Aabenraa Kommune. Årsberetning Bilagshæfte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aabenraa Kommune. Årsberetning 2014. Bilagshæfte"

Transkript

1 Aabenraa Kommune Årsberetning 2014 Bilagshæfte

2 Indholdsfortegnelse: Bevillingsoversigt 2 Hovedoversigt 4 Regnskabssammendrag 6 Udvalgsopdelte regnskaber Skatter og generelle tilskud Økonomiudvalg Økonomiudvalg puljer Arbejdsmarkedsudvalg Børne- og Uddannelsesudvalg Kultur- og Fritidsudvalg Social- og Sundhedsudvalg Teknik- og Miljøudvalg Vækst- og Udviklingsudvalg Beredskabskommission Renter og kursregulering Skattefinansierede anlæg Jordforsyningen Finansforskydninger Status hovedområder 104 Specificeret statusbalance 105 Tværgående artsoversigt 125 Afrapportering vedrørende den dialogbaserede aftalestyring Ejendomsfortegnelsen Lejekontrakter Indledning A2-rapport Kultur-Miljø og Erhverv A2-rapport Pleje og Omsorg A2-rapport Sundhed og Forebyggelse A2-rapport Handicap & Psykiatri A2-rapport Sundhed og Forebyggelse A2-rapport Arbejdsmarkedsudvalg A2-rapport Børne- og Uddannelsesudvalg A2-rapport Skole og Undervisning A2-Rapport Teknik og Miljø

3 Bevillingsoversigt (beløb i kr.) Det skattefinansierede område Skatter og generelle tilskud Oprindeligt 2014 Overført fra 2013 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret 2014 Forbrug 2014 Rest Forbrugs % Tilskud/udligning % Skatter % Beskæftigelsestilskud % Skatter og generelle tilskud i alt % Driftsudgifter Økonomiudvalg % Økonomiudvalg - Puljer og Tjenestemandspension % Arbejdsmarkedsudvalg (serviceudg.) % Børn- og Uddannelsesudvalg (serviceudg.) % Kultur- og Fritidsudvalg % Social- og Sundhedsudvalg (serviceudg.) % Teknik- og Miljøudvalg % Vækst og Udviklingsudvalg % Beredskabskommission % Serviceudgifter i alt % Arbejdsmarkedsudvalg (ovf. udg.) % Børn- og Uddannelsesudvalg (ovf. udg.) % Social- og Sundhedsudvalg (ovf. udg.) % Arbejdsmarkedsudvalg - Forsikrede ledige (ovf. udg.) % Overførselsudgifter i alt % Social- og Sundhedsudv. aktivitetsbestemt medfin % Driftsudgifter i alt % Renteudgifter netto i % 2

4 Bevillingsoversigt (beløb i kr.) Det skattefinansierede område alt Oprindeligt 2014 Overført fra 2013 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret 2014 Forbrug 2014 Rest Forbrugs % Resultat af ordinær drift % Anlæg - Økonomiudvalg % Anlæg - Arbejdsmarkedsudvalg Anlæg - Børn- og Uddannelsesudvalg % Anlæg - Kultur- og Fritidsudvalg % Anlæg - Social- og Sundhedsudvalg % Anlæg - Teknik- og Miljøudvalg % Anlæg - Vækst og Udviklingsudvalg % Anlæg - Beredskabskommission % Anlæg (ekskl. Jordforsyning) i alt % Jordfors. - Økonomiudv. (køb af jord og salgsindtægter) % Jordfors. - Vækst og Udviklingsudv. (byggemodn.) % Jordforsyning netto i alt % Skattefinansierede anlæg i alt % RESULTAT (før låneoptagelse) % Låneoptagelse % Afdrag på lån i alt % Netto låneoptagelse % RESULTAT I ALT (incl. låneoptagelse) % Kursregulering -40 Finansforskydninger m.v % Påvirkning kassebeholdning % 3

5 Hovedoversigt 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Regnskab udg. Regnskab indt. Opr. udg. Opr- indt. Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Korr. udg. Korr. indt Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( )

6 Hovedoversigt 2014 Øvrige balanceforskydninger ( ) Regnskab udg. Regnskab indt. Opr. udg. Opr- indt. Korr. udg. Korr. indt Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

7 Regnskabssammendrag 2014 Funktion Regnskab 2014 Korr Oprindeligt 2014 Tillægsbevilling 2014 Omplacering 2014 Rest. korr Resultat Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Fælles formål Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Grønne områder og naturpladser Andre fritidsfaciliteter Naturforvaltningsprojekter Natura Skove Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Skadedyrsbekæmpelse Skorstensfejerarbejde Redningsberedskab Resultat Andre forsyningsvirksomheder 0 0 6

8 Regnskabssammendrag 2014 Regnskab Korr Oprindeligt 2014 Tillægsbevilling 2014 Omplacering 2014 Rest. korr Resultat Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Vejanlæg Standardforbedringer af færdselsarealer Fælles formål Busdrift Færgedrift Havne Lystbådehavne m.v Resultat Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning

9 Regnskabssammendrag 2014 Regnskab Korr Oprindeligt 2014 Tillægsbevilling 2014 Omplacering 2014 Rest. korr Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkebiblioteker Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda Resultat Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Resultat

10 Regnskabssammendrag 2014 Regnskab Korr Oprindeligt 2014 Tillægsbevilling 2014 Omplacering 2014 Rest. korr Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh

11 Regnskabssammendrag 2014 Regnskab 2014 Korr Oprindeligt 2014 Tillægsbevilling 2014 Omplacering 2014 Rest. korr Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Repatriering Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydels Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil

12 Regnskabssammendrag 2014 Regnskab Korr Oprindeligt 2014 Tillægsbevilling 2014 Omplacering 2014 Rest. korr Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udda Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Øvrige sociale formål Resultat Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistriktsområder

13 Regnskabssammendrag 2014 Regnskab Korr Oprindeligt 2014 Tillægsbevilling 2014 Omplacering 2014 Rest. korr Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Generelle reserver Resultat Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Kommunekreditforeningsobligationer Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Pantebreve Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekreditforeningen Kurstab og kursgevinster i øvrigt Garantiprovision Udligning og generelle tilskud

14 Regnskabssammendrag 2014 Regnskab 2014 Korr Oprindeligt 2014 Tillægsbevilling 2014 Omplacering 2014 Rest. korr Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Resultat Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Kommunekreditforeningsobligationer Refusionstilgodehavender Andre tilgodehavender hos staten Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med Pantebreve Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender

15 Regnskabssammendrag 2014 Regnskab 2014 Korr Oprindeligt 2014 Tillægsbevilling 2014 Omplacering 2014 Rest. korr Deponerede beløb for lån m.v Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Staten Legater Deposita Parkeringsfond Legater Deposita Staten Anden gæld Kirkelige skatter og afgifter Skyldige feriepenge(frivillig) Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Edb fejlopsamlingskonto Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekreditforeningen Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Gæld vedrørende færgeinvesteringer

16 Skatter og generelle tilskud 2014 Forbrug 2014 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korr. Rest korr. Forbrugs % Funktion - Hovedfunk Samlet resultat ,96 Generelle tilskud , Omstilling af folkeskolen , Fleksjobbonus til kom. arbejdsg , Tilsk.til styrket kvalitet i æl , Tilskud til bedre kvalitet i da , Tilskud til generelt løft i æld , Tilsk.tab refusionsoml.beskæft , Tilskud til "ø-kommuner" , Beskæftigelsestilskud-indtægter , Tilskud vedr.byrdefordelingsm.t , Særligt vanskeligt stillede kom , Kommunal udviklingsbidrag , Statstilskud til kommuner , Efterreguleringer - indtægter , Udligning vedrørende udlændinge , Udligning vedrørende udlændinge , Udligning af selskabsskat - ind , Kommunal udligning - tilskud ,01 Refusion af købsmoms , Refusion af købsmoms , Udgifter til købsmoms , Tilbagebet. refus. købsmoms (hu ,00 Skatter , Grundskyld, tilbagebetaling , Grundskyld , Dækningsafgift off.ejend. grund ,99 15

17 Skatter og generelle tilskud 2014 Forbrug 2014 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korr. Rest korr. Forbrugs % Dækningsafgift off.ejend. forsk , Afregning vedrørende det skrå s , Afregning af selskabsskat m.v , And.bruttosk.eft 48E kildesk.l , Kom.andel af skat af dødsboer , Forskudsbeløb af kommunal indk ,00 16

18 Økonomiudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering Korr. Rest korr. Forbrugs % Økonomiudvalget: ,71 Kultur, Miljø & Erhverv ,73 Vækst & Erhverv ,55 KME - Grundsalg ,50 Faste ejendomme KB ,27 Erhvervsservice og iværksætteri ,57 Jordforsyning ,26 Vedligehold usolgte byggegrunde mv ,26 Ubestemte formål ,26 Grunde - ubestemte formål ,26 Erhvervsservice ,62 Afd.Erhvervsservice - myndighed ,42 Afd. Erhvervsservice -øvrige ,18 Vækstsekretariatet ,26 Vækstsekretariatet ,26 Landdistr.og det grænseoverskr.samarb ,59 Grænseoverskridende Samarbejde ,59 KME - Forvaltningssekretariat ,99 KME - adm. fl. udg ,37 KME - Sekretariat - øvrige ,32 Mark og Hegnssyn ,58 KME - Sekretariat - Myndighed ,00 Driftssikring boligbyggeri ,63 Beboerklagenævn ,46 Huslejenævn ,73 Forpagtning kommunale jorde(øu) ,03 Drift & Anlæg ,61 17

19 Økonomiudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering Korr. Rest korr. Forbrugs % Drift & Anlæg ,00 Drift & Vedligehold ,28 Adm. Drift & Vedligehold ,05 Løn Drift & Vedligehold ,15 Ejendomme ,18 Adm. Ejendomme ,44 Kom.Ejendomme ,60 Andre faste Ejendomme ,60 Haderslevvej ,13 Midtpunktet, Gl.Søndergade ,43 Gazzværket ,72 Uge Asylcenter, Uge Allegade ,00 Trafik & Anlæg ,18 Løn Trafik og Anlæg ,20 Trafiknævn ,11 Kultur, Plan & Fritid ,23 Løn Kultur, Plan & Fritid ,41 Plan & GIS ,25 Løn Plan ,28 GIS & Kort ,00 Løn GIS & Kort ,00 Kultur & Fritid ,92 Løn Kultur og Fritid - Myndighed ,02 Løn Kultur og Fritid - Øvr.adm ,34 Byg, Natur & Miljø ,78 Løn Byg, Natur & Miljø ,83 Natur ,08 18

20 Økonomiudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering Korr. Rest korr. Forbrugs % Løn Natur ,50 Vandråd ,00 Miljø ,27 Adm.Miljø ,57 Løn Miljø ,00 Adm.vedr.miljøbeskyttelse ,85 Miljø & Industri ,70 # Løn Miljø & Industri ,70 Miljø & Landbrug ,32 Løn Miljø, Landbrug og industri ,32 Byg ,10 Adm. Byg ,00 Byg - Myndighed ,79 Byggesagsbehandling ,72 Beredskab ,51 Beredskabskommissionen ,51 Region Sønderjylland - Schleswig (total) ,76 Region Sønderjylland - Schleswig ,34 Region Sønderjylland Schleswig - øvrige ,17 Region Sønderjylland-Schleswig - led/adm ,53 Kulturaftale ,50 Kulturaftale led/adm ,93 Kulturaftale øvrige ,16 Børn og skole ,81 Fællessekr.Børn og Skole ,89 Amd./fælles udg. - Børn og skole ,84 Dagtilbud ,78 19

21 Økonomiudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering Korr. Rest korr. Forbrugs % Løn og adm. Dagpasning ,78 Skole og undervisning ,01 Skoleadm - Myndighed ,01 Børn & Familie ,07 Løn og adm. Børn og Famile ,59 Fælles ,40 Div.adm. Børn og Familie ,40 Tilbudsafdelingen ,69 Familieplejekonsulenter ,69 Familieplejekonsulenter ,69 Myndighedsafdeling ,49 Myndighedsafdeling løn ,49 Børne og Familie - Normalafdelingen ,18 Børn og Familie Handicap/Ungeindsats ,31 Børne og Familie - Ungeindsatsen ,10 Børne og Familie - Handicapteam ,70 Social & Sundhed ,24 Ledelse og Udvikling ,65 Fælles Social & Sundhed ,92 Løn og adm.ledelse og Udvikling (6) ,00 Seniorråd ,13 Handicapråd ,59 Sundhed & Forebyggelse ,87 S & F Administration ,87 S&F Administration (6) ,87 Visitation og Rehabilitering ,10 V & R Administration ,05 20

22 Økonomiudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering Korr. Rest korr. Forbrugs % V&R Adm.(personale kt.6) ,52 Styrkelse af hjeneskadeindsatsen, ,16 Ydelsesdelen - øvrige områder ,34 Tolkebistand ,34 Pleje og Omsorg ,02 Fælles formål, Pleje & Omsorg ,02 P & O - Administration ,02 Løn og adm. Pleje og Omsorg (kt.6) ,02 Handicap & Psykiatri ,44 H & P - Administration ,44 H & P - Administration ,44 Staben, Jobcenter ,03 Staben ,33 Fællesforvaltning ,93 Fællesforvaltning ,93 Regnskab ,40 Afdeling-regnskab ,55 Afdeling - myndighedsudøvelse ,77 Tværgående administration-regnskab ,46 Tværgående administration-regnskab ,46 Kantiner ,65 Kantiner - fællesudgifter ,70 Kantine Rådhus ,95 Kantine Rådhus ,95 Kantine Kallemosen ,57 Kantine Kallemosen ,57 Bygningsservice ,71 21

23 Økonomiudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering Korr. Rest korr. Forbrugs % Afdeling-Bygningsservice ,79 Tværgående admini.-bygningsservice ,24 Rådhuse ,70 Tinglev Midt ,43 Bov, Plantagevej ,82 # Felsted, Gråstenvej ,00 Rådhuset, Skelbækvej ,43 Storegade ,21 Kallemosen 20, jobcenter ,29 # Borgerservice-Rødekro ,00 Forsikringer ,30 Forsikringspræmier ,41 Forsikringsskader ,64 Adm.udgifter ,75 Budget ,37 Tværgående administration ,35 Afdeling ,67 Afdeling ,64 Udbudsenheden ,56 IT ,31 Afdeling-IT drift ,73 Afdeling - IT digitalisering ,78 Drift af IT ,77 System-aftaler ,23 HR - afdelingen ,19 Sikkerhedsgrupper ,11 Afdeling HR ,54 22

24 Økonomiudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering Korr. Rest korr. Forbrugs % Tværgående adm. - HR ,04 Personaleaktiviteter ,20 Arbejdsskader ,29 Elever ,90 Løn og adm elever ,90 Byrådssekretariatet ,64 Afdeling Byrådssekretariatet ,74 Tværgående adm. - Byrådssekretariatet ,64 Politisk organisation ,21 Fælles formål-pol.organisation ,30 Kommunalbestyrelse ,01 Fælles formål-kommunalbestyrelsen ,01 # Vdl./Borgm./viceborgm ,00 # Fast vdl. Byråd ,00 Kommissioner, råd og nævn ,88 Øvrige nævn ,88 Valg ,56 Fælles formål-valg ,50 Kommunale valg ,00 EU-valg ,00 Jobcenter & Borgerservice ,35 Jobcenter og Borgerservice, fællesområde ,30 Borgerservice og Sekretariat ,19 JB - Sekretariat ,93 Fl.udgifter JB - Sekretariatet(kt 6) ,93 Borgerservice Telefonomstilling ,47 JB - Sekretariatet (Skelbækvej 2) ,63 23

25 Økonomiudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering Korr. Rest korr. Forbrugs % Andre udgifter JB - Sekretariatet ,21 Borgerservice ,47 Fælles adm. Borgerservice ,50 Tolkebistand ,00 Borgerservice - Hovedcenter ,36 Lokalcenter Bov ,00 Jobcenter ,89 Jobcenter ,15 # Akutpakken ,74 # Brug for alle ,00 Løn og pers.udg. Jobcenter (konto 6) ,30 Job og Helbred, knude ,96 Job og Helbred ,96 # Job og Rehab, knude ,76 # Job og Rehab, jobcenter ,76 Job og Afklaring, knude ,85 Job og Afklaring ,56 # Job og Afklaring, udb. sdp ,20 Job og Afklaring, projekter ,91 Virksomhedscenter - generation ,00 Fleksjobambassadør ,00 Job og Virksomhed, knude ,99 Job og Virksomhed ,02 Job og Virksomhed, projekter ,00 Jobrettet opkv.af langtidsledige ,00 Ydelse og Integration, knude ,00 Ydelse og Integration, projekter ,00 24

26 Økonomiudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Budget Tillæg. bev. Omplacering Korr. Rest korr. Forbrugs % Projekt Netværk ,00 Direktion mm ,70 Direktion ,10 Løn og adm direktionen ,10 Bufferpulje ,71 Løn og adm bufferpulje ,71 Fællesadministrationen ,67 Fællesadministration ,67 Rammeændringer ,00 Rammeændringer ,00 Lukkede Knuder ,00 Staben-lukkede profitcentre ,00 # Integrationsråd ,00 25

27 Økonomiudvalg - puljer drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Tillæg. Bev. Omplacering Korr. Rest. korr. Budget Forbrugs % Staben ,01 Regnskab ,00 Barselspuljer ,00 Budget ,00 Lov- og cirkulærepulje ,00 HR - afdelingen ,98 Barsels- & lønpuljer ,00 Lønpuljer ,00 Kom.Fleksjobpulje ,00 Tjenestemandspension ,02 Tj.mandspension skattefinans.område ,99 Tj.mandspension forsyningsområde 8-8 0,00 Jobcenter & Borgerservice ,00 Borgerservice og Sekretariat ,00 Borgerservice ,00 Fælles adm. Borgerservice ,00 26

28 Arbejdsmarkedsudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Tillæg.bev. Omplacering Korr. Rest. Korr. Forbrugs % Arbejdsmarkedsudvalget: ,40 Staben, Jobcenter ,40 Jobcenter & Borgerservice ,40 Borgerservice og Sekretariat ,46 JB - Sekretariat ,46 Fuldtræfferen ,74 Det lokale Beskæftigelsesråd ,51 Førtidspension 35% og 50% ,56 Førtidspension med 50% ref ,72 Førtids.pens.35% ref. før ,00 Førtids.pens.35% ref. efter ,91 REVA ,00 REVA - drift (kom) - Lavgade ,00 Jobcenter ,37 Gråstenvej 1, Felsted ,10 Driftsudg.til den kom.besk.indsats ,24 # Projekt FVU over/under 30 år ,52 # Den særlige flexjobpulje ,00 Løn og pers.udg. Jobcenter (konto 6) ,44 Job og Helbred, knude ,43 Regres sygedagpenge + refusion ,53 Ressourceforløb ,75 Ressourceforløb (jobafklaringsforløb) ,04 Job og Helbred ,49 Revalidering ,02 Sygedagpenge ,97 # Job og Rehab, knude ,89 # Job og Rehab, jobcenter ,89 27

29 Arbejdsmarkedsudvalg drift 2014 Regnskab 2014 Opr. Tillæg.bev. Omplacering Korr. Rest. Korr. Forbrugs % Job og Afklaring, knude ,09 Kompetenceenhed ,48 Kruså Vandmølle ( Springbrættet) ,58 Job og Afklaring ,74 Aktiverede kontant-og udd.hjælps.modt ,51 Tilskud til personer i flexjob/led.ydels ,92 Beskæftigelsesordninger ,28 Kontant/udd.hj. selvfors.i løntilsk ,10 Kontant- og uddannelseshjælp ,29 Job og Virksomhed, knude ,03 Særl.uddan.ordn. og midlet.arb.mark.ydl ,16 Løn fors.led.særl.udd.+arb.mark.yd i km ,32 Løn til udd.ord/arb.mar.yd ansat i km ,22 Servicejob 0 0 0,00 Løn til personer i seniorjob ,68 Kompens.til pers.beret.til seniorjob ,82 Forsikrede ledige ,56 Besk.indsats forsikrede ledige ,30 Dagpenge til forsikrede ledige ,33 Besk.ordn.forsikr.ledige ,02 Fors.ledige udd.ordning/opbrugt DP-ret ,00 Dr.udg.til kom.besk.inds.fors.ledige ,46 Adm.udg. til andre akt.fors.ledige ,18 Ydelse og Integration, knude ,86 Kontanthjælp o. 60 år ,92 Enk.yd., AKT 81-85, SEL ,78 Repatriering 0 0 0,00 Introduktionsprogram og -forløb ,75 28

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Aabenraa Kommune Bilagshæfte til årsberetning 2015

Aabenraa Kommune Bilagshæfte til årsberetning 2015 Aabenraa Kommune Bilagshæfte til årsberetning 2015 Indhold Bevillingsoversigt 2015... 2 Hovedoversigt 2015... 4 Regnskabssammendrag 2015... 6 Udvalgsopdelte regnskaber... 17 Skatter og generelle tilskud

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Specifikationer til årsberetning 2012

Specifikationer til årsberetning 2012 Specifikationer til årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 6 Børne- og Familieudvalget...

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2009 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...29 Økonomiudvalget...31 Socialudvalget...61 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Ballerup Kommune budget 2015

Ballerup Kommune budget 2015 Ballerup Kommune budget 2015 Indholdsfortegnelse A. Forord... 2 B. Overordnet rammebeskrivelse... 4 C. Aftale om budget 2015... 10 D. Hovedoversigt og resultatoversigt... 37 E. Bevillingsoversigt... 41

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2010 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...59 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg..

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. Budget 2010 Budgetoverslagsår 2011-2013 Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 11 Artsoversigt.. 13 Budgetsammendrag...

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budget Budgetoverslagsår

Budget Budgetoverslagsår Budget 2017 Budgetoverslagsår 2018-2020 0000 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt...

Læs mere

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag Lemvig Kommune Budget 2013 Budgetoverslag 2014-2015-2016 Vedtaget ved 2. behandling af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Farve 3-5 Hovedoversigt til budget Grøn 7-13 Sammendrag

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT 7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV... * 269.401.731 2378.480.498-267.478 2.374.484-1.856 5.836-70 RENTER AF LIKVIDE AKTIVER... * 347 3.966.837-3.800- SKATTER M.V... * 347 3.966.837-3.800-22 RENTER

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Budget Budgetoverslagsår

Budget Budgetoverslagsår Budget 2017 Budgetoverslagsår 2018-2020 0000 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt...

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Generelle bemærkninger 1-11 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27

Generelle bemærkninger 1-11 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27 Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-11 Hovedoversigt 13-15 Budgetsammendrag 17-27 Bevillingsoversigt HK 0-6 29-56 Bevillingsoversigt HK 7 57-58 Bevillingsoversigt HK 8 59 Tværgående

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.

Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen. Specifikke Bemærkninger til Budget 2017 Punkterne navngives jfr. Autoriseret kontoplan. Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.

Læs mere

Generelle bemærkninger 1-12 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27

Generelle bemærkninger 1-12 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27 Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-12 Hovedoversigt 13-15 Budgetsammendrag 17-27 Bevillingsoversigt Hovedkonto 0-6 29-61 Bevillingsoversigt Hovedkonto 7 62-63 Bevillingsoversigt

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 6 Bevillingsoversigt... 8 Bevillingsspecifikationer... 10 Drift og refusion... 10 Anlæg... 20 Renter afdrag og finasiering... 26 soversigt... 28 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Generelle bemærkninger 1-6

Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Generelle bemærkninger 1-6 Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Generelle bemærkninger 1-6 Hovedoversigt til regnskab 7-10 Regnskabssammendrag 11-20 Regnskabsoversigt - Hovedkonto 0-6 21-42 Regnskabsoversigt - Hovedkonto 7 43-44

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 195

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 195 Budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 31 Bemærkninger... 43 Økonomiudvalget... 45 Socialudvalget...

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2008 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...49 Sundhedsudvalget...57 Beskæftigelsesudvalget...91

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

BUDGET Bog 2 - oversigter

BUDGET Bog 2 - oversigter 2 BUDGET 2017-2020 Bog 2 - oversigter December 2016 Indhold Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 11 Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...15

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere