Velkommen Nordisk Kriminologi 36 (8) 2010 (october)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen Nordisk Kriminologi 36 (8) 2010 (october)"

Transkript

1 Velkommen Nordisk Kriminologi 36 (8) 2010 (october) Nyheder fra Sekretariatet: NSfK post.doc forskningsstipendium Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi fejrer i 2012 sit 50 års jubilæum. I den anledning annonceres et stipendium på op til euro til en yngre nordisk forsker, der for nylig har afsluttet sin ph.d. afhandling i kriminologi eller et relateret område, eller som indleverer den til bedømmelse inden den 1. marts Projektet skal være af nordisk relevans. Det forventes, at stipendiaten, efter nærmere aftale, præsenterer sin forskning på et af NSfKs arrangementer i jubilæumsåret Rådet vil på sit årlige møde, i Stockholm i marts 2011, tager stilling til, hvilken ansøger der tildeles stipendiet. Ansøgningsfrist er 14. januar Se nærmere oplysninger. Rapport fra NSfKs 52. forskerseminar Hønefoss, Norge 2010 er blevet offentliggjort på vores hjemmeside. Forskningsbevillinger for 2011 NSfK yder forskningsstøtte for 2011 til kriminologiske og samfundsvidenskabelige projekter af nordisk relevans. Det er muligt at søge op til euro i støtte til individuelle projekter, og op til euro til fællesprojekter. Fællesprojekterne skal omfatte mindst tre nordiske lande, og involvere forskere fra mindst to af disse lande. Ansøgningsfrist er 15. desember Se nærmere oplysninger. Sekretariatsleder, Íris Björg Kristjánsdóttir Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheder fra Danmark af kontaktsekretær Dorthe Eriksen Nyt fra Justitsministeriet Nyt fra Regeringen Regeringen har offentliggjort en ny handlingsplan mod stofmisbrug - Kampen mod Narko II - der sætter bredt ind for at dæmme op for tilgangen af nye stofmisbrugere og bremse det seneste års stigning i narkotikarelaterede dødsfald. Handlingsplanen indeholder en lang række initiativer. De omfatter bl.a.: Udgående indsatser til unge med misbrugsproblemer i form af f.eks. opsøgende misbrugsbehandlere, der tilknyttes et uddannelsessted Forbud mod hele grupper af euforiserende stoffer for at gøre det vanskeligere for bagmænd at producere nye typer af syntetiske stoffer 1

2 En styrket behandlingsindsats i fængslerne kombineret med en skærpet kontrol af besiddelse af ulovlige stoffer i fængslerne Handlingsplanen rummer også en række initiativer i forhold til de mest udsatte stofmisbrugere bl.a. med fokus på blandingsmisbrug og på kombinationen af psykisk sygdom og stofmisbrug samt styrket misbrugsbehandling af de indsatte i fængslerne. Regeringen har præsenteret en samlet ghettoplan. Regeringen vil indlede et strategisk samarbejde med de 17 kommuner, hvor ghettoerne er beliggende. Strategien indeholder i alt 32 initiativer fordelt indenfor: Mere attraktive boligområder, der bryder isolationen Bedre balance i beboersammensætningen Styrket indsats for børn og unge Væk fra passiv forsørgelse på offentlige ydelser Bekæmpelse af socialt bedrageri og kriminalitet Regeringen har indgået satspuljeaftale for Der er blevet bevilget 33,5 millioner kroner til tre initiativer som tilsammen skal være med til at sikre, at indsatte får en god begyndelse i samfundet efter endt afsoning. 1. Køreplan for god løsladelse Formålet er at sikre, at alle relevante myndigheder involveres i at skabe den bedst mulige udslusning af indsatte. 2. Pilotprojekt med et bande-exit program Formålet er at hjælpe indsatte, der enten er på vej ind i rocker- eller bandemiljøet eller allerede er tilknyttet disse grupperinger, til at komme ud af miljøet igen. 3. Udvidelse af kriminalforsorgens mentorordning Formålet med mentorordningen er at knytte en voksenperson til de unge, der har behov for støtte og vejledning til at komme ud af kriminalitet. Nyt fra Justitsministeriet Justitsministeriet har i samarbejde med Rigspolitiet, Rigsadvokaten, Det Kriminalpræventive Råd, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Miljøministeriet og Forsikring & Pension udarbejdet en samlet indbrudspakke med tiltag til en styrket indsats mod indbrud i private hjem. Nyt fra Justitsministeriets forskningskontor Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden for at idømme unge lovovertrædere under 18 år en ungdoms-sanktion, jf. straffelovens 74 a, i kraft. Denne redegørelse vedrører de ungdomssanktioner, der er idømt i Der er i tidligere rapporter redegjort for sanktioner, der er idømt i perioden 1. juli 2001 til 31. december Nyt fra Servicestyrelsen Under Facaden 2010 nr. 2 2

3 I dette nummer af "Under Facaden" fortæller en kvinde, der er stoppet i prostitution, om det dobbeltliv hun levede, da hun var i prostitution. Om venskaberne der ebbede ud, om selvværdet der blev mindre fordi hun blev isoleret, og om den store pris børnene betalte, fordi de også blev isolerede sammen med hende Prostitution i Danmark Årsrapport 2009 Ny årsrapport redegør bl.a. for mediernes dækning af prostitutionsområdet. Øvrigt Social Kritik nr Nedsendt i mangel af bedre. Indeholder bl.a. artikler om de grønlandske fanger der dømmes til anbringelse i Danmark på ubestemt tid. Møder mv. DANSK KRIMINOLOGISK SELSKAB Onsdag den 8. december 2010 kl indleder Statsadvokat Jens Madsen, SØK, om Bekæmpelse af Økonomisk Kriminalitet. Desuden medvirker vicedirektør i Finanstilsynet, Julie Galbo om Tilsynets kontrolvirksomhed i forbindelse med værdipapirhandel/insiderhandel. Mødet finder sted i DJØF s mødecenter, Gothersgade 133, 1015 København K. Bogudgivelser Garde, Peter (red.), Torben Rasmussen (red.) og Jens Tolstrup (red.): Danmarks Arresthuse. Jurist- og Økonomforbundets forlag, København Kolind, Torsten (red.), Mads Uffe Pedersen (red.): Unge, rusmidler og sociale netværk. Aarhus Universitetsforlag, 2010 Kriminologiska och kriminalpolitiska nyheter från Finland, av kontaktsekreterare Regina Järg-Tärno En arbetsgrupp föreslår att tiggeri förbjuds i ordningslagen genom bestämmelser om tiggeri och olagligt upprättade läger. Man föreslår också för justitieministeriet att organisering av tiggeri ska förbjudas i strafflagen. Målet med lagändringarna och de andra åtgärderna är att förhindra organiserat tiggeri och det utnyttjande av tiggare som förekommer i samband med det. Arbetsgruppen konstaterar att genom att förbjuda tiggeri kan man förebygga sådan verksamhet där man utnyttjar människors utsatta ställning. Arbetsgruppen föreslår också att man ska samarbeta med tiggarnas ursprungsländer så att de får tillgång till riktig information om läget i Finland. Representanterna för justitieministeriet och social- och hälsovårdsministeriet har anmält avvikande mening om arbetsgruppens slutrapport. Slutrapporten finns på Intermin. Mer info. Programmet för minskande av våld mot kvinnor. I samhället bör nolltolerans råda mot allt slags familje- och närrelationsvåld. Våld mot kvinnor går också att förebygga. På såväl samhällelig som på samfundsnivå och i familjer bör det ske attitydförändringar som främjar en öppnare och säkrare omgivning. Våld mot kvinnan är inte en privatsak fastän de kvinnor som råkat ut för 3

4 våld ofta tänker så på grund av den skam de känner. Ett våldsoffer ska inte i efterhand behöva fundera på varför ingen erbjöd hjälp. I Finlands regerings tväradministrativa program för att minska våld mot kvinnor, som genomförs , presenteras 66 förslag till konkreta åtgärder och linjedragningar för att minska våldet mot kvinnor. Exempel på dessa är säkerhetsuppfostran avsedd för skolelever och studerande och attityduppfostran som ges åt civiltjänstgörare. Med hjälp av verksamhet som presenteras i programmet vill man hjälpa såväl våldsoffer som våldsaktörer. Mer on programmet. Nationellt handlingsprogramm för att minska kroppslig aga mot barn. Målet med programmet är att minska fysisk kroppslig aga mot barn med hälften fram till år 2012 i alla befolkningsgrupper. Handlingsprogrammet innehåller 16 åtgärdsförslag, som understryker stödet som måste ges till vuxna. Mer om nyheten och programmet. Statsrådet föreslår att lagen om främjande av integration i fortsättningen ska röra alla invandrare. Syftet med propositionen är att förtydliga lagstiftningen och se till att en större del av invandrarna får stöd för integrationen omedelbart efter att de anlänt till landet. I den nya integrationslagen beaktas utsatta kvinnor som en grupp med särskilda behov. En bra integration för sin del förebygger familjevåld och våld i parrelationer. Det kan finnas sådana typer av våld i olika invandrargrupper som är främmande för infödda finländare t.ex. hedersvåld och tvångsäktenskap. Det behövs bra samarbete mellan myndigheter, organisationer och invandrare för att förebygga våld av den här typen. Regeringens proposition med förslag till lag om främjande av integration finns på inrikesministeriets webbplats. Migrations- och Europaminister Thors tal här. Nyheten finns på Intermin. Städernas gemensamma säkerhetsprogram blir färdigt i slutet av året. Programmet bereddes under ledning av inrikesministeriet och ska innehålla gemensamma mål för att minska våldet, förbättra säkerheten för barn och unga, förbättra säkerheten i den bebyggda miljön och utarbeta en bosättningspolitik för den samt utveckla gemensamma strategier som främjar säkerheten. Nödcentralernas verksamhet har förbättrats betydligt under de senaste åren konstateras det i en utredning om genomförandet av nödcentralsreformen. Tillfredsställelsen bland befolkningen är enligt en enkät som genomfördes våren 2010 mycket hög. Nödcentralsverksamhetens vision är att det senast 2015 finns ett enhetligt, nätverksbaserat och pålitligt nationellt Nödcentralsverk i Finland, och att verket som den första länken utan dröjsmål och professionellt svarar på hjälpbehov i nödsituationer. Det skapar nya förutsättningar för ett närmare samarbete mellan polisen, räddningsväsendet, social- och hälsovården och gränsbevakningsväsendet och en mer flexibel användning av myndighetsresurserna. Utlåtandena om betänkandet om förvandlingsstraff för böter har sammanställts Arbetsgruppens mest centrala förslag var att förvandlingsstraff inte ska dömas ut om den bötfällde har konstaterats vara medellös vid utsökning. Förvandling av böter till fängelse ska dock vara möjligt om brotten som begåtts uppvisar uppenbar likgiltighet för lagens förbud och påbud. De flesta av remissinstanserna ansåg det vara viktigt att utveckla en samhällspåföljd som kunde tillämpas som förvandlingsstraff i stället för fängelse. En kommission för samhällspåföljder kommer att utreda vilken samhällspåföljd som ska kunna användas som förvandlingsstraff för böter. Arbetsgruppens betänkande og Nyheten. 4

5 Genomförandet av EU:s miljöbrottsdirektiv från år 2008 utvidgar juridiska personers straffansvar Utvidgningen kommer att omfatta straffbar användning av kärnenergi, brott mot bestämmelserna om explosiva varor och ovarsam hantering av farliga ämnen. Finlands lagstiftning uppfyller merparten av kraven i direktivet, ändringar krävs dock i bestämmelserna om juridiska personers straffansvar. Regeringen föreslår att i anslutning till riksdagens justitieombudsmans kansli inrättas ett operativt sett självständigt och oberoende Människorättscenter fr.o.m. år Syftet med centret är att främja informationen, fostran, utbildningen och forskningen samt samarbetet i anslutning till dem i fråga om grundläggande fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter. Förmedling av tobak till minderåriga brottslig handling. Från början av oktober får tobaksprodukter och rökdon inte säljas, förmedlas eller på annat sätt överlåtas till den som inte har fyllt 18 år. Förbudet gäller förutom handeln också privatpersoner. I den nya tobakslagen begränsas tobaksprodukternas synlighet och tillgång speciellt i barns och ungas vardagsmiljö. Syftet med tobakslagen är att användningen av tobaksprodukter ska upphöra i Finland. Lagen träder i kraft 1 oktober Publicerat: En enkätstudie om hur familjemedlemmar till offer för brott mott liv klarar sig, deras mentala hälsa och erfarenheter av stöd och tjänster. Deltagarna frågades om posttraumatisk stresstörning, depression, sömnkvalitet, sorgereaktioner och förlängd sorg och utvärderade det stöd och de tjänster som de fått samt medias verksamhet. Vid sidan av traumatisk sorg och hälsorelaterade och sociala problem vållade brottet ekonomiska och andra förluster för de anhöriga. Rapporteringen av fallet i media hade negativa konsekvenser på hälsotillståndet för ca 1/3 av intervjuade. För de flesta var familjen den viktigaste resursen när det gäller socialt stöd och ca hälften att de fått tillräckligt med professionellt stöd, hjälp och vård. Ställningen för anhöriga i rättsprocessen upplevdes som svag och belastande. På basis av studien rekommenderas effektiverad och vidsträckt utveckling av tjänster för familjemedlemmarna till offren för brott mot liv. Report: Crime Trends in Finland 2009 (RIKOLLISUUSTILANNE 2009) The societal changes in Finland during the last decades are reflected in the statistics on recorded crime. Recorded crime in general increased during the 1960s and the 1970s due to rapid urbanization and as the large post-war age cohorts reached a crimeintensive age. The surge in recorded crime was followed by a period of more stable trends. In the early 1990s, together with the economic recession, major property crime categories stabilized and like thefts, even began to decrease. In the 2000s the decreasing trend in theft, especially in car thefts and burglaries has strengthened. A slight downward trend can also be observed in homicides, a problem crime in Finland, and robberies. On the contrary, the number of recorded assaults has steadily increased to recent years. This is however partly due to increased reporting, as victimization surveys show no corresponding increase. 5

6 Kriminalpolitiske nyheder fra Grønland, af kontaktsekretær Marie Kathrine Poppel Beslutning om at oprette behandlingstilbud til voldelige mænd og kvinder Inatsisartut (Grønlands landsting) har på sin efterårssamling 2010 vedtaget at pålægge Naalakkersuisut (landsstyret) at oprette behandlingstilbud til voldelige mænd og kvinder. Formålet med beslutningen er at nedbringe omfanget af vold i samlivsforhold. I 2008 var der 523 retsforhold vedrørende voldsforbrydelser og næst efter værtshusslagsmål er vold i samlivsforhold den næststørste gruppe af voldssager. Atugagdliutit /Grønlandsposten AG nr. 42, 20. oktober Høring om menneskerettigheder i Nuuk Den 25. oktober gennemførtes i Katuaq, Nuuk, en offentlig høring om menneskerettigheder. Anledningen var, at Danmark, Grønland og Færøerne den 2. maj 2011 for første gang skal eksamineres i FN s Menneskerettighedsråd. Alle FNmedlemslande skal i løbet af en firårig periode eksamineres under Universal Periodic Review (UPR). Den offentlige høring gennemførtes i et samarbejde mellem Naalakkersuisut og det danske Udenrigsministerium. Omkring tyve forskellige emner blev taget op af enkeltpersoner og organisationer. Der blev bl.a. rejst spørgsmål om information og høring af fiskere og fangere forud for fiskestop ; efterlysning af lov til sikring af retten til at have en far ; oprettelse af et grønlandsk menneskerettighedsinstitut, så borgerne i Grønland og ikke mindst enkeltsprogede grønlændere har et sted at henvende sig om menneskerettigheder; nogle grønlandske kriminelle og psykisk syge kriminelles afsoning af deres straf i Danmark. Sermitsiaq nr. 43, 29. oktober Forslag om at Grønland får sit eget menneskerettighedsinstitut I forbindelse med høring om menneskerettigheder i Nuuk, 25. oktober 2010 pegede flere på vigtigheden af, at Grønland får sit eget menneskerettighedsinstitut. I øjeblikket er Dansk Institut for Menneskerettigheder det eneste i Rigsfællesskabet. Det har ifølge lovgivningen mandat til også at monitorere og fremme menneskerettigheder i Grønland. Inuit Circumpolar Council, ICC og Kattuffik Ataata (foreningen for juridisk faderløse) har fremført, at én national menneskerettighedsinstitution ikke er nok, og det danske institut bakker op omkring oprettelsen af et grønlandsk institut. I 2008 vedtog det daværende landsting, at landsstyret skulle undersøge grundlaget for at oprette et grønlandsk institut. Det grønlandske selvstyres lov- og justitsafdeling og udenrigsdirektoratet undersøger, hvilke muligheder der er for at oprette sådan en institution her i Grønland. Retschefen i Formandens Departement forventer, at undersøgelserne kan være afsluttet inden for cirka et halvt år, hvorefter politikerne skal træffe beslutning om, hvorvidt et institut skal etableres i Grønland. KNR 27.oktober Mangel på anstaltspladser fører til overvejelse af ventetidsbetinget benådning. Når den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq i midten af december 2010 lukker, reduceres det samlede antal anstaltspladser med 40 til i alt 142 pladser. Først i 2012 vil der igen være 180 anstaltspladser i Grønland, når en ny anstalt i Tasiilaq med 15 pladser er færdiggjort, og en nye anstalt i Nuuk med 76 pladser i slutningen af 2012 bliver klar til ibrugtagning. 177 personer står i øjeblikket (oktober 2010) på venteliste til at afsone deres dom. Ifølge avisen AG har Rådet for Grønlands Retsvæsen derfor overvejet indførelse af en såkaldt ventetidsbetinget benådning. En ventetidsbetinget benådning forudsætter en ændring af kriminalloven. Benådningen vil eksempelvis kunne søges, hvis den dømte efter 18 måneders ventetid (eller længere) på at afsone en kortere dom ikke har kunnet komme til at afsone og ikke har begået ny kriminalitet. Atugagdliutit /Grønlandsposten AG nr. 43, 27. oktober

7 Planer om uddannelsesmuligheder og misbrugsbehandling for indsatte i det kommende fængsel i Nuuk Den danske stat planlægger anlæg af et nyt fængsel i Nuuk. Det forventes, at det kommende fængsel vil blive taget i brug i slutningen af Det nye fængsel vil have plads til 76 indsatte, og det ventes at skabe 58 nye arbejdspladser. De indsatte vil ifølge svar fra den danske justitsminister blandt andet kunne bruge tiden på at uddanne sig. Efter planen vil der være folkeskoleundervisning på 9. og 10. klasses niveau, ligesom myndighederne regner med at etablere en helt ny erhvervsuddannelse i samarbejde med blandt andet Handelsskolen, Levnedsmiddelskolen, Søfartsskolen og Jern- og Metalskolen. Af svaret fra den danske justitsminister fremgår det, at de indsatte vil få tilbudt behandling for misbrug samt for sædelighedsforbrydelser. Der er i 2010 ansat en behandlingskonsulent i Kriminalforsorgen i Grønland, der skal forberede behandling og forsorgsmæssig indsats i alle anstalter. En arbejdsgruppe skal undersøge hvordan den nødvendige psykologiske og psykiatriske behandling skal varetages. Der vil i øvrigt blive indrettet et religiøst rum, hvor de indsatte kan dyrke deres tro, ligesom de vil få adgang til kirkegang og 22. oktober 2010 Kriminologiske nyheter fra Island for october og november bringes samlet i næste udgivelse. Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheter fra Norge av kontaktsekretær Mari-Louise Pabsdorff Kriminalpolitiske nyheter Forslag om ny særreaksjon for utilregnelige Justisdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet et høringsforslag om tidsbegrenset tvungent opphold i psykisk helsevern for utilregnelige som begår vedvarende og samfunnsskadelig kriminalitet. Særreaksjonen er ifølge justisminister Knut Storberget ment å treffe de som er for friske til tvungen behandling, men samtidig utilregnelige i stafferettslig forstand. Høringsforslaget har frist til 1. februar Les mer på regjeringens nettsider. Forslag om etterforskningsplikt ved uventet barnedød Regjeringen har sendt på høring et forslag om etterforskningsplikt når barn dør plutselig og uventet. Tiltaket er ment å virke til at straffbare forhold blir avdekket og ført for retten. Høringen har frist til 1. februar Les mer på regjeringens nettsider. Åpnet rusakutten i Bergen 29. oktober åpnet statsminister Jens Stoltenberg rusakutten i Bergen. Rusakutten skal bedre hjelpe- og behandlingstilbudet for rusbrukere, og er ledd i regjeringens opptrappingsplan på rusfeltet. Les mer på regjeringens nettsider. Nulltoleranse for kjøring i ruspåvirket tilstand 7

8 Regjeringen har lagt frem et lovforslag som vil innebære nulltoleranse for kjøring i ruspåvirket tilstand. Les mer om lovforslaget på regjeringens nettsider. Aktuelle utgivelser Cannabiskultur Cannabis er ikke først og fremst farlig i biomedisinsk forstand, men fordi det inngår i en subkultur som fort kan bli en identitet. Det hevder Willy Pedersen og Sveinung Sandberg ved UiO i boka Cannabiskultur. Boka bygger på over 100 kvalitative intervju med hasjrøykere, smuglere, selgere, dyrkere og medisinske brukere, og diskuterer cannabisens symbolske bruk og mening. Les mer på Universitetsforlagets nettsider. Juryen for fall - demokrati og rettssikkerhet I boka Juryen for fall kritiserer Lars-Jonas Nygard den norske juryordningen, og hevder at ordningen truer rettsikkerheten. Nygard trekker særlig frem problemer knyttet til bevisvurdering, og mener den rettsbelæring som foregår mellom lagmann og lagretten ikke er tilfredsstillende. Nygard foreslår juryordningen erstattet av en meddomssrett etter dansk modell. Boka er basert på Nygards doktoravhandling fra 2009 og er ugitt på Unipub. Se mer på UiO s nettsider. Risiko og marginalisering I boka Risiko og marginalisering. Norske barns levekår i kunnskapssamfunnet tar Ivar Frønes for seg levekår og risikofaktorer hos barn, med sikte på å identififsere faktorer som bidrar til sosial eksklusjon senere i livet. Se mer på UiO s nettsider. Religions- og trosfrihet i Kina Koen Wellen ved Norsk senter for menneskerettigheter har skrevet boka Freedom of religion or belief in China; Experiences from the Sino-Norwegian human rights dialogue. Boka er basert på dialoger gjennom et tiår mellom Oslokoalisjonen for trosog livssynsfrihet og kinesiske myndigheter. En av Wellers observasjoner er at religion får en stadig større plass i Kina. Les mer på UiO s nettsider. Om barnefattigdom Ved NOVA lanseres 11. november to rapporter om barnefattigdom. Geir Moshuus presenterer lavinnitekts familiers fortellinger om hvordan de håndterer sin situasjon i Verdighetsforvaltning i liv på grensen. En kvalitativ studie av barn og foreldre i familier med vedvarende lavinntekt (NOVA Rapport 16/10). Elisabeth Backe-Hansen står bak rapporten Utsatte unge år i overgangsfaser (NOVA Rapport 14/10) som presenterer resultater fra sluttevalueringen av et prosjekt med samme navn. Rapportene er finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Les mer på NOVA s nettsider. Kriminologiska och kriminalpolitiska nyheter från Sverige av kontaktsekreterare Lina Andersson Avhandlingar och licentiatuppsatser: Ekberg, Margareta Stigsdotter (2010). Dom kallar oss värstingar: Om ungas lärande i mötet med skola, socialtjänst och polis. Akademisk avhandling, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet. 8

9 Avhandlingens utgångspunkt är att den sociala interaktion som uppstår i mötet mellan problemungdomar och representanter för samhällets myndigheter är en viktig del i ungdomarnas lärandeprocess. Studien syftar till att identifiera olika aspekter av denna lärandeprocess, detta för att kunna utveckla och förbättra arbetet med ungdomar med problem. Mer om avhandlingen kan läsas på Linnéuniversitetets webbplats. Ginner Hau, Hanna (2010). Swedish young offenders in community-based rehabilitative programmes: Patterns of antisocial behaviour, mental health, and recidivism. Akademisk avhandling, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Det övergripande syftet med avhandlingen är att studera unga lagöverträdare i rehabiliteringsprogram - deras antisociala beteenden, psykiska hälsa och återfall i brott. Ginner Haus material består av både självdeklarerat antisocialt beteende, psykologiska test och registerdata. Avhandlingen kan läsas på Stockholms universitets webbplats. Nordmarker, Anki (2010). Frustration as motivation. Vandalism:constructive or destructive behavior. Licentiatuppsats, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Nordmarker har genom en experimentell design undersökt den influens alkohol och frustration antas ha på benägenheten att vandalisera. Studien är psykologisk och har ett individperspektiv. I analysen tas också hänsyn till genus. Läs mer på Göteborgs universitets webbplats. Rapporter: Ekström, Emma och Eksten, Anna (2010). Volontärer inom polisen. Analys och rekommendationer. Rapport 2010:17. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. Volontärverksamheten inom polisen är tänkt att fylla en brottsförebyggande funktion samt att verka trygghets- och kontaktskapande och som stöd till brottsoffer. Verksamheten har funnits i Stockholms län och i Hallstahammar och Surahammar i Västmanlands län. Studien syftar till att samla erfarenheter från dessa myndigheter och analysera hur verksamheten har fungerat. Rapporten ställer sig positiv till en fortsatt utveckling av volontärverksamheten. Rapporten kan laddas ner på Brottsförebyggande rådets webbplats. Rikskriminalpolisen (2010) Penningtvätt inom den grova organiserade brottsligheten. RKP Rapport 2010:2. Stockholm: Rikskriminalpolisen. Rapporten ska bidra till kunskap om hur grov organiserad brottslighet utnyttjar det finansiella systemet för att dölja illegala tillgångar och dess kriminella ursprung. Kunskapen ska sedermera skapa förutsättningar för en effektiv bekämpning av penningtvätt. Materialet består av polisiära och myndighetsgemensamma ärenden som rör grov organiserad brottslighet. Rapporten kan laddas ner från polisen webbplats. Statens folkhälsoinstitut (2010). Öppenvårdsprojekt för spelberoende. En utvärdering. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. Utvärderingen av den första offentligt finansierade öppenvårdsbehandlingen för spelberoende visar att öppenvård kan ge fler spelfria dagar och en lägre grad av psykisk 9

10 ohälsa. Under projekttiden har 348 personer med spelproblematik behandlats, de hade i genomsnitt haft ett problematiskt spelande i sju år och flera hade ett flertal andra problem som en konsekvens av sitt problematiska spelande. Utvärderingen av projektet bygger på både kvalitativa och kvantitativa analyser. Läs mer på Folkhälsoinstitutets webbplats. Övrigt: Sexualbrottsutredningen har lämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen föreslår en rad förändringar i sexualbrottslagen. Bland annat vill man att våldtäktsbestämmelsen utvidgas så att fler fall av sexuella utnyttjanden blir att bedöma som våldtäkt; ett helt nytt och samtyckesbaserat brott - sexuellt övergrepp införs; tillämpningsområdet för bestämmelsen om våldtäkt mot barn utvidgas; straffskalorna för sexuellt utnyttjande av barn och grovt sexuellt övergrepp mot barn skärps; samt att bestämmelsen om sexuellt ofredande utvidgas. Pressmeddelande och hela utredningen kan läsas på regeringens webbplats. Synspunkter som presenteres i signerede artikler, er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Rådets oppfatning. To unsubscribe click [unsubscribe-here]. [Portal:FooterText] 10

Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1

Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1 Uddrag af Kapitel 12 i 2. del om prøveløsladelse i betænkning 1099 om strafferammer og prøveløsladelse afgivet af Straffelovrådet i 1987 Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1 12.3. Praksis med

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.) Civilafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2016-490-0026 Dok.: 2162052 UDKAST Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse

Læs mere

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013 Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - ORDENTLIG - KONSEKVENT - SIKKER 2013 Tre principper bør være bærende for retspolitikken i Danmark. Den skal være ORDENTLIG, KONSEKVENT og SIKKER En

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Frede 3 Vi kommer fra Sorø Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Frederiksberg Sole Type lag:

Læs mere

Minna Viuhko Researcher European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations minna.viuhko@om.fi

Minna Viuhko Researcher European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations minna.viuhko@om.fi Seminarets deltagerer: Deltager fra Finland Aarne Kinnunen (Rådsmedlem) Konsultativ tjänsteman Justitieministeriet aarne.kinnunen@om.fi Tero Mamia FIOH tero.mamia@ttl.fi Anne Alvesalo-Kuusi (Rådsmedlem)

Læs mere

Forensic Psychiatry in Denmark

Forensic Psychiatry in Denmark Forensic Psychiatry in Denmark Current statement 8th-nsfp Forensic Psychiatry in Denmark Danish Legislation (short version) Numbers Research Trends and Challenges Forensic psychiatry in Denmark 1 Forensic

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Torstedskolen-6a-3 Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Torstedskolen

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Extremeteam Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDET I DAG

DAGSORDEN FOR MØDET I DAG Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 425 Offentligt JUSTITSOMRÅDET DAGSORDEN FOR MØDET I DAG Justitsområdet i Grønland Kriminalitet Naalakkersuisut s visioner Lovgivningsefterslæb Efterårssamlingen 16

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Danmark Finland Begrebet fritidsinstitution benyttes her som fælles betegnelse for fritidshjem og skolefritidsordninger

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Grande Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om elektronisk fodlænke for varetægtsfængslede og ved udslusning af afsonere med længere frihedsstraffe

Forslag til folketingsbeslutning om elektronisk fodlænke for varetægtsfængslede og ved udslusning af afsonere med længere frihedsstraffe 2010/1 BSF 103 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 31. marts 2011 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget WIZ Vi kommer fra HISINGS BACKA Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Skälltorpsskolan Type

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Fri rörlighet och funktionshinder

Fri rörlighet och funktionshinder Fri rörlighet och funktionshinder 13. Oktober Nordatlantens Brygge Det grænseløse Norden og dets begrænsninger, København 2015 1 Statsministerdeklaration fra 2013 Oktober 2013 udsendte de nordiske statsministre

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 1 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland 2007/2 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0497 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010 Konkurrence: Fra best practice til innovative practice Odense, 6 december 2010 (MR-U) i strategiperioden 2011 2013: vidareutveckla nordisk samarbete inom utbildning, forskning och innovation Ett kunnigt

Læs mere

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet Sigurjón Mýrdal sigurjon.myrdal@mrn.is Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Styrelsemöte, Reykjavík 29.11.2016 NLS

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retsvæsen - A.7 118 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 732 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. april 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning.

Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. N O T A T 31-08-2010 Fakta om retspsykiatri Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. Siden 2004 er antallet af retspsykiatriske

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

STRAF DEBATRUM: STRAF

STRAF DEBATRUM: STRAF STRAF Hvad gør man i et moderne retssamfund, når en af borgerne forbryder sig mod de demokratisk vedtagne love? Skal lovovertrædere straffes og på hvilken måde? Hvis man straffer, hvad er så formålet?

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere 1. Materiale Undersøgelsen er baseret på alle de personer, der

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Hammerum Skole Swagger Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hammerum

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Sarpsborg 25 november 2014 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak?

Læs mere

Kriminalforsorgen Strandgade København K. Tlf Tryk: De Grafiske Fag - Statsfængslet i Nyborg F322

Kriminalforsorgen Strandgade København K. Tlf Tryk: De Grafiske Fag - Statsfængslet i Nyborg F322 Personer, der er dømt for incest eller anden form for seksualkriminalitet har i visse tilfælde mulighed for at få behandling i stedet for at komme i fængsel. I denne folder kan du læse, hvad denne behandlingsordning

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Nordisk Kriminologi 30 (3)

Nordisk Kriminologi 30 (3) Nordisk Kriminologi 30 (3) Från sekretariatet Du läser nu NSfK:s första nummer av Nordisk Kriminologi i elektronisk form. Om det är första gången du läser Nordisk Kriminologi vill jag hälsa dig välkommen

Læs mere

27. april 2015 FM2015/105 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

27. april 2015 FM2015/105 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om pligt til at indhente børneattest (Udvidelse af anvendelsesområde) Afgivet

Læs mere

Kriminalpolitisk program

Kriminalpolitisk program Kriminalpolitisk program Nordiske Fængselsfunktionærers Union (NFU) er et samarbejde mellem fængselsforbundene i Norden. Organisationen repræsenterer ca. 13.500 fængselsbetjente og andre medarbejdergrupper

Læs mere

Ældres ensomhed i medierna

Ældres ensomhed i medierna Ældres ensomhed i medierna FORSTÅ ENSOMHED NY VIDEN, NYE VEJE ENSOMME GAMLES VAERN, NYBORG STRAND, 20 MAJ 2015 AXEL ÅGREN PHD, NISAL, LINKÖPINGS UNIVERSITET Ældres ensomhed i medierne Udgangspunktet for

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget Team Rolator Vi kommer fra Søborg Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Gladsaxe skole Type

Læs mere

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen November 2009 Resume

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Notat Side 1 af 6 Til Til Socialudvalget Orientering Baggrundsnotat, udviklingshæmmede og psykisk syge med dom. Indledning. I forhold til kriminelle udviklingshæmmede og kriminelle psykisk syge, har kommunerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

Peter Kramp, Gorm Gabrielsen, E. Linde-Jensen og Tine Vigild. Preben Wolf, Flemming Balvig, Annika Snare og Berl Kutchinsky

Peter Kramp, Gorm Gabrielsen, E. Linde-Jensen og Tine Vigild. Preben Wolf, Flemming Balvig, Annika Snare og Berl Kutchinsky Forskningsrapport nr. 31 Alkoholvaner blandt kriminalforsorgens klientel. En undersøgelse af alkoholforbrug og -misbrug, behandlingsmotivation, behandlingsbehov mv. blandt indsatte i fængsler og klienter

Læs mere

Velkommen til majudgaven af Nordisk Kriminologi 36 (5) 2010

Velkommen til majudgaven af Nordisk Kriminologi 36 (5) 2010 Velkommen til majudgaven af Nordisk Kriminologi 36 (5) 2010 Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheder fra Danmark af kontaktsekretær Dorthe Eriksen Nyt fra Justitsministeriets forskningskontor Statistik

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

Forvaring. i dansk strafferet. 7. november 2012 Hans Jørgen Engbo

Forvaring. i dansk strafferet. 7. november 2012 Hans Jørgen Engbo Forvaring i dansk strafferet 7. november 2012 Hans Jørgen Engbo Kriminalitetskrav Alvorlig voldsforbrydelse, drab Voldtægt eller anden alvorlig sædelighedsforbrydelse Frihedsberøvelse Brandstiftelse Røveri

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile Beslutningsforslag nr. B 238 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. april 2010 af Marlene Harpsøe (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling

CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling Teknik Ekonomi Miljö TEM utför konsultuppdrag, bedriver tvärvetenskaplig miljöforskning och håller utbildningar, allt inom hållbarhetsområdet.

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

FIKTIONALITET I LITTERATUR

FIKTIONALITET I LITTERATUR KNUD ROMER, KARL OVE KNAUSGÅRD OG JONAS HASSEN KHEMIRI præsen TATION VÆRKER I GRÅZONEN IKKE-fiktion Fiktion Selvbiografi, dokumentar Etik (moral) Roman Æstetik (kunst, nydelse) 2 VÆRKER I GRÅZONEN Genrer:

Læs mere

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 2: og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem 1.1: Støtte- og kontaktpersonordning for hjemløse Støtte- og

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss.

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss. Samtalsledarna samlade utanför Bäckaskogs slott. Samtaleledere samlet udenfor Bäckaskogs Slot. Udviklet Utvecklad kommunikation kommunikation og bedre trivsel och bättre trivsel og bedre møde och bemötande

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. marts 2015 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Departementet for Familie og Justitsvæsen. Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni

Departementet for Familie og Justitsvæsen. Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni Den sociale indsats er afgørende i det videre arbejde Den sociale indsats i Grønland bygger på 2 grundlæggende indsatser: En social indsats, der sikrer rimelige grundvilkår

Læs mere

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Kl. 13.15 Ungdomssanktionen kort fortalt: til hvem, hvordan, hvorfor og hvad skal der være fokus på? v. Socialstyrelsen

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Fakta om retspsykiatri Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning.

Fakta om retspsykiatri Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. N O T A T 31-08-2010 Fakta om retspsykiatri Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. Siden 2004 er antallet af retspsykiatriske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2017/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0009 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. november 2016 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

att verka för nolltolerans för narkotikahandel i Norden, där polis, tull och myndigheter har olika strategier för att genomföra detta

att verka för nolltolerans för narkotikahandel i Norden, där polis, tull och myndigheter har olika strategier för att genomföra detta BETÆNKNING OVER MEDLEMSFORSLAG s betænkning over Medlemsförslag om gemensam nordisk kraftsamling mot narkotika 1. Udvalgets forslag foreslår, at att verka för nolltolerans för narkotikahandel i Norden,

Læs mere

Nyt byliv Bjørvika, 7 år senere v. Ewa Westermark

Nyt byliv Bjørvika, 7 år senere v. Ewa Westermark Nyt byliv Bjørvika, 7 år senere v. Ewa Westermark Gehl Architects Gehl Architects arbejder for at skabe byer som er - levende - sunde -bæredygtige -attraktive -trygge for hermed at forbedre livskvaliteten

Læs mere

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Beslutningsreferat fra mødet i Arbejdsgruppe vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål den

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2014-0035-0248 Dok.: 1307903

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen vedrørende

Læs mere

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte Samfundstjeneste Samfundstjeneste er alternativ til en fængselsstraf. Cirka 4000 mennesker idømmes hvert år en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, og nogle bliver løsladt tidligere fra en fængselsstraf,

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø 2012

FIRST LEGO League. Sorø 2012 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget LF-Chama-Lama-Daba-Daba-Ding-Dong Vi kommer fra Slagelse Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 14 gutter. Vi representerer

Læs mere

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J 2 0 1 5 Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering)

Læs mere

FIRST LEGO League. Århus 2012

FIRST LEGO League. Århus 2012 FIRST LEGO League Århus 2012 Presentasjon av laget old people wanna rock all the way Vi kommer fra Lystrup Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer

Læs mere

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere).

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). I vores forening NIISIP, er vi glad for at deltage i konference og workshop om kvinder,

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Twix's Mean Machines Vi kommer fra Haderup Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 2 gutter. Vi representerer Haderup Skole

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset

Læs mere

14. september 2007 EM 2007/51. Landsstyret fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden:

14. september 2007 EM 2007/51. Landsstyret fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden: 14. september 2007 EM 2007/51 Landsstyret fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden: Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer Kompetens för en global vinnarregion Møde for de nordiske samråd for folkeoplysning 11. Januar 2007, Tallinn Arne Carlsen och Ingegerd Green Hållbar välfärd i en globaliserad och digitaliserad värld.??????

Læs mere

Virksomhetsplan 2016 2018

Virksomhetsplan 2016 2018 Virksomhetsplan 2016 2018 Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for den nordiske kultur. Vision Spejder möter scout betyder

Læs mere

18. maj 2012 FM2012/134 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

18. maj 2012 FM2012/134 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte justitsministeren i Danmark med henblik på at fremme brugen af samfundstjeneste

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Peter Scharff Smith og Janne Jakobsen. Varetægtsfængsling. Danmarks hårdeste straf?

Peter Scharff Smith og Janne Jakobsen. Varetægtsfængsling. Danmarks hårdeste straf? Peter Scharff Smith og Janne Jakobsen Varetægtsfængsling Danmarks hårdeste straf? Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Peter Scharff Smith og Janne Jakobsen Varetægtsfængsling Danmarks hårdeste straf?

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 2 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 2 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

Fremsat den 9. oktober 2012 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Tom Behnke (KF)

Fremsat den 9. oktober 2012 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Tom Behnke (KF) 2012/1 BSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. oktober 2012 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og

Læs mere