Murværksundersøgelser Mårup Kirke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Murværksundersøgelser Mårup Kirke"

Transkript

1 Murværksundersøgelser Mårup Kirke Udført af kemiingeniør Helge Hansen, geolog Helle Dam Andersen, bygningsingeniør Erik Kjær Århus, den 24. marts 2010 Sag nr.: / Resultatet af undersøgelsen må kun gengives i sin helhed. I uddrag kun efter Teknologisk Instituts godkendelse. Byggeri

2 hlh/heda/ehk/sol MURVÆRKSUNDERSØGELSER MÅRUP KIRKE Indledning I forbindelse med nedtagning af murværk på Mårup Kirke har Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter udtaget en række murværksprøver og foretaget analyser af disse. I første omgang er der primært tale om mørtelprøver. Hvor intet andet er oplyst er der i det følgende tale om mørtelprøver. Prøveudtagning Prøveudtagningen blev foretaget 23. september 2008 af kemiingeniør Helge Hansen og bygningsingeniør Erik Kjær, Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter i samarbejde med Thomas Berthelsen, Nationalmuseet. Positionerne for prøveudtag er vist på plantegningen i bilag 1 samt fotos i bilag 2. Følgende prøver blev udtaget: Tabel 1 Nr. Placering Materiale Alder* Foto i bilag 2 A Kor, nordvæg, indvendig Pudsmørtel B Kor, nordvæg Muremørtel i indermur mellem na- tursten C Skib, nordvæg, østvange af norddør Muremørtel i hulmur mellem natursten og 4 D Skib, lukkemur i norddør E Skib, vestfals i norddør F Skib, vestmur over bue G Skib, vestmur over bue G Skib, vestmur over bue *Foreløbige aldersangivelser Muremørtel mellem røde teglsten Muremørtel mellem røde teglsten Muremørtel mellem røde teglsten Muremørtel mellem røde teglsten Rødt forvitret teglmateriale og og

3 Visuel bedømmelse Før igangsættelse af analyser blev prøverne bedømt visuelt. Resultaterne er vist i følgende tabel. Tabel 2. Visuel bedømmelse Prøve Farve Styrke Struktur A Hvidlig Lav/middel Områder med ren hvid kalk Indhold af trækul, stykker på op til 10 mm B Let brunlig God Små områder med ren kalk Ingen trækul C Hvidlig Svag Indhold af flade, vandrullede, glatte natursten som tages fra inden analyser Glatte, formentlig oprindelige overflader, der er let sværtede D Hvidlig/brunlig Høj Mørtelklatter fra murens bagside Homogent materiale E - - Udskrabet materiale som ikke kan karakteriseres visuelt F Hvidlig Varierende fra svag til høj Små områder med ren hvid kalk G Hvidlig/grålig Høj Homogen G Teglmateriale Rødt - Flækker i en uregelmæssig struktur parallelt med liggeflader Brændingstemperatur bedømt ud fra skærvfarve under 1000 C 3

4 Bindemiddelindhold i mørtel Metode Repræsentative dele af mørtelprøverne blev tørret til konstant vægt og formalet til de kunne passere en 0,25 mm sigte. Af hver prøve blev 2 analyseprøver på 5 g afvejet til bestemmelse af kalkindhold og 2 analyseprøver på 5 g til bestemmelse af indhold af opløselig SiO 2 (silica). Metoden anvendes rutinemæssigt af Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter til bestemmelse af bindemiddelindhold i mørtler, typisk af ældre mørtler i renoveringssager og af ny mørtler i skadessager. Analyseresultater Resultaterne er vist i følgende tabel 3: Tabel 3 Prøve Ikke hærdnet kalkindhold vægt% Ca(OH) 2 Totalt kalkindhold vægt% Ca(OH) 2 A 0,4 35,7 0,69 B 0,5 29,7 0,44 C 0,6 37,4 0,66 D 0,6 36,5 0,32 E 0,6 42,5 0,49 F 0,6 25,5 0,46 G 0,9 27,5 1,82 Indhold af opløselig SiO 2 vægt% SiO 2 Beregning af sammensætning Ved beregning af mørtlernes sammensætning er anvendt de fundne indhold af totalt kalk og opløselig SiO 2, samt følgende to sæt forudsætninger: Rene kalkmørtler Der er anvendt kalk og sand. Mørtlerne kan være fremstillet enten som læskemørtler eller som kulekalkmørtler. Sandet har ikke indeholdt kalkkorn, jfr. afsnit om tilslagsmaterialer. Indhold af opløselig SiO 2 kan være fremkommet ved puzzolan reaktion mellem uhærdnet kalk og tilslagsmaterialet. Indhold af opløselig SiO 2 kan stamme fra et naturligt indhold af lermineraler i kalkstenen. Dette indhold har under kalkbrændingen reageret med calciumoxid og dannet et materiale med hydrauliske egenskaber. Med disse forudsætninger kan følgende sammensætninger beregnes: 4

5 Tabel 4 Prøve Kalk vægt% Sand vægt% Blandingsforhold A 40,8 59,2 K 100/145 B 33,1 66,9 K 100/202 C 42,9 57,1 K 100/133 D 41,7 58,3 K 100/140 E 49,9 50,1 K 100/101 F 27,9 72,1 K 100/230 G 30,3 69,7 K 100/230 Med hydraulisk bindemiddel Der er indhold af hydraulisk bindemiddel, kalk og sand. Det hydrauliske bindemiddel indeholder 21,5 vægt% opløselig SiO 2 og 65,0 vægt% CaO. Tallene svarer til traditionel Portlandcement. Sandet har ikke indeholdt kalkkorn. De dele af mørtlen, der ikke er hydraulisk bindemiddel, indeholder 0,1 vægt% opløselig SiO 2. Med disse forudsætninger kan følgende sammensætninger beregnes. Tabel 5 Prøve Kalk Hydraulisk Sand Blandingsforhold vægt% bindemiddel vægt% vægt% A 38,4 2,8 58,8 KC/KK h 93/7/143 B 31,7 1,6 66,7 KC/KK h 95/5/200 C 40,6 2,6 56,7 KC/KK h 94/6/131 D 40,8 1,0 58,1 KC/KK h 98/2/139 E 48,3 1,8 49,8 KC/KK h 96/4/100 F 26,5 1,7 71,8 KC/KK h 94/6/255 G 23,3 8,2 68,5 KC/KK h 74/26/218 Kommentarer Resultaterne viser, at der er tale om rene kalkmørtler. Kalkindholdene er så høje, at mørtlerne kun kan være fremstillet som læskemørtler - den teknologi der har været dominerende indtil ca Det underbygges af, at nogle prøver indeholder faser af ren hvid kalk (se tabel 2). Der er tale om brændt kalk, der ikke er blevet findelt og læsket normalt. 5

6 Prøve G skiller sig ud ved at have et vist indhold af opløselig SiO 2, og dermed hydraulisk eller puzzolant materiale. Flere årsager kan tænkes: Der er påvist et indhold af rødt tegl jfr. karakterisering af tilslagsmaterialer nedenfor. Knust tegl kan være tilsat kalkmørtler for at opnå en puzzolan effekt og dermed større styrke. Der kan være tale om en anden kalktype. På det aktuelle tidspunkt ca hentes der kalk i Norge med skudehandelen. Der er dog på ingen måde tale om en egentlig hydraulisk mørtel som f.eks. den samtidige bornholmske cement. Tilslagsmaterialer Kornstørrelsesfordeling Metode I repræsentative dele af mørtelprøverne blev bindemidlerne dekomponeret, hvorefter kornstørrelsesfordelingen i de isolerede tilslagsmaterialer blev bestemt ved sigtning. Resultaterne er vist i tabel og diagrammer i bilag 4. I diagrammerne er desuden vist de nugældende grænsekurver for normmørtelsand. For prøve E tillod den beskedne prøvemængde ikke bestemmelsen. Karakterisering Metode De isolerede tilslagsmaterialer blev undersøgt med stereomikroskop med måleokkular. Resultaterne er vist i følgende tabel: 6

7 Tabel 6. Karakterisering af tilslagsmaterialer Prøve A B C D E F G Karakterisering Stort set kun strandsandsfraktion bestående af afrundede kvartskorn svarende til strandsand Overvejende strandsandsfraktion besående af afrundede kvartskorn En del sammenkittede blanke kvartskorn En del små sorte korn Overvejende strandsandsfraktion bestående af afrundede kvartskorn En del større helt hvide afrundede eller uregelmæssige korn, evt. flint Meget lidt finfraktion Stor strandsandsfraktion bestående af afrundede kvartskorn En del grovfraktion feldspat mm Ingen helt store korn Ikke undersøgt for lille prøvemængde Meget lidt finfraktion Afrundede kvartskorn i strandsandsfraktion En del grovfraktion feldspat mm Enkelte korn over 1 cm Brudstykke af gulbrændt tegl Stor finfraktion Strandsandsfraktion bestående af afrundede kvartskorn En del små sorte korn En del grovfraktion feldspat mm Indhold af rødt tegl til dels afrundede korn Kommentarer Der ses en meget klar opdeling i to sandtyper: Prøverne A, B og C har en meget stejl kornstørrelsesfordeling, hvor den dominerende fraktion ligger på 0,25 og 0,5 mm. I nutidige mørtler betegnes en sådan sandtype som strandsand, men vil overvejende være udvundet som søsand. En sådan ensartet kornstørrelsesfordeling giver relativt dårlig mørtelstyrke, jfr. de indtegnede grænsekurver for normmørtelsand. Det bemærkes, at netop disse tre mørtelprøver er fra den tidligste byggefase. Bedømt ud fra afstand til havet på dette tidspunkt er der formentlig snarere tale om klitsand end strandsand. Prøverne D, F og G har en graderet kornstørrelsesfordeling som falder inden for grænsekurverne. Det vil give relativt større mørtelstyrker. Det bemærkes, at disse tre mørtelprøver er fra senere byggefaser. 7

8 Densitet Metode Densitet af mørtelstykker blev bestemt efter princippet i DS : Vejning i tør tilstand Et døgns vandlagring halvt dækket Et døgns vandlagring helt dækket Vejning under og over vand Fra hver prøve blev 3-4 mørtelstykker undersøgt. For prøve E tillod prøvemængderne ikke bestemmelsen. Resultater Resultaterne er vist i følgende tabel: Tabel 7. Densitet af mørtel, kg/m 3 Prøve 1. best. 2. best. 3. best. 4. best. Gennemsnit A B (smuldrer) C D F G Kommentarer Det ses, at der er endog meget store forskelle på densiteterne. Specielt bemærkes en meget lav densitet i prøve C - mørtel mellem natursten i hulmur. Forklaringen er formentlig, at denne mørtel ved anvendelsen har haft et meget højt vandindhold, så den nærmest har kunnet hældes ned mellem naturstenene inderst i muren. Dette vand har efterladt store hulrum, hvorved densiteten bliver meget lav. Ved sammenligning med erfaringstal ses, at alle mørtlerne har lavere densiteter end det man finder for kalkcementmørtler eller hydrauliske kalkmørtler (Renoveringshåndbogen s. 57). 8

9 Saltindhold Metode Da saltindholdet i murværket overvejende kan forventes at bestå af natriumchlorid (bl.a. havsalt) er der udelukkende foretaget bestemmelse af chloridindhold. Metoden er ekstraktion i demineraliseret vand efterfulgt af potentiometrisk titrering. Resultater Resultaterne er ligeledes vist i den akkrediterede rapport samt i følgende tabel, hvor der også er foretaget en beregning af de tilsvarende indhold af natriumchlorid. Tabel 8. Saltindhold Prøve Chloridindhold vægt% Cl A 1,02 1,67 B 1,32 2,18 C 0,50 0,79 D 0,59 0,96 E 2,03 3,35 F 0,28 0,46 G, forvitret rødt tegl 0,11 0,18 G, mørtel 0,33 0,55 Natriumchloridindhold vægt% NaCl Kommentarer Der er i murværkssammenhæng tale om høje saltindhold, nogle endog særdeles høje. Der er muligvis tendens til, at de mindste saltindhold findes i de yngste prøver samt inderst i det oprindelige murværk. Saltindholdene synes ikke at have medført nogen væsentlig forvitring eller svækkelse af mørtelmaterialerne. Derimod kan forvitring af rødt tegl skyldes natriumchlorid. Polarisationsmikroskopi Metode Til den petrografiske analyse er der fremstillet tyndslib med tilsætning af fluorescerende farvestof i epoxyen. Til vurdering af tyndslib er anvendt et polarisationsmikroskop med UV-filter. Resultater Resultaterne er sammenfattet i tabel 9. 9

10 10 Tabel 9. Resultat af polarisationsmikroskopisk undersøgelse Binder - type - porøsitet - revner - kalkklumper - binder/aggregatforhold Tilslag - type - kornstørrelsesfordeling A, B og C D og F G Bindemidlet består af kalk. Der ses et højt binder/aggregat-forhold. Samtidig ses mange kalkklumper i binderdelen. Der er altså tale om læskemørtler. I B ses en del mørkt, opakt materiale som sandsynligvis er organisk. I A og C ses fine sfæriske luftporer. Der ses desuden en del svindrevner i binderen. I prøve B er porerne mere irregulære i formen. Tilslaget består hovedsagelig af kvarts, derudover ses meget små mængder af feldspat, kalksten samt sort organisk materiale. Tilslaget er meget velsorteret med hovedvægt på fint tilslag. Kun meget få større korn. I prøve A er disse større korn fortrinsvis kalksten. Bindemidlet består af kalk. Der ses et højt binder/aggregat-forhold. Samtidig ses mange kalkklumper i binderdelen. Der er altså tale om læskemørtler. I D ses en del mørkt, opakt materiale som sandsynligvis er organisk. I D og F ses fine sfæriske luftporer velfordelt i binderen. I D ses forholdsvis mange svindrevner. Tilslaget består hovedsagelig af kvarts, derudover ses feldspat, flint, bjergartsfragmenter og kalk. I F ses desuden en del organisk materiale muligvis planterester. Tilslaget er velgraderet. I D ses en del meget små kalkkorn i pastadelen, som muligvis kan være tilsat som en del af tilslagsmaterialet. Bindemidlet består af kalk. Der ses et højt binder/aggregat-forhold. Samtidig ses mange kalkklumper i binderdelen. Der er altså tale om læskemørtler. I G ses en del mørkt, opakt materiale som sandsynligvis er organisk. I G ses relativt få sfæriske luftporer velfordelt i binderen. Der ses forholdsvis mange svindrevner. I disse ses rekrystalliseret calcit. I porerum ses krystalliseret Ca(OH) 2. Tilslaget består hovedsagelig af kvarts, derudover ses feldspat, flint og kalk. Tilslaget er velgraderet

11 I bilag 3 ses mikroskopibilleder af mørtelprøverne. Kommentarer Alle de undersøgte mørtelprøver er blandet som læskemørtler. Dette ses ved det høje binder/aggregatforhold samt rester i binderen af kalksten, som ikke har været læsket. Prøverne A, B og C, som alle er fra kirkens oprindelse, er karakteristiske ved at indeholde finkornet, meget velsorteret tilslagsmateriale. De senere mørtler er mere velgraderede. I flere af mørtlerne ses en del organisk materiale enten som meget finkornet materiale eller mm store stykker. Århus, den 24. marts 2010 Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter Helge Hansen Dir. tlf.: Helle Dam Andersen Dir. tlf.: Erik Kjær Dir. tlf.:

12 Bilag 1 Side 1 af 1

13 Bilag 2 Side 1 af 4 Fig. 1. Kor nordvæg. Prøve A, puds Fig. 2. Kor nordvæg. Prøve B, muremørtel

14 Bilag 2 Side 2 af 4 Fig. 3. Skib nordvæg. Prøve C og D Fig. 4. Skib nordvæg. Prøve C, muremørtel indermur

15 Bilag 2 Side 3 af 4 Fig. 5. Skib nordvæg. Prøve D, muremørtel lukkemur Fig. 6. Skib nordvæg. Prøve E, muremørtel dørfals

16 Bilag 2 Side 4 af 4 Fig. 7. Skib nordvæg. Prøve E, muremørtel dørfals Fig. 8. Skib vestmur. Prøve F, muremørtel over tårnbue

17 Bilag 3 Side 1 af 3 Figur 9. Prøve A. Billedbredden er 2,5mm Figur 10. Prøve B. Billedbredden er 2,5 mm

18 Bilag 3 Side 2 af 3 Figur 11. Prøve C. Billedbredden er 2,5 mm Figur 12. Prøve D. Billedbredden er 2,5 mm

19 Bilag 3 Side 3 af 3 Figur 13. Prøve F. Billedbredden er 2,5 mm Figur 14. Prøve G. Billedbredden er 2,5 mm

20 Bilag 4 Side 1 af 6 Prøve A. Pudsmørtel, kor nordvæg, 1200 Gennemfald på 8 mm sigte 100,0 vægt % , , , , , , , , , , , ,075 0,125 0,25 0, grænsekurver for mørtelsand efter murværksnormen DS 414 anneks D.

21 Bilag 4 Side 2 af 6 Prøve B. Muremørtel, kor nordvæg, 1200 Gennemfald på 8 mm sigte 100,0 vægt % , , , ,5 91, ,25 84, ,125 31, ,075 1, ,075 0,125 0,25 0, grænsekurver for mørtelsand efter murværksnormen DS 414 anneks D.

22 Bilag 4 Side 3 af 6 Prøve C. Muremørtel, skib nordvæg, hulmur, 1200 Gennemfald på 8 mm sigte 100,0 vægt % , , , ,5 96, ,25 83, ,125 13, ,075 0, ,075 0,125 0,25 0, grænsekurver for mørtelsand efter murværksnormen DS 414 anneks D.

23 Bilag 4 Side 4 af 6 Prøve D. Muremørtel, lukkemur i norddør, 1600 Gennemfald på 8 mm sigte 100,0 vægt % , , , ,5 64, ,25 24, ,125 3, ,075 0, ,075 0,125 0,25 0, grænsekurver for mørtelsand efter murværksnormen DS 414 anneks D.

24 Bilag 4 Side 5 af 6 Prøve F. Muremørtel, skib, vestmur, 1500 Gennemfald på 8 mm sigte 100,0 vægt % , , , ,5 71, ,25 36, ,125 5, ,075 0, ,075 0,125 0,25 0, grænsekurver for mørtelsand efter murværksnormen DS 414 anneks D.

25 Bilag 4 Side 6 af 6 Prøve G. Muremørtel, skib, vestmur, 1700 Gennemfald på 8 mm sigte 100,0 vægt % , , , ,5 68, ,25 37, ,125 9, ,075 0, ,075 0,125 0,25 0, grænsekurver for mørtelsand efter murværksnormen DS 414 anneks D.

MØRTEL HISTORIE OG TYPER

MØRTEL HISTORIE OG TYPER MØRTEL HISTORIE OG TYPER Mørtel anvendes i murede konstruktioner til at sammenbinde de enkelte mursten, som fastgørelsesmiddel for fliseopsætning og -lægning, som pudsemateriale og som fugemateriale. Det

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning 12.8.2011 Resultat af prøve. August 2011 NIELS-HOLGER LARSEN August 2011 Baggrund for prøvebehandling Prøven skal danne grundlag

Læs mere

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Rekvirent: EF Engdalsvej 75-79A Engdalsvej 79, 2 th 8220 Brabrand Att.: Peter Pedersen Udført af bygningsingeniør Jørgen Nymark Klavsen

Læs mere

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop ANVENDELSESOMRÅDE Ultratop benyttes på gulve af Ultratop, hvor der ønskes

Læs mere

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk Teknologisk Institut, Murværk medvirker ofte ved opklaring af frostskader på murværk. Fælles for frostskaderne er, at mørtlen har

Læs mere

NHL. Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel

NHL. Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel NHL Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel Scandinavian Calcium Oxide ApS Forsidefoto: Strandvejsvilla. Renset - pudset i 35/65/500 - efterbehandlet med naturlig sandkalk - efterfulgt af naturlig kalkmælk

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

CBL sikrer, at oplysninger om den enkelte kunde og resultater m.v. behandles fortroligt.

CBL sikrer, at oplysninger om den enkelte kunde og resultater m.v. behandles fortroligt. Generelt Cement- og Betonlaboratoriet (CBL) i Aalborg Portlands Research and Development Centre (RDC) blev etableret i 1977 i forbindelse med en sammenlægning af CtO-Laboratoriet, Cementlaboratoriet og

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1996D0603 DA 12.06.2003 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 4. oktober 1996 om opstilling af listen over

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri A/S Randers Tegl Mineralvej 4 Postbox 649 DK 9100 Aalborg Telefon 98 12 28 44 Telefax 98 11 66 86 CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk E-mail: tegl@randerstegl.dk Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Læs mere

PUDS & MØRTEL FORANDRINGEN GENNEM TIDEN

PUDS & MØRTEL FORANDRINGEN GENNEM TIDEN PUDS & MØRTEL FORANDRINGEN GENNEM TIDEN 26. MARTS 2015 DANIEL TOFT RASMUSSEN KEA - Københavns Erhvervsakademi Titelblad Titel: Rapporttype: Forfatter: Årgang: Uddannelsessted: Fagkonsulent: Pædagogisk

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

KIRKERUP KIRKE. Sømme herred Roskilde Domprovsti. Udbudsmateriale vedr. restaurering af KALKMALERIERNE

KIRKERUP KIRKE. Sømme herred Roskilde Domprovsti. Udbudsmateriale vedr. restaurering af KALKMALERIERNE KIRKERUP KIRKE Sømme herred Roskilde Domprovsti Udbudsmateriale vedr. restaurering af KALKMALERIERNE De indbydes herved til at afgive tilbud på restaureringsarbejde af kalkmalerierne i Kirkerup kirke i

Læs mere

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3 SILKA XL SILKA XL er kalksandstens blokke med høj densitet og trykstyrke, som anvendes til indvendige, bærende vægge. Blokkene er ubrændbare og angribes ikke af råd og svamp. Pga. den høje densitet har

Læs mere

BINDEMIDLER TIL MØRTLER OG KALKNING

BINDEMIDLER TIL MØRTLER OG KALKNING BINDEMIDLER TIL MØRTLER OG KALKNING Ler - Kalk - Cement En historisk oversigt NIELS-HOLGER LARSEN 2011 INDHOLD Side 3 Side 3 Side 4 Side 5. Side 5 Side 7 Side 8 Side 9 Side 9 Side 9 Side 10 Side 12 Side

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Ny farvesætning NIELS-HOLGER LARSEN OKTOBER 2014 Indledning I 2012 blev der udarbejdet et forslag til en indvendig vedligeholdelse, der skulle omfatte afrensning af

Læs mere

afsnit 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø

afsnit 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø 244 afsnit 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø Indhold: 15.1 Kvalitet, sikkerhed og miljø...246 15.2 Politikker og mål...247 15.3 Miljøklasser og -påvirkninger..248-249 15.4 Sikkerhedsanvisninger...250-251

Læs mere

MØRTEL Mørtel består af en blanding af læsket kalk og sand, hvor kalken er bindemidlet og sandet er tilslagsmaterialet.

MØRTEL Mørtel består af en blanding af læsket kalk og sand, hvor kalken er bindemidlet og sandet er tilslagsmaterialet. MØRTEL Mørtel består af en blanding af læsket kalk og sand, hvor kalken er bindemidlet og sandet er tilslagsmaterialet. Kalkmørtel er et af de ældste byggematerialer. Det bruges til opmuring, fugning og

Læs mere

Genvinding af resourcer i slagge fra

Genvinding af resourcer i slagge fra Genvinding af resourcer i slagge fra forbrænding af affald - udviklingsprojekt 2011-2014 6. april 2011 Claus Pade, Teknologisk Institut (Jens Kallesøe & Søren Dyhr-Jensen, AFATEK) 1 Projektets partnerkreds

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

medfører, at der findes to forskellige mørteltyper: luftkalkmørtel og hydraulisk kalkmørtel. Disse findes i 5 variationer:

medfører, at der findes to forskellige mørteltyper: luftkalkmørtel og hydraulisk kalkmørtel. Disse findes i 5 variationer: MØRTEL OG PUDS Læskning af brændt kalk her på gammel vis i et læskekar, hvorefter den læskede kalk bliver siet og hældt ned i en frostfri kule, gravet i jorden. Deraf navnet kulekalk. Foto: Historic Williamsburg,

Læs mere

Prisliste. Mørtel-Betonafdeling. www.kudsk-dahl.dk

Prisliste. Mørtel-Betonafdeling. www.kudsk-dahl.dk Prisliste Mørtel-Betonafdeling 2007 www.kudsk-dahl.dk Betonafdeling Direkte telefonnumre Direktør Jørn Kudsk 73 82 10 04 Kontor, beton Udsigtsvejen 24, 6510 Gram 73 82 10 00 Bestilling beton/mørtel: Kørselsdisponent

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Visuel bedømmelse af malerarbejde

Visuel bedømmelse af malerarbejde Danske Malermestre Visuel bedømmelse af malerarbejde En anvisning på hvordan man bedømmer malerarbejde udført på et givent underlag Malersektion Maleteknisk Rådgivning forord Denne anvisning er udgivet

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Byggeri, Beton Notat 06. december 2006 TJA. Synligbeton; Nye formmaterialer 1. forsøgsrække

Byggeri, Beton Notat 06. december 2006 TJA. Synligbeton; Nye formmaterialer 1. forsøgsrække Synligbeton; Nye formmaterialer 1. forsøgsrække INDLEDNING I projektet Den Synlige Betonoverflade, delprojekt C5 (Nye formmaterialer) er der planlagt 2 forsøgsrækker, hvoraf den første er blevet gennemført

Læs mere

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber Litochrom STARLIKE Planspartler Forsegler Klæber DK Tre funktioner i ét produkt Planspartler Forsegler Klæber Smudsafvisende og vandafvisende. Forebygger udbredelsen af svamp og mug. Ideel til at forny

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre PAPIRISOLERING Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med papirisolering Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre MILJØRIGTIGT KVALITET ERFARING GARANTI HÅNDVÆRK Et

Læs mere

BYGNINGSBEVARING SKANDINAVISK JURA-KALK A/S

BYGNINGSBEVARING SKANDINAVISK JURA-KALK A/S BYGNINGSBEVARING Femte udgave af: Blad om materialer til vedligeholdelse og renovering af bl.a. fredede og andre bevaringsværdige bygninger 2008. Vejledende udsalgspris: Kr. 95,00 Mørtelmaterialer Håndstrøgne

Læs mere

Bygningskonstruktør Uddannelsen

Bygningskonstruktør Uddannelsen ORIGINAL Bygningskonstruktør Uddannelsen 7. semesters specialeopgave Onur Ot Højstyrkebeton i energirigtige løsninger Forår - 2014 1 Titelblad Titel Udarbejdet af Adresse : Højstyrkebeton : Onur Ot : Bækkedal

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

De historicistiske villaer overflader og detaljer

De historicistiske villaer overflader og detaljer Overflader og detaljer De historicistiske villaer i Rosenvængets kvarter har en række karakteristiske detaljer, der går igen, og som det er afgørende vigtigt at passe på, når huset skal sættes i stand

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

VEJLEDNING. i vedligeholdelse af murværk og tegltage MURO. God vedligeholdelse af huse i murværk med tage af tegl får dem til at holde endnu længere

VEJLEDNING. i vedligeholdelse af murværk og tegltage MURO. God vedligeholdelse af huse i murværk med tage af tegl får dem til at holde endnu længere MURO VEJLEDNING i vedligeholdelse af murværk og tegltage God vedligeholdelse af huse i murværk med tage af tegl får dem til at holde endnu længere MURERFAGETS OPLYSNINGSRÅD LILLE STRANDSTRÆDE 20 C 1254

Læs mere

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Ansøgningsprøve til beskikkelse som energikonsulent Enfamiliehuse Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Opgave nummer Vægtet % point pr. spørgsmål. % point pr. gruppe af spørgsmål

Læs mere

Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke

Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Rekvirent: Nordic Construction Solution ApS Gæslingestien 1 2950 Vedbæk Danmark Att.: Brian Bjørnskov Udført af Civilingeniør Arash Ehtesham I samarbejde

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere

Veludført Murerhåndværk

Veludført Murerhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Murerhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Murersektionen i Dansk Byggeri 1. udgave Juni 2008 Murersektionen i Dansk Byggeri Postboks

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker.

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker. STEFFENSEN Rådgivende Ingeniører Att.: Poul Steffensen Lyngbyvej 343A 2820 Gentofte 5. marts 2009 Prøvetagning og kemisk undersøgelse, Kattesundet 14, 1458 København K Efter aftale med Poul Steffensen

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Metoder til genanvendelse af farvede glasskår til produktion af tegl og beton og til vejbygning

Metoder til genanvendelse af farvede glasskår til produktion af tegl og beton og til vejbygning Miljøprojekt Nr. 819 2003 Metoder til genanvendelse af farvede glasskår til produktion af tegl og beton og til vejbygning Del 1: Litteraturstudium Marianne Tange Hasholt og Helge Hansen Teknologisk Institut

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Hvis der ikke er stabilt grundlag må du lave fundament.

Hvis der ikke er stabilt grundlag må du lave fundament. Læg an sørg for at målene er helt nøjagtige også med diagonalmål ellers kommer du i problemer senere. Her bygges ovnen på en solidt anlagt terrasse. Sørg for at bygge ovnen på et stabilt underlag! Efter

Læs mere

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9 Supplerende bestemmelser for produktcertificering Dato 2015-06-16 Sign: Side 1 af 8 0. GENERELT Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige vilkår

Læs mere

DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv

DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv Rapport dato 1. september 2015 Vurdering Analysen viser unormale forekomster af skimmelsvamp, hvilket indikerer tegn på fugtskadede bygningsdele i lejligheden. Der

Læs mere

KEIM Granital. Original silikatfarve til facader 8WUDHD. KEIM Granital

KEIM Granital. Original silikatfarve til facader 8WUDHD. KEIM Granital Original silikatfarve til facader 8WUDHD original silikatfarve af høj kvalitet for lang levetid Høj produktkvalitet på mineralsk basis Bindemidlet i er vandglas, som trænger ind i underlaget og gennem

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Overfladebehandling af murværk

Overfladebehandling af murværk Overfladebehandling af murværk Facade Tyndpudsemørtel Pudsemørtel Hydraulisk mørtel Betonfilts Fugemørtel Silikatmaling Silikatpuds Kalk, sandkalk & kalkvand Cempexo murfarve 1 Blik for helheden Sans for

Læs mere

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL Murerhåndbogen 2012 Udgivet af: Tryk: Murerfagets Oplysningsråd FORLAGET TEGL Lille Strandstræde 20 C 1254 København K Telefon: 33 32 34 84 Provinsforlaget as ISSN:

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 8. august 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 12.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen)

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) STUDENTEREKSAMEN MAJ 2004 2004-10-1 MATEMATISK LINJE KEMI ØJT NIVEAU Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00 (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) pgavesættet består af 3 opgaver og

Læs mere

ISOPORE isoleringssystem

ISOPORE isoleringssystem ISOPORE isoleringssystem Udendørs facadeisolering Indendørs isolering Kælderisolering Nordisk NHL T +45 6252 1054 F +45 6252 1094 info@nordisknhl.dk www.nordisknhl.dk - God varmeisolering - Lambda værdi10dry

Læs mere

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Visuelle undersøgelser af bygningers klimaskærm, eventuelt suppleret med tekniske målinger og bygningsarkæologiske undersøgelser. Afrapportering Prioriteret

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, spændingsrækken

Læs mere

NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 4 2011. Kan en pudset bygning fra 1939 se ud som ny? Oles kan Få forklaringen

NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 4 2011. Kan en pudset bygning fra 1939 se ud som ny? Oles kan Få forklaringen NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 4 2011 Kan en pudset bygning fra 1939 se ud som ny? Oles kan Få forklaringen Pudsede mure som nye efter 72 år Hvordan kan pragtvillaen Lottruphus i Hammershøj se nypudset ud efter

Læs mere

FORVITRET GRANIT UNDER NEKSØ SANDSTENEN

FORVITRET GRANIT UNDER NEKSØ SANDSTENEN FORVITRET GRANIT UNDER NEKSØ SANDSTENEN JENS BRUUN-PETERSEN BRUUN-PETERSEN, J.: Forvitret granit under Neksø Sandstenen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1972, side 61-76. København, 4. januar 1973. Et

Læs mere

Der er flere metoder, der kan tages i anvendelse for at gøre din bolig mindre attraktiv som mågebolig, f.eks. ved at

Der er flere metoder, der kan tages i anvendelse for at gøre din bolig mindre attraktiv som mågebolig, f.eks. ved at Bilag 2: Metoder til at forebygge eller minimere gener fra måger Helt grundlæggende bør du naturligvis undlade at fodre måger, fjerne spiseligt affald og i øvrigt holde affaldsbeholdere lukket. Vænnes

Læs mere

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN KemiF1 laboratorieøvelser 2008 ØvelseF1-2 PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN Indledning I en binær blanding vil blandingens masse være summen af komponenternes masse; men blandingens volumen vil ikke være summen

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

FacadeService. Omø A/S Islevdalvej 113-117 2610 Rødovre omoe.dk

FacadeService. Omø A/S Islevdalvej 113-117 2610 Rødovre omoe.dk FacadeService Vedligeholdelse af facaden giver - Nyt liv til byen - Fokus på bygningen Den vil vi gerne løfte endnu mere! Omø A/S Islevdalvej 113-117 2610 Rødovre omoe.dk OMØ A/S Etableret i 1948, på Østerbro

Læs mere

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Vedr.: Skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i klasselokalerne

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers. Rapport for arkæologisk undersøgelse KHM 2745 Langåstenen III

Kulturhistorisk Museum Randers. Rapport for arkæologisk undersøgelse KHM 2745 Langåstenen III Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk Rapport for arkæologisk undersøgelse KHM 2745 Langåstenen

Læs mere

C Grafer fra WUFI. Indhold. C.1 Grafer for ydervægs simulering eksisterende ydervæg. C.2 Grafer for ydervægs simulering- løsningsforslag A

C Grafer fra WUFI. Indhold. C.1 Grafer for ydervægs simulering eksisterende ydervæg. C.2 Grafer for ydervægs simulering- løsningsforslag A C Grafer fra WUFI Indhold C.1 Grafer for ydervægs simulering eksisterende ydervæg C.2 Grafer for ydervægs simulering- løsningsforslag A C.3 Grafer for ydervægs simulering- løsningsforslag B C.4 Grafer

Læs mere

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag , Frederikshavn Nedstyrtning af gavl 2014-11-28, Rambøll & John D. Sørensen, Aalborg Universitet 1/10 1. Afgrænsning Søndag d. 9/11 mellem kl. 11 og 12 styrtede en gavl ned i Mølleparken i Frederikshavn.

Læs mere

Vikingernes billedfortællinger

Vikingernes billedfortællinger Vikingernes billedfortællinger RUNESTEN Signe og Bjørn hjælper hver dag deres far med arbejdet, så han kan nå at blive færdig med høvdingens store runesten inden solhvervsfesten. Billeder og runeindskrift

Læs mere

Nyt liv. til din kælder. Når de gamle murede kældervægge

Nyt liv. til din kælder. Når de gamle murede kældervægge Nyt liv til din kælder På en weekend eller to kan du forvandle et nedslidt og skummelt kælderrum til et lyst og venligt rum, hvor væggene vil holde sig pæne og sunde, selv om den gamle konstruktion lader

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer..

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer.. Indholdsfortegnelse Rengøring af huset. 1 Desinfektion af huset. 2 Tågedesinfektion 3 Vandsystemet. 4 Desinfektion af udenomsarealer.. 5 Forrum. 6 Fodersiloer.. 7 Diverse opgaver. 8 Udregningsskema.. 9

Læs mere

Dimensioneringsværktøj for brændeovne

Dimensioneringsværktøj for brændeovne Dimensioneringsværktøj for brændeovne Uwe Zielke, Christian Drivsholm, Per T. Jespersen, Thue Møller Jensen, Jes S. Andersen Teknologisk Institut Miljøprojekt Nr. 1344 2010 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus.

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Side 1 af 10 Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 72 20 20 00 Fax +45 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Læs mere

- de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl

- de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl - de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl Gule håndbankede med flammer Håndbankede GulvTegl fra Vindø Teglværk ved Mariager Fjord er en direkte fortsættelse af flere århundreders tradition for

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Fasangården V / Steen Kledal Fasanvænget 276 2980 Kokkedal Inspektionssted: Legepladserne i Gård 11-15 Fasanvænget 2980 Kokkedal Inspektionsdato: 18. april 2011

Læs mere

OVERFLADEBEHANDLING AF UDVENDIGT MURVÆRK OG PUDS

OVERFLADEBEHANDLING AF UDVENDIGT MURVÆRK OG PUDS OVERFLADEBEHANDLING AF UDVENDIGT MURVÆRK OG PUDS Udgangspunktet for de råd og anbefalinger, der gives i Information om Bygningsbevaring, er dels, at man altid bør foretrække de miljø- og energimæssigt

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

Forankringselementer. Til brug for. Kedelfremstilling

Forankringselementer. Til brug for. Kedelfremstilling Forankringselementer Til brug for Kedelfremstilling Indholdsfortegnelse Side 1 Bølgeanker type KÖCO KWA/R 6/8 Side 5 Kakkelholder Side 6 Slidsstift reduceret type KÖCO KSST/R Side 6 Nikkelbasislegering

Læs mere

Smagsdanner Claus Angelo w smagsdanner.dk t 2465 2279 m smagsdanner@gmail.com

Smagsdanner Claus Angelo w smagsdanner.dk t 2465 2279 m smagsdanner@gmail.com Øvelse 1 a) Forsøg med kartoffelgrød/mos og kartoffel stivelse Formål: At konstatere forskelle i konsistens ved forskellig metodebrug af kartoffelmels stivelse. - ½ kg skrællede kartofler i tern - 1 L

Læs mere

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Undersøgelse af murværk i ydervægge udført d. 29. oktober 2002 Generelt: Undersøgelsen har omfattet i alt 14 ophugninger for en konstatering af ydervæggenes

Læs mere

Laticrete Fuge. (4x5 kg) Leveres i standard farverne; Manhatten, Cementgrå og

Laticrete Fuge. (4x5 kg) Leveres i standard farverne; Manhatten, Cementgrå og Laticrete Fliselim. Laticrete 4237. Fleksibelt, vandfast, frostsikkert og 5 liter 80 stk. 454 latexforstærket fliselim. Anvendes hvor der 0,5 liter + stilles store krav til vedhæftning og trykstyrke, 19

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Overfladebehandling af murværk

Overfladebehandling af murværk Overfladebehandling af murværk Facade Tyndpudsemørtel Pudsemørtel Hydraulisk mørtel Betonfilts Fugemørtel Silikatmaling Silikatpuds Kalk, sandkalk & kalkvand Cempexo Murfarve Weber Colour Silikoneharpikspuds/-maling

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere