3 tetrachlorethylen i renserier og en koncentration på 0,1 mg/m 3 i naborum. Det hævdes i høringssvaret, at hvis der er en sammenhæng mellem en maximal koncentration i renserierne på 5 mg/m 3 og muligheden for at opfylde luftkvalitetskriteriet på 0,006 mg/m 3, så bør den maksimale værdi i renseriet forhøjes til 80 mg/m 3 (5x16), hvis målsætningen nu er 0,1 mg/m 3. Miljøstyrelsen kan hertil oplyse, at der i den af Cowi A/S udarbejdede rapport, miljøprojekt 652, anføres en teoretisk sammenhæng mellem en maksimal koncentration i renseriet og en koncentration i nabolejlighed henholdsvis for etageadskillelser af massiv beton og for andre etageadskillelser, beregnet under forudsætning af optimale omstændigheder. Disse optimale betingelser indebar, at tetrachlorethylen alene tilførtes ved difussion, og at diffusion smodstanden i loftet var stor, svarende til massive betonlofter. Bekendtgørelsen skal kunne sikre overholdelse af bidragsværdien også for renserier, hvor forholdene - trods krav om tætning og undertryksventilation - ikke altid vil kunne forventes at være optimale. Der må påregnes en vis konvektionstransport, ligesom diffusionsmodstanden ikke altid kan forventes at være på niveau med massive betonlofter. Det er disse forhold Miljøstyrelsen har inddraget ved fastsættelsen af kravet på 5 mg/m EU-regulering af tetrachlorethylen fra renserier Miljøstyrelsen eneste kommentar hertil er den, at VOC - direktivet nu, som det sikkert er bekendt, er gennemført ved bekendtgørelse nr. 350 af 29. maj Dokumentation for tetrachlorethylens mulige skadelige virkning Miljøstyrelsens samlede konklusion på pkt Miljøstyrelsen finder ikke, at Dansk Renseri Forenings kommentarer i punkterne giver grundlag for en ændring af Miljøstyrelsens opfattelse med hensyn til tetrachlorethylens farlighed og luftkvalitetskriteriet. Dels er foreningens kommentarer behæftet med en række fejl/ misforståelser, og dels anvendes data og argumenter meget selektivt, hvorfor Mil-

6 6 jøstyrelsen ikke finder, at der er risikovurderingsmæssigt fagligt belæg for en række af foreningens kommentarer og konklusioner. Miljøstyrelsen har kommentarer til følgende underpunkter: Her anføres, at Miljøstyrelsen frem til 2001 baserer sine vurderinger på informationer angivet i ATSDR og Buben & O Flaherty (1985). Til dette skal siges, at dette udgør to ud af 31 anførte referencer, hvorfor det er uklart, hvorfor netop de to ovennævnte fremhæves. Endvidere anvendes referencen Buben & O Flaherty, som det anføres i 2.5.3, ikke ved fastsættelse af grænseværdi for tetrachlorethylen i luft, hvorfor en kommentar om dette forsøgs betydning må bero på en misforståelse Her anføres i høringssvaret, at undersøgelsen af Kjellstrand et al. (1984) viste forstørret lever hos musene ved en eksponering ved 62 mg/m 3, men ikke ved mg/m 3. Dette er ikke korrekt. Det anføres i Kjellstrand et al., at der ved alle eksponeringsniveauer fra 62 mg/m 3 og højere blev fundet forstørret lever. Samtidig angives, at forandringer i levervæv og -celler kunne påvises ved 62 mg/m 3, men at disse forandringer nåede deres maksimum ved eksponeringsniveau på 510 mg/m 3 og højere Her anføres i høringssvaret, at en evt. forstørret lever kan være midlertidig. Til dette kan anføres, at kvalitetskriteriet dels skal beskytte mod kort tids udsættelse og de effekter (også reversible ), der kan optræde i forbindelse hermed. Derudover skal kvalitetskriteriet også beskytte mod lang tids udsættelse, hvor begrebet reversibilitet ikke længere har nogen mening, når udsættelsen og dermed også effekterne vedvarer Her opfordres Miljøstyrelsen til at oplyse, om undersøgelsen af Kjellstrand et al. (1984) lever op til God Laboratorie Praksis (GLP-reglerne). Miljøstyrelsen skal hertil oplyse følgende:

7 7 For det første gælder GLP-reglerne kun for producenten af stoffer eller produkter, der overfor myndighederne skal fremlægge dokumentation, f.eks. ved ansøgning om godkendelse af lægemidler eller pesticider. For det andet var GLP-reglerne ikke indført på det tidspunkt, da undersøgelsen Kjellstrand et al. blev gennemført i Det var først 18. december 1986 EU fik vedtaget et forslag herom. For det tredje har Miljøstyrelsen pligt til at tage alle forskningsresultater i betragtning, når vi vurderer et stofs egenskaber. Miljøstyrelsen kan ikke se bort fra forskningsresultater, der stammer fra universiteter m.v., for hvem der ikke er lovkrav om GLP. Når dette er sagt kan det oplyses, at det for det aktuelle studie vurderes, at der er taget højde for en række af de faktorer, som GLP reglerne sigter mod af kvalitetsmæssige grunde at garantere. I undersøgelsen angives dyreart, stamme, antal, køn, opstaldningsbetingelser og fodring. Eksponeringsudstyr og variationsbredde for luftkoncentrationen er beskrevet. Kemikaliet er veldefineret og indholdet af stabilisatorer beskrevet. Effektmålingerne er velbeskrevne, og resultaterne præsenteret på en måde, der muliggør en læsers selvstændige vurdering af studiet. Undersøgelsen og dens resultater anses derfor at være valide Her anføres, at det i henhold til bilag 13 kan ses, at jo større forsøgsdyr desto større eksponeringsniveau skal der til for at opnå en given effekt. Miljøstyrelsen finder ikke, at der ud fra den opstillede tabel er belæg for at foretage en sådan konklusion. For at foretage en sådan analyse må man nærmere vurdere de enkelte undersøgelser med hensyn til forsøgsdesign, undersøgelsesmetoder og resultater. Generelt anvender Miljøstyrelsen ved fastsættelse af kvalitetskriterier data fra det mest følsomme forsøg, idet det antages, at mennesker kan være mindst lige så følsomme eller endog mere følsomme end den mest følsomme dyreart Her anføres uddrag fra et notat fra Arbejdsmedicinsk Klinik, Roskilde Sygehus. Miljøstyrelsen kan vanskeligt forholde sig til dette uddrag, da kun konklusionen (eller uddrag heraf) refereres. Den nøjere baggrund for konklusionen er således ukendt. Miljøstyrelsen har dog svært ved at tro, at tetrachlorethylen- niveauer mellem et og to tusinde mg/m 3 bliver be-

8 8 tegnet som moderate niveauer i arbejdsmiljømæssig sammenhæng, dvs. i forbindelse med human eksponering. Betegnelsen er mest sandsynligt hæftet på niveauer anvendt i dyreforsøg, hvor de i denne sammenhæng må anses for middel (moderate) til høje I disse punkter refereres afsnit i en norsk rapport fra Arbejdstilsynet. Der vurderes ikke at være større afvigelser fra Miljøstyrelsens vurderinger Dansk Renseri Forening henviser til bilag 16, som angiveligt er et uddrag af UK's udkast til en vurdering af tetrachlorethylen, fremsendt d. 1/ til diskussion på OECD mødet SIAM 5. Af udkastet fremgår det, som foreningen korrekt anfører, at UK foreslår, at klassificeringen som Carc. Cat. 3; R40 fjernes. Af Miljøstyrelsens svar af 23. maj på Dansk Renseri Forenings brev af 13. maj fremgår det imidlertid, at klassificeringen som Carc. Cat. 3; R40 ikke blev foreslået fjernet. Dette svar er imidlertid givet på baggrund af et andet udkast af samme rapport, et udkast som Miljøstyrelsen modtog d. 5/ (se vedlagte kopi). Rapporten var fremsendt til Miljøstyrelsen i forbindelse med samme OECD møde, SIAM 5. Der eksisterer altså tilsyneladende to forskellige versioner af samme rapport, begge fra august 1996, begge udarbejdet af UK og begge fremsendt i forbindelse med OECD mødet, SIAM 5. I den ene foreslås klassificeringen Carc. Cat. 3; R40 fjernet, mens den anden rapport ikke foreslår Carc. Cat. 3; R40 fjernet. Forvirringen er selvfølgelig beklagelig, men kan næppe lastes Miljøstyrelsen. Det skal dog bemærkes, at begge rapporter tydeligt er markeret som værende udkast (DRAFT), og indholdet må derfor alene opfattes som UK s holdning på daværende tidspunkt. Ingen af rapporterne giver altså udtryk for hverken EU s eller OECD s endelige holdning. For at komme forvirringen til livs kan Miljøstyrelsen dog oplyse, at tetrachlorethylen efterfølgende har været diskuteret i EU s klassificeringsgruppe på et møde d. 30. maj -1. juni Det blev på mødet konkluderet, at tetrachlorethylen skulle bibeholde klassificeringen Carc. Cat. 3; R40. Der blev yderligere diskuteret på mødet, om stoffet yderligere burde klassificeres som reproduktionstoksisk, dog uden at man kunne opnå enighed blandt medlemslandene.

9 9 Miljøstyrelsen har her i 2002 modtaget Kommissionens udkast til 29. tilpasning til klassificerings- og mærkningsdirektivet til kommentering, hvori der foreslås skærpede specifikke koncentrationsgrænser for klassificering af tetrachlorethylen. Dette berører dog ikke stoffets klassificering som Carc. Cat.3; R40. Det skal i denne forbindelse anføres, at man fra dansk side i klassificeringsspørgsmålet har fremført synspunkter for en strengere klassificering af tetrachlorethylen, som kræftfremkaldende (Carc. Cat. 2; R45) I disse afsnit drages konklusionen fra referencerne fremført i punkterne , og det anføres, at oplysningerne i disse punkter gør det særdeles vanskeligt at dokumentere eventuelle negative effekter ved anvendelsen af tetrachlorethylen og at der ikke ses at foreligge nogen omfangsrig dokumentation for tetrachlorethylens mulige kræftfremkaldende effekt. Miljøstyrelsen er ikke enig i disse konklusioner. Dette begrundes både med Miljøstyrelsens egen vurdering fra 1995 samt opfølgningen i 2001, samt med flere af de referencer, der netop henvises til i ovenstående punkter. I pkt henvises således til WHO/ IARC s vurdering i 1995, der skærper sin tidligere opfattelse med hensyn til kræftfremkaldende effekt og anbringer tetrachlorethylen i gruppe 2A, som sandsynligvis kræftfremkaldende over for mennesker. Miljøstyrelsen anser denne vurdering for væsentlig bedre fagligt begrundet end den summariske vurdering af kræftfremkaldende effekt, der er foretaget i referencen fremført under pkt (rapport udarbejdet for American Council on Science and Health, hvor ti personer - og ikke som anført 330 forskere - har deltaget i udarbejdelsen). Det skal understreges, at IARC s ekspertgrupper sammensættes med stor omhu og omfatter internationalt anerkendte kræftforskere. Endvidere henvises i pkt til ATSDR, som også er anført i bilag 18. I bilaget kan ses, at ATSDR med hensyn til kræftfremkaldende effekt ud over at henvise til IARC s førnævnte vurdering også henviser til, at U.S. Department of Health and Human Services har konkluderet, at der er grundlag for at betragte tetrachlorethylen som et kræftfremkaldende stof. Mil-

10 10 jøstyrelsen finder ikke, at der er taget hensyn til disse vurderinger i Dansk Renseri Forenings konklusion i pkt og Renseriforeningen henviser til en rapport udarbejdet af Natick Laboratory Army Research i Massachusetts (bilag 20), der sætter spørgsmålstegn ved, i hvilken udstrækning cancerforsøgene i dyr er relevante for vurdering over for mennesker. Det er EU s generelle holdning, at dyreforsøg kan anvendes til at farlighedsvurdere og risikovurdere kemiske stoffer, og hele den internationale lovgivning og regulering af kemiske stoffer (som den danske regulering er baseret på) er baseret på denne antagelse. Miljøstyrelsen finder ikke, at oplysningerne anført i det konkrete afsnit i den nævnte rapport (hovedsageligt ældre referencer fra 1980-erne) med tilstrækkelig vægt kan begrunde, at de nævnte dyreforsøg ikke er relevante. I den forbindelse skal det nævnes, at de omtalte dyreforsøg er et centralt element i IARC s vurdering fra 1995, og at IARC har vurderet, at dyreforsøgene udgør tilstrækkelig understøttelse til at indplacere tetrachlorethylen i gruppe 2A, som sandsynligt kræftfremkaldende over for mennesker Miljøstyrelsen finder ikke følgende udsagn korrekt: EPA i USA har ikke fundet tilstrækkelig dokumentation til at ville klassificere tetrachlorethylen. EPA har fastsat en acceptabel daglig livstidsdosis på 0,6 mg/m 3. I den amerikanske miljøstyrelses database IRIS kan det ses (som det også fremgår af det medsendte bilag 18), at der fra U.S. EPA s side ikke for nærværende foreligger en vurdering m.h.t. kræftfremkaldende effekt eller en vurdering m.h.t. tolerabel koncentration i luften I rapporten udarbejdet for American Council on Science and Health anføres det, at befolkningen på ingen måde er i farezonen, når det drejer sig om udsættelse for tetrachlorethylen. Det kan i rapporten ses, at denne konklusion er baseret på en antaget udsættelse af befolkningen på 1,2 2,7 mikrogram/kg lgv/dag. Dette svarer til, at en 70 kg voksen person til daglig udsættes for ca. 140 mikrogram.

11 11 Ved Miljøstyrelsens kvalitetskriterie på 6 mikrogram/m 3 vil en voksen person, der indånder 20 m 3 luft om dagen udsættes for 120 mikrogram, svarende altså til stort set samme udsættelse som antages i rapporten. Miljøstyrelsen er enig i, at befolkningen ikke er i farezonen ved en sådan udsættelse Her anføres, at WHO har fastsat en grænseværdi for tetrachlorethylen i luft på 0,25 mg/m 3 for at beskytte befolkningen. I WHO`s "Air Quality Guidelines" (2000) er der fastsat en vejledende grænseværdi for tetrachlor-ethylen i luften på 0,25 mg/m 3. Ved fastsættelse af denne værdi har man taget udgangspunkt i data fra menneskers udsættelse i arbejdsmiljøet. Det anføres i WHOvurderingen, at stillingtagen til kræftfremkaldende effekt ikke er inkluderet i vurderingen, men det anbefales, at dette snarest bør foretages. Dette betyder, at der således er afgørende toksikologisk-faglige forskelle for, hvorledes WHO og Miljøstyrelsen har vurderet stoffet, idet stoffets kræftfremkaldende effekt har haft væsentlig indflydelse på Miljøstyrelsens vurdering. Endvidere skal understreges, at WHO s grænseværdier er vejledende værdier til at hjælpe myndigheder verden over med at fastsætte standarder. Myndighederne kan således drage nytte af WHO s vurderinger, men det er op til de enkelte lande, hvordan man rent regulatorisk og risikovurderingsmæssigt anvender disse data, og hvordan man fastsætter konkrete kvalitetskriterier. 2.6 Undertryk i renserier./ Miljøstyrelsen har rådført sig med en række eksperter i ventilationsanlæg. Referat af mødet vedlægges til orientering. Det fremgår heraf, at det er teknisk muligt at tætne et renseri så meget, at ventilationsanlægget kan skabe et undertryk i renseriet og over et evt. nedhængt loft, der i mindst 90 % af tiden er større end 15 Pa. Det er tilstrækkeligt til at sikre undertryk også ved almindeligt forekommede vindtryk, og der er tale om almindelig anvendt teknik. Der er ikke ekstraomkostninger ved at etablere undertryk, idet der er tale om en indregulering af ventilationssystemet, der kan foretages af en servicetekniker.

12 12 Som det ses af mødereferatet, er der ikke noget teknisk til hinder for at etablere undertryk i et renseri. Når der er foretaget tætning, og man har ventilationsanlægget, koster det at etablere undertrykket ikke mere end en indjustering af anlægget. Miljøstyrelsen har i sin hidtidige vurdering af, om etablering af effektiv ventilation med lukkede døre og vinduer ville give renserierne et ekstraordinært problem med overskudsvarme, baseret sig på de oplysninger, der fremgår af den af Cowi udarbejdede rapport, miljøprojekt 652. Det fremgår heraf, at skiftet fra naturlig ventilation ikke vil forværre temperaturforholdene på varme sommerdage med ringe vind. Miljøstyrelsen måtte imidlertid på baggrund af det afholdte møde erkende, at lukkede døre og vinduer i sommerperioden vil medføre, at det i mange tilfælde er nødvendigt at etablere køling, idet varmen ikke hensigtsmæssigt kan ventileres væk. Et airconditionanlæg koster fra kr. afhængig af dimensioneringen. Hertil kan komme udgifter til indlægning af ekstra strøm, hvis dette ikke er indlagt i forvejen. Miljøstyrelsen erkender, at i varme perioder vil kravet om lukkede døre og vinduer med det nuværende energiforbrug medføre behov for køling, hvilket ikke er økonomisk realistisk. Miljøstyrelsen er derfor indstillet på at frafalde kravet om lukkede vinduer og døre i perioden 1. maj til 1. oktober, når det er nødvendigt for at opnå en passende rumkomfort. Kravet om undertryk fastholdes dog uden for denne periode og uden for arbejdstiden. Med hensyn til forholdet til Arbejdstilsynets regler skal Miljøstyrelsen henholde sig til det svar, vi har modtaget fra Arbejdstilsynet, hvoraf fremgår, at Arbejdstilsynet ikke ser nogen problemer i kravet om undertryk i renserierne, idet det afgørende er, at ventilationsanlægget er velfungerende og med en hensigtsmæssig ind- og udblæsning. 2.7 Mulighed for tætning af renserier Miljøstyrelsen noterer sig, at der er enighed mellem styrelsen og Dansk Renseri Forening om, at renseriernes vægge og lofter til enhver tid skal være tætte. Miljøstyrelsen kan oplyse, at By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut på foranledning af Miljøstyrelsen er ved at udarbejde en byggeteknisk anvisning om tætning af renserier. Anvisningen giver eksempler på, hvordan bekendtgørelsens krav til lufttætning af overflader og tætning af lofter mod diffusion i eksisterende renserier kan opfyldes. Målet med anvisningen er at

13 13 give renserier, rådgivere og tilsynsmyndigheder råd og vejledning og at forebygge ekstraomkostninger ved fejletableringer. Anvisningen vil få status som en SBI anvisning og vil blive trykt som en folder../. Miljøstyrelsen vedlægger et udkast til denne SBI anvisning, som teksten foreligger nu, og styrelsen modtager gerne foreningens kommentarer hertil. Det bemærkes, at der er tale om et foreløbigt udkast, der er udarbejdet på grundlag af det udkast til bekendtgørelse, som blev sendt til høring. Eventuelle ændringer som følge af ændringer i udkastet til bekendtgørelse vil naturligvis blive foretaget. Den færdige anvisning forventes at kunne foreligge ved bekendtgørelsens ikrafttræden. 2.8 Ind- og udleveringssteders indretning Miljøstyrelsen har noteret sig, at Dansk Renseri Forening ikke mener, at ind- og udleveringssteder bør være omfattet af bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen mener, at det vil medføre en væsentlig forringelse af sikkerheden for ovenboende, hvis ind- og udleveringssteder tages helt ud af bekendtgørelsen. Det bemærkes, at der er målt koncentrationer i lejligheder ovenpå ind- og udleveringssteder på op til 2,4 mg/m 3. Dansk Renseri Forenings forslag om, at tøjet først udleveres fra renseriet til ind- og udleveringssteder efter en nærmere fastsat periode, skønnes vanskelig at gennemføre i praksis. Miljøstyrelsen er dog indstillet på at forhøje grænsen for, hvornår et ind- og udleveringssted skal være omfattet, op til 6 tons om året, således at bekendtgørelsen kun omfatter de større ind- og udleveringssteder. 2.9 Anvendelse af andre rensevæsker end tetrachlorethylen Dansk Renseri Forening mener, at bekendtgørelsen lægger hindringer i vejen for den teknologiske udvikling og foreslår derfor, at bekendtgørelsen kun omfatter renserier, der anvender tetrachlorethylen. Miljøstyrelsen kan hertil oplyse, at det naturligvis ikke har været tanken at bremse den teknologiske udvikling, men vi mener fortsat, at det er mest hensigtsmæssigt at regulere hele bran-

14 14 chen på en gang, så man undgår, at luftkvalitetskriteriet overskrides for de alternative rensevæsker. Men Miljøstyrelsen er indstillet på at fjerne forbudet mod etablering af nye renserier i beboelsesejendomme for så vidt angår renserier, der anvender kulbrinter. Herved bliver det muligt for den enkelte renseriejer at omlægge virksomheden til et kulbrinterenseri, såfremt dette måtte ønskes. Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at renserier, der anvender kulbrinte, vil kunne overholde luftkvalitetskriteriet for kulbrinter, hvis de indrettes efter bekendtgørelsens krav. For Rynex vedkommende er det foreløbigt fastsatte luftkvalitetskriterie 0,04 mg/m 3. Miljøstyrelsen har ikke været i stand til for Rynex eller andre alternative rensevæsker at vurdere, om luftkvalitetskriteriet for disse stoffer kan overholdes med bekendtgørelsens krav. Dette er baggrunden for, at styrelsen på nuværende tidspunkt kun er indstillet på at lempe forbudet for renserier, der anvender kulbrinte. Hvis der senere skulle fremkomme nye oplysninger om alternative rensevæsker, er Miljøstyrelsen naturligvis indstillet på at tage forbudet op til fornyet overvejelse Grænseværdien på 5 mg/m 3 i renseriet. Er det muligt at overholde denne? Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at det med god drift og god ventilation er praktisk muligt at overholde 5 mg/m 3 -kravet. Der henvises i øvrigt til svaret ovenfor under Dansk Renseri Forenings forslag til bekendtgørelsens indhold 3.1. Ind- og udleveringssteder ( 1, stk. 2 og 3) Miljøstyrelsen er indstillet på at imødekomme Dansk Renseri Forenings forslag om, at forbudet mod nyetablering i boligejendomme ikke skal gælde for ind- og udleveringssteder. 3.2 Renserier i ejendomme der kun indeholder erhverv ( 4, stk. 1 og 4, stk. 3 samt bilag 1) Miljøstyrelsen er ikke enig i, at der bør gælde lempeligere krav for så vidt angår tætning og ventilation, når det drejer sig om ejendomme, der ikke indeholder boliger, idet ingen virksomheder efter styrelsens opfattelse bør medvirke til, at der opstår uacceptable koncentrationer af stoffer i indeklimaluften i bygninger, hvor mennesker opholder sig, uanset om bygningerne anvendes til beboelse, børneinstitutioner, erhvervslejemål eller begge dele.

15 15 Hertil kommer, at Fødevaredirektoratet i sit høringssvar har bedt Miljøstyrelsen om at tage særligt hensyn til fødevaresikkerheden i forbindelse med renserier, der ligger i ejendomme med fødevarevirksomheder. Dette udelukker i sig selv, at der kan stilles lempeligere krav til renserier i erhvervsejendomme. Miljøstyrelsen må derfor afvise Dansk Renseri Forenings forslag til ændring af 4 og bilag Frist for opfyldelse af bekendtgørelsens krav ( 4, stk. 3) Dansk Renseri Forening foreslår, at fristen for opfyldelse af indretningskravene forlænges med 6 måneder til i alt 12 måneder. Det har meget længe været besluttet, at der skulle udstedes en bekendtgørelse med det formål at nedbringe koncentrationen af tetrachlorethylen i naborum til 0,1 mg. Forhandlingerne herom har taget længere tid end forventet, men ingen renserier er formentlig i tvivl om, at der kommer nogle generelle krav, som alle renserier og ind- og udleveringssteder skal leve op til. Miljøstyrelsen mener, i lyset heraf og under hensyn til stoffets farlighed, ikke at fristen for gennemførelse af de bygningsmæssige ændringer bør udsættes ud over de 6 måneder, som Miljøstyrelsen har foreslået. Samtidig er det Miljøstyrelsens opfattelse, at det rent praktisk er muligt at få arbejdet gjort inden for dette tidsrum. Hvis der skulle opstå problemer for den enkelte renseriejer med at få arbejdet helt færdig, kan Miljøstyrelsen ikke forestille sig andet, end at kommunerne vil se velvilligt på en mindre fristoverskridelse, hvis arbejdet er i gang. 3.4 Driftsjournaler Dansk Renseri Forening foreslår en ændring i afsnittet om ugentlige driftsjournaler. Som det fremgår af referatet fra testgruppemødet 1, er Miljøstyrelsen indstillet på at foretage følgende rettelser i bilag 5 under renserier: - Daglige driftsjournaler udgår. - I de månedlige driftsjournaler udgår punkt I de årlige driftsjournaler udgår punkterne 1, 4, 5, 8, 9 og 10. Med hensyn til ønsket om at præcisere pkt. 13 (dokumentation for årligt serviceeftersyn af ventilationssystem og aftrækskanal) under de årlige driftsjournaler opfordrer Miljøstyrelsen foreningen til at komme med en præcisering.

16 16 Med hensyn til driftsjournaler for ind- og udleveringssteder er Miljøstyrelsen indstillet på at foretage følgende rettelser: I bilag 5 under ind- og udleveringssteder: - Daglige driftsjournaler udgår - I de månedlige driftsjournaler udgår punkt 2. - I de årlige driftsjournaler udgår punkterne 1 og Egenkontrolmålinger ( 13) Foreningen mener, at 13 bør udgå, da der efter foreningens opfattelse ikke er hjemmel til at regulere koncentrationen af tetrachlorethylen i selve renseriet. Alternativt foreslås det, at grænseværdien for koncentrationen i renseriet fastsættes til 70 mg/m 3 svarende til den af Arbejdstilsynet fastsatte grænseværdi. Dansk Renseri Forening foreslår i den forbindelse, at målingerne foretages i form af en Drägerrørsmåling. Miljøstyrelsen skal hertil oplyse, at bestemmelsen i 13 om egenkontrol ikke indeholder en grænseværdi for koncentrationen af tetrachlorethylen i renserilokalet. Bestemmelsen er derimod konstrueret til brug for virksomhedens egenkontrol. Hvis koncentrationen målt i gennemsnit over en periode på dage ikke overstiger 5 mg/m 3, er det efter Miljøstyrelsens opfattelse tegn på, at maskinen vedligeholdes og kører optimalt, og at ventilationen fungerer hensigtsmæssigt. Hvis der ikke kan overholdes en koncentration på 5 mg/m 3 målt over dage, er det tegn på, at maskinen eller ventilationsanlægget ikke fungerer optimalt. I så fald er der stor risiko for, at der ikke kan overholdes en bidragsværdi på 0,1 mg/m 3 i lejligheder over renseriet. Efter Miljøstyrelsens opfattelse er der hjemmel til denne form for egenkontrol i miljøbeskyttelsesloven. Miljøstyrelsen vil dog gerne medgive, at det både ville være mere logisk og entydigt, hvis man fastsatte en grænseværdi i nabolejlighederne, som renseriet skulle overholde. Miljøbeskyttelsesloven indeholder imidlertid ikke en hjemmel til at pålægge en virksomhed at dokumentere, at den kan overholde en bestemt grænseværdi, hvis det forudsætter, at virksomheden skal måle på 3. mands ejendom. Miljøstyrelsen har konsulteret Justitsministeriet om spørgsmålet, som har bekræftet dette. Miljøstyrelsen har heller ikke mulighed for at pålægge kommunerne at stå for denne dokumentation, først og fremmest fordi loven bygger på princippet om, at forurene- 1 Referatet er fremsendt til Dansk Renseri Forening af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

17 17 ren betaler. Dette er baggrunden for, at Miljøstyrelsen har valgt den foreslåede konstruktion i 13, der giver sikkerhed for, at forholdene er i orden. Efter en gennemgang af samtlige høringssvar og det afholdte testgruppemøde stod det Miljøstyrelsen klart, at svagheden ved egenkontrolkravet i udkastets 13 er, at den enkelte renseriejer ikke på forhånd kan overskue, hvor store investeringer, der vil være nødvendige for at kunne leve op til bekendtgørelsen, idet en konsekvens af egenkontrolkravet kunne være, at driften kun kunne fortsætte, hvis rensemaskinen blev skiftet ud. Renseriejerne på testgruppemødet efterlyste et meget klarere signal om, hvor de skulle bevæge sig hen, hvad enten det drejede sig om udskiftning af nye maskiner eller overgang til alternativ teknologi. Miljøstyrelsen har taget kritikken til sig og foreslår derfor, at kravet om egenkontrol i renseriet erstattes med krav til maskinerne gående ud på, at de mindre gode maskiner ombygges, og at de dårlige maskiner udskiftes. Herved opnår man den effekt, at udledningen af tetrachlorethylen reduceres ved selve kilden. Kombinerer man dette med et krav om tætning af vægge og lofter, hvor opsætningen kontrolleres af 3. part samt et krav om effektiv ventilation med et stabilt undertryk, er det Miljøstyrelsens vurdering, at bidragsværdien på 0,1 mg/m 3 ikke overskrides. Dette giver efter Miljøstyrelsens opfattelse klarhed og overblik for den enkelte renseriejer Tætning af lofter og vægge (bilag 1) Miljøstyrelsen har noteret sig, at Dansk Renseri Forening tilslutter sig kravet om, at vægge og lofter til enhver tid skal være tætte Ventilation krav om undertryk (bilag 1) Miljøstyrelsen har noteret sig, at Dansk Renseri Forening tilslutter sig kravet om luftskifte 4 gange i timen i arbejdstiden og 2 gange i timen uden for arbejdstiden. Med hensyn til kravet om undertryk henvises til bemærkningerne ovenfor under punkt Obligatorisk kursus (forslag) Miljøstyrelsen mener det er fornuftigt, at Dansk Renseri Forening har oprettet et miljøkursus. Miljøstyrelsen har imidlertid ikke ressourcer til at gå ind i en lovpligtig uddannelse. 4 Konsekvenser for branchen hvis bekendtgørelsen gennemføres uændret

18 18 Det hævdes her, at bekendtgørelsen indirekte indeholder et forbud mod nye rensevæsker, som endnu ikke er kendt og udviklet. Miljøstyrelsen er ikke enig heri, og som nævnt ovenfor har det heller ikke været tanken at lægge hindringer i vejen for nye og bedre rensemetoder. Hvis det med tiden viser sig, at der kan foretages rensning med metoder, der ikke medfører problemer for naboer, er Miljøstyrelsen indstillet på at revurdere forbudet mod nyetablering. 4.3 Som nævnt ovenfor under pkt. 3.1 er Miljøstyrelsen indstillet på at frafalde forbudet mod n y- etablering af ind- og udleveringssteder i boligejendomme. 4.4 Som nævnt ovenfor under pkt. 2.8 er Miljøstyrelsen indstillet på at hæve grænsen for, hvornår et ind- og udleveringssted skal være omfattet af bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen opfordrer derfor Dansk Renseri Forening til at komme med et forslag til afgrænsning Med de foreslåede ændringer som nævnt under pkt. 2.6 mener Miljøstyrelsen, at påstanden kan tilbagevises. 4.6 Det hævdes, at allerede foretagne ændringer som følge af tilsynsmyndighedernes krav vil være overflødige og spildt. Miljøstyrelsen er ikke enig i denne påstand, idet de forbedringer, der hidtil er foretaget, svarer til de helt elementære dele af bekendtgørelsen om tæthed og ventilation. Miljøstyrelsen har ikke kendskab til, at der er stillet krav, som skulle ligge ud over bekendtgørelsens forslag. 4.7 Miljøstyrelsen er ikke i tvivl om, at kravet om ventilation og undertryk er nødvendigt for at kunne sikre en reduktion af den forurening, der i en lang række tilfælde er konstateret i boliger, der er naboer til renserier. 4.8 Der henvises til bemærkningerne ovenfor under punkt Afsluttende bemærkninger hovedkonklusioner

19 19 Miljøstyrelsen noterer sig, at Dansk Renseri Forening er positiv overfor, at miljøministeren udsteder en branchebekendtgørelse for renserier, og at branchen er indstillet på at imød e- komme krav om tætning af lofter og vægge samt ventilation. Dansk Renseri Forening kan tilslutte sig - krav om tætning af lofter og vægge i bebyggelser, der indeholder beboelse, - krav om overholdelse af en bidragsværdi på 0,1 mg/m 3 i naborum, og hvor kontrollen udføres af tilsynsmyndigheden, - krav om ventilation, - krav om driftsjournaler, - obligatorisk uddannelseskrav, og - krav om forsvarlig opbevaring af tetrachlorethylen. Miljøstyrelsen noterer sig endvidere, at Dansk Renseri Forening ønsker bekendtgørelsen ændret på følgende punkter: - Egenkontrolkravet i 13 bør udgå. - Undertryk kan ikke opretholdes på varme dage, og kravet bør derfor udgå. - Bekendtgørelsen bør kun omfatte renserier, der anvender tetrachlorethylen. - Bekendtgørelsen bør ikke omfatte ind- og udleveringssteder. - Fristen for gennemførelse af kravene bør forlænges betydeligt ud over de 6 måneder. Herudover noterer Miljøstyrelsen sig, at Dansk Renseri Forening vil være indforstået med at fremskynde fristen for overholdelse af VOC-direktivet til 2 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden. Endelig foreslår Dansk Renseri Forening, at der iværksættes en række relevante tiltag for renseribranchen med særlig fokus på renere teknologi. Ad 2. Miljøstyrelsens konklusion Miljøstyrelsen har foretaget en grundig gennemgang af foreningens høringssvar og de indkomne høringssvar i øvrigt og er på den baggrund indstillet på at foretage følgende væsentlige ændringer i bekendtgørelsen: 1. Forbudet mod etablering af nye renserier i boligejendomme ( 3) fjernes for renserier, der bruger kulbrinte. 2. Forbudet mod etablering af nye ind- og udleveringssteder i boligejendomme frafaldes.

20 20 3. Forbudet i 3 udvides til også at gælde bygninger, der indeholder daginstitutioner for børn og unge. 4. Nye renserier, der etableres i ejendomme med andre erhverv, skal udover de krav, der stilles i bilag 1 opsætte membraner på væggene i arbejdslokaler. Forslaget skal ses i sammenhæng med et ønske fra Fødevaredirektoratet om at sikre fødevaresikkerheden i tilstødende lokaler, der opbevarer fødevarer. 5. Forbudet mod nyetablering ( 3) udsættes til 6 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden. 6. Kapacitetsgrænsen for, hvor et ind- og udleveringssted skal være omfattet af reglerne, forhøjes til 6 ton pr. år. Dansk Renseri Forening opfordres til at bidrage til en alternativ afgrænsning, f.eks. i form af en omsætningsgrænse. 7. Det gøres valgfrit, om ind- og udleveringssteder vil installere tætte skabe med udsugning til det rensede tøj eller etablere undertryksgivende ventilation. 8. Kravet i bilag 1 om, at vinduer og døre skal holdes lukkede, ændres, således at der stilles krav om, at vinduer og døre skal holdes lukkede i perioden 1. oktober til 1. maj, men at vinduer og døre fra arbejdslokaler til det fri kan holdes åbne i åbningstiden resten af året, når det er nødvendigt for at opnå en rimelig komfort i renseriet. Det betyder, at døre fra renserilokalerne (dvs. rum der er tætnede) til andre rum, skal holdes lukkede. 9. Kravet om, at undertrykket skal måles, frafaldes, idet det forventes, at der ved det årlige serviceeftersyn af ventilationsanlægget foretages den nødvendige indjustering af anlægget. 10. Kravene til driftsjournaler forenkles, jf. punkt Egenkontrolkravet om måling af koncentrationen af tetrachlorethylen i selve renseriet frafaldes generelt og erstattes dels af krav til maskinerne, dels af krav om at tætningsarbejdet skal kontrolleres under opsætningen, se nedenfor under 12, 14, 15 og Når der etableres membraner eller tætte nedhængte lofter, jf. bilag 1, er det afgørende for, om arbejdet kommer til at give den ønskede effekt, at arbejdet udføres rigtigt. Miljøstyrelsen mener derfor, at det er nødvendig t, at tætningsarbejdet kontrolleres af en særlig byggesagkyndig for renseriets regning, mens arbejdet pågår. 13. Der tilføjes en ny bestemmelse om, at tæthedskravene i bilag 1, nr. 2 skal opfyldes, medmindre renseriet senest 3 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden kan dokumentere, at koncentrationen i naborum ikke overstiger 0,1 mg/m 3. Målingerne skal være foretaget i den eller de lejligheder, der ligger lige over renseriet. Målingerne skal endvidere være foretaget i perioden 1. oktober til 1. maj og under fuld drift. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at denne fritagelse fra tætning kun kan udnyttes, hvis renseriet ved frivillig aftale med n a- boerne kan skaffe målefirmaet adgang til den eller de lejligheder, der ligger lige over rense-

21 21 riet. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, kan der ikke opnås fritagelse. Dette hænger sammen med, at der ikke findes andre metoder til at påvise, at etageadskillelsen er tæt, end målinger i de tilstødende lejligheder Hvis et renseri anvender maskiner med kompressorkøling og kulfilter (i COWI s rapport benævnt som hovedgruppe 1-maskiner), skal renseriet ikke foretage forbedringer på maskinen ud over den g enerelle vedligeholdelse. 15. Hvis et renseri anvender maskiner med kompressorkøling, men uden kulfilter (i COWI s rapport benævnt som hovedgruppe 2-maskiner), skal maskinerne senest 1 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden bygges om, således at de svarer til hovedgruppe 1-maskinerne, dvs. med - eftermontering af kulfilter på selve rensemaskinen og - indkapsling af rensemaskinen kombineret med punktudsugning af tetrachlorethylen, medmindre renseriet senest 3 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden og herefter 1 gang om året ved målinger kan dokumentere, at koncentrationen i naborum ikke overskrider 0,1 mg/m 3. Målingerne skal foretages i vinterhalvåret, dvs. i perioden 1. oktober til 1. maj, og under fuld drift. Hvis det af renseriejeren rekvirerede målefirma ikke kan få adgang til nabolejligheder, kan dokumentationen foreligge i form af målinger i renseriet, der dokumenterer, at koncentrationen af tetrachlorethylen i renserilokalet ikke overstiger 5 mg/m Renserier, der anvender maskiner uden kompressorkøling og uden kulfilter, skal senest 1 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden udskifte maskinen med en ny det være sig med tetrachlorethylen eller alternative rensevæsker, medmindre renseriet senest 3 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden og herefter 1 gang om året ved målinger kan dokumentere, at koncentrationen af tetrachlorethylen i naborum ikke overstiger 0,1 mg/m 3. Målingerne skal foretages i perioden 1. oktober til 1. maj og under fuld drift. Hvis det af renseriejeren rekvirerede målefirma ikke kan få adgang til nabolejligheder, kan dokumentionen erstattes af målinger i renseriet, der dokumenterer, at koncentrationen af tetrachlorethylen i renserilokalet ikke overstiger 5 mg/m Nye tetrachlorethylen-maskiner, der installeres senere end 6 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden, skal være forsynet med måleudstyr, der kan måle koncentrationen i 2 Miljøstyrelsen har spurgt Justitsministeriet, om det med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven var muligt at pålægge kommunerne at skaffe en virksomhed adgang til 3. mands ejendom med det formål at udnytte muligheden for en dispensation fra bekendtgørelsens regler. Justitsministeriet har hertil oplyst, at der ikke er hjemmel hertil i miljøbeskyttelsesloven. Kommunerne kan med andre ord ikke bistå en renseriejer, hvis han måtte ønske at udføre målinger, men ikke kan få adgang.

22 22 tromleluften og med dørlukke, der ikke tillader døren at åbne, før koncentrationen af tetrachlorethylen er under 2 g /m 3. Med venlig hilsen Helge Andreasen Kopi af dette brev er tillige sendt til Dansk Renseri Forening.

Til samtlige kommuner og Miljøcentre. Vedrørende bekendtgørelse om etablering og drift af renserier ./.

Til samtlige kommuner og Miljøcentre. Vedrørende bekendtgørelse om etablering og drift af renserier ./. Til samtlige kommuner og Miljøcentre Industrikontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 1014-0001 Ref.: LHE/SMA/ET/9 Den 3. juli 2003 Vedrørende bekendtgørelse om etablering og drift af renserier./.

Læs mere

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Workshop om "Prioritering af Indeklimasager" Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Teknik og Administration nr. 2, 2010 Afdampningskriterier

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om etablering og drift af renserier

Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om etablering og drift af renserier MILJØstyrelsen Industrikontoret 24. juni 2003 ET/SA/LHE/9 1014-0001 Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om etablering og drift af renserier Den 10. april 2002 sendte Miljøstyrelsen udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K 24. juli 2013 UHa Deres sagsnr.: MST-600-00023 Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade 29 1401 København K Høring af udkast til ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny bekendtgørelse med lister over

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret HØR ING SN OT AT EK ST ERNE HØR INGSPART ER 25. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling,

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Direktivet omfatter både sprøjtemidler og biocider, og kaldes i det følgende for rammedirektivet

Direktivet omfatter både sprøjtemidler og biocider, og kaldes i det følgende for rammedirektivet Se adresseliste Pesticider og Genteknologi J.nr. MST-600-00004 Ref. asj Den. maj 2013 Høring om ny bekendtgørelse om brug af gas ved skadedyrsbekæmpelse Miljøstyrelsen sender hermed forslag til ny bekendtgørelse

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening.

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. 31-03- 2008 De har ved brev af 8. december 2006 rettet henvendelse til det daværende Statsamtet Sønderjylland med en klage over Miljøcenter

Læs mere

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Kemikalier J.nr. 001-05574 Ref. Jukof/beand Dep/kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Notat MILJØSTYRELSEN Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. fje/asc BIDRAG TIL SAMLENOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets

Læs mere

Landbrug & Fødevarers bemærkninger til ændringsforslag til L 121 om modernisering af planloven.

Landbrug & Fødevarers bemærkninger til ændringsforslag til L 121 om modernisering af planloven. Dato 27. april 2017 Side 1 af 5 Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø erst@erst.dk Landbrug & Fødevarers bemærkninger til ændringsforslag til L 121 om modernisering af planloven. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Renseriet bør finde en løsning herpå. Jeg regner med en tilbagemelding fra dig, om hvilken løsning I vælger samt tidsperspektivet herfor.

Renseriet bør finde en løsning herpå. Jeg regner med en tilbagemelding fra dig, om hvilken løsning I vælger samt tidsperspektivet herfor. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Refina Vask & Rens Att. Allan Larsen Fremsendt på e-mail: al@refina.nu Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr.

Læs mere

AUDITTEKNIKKER I MILJØTILSYNET

AUDITTEKNIKKER I MILJØTILSYNET Notat Envina AUDITTEKNIKKER I MILJØTILSYNET 7. maj 2014 Projekt nr. 217134 Dokument nr. 1211121254 Version 1 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Indhold 1.1 CASE SCENARIE VIRKSOMHEDER - RENSERIET

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr.

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr. Til ØU til orientering Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort Miljøstyrelsen Roskilde har bekendtgjort kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut og har dermed meddelt

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Undersøgelsen af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket skal så vidt muligt omfatte følgende anlæg: KYV21 og/eller KYV 22 KYV51 eller KYV 52

Undersøgelsen af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket skal så vidt muligt omfatte følgende anlæg: KYV21 og/eller KYV 22 KYV51 eller KYV 52 Dong Energy Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Roskilde J.nr. MST-1272-00643 Ref. Annje/jojak 23. februar 2012 Påbud om måling af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket Dong Energy

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

NOTAT GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU

NOTAT GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 83 Offentligt NOTAT EU & International politik J.nr. 001-06223 Ref. Den 16. november 2011 GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU Kommissionens forslag til beslutning

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01286/Dep. sagsnr. 8959 Den 1. juli 2011 FVM 908 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride kvalitetskravene

Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride kvalitetskravene PARTSHØRING Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 13-12-2017 Reference: Peter Thastum Tlf.: 89594006 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 17/18835 Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride

Læs mere

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S 16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv 22-03-2016 Sagsnr. 2016-0002562 Dokumentnr.

Læs mere

NOTAT. Erhverv J.nr. MST Ref. krrst Den 4. maj 2016

NOTAT. Erhverv J.nr. MST Ref. krrst Den 4. maj 2016 NOTAT Erhverv J.nr. MST-1220-00012 Ref. krrst Den 4. maj 2016 Høringsnotat vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter Miljøstyrelsen sendte 7. oktober 2015 udkast

Læs mere

Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer

Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer Miljøteknologi MST-5201-00056 Ref. EVNST Den 26. september 2016 Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer Et udkast til bekendtgørelsen

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 4. november 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

Bekendtgørelse om etablering og drift af renserier 1)

Bekendtgørelse om etablering og drift af renserier 1) BEK nr 1457 af 07/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler At-VEJLEDNING A.1.7 Februar 2002 Recirkulation Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø København, den 3. juni 2013 Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Sydhavnen, Aarhus Midtby.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Sydhavnen, Aarhus Midtby. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. januar 2017 Lokalplan 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 08-12- 2010 TILSYNET Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Statsforvaltningen Midtjylland, fører i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt MILJØstyrelsen 9. Marts 2011 Pesticider & genteknologi JL/japed(dep) GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådsdirektiv

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Ventilation DDenne DCUM-vejledning handler om ventilation på uddannelsessteder. en beskriver, hvad man bruger ventilation til, og hvilken påvirkning dårlig luftkvalitet har både på helbredet og præstationsevnen.

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

NOTAT. Erhverv J.nr.: MST Ref. mamae/latha/sezce Den 31. oktober 2016

NOTAT. Erhverv J.nr.: MST Ref. mamae/latha/sezce Den 31. oktober 2016 NOTAT Erhverv J.nr.: MST 1222-00054 Ref. mamae/latha/sezce Den 31. oktober 2016 Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger At-VEJLEDNING D.7.1-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-meddelelse nr. 4.30.1 af april 1993 Arbejdshygiejniske målinger Vejledning om målingstyper, brug af målinger samt vurdering af måleresultater

Læs mere

[Forsvarsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål nr. A og B]

[Forsvarsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål nr. A og B] Erhvervsudvalget (2. samling) B 34 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt [Forsvarsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål nr. A og B] Fyrværkeriulykken i Seest ved Kolding den 3. november 2004 viste mod

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 15.5.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 284/2004 af Charles Winfield, britisk statsborger, om drikkevandskvaliteten i Alicante i Spanien

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås.

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås. 2015-46 Advarsel til kommunalt ansat opfyldte ikke de almindelige krav om klarhed En kommunalt ansat fik en skriftlig advarsel, med den begrundelse at hun ikke forvaltede sin faglige rolle professionelt.

Læs mere

Og det betyder, at det bliver vores politiker, der i sidste ende afgøre spørgsmålet om Nyttiggørelse

Og det betyder, at det bliver vores politiker, der i sidste ende afgøre spørgsmålet om Nyttiggørelse Mailkommunikation med Ole Holst og Miljøstyrelsen om nyttiggørelse af affald i støjvold. (af hensyn til formatbegrænsningerne i sagsfremstillingen anvendes denne kopi på sagen) Afsluttende mail er fra

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tapning af flygtige væsker med flammepunkt under 60 C til lukkede beholdere

Tapning af flygtige væsker med flammepunkt under 60 C til lukkede beholdere Nordcoll A/S Egeskovvej 12 3490 Kvistgård Steen Seier Karlsen Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 02.12.2016 Sagsnr. 16/ Sagsbehandler Malene

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Såfremt Shell foreslår, at der gøres brug af andet end landanlæg, ek-

Såfremt Shell foreslår, at der gøres brug af andet end landanlæg, ek- A/S Dansk Shell Shell-Raffinaderiet Fredericia Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01022 Ref. Klhou/subjo 5. december 2012 Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af Shell

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark.

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark. Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

De indkomne bemærkninger, der kommenteres nedenfor, har ikke givet anledning til at ændre den foreløbige beslutning eller udgiftsfordeling.

De indkomne bemærkninger, der kommenteres nedenfor, har ikke givet anledning til at ændre den foreløbige beslutning eller udgiftsfordeling. Udkast til endelig afgørelse til endelig afgørelse om istandsættelse af den private fællesvej, Kildeager, i Snoldelev Til ejerne af Kildeager 1, 2, 3, 4, 5 og 7 LE34 Århus Ryhavevej 7 8210 Århus V Tlf

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 28.1.2011 2010/0301(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om forslag

Læs mere

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen.

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen. [Advokat for A, B og C] Jord & Affald J.nr. 133/K03-0046 Ref. SIHO Den 12. juli 2006 Deres j.nr. 750643 Miljøstyrelsen ophæver Viborg Amts afgørelse af 14. marts 2006 om indbygning af forurenet jord i

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne, som følge af at indklagede

Læs mere

Den relevante EU-regulering er i denne sammenhæng den såkaldte POPforordning 1 og deponeringsdirektivet (med tilhørende EU-Rådsbeslutning om

Den relevante EU-regulering er i denne sammenhæng den såkaldte POPforordning 1 og deponeringsdirektivet (med tilhørende EU-Rådsbeslutning om Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen Jord og Affald, nr. 1/2011 Jord & Affald J.nr. Ref. annsc/lgr/jogha/kavje/dbh Den 21. januar 2011 Vejledende udtalelse om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Miljøregulering af virksomheder Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Kategorisering 1. Godkendelsespligtige a) Bilag 1-virksomheder ( de store ) a1) IPPC a2) Få andre typer b) Bilag 2 ( de forenklede )

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 26. oktober 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Efter klagenævnets opfattelse er det nu fremsatte lovforslag (L 204 af 29. april 2011) imidlertid ikke egnet til at sikre formålet.

Efter klagenævnets opfattelse er det nu fremsatte lovforslag (L 204 af 29. april 2011) imidlertid ikke egnet til at sikre formålet. Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V. Telefon: 33 30 77 00 - Telefax: 33 30 76 00 - mail: klfu@eogs.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk moc@kfst.dk

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 7. og 9. kontor, dep 3.1 og 2.1 Sagsnr.: dep 13175 Den 2. september 2008

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af støj

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Skabelon til høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

DAKOFA NETVÆRK for Bygge- og Anlægsaffald Netværksmøde d. 28-5- 2015 samt kommentarer fra høringsmøde d. 16. Juni 2015 i MST

DAKOFA NETVÆRK for Bygge- og Anlægsaffald Netværksmøde d. 28-5- 2015 samt kommentarer fra høringsmøde d. 16. Juni 2015 i MST Høringsudkast til ændring af bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret uforurenet bygge- og anlægsaffald, nr. 1662:2010 Henvisning

Læs mere