Sproglaboratorium samler børn om leg med sprog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sproglaboratorium samler børn om leg med sprog"

Transkript

1 Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Tema: 95 procents målsætningen Kort Nyt RULL MINI: Vuggestue fik legeplads Digitale lønsedler på vej til alle Skolelederen sidder ikke altid i møder Århus Kommune tilbyder eleverne korrekt timetal 95PROCENTSMÅLSÆTNING Sproglaboratorium samler børn om leg med sprog TRIP TRAP TRIP TRAP Hvem er det der tramper på min bro? - Hvad siger trolden så? Anette Hostrup arbejder med en gruppe børn, som nysgerrigt er trippet ind i Sproglaboratoriet eller som hun kalder det: Sprog og Leg. Sprogoglegeretnytlokaleiden integreredeinstitution BavnebakkeniHasselager.Lokalet erindrettetafanettehostrup. Hunerpædagogogsprogvejleder idagtilbud802ikolt-hasselager. Iforbindelsemedenstørre ombygningiinstitutionenharjeg fåetlovtilatindrettevoresnye sproglaboratorium.detvigtigste er,atherermangemuligheder, fortælleranettehostrup. Hererbilledlotteri,billederaf logoerogvendespilmedbiler.her erskumflisermedalfabetet.herer historiekassermedrekvisittertil eventyr,enmagnettavlemed bogstaveroghyggesofasamt bibliotekmedrimogremser. Snartkommerherogsålydbøger ogencomputertilbogstavleg. Vispillerogvisnakker.Vilærersproggennemleg,nårbørneneharlyst ogdeelskerdet.nårjegåbner lokalet,strømmerdeind, fortælleranettehostrup. Fortsættes side 5 Lærke, næsten 3 år, Oskar på 2½ år og Cecilie på 5 år sætter sig selv og læser Nr Næstenr.:17.dec. Deadline:15.nov.

2 KORTNYT Nyt valg til skolebestyrelser trak flere stemmer EfteråretsvalgtilskolebestyrelserneiÅrhusKommuneernugennemført.43skolerfandtdenyebestyrelser udenafstemning,mens10skolerhavdevalgmedafstemning.pådetiskolervarderenstemmeprocent30, hvilketerenfremgangsidendetsenestevalgi2006.dengangvardet22,1procentafforældrene,somdeltogi valget. FremgangenglæderrådmandforBørnogUnge,JacobBundsgaardJohansen. "Skolebestyrelserneharenvigtigrolleidenlokaleledelseafvoresskoler.Bestyrelsesmedlemmerneharstor indflydelsepåskolernesudvikling,ogpådenbaggrundglæderdetmig,atflerehartagetaktivtstillingved valget."sigerjacobbundsgaardjohansen. Valgeterdetførste,efteratÅrhusKommuneharfåetdispensationtilatgennemførevalghvertandetistedet forhvertfjerdeår.bagændringerneliggeretønskeomatstyrkeforældresamarbejdetogsørgeforatbredere grundlagatrekrutterebestyrelsesmedlemmerfra.fireårkanværelangtidatbindesigsomkandidat. "Viharnufåetdenførstepejling,somerpositiv.Pådenbaggrundserjegfremtil,atvifårsamletalleerfaringer tilnæsteår,nårdenyevalgreglerskalevalueres,"sigerjacobbundsgaardjohansen. Opfordring til økonomisk tilbageholdenhed Magistratenhartidligereopfordretalleafdelingeroginstitutionertilalleredenuathaveopmærksomhedpåde besparelser,derskalgennemføresfraogmed2011.denneopfordringerblevetendnumereaktuel. Ietbrevtilallelandetsborgmestreden18.novemberiåropfordrerKLalletilatarbejdeaktivtforatbegrænse budgetoverskridelseri2010.baggrundener,atregeringentillæggerdetafgørendebetydning,atkommunerne overholderdevedtagnebudgetter. DukanlæseheletekstenfraKLpåbuintraunderNyhederelleriBUNytpånettet påbuintra/bunyt18 Sådan gør du, når sne betyder lukket institution eller skole Nårdusomledertræfferenbeslutningomatlukkejeresskoleoginstitutiongrundafforeksempelsne,blokade ellerstrejke,erduansvarligfor-såhurtigtsommuligt-atsørgeforinformationomlukningenpåinstitutionens ellerskolenshjemmeside. Samtidigterdusomlederansvarligfor,atderbliverudfyldtenelektroniskformularpåBørnogUngeIntraom lukningenogdenskonsekvenser.påbaggrundafformularernelavesderautomatiskensamletlisteover lukningerne,sombørnogungeoffentliggørpåkommunenshjemmesideogsendertilmedierne,blandtandet ØstjyllandsRadio. FindformularenundermenuenVærktøjer-MidlertidigLukning. Herfinderdusamtidigenvejledning,sompopperopietsærskiltvindue.Huskattjekke,omdinmaskine blokererforpop-op-beskederogslåeneventuelblokeringfra. Side2

3 SAGAFSLUTTET Århus Kommune tilbyder eleverne det korrekte timetal Idecember2009modtogviiBørnogUngeenhenvendelsefraSkolestyrelsen. IfølgeSkolestyrelsenhar21afÅrhusKommunesskolerikkeoverholdtminimumstimetalleneiperioden Minimumstimetalleneerdetantaltimer,somfolkeskolernesometminimumskaltilbydeklasserne. Viharhaftendialogoghardelsfundetnoglefejliindberetningerneogdelsafdækketuhensigtsmæssighederi selveindberetningssystemet.derforbørnogungeefterfølgendekunnetfortælleskolestyrelsen,atalle21skoler hartilbudtelevernedetkorrekteminimumstimetalfra DetharSkolestyrelsennuanerkendt. FraBørnogUngessidekanviderforsesagensomafsluttet.Skolestyrelsenhardogmeldtud,atdenforventerat viifremtidenermereopmærksommepåatindberettetimetallenekorrekt,såvikanundgålignendesager. Veddesenesteindberetningerharviafprøvetennyprocedure,hvorskolerneerblevetbedtomatindsende timetallenetilbørnogunge-forvaltningen,somharvideresendtdemtiluni-c.detharbetydet,atviharkunnet fangefejlitallene,uansethvadgrundentilfejleneer. IøjeblikketskalskolerneindberettetilBørnogUngeforvaltningeniforåretogtilUNI-Ciefteråret.Menviregner med,atskolernepåsigtkannøjesmedatindberettetimetalleneéngangistedetforto.viforventeraltsåat skabeenmeresimpelproces,samtidigmedatvifårenstørresikkerhedivoresindberetningertiluni-cog Undervisningsministeriet. Udgangenpådenhersagmåvære,atdetharværetpositivtatkunnetvise,atviharoverholdt minimumstimetallenefor ogatvivedsammelejlighedharfåetopdateretvoresfremtidige indberetninger,sådeblivernemmereatgennemføre,samtidigmedatvisikrerretvisendeindberetninger. Ole Kiil Jacobsen Børn og Unge-chef Side3

4 LØN Digitale lønsedler på vej til alle Magistraten har besluttet, at lønsedler i fremtiden udsendes elektroniske for alle ansatte i Århus Kommune. Læs her om, hvordan det kan berøre dig. Endigitallønseddelerdetsammesomenalmindeliglønseddel-denfindesbareikkepåpapir. Lønsedlenbliversendttile-boks,hvorfraduselvkanprintedenud. E-bokserenelektroniskpostkasse,hvordukanmodtage,åbneogefterfølgendegemmedinlønseddel. Erdutilmeldte-boksiforvejen,såskalduikkegørenoget såkørerdetheleautomatisk. Erduikketilmeldte-boks,såfårduenvejledningigodtidindenduskalovergåtilatdinlønseddelkommer elektroniskie-boks.vejledningenvilbl.a.beståafenintroduktiontile-bokssamtinformationom,hvornårdin lønseddelbegynderatkommeelektroniskie-boks.vejledningensendesudmedlønsedlen1månedinden overgangen.herudoverkommerderinformationpåårhuskommuneshjemmeside. Brugen af e-boks bliver obligatorisk for ansatte i Århus Kommune. Hvisdumeldersigfrae-boks,fårduingenlønseddel.Deterikkemuligtatfåpapirlønsedler. Efterplanenskalallemedarbejderehavedereslønseddelie-boks1/32011.Detkommertilatforegåito omgange,hvordeførstemedarbejderefårdereslønseddelie-boks1/ MedomlægningensparerÅrhusKommuneportoudgifter,arbejdsgangenebliverenklereogdermedbilligere,og endelig-ogikkemindst-sparervinæsten3tonsa4-papiromåret. Digitalelønsedlererogsåindførtienlangrækkeandredanskekommuner-ogover30kommunersendernu lønsedleruddigitalttilallederesmedarbejdere. NYTFRABYRÅDET Følgende blev vedtaget ved byrådetsmødet den 17. november Kragelundskolenharfåetenanlægsbevillingpå34,7millionerkronertilatmodernisereskolentekniskog pædagogisk.skolenvilefterombygningenkunnerumme37normalklasserogdetforventesatdækkedet nuværendeogfremtidigelokalebehov.medbevillingensamlessfopåskolen. Tandplejenharfået17,3millionerkronertilatetablereførsteetapeafsinnyestruktur.Idenførsteetapeskal deretableresenstorklinikvedvejlbyskoleogoprettesseksforebyggelses-ogundersøgelsesklinikkeriseks nuværendebehandlingsklinikkerpåkatrinebjergskolen,skovvangskolen,vorrevangskolen,jellebakkeskolen, StrandskolenogRisskovSkole.DesudenskalSpecialtandplejenflyttetilVejlbySkole. Side4

5 TEMA: 95 PROCENTS MÅLSÆTNINGEN Baggrund for tema I Århus Kommune har vi en målsætning om, at 95 procent af alle unge skal tage en ungdomsuddannelse i I Børn og Unge skal vi supplere den gode indsats, som vi allerede gør, med en række initiativer. Det skal Børn og Unge sammen med Sociale forhold og Beskæftigelse beskrive i en handlingsplan, som bliver udviklet hen over foråret. Initiativerne vil have fokus på både det lange seje træk og på overhalingssporet, hvor vi kan se en hurtig effekt. Fortsat fra forsiden: Sproglaboratorium samler børn Prioriterer sprog Bavnebakkenhargenereltfokuspåsprog.Detfortæller pædagogisklederlailamandal: Engodevnetilatkommunikerebetyderatbørnenekan klaresigbedreilivet.derforharviidagtilbuddetplanlagt atindrettesproglaboratorierialleafdelingerogvifikaltså detførste.grundentil,atvikalderdetlaboratorierer,at detnetopersprogoglegogikkeundervisning, fortæller LailaMandal. SprogvejlederAnetteHostrupharsamletaltmaterialetil sprogarbejdetidetlillesproglokale.menarbejdetforegår ikkekundér.forbørnene delærersprogallesteder: Vibrugerbordkort,nårvispiser.Børneneskalfindederes egetnavn,førdesættersig.viharenpigepåtoår,der kangenkendesitnavnognubrugerdettilatfindesin egenkrybbe,nårhunskalsove.detblivermanrigtigglad forsomsprogvejleder! Fakta AnetteHostrupblevuddannetsprogvejlederi 2008.Hunerenudaftosprogvejlederesamtfire sprogpædagogeridagtilbud802ikolt- Hasselager Detharkostetomkring25.000kroneratindrette SprogogLeg-lokalet inklusivinventar, bogstaver,tavlerogskillevægge.dagtilbuddethar selvbetaltforindretningen. Allemedarbejdereharværetpåtemamøderom sprog,medoplægfrasprogvejlederne Kontakt: LailaMandalJensen,pædagogisklederi Fra oven: Anders, 5 år. Mille, 2 ½ år med Amalie, Miran og Nikolaj som tilskuere. Amira, 5 år. Side5

6 TEMA: 95 PROCENTS MÅLSÆTNINGEN SÅDANGØRANDREIBØRNOGUNGE Et kontaktsted for unge voksne 17+ er et kontaktsted/rådgivningscenter for unge voksne mellem 17 og 24 år. 17+ har åbent hver tirsdag og torsdag fra kl I17+kanungefålektiehjælp ogrådgivningiemnerderer relevanteforungemellem17 og24år:uddannelse,arbejde, økonomi,bolig,fritidog venskaber. 17+arrangererforskellige temaaftener,afhængigtaf hvaddeungevilogharbrug foratvidemereom. Vihedder17+forat symbolisereskridtetmodde18 årogmodatblivevoksenog kunnefungeresometvoksent individ, fortæller projektmedarbejderi17+,baris Citirikkaya Iåbningstidernetagerengennemgåendeprojektmedarbejder,enklubpædagog,enrådgiver,enjobvejlederog flerefrivilligelektiehjælpereimoddeungederkommer. Igennemsnitkommerderhveraften25unge,somgårpåforskelligeuddannelser:10.klasse,VUC, HandelsskolernesGrundforløb,TekniskSkoleogGymnasiet.Dererogsåunge,derikkeerigangmednoget. 17+ermegetrummelig, fortællerbariscitirikkaya, Viharbådedevelfungerendeogde tunge unge.voreserfaringerer,atdenneblandingharenpositiveffekt, isærpådeknapsåvelfungerendeunge,dadeikkebliversærbehandletogsatunderlup,menervelkomne ligesomalleandrepåetsted,derrusterdemtilatkunnefungereivoksenlivet. 17+holdertiliungdomsskolensgamlelokaleriSøndervangskolen. Dereretlokale,hvorlektiehjælpenogundervisningenforegår,etlokalehvordeungekanspillepoologhvor dererpladstildenløsesnakogrådgivningogetlokale,hvordekantrækkeindmedenrådgivereller jobvejlederforattaleomprivateanliggenderellerbarefordybesigiensnak.læsmerepåbuintra/bunyt1810 Side6

7 RULLMINI VIFØLGEROP Legeplads i Vuggestuen Østerbo RULL MINI-midler har finansieret en ny legeplads ved Vuggestuen Østerbo i Viby. Det har givet mange forskellige læringsrum og dejlige rammer ude for både børn og voksne. Dennyelegepladsharmangeforskelligartedezoner,derunderstøtterde0-3-årigesmulighederforatlege, eksperimentereogøvesigaleneellerisamspilmedandrebørnellervoksne.legepladseninspirerertilen mangfoldighedataktivitets-ogsamværsformer,ogfleksiblerumdelerebrugestilatvariereogdifferentierede udfoldelsesmuligheder. Udfordringer til alle børn Legepladsengiverpersonaletgodemulighederforatstøtteogudfordrebørnenesudvikling.Aktiviteterneeren blandingafbørnenesegnelegeogaktiviteter-medellerudenhjælpoginspirationfravoksne-ogaktiviteter tilrettelagtafpædagogerne.derforindgårlegepladsennuihøjeregradsomrumforaktiviteter,derskal understøttedeforskelligelæreplanstemaer.eteksempelerenprojektugeforheledagtilbuddet,hvor legepladsendannederumformusiskeogkreativeaktiviteterforalledagtilbuddetsbørn. Kompetenceudvikling i personalegruppen Allemedarbejdereharsomendelafprojektetdeltagetietuddannelsesforløb,derharfokuseretpåkropslighed ogsocialerelationer.medenvekselvirkningmellemteoriogpraktiskeøvelserharmedarbejdernetilegnetsig øgedekrops-ogbevægelsesfagligekompetencer,somdebrugerisamspilletmedbørnene-bådepå legepladsenogiandrefysiskerammer. Læring til fremtiden Uddannelsesforløbeterafsluttetogomsattilenhandleplanfor,hvordandenyekompetencer kommerispili hverdagen.hverugeerderpædagogiskeaktiviteter,somdeenkeltemedarbejdereeransvarligeforat planlægge,igangsætteoggennemføre. Læs mere: før efter Side7

8 SKOLELEDELSE Skolelederen sidder ikke altid i møder! Ny undersøgelse fortæller om skoleledernes mødeaktiviteter BørnogUngeharisamarbejdemedLC-LederforumogÅrhus Lærerforeninglavetenmini-undersøgelseafskoleledernesmødeaktiviteter. Undersøgelsengiverifølgealleparteretgodtognuanceretbilledeaf skoleledernesmødeaktiviteterogaf,hvormegetmødermedforskellige parterfylderrelativtiforholdtilhinanden.dogvillemødeaktiviteterne formentligfyldemere,hvisundersøgelsenvarlavetsenerepååret. Her er det billede af mødeaktiviteterne, som undersøgelsen giver: Konklusioner på undersøgelsen: Skolelederneharigennemsnitmøderi21,35timerpr.uge.Det svarertil4timerog15min.omdagen.herafliggercirka1time dagligtefterkl.15:00.dererstorspredningiomfangetafmøder fraskoleledertilskoleleder. Itidsrummetfrakl.8:00 15:00,hvorhovedpartenafskolens aktiviteterforegår,erderdagligtca.3timerog45min.,hvor skolelederneikkeharplanlagtmøder. Skolelederneafholderigennemsnitmøderudenforskolens matrikeli1timeog17min.dagligt,dvs.16%afdagen.restenaf arbejdstidenbefinderskoleledernesigpåskolensmatrikel.endel aftideneroptagetafmøder. Skolelederne er generelt opmærksomme på, at der altid er en leder at træffe på skolen eller pr. telefon. Læs hele tekstenomundersøgelsenidenelektroniskeudgaveafbørnogungenyt:buintra/bunyt1810 Om undersøgelsen Skoleledernehariuge33og 34i2010registreret,hvor mangetimerdeharbrugttil mødermedforskelligeparter. Samtidigharskolelederne registreret,hvormangeaf mødeaktiviteternederer afholdtudenforskolens matrikel.deterblevet påpeget,atskolelederne genereltermegetvækfra skolen. Skoleledernehardesuden registreret,hvormangetimer deharværettilmøderefter klokken15. Endeligharskolelederne beskrevet,hvorledesskolen håndterermødeplanlægningen ogeventuelleaftalerom,hvem derskalkunnetræffesi tilfældeafledelsensfravær. Svarprocent Ialthar39udaf49 folkeskolersamt4øvrige skoler/tilbud(10klassecenter, sygehusunder-visningog specialskoler)besvaret undersøgelsen. Detgiverensvarprocentpå 79,6procent. Side8

9 SKOLELEDELSE Fem skoler arbejder med at udvikle ledelsesmodellerne Pr. oktober i år er fem skoler i gang med et-årigt forsøg med at ændre ledelsesstrukturerne. Det er skolerne Elev-Hårup, Tilst, Skåde og Samsøgades Skole samt N.J. Fjordsgades Skole.Målet er i første omgang at forbedre medarbejdernes trivsel og på sigt at sikre børnene et bedre skoleliv. Elev-Hårup,Tilst,SkådeogSamsøgadesSkolerharfåetjatilatfåenekstrapædagogiskledereller afdelingsleder.n.j.fjordsgadesskoleharønsketenekstraadministrativlederforataflastedenpædagogiske leder. Skolerneskalarbejdemedatudvikleorganiseringenafledelsenindtiludgangenaf2011.Hereftervil Rådmandenvurdere,omdererbehovforatindstilleenændringafskolernesledelsesstrukturtilbyrådet. Udviklingsarbejdet vil blive evalueret Densamledeevalueringafudviklingsarbejdetvilførstogfremmestbyggepåskolernesegenevalueringaf,om deharopnåetdet,deforventermeddeændredeledelsesmodeller.skolelederne,skolebestyrelsesformændene ogtillidsrepræsentanterforlærernedeltagerogsåifokusgruppeinterviews.ogendeligviludviklingeniskolernes trivselsundersøgelser,elevtilfredshedsmålingerogbrugertilfredshedsundersøgelserindgåievalueringen. HvisBørnogUngepåbaggrundafevalueringernevilforeslåbyrådetatændreledelsesstrukturenpå skoleområdetvilenindstillingkunnesendesafstediløbetafforåret2012. Baggrund: Byrådetvedtoginovember2001enfiredeltledelsesstrukturmedenskoleleder,enpædagogiskleder,enSFOlederogenadministrativlederpåalleskoleriÅrhusKommune. Ijuni2009besluttedeBørnogUnge-rådmandenatsætteetudviklingsarbejdeigangomskolernes ledelsesmæssigeorganisering.formåletvaratgiveskolernebedremulighedforselvatskabederammerfor ledelse,derbedstunderstøttermedarbejderne. Skolerneoplevernemligetbehovforatsikreenmerenærværendeledelse-isæriforholdtillærerne.Det hængerblandtandetsammendenyeoverenskomsterogarbejdstidsaftalerforlærerne.lærerneersamtidigden personalegruppeibørnogunge,derrelativtsethardenlavestetrivselogermindsttilfredseijobbet. Samtidigharskoleledernegenereltmegettravltoglærerneopleverdemikkealtidsomtilgængeligenok.Endelig harskolernefærreledereiforholdtilantalansatteendtilfældeterandrestederibørnogunge. Side9

10 INDKØB Indkøbsaftaler hvorfor? I indkøbssektionerne i Århus Kommune bliver vi ofte spurgt om, hvorfor vi laver indkøbsaftaler. Nogle tror, at indkøberne i Århus kommune bestemmer hvilke områder, der skal laves indkøbsaftaler på. Det gør vi ikke. Forklaringen skal findes i lovgivningen. I Århus Kommune indgår vi indkøbsaftaler når kommunens forbrug af en varegruppe eller en tjenesteydelse overstigerdetærskelværdier,dererfastsatihenholdsvisnationalsomeulovgivning. Viberegnerforbrugetsamletforkommunenogforenhelkontraktperiode:Somregelfireår. Hvornår skal vi udbyde vores indkøb? IforholdtilEU lovgivningertærskelværdieniøjeblikketcirka1,4 millionerkroner forvarerogtjenesteydelser. Udbudspligtenindtræderalleredeved kronerivoresnationalelovgivning Tilbudsloven.Detbetyder,at kommunenskaludbydeetområde,hvisdenkøberentypevarerforover kr.overenkontraktperiode. Visamlervarerneihovedgrupper.Foreksempelirengøringsmidlerogfødevarer-fordetgiverikkemeningat udbydeenenkeltslagsvarer. Vi udarbejder krav og kriterier sammen I samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af brugere og fagpersoner udarbejder indkøberen et udbudsmateriale. Arbejdsgruppen beskriver hvilke varer, den ønsker tilbud på og gruppens krav til varer og kontraktforhold. Endelig beskriver den, hvilke kriterier aftalen eller aftalerne vil blive tildelt efter. Det kan for eksempelværepris,kvalitetellermiljø.firmaersombedstmatcherkriteriernevinderudbuddet Firmaet skal give tilbud På den måde kan kun firmaer, der afgiver tilbud, kommer i betragtning. Indkøberne kan altså ikke frit vælge, hvemdevilindgåaftalermed.nårviiindkøbssektionenbliverspurgtom,hvorforviikkeharindgåetaftalemed etbestemtfirmaersvaretderforofte,atfirmaetikkeharafgivettilbudiforbindelsemedudbuddet. Gør det nytte? Indkøbssektionerneløfterdenlovbestemteudbudspligtpåvegneafkommunensinstitutionerpåenlangrække områder.nårindkøbssektionernestårforetudbud,fritagerdetdenenkelteinstitutionforselvatskulleafholde detsammeudbud. Indkøbssektionerne i Århus Kommune ved godt, at det kræver tid at finde ud af hvilke varegrupper, der er dækket af en aftale og hos hvilken leverandør. Derfor anbefaler vi, at institutionen så vidt muligt samler sit indkøb hos én medarbejder. For eksempel hos en HK'er, som bliver specialist på området. Når medarbejderne førsterfortroligemedkommunensaftalervilmangeopleveaftalernesomletteatbrugeogsomenøkonomisk fordel. Vær med Foratindkøberenkanlavedetbedstmuligeudbudsmaterialeogindgåsågodeaftalersommuligt,erdetmeget vigtigt,atisombrugereafaftalernebidragermedjeresviden.ikandeltageiarbejdsgrupperogikansvarepå dehøringsskrivelser,somindkøbssektionernesenderudforudforetudbud. Den næste høringsskrivelse fra Børn og Unge indkøbssektionen udsender vi primo december. Det vedrører skolemøbler, institutionsmøbler, legetøj, cykler og cykelservice. Vi håber, at så mange som muligt vil bidrage medjeresvidenvedhøringen. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte indkøbssektionen i Børn og Unge Kontakt: Side10

11 KOMPETENCEUDVIKLING At lære om at lære Ny viden om børns individuelle udviklingstrin og præferencer i den pædagogiske praksis: Det vil dagtilbuddene i Skødstrup skoledistrikt være på forkant med. Læs om deres kurser og en reportage... Hvordanharandrestrikketenuddannelseilæringsstileogrelationersammentil0-6årsområdet? FindinspirationfradetredagtilbudiSkødstrupSkoledistrikt: DetredagtilbudiSkødstrupskoledistriktvarenroligefterårsdaginovemberinviterettilafsluttendetemadagi naturskønneomgivelserpåhøjskolenikalø.dagenvarkulminationenpåettomånederlangtopkvalificerende kursus LæringsstileogRelationer Lystentilatlære.Kursethavdetilformålatintroduceremedarbejdernei detteoretiskefundamentbaglæringsstile,samtstillenyereteoretiskvidenomkringbørnsudviklingsspringog sprogligeudviklingtilrådighed herunder,hvordandennevidenomsættestilpraksis. Kursernevarrettetmodalleledereidagtilbuddene ogdelstilallemedarbejderesamttildetogrupper sammen.kursernefandtstedpådistriktsskolenogpåinternaterovertodage. Pådenafsluttendekompetencedagvaralledagtilbudsammenogreflekteredeoverforældresamarbejdesamt præsenteredesigogsineindsatsområderforhinanden. Læs merepåbuintra/bunyt KOMMUNIKATION Farvel til den blå telefonbog Leder du efter et telefonnummer på en kollega? Fremover ligger svaret på BU Intra og MedarbejderPortalen, når den gamle, blå telefonbog går på pension. Deterslutmedtelefonbogenpåpapir,hardentværkommunalestyregruppeforkommunikationbesluttet.Alle telefonnumreliggeriforvejenpåelektroniskedatabaser,forbørnogungesvedkommendebuintra. Bagbeslutningenliggerdelsetønskeomatspareressourcer,menogsåattelefonbogenaltideropdateret. Derbliverbrugtendelressourcerpåatopdateredentryktetelefonbog,derhardensvaghed,atdenreelter forældetidetøjeblik,denerblevettrykt.derforsamlervinukræfterneomenelektronisktelefonbog,derkan opdateresløbende, sigerkommunikationschefibørnogungehenrikvintherolesen. TelefonnumrepåmedarbejdereogledereiBørnogUngeliggerfrittilgængeligtpåBUIntra,hvorderbådeeren telefonlisteoveralledecentraleenhederoglederesamtenlisteovermedarbejdereiforvaltningen.telefonbogen haradressenbuintra/telefonboeger. Samtidigmedbeslutningenomatpensioneredenblåtelefonbogerdetpåtværsafkommunenbesluttet,at ÅrhusKommunefremoverikkebrugertidpåatlevereoplysningertilkommercielletelefonbøgersomfor eksempeltelefonnøglenogdegulesider.istedetbliverderfremoveradgangtilenelektroniskfilpå kommunenshjemmeside,somindeholdernavne-ogadresseoplysningerpåkommunaleenhederog forvaltninger. Kontakt: Side11

12 KOMMUNIKATION Børn og Unge skal have nyt intranet Et nyt intranet afløser i løbet af 2011 det nuværende BU Intra. Dermed bliver det muligt for alle medarbejdere i Børn og Unge at klikke sig ind på det nye intranet. Arbejdet er i fuld gang og betyder blandt andet, at der fra nytår ikke udvikles mere på det eksisterende intranet. AfHenrikVintherOlesen KommunikationschefiBørnogUnge Detfællesintranet,BUIntra,bliversendtpåpension,nåretnyt,meremoderneintranetiløbetaf2011gåri luften.detnyeneterendelafdenfælleskommunalemedarbejderportalen,ogdermedslutterbørnogungesig tilkredsenafmagistratsafdelingerpådenfællesportal. Medbeslutningenbliverdennuværendeportal frossetfast forståetpådenmåde,atderfranytårikke længerebliverudvikletpåden.detfagligeindholdblivernaturligvisfortsatopdateret. Bygger på gode erfaringer Frabrugerundersøgelservedvi,atdererstortilfredshedmedindholdetpåBUIntra.Menvivedogså,at medarbejdereogledereerfrustreredeoveropbygningenafbuintra,ogatsøgefunktionenikkealtidgiverde svar,sombrugerenkunneforvente. IpraksisvilBørnogUngeogsåifremtidenhavesinegenside.Enafgørendefaktoridenforberedendefase,har væretatsikre,atdetnyeintranetafspejlerdeønskerogbehov,sommedarbejdereoglederehar. Konkretharmedarbejdereoglederefraheleorganisationenderforgennemnovemberværetsamletitre workshopsforatgivederesbudpåindhold,strukturogdenfremtidigeudviklingafdetnyenet.dererblevet arbejdetgodtogsikkert,hvilketjeggernevilkvitterefor. NEM adgang for alle BørnogUngeharhidtiltøvetmedatomfavnedenfælleskommunaleMedarbejderPortalen.Årsagenharværet, atdetindtilfornyligikkeharværettekniskmuligtatsikreallemedarbejdereadgangtildetfællesnet.menmed lanceringenafnem-id,sombl.a.bankerneanvendertilhomebanking,erdenudfordringnuoverkommet,og arbejdetmedatskabeenny,moderneplatformerderforsatigang. Samtidigharvifåetbeskrevetopgavensomfang.Ogladdetværesagtmeddetsamme;opgavenerstor,men hverkenuoverkommeligellerskræmmende.forheldigviskanvitrækkepåerfaringernefralanceringenafårhus Kommuneshjemmesideiforåret. Følg med:duvilheribunytogpåbuintrakunnefølgearbejdetmedoverflytningen. Side12

13 ARRANGEMENTER Konference om motorik og bevægelse Konferencevilbidragetiltværfagligtsamarbejde,derbådeinkluderervidenomkultur,pædagogikogbørns fysiologiskeudvikling.fånyestevidenommotorikogeksemplerpå,hvordanmankanimplementeredeni praksis.konferenceneretsamarbejdemellemviauniversity,børnogungeogdgiøstjylland. Forpædagoger,lærere,ergoterapeuter,fysioterapeuter,sundhedsplejersker,psyko-motorikere... Tidspunktogsted:Torsdagden10.februar2011,kl iÅrhusGymnastik-ogMotorikhal, Hvidkildevej11,8240Risskov.Detkoster900kroner.Tilmeldingpå Naturhistorisk jul IdecembererdersærligenisserierpåNaturhistoriskmuseumforaldersgruppen3-8-årige.Denstorekalender bliveråbnethverdagklokken10.15,hvorderogsåbliverfortaltomnissensliv.arrangementethenvendersig overvejendetilde3-8-årige.museetharåbentmandag-torsdagklokken10-16,fredag10-14.institutionerhar gratisadgang. Åbent værksted på Brobjergskolen lørdag 4. december BørnogfamilierinviterestilatværekreativeiBørnekulturhusetsåbneværksteder.Vilavermusikmeddesmåog fortællingmeddestore!værkstederneharåbentlørdagden4.decemberfra Børnfra3-6årkunsammenmedvoksne!Voksneervelkomnemedbørnfra6-12år. Sted:Brobjergskolen,FrederiksAllé20A,3.sal Pris:50kr.pr.person.Betalespådagen.Havligepengemed! Tilmelding:Ikkenødvendig-manmøderbareop Hvor Kragerne lander Børnekulissenharetableretentotalinstallation-etsansemotoriskoplevelsesrum-hvorviharladetosinspirereaf livetpålandet.herudfordressmidighedogmotorik,nåralledespændendestederskalundersøges.mankan klædesigud,kravleoghoppe,rimeogdanse,legegemmelegogspisemadpakker-altsammenijereshelteget tempo. Læsmereomudstillingenpå Side13

14 PERSONALE Nyt om navne Skriv til redaktionen på hvis du har navnestof til nyhedsbrevet. Tillykke med 25 års jubilæet DagtilbudslederKimSønderkær,Dagtilbud705iSolbjerg,ønskestillykkemed25årsjubilæetden1.december DagtilbudslederMetteLanghein-Winther,ArveprinsesseCarolinesBørneasyl,ønskestillykkemed25årsjubilæet den7.december Tillykke med 40 års jubilæet PædagogEllenJustesen,Stennehøjen,DagtilbudHøjbjerget,ønskestillykkemed40årsjubilæetden1.januar KlinikassistentKirstenSørensen,TandklinikkenpåKatrinebjergskolen,ønskestillykkemed40årsjubillæetden 12.december Side14

Dagplejen, inklusionen og de sårbare børn

Dagplejen, inklusionen og de sårbare børn Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Direktør Nils Petersen om besparelserne Det handler om Udviklingspolitikken Find materiale om besparelser Tema: 95 procents målsætningen

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

Flakkebjerg Skole Skolebestyrelsesmøde Onsdag d. 23-10-2013 kl. 19.00 21.00 Referat.

Flakkebjerg Skole Skolebestyrelsesmøde Onsdag d. 23-10-2013 kl. 19.00 21.00 Referat. Godkendelse af ref.. Godkendt Deltagere: Susan, Dina, Mette, Christine, Brian, Ulrikke, Cecilie, Peter, Mogens, Charlotte, Søren, Sinnet og Marianne Mødeleder og ordstyrer: Peter 1. NYT FRA: A) Skoleledelsen

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 5. Nyhedsbrev uge 1-2013. Godt nytår! Side 5. Kalender, kontakt mm.

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 5. Nyhedsbrev uge 1-2013. Godt nytår! Side 5. Kalender, kontakt mm. Nyhedsbrev uge 1-2013 Side 1 Godt nytår! Side 3 Børnehaven Side 2 Side 5 Kalender, kontakt mm. Godt nytår! Nytåret er en oplagt anledning til at kigge tilbage på året der gik, tid til evaluering, hvordan

Læs mere

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999.

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999. Skole og Kulturforvaltningen grw Beretning fra Skoleudvalgets møde den 07.09.1999 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1 Møde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Pkt.nr. 2 Meddelelser. Pkt.nr. 3 Forslag til

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Det betyder at Tove har sidste dag i Børnehuset Nøddehegnet, fredag den 19. dec., hvor hun tager

Det betyder at Tove har sidste dag i Børnehuset Nøddehegnet, fredag den 19. dec., hvor hun tager VI TAGER AFSKED med en god kollega, en dygtig pædagog, børnenes ven og ambassadør. Tove på Knasterne, har valgt at gå på efterløn, og fratræder med udgangen af året 2014. Det betyder at Tove har sidste

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Velkommen i skole 2011

Velkommen i skole 2011 Velkommen i skole 2011 indhold 3 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 18 20 22 Kære forældre Dit barn skal i skole En god skolestart Parat til skolen? Børnehaveklassen Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

En række af besparelserne har ikke personalemæssige konsekvenser - og kan derfor iværksættes straks.

En række af besparelserne har ikke personalemæssige konsekvenser - og kan derfor iværksættes straks. Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Talent for ledelse - i fremtidens folkeskole Komme-gå-service til daginstitutioner RULL MINI: Guide Kort Nyt BESPARELSER2011

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

Klub Mini og Maxi. Idestrup Privatskole. SFO skolefritidsordning modtager børn fra børnehaveklasse til og med 7 klasse.

Klub Mini og Maxi. Idestrup Privatskole. SFO skolefritidsordning modtager børn fra børnehaveklasse til og med 7 klasse. Klub Mini og Maxi Klub Mini og Maxi Idestrup Privatskole Vores 4 grundpiller i klub Mini og Maxi; fantasi faglighed tryghed kreativitet Information: Klub Mini og Maxi Kirkevej 5 4872 Idestrup Telefon -

Læs mere

Skolestart på Parkvejens Skole

Skolestart på Parkvejens Skole på Parkvejens Skole INDHOLD Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Parkvejens Skole Børnehaveklassen Indskolingen Skolefritidsordningen SFO Kridthuset General information Nu nærmer skoleindskrivningen

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

Kompetenceudvikling i Holbæk dagtilbud

Kompetenceudvikling i Holbæk dagtilbud Kompetenceudvikling i Holbæk dagtilbud Samarbejde 2014 og 2015 mellem Holbæk Intro møde D. 07.01.15 Kommune og University College Sjælland V/ Ulla Krag Rids over resten af aftenen 17.50 18.30: Ulla overblik

Læs mere

Nyhedsbrev for Januar 2015

Nyhedsbrev for Januar 2015 Nyhedsbrev for Januar 2015 Kære Forældre Først og fremmest vil vi sige godt nytår! Så er alle vel tilbage fra juleferien. Vi håber at i har nydt den og haft nogle hyggelige stunder i familiens skød. Vi

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af den nationale trivselsmåling foråret 2015

Notat vedr. resultaterne af den nationale trivselsmåling foråret 2015 Notat Center for Dagtilbud og Skoler Dagtilbud og Skoler Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282782 ltp08@helsingor.dk Dato 17.09.2015 Sagsbeh. Lene Tetzlaff-Petersen Notat vedr. resultaterne af den

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skole, dag- og fritidstilbud i Århus Kommune 2009

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skole, dag- og fritidstilbud i Århus Kommune 2009 Velkommen til undersøgelsen af brugerhed med skole, dag- og fritidstilbud i Århus Kommune 2009 Vejledning Du kan vælge blandt fem sprog! Spørgeskemaet kan besvares på dansk, engelsk, arabisk, tyrkisk eller

Læs mere

Kære forældre. Hermed lidt informationer fra 3-Stammen.

Kære forældre. Hermed lidt informationer fra 3-Stammen. Nyhedsbrev dec 2014 Kære forældre Hermed lidt informationer fra 3-Stammen. Personale I Gårdhaven siger vi farvel til Anne 31.12.14. Annes sygevikariat for Caroline slutter 1/12, men hun fortsætter måneden

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til teknisk og pædagogisk modernisering af Hårup Børnegård, Salonikivej Resume

Indstilling. Anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til teknisk og pædagogisk modernisering af Hårup Børnegård, Salonikivej Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 06. maj 2010 Anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til teknisk og pædagogisk modernisering af Hårup Børnegård, Salonikivej Århus Kommune Administrationsafdeling

Læs mere

velkommen i skole 2015

velkommen i skole 2015 velkommen i skole 2015 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

27-01-2014. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2014-0020938. Dokumentnr. 2014-0020938-1

27-01-2014. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2014-0020938. Dokumentnr. 2014-0020938-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Regler for holddannelse Reglerne for holddannelse er blevet justeret i den ny folkeskolelov. Dette

Læs mere

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre,

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre, Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015 Kære forældre, Vinteren er over os, med alle sine muligheder og begrænsninger. Vi nyder at gå ud i sneen, mærke kulden i ansigtet og se de spæde forårstegn titte frem.

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 1+2 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 1+2 2015 2015. Så er vi tilbage og allerede godt i gang med det nye år. Og efter en dejlig lang juleferie er der fart på fra starten. Vi har indsamlingsuge allerede i næste uge (3), der er arrangement for 2. klasserne

Læs mere

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE. Der er nu fælles nyhedsbrev fra børnehave og vuggestue. Dels lidt for alle, dels nyt fra henholdsvis børnehave og vuggestue. Så kan I forældre følge med i, hvad der sker i hele huset. BØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

Læs mere

I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner for de tre skoler, der i år skal på faglig handlingsplan.

I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner for de tre skoler, der i år skal på faglig handlingsplan. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 04-02-2016 Sagsnr. 2015-0190016 Bilag 3. Rammer for lokale handlingsplaner I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge Nyt fra SFO Vinterferie. Vi holder sædvanen tro åbent når skolen holder ferielukket. Således også i uge 7, hvor der vil være åbent fra 06.30 til 16.00 for de børn der har brug for pasning. Bemærk vi lukker

Læs mere

Dialog om fremtidens folkeskole i Viborg Kommune

Dialog om fremtidens folkeskole i Viborg Kommune Borgermøde den 29.10.14 kl. 19.00-21.00 Dialog om fremtidens folkeskole i Viborg Kommune Viborg Gymnasiums hal Præsentation af programmet 19.00 Velkommen v/formand for Børne- og Ungdomsudvalget Claus Clausen

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Til stede: Anders 9.B, Helena, Nadia, Charlotte, Danny, Christina Karina, Carsten, Lajla og Jes Husk afbud til Carsten eller

Læs mere

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole KÆRE FORÆLDRE Velkommen til N.J. Fjordsgades Skoles Fritidsordning! Hensigten med denne præsentation er at give en kortfattet orientering om

Læs mere

Flakkebjerg Skole Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 18-11-2013 kl. 19.00 21.00 Referat.

Flakkebjerg Skole Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 18-11-2013 kl. 19.00 21.00 Referat. Godkendelse af ref.. Godkendt Deltagere: Susan, Mette, Peter, Dina, Brian, Christine, Cecilie, Ulrikke, Sinnet og Marianne Mødeleder og ordstyrer: Peter 1. NYT FRA: A) Skoleledelsen B) Økonomi C) Personale

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Hvad kan vi forvente? - om forventninger til samarbejdet mellem forældre og medarbejdere i Lystrup Dagtilbud

Hvad kan vi forvente? - om forventninger til samarbejdet mellem forældre og medarbejdere i Lystrup Dagtilbud Hvad kan vi forvente? - om forventninger til samarbejdet mellem forældre og medarbejdere i Lystrup Dagtilbud udarbejdet august 2015 af ledelsesteam & bestyrelse i Lystrup Dagtilbud Kære forældre I har

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen. Oktober Kære forældre.

Nyhedsbrev Regnbuen. Oktober Kære forældre. Kære forældre. Nyhedsbrev Regnbuen Oktober 2016 Efteråret er i fuld gang og vi har nydt det fantastiske vejr, som vi har haft i september. Vi er snart klar til indflytning af børnehaven og med dette nyhedsbrev,

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE

VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE DAGTILBUD OG UDDANNELSE VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE LIV, LEG OG LÆRING KÆRE FORÆLDRE TIL KOMMENDE SKOLEBØRN Jeres barn skal starte i skole til august 2014, hvis barnet er født i 2008 eller tidligere. Derfor

Læs mere

Mødereferat. Århus Kommunale Værker Hanne Thalund d. 19-11-2003

Mødereferat. Århus Kommunale Værker Hanne Thalund d. 19-11-2003 Mødereferat Århus Kommunale Værker Hanne Thalund d. 19-11-2003 Møde Dato ÅKV-MED-udvalg 10-11-2003 1. Drøftelse af besparelsesforslag fra Århus Kommunale værker. 2. Eventuelt N.J. Ravn Sørensen indledte

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10-01-2003

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Stensved SFO & Klub Juni & juli 2013

Stensved SFO & Klub Juni & juli 2013 Stensved SFO & Klub Juni & juli 01 Tak til alle der var med til at gøre vores indvielse af vores nye lokaler til en dejlig dag. Heldige var vi med vejret og god stemning var der også, derudover fik vi

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 1. Valg af dirigent. Advokat Lars Stuckert blev valgt som dirigent og bød efterfølgende velkommen. 2. Forslag til vedtægtsændring.

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen - December 2016.

Nyhedsbrev Regnbuen - December 2016. Nyhedsbrev Regnbuen - December 2016. December måned og julen banker på døren og snart venter der et nyt år og derfor er det nu tid til årets sidste nyhedsbrev fra os her i Regnbuen. Jeg har som sagt været

Læs mere

Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud

Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud Tal fra Dagtilbudstermometeret 2016 6 1 02 Indhold Dagtilbudstermometertal for 2016 03 Fakta om datamaterialet 04 Børnenes syn på børnemiljøet 05 Psykisk børnemiljø

Læs mere

Så står sommerferien for døren. Nu skal tiden nydes sammen med jeres familier og

Så står sommerferien for døren. Nu skal tiden nydes sammen med jeres familier og Så står sommerferien for døren. Nu skal tiden nydes sammen med jeres familier og der skal køres ned i gear. Desværre har vi oplevet at mange har ændret og slettet ferie, efter vi har lavet vores planlægning

Læs mere

Indstilling. Permanentgørelse af Fars Legestue. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Permanentgørelse af Fars Legestue. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 11. maj 2010 Århus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge 1. Resume Det blev på byrådsmødet den 5. december 2007 besluttet at etablere en

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Nyhedsbrev for August / September

Nyhedsbrev for August / September Nyhedsbrev for August / September Kære Forældre Så er sommerferien forbi for de fleste børn og voksne. Jeg håber I har nydt ferien nogle få har stadig lidt til gode, men vi er stort set alle tilbage. Det

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning november 2013.

Skolebestyrelsens årsberetning november 2013. 1 Skolebestyrelsens årsberetning november 2013. Hermed skolebestyrelsens årsberetning for et skoleår, hvor der især har været fokus på udvikling af skolen som profilskole. Nu bliver det spændende at følge

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE RØNBJERG/DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Fælles møde Referat af mødet ONSDAG DEN 9. APRIL 2008 PÅ LÆRERVÆRELSET Jeg vil foreslå at vi todeler mødet. Et for den nye bestyrelse og i forlængelse heraf et fællesmøde.

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Center for Skole og Dagtilbud Forord Børn fødes med et væld af ressourcer, med en medfødt nysgerrighed og lyst til at lære. Læring og udvikling sker fra dag et i barnets

Læs mere

DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER?

DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER? DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Nyhedsbrev. 3. november 2016

Nyhedsbrev. 3. november 2016 Nyhedsbrev 3. november 2016 Så er det vist på tide med et nyhedsbrev. Personale; Som tidligere skrevet ud, har Lars af personlige årsager måttet se sig nødsaget til at opsige sin stilling. Det er vi selvfølgelig

Læs mere

Sådan startede de en skilsmissegruppe

Sådan startede de en skilsmissegruppe Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Oplæg gør viden til læring Skilsmissegruppe hjælper børn Et spadsetik dybere : Rådmanden om 95 pct.-målsætningen Læringsstile

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Jette Madsen, børnehaveklasseleder Taghrid El-Abed, børnehaveklasseleder Pædagog fra institution Vestre Pædagog Heidi fra Forårs-SFO i foråret Lærer fra indskolingen Peter Jensen

Læs mere

Skolereform. Bolderslev Skole

Skolereform. Bolderslev Skole Skolereform Bolderslev Skole Folkets skole anno 2014 Der blæser nye vinde over den danske folkeskole. I december 2013 vedtog Folketinget en ny skolereform, som på alle måder er og bliver mulighedernes

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Syddjurs kommunes værdier Åbenhed, Udvikling, Respekt, Kvalitet Rønde Børnehuses mål og værdigrundlag

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Klar parat SFO start 2014

Klar parat SFO start 2014 Klar parat SFO start 2014 Lindved SFO Sognegårdsvej 3 Lindved 7100 Vejle 75 85 14 69 Giv børnene ret til at lege og lære, At drømme og forme, leve og være. Kun der hvor børn kan føle sig trygge Gror det,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Redigeret udgave af Mål og Indholdsbeskrivelser for SFO Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Forord fra: Borgmester Eller Udvalgsformand eller Børne og unge direktør Eller Skolechef Til hver folkeskole,

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% Aarhus Kommune beelser: 619 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Kragenyt august 2015 Indhold

Kragenyt august 2015 Indhold Kragenyt august 2015 Indhold Ny skoleledelse Ny Mælkebøtte Trafik husk det nu Lektiehjælp og faglig fordybelse år 2 Velkommen tilbage efter sommerferien. Vi udsender lidt udenfor nummer et mini Kragenyt,

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

JANUAR. Sundhed kost og motorik uge. 27 Personalemøde 28 29 30 31. Husk i denne måned

JANUAR. Sundhed kost og motorik uge. 27 Personalemøde 28 29 30 31. Husk i denne måned 1 1 1 1 JANUAR Sundhed kost og motorik uge Personalemøde 0 1 Bente S. fremlægger onsdag den januar hvad der skal ske i uge Tanja fremlægger onsdag den. januar hvad der skal ske i uge Jane og Jytte. Hvad

Læs mere

Skoleindskrivning 2017

Skoleindskrivning 2017 Skoleindskrivning 2017 Kære forældre - til nye skolebørn Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor dit barn fylder seks år. Det betyder, at alle børn, der fylder seks år i 2017,

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs.

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. http://specialcentertapsskole.skoleblogs.dk/ RAMMESÆTNING Der er mange opgaver under PLC. På vores skole drejer det sig

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 12.00-12.45 Lilla Hold Lilla Hold Lilla hold Lilla hold SFO Hvidt hold Mads Gult hold Mads

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 12.00-12.45 Lilla Hold Lilla Hold Lilla hold Lilla hold SFO Hvidt hold Mads Gult hold Mads Velkommen til SFOen. Randers lilleskoles SFO holder til i underetagen i Lindehuset. Vi er tre pædagoger, Mads, Malene og Janet og to pædagogmedhjælpere Jacob og Lisa, der i tæt samarbejde med skolen, står

Læs mere

Notat. Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades. Børn og Unge-udvalget. Kopi til. Århus Kommune. Den 11. juni 2010

Notat. Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades. Børn og Unge-udvalget. Kopi til. Århus Kommune. Den 11. juni 2010 Notat Emne Til Kopi til Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades Skoles distrikt Børn og Unge-udvalget Den 11. juni 2010 Århus Kommune Børn og Unge Byrådet besluttede den 28. april 2010

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Projektbeskrivelse. Læs & Lær

Projektbeskrivelse. Læs & Lær Projektbeskrivelse Revideret april 2012 Læs & Lær Læs & Lær er Børn og Unges indsats for faglig læsning og skrivning på mellemtrin og i udskoling. Læs & Lær er en af 23 indsatser i Aarhus Kommunes handlingsplan

Læs mere

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner:

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Kære forældre Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Nyt fra ledelsen: Bavnehøj Skoles pædagogiske leder Anne-Dorte Frandsen

Læs mere

Brenderup Børnehave 12 1

Brenderup Børnehave 12 1 Brenderup Børnehave 12 1 Velkommen til Den 1. november 2007 starter Katja schaumborg Christophersen Signe Amalie Hannesbo Pedersen Linea Floutrup Hansen på Bøgestuen Annie Stampe starter som vikar på Egestuen.

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere