Nordisk Kriminologi 30 (3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk Kriminologi 30 (3)"

Transkript

1 Nordisk Kriminologi 30 (3) Från sekretariatet Du läser nu NSfK:s första nummer av Nordisk Kriminologi i elektronisk form. Om det är första gången du läser Nordisk Kriminologi vill jag hälsa dig välkommen som läsare och om du tidigare läst nyhetsbrevet i dess tryckta form är du lika välkommen roligt att du ville följa med när vi nu moderniserar nyhetsbrevet! Jag ber om överseende med att detta nyhetsbrev är i längsta laget. Jag hoppas att nyhetsbrevet ska vara kortare i framtiden och istället komma ut lite oftare. Det är min förhoppning att du som läsare rekommenderar dina kollegor och andra intresserade att anmäla sig som prenumeranter. Detta görs enklast genom att gå in på NSfK:s webbplats Webbplatsen har nyligen genomgått en ansiktslyftning och jag hoppas att du tycker det är lätt att hitta det du söker. Har du synpunkter på webbplatsen går det bra att skicka dem till sekretariatet. Forskningsstöd 2005 Det går nu bra att ansöka om forskningsstöd för år Vi har två prioriterade forskningsteman. Fängelseforskning och Brottsprevention. Sista ansökningsdag är 1 december För mer information se Vänliga hälsningar Mia Söderbärj, sekretariatsledare Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheder fra Danmark Af kontaktsekretær Jesper Stecher Opfølgning til forrige nyhedsbrev I forrige nyhedsbrev citeredes et par artikler fra Politiken under overskriften Stofmisbrug i fængsler stærkt undervurderet, at stofmisbrug i de danske fængsler var betydeligt mere udbredt, end Kriminalforsorgens egne vurderinger. Artiklerne var en eksamensopgave fra en journalistelev. Direktør for Kriminalforsorgen, William Rentzmann afviste indholdet kort tid efter nyhedsbrevets deadline i forsorgens eget tidsskrift. Rentzmanns opfølgning kan læses på: På vej mod en politistat Dekan, professor i strafferet, lic.jur., dr. h.c., Vagn Greve nævnes og citeres i tre artikler i Jyllandsposten søndag den 10. oktober 2004 om at især de danske borgerrettigheder i dag er under pres. Artiklerne kan mod betaling hentes på Artiklerne refererer til en artikel af professor, Vagn Greve med titlen "Får eller ulve" i Tidskrift 3-4/2004 s , udgivet af Juridiska Föreningen i Finland. Artiklen "Får eller ulve" kan down-loades her: Det må forudses, at disse artikler vil være debatskabende, ikke mindst fordi artikler i andre medier, der nævner eller citerer Jyllandsposten, hører til blandt disse mediers mest læste stof. Akut-familier er en succes Et forsøg med at anbringe tvangsfjernede børn i familier frem for på børnehjem. Læs mere på: Familier til kriminelle i terapi Ny amerikansk metode multisystemisk terapi (MST) anvendes nu i seks amter, og søger at sætte

2 forældrene til unge kriminelle i behandling og herved nedbringe antallet af anbringelser og dermed give amterne store besparelser. Kritikere angiver, at metoden ikke virker for alle familier. Læs mere på: og Sociale projekter mod ungdomskriminalitet slår fejl Kun 3 ud af 11 projekter rettet mod kriminelle unge har medført mindre kriminalitet. Arbejdet med forebyggelse af ungdomskriminalitet foregår så uprofessionelt mange steder, at der risikeres stigende kriminalitet, konkluderer Merete Watt Boolsen, der har forestået den hidtil største undersøgelse af sin art i Danmark. Læs mere på: og find rapporten på: Hårdere straf giver ikke mindre vold. Straffen for vold er i gennemsnit steget med en tredjedel. Alligevel er antallet af voldssager ikke faldet. Læs mere på: Årsrapport konkluderer at socialt udsatte svigtes af regeringen Læs mere på: og find rapporten på: Kvindelige indsatte, der er misbrugere, har for korte straffe til at komme i behandling Læs mere på: Rene sprøjter udleveres ikke til misbrugere i fire ud af fjorten amter. Læs mere på: Flere skizofrene kriminelle. Hver tiende mand med skizofreni er samtidig retspsykiatrisk patient - typisk dømt for vold og brandstiftelse, viser artikel. Læs mere på: Nyt udvalg om advokatbranchen. Justitsministeriet har nedsat et sagkyndigt udvalg, der skal foretage en samlet gennemgang af retsplejelovens regler om advokaters forhold. Læs mere på: Dårlige advokater skal i gabestok Læs mere på: Dansk Psykolog Forening opfordrer Justitsministeriet til at nedsætte en justitsmordskommission i incestsager. Læs mere på: Dansk Psykolog Forenings åbne brev til ministeren kan findes her: Spritbilister skal afsone med fodlænke Læs mere på: Nye celler til negativt stærke fanger Læs mere på: Flere kriminelle i Dna-register Læs mere på: DF, S og SF ønsker strengere straffe for arbejdsgivere, der benytter sig af sort arbejde Læs mere på: Navne og nyt Forsknings- og dokumentationsafdelingen har offentliggjort følgende rapporter: Alle rapporter og notater kan findes på oversigtssiden:

3 Alle udgivelser under Justitsministeriets forskningspulje kan findes på oversigtssiden: Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetinget fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar 2003 til 31. december 2003, som kan findes på: I forbindelse med Justitsministeriets forskningspulje er der udgivet følgende: Afhandling om skizofreni og kriminalitet, som kan findes på: En historisk prospektiv undersøgelse af psykosociale forhold for internationalt adopterede børn i Nordjyllands Amt, som kan findes på: Torben Melchior ny præsident for højesteret Læs mere her: 2. udgave af Det Strafferetlige Ansvar udkommet på DJØF forlag Læs mere her: Kriminologiska och kriminalpolitiska nyheter från Finland Av kontaktsekreterare Aarne Kinnunen Statsrådet har fattad ett principbeslut om ett program för den inre säkerheten Programmet är den första tvärsektoriella fleråriga utvecklingsplanen för området den inre säkerheten, som också har den högsta politiska ledningens stöd. Programmet ingår i programmet för statsminister Matti Vanhanens regering. Programmet har beretts under ledning av inrikesministeriet i samarbete med åtta andra ministerier. Beredningen av programmet har letts av en ledningsgrupp på ministerienivå. I programmet fastslås målen för nivån på den inre säkerheten och vilka åtgärder och resurser som krävs för att minska framför allt narkotika-, vålds- och återfallsbrottsligheten. Dessutom innehåller programmet förslag till åtgärder för att bekämpa brottslighet i den ekonomiska gråzonen, ekonomisk brottslighet och terrorism. Läs mer på Arbetsgrupp föreslår att unga brottsmisstänkta skall kunna påföras arrest En arbetsgrupp vid justitieministeriet föreslår att en ny form av tvångsmedel, ungdomsarrest, tas i bruk när det gäller brottsmisstänkta som är yngre än 18 år. Ungdomsarresten skall innebära antingen husarrest eller områdesarrest som begränsar möjligheterna att röra sig ute eller en kombination av dessa. Arresten skall övervakas genom elektronisk kontroll och vid husarrest även med övervakningsanordningar som installeras i hemmet. Polisen skall svara för tillsynen över ungdomsarresten. Informationen från övervakningsanordningarna skall följas av nödcentralen. Arbetsgruppens betänkande finns på justitieministeriets webbplats, adress Nya bestämmelser mot familjevåld Strafflagens bestämmelse om åtalseftergift vid misshandel, dvs. paragrafen som kallas av egen fast vilja har upphävts. Enligt den har åklagaren kunnat låta bli att väcka åtal, om brottsoffret av egen fast vilja begär det. Upphävandet av denna bestämmelse trädde i kraft i början av oktober. Från början av nästa år kan besöksförbud meddelas också när den som skall skyddas genom förbudet och den som åläggs förbudet bor i samma bostad. För närvarande kan besöksförbud inte meddelas om parterna bor tillsammans. De nya bestämmelserna om besöksförbud avseende gemensam bostad kan också tillämpas när personer bor tillsammans av andra skäl än en parrelation. Förbud kan meddelas t.ex. när en förälder utsätts för våld från ett fullvuxet barn som bor i samma bostad som föräldern. De nya bestämmelserna om besöksförbud avseende gemensam bostad träder i kraft den 1 januari Regeringens proposition 144/2003 rd. och övriga riksdagshandlingar finns på riksdagens webbplats: Våldsbenägna kvinnor

4 Enligt Ghitta Weizmann-Henelius doktorsavhandling begår kvinnor betydligt färre våldsbrott än män, men under det senaste decenniet har man kunnat iaktta en ökning av våldsbeteendet bland kvinnor. Forskningen, som i hög grad fokuserats på brott mot liv, visar att offren för kvinnors våldsdåd ofta är familjemedlemmar eller personer till vilka de har ett nära förhållande. Kvinnans våldsamma beteende ses ofta som en reaktion på psykisk och fysisk misshandel. Studien visar att om man inkluderar även mindre allvarliga våldsbrott, så modifieras bilden av vilka som är offer för kvinnors våldsbeteende. Traumatiska upplevelser både i barndomen och i vuxen ålder var betydligt vanligare hos de våldsbenägna kvinnorna än hos den grupp inte kriminella kvinnor som utgjorde en jämförelsegrupp. Resultatet av studien ger inget stöd för den gängse uppfattningen att kvinnor skulle handla i självförsvar som en följd av att de blivit misshandlade. Vidare indikerar resultatet att det är nödvändigt att identifiera och hjälpa kvinnor, som på grund av personlighetsstörning och rusmedelsmissbruk har nedsatt förmåga att handskas med sina problem och därför är i riskzonen för att begå våldsbrott. Pressmeddelanden på svenska finns på webben, adress Domar vid våldtäktsrättegångar kritiseras Finländska domar vid våldtäktsrättegångar får kritik i en ny doktorsavhandling, det här eftersom det ofta hänvisas till att offret var full eller hade på sig en för kort kjol. Vilja Hahto har jämfört domslut i våldtäktsfall med till exempel brott mot liv och misshandel och kommit fram till att det endast är i våldtäktsfall som man talar om att offret har tagit en risk, genom att till exempel dricka alkohol. Doktorsavhandlingens Uhrin myötävaikutus ja rikoksentekijän vastuu pressmeddelanden på finska finns på webben, adress Resultat från Finländarnas säkerhet forskningen Markku Heiskanen, Reino Sirén och Kauko Aromaa har publicerat resultat från Finländarnas säkerhet - forskning, där personer intervjuades per telefon. Motsvarande forskningarna har gjorts år 1980, 1988, 1993 ja Enligt forskningen var år 2003 totalmängden av våld och hot , vilket var lite mindre än år Våldet på arbetsplatsen har ökat konstant sedan 1980-talet. Det är i synnerhet kvinnor som jobbar inom vårdsektorn som är utsatta. I fjol utsattes kvinnor, eller nästan åtta procent av de arbetande kvinnorna, för våld eller hot om våld i sitt arbete. Arbetsplatsvåldet inom vårdsektorn utgör hela 40 procent av allt våld som riktas mot kvinnor på jobbet. Rättspolitiska forskningsinstitutets (Forskningsmeddelande 58 och 59) och Polisyrkeshögskolans (Forskningsmeddelande 29 och 35) publikationer finns på webben på finska (Suomalaisten turvallisuus 2003) och på engelska (Victimisation and Fear in Finland 2003), adress Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheder fra Grønland af kontaktsekretær Mariekathrine Poppel. Udgivelser Retsvæsenskommissionen afleverer betænkning Per Walsøe har afleveret Retsvæsenskommissionens betænkning til justitsminister Lene Espersen og landsstyremedlem Jørgen Wæver Johansen den 3. august Den grønlandske Retsvæsenskommissions samlede betænkning på sider og et resumébind på 117 sider kan læses på Justitsministeriets hjemmeside under Publikationer. Kriminalpolitiske nyheder Den grønlandske retsvæsenskommission har blandt andet anbefalet opførelsen af en lukket forvaringsafdeling i Nuuk samt en ny, åben anstalt i Tasiilaq (Østgrønland). Investeringer er beregnet til 155 millioner kr., samt driftsomkostninger på millioner kr. årligt. Regeringspartierne i Danmark støtter politisk Retsvæsenskommissionens anbefalinger, men finder urimeligt, at danske skatteydere skal finansiere investeringerne. (Grønlandsposten nr august Landsstyremedlem Jørgen Wæver Johansen derimod fastholder, at Danmark er forpligtet til at betale for realiseringen af Retsvæsenskommissionens anbefalinger. (Grønlandsposten nr august Indsatte på afvænning De indsatte i Herstedvester tilbydes nu misbrugsbehandling med sigte på udslusning til Grønland. Anstalten ved Herstedvester har nu sammen med Frederiksberg Center for Alkoholbehandling og

5 Uddannelse fastlagt rammerne for et 2-årigt behandlingstilbud for de grønlandske anbragte i Herstedvester. Behandlingen påbegyndes i september. (Grønlandsposten nr juli Vi skal have en bred diskussion om etik Uden et sæt etiske regler om, hvad det er vi vil med vores liv, kan vi ikke gøre os fri af voldens spiral, siger psykolog Conni Gregersen. Vi skal ikke acceptere vold i samfundet. Men vi skal lære at forstå, hvorfor volden opstår. Når et samfund som det grønlandske har ændret sig så hurtigt, som det har været tilfældet, er der mange, som kommer til at betale en høj menneskelig pris i denne proces. Så stor en omstilling kan en hel befolkning ganske enkelt ikke sluge på så kort tid. Integrationen udebliver ganske enkelt. (Grønlandsposten nr september ) Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheder fra Island Af kontaktsekretær Rannveig Þórisdóttir Anmeldte lovovertrædelser i Island I 2003 så man ifølge politiets oplysninger et fald på ca. 10 % i antallet af overtrædelser af straffeloven. Størstedelen af de anklagede var i 17- til 18-årsalderen, hvorimod de fleste af de personer, der blev anklaget for overtrædelse af færdselsloven, var i aldersgruppen 15 til 19 år. I rigspolitichefens statistiske rapport, der udkom for nylig, fremkommer det, at antallet af overtrædelser af straffeloven i 2003 faldt med ca. 10 %, og for færdselslovens vedkommende med ca. 12 %. I helhedsbilledet falder antallet af berigelsesforbrydelser med ca. 11 % til trods for en stigning i antallet af røverier. Antallet af seksualforbrydelser stiger stadig, og politiet registrerede nu 359 seksualforbrydelser. Øgningen er størst i antallet af forbrydelser mod børn i 0 14-årsalderen, hvorimod antallet af registrerede voldtægtstilfælde i 2003 faldt i sammenligning med det foregående år. Ligesom fra 2001 til 2002 steg også i 2003 antallet af narkotikaforbrydelser. Den største stigning ses i antallet af opbevaring og forbrug af narkotika, men antallet af indflytningstilfælde stiger dog ligeledes. I 2003 kom størstedelen af den beslaglagte hash fra Danmark, hvorimod amfetamin hovedsagelig kom fra Holland. I 2003 blev personer anklaget for overtrædelse af straffeloven, hvoraf de var mænd og de 720 kvinder. Den forholdsvis største gruppe af de personer, der i vedkommende periode blev anklaget for overtrædelse af straffeloven var i 17- til 18-årsalderen. I 2003 blev personer anklaget for narkotikaforbrydelser, hvoraf langt de fleste, eller 85 %, var mænd. I 2003 blev personer og 527 firmaer anklaget for overtrædelse af færdselsloven, de fleste unge i alderen 15 til 19 år. Fængselsstatistik Fra 1989 har gennensnitsantallet af afsoningsfanger i Island været ca. 101 pr. dag. Dette tal er en del lavere end gennemsnitstallet for 2003, hvor 115 personer afsonede straf hver dag. For nylig udkom Fængselsvæsenets årsrapport for året 2003, hvoraf det fremgår, at gennemsnitsantallet af fanger i afsoning pr. dag var 115, hvilket er et noget højere antal end i de foregående år, hvor gennemsnitsantallet har været 101. Det er bemærkelsesværdigt, at der således var knap 40 personer pr indbyggere i fængsel i 2003, hvorimod antallet året før var 36. Den forholdsvis største gruppe personer, der afsluttede sin afsoning i 2003 eller var under afsoning ved årsskiftet, var i aldersgruppen 21 til 25 år, eller ca. 27 %. Grunden til fængsling var i de fleste tilfælde narkotikaforbrydelser (28 %) og berigelsesforbrydelser/dokumentfalsk (27 %). Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheter fra Norge Af kontaktsekretær Astrid Renland Den illegale spriten - Fra forbudstid til polstreik Per Ole Johansen Unipubforlag, Oslo 2004 I følge forfatter og professor Per Ole Johansen har organisert spritsmugling og hjemmebrenning en lang tradisjon i Norge, helt tilbake til forbudstiden på 1920-tallet. Johansen viser at det illegale markedet i Norge er et klassisk eksempel på en tjenesteytende form for kriminalitet. Økonomisk sett er det et trollbilde av det legale alkoholmarkedet, med sine høye avgifter og begrensede tilgjengelighet. Boken beskriver utvikling og endringer i de norske spritsmuglermiljøene fra forbudstiden frem til polstreiken i 1986, og viser hvordan høye avgifter, rasjonering og polstreiker har bidratt til å holde denne tradisjonen ved like helt frem til våre dager.

6 Professor Cecilie Høigård har fått universitetets formidlingspris for 2004 Professor ved institutt for kriminologi og rettssosiologi, Cecilie Høigård, ble i sommer tildelt universitetet i Oslo formidlingspris for I følge priskomiteen har Høigård i en årrekke markert seg som en usedvanlig allsidig forskningsformidler innfor sitt felt både i bruk av et bredt spekter av kommunikasjonskanaler, og gjennom språklig formidling. Hun har et rikt, litterært og følsomt språk samtidig som hun skriver med analytisk presisjon og stringens. Den direkte foranledningen til nominasjon er boka Gategalleriet og den tilhørende graffitiutstillingen. I boka Gategalleriet beskriver Høigård kontrollapparatet og kriminaliseringsprosessen rundt graffitimiljøet gjennom 1990-tallet. Gategalleriet er den grundigste boken som er skrevet om graffiti, og har siden den kom ut fanget fagmiljøer og kunstnere så vel som graffitimiljøet selv. I tillegg til at den i flere uker lå på ti på topp listene hos bokhandlerne i Oslo er boka sannsynligvis den mest stjålne i Oslo. For å sitere forfatteren selv: Det er en stor kompliment at gutter som aldri har tatt handa si i ei leksebok, har pløyd seg gjennom 500 sider faglitteratur. Vi gratulerer med formidlingsprisen. Uniforum 8/2004 Juss-Buss fikk tildelt prisen for godt læringsmiljø for 2004 Universitetet i Oslo læringspris for 2004 gikk til Juss-Buss. I følge priskomiteen har Juss-Buss i løpet av 33 års virke, nedlagt et imponerende arbeid innen rettshjelparbeid og samtidig utviklet et inspirerende og dynamisk læringsmiljø. Under ledelse av vitenskapelig tilsatt driver studentene virksomheten selv, og Juss-Buss representerer en unik mulighet til opplæring i praktisk juridisk arbeid. Gratulere! Kontrollkulturer og etikk satt på spissen, bind I og II Lill Scherdin, Institutt for kriminologi og rettsosiologi, Det juridiske fakultet, UIO 2003 I dr. gradsavhandlingen Kontrollkultur og etikk - satt på spissen bruker Lill Scherdin i norske, svenske og danske myndigheters sprøytevalg som utgangspunkt for en komparativ analyse av kontrollkulturelle mønstre og etikk. Kriminologiska och kriminalpolitiska nyheter från Sverige Av kontaktsekreterare My Lilja Alcohol, Drugs and Student Lifestyle! A Study of The Attitudes, Beliefs and Use of Alcohol and Drugs Among Swedish University Students Denna rapport från SoRAD (Centre for Social Research on Alcohol and Drugs) presenterar resultaten från en kartläggning av studenters alkohol- och narkotikavanor, som genomfördes hösten 2003 och finansierades av Mobilisering mot narkotika. I rapporten finns svar från studerande (på grundnivå) från universiteten i Kalmar, Lund, Umeå och Växjö. Studien genomfördes av Sandra Bullock vid SoRAD, Stockholms Universitet i samarbete med lokala samordnare från varje universitet. Bullock, Sandra (2004): Alcohol, Drugs and Student Lifestyle! A Study of The Attitudes, Beliefs and Use of Alcohol and Drugs Among Swedish University Students. SoRAD Research Report nr 21. Rapporten finns att läsa på: Bank-, post- och värdetransportrån. En analys av rånen under 1990-talet Denna rapport från BRÅ (Brottsförebyggande rådet) är en kartläggning av bank-, post och värdetransportrånen under 1990-talet med avseende på när, var och hur rånen sker. I rapporten diskuteras olika orsaker till varför bank- och postrånen har minskat, t.ex. att det skett en ökning av antalet bank- och postkontor, att säkerhetsarbetet intensifierats och att polisen gripit ett antal högfrekventa rånargäng. Rapporten är författad av Robert Svensson. Svensson, Robert (2004): Bank-, post- och värdetransportrån. En analys av rånen under 1990-talet. Brottsförebyggande rådet. Rapporten finns att läsa på BRÅ:s hemsida: Brottsutvecklingen i Sverige I rapporten beskrivs och analyseras utvecklingen av olika typer av brott, med tonvikt på åren Särskilt studeras olika former av brott mot person, dödligt våld, misshandel och sexualbrott. Valet av brottstyper har gjorts utifrån att de antingen antalsmässigt stora eller att de ofta uppmärksammas. I rapporten används huvudsakligen den offentliga statistiken, men även andra typer av statistik och undersökningsresultat. Redaktör för rapporten är Lars Dolmén. Dolmén, Lars (2004): Brottsutvecklingen i Sverige BRÅ-rapport 2004:3. Brottsförebyggande

7 rådet. ISBN Rapporten kan läsas eller beställas på BRÅ:s hemsida: Fångarna, fängelset och samhället. Denna undersökning har som utgångspunkt att försöka beskriva förändringar hos anstaltsintagna och samhällsförändringar som har betydelse för kriminalvården. Beskrivningen av förändringarna har dels skett genom att jämföra frigivna intagna 1992 och 2002, dels genom att intervjua personal och intagna samt att gå igenom tillgänglig litteratur inom olika samhällsområden. Rapporten är författad av Bo Kling och Jan Gustavsson. Kling, Bo, Gustavsson, Jan (2004): Fångarna, fängelset och samhället. Kriminalvårdsstyrelsen. Norrköpings Tryckeri: Norrköping. ISBN: Rapporten finns att läsa på: Avhandlingar Miljöbrott, myndighet och marknad. En studie om miljöstraffrätt och allmänprevention. Syftet med denna avhandling är att undersöka straffrättens roll som styrmedel för miljöfarliga ekonomiska verksamheter. Fokus i avhandlingen är riktat mot straffhotets allmänpreventiva effekter. Straffrättens roll har undersökts genom en skriftlig enkät till tillsynsmyndigheter, poliser och åklagare som genomfördes 1999 samt genom intervjuer med företrädare för ekonomiska verksamheter genomförda Dessutom har en bearbetning och analys gjorts av det insamlade materialet från en enkät till tillsynsmyndigheter och en enkät till åklagarmyndigheter, båda genomförda i Riksåklagarens regi år 1998, samt en enkät till polismyndigheter genomförd i Rikspolisstyrelsens regi år du Rèes, Helena (2004): Miljöbrott, myndighet och marknad. En studie om miljöstraffrätt och Akademisk avhandling vid Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. Stockholm: Stockholms universitet. ISBN Abstract finns att läsa på: Domsrätt och lagval vid elektronisk handel I denna avhandling undersöks hur internationellt privat- och processrättsliga regler skall tillämpas vid elektronisk handel och vilka problem som därvid kan uppstå. Vilket lands domstolar är behöriga att lösa tvister som kan uppkomma till följd av elektroniska avtal där parterna hör hemma i olika länder? Vilket lands lag skall domstolen använda? Även om en svensk domstol är behörig är det inte säkert att den skall använda svensk lag. Lindskoug, Patrik (2004): Domsrätt och lagval vid elektronisk handel. Akademisk avhandling vid Juridiska institutionen, Lunds universitet. Lund: Lunds universitet. Abstract finns att läsa på: Nya lagar och lagändringar Snabbdomstol för brottsmål införs på försök De flesta enklare brottmål ska kunna prövas snabbare av domstol. Tingsrätt och åklagare ska inom ramen för förfarandet få delge stämningar och andra handlingar i brottmål genom förenklad delgivning. Det innebär bland annat att den misstänkte inte behöver skicka tillbaka ett delgivnings-kvitto om en stämningsansökan för att anses delgiven. För att delgivning av stämningen ska anses ha skett får inte längre tid än fem veckor ha gått från delgivningspunkten till det att polisen upprättade en anmälan om brottet. De brottsutredande myndigheterna får på så sätt goda skäl för att handlägga ärendet så snabbt som möjligt. Ett utvidgat straffansvar för människohandel Den 1 juli 2004 utvidgades straffbestämmelsen om människohandel för sexuella ändamål till att omfatta människohandel som inte är gränsöverskridande samt människohandel som syftar till andra former av utnyttjande än sexuellt utnyttjande, t.ex. utnyttjande i tvångsarbete eller för avlägsnande av organ. I konsekvens med detta kommer brottet fortsättningsvis att benämnas människohandel. Straffet är fängelse, lägst två och högst tio år eller, om brottet är mindre grovt, fängelse i högst fyra år. Även försök, förberedelse och stämpling till människohandel, liksom underlåtenhet att avslöja sådant brott kriminaliseras. Den nya straffbestämmelsen om människohandel syftar till att uppfylla åtagandena i ett FN-protokoll om människohandel samt till att genomföra EU:s rambeslut om bekämpande av människohandel. Remissen kan läsas på:

8 De synpunkter, som presenteras i signerade artiklar, står inte nödvändigtvis i överensstämmelse med Rådets uppfattning. Scandinavian Research Council for Criminology c/o Kriminologiska institutionen Stockholms universitet Stockholm, Sverige If you no longer wish to receive this newsletter, please click this link: Distributed by Slash x

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Extremeteam Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Torstedskolen-6a-3 Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Torstedskolen

Læs mere

Minna Viuhko Researcher European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations minna.viuhko@om.fi

Minna Viuhko Researcher European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations minna.viuhko@om.fi Seminarets deltagerer: Deltager fra Finland Aarne Kinnunen (Rådsmedlem) Konsultativ tjänsteman Justitieministeriet aarne.kinnunen@om.fi Tero Mamia FIOH tero.mamia@ttl.fi Anne Alvesalo-Kuusi (Rådsmedlem)

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 1 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011 Procent Faktaark om ungdomskriminalitet Indledning Ungdomskriminalitet er på sin vis et lidt misvisende begreb, idet kriminalitet som sådan langt hen ad vejen er et ungdomsfænomen. Unge mellem 15 og 24

Læs mere

Ansøgning Motiverende Omslags Brev

Ansøgning Motiverende Omslags Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Bäste herrn, Bästa fru, Bästa herr eller

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Frede 3 Vi kommer fra Sorø Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Frederiksberg Sole Type lag:

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2014-0035-0248 Dok.: 1307903

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Hammerum Skole Swagger Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hammerum

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

Peter Kramp, Gorm Gabrielsen, E. Linde-Jensen og Tine Vigild. Preben Wolf, Flemming Balvig, Annika Snare og Berl Kutchinsky

Peter Kramp, Gorm Gabrielsen, E. Linde-Jensen og Tine Vigild. Preben Wolf, Flemming Balvig, Annika Snare og Berl Kutchinsky Forskningsrapport nr. 31 Alkoholvaner blandt kriminalforsorgens klientel. En undersøgelse af alkoholforbrug og -misbrug, behandlingsmotivation, behandlingsbehov mv. blandt indsatte i fængsler og klienter

Læs mere

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Danmark Finland Begrebet fritidsinstitution benyttes her som fælles betegnelse for fritidshjem og skolefritidsordninger

Læs mere

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget WIZ Vi kommer fra HISINGS BACKA Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Skälltorpsskolan Type

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Grande Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Centre for Economic and Business Research 2016 Opgaven CEBR har i efteråret 2015/foråret 2016 udført

Læs mere

Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1

Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1 Uddrag af Kapitel 12 i 2. del om prøveløsladelse i betænkning 1099 om strafferammer og prøveløsladelse afgivet af Straffelovrådet i 1987 Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1 12.3. Praksis med

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 732 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. april 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Nordisk som mål blålys eller nordlys?

Nordisk som mål blålys eller nordlys? S I S TE U T K AL L E L SE TI L DE T N O R DI S KE S P R Å KFE LLE SSKAP E T? Nordisk som mål blålys eller nordlys? Foto: Merete Stensby Hovedbudskabet i denne artikel er at undervisningen i talesprog

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

RE: Bockjakt på premiären i Maj - Mellersta Sverige

RE: Bockjakt på premiären i Maj - Mellersta Sverige Page 1 of 9 RE: Bockjakt på premiären i Maj - Mellersta Sverige Fra: (nakkedraget@hotmail.com) Sendt: 25. april 2009 07:46:27 Til: bock.jakt@spray.se Hej lars Din deadlines er lang overskredet og jeg har

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om elektronisk fodlænke for varetægtsfængslede og ved udslusning af afsonere med længere frihedsstraffe

Forslag til folketingsbeslutning om elektronisk fodlænke for varetægtsfængslede og ved udslusning af afsonere med længere frihedsstraffe 2010/1 BSF 103 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 31. marts 2011 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag

Læs mere

bab.la Fraser: Personlig hilsen Dansk-Svensk

bab.la Fraser: Personlig hilsen Dansk-Svensk hilsen : ægteskab Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. par Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres. Vi vill gratulera

Læs mere

Vejens konstruktion. Vejens konstruktion

Vejens konstruktion. Vejens konstruktion Ordförande og sekreterare gruppen Land DK FI NO SE IS Rolf Johansen Vegvesen Peter Ekdahl Rambøll Ordförande Mads Jegsen Nynas Matti Vehviläinen Vägförvaltningen Haraldur Sigursteinsson Vegagerðin Sekretærere

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere 1. Materiale Undersøgelsen er baseret på alle de personer, der

Læs mere

Velkommen Nordisk Kriminologi 36 (8) 2010 (october)

Velkommen Nordisk Kriminologi 36 (8) 2010 (october) Velkommen Nordisk Kriminologi 36 (8) 2010 (october) Nyheder fra Sekretariatet: NSfK post.doc forskningsstipendium Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi fejrer i 2012 sit 50 års jubilæum. I den anledning

Læs mere

bab.la Fraser: Personlig hilsen Svensk-Svensk

bab.la Fraser: Personlig hilsen Svensk-Svensk hilsen : ægteskab Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. par Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till er båda

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0068 Klageren: xx SE 118 82 Stockholm Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Sarpsborg 25 november 2014 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak?

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE

UDENRIGSMINISTERIET E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE UDENRIGSMINISTERIET E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE Fra: Helskov, Niels Modtaget: 20-03-2003 10: 15:57 Til: UM - Komcenter Cc: danishembassy@pronet.hu, Official Mailbox, Dublin Embassy,

Læs mere

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Teknisk note nr. 5 Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens

Læs mere

Radikal Ungdom mener:

Radikal Ungdom mener: Straf Indledning Hvorfor straffer vi? Det er vigtigt at overveje, når man vil finde sin egen holdning til strafferet. Radikal Ungdom går ind for straffe, der nytter. Der skal tages hensyn til ofrene -

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Twix's Mean Machines Vi kommer fra Haderup Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 2 gutter. Vi representerer Haderup Skole

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø 2012

FIRST LEGO League. Sorø 2012 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget LF-Chama-Lama-Daba-Daba-Ding-Dong Vi kommer fra Slagelse Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 14 gutter. Vi representerer

Læs mere

Arbejdsindvandringen udgør derimod kun en mindre del af stigningen i perioden.

Arbejdsindvandringen udgør derimod kun en mindre del af stigningen i perioden. Indvandring. Sveriges befolkning runder 9,5 millioner. Det er kun otte år siden, tallet nåede 9 millioner. En stor del af stigningen skyldes familiesammenføringer til flygtninge, der har opnået asyl. Befolkningstallet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af regler om straffeattester

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af regler om straffeattester Beslutningsforslag nr. B 229 Folketinget 2009-10 Fremsat den 20. april 2010 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Anne Baastrup (SF), Astrid Krag (SF) og Ole Sohn (SF) Folketinget pålægger regeringen inden

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1105 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1105 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1105 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 16. juli 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

Kriminalpolitisk program

Kriminalpolitisk program Kriminalpolitisk program Nordiske Fængselsfunktionærers Union (NFU) er et samarbejde mellem fængselsforbundene i Norden. Organisationen repræsenterer ca. 13.500 fængselsbetjente og andre medarbejdergrupper

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Ungdomskriminalitet. Hvad ved vi, hvad tror vi, hvad gør vi? Landsforeningen af Ungdomsskoleledere, april 2010

Ungdomskriminalitet. Hvad ved vi, hvad tror vi, hvad gør vi? Landsforeningen af Ungdomsskoleledere, april 2010 Ungdomskriminalitet Hvad ved vi, hvad tror vi, hvad gør vi? Landsforeningen af Ungdomsskoleledere, april 2010 Lars Holmberg Lektor, ph.d. Det Juridiske Fakultet, KU Den registrerede ungdomskriminalitet

Læs mere

Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation

Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation Hovedaktivitet Mål Målgruppe Kom. ressourcer Aktiviteter Ansvarlig MAX IV ESS FUN - Skapa nya samarbetsytor (interface) mellan universiteten och forskningsanläggningarna

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. marts 2015 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at sænke den kriminelle lavalder

Forslag til folketingsbeslutning om at sænke den kriminelle lavalder 2008/1 BSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. december 2008 af Marlene Harpsøe (DF), Rene Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian

Læs mere

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1.

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1. BILAG A JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2015 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Nordisk Kriminologi 31(3)

Nordisk Kriminologi 31(3) Nordisk Kriminologi 31(3) Välkommen till ett nytt nummer av nyhetsbrevet! Glädjande nog är intresset för vårt forskarseminarium i maj väldigt stort. Programmet är nu uppdaterat på webbplatsen: http://www.nsfk.org/conferences/oslo.shtml

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

FIRST LEGO League. Århus 2012

FIRST LEGO League. Århus 2012 FIRST LEGO League Århus 2012 Presentasjon av laget old people wanna rock all the way Vi kommer fra Lystrup Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer

Læs mere

att verka för nolltolerans för narkotikahandel i Norden, där polis, tull och myndigheter har olika strategier för att genomföra detta

att verka för nolltolerans för narkotikahandel i Norden, där polis, tull och myndigheter har olika strategier för att genomföra detta BETÆNKNING OVER MEDLEMSFORSLAG s betænkning over Medlemsförslag om gemensam nordisk kraftsamling mot narkotika 1. Udvalgets forslag foreslår, at att verka för nolltolerans för narkotikahandel i Norden,

Læs mere

Utvärdering av PraktikSwapØresund

Utvärdering av PraktikSwapØresund Utvärdering av PraktikSwapØresund Framtagen av: Instituttet for Fremtidsforskning 2005 EUROPEISKA UNIONEN Detta projekt är delfinansierat genom INTEREEG IIIA Öresundsregionen Indhold Forord...6 1. Indledning...7

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget Team Rolator Vi kommer fra Søborg Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Gladsaxe skole Type

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

evejledning vejledning i det virtuelle rum

evejledning vejledning i det virtuelle rum evejledning vejledning i det virtuelle rum 11. April 2011 2 Hvad er evejledning? Et landsdækkende vejledningstilbud med lang åbningstid! Anvender udelukkende digitale medier i kontakten med de vejledningssøgende

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

I løbet af 2014 var der 51 personer under 30 år på 110 forsorgshjem. Det er 9 færre end i 2013, svarende til et fald på 15 %.

I løbet af 2014 var der 51 personer under 30 år på 110 forsorgshjem. Det er 9 færre end i 2013, svarende til et fald på 15 %. Notat Vedrørende: Statistisk opfølgning på unge kontanthjælpsmodtagere Sagsnavn: Muligheden for statistisk opfølgning på unge kontanthjælpsmodtagere Sagsnummer: 15.00.00-P05-1-14 Skrevet af: Troels Rasmussen

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

BETÆNKNING OVER MEDLEMSFORSLAG. Medlemsforslag om nordisk granskning af EU's grøn- og hvidbøger. Præsidiets betænkning over. Hvorfor.

BETÆNKNING OVER MEDLEMSFORSLAG. Medlemsforslag om nordisk granskning af EU's grøn- og hvidbøger. Præsidiets betænkning over. Hvorfor. BETÆNKNING OVER MEDLEMSFORSLAG s betænkning over Medlemsforslag om nordisk granskning af EU's grøn- og hvidbøger 1. s forslag foreslår, at at vedtage EU-strategien for 2. Baggrund Den svenske delegation

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Børn som pårørende i psykiatrien Spørgeskemaer Bilag 5 8

Børn som pårørende i psykiatrien Spørgeskemaer Bilag 5 8 Børn som pårørende i psykiatrien Spørgeskemaer Bilag 5 8 Bilag: 5 Bilag nr. 5 Barn som anhöriga inom psykiatrin Kära medarbetare Vänligen besvara detta frågeformulär så att vi kan förbättra insatserna

Læs mere

SFi RISIKO- OG BESKYTTELSESFAKTORER. Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del Bilag 5 Offentligt DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

SFi RISIKO- OG BESKYTTELSESFAKTORER. Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del Bilag 5 Offentligt DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 5 Offentligt SFi DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD RISIKO- OG BESKYTTELSESFAKTORER.-.', :':-r-' '' ': ': ';.":?: :.!-;' Stei i^åis ^ TIDLIG IDENTIFIKATION

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 2 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 2 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

SÖ 2000: 49 49 20 1951 (SÖ

SÖ 2000: 49 49 20 1951 (SÖ Nr 49 Tilläggsprotokoll till avtalet den 20 december 1951 (SÖ 1952: 44) mellan Sverige, Danmark och Norge rörande samarbete på luftfartens område Köpenhamn den 3 mars 2000 Regeringen beslutade den 12 augusti

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Hvert år anvendes omkring 15 mia. kr. på anbringelser og forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge. Nogle af indsatserne skal forebygge,

Læs mere

Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen

Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Livet med demens Demens og aggression: Demens er en sygdom i hjernen og kan forekomme hos voksne i alle aldre, men er hyppigst hos ældre. Demens er betegnelsen

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Notat Side 1 af 6 Til Til Socialudvalget Orientering Baggrundsnotat, udviklingshæmmede og psykisk syge med dom. Indledning. I forhold til kriminelle udviklingshæmmede og kriminelle psykisk syge, har kommunerne

Læs mere

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer Kompetens för en global vinnarregion Møde for de nordiske samråd for folkeoplysning 11. Januar 2007, Tallinn Arne Carlsen och Ingegerd Green Hållbar välfärd i en globaliserad och digitaliserad värld.??????

Læs mere

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. december 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

Clownen Tapé. Originell och ordlös komik för stora och små

Clownen Tapé. Originell och ordlös komik för stora och små Clownen Tapé Originell och ordlös komik för stora och små Clownen Tapé artist, musikant, mimare, ormmänniska och clown Under de senaste 17 åren har den danske mimaren och artisten Henrik Rasmussen rest

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0308 Klageren: XX 671 93 Arvika, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

CLD-1005NB ( NBA ) Punta Prima, Algorfa, Villa Martina, Orihuela Costa

CLD-1005NB ( NBA ) Punta Prima, Algorfa, Villa Martina, Orihuela Costa CLD-1005NB ( NBA ) Punta Prima, Algorfa, Villa Martina, Orihuela Costa Fasiliteter / Faciliteter / Faciliteter Kjøkken / Köket / Køkken Separat dusj / Separat dusch / Seperat bad Hage -terrasse / Trädgård

Læs mere

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Grandma s Cookies Vi kommer fra Västerås Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 11 jenter og 10 gutter. Vi representerer Internationella

Læs mere

14. september 2007 EM 2007/51. Landsstyret fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden:

14. september 2007 EM 2007/51. Landsstyret fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden: 14. september 2007 EM 2007/51 Landsstyret fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden: Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

FIRST LEGO League. Århus 2012

FIRST LEGO League. Århus 2012 FIRST LEGO League Århus 2012 Presentasjon av laget Den gamle Roberto Vi kommer fra Brabrand Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Sødalskolen Type

Læs mere