Murværksundersøgelser Mårup Kirke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Murværksundersøgelser Mårup Kirke"

Transkript

1 Murværksundersøgelser Mårup Kirke Udført af kemiingeniør Helge Hansen, geolog Helle Dam Andersen, bygningsingeniør Erik Kjær Århus, den 24. marts 2010 Sag nr.: / Resultatet af undersøgelsen må kun gengives i sin helhed. I uddrag kun efter Teknologisk Instituts godkendelse. Byggeri

2 hlh/heda/ehk/sol MURVÆRKSUNDERSØGELSER MÅRUP KIRKE Indledning I forbindelse med nedtagning af murværk på Mårup Kirke har Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter udtaget en række murværksprøver og foretaget analyser af disse. I første omgang er der primært tale om mørtelprøver. Hvor intet andet er oplyst er der i det følgende tale om mørtelprøver. Prøveudtagning Prøveudtagningen blev foretaget 23. september 2008 af kemiingeniør Helge Hansen og bygningsingeniør Erik Kjær, Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter i samarbejde med Thomas Berthelsen, Nationalmuseet. Positionerne for prøveudtag er vist på plantegningen i bilag 1 samt fotos i bilag 2. Følgende prøver blev udtaget: Tabel 1 Nr. Placering Materiale Alder* Foto i bilag 2 A Kor, nordvæg, indvendig Pudsmørtel B Kor, nordvæg Muremørtel i indermur mellem na- tursten C Skib, nordvæg, østvange af norddør Muremørtel i hulmur mellem natursten og 4 D Skib, lukkemur i norddør E Skib, vestfals i norddør F Skib, vestmur over bue G Skib, vestmur over bue G Skib, vestmur over bue *Foreløbige aldersangivelser Muremørtel mellem røde teglsten Muremørtel mellem røde teglsten Muremørtel mellem røde teglsten Muremørtel mellem røde teglsten Rødt forvitret teglmateriale og og

3 Visuel bedømmelse Før igangsættelse af analyser blev prøverne bedømt visuelt. Resultaterne er vist i følgende tabel. Tabel 2. Visuel bedømmelse Prøve Farve Styrke Struktur A Hvidlig Lav/middel Områder med ren hvid kalk Indhold af trækul, stykker på op til 10 mm B Let brunlig God Små områder med ren kalk Ingen trækul C Hvidlig Svag Indhold af flade, vandrullede, glatte natursten som tages fra inden analyser Glatte, formentlig oprindelige overflader, der er let sværtede D Hvidlig/brunlig Høj Mørtelklatter fra murens bagside Homogent materiale E - - Udskrabet materiale som ikke kan karakteriseres visuelt F Hvidlig Varierende fra svag til høj Små områder med ren hvid kalk G Hvidlig/grålig Høj Homogen G Teglmateriale Rødt - Flækker i en uregelmæssig struktur parallelt med liggeflader Brændingstemperatur bedømt ud fra skærvfarve under 1000 C 3

4 Bindemiddelindhold i mørtel Metode Repræsentative dele af mørtelprøverne blev tørret til konstant vægt og formalet til de kunne passere en 0,25 mm sigte. Af hver prøve blev 2 analyseprøver på 5 g afvejet til bestemmelse af kalkindhold og 2 analyseprøver på 5 g til bestemmelse af indhold af opløselig SiO 2 (silica). Metoden anvendes rutinemæssigt af Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter til bestemmelse af bindemiddelindhold i mørtler, typisk af ældre mørtler i renoveringssager og af ny mørtler i skadessager. Analyseresultater Resultaterne er vist i følgende tabel 3: Tabel 3 Prøve Ikke hærdnet kalkindhold vægt% Ca(OH) 2 Totalt kalkindhold vægt% Ca(OH) 2 A 0,4 35,7 0,69 B 0,5 29,7 0,44 C 0,6 37,4 0,66 D 0,6 36,5 0,32 E 0,6 42,5 0,49 F 0,6 25,5 0,46 G 0,9 27,5 1,82 Indhold af opløselig SiO 2 vægt% SiO 2 Beregning af sammensætning Ved beregning af mørtlernes sammensætning er anvendt de fundne indhold af totalt kalk og opløselig SiO 2, samt følgende to sæt forudsætninger: Rene kalkmørtler Der er anvendt kalk og sand. Mørtlerne kan være fremstillet enten som læskemørtler eller som kulekalkmørtler. Sandet har ikke indeholdt kalkkorn, jfr. afsnit om tilslagsmaterialer. Indhold af opløselig SiO 2 kan være fremkommet ved puzzolan reaktion mellem uhærdnet kalk og tilslagsmaterialet. Indhold af opløselig SiO 2 kan stamme fra et naturligt indhold af lermineraler i kalkstenen. Dette indhold har under kalkbrændingen reageret med calciumoxid og dannet et materiale med hydrauliske egenskaber. Med disse forudsætninger kan følgende sammensætninger beregnes: 4

5 Tabel 4 Prøve Kalk vægt% Sand vægt% Blandingsforhold A 40,8 59,2 K 100/145 B 33,1 66,9 K 100/202 C 42,9 57,1 K 100/133 D 41,7 58,3 K 100/140 E 49,9 50,1 K 100/101 F 27,9 72,1 K 100/230 G 30,3 69,7 K 100/230 Med hydraulisk bindemiddel Der er indhold af hydraulisk bindemiddel, kalk og sand. Det hydrauliske bindemiddel indeholder 21,5 vægt% opløselig SiO 2 og 65,0 vægt% CaO. Tallene svarer til traditionel Portlandcement. Sandet har ikke indeholdt kalkkorn. De dele af mørtlen, der ikke er hydraulisk bindemiddel, indeholder 0,1 vægt% opløselig SiO 2. Med disse forudsætninger kan følgende sammensætninger beregnes. Tabel 5 Prøve Kalk Hydraulisk Sand Blandingsforhold vægt% bindemiddel vægt% vægt% A 38,4 2,8 58,8 KC/KK h 93/7/143 B 31,7 1,6 66,7 KC/KK h 95/5/200 C 40,6 2,6 56,7 KC/KK h 94/6/131 D 40,8 1,0 58,1 KC/KK h 98/2/139 E 48,3 1,8 49,8 KC/KK h 96/4/100 F 26,5 1,7 71,8 KC/KK h 94/6/255 G 23,3 8,2 68,5 KC/KK h 74/26/218 Kommentarer Resultaterne viser, at der er tale om rene kalkmørtler. Kalkindholdene er så høje, at mørtlerne kun kan være fremstillet som læskemørtler - den teknologi der har været dominerende indtil ca Det underbygges af, at nogle prøver indeholder faser af ren hvid kalk (se tabel 2). Der er tale om brændt kalk, der ikke er blevet findelt og læsket normalt. 5

6 Prøve G skiller sig ud ved at have et vist indhold af opløselig SiO 2, og dermed hydraulisk eller puzzolant materiale. Flere årsager kan tænkes: Der er påvist et indhold af rødt tegl jfr. karakterisering af tilslagsmaterialer nedenfor. Knust tegl kan være tilsat kalkmørtler for at opnå en puzzolan effekt og dermed større styrke. Der kan være tale om en anden kalktype. På det aktuelle tidspunkt ca hentes der kalk i Norge med skudehandelen. Der er dog på ingen måde tale om en egentlig hydraulisk mørtel som f.eks. den samtidige bornholmske cement. Tilslagsmaterialer Kornstørrelsesfordeling Metode I repræsentative dele af mørtelprøverne blev bindemidlerne dekomponeret, hvorefter kornstørrelsesfordelingen i de isolerede tilslagsmaterialer blev bestemt ved sigtning. Resultaterne er vist i tabel og diagrammer i bilag 4. I diagrammerne er desuden vist de nugældende grænsekurver for normmørtelsand. For prøve E tillod den beskedne prøvemængde ikke bestemmelsen. Karakterisering Metode De isolerede tilslagsmaterialer blev undersøgt med stereomikroskop med måleokkular. Resultaterne er vist i følgende tabel: 6

7 Tabel 6. Karakterisering af tilslagsmaterialer Prøve A B C D E F G Karakterisering Stort set kun strandsandsfraktion bestående af afrundede kvartskorn svarende til strandsand Overvejende strandsandsfraktion besående af afrundede kvartskorn En del sammenkittede blanke kvartskorn En del små sorte korn Overvejende strandsandsfraktion bestående af afrundede kvartskorn En del større helt hvide afrundede eller uregelmæssige korn, evt. flint Meget lidt finfraktion Stor strandsandsfraktion bestående af afrundede kvartskorn En del grovfraktion feldspat mm Ingen helt store korn Ikke undersøgt for lille prøvemængde Meget lidt finfraktion Afrundede kvartskorn i strandsandsfraktion En del grovfraktion feldspat mm Enkelte korn over 1 cm Brudstykke af gulbrændt tegl Stor finfraktion Strandsandsfraktion bestående af afrundede kvartskorn En del små sorte korn En del grovfraktion feldspat mm Indhold af rødt tegl til dels afrundede korn Kommentarer Der ses en meget klar opdeling i to sandtyper: Prøverne A, B og C har en meget stejl kornstørrelsesfordeling, hvor den dominerende fraktion ligger på 0,25 og 0,5 mm. I nutidige mørtler betegnes en sådan sandtype som strandsand, men vil overvejende være udvundet som søsand. En sådan ensartet kornstørrelsesfordeling giver relativt dårlig mørtelstyrke, jfr. de indtegnede grænsekurver for normmørtelsand. Det bemærkes, at netop disse tre mørtelprøver er fra den tidligste byggefase. Bedømt ud fra afstand til havet på dette tidspunkt er der formentlig snarere tale om klitsand end strandsand. Prøverne D, F og G har en graderet kornstørrelsesfordeling som falder inden for grænsekurverne. Det vil give relativt større mørtelstyrker. Det bemærkes, at disse tre mørtelprøver er fra senere byggefaser. 7

8 Densitet Metode Densitet af mørtelstykker blev bestemt efter princippet i DS : Vejning i tør tilstand Et døgns vandlagring halvt dækket Et døgns vandlagring helt dækket Vejning under og over vand Fra hver prøve blev 3-4 mørtelstykker undersøgt. For prøve E tillod prøvemængderne ikke bestemmelsen. Resultater Resultaterne er vist i følgende tabel: Tabel 7. Densitet af mørtel, kg/m 3 Prøve 1. best. 2. best. 3. best. 4. best. Gennemsnit A B (smuldrer) C D F G Kommentarer Det ses, at der er endog meget store forskelle på densiteterne. Specielt bemærkes en meget lav densitet i prøve C - mørtel mellem natursten i hulmur. Forklaringen er formentlig, at denne mørtel ved anvendelsen har haft et meget højt vandindhold, så den nærmest har kunnet hældes ned mellem naturstenene inderst i muren. Dette vand har efterladt store hulrum, hvorved densiteten bliver meget lav. Ved sammenligning med erfaringstal ses, at alle mørtlerne har lavere densiteter end det man finder for kalkcementmørtler eller hydrauliske kalkmørtler (Renoveringshåndbogen s. 57). 8

9 Saltindhold Metode Da saltindholdet i murværket overvejende kan forventes at bestå af natriumchlorid (bl.a. havsalt) er der udelukkende foretaget bestemmelse af chloridindhold. Metoden er ekstraktion i demineraliseret vand efterfulgt af potentiometrisk titrering. Resultater Resultaterne er ligeledes vist i den akkrediterede rapport samt i følgende tabel, hvor der også er foretaget en beregning af de tilsvarende indhold af natriumchlorid. Tabel 8. Saltindhold Prøve Chloridindhold vægt% Cl A 1,02 1,67 B 1,32 2,18 C 0,50 0,79 D 0,59 0,96 E 2,03 3,35 F 0,28 0,46 G, forvitret rødt tegl 0,11 0,18 G, mørtel 0,33 0,55 Natriumchloridindhold vægt% NaCl Kommentarer Der er i murværkssammenhæng tale om høje saltindhold, nogle endog særdeles høje. Der er muligvis tendens til, at de mindste saltindhold findes i de yngste prøver samt inderst i det oprindelige murværk. Saltindholdene synes ikke at have medført nogen væsentlig forvitring eller svækkelse af mørtelmaterialerne. Derimod kan forvitring af rødt tegl skyldes natriumchlorid. Polarisationsmikroskopi Metode Til den petrografiske analyse er der fremstillet tyndslib med tilsætning af fluorescerende farvestof i epoxyen. Til vurdering af tyndslib er anvendt et polarisationsmikroskop med UV-filter. Resultater Resultaterne er sammenfattet i tabel 9. 9

10 10 Tabel 9. Resultat af polarisationsmikroskopisk undersøgelse Binder - type - porøsitet - revner - kalkklumper - binder/aggregatforhold Tilslag - type - kornstørrelsesfordeling A, B og C D og F G Bindemidlet består af kalk. Der ses et højt binder/aggregat-forhold. Samtidig ses mange kalkklumper i binderdelen. Der er altså tale om læskemørtler. I B ses en del mørkt, opakt materiale som sandsynligvis er organisk. I A og C ses fine sfæriske luftporer. Der ses desuden en del svindrevner i binderen. I prøve B er porerne mere irregulære i formen. Tilslaget består hovedsagelig af kvarts, derudover ses meget små mængder af feldspat, kalksten samt sort organisk materiale. Tilslaget er meget velsorteret med hovedvægt på fint tilslag. Kun meget få større korn. I prøve A er disse større korn fortrinsvis kalksten. Bindemidlet består af kalk. Der ses et højt binder/aggregat-forhold. Samtidig ses mange kalkklumper i binderdelen. Der er altså tale om læskemørtler. I D ses en del mørkt, opakt materiale som sandsynligvis er organisk. I D og F ses fine sfæriske luftporer velfordelt i binderen. I D ses forholdsvis mange svindrevner. Tilslaget består hovedsagelig af kvarts, derudover ses feldspat, flint, bjergartsfragmenter og kalk. I F ses desuden en del organisk materiale muligvis planterester. Tilslaget er velgraderet. I D ses en del meget små kalkkorn i pastadelen, som muligvis kan være tilsat som en del af tilslagsmaterialet. Bindemidlet består af kalk. Der ses et højt binder/aggregat-forhold. Samtidig ses mange kalkklumper i binderdelen. Der er altså tale om læskemørtler. I G ses en del mørkt, opakt materiale som sandsynligvis er organisk. I G ses relativt få sfæriske luftporer velfordelt i binderen. Der ses forholdsvis mange svindrevner. I disse ses rekrystalliseret calcit. I porerum ses krystalliseret Ca(OH) 2. Tilslaget består hovedsagelig af kvarts, derudover ses feldspat, flint og kalk. Tilslaget er velgraderet

11 I bilag 3 ses mikroskopibilleder af mørtelprøverne. Kommentarer Alle de undersøgte mørtelprøver er blandet som læskemørtler. Dette ses ved det høje binder/aggregatforhold samt rester i binderen af kalksten, som ikke har været læsket. Prøverne A, B og C, som alle er fra kirkens oprindelse, er karakteristiske ved at indeholde finkornet, meget velsorteret tilslagsmateriale. De senere mørtler er mere velgraderede. I flere af mørtlerne ses en del organisk materiale enten som meget finkornet materiale eller mm store stykker. Århus, den 24. marts 2010 Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter Helge Hansen Dir. tlf.: Helle Dam Andersen Dir. tlf.: Erik Kjær Dir. tlf.:

12 Bilag 1 Side 1 af 1

13 Bilag 2 Side 1 af 4 Fig. 1. Kor nordvæg. Prøve A, puds Fig. 2. Kor nordvæg. Prøve B, muremørtel

14 Bilag 2 Side 2 af 4 Fig. 3. Skib nordvæg. Prøve C og D Fig. 4. Skib nordvæg. Prøve C, muremørtel indermur

15 Bilag 2 Side 3 af 4 Fig. 5. Skib nordvæg. Prøve D, muremørtel lukkemur Fig. 6. Skib nordvæg. Prøve E, muremørtel dørfals

16 Bilag 2 Side 4 af 4 Fig. 7. Skib nordvæg. Prøve E, muremørtel dørfals Fig. 8. Skib vestmur. Prøve F, muremørtel over tårnbue

17 Bilag 3 Side 1 af 3 Figur 9. Prøve A. Billedbredden er 2,5mm Figur 10. Prøve B. Billedbredden er 2,5 mm

18 Bilag 3 Side 2 af 3 Figur 11. Prøve C. Billedbredden er 2,5 mm Figur 12. Prøve D. Billedbredden er 2,5 mm

19 Bilag 3 Side 3 af 3 Figur 13. Prøve F. Billedbredden er 2,5 mm Figur 14. Prøve G. Billedbredden er 2,5 mm

20 Bilag 4 Side 1 af 6 Prøve A. Pudsmørtel, kor nordvæg, 1200 Gennemfald på 8 mm sigte 100,0 vægt % , , , , , , , , , , , ,075 0,125 0,25 0, grænsekurver for mørtelsand efter murværksnormen DS 414 anneks D.

21 Bilag 4 Side 2 af 6 Prøve B. Muremørtel, kor nordvæg, 1200 Gennemfald på 8 mm sigte 100,0 vægt % , , , ,5 91, ,25 84, ,125 31, ,075 1, ,075 0,125 0,25 0, grænsekurver for mørtelsand efter murværksnormen DS 414 anneks D.

22 Bilag 4 Side 3 af 6 Prøve C. Muremørtel, skib nordvæg, hulmur, 1200 Gennemfald på 8 mm sigte 100,0 vægt % , , , ,5 96, ,25 83, ,125 13, ,075 0, ,075 0,125 0,25 0, grænsekurver for mørtelsand efter murværksnormen DS 414 anneks D.

23 Bilag 4 Side 4 af 6 Prøve D. Muremørtel, lukkemur i norddør, 1600 Gennemfald på 8 mm sigte 100,0 vægt % , , , ,5 64, ,25 24, ,125 3, ,075 0, ,075 0,125 0,25 0, grænsekurver for mørtelsand efter murværksnormen DS 414 anneks D.

24 Bilag 4 Side 5 af 6 Prøve F. Muremørtel, skib, vestmur, 1500 Gennemfald på 8 mm sigte 100,0 vægt % , , , ,5 71, ,25 36, ,125 5, ,075 0, ,075 0,125 0,25 0, grænsekurver for mørtelsand efter murværksnormen DS 414 anneks D.

25 Bilag 4 Side 6 af 6 Prøve G. Muremørtel, skib, vestmur, 1700 Gennemfald på 8 mm sigte 100,0 vægt % , , , ,5 68, ,25 37, ,125 9, ,075 0, ,075 0,125 0,25 0, grænsekurver for mørtelsand efter murværksnormen DS 414 anneks D.

LÆSKEMØRTEL MURER MIKAEL MARTLEV MURVÆRK

LÆSKEMØRTEL MURER MIKAEL MARTLEV MURVÆRK LÆSKEMØRTEL MURER MIKAEL MARTLEV MURVÆRK Dette skrift er baseret på en videnkupon lavet som et samarbejde mellem Teknologisk Institut, Murværk og murer Mikael Martlev i perioden 2012-13. Indledning - kort

Læs mere

Styrkeforholdet for rene kalkmørtler hvad kan tyndslibet sige?

Styrkeforholdet for rene kalkmørtler hvad kan tyndslibet sige? Styrkeforholdet for rene kalkmørtler hvad kan tyndslibet sige? Fremlagt på Nordisk Forum for Bygningskalks medlemsmøde i Raadvad d. 15. februar 2012 Torben Seir SEIR-materialeanalyse A/S H.P. Christensensvej

Læs mere

Prøve 1: Indvendig puds. Farve- og pudsanalyse

Prøve 1: Indvendig puds. Farve- og pudsanalyse Rekvirent: NN Sag: 070000 Dato: 20. marts 2007 Rapport nr.: R070000 Side 1 af 9 RAPPORT Bygværk: Kirke Prøve(r) mærket: Prøve 1: Indvendig puds Undersøgelser: Tyndslibsanalyse: Farve- og pudsanalyse Oplæg...

Læs mere

SEIR materialeanalyse A/S LABORATORIUM OG RÅDGIVNING: BETON MØRTEL - PUDS - NATURSTEN - OVERFLADEBEHANDLING

SEIR materialeanalyse A/S LABORATORIUM OG RÅDGIVNING: BETON MØRTEL - PUDS - NATURSTEN - OVERFLADEBEHANDLING Muren omkring Marienlyst Slot Forundersøgelse af murværk i prøvefelter Baggrund I tilknytning til årsmødet for Nordisk Forum for Bygningskalk udføres en demonstration og afprøvning af forskellige mørteltyper

Læs mere

MØRTEL HISTORIE OG TYPER

MØRTEL HISTORIE OG TYPER MØRTEL HISTORIE OG TYPER Mørtel anvendes i murede konstruktioner til at sammenbinde de enkelte mursten, som fastgørelsesmiddel for fliseopsætning og -lægning, som pudsemateriale og som fugemateriale. Det

Læs mere

Definitioner. Aggressivt miljø:

Definitioner. Aggressivt miljø: Definitioner Aggressivt miljø: Armeret murværk: Armeringssystemer: Basisstyrker: Blokke: Blokklasse: Bruttodensitet: Brændt kalk: Byggesten: Cementmørtel, C-mørtel: Forbandt: Funktionsmørtel: Særligt fugtigt

Læs mere

Blandetiden må for anden mørtel end kalkmørtel ikke vare længere end 15 minutter.

Blandetiden må for anden mørtel end kalkmørtel ikke vare længere end 15 minutter. Blanding af mørtel på byggeplads For at blande en mørtel på pladsen skal materialer, der indgår i mørtlen, udmåles og blandes således, at den færdige mørtel er korrekt sammensat. Det skal dokumenteres,

Læs mere

TI-B 52 (85) Prøvningsmetode Petrografisk undersøgelse af sand

TI-B 52 (85) Prøvningsmetode Petrografisk undersøgelse af sand Petrografisk undersøgelse af sand Teknologisk Institut, Byggeri Petrografisk undersøgelse af sand Deskriptorer: Petrografisk undersøgelse, sand Udgave: 2 Dato: 1985-03-01 Sideantal: 5 Udarbejdet af: ADJ/JKu

Læs mere

Bilag 6.B Petrografisk analyse af 2 borekerner fra brodæk

Bilag 6.B Petrografisk analyse af 2 borekerner fra brodæk Bilag 6.B Petrografisk analyse af 2 borekerner fra brodæk Dette bilag indeholder en petrografisk analyse på mikroniveau af tyndslib fra overfladen af 2 borekerner mrk. hhv. C og D, udtaget fra overside

Læs mere

NORDISK FORUM FOR BYGNINGSKALK. Hvad er hydraulisk kalk? En kort introduktion til kemien og de tekniske egenskaber hos hydraulisk kalk

NORDISK FORUM FOR BYGNINGSKALK. Hvad er hydraulisk kalk? En kort introduktion til kemien og de tekniske egenskaber hos hydraulisk kalk NORDISK FORUM FOR BYGNINGSKALK Hvad er hydraulisk kalk? En kort introduktion til kemien og de tekniske egenskaber hos hydraulisk kalk Torben Seir Hydraulisk kalk - indledning Hvad er hydraulisk kalk Hvilke

Læs mere

Bent Vangsøe Natursten A/S Fynsvej 8 5500 Middelfart. Att.: Jesper Vangsøe. 5. februar 2010 CCC/hks 1280336_346752_Vangsøe_011

Bent Vangsøe Natursten A/S Fynsvej 8 5500 Middelfart. Att.: Jesper Vangsøe. 5. februar 2010 CCC/hks 1280336_346752_Vangsøe_011 Bent Vangsøe Natursten A/S Fynsvej 8 5500 Middelfart Att.: Jesper Vangsøe 5. februar 2010 1280336_346752_Vangsøe_011 Vurdering af pletter på sandsten Indledning og formål Teknologisk Institut har med Dem

Læs mere

ALGEVÆKST I KALKLAG. Undersøgelserne er udført på Tranbjerg Kirke (Ning Herred, Århus Amt, Århus Stift).

ALGEVÆKST I KALKLAG. Undersøgelserne er udført på Tranbjerg Kirke (Ning Herred, Århus Amt, Århus Stift). hlh/heda/vem ALGEVÆKST I KALKLAG Indledning Undersøgelserne er udført på Tranbjerg Kirke (Ning Herred, Århus Amt, Århus Stift). Undersøgelserne er udført gennem en periode på ca. 1 måned i forsommeren

Læs mere

Fabriksfremstillet 6,6 % kalktilpasset vådmørtel

Fabriksfremstillet 6,6 % kalktilpasset vådmørtel Fabriksfremstillet 6,6 % kalktilpasset vådmørtel Mørtlen er produceret i overensstemmelse med forudsætningerne i DS414:2005, annex D. EN 998-2 Receptmørtel type G Muremørtel til udvendig brug i elementer

Læs mere

BioCrete TASK 7 Sammenfatning

BioCrete TASK 7 Sammenfatning BioCrete TASK 7 Sammenfatning Udført for: BioCrete Udført af: Ulla Hjorth Jakobsen & Claus Pade Taastrup, den 30. maj 2007 Projektnr.: 1309129-07 Byggeri Titel: Forfatter: BioCrete Task 7, sammenfatning

Læs mere

D1 1 Partikelformede bjergarter

D1 1 Partikelformede bjergarter D1 1 Partikelformede bjergarter Af Kurt Kielsgaard Hansen Sigteanalyse Kornstørrelser kan defineres ved hjælp af sigter med trådvæv med kvadratiske masker. Et korn, som ved en nærmere specificeret forsøgsprocedure

Læs mere

Bestemmelse af hydraulisk ledningsevne

Bestemmelse af hydraulisk ledningsevne Bestemmelse af hydraulisk ledningsevne Med henblik på at bestemme den hydrauliske ledningsevne for de benyttede sandtyper er der udført en række forsøg til bestemmelse af disse. Formål Den hydrauliske

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark.

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark. 3.7 Letklinker Af Erik Busch, Saint-Gobain Weber A/S Letklinker er brændt ler ligesom teglmursten og tegltagsten. Under brændingen deler lermassen sig i mange små kugleformede stykker i forskellige størrelser

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

RAPPORT. Oscarshall, Oslo. Borekerner og brudstykker af puds- og mørtel med farvelag. (i alt 23 stk.) Farve- og pudsanalyser

RAPPORT. Oscarshall, Oslo. Borekerner og brudstykker af puds- og mørtel med farvelag. (i alt 23 stk.) Farve- og pudsanalyser Rekvirent: Statsbygg N-0155 Oslo P.b. 8106 Dep. FORELØBIG KOPI Sag: 070203 Dato: 10. april 2007 Rapport nr.: R070203 Side 1 af 52 RAPPORT Bygværk: Prøver: Borekerner og brudstykker af puds- og mørtel med

Læs mere

PELCON Pelcon Materials & Testing ApS Vandtårnsvej 104 DK-2860 Søborg, Danmark CVR nr.

PELCON Pelcon Materials & Testing ApS Vandtårnsvej 104 DK-2860 Søborg, Danmark CVR nr. Pelcon Materials & Testing ApS Vandtårnsvej 104 DK-2860 Søborg, Danmark +45 39 56 50 00 pelcon@pelcon.dk www.pelcon.dk CVR nr. 2797 0397 Rapport Sture Lindmark, Tekn Dr, Civ Ing Fuktcom Konsult Lindmark

Læs mere

BORNHOLMSK CEMENT NIELS-HOLGER LARSEN www.kulturarvbornholm.dk

BORNHOLMSK CEMENT NIELS-HOLGER LARSEN www.kulturarvbornholm.dk BORNHOLMSK CEMENT NIELS-HOLGER LARSEN www.kulturarvbornholm.dk http://bornholmskcement.weebly.com/ STOCKHOLM - OKTOBER 2013 NORDISK FORUM FOR BYGNINGSKALK BORNHOLMSK CEMENT NORDISK KALKFORUM - 2013 NIELS-HOLGER

Læs mere

Af Christian Munch-Petersen, Emcon A/S

Af Christian Munch-Petersen, Emcon A/S 3.5.2 Mikrosilica Af Christian Munch-Petersen, Emcon A/S Figur 1. Mikroskopbillede af mikrosilica. Middeldiameteren af de kugleformede partikler er ca. 0,1μm (en ti-tusindedel millimeter) Mikrosilica er

Læs mere

Kalkmælk. Hydrat. Slutpuds

Kalkmælk. Hydrat. Slutpuds Kalkmælk Kalkmælk er en opløsning af hydratkalk i vand. alternativt kan det blive produceret ved direkte at læske brændt kalk i overskudsvand. Hydrat Hydratkalk også kaldet calcium hydroxid er tørt pulver

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Rekvirent: EF Engdalsvej 75-79A Engdalsvej 79, 2 th 8220 Brabrand Att.: Peter Pedersen Udført af bygningsingeniør Jørgen Nymark Klavsen

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm Indvendig istandsættelse Kalkede vægge Redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN November 2015 Orientering Skt. Peders kirkes indre - våbenhus, skib, kor, apsis og tårnrum

Læs mere

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte RUTS KIRKE Hvad plastmalingen gemte NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 I Ruts Kirkes indre er man i gang med at gøre klar til kalkning. Men det var ikke helt nemt der var nemlig plastmaling udenpå den tidligere

Læs mere

SALTSKADER PÅ MURVÆRK

SALTSKADER PÅ MURVÆRK hlh/vw SALTSKADER PÅ MURVÆRK Indledning Saltskader på murværk er klassiske problemstillinger. Murværk findes omtrent overalt, salte findes ligeledes omtrent overalt, og de må derfor ofte mødes. Men når

Læs mere

Selvkompakterende Beton (SCC)

Selvkompakterende Beton (SCC) Selvkompakterende Beton (SCC) Eigil V. Sørensen Aalborg Universitet Institut for Byggeri og Anlæg Bygningsmateriallære www.civil.aau.dk Materialedagen, 16. april 2009 1 Indhold SCC Definition Karakteristika

Læs mere

2. Betonsand Sand som skal anvendes til beton i Danmark skal opfylde følgende normer og standarder:

2. Betonsand Sand som skal anvendes til beton i Danmark skal opfylde følgende normer og standarder: NOTAT Projekt Vibæk-Hostrup, råstofkortlægning vurdering af prøver til kvalitetsanalyse Kunde Region Syddanmark Notat nr. 1 Dato 16-10-2014 Til Fra Kopi til Karin Fynbo, Region Syddanmark Bent Grelk, Rambøll

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016

SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016 SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016 10 TILSYN - NOTAT 29.2.16 Opdatering af tilsynsnotat nr. 9-24.febr.2016 Flere kalkmalerier - i koret. Under afrensning af væggene i koret den 24.2.2106 fandtes

Læs mere

Pressemeddelelse Funktionsmørtler

Pressemeddelelse Funktionsmørtler 18. januar 2001 Af: Civilingeniør Poul Christiansen Teknologisk Institut, Murværk 72 20 38 00 Pressemeddelelse Funktionsmørtler I 1999 blev begreberne funktionsmørtel og receptmørtel introduceret i den

Læs mere

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, chh@vd.dk Resume Udbudsforskriften for kalkstabilisering omfatter råjorden består af lerjord med utilstrækkelige

Læs mere

Forbedret ressourceudnyttelse af danske råstoffer Fase 4 - Pilotprojekt

Forbedret ressourceudnyttelse af danske råstoffer Fase 4 - Pilotprojekt Forbedret ressourceudnyttelse af danske råstoffer Fase 4 - Pilotprojekt Udført for: Skov- og Naturstyrelsen Frilufts- og Råstofkontoret Udført af: Dorthe Mathiesen, Anette Berrig og Erik Bruun Frantsen

Læs mere

UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL

UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Februar 2011 Vejregelrådet INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. ALMENT 3 2. MATERIALER 3 2.1 Gradering

Læs mere

Den nye norm har været under udarbejdelse i flere år. Branchen har haft mulighed for at påvirke indholdet gennem flere høringsrunder.

Den nye norm har været under udarbejdelse i flere år. Branchen har haft mulighed for at påvirke indholdet gennem flere høringsrunder. NOTAT DS 414, 5. udgave - konsekvenser og muligheder Dette notat søger at belyse konsekvenserne og mulighederne for det murede byggeri, når DS 414, 4. udgave bortfalder, og 5. udgave erstatter den nuværende

Læs mere

Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være:

Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være: Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være: A = aluminiumoxid (elektrokorund) C = siliciumkarbid CBN = bornitrid D = naturlig

Læs mere

Pudsede overflader af forskellige typer PUDSEDE FACADER

Pudsede overflader af forskellige typer PUDSEDE FACADER PUDSEDE FACADER 1 Puds Generelt har et pudslag en række forskellige funktioner, herunder at frembringe en plan overflade, der er velegnet som underlag for keramiske fliser, maling eller tapet. Puds opdeles

Læs mere

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning 12.8.2011 Resultat af prøve. August 2011 NIELS-HOLGER LARSEN August 2011 Baggrund for prøvebehandling Prøven skal danne grundlag

Læs mere

SEDIMENTÆRE BJERGARTER. Bjergarter på jordens overflade udsættes for nedbrydning - EROSION. Erosionsprodukter (m.m.) akkumuleres til SEDIMENTER

SEDIMENTÆRE BJERGARTER. Bjergarter på jordens overflade udsættes for nedbrydning - EROSION. Erosionsprodukter (m.m.) akkumuleres til SEDIMENTER SEDIMENTÆRE BJERGARTER Bjergarter på jordens overflade udsættes for nedbrydning - EROSION Erosionsprodukter (m.m.) akkumuleres til SEDIMENTER Unge sedimenter er løse eller UKONSOLIDEREDE Med tiden bliver

Læs mere

MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup

MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup Dato: Januar 2010 Under betegnelsen silikatmaling forhandles en række

Læs mere

Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer

Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer Martin Kaasgaard, konsulent, Teknologisk Institut Dansk Betondag, 18. september 2014 Formål Udvikling af betonrør, der er modstandsdygtige

Læs mere

TI-B 9 (85) Prøvningsmetode Hærdnet betons chloridindhold

TI-B 9 (85) Prøvningsmetode Hærdnet betons chloridindhold Hærdnet betons chloridindhold Teknologisk Institut, Byggeri Hærdnet betons chloridindhold Deskriptorer: - Udgave: 1 Dato: 1985-05-7 Sideantal: / Bilag: 1 Udarbejdet af: BF/JKU Hærdnet betons chloridindhold

Læs mere

Bestemmelse af plasticitetsindeks ud fra glødetab på uorganisk materiale

Bestemmelse af plasticitetsindeks ud fra glødetab på uorganisk materiale Bestemmelse af plasticitetsindeks ud fra glødetab på uorganisk materiale Peter Stockmarr Grontmij Carl Bro as, Danmark, peter.stockmarr@grontmij-carlbro.dk Abstract Det er muligt at vise sammenhæng mellem

Læs mere

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop ANVENDELSESOMRÅDE Ultratop benyttes på gulve af Ultratop, hvor der ønskes

Læs mere

3D printmaterialer. 3D printmaterialer i byggeriet. Hvad skal det kunne! Hvad kan man printe med! Hvad er målet! Jens Henriksen 1

3D printmaterialer. 3D printmaterialer i byggeriet. Hvad skal det kunne! Hvad kan man printe med! Hvad er målet! Jens Henriksen 1 3D printmaterialer i byggeriet Hvad skal det kunne! Hvad kan man printe med! Hvad er målet! 04-12-2017 Jens Henriksen 1 Hvad skal materialet kunne: Pumpes Flydeevne og formstabilitet Langsom afbinding

Læs mere

Dansk Beton, Letbetongruppen - BIH

Dansk Beton, Letbetongruppen - BIH Dansk Beton, Letbetongruppen - BIH Notat om udtræksstrker og beregning af samlinger imellem vægelementer Sag BIH, Samlinger J.nr. GC2007_BIH_R_002B Udg. B Dato 25 oktober 2008 GOLTERMANN CONSULT Indholdsfortegnelse

Læs mere

K ALK OG M ØRTEL FRA F ALKENLØWE

K ALK OG M ØRTEL FRA F ALKENLØWE K ALK OG M ØRTEL FRA F ALKENLØWE K ALK OG MØRTEL GENNEM TIDERNE Mørtel er ikke bare mørtel - det vidste både grækerne og romerne allerede ca. 1500 f. Kr., da de imponerende paladser, arenaer, fæstninger,

Læs mere

Århus Havn er hovedsagelig anlagt ved opfyldning af et tidligere havdækket område i kombination med uddybning for havnebassinerne.

Århus Havn er hovedsagelig anlagt ved opfyldning af et tidligere havdækket område i kombination med uddybning for havnebassinerne. Søvindmergel Nik Okkels GEO, Danmark, nio@geo.dk Karsten Juul GEO, Danmark, knj@geo.dk Abstract: Søvindmergel er en meget fed, sprækket tertiær ler med et plasticitetsindeks, der varierer mellem 50 og

Læs mere

9 Patent- og Varemærkestyrelsen

9 Patent- og Varemærkestyrelsen (19) DANMARK m 9 Patent- og Varemærkestyrelsen (12) PATENTSKRIFT (10) (51) lnt.ci. : B 28 B 5100 (2006.01) E 01 C 19100 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2013 00014 (22) Indleveringsdato: 2013-01-10

Læs mere

Jernudvindingsovnen fra Flødebøtte (HAM 5331)

Jernudvindingsovnen fra Flødebøtte (HAM 5331) april 2014 Jernudvindingsovnen fra Flødebøtte (HAM 5331) Arne Jouttijärvi Heimdal-archaeometry Report 14-4 KONKLUSION Umiddelbart havde det udgravede anlæg en stor lighed med det nederste af slaggegruben

Læs mere

15. AUGUST 2015 BETONUNDERSØGELSE. EF Wessels Have

15. AUGUST 2015 BETONUNDERSØGELSE. EF Wessels Have 15. AUGUST 2015 BETONUNDERSØGELSE EF Wessels Have Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord

Læs mere

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Per Aarsleff A/S Resume Udbudsforskriften for Ubundne bærelag med knust asfalt er opbygget på samme måde

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Herstedøster sogn, Smørum hrd., Københavns amt., Stednr. 02.02.06 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro oktober

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016

SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016 SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016. TILSYN NOTAT 6 17.febr.2016 Hvad har vi gjort og hvor. Afrensning af plastmaling på kalkede og pudsede vægge 1. Afrensningen var afprøvet og planlagt at

Læs mere

Vand anvendes også i betonproduktion - fx til at vådholde betonen under hærdeprocessen og til afvaskning af udstyr som blandemaskiner og roterbiler.

Vand anvendes også i betonproduktion - fx til at vådholde betonen under hærdeprocessen og til afvaskning af udstyr som blandemaskiner og roterbiler. 3.3 Blandevand Af Christian Munch-Petersen, EMCON A/S Vand er en hovedkomponent i beton. Vand danner sammen med cement den lim, der binder tilslaget (sand og sten) sammen. Samtidigt er vand med til at

Læs mere

STORE TÅRN PÅ CHRISTIANSØ

STORE TÅRN PÅ CHRISTIANSØ STORE TÅRN PÅ CHRISTIANSØ Kalk og cement til murene Hvad og hvorfra Tilstand Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN JULI 201 Baggrund for dette notat Fra Mette Maegaard har jeg modtaget rapporter fra mørtelprøver

Læs mere

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk Teknologisk Institut, Murværk medvirker ofte ved opklaring af frostskader på murværk. Fælles for frostskaderne er, at mørtlen har

Læs mere

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer.

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. J.nr. Faxe sogn, Fakse hrd., Præstø amt., Stednr. SBnr.

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009 Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009 Glim sogn, Sømme hrd., Københavns amt., Stednr. 02.04.02 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro januar 2011 J.nr. 518/2009

Læs mere

Anvendelse af fint sand og mikrofiller i SCC til fremstilling af betonelementer SCC-Konsortiet, Delprojekt D23

Anvendelse af fint sand og mikrofiller i SCC til fremstilling af betonelementer SCC-Konsortiet, Delprojekt D23 Anvendelse af fint sand og mikrofiller i SCC til fremstilling af betonelementer SCC-Konsortiet, Delprojekt D23 Udført for: Innovationskonsortiet for Selvkompakterende Beton Udført af: Teknologisk Institut,

Læs mere

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Varmblandet asfalt Introduktion Sammensætning Varmblandet asfalt er sammensat af stenmateriale, filler og bitumen. Sammensætningen varierer i forhold til de funktionskrav,

Læs mere

Nye formmaterialer. Test af nye formmaterialer til udstøbning af beton. Thomas Juul Andersen, Teknologisk Institut,

Nye formmaterialer. Test af nye formmaterialer til udstøbning af beton. Thomas Juul Andersen, Teknologisk Institut, Nye formmaterialer Test af nye formmaterialer til udstøbning af beton Thomas Juul Andersen, Teknologisk Institut, September 2007 Formål Forsøgene er gennemført ud fra 2 overordnede formål; at analysere

Læs mere

Bilag 2. Kornstørrelsesfordeling og organisk stof - Repræsentativitet DJF: Mogens H. Greve, Bjarne Hansen, Svend Elsnab Olesen, Søren B.

Bilag 2. Kornstørrelsesfordeling og organisk stof - Repræsentativitet DJF: Mogens H. Greve, Bjarne Hansen, Svend Elsnab Olesen, Søren B. Bilag 2. Kornstørrelsesfordeling og organisk stof Repræsentativitet DJF: Mogens H. Greve, Bjarne Hansen, Svend Elsnab Olesen, Søren B. Torp Teksturdata fra de otte landskabselementtyper er blevet sammenholdt

Læs mere

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr. 5 Skanderborg, den 18-10-2012 AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende formål:

Læs mere

Banenorm BN2-19-2. Ballast og underballast. Materialekrav

Banenorm BN2-19-2. Ballast og underballast. Materialekrav BN2-19-2 Udgivet: 01.03.2014 Overordnet ansvar: SPK Ansvar for indhold: BNIE Journal.nr.: 12-01754 Ansvar for fremstilling: NFN Ballast og underballast. Materialekrav Banenorm BN2-19-2 Udgivet: 01.03.2014

Læs mere

MATERIALERNES ANVENDELIGHED

MATERIALERNES ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr 5 Skanderborg, den 14-06-2012 MATERIALERNES ANVENDELIGHED ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende

Læs mere

Projektnr. 1316346-13/306570 Side 1 af 1 Antal bilag 1 Initialer

Projektnr. 1316346-13/306570 Side 1 af 1 Antal bilag 1 Initialer Byggeselskabet Gamle Mursten ApS Att.: Claus Juul Nielsen Skotlandsvej 16 5700 Svendborg Projektnr. 1316346-13/306570 Side 1 af 1 Antal bilag 1 Initialer hra/aek/sol Prøvningsrapport Opgave: Frostprøvning

Læs mere

NHL. Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel

NHL. Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel NHL Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel Scandinavian Calcium Oxide ApS Forsidefoto: Strandvejsvilla. Renset - pudset i 35/65/500 - efterbehandlet med naturlig sandkalk - efterfulgt af naturlig kalkmælk

Læs mere

Sammenlignende undersøgelse af hydrauliske bindemidler

Sammenlignende undersøgelse af hydrauliske bindemidler Sammenlignende undersøgelse af hydrauliske bindemidler Forfatter: Mette Tranberg Werchmeister, studerende Danmarks Tekniske Universitet Medforfatter: Trine Maaholm Kræmer, studerende Danmarks Tekniske

Læs mere

Bindemiddel til fremstilling af mørtler

Bindemiddel til fremstilling af mørtler Teknisk datablad Version: 05.05 Icosit -255 Icosit -255 Bindemiddel til fremstilling af mørtler Anvendelsesområder Icosit-255 anvendes som bindemiddel til fremstilling af flyde- og grovmørtel på overflader

Læs mere

Supplerende vejledning for murværk i forbindelse med brug af Eurocode 6

Supplerende vejledning for murværk i forbindelse med brug af Eurocode 6 DS-information DS/INF 167:2015 3. udgave 2015-08-13 Supplerende vejledning for murværk i forbindelse med brug af Eurocode 6 Supplementary guidelines for masonry in connection with the use of Eurocode 6

Læs mere

Vejmaterialer Ubundne blandinger Specifikationer Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder

Vejmaterialer Ubundne blandinger Specifikationer Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder Alment Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for stabilt grus omfatter udførelse af bærelag af stabilt grus. AAB indeholder funktionskrav til det færdige lag og krav til materialer, udførelse og kontrol.

Læs mere

YDEEVNEDEKLARATION Gyldighedsdato

YDEEVNEDEKLARATION Gyldighedsdato Gyldighedsdato 10.11 2016 Nr. 01 1. Byggevaretype: Flyveaske fra kul og biomasse forbrænding 2. Byggevareidentifikation: Asfaltfiller 3. Byggevarens tilsigtede anvendelse: Asfaltproduktion 6. Systemerne

Læs mere

Projekt Vandløb 1p uge 43 og 44, 2012. Projekt Vandløb

Projekt Vandløb 1p uge 43 og 44, 2012. Projekt Vandløb Projekt Vandløb Denne projektopgave markerer afslutningen på det fællesfaglige emne Vand. I skal enten individuelt eller i mindre grupper (max fire personer pr gruppe) skrive en rapport, som sammenfatter

Læs mere

Vedanatomisk bestemmelse af drejede dåser af Pomaceae æble, røn eller tjørn fra Hjortspringfundet

Vedanatomisk bestemmelse af drejede dåser af Pomaceae æble, røn eller tjørn fra Hjortspringfundet Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Vedanatomisk bestemmelse af drejede dåser af Pomaceae æble, røn eller tjørn fra Hjortspringfundet af Claus Malmros NNU rapport nr. 4 * 2003 Vedananatomisk

Læs mere

TI-B 35 (87) Prøvningsmetode Hærdnet betons karbonatiseringsdybde

TI-B 35 (87) Prøvningsmetode Hærdnet betons karbonatiseringsdybde Hærdnet betons karbonatiseringsdybde Teknologisk Institut, Byggeri Hærdnet betons karbonatiseringsdybde Deskriptorer: Karbonatiseringsdybde Udgave: 1 Dato: 1987-05-21 Sideantal: 5 Udarbejdet af: TJ Hærdnet

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

TI-B 25 (83) Prøvningsmetode Bestemmelse af kapillær vandmætningsgrad

TI-B 25 (83) Prøvningsmetode Bestemmelse af kapillær vandmætningsgrad Prøvningsmetode Bestemmelse af kapillær vandmætningsgrad Teknologisk Institut, Byggeri Prøvningsmetode Bestemmelse af kapillær vandmætningsgrad Dato: 1983-11-30 Sideantal: 8 Udarbejdet af: BF 2 Prøvningsmetode

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Rette valg af beton til anlægskonstruktioner. Erik Pram Nielsen Teknisk Konsulent, M.Sc., Ph.D.

Rette valg af beton til anlægskonstruktioner. Erik Pram Nielsen Teknisk Konsulent, M.Sc., Ph.D. Rette valg af beton til anlægskonstruktioner Erik Pram Nielsen Teknisk Konsulent, M.Sc., Ph.D. Historien bag nutidens anlægscementer 2 Dania Import. klinker Alssundcement Storebæltvariant Storebæltvariant

Læs mere

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Når du skal indsende prøver af materiale til analyse i Teknologisk Instituts fugtlaboratorium, er det vigtigt, at du har udtaget prøverne

Læs mere

Mørtel og kvartsmel Anders Nielsen

Mørtel og kvartsmel Anders Nielsen Mørtel og kvartsmel Anders Nielsen Stenmel (kvartsmel eller kalkfiller) kan anvendes til at forbedre kalkmørtels bearbejdelighed og styrke. I dette notat videregives nogle tanker om og erfaringer med at

Læs mere

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør.

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutning med tegltagsten Ved afslutning med tegltagsten kan følgende fremgangsmåde anbefales: Tagstenene

Læs mere

Prøvningsdokumentation for natursten Monsoon Black til udendørs belægning

Prøvningsdokumentation for natursten Monsoon Black til udendørs belægning Prøvningsdokumentation for natursten Monsoon Black til udendørs belægning Rekvirent: Lithos Natursten ApS Bødkervej 12 7480 Vildbjerg Udført af geolog Claes Christiansen og ingeniør Tine Aarre Taastrup,

Læs mere

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Hurtigthærdende cement (Lynmørtel) For øjeblikkelig lukning af utætheder i beton og murværk, selv under højt tryk. Anvendelsesområde: er en cement-baseret pulver, der blandet

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Linå Kirke d. 21/10 2011

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Linå Kirke d. 21/10 2011 Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Linå Kirke d. 21/10 2011 Linå sogn, Gjern hrd., Århus amt., Stednr. 16.01.05 Rapport ved museumsinspektør Anders C. Christensen Okt. 2009 J.nr. 1025/2011 Indhold:

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for Den integrerede institution Børneinstitutionen Kongebroen

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for Den integrerede institution Børneinstitutionen Kongebroen Legepladsinspektør Gert Olsen Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176: 1998 del 1-7, EN 1177:1997, DS 1500: 2002, EN 1176: 2008 del 1-7 samt 10-11. Legepladsikkerhed Aps c/o Gert

Læs mere

DS/EN 1996-1-1 DK NA:2014

DS/EN 1996-1-1 DK NA:2014 Nationalt anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1996-1-1 DK NA:2013 og erstatter

Læs mere

Værd at vide om Leca letklinker

Værd at vide om Leca letklinker Dato: December 29 Blad: 1-1 Gruppe: Generelt Værd at vide om Leca letklinker LECA er forbogstaverne i den engelske betegnelse for det færdige produkt: Light Expanded Clay Aggregate Leca er et registreret

Læs mere

Revner i slidlagsbelægning.

Revner i slidlagsbelægning. Revner i slidlagsbelægning. Grundejerforeningen Damgården Jorder Vejcenter Østjylland Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Tlf.: 33 93 33 38 Notat: Revner i slidlagsbelægning.

Læs mere

Nedenfor to fotos af den lille sandsten med årstal, siddende i øverste kamtak over døren til kirken.

Nedenfor to fotos af den lille sandsten med årstal, siddende i øverste kamtak over døren til kirken. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Registrering ved NHL og møde med MHN/JOK 17.6.15 Arbejdets stade Byggeplads er etableret med skure og stillads, vand og el. TILSYN - NOTAT

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Vejforum 2005, program nr. 34

Vejforum 2005, program nr. 34 Drænasfalt - vejbelægninger i CT-skanner Af Civilingeniør, ph.d. Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, can@vd.dk Vejteknisk Institut kan nu se ind i vejbelægninger uden at bruge

Læs mere

Rapport fra nedrivningen af Mårup Kirke skibets langmure aug

Rapport fra nedrivningen af Mårup Kirke skibets langmure aug Rapport fra nedrivningen af Mårup Kirke skibets langmure 18.-21. aug. 2014. Mårup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Stednr. 10.06.09. Rapport af Thomas Bertelsen, Bygningsredaktør ved Danmarks Kirker,

Læs mere

YDEEVNEDEKLARATION. Nr CPR 9808/05 Gyldighedsdato

YDEEVNEDEKLARATION. Nr CPR 9808/05 Gyldighedsdato Nr. CPR 9808/05 Gyldighedsdato 01.01 2017 1. Byggevaretype: Flyveaske fra kul og biomasse forbrænding i henhold til EN 450-1:2012. 2. Byggevareidentifikation: EmiFlyveAske 3. Byggevarens tilsigtede anvendelse:

Læs mere