Murværksundersøgelser Mårup Kirke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Murværksundersøgelser Mårup Kirke"

Transkript

1 Murværksundersøgelser Mårup Kirke Udført af kemiingeniør Helge Hansen, geolog Helle Dam Andersen, bygningsingeniør Erik Kjær Århus, den 24. marts 2010 Sag nr.: / Resultatet af undersøgelsen må kun gengives i sin helhed. I uddrag kun efter Teknologisk Instituts godkendelse. Byggeri

2 hlh/heda/ehk/sol MURVÆRKSUNDERSØGELSER MÅRUP KIRKE Indledning I forbindelse med nedtagning af murværk på Mårup Kirke har Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter udtaget en række murværksprøver og foretaget analyser af disse. I første omgang er der primært tale om mørtelprøver. Hvor intet andet er oplyst er der i det følgende tale om mørtelprøver. Prøveudtagning Prøveudtagningen blev foretaget 23. september 2008 af kemiingeniør Helge Hansen og bygningsingeniør Erik Kjær, Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter i samarbejde med Thomas Berthelsen, Nationalmuseet. Positionerne for prøveudtag er vist på plantegningen i bilag 1 samt fotos i bilag 2. Følgende prøver blev udtaget: Tabel 1 Nr. Placering Materiale Alder* Foto i bilag 2 A Kor, nordvæg, indvendig Pudsmørtel B Kor, nordvæg Muremørtel i indermur mellem na- tursten C Skib, nordvæg, østvange af norddør Muremørtel i hulmur mellem natursten og 4 D Skib, lukkemur i norddør E Skib, vestfals i norddør F Skib, vestmur over bue G Skib, vestmur over bue G Skib, vestmur over bue *Foreløbige aldersangivelser Muremørtel mellem røde teglsten Muremørtel mellem røde teglsten Muremørtel mellem røde teglsten Muremørtel mellem røde teglsten Rødt forvitret teglmateriale og og

3 Visuel bedømmelse Før igangsættelse af analyser blev prøverne bedømt visuelt. Resultaterne er vist i følgende tabel. Tabel 2. Visuel bedømmelse Prøve Farve Styrke Struktur A Hvidlig Lav/middel Områder med ren hvid kalk Indhold af trækul, stykker på op til 10 mm B Let brunlig God Små områder med ren kalk Ingen trækul C Hvidlig Svag Indhold af flade, vandrullede, glatte natursten som tages fra inden analyser Glatte, formentlig oprindelige overflader, der er let sværtede D Hvidlig/brunlig Høj Mørtelklatter fra murens bagside Homogent materiale E - - Udskrabet materiale som ikke kan karakteriseres visuelt F Hvidlig Varierende fra svag til høj Små områder med ren hvid kalk G Hvidlig/grålig Høj Homogen G Teglmateriale Rødt - Flækker i en uregelmæssig struktur parallelt med liggeflader Brændingstemperatur bedømt ud fra skærvfarve under 1000 C 3

4 Bindemiddelindhold i mørtel Metode Repræsentative dele af mørtelprøverne blev tørret til konstant vægt og formalet til de kunne passere en 0,25 mm sigte. Af hver prøve blev 2 analyseprøver på 5 g afvejet til bestemmelse af kalkindhold og 2 analyseprøver på 5 g til bestemmelse af indhold af opløselig SiO 2 (silica). Metoden anvendes rutinemæssigt af Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter til bestemmelse af bindemiddelindhold i mørtler, typisk af ældre mørtler i renoveringssager og af ny mørtler i skadessager. Analyseresultater Resultaterne er vist i følgende tabel 3: Tabel 3 Prøve Ikke hærdnet kalkindhold vægt% Ca(OH) 2 Totalt kalkindhold vægt% Ca(OH) 2 A 0,4 35,7 0,69 B 0,5 29,7 0,44 C 0,6 37,4 0,66 D 0,6 36,5 0,32 E 0,6 42,5 0,49 F 0,6 25,5 0,46 G 0,9 27,5 1,82 Indhold af opløselig SiO 2 vægt% SiO 2 Beregning af sammensætning Ved beregning af mørtlernes sammensætning er anvendt de fundne indhold af totalt kalk og opløselig SiO 2, samt følgende to sæt forudsætninger: Rene kalkmørtler Der er anvendt kalk og sand. Mørtlerne kan være fremstillet enten som læskemørtler eller som kulekalkmørtler. Sandet har ikke indeholdt kalkkorn, jfr. afsnit om tilslagsmaterialer. Indhold af opløselig SiO 2 kan være fremkommet ved puzzolan reaktion mellem uhærdnet kalk og tilslagsmaterialet. Indhold af opløselig SiO 2 kan stamme fra et naturligt indhold af lermineraler i kalkstenen. Dette indhold har under kalkbrændingen reageret med calciumoxid og dannet et materiale med hydrauliske egenskaber. Med disse forudsætninger kan følgende sammensætninger beregnes: 4

5 Tabel 4 Prøve Kalk vægt% Sand vægt% Blandingsforhold A 40,8 59,2 K 100/145 B 33,1 66,9 K 100/202 C 42,9 57,1 K 100/133 D 41,7 58,3 K 100/140 E 49,9 50,1 K 100/101 F 27,9 72,1 K 100/230 G 30,3 69,7 K 100/230 Med hydraulisk bindemiddel Der er indhold af hydraulisk bindemiddel, kalk og sand. Det hydrauliske bindemiddel indeholder 21,5 vægt% opløselig SiO 2 og 65,0 vægt% CaO. Tallene svarer til traditionel Portlandcement. Sandet har ikke indeholdt kalkkorn. De dele af mørtlen, der ikke er hydraulisk bindemiddel, indeholder 0,1 vægt% opløselig SiO 2. Med disse forudsætninger kan følgende sammensætninger beregnes. Tabel 5 Prøve Kalk Hydraulisk Sand Blandingsforhold vægt% bindemiddel vægt% vægt% A 38,4 2,8 58,8 KC/KK h 93/7/143 B 31,7 1,6 66,7 KC/KK h 95/5/200 C 40,6 2,6 56,7 KC/KK h 94/6/131 D 40,8 1,0 58,1 KC/KK h 98/2/139 E 48,3 1,8 49,8 KC/KK h 96/4/100 F 26,5 1,7 71,8 KC/KK h 94/6/255 G 23,3 8,2 68,5 KC/KK h 74/26/218 Kommentarer Resultaterne viser, at der er tale om rene kalkmørtler. Kalkindholdene er så høje, at mørtlerne kun kan være fremstillet som læskemørtler - den teknologi der har været dominerende indtil ca Det underbygges af, at nogle prøver indeholder faser af ren hvid kalk (se tabel 2). Der er tale om brændt kalk, der ikke er blevet findelt og læsket normalt. 5

6 Prøve G skiller sig ud ved at have et vist indhold af opløselig SiO 2, og dermed hydraulisk eller puzzolant materiale. Flere årsager kan tænkes: Der er påvist et indhold af rødt tegl jfr. karakterisering af tilslagsmaterialer nedenfor. Knust tegl kan være tilsat kalkmørtler for at opnå en puzzolan effekt og dermed større styrke. Der kan være tale om en anden kalktype. På det aktuelle tidspunkt ca hentes der kalk i Norge med skudehandelen. Der er dog på ingen måde tale om en egentlig hydraulisk mørtel som f.eks. den samtidige bornholmske cement. Tilslagsmaterialer Kornstørrelsesfordeling Metode I repræsentative dele af mørtelprøverne blev bindemidlerne dekomponeret, hvorefter kornstørrelsesfordelingen i de isolerede tilslagsmaterialer blev bestemt ved sigtning. Resultaterne er vist i tabel og diagrammer i bilag 4. I diagrammerne er desuden vist de nugældende grænsekurver for normmørtelsand. For prøve E tillod den beskedne prøvemængde ikke bestemmelsen. Karakterisering Metode De isolerede tilslagsmaterialer blev undersøgt med stereomikroskop med måleokkular. Resultaterne er vist i følgende tabel: 6

7 Tabel 6. Karakterisering af tilslagsmaterialer Prøve A B C D E F G Karakterisering Stort set kun strandsandsfraktion bestående af afrundede kvartskorn svarende til strandsand Overvejende strandsandsfraktion besående af afrundede kvartskorn En del sammenkittede blanke kvartskorn En del små sorte korn Overvejende strandsandsfraktion bestående af afrundede kvartskorn En del større helt hvide afrundede eller uregelmæssige korn, evt. flint Meget lidt finfraktion Stor strandsandsfraktion bestående af afrundede kvartskorn En del grovfraktion feldspat mm Ingen helt store korn Ikke undersøgt for lille prøvemængde Meget lidt finfraktion Afrundede kvartskorn i strandsandsfraktion En del grovfraktion feldspat mm Enkelte korn over 1 cm Brudstykke af gulbrændt tegl Stor finfraktion Strandsandsfraktion bestående af afrundede kvartskorn En del små sorte korn En del grovfraktion feldspat mm Indhold af rødt tegl til dels afrundede korn Kommentarer Der ses en meget klar opdeling i to sandtyper: Prøverne A, B og C har en meget stejl kornstørrelsesfordeling, hvor den dominerende fraktion ligger på 0,25 og 0,5 mm. I nutidige mørtler betegnes en sådan sandtype som strandsand, men vil overvejende være udvundet som søsand. En sådan ensartet kornstørrelsesfordeling giver relativt dårlig mørtelstyrke, jfr. de indtegnede grænsekurver for normmørtelsand. Det bemærkes, at netop disse tre mørtelprøver er fra den tidligste byggefase. Bedømt ud fra afstand til havet på dette tidspunkt er der formentlig snarere tale om klitsand end strandsand. Prøverne D, F og G har en graderet kornstørrelsesfordeling som falder inden for grænsekurverne. Det vil give relativt større mørtelstyrker. Det bemærkes, at disse tre mørtelprøver er fra senere byggefaser. 7

8 Densitet Metode Densitet af mørtelstykker blev bestemt efter princippet i DS : Vejning i tør tilstand Et døgns vandlagring halvt dækket Et døgns vandlagring helt dækket Vejning under og over vand Fra hver prøve blev 3-4 mørtelstykker undersøgt. For prøve E tillod prøvemængderne ikke bestemmelsen. Resultater Resultaterne er vist i følgende tabel: Tabel 7. Densitet af mørtel, kg/m 3 Prøve 1. best. 2. best. 3. best. 4. best. Gennemsnit A B (smuldrer) C D F G Kommentarer Det ses, at der er endog meget store forskelle på densiteterne. Specielt bemærkes en meget lav densitet i prøve C - mørtel mellem natursten i hulmur. Forklaringen er formentlig, at denne mørtel ved anvendelsen har haft et meget højt vandindhold, så den nærmest har kunnet hældes ned mellem naturstenene inderst i muren. Dette vand har efterladt store hulrum, hvorved densiteten bliver meget lav. Ved sammenligning med erfaringstal ses, at alle mørtlerne har lavere densiteter end det man finder for kalkcementmørtler eller hydrauliske kalkmørtler (Renoveringshåndbogen s. 57). 8

9 Saltindhold Metode Da saltindholdet i murværket overvejende kan forventes at bestå af natriumchlorid (bl.a. havsalt) er der udelukkende foretaget bestemmelse af chloridindhold. Metoden er ekstraktion i demineraliseret vand efterfulgt af potentiometrisk titrering. Resultater Resultaterne er ligeledes vist i den akkrediterede rapport samt i følgende tabel, hvor der også er foretaget en beregning af de tilsvarende indhold af natriumchlorid. Tabel 8. Saltindhold Prøve Chloridindhold vægt% Cl A 1,02 1,67 B 1,32 2,18 C 0,50 0,79 D 0,59 0,96 E 2,03 3,35 F 0,28 0,46 G, forvitret rødt tegl 0,11 0,18 G, mørtel 0,33 0,55 Natriumchloridindhold vægt% NaCl Kommentarer Der er i murværkssammenhæng tale om høje saltindhold, nogle endog særdeles høje. Der er muligvis tendens til, at de mindste saltindhold findes i de yngste prøver samt inderst i det oprindelige murværk. Saltindholdene synes ikke at have medført nogen væsentlig forvitring eller svækkelse af mørtelmaterialerne. Derimod kan forvitring af rødt tegl skyldes natriumchlorid. Polarisationsmikroskopi Metode Til den petrografiske analyse er der fremstillet tyndslib med tilsætning af fluorescerende farvestof i epoxyen. Til vurdering af tyndslib er anvendt et polarisationsmikroskop med UV-filter. Resultater Resultaterne er sammenfattet i tabel 9. 9

10 10 Tabel 9. Resultat af polarisationsmikroskopisk undersøgelse Binder - type - porøsitet - revner - kalkklumper - binder/aggregatforhold Tilslag - type - kornstørrelsesfordeling A, B og C D og F G Bindemidlet består af kalk. Der ses et højt binder/aggregat-forhold. Samtidig ses mange kalkklumper i binderdelen. Der er altså tale om læskemørtler. I B ses en del mørkt, opakt materiale som sandsynligvis er organisk. I A og C ses fine sfæriske luftporer. Der ses desuden en del svindrevner i binderen. I prøve B er porerne mere irregulære i formen. Tilslaget består hovedsagelig af kvarts, derudover ses meget små mængder af feldspat, kalksten samt sort organisk materiale. Tilslaget er meget velsorteret med hovedvægt på fint tilslag. Kun meget få større korn. I prøve A er disse større korn fortrinsvis kalksten. Bindemidlet består af kalk. Der ses et højt binder/aggregat-forhold. Samtidig ses mange kalkklumper i binderdelen. Der er altså tale om læskemørtler. I D ses en del mørkt, opakt materiale som sandsynligvis er organisk. I D og F ses fine sfæriske luftporer velfordelt i binderen. I D ses forholdsvis mange svindrevner. Tilslaget består hovedsagelig af kvarts, derudover ses feldspat, flint, bjergartsfragmenter og kalk. I F ses desuden en del organisk materiale muligvis planterester. Tilslaget er velgraderet. I D ses en del meget små kalkkorn i pastadelen, som muligvis kan være tilsat som en del af tilslagsmaterialet. Bindemidlet består af kalk. Der ses et højt binder/aggregat-forhold. Samtidig ses mange kalkklumper i binderdelen. Der er altså tale om læskemørtler. I G ses en del mørkt, opakt materiale som sandsynligvis er organisk. I G ses relativt få sfæriske luftporer velfordelt i binderen. Der ses forholdsvis mange svindrevner. I disse ses rekrystalliseret calcit. I porerum ses krystalliseret Ca(OH) 2. Tilslaget består hovedsagelig af kvarts, derudover ses feldspat, flint og kalk. Tilslaget er velgraderet

11 I bilag 3 ses mikroskopibilleder af mørtelprøverne. Kommentarer Alle de undersøgte mørtelprøver er blandet som læskemørtler. Dette ses ved det høje binder/aggregatforhold samt rester i binderen af kalksten, som ikke har været læsket. Prøverne A, B og C, som alle er fra kirkens oprindelse, er karakteristiske ved at indeholde finkornet, meget velsorteret tilslagsmateriale. De senere mørtler er mere velgraderede. I flere af mørtlerne ses en del organisk materiale enten som meget finkornet materiale eller mm store stykker. Århus, den 24. marts 2010 Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter Helge Hansen Dir. tlf.: Helle Dam Andersen Dir. tlf.: Erik Kjær Dir. tlf.:

12 Bilag 1 Side 1 af 1

13 Bilag 2 Side 1 af 4 Fig. 1. Kor nordvæg. Prøve A, puds Fig. 2. Kor nordvæg. Prøve B, muremørtel

14 Bilag 2 Side 2 af 4 Fig. 3. Skib nordvæg. Prøve C og D Fig. 4. Skib nordvæg. Prøve C, muremørtel indermur

15 Bilag 2 Side 3 af 4 Fig. 5. Skib nordvæg. Prøve D, muremørtel lukkemur Fig. 6. Skib nordvæg. Prøve E, muremørtel dørfals

16 Bilag 2 Side 4 af 4 Fig. 7. Skib nordvæg. Prøve E, muremørtel dørfals Fig. 8. Skib vestmur. Prøve F, muremørtel over tårnbue

17 Bilag 3 Side 1 af 3 Figur 9. Prøve A. Billedbredden er 2,5mm Figur 10. Prøve B. Billedbredden er 2,5 mm

18 Bilag 3 Side 2 af 3 Figur 11. Prøve C. Billedbredden er 2,5 mm Figur 12. Prøve D. Billedbredden er 2,5 mm

19 Bilag 3 Side 3 af 3 Figur 13. Prøve F. Billedbredden er 2,5 mm Figur 14. Prøve G. Billedbredden er 2,5 mm

20 Bilag 4 Side 1 af 6 Prøve A. Pudsmørtel, kor nordvæg, 1200 Gennemfald på 8 mm sigte 100,0 vægt % , , , , , , , , , , , ,075 0,125 0,25 0, grænsekurver for mørtelsand efter murværksnormen DS 414 anneks D.

21 Bilag 4 Side 2 af 6 Prøve B. Muremørtel, kor nordvæg, 1200 Gennemfald på 8 mm sigte 100,0 vægt % , , , ,5 91, ,25 84, ,125 31, ,075 1, ,075 0,125 0,25 0, grænsekurver for mørtelsand efter murværksnormen DS 414 anneks D.

22 Bilag 4 Side 3 af 6 Prøve C. Muremørtel, skib nordvæg, hulmur, 1200 Gennemfald på 8 mm sigte 100,0 vægt % , , , ,5 96, ,25 83, ,125 13, ,075 0, ,075 0,125 0,25 0, grænsekurver for mørtelsand efter murværksnormen DS 414 anneks D.

23 Bilag 4 Side 4 af 6 Prøve D. Muremørtel, lukkemur i norddør, 1600 Gennemfald på 8 mm sigte 100,0 vægt % , , , ,5 64, ,25 24, ,125 3, ,075 0, ,075 0,125 0,25 0, grænsekurver for mørtelsand efter murværksnormen DS 414 anneks D.

24 Bilag 4 Side 5 af 6 Prøve F. Muremørtel, skib, vestmur, 1500 Gennemfald på 8 mm sigte 100,0 vægt % , , , ,5 71, ,25 36, ,125 5, ,075 0, ,075 0,125 0,25 0, grænsekurver for mørtelsand efter murværksnormen DS 414 anneks D.

25 Bilag 4 Side 6 af 6 Prøve G. Muremørtel, skib, vestmur, 1700 Gennemfald på 8 mm sigte 100,0 vægt % , , , ,5 68, ,25 37, ,125 9, ,075 0, ,075 0,125 0,25 0, grænsekurver for mørtelsand efter murværksnormen DS 414 anneks D.

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri A/S Randers Tegl Mineralvej 4 Postbox 649 DK 9100 Aalborg Telefon 98 12 28 44 Telefax 98 11 66 86 CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk E-mail: tegl@randerstegl.dk Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Læs mere

Bygningskonstruktør Uddannelsen

Bygningskonstruktør Uddannelsen ORIGINAL Bygningskonstruktør Uddannelsen 7. semesters specialeopgave Onur Ot Højstyrkebeton i energirigtige løsninger Forår - 2014 1 Titelblad Titel Udarbejdet af Adresse : Højstyrkebeton : Onur Ot : Bækkedal

Læs mere

Kornfordelingen i nogle danske jordarter

Kornfordelingen i nogle danske jordarter Kornfordelingen i nogle danske jordarter ALBRT FBIAN Fobian, A. 000--: Kornfordelingen i nogle danske jordarter. Geologisk Tidsskrift, hæfte, pp. -. København. Kornstørrelsernes naturlige fordelingsmønster

Læs mere

Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 1. Natursten, geologi og egenskaber

Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 1. Natursten, geologi og egenskaber Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 1 Natursten, geologi og egenskaber Realdania Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 1 Natursten, geologi og egenskaber 2006-2009 Final version Dato 2009-02-27

Læs mere

CEMSKUM ANVENDELIGHED SOM ISOLERINGSMATERIALE I BYGNINGER

CEMSKUM ANVENDELIGHED SOM ISOLERINGSMATERIALE I BYGNINGER CEMSKUM ANVENDELIGHED SOM ISOLERINGSMATERIALE I BYGNINGER Udarbejdet med støtte fra Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering af Cemsystems I/S, Præstegaardsvænget 30

Læs mere

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL Murerhåndbogen 2012 Udgivet af: Tryk: Murerfagets Oplysningsråd FORLAGET TEGL Lille Strandstræde 20 C 1254 København K Telefon: 33 32 34 84 Provinsforlaget as ISSN:

Læs mere

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale Danmarks jordbund passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale om jordforurening Videncenter for jordforurening og geografilærerforeningen for gymnasiet og hf BIRGIT SANDERMANN JUSTESEN LARS

Læs mere

Cement og Beton. Håndbogen om cement, beton og mørtel. Styrke i særklasse

Cement og Beton. Håndbogen om cement, beton og mørtel. Styrke i særklasse Cement og Beton Håndbogen om cement, beton og mørtel Styrke i særklasse Cement og Beton 18. udgave, september 2007. Gennemrevideret i forhold til 17. udgave. 4 Cement og Beton Bogen henvender sig til

Læs mere

KALKNING. Rent teknisk er læsket kalk også den mest diffusionsåbne af alle overfladebehandlinger,

KALKNING. Rent teknisk er læsket kalk også den mest diffusionsåbne af alle overfladebehandlinger, KALKNING Læsket kalk er et af vore ældste og mest anvendte byggematerialer, og det er det den dag i dag, fordi kalkede facader hører ubrydeligt sammen med dansk bygningskultur, især på bygninger fra 1700-,

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Juli 2013 Konsulent Kristoffer Piil Chefkonsulent Leif Knudsen vfl.dk Forord Denne rapport er en afrapportering af resultaterne fra den drænvandsundersøgelse,

Læs mere

Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer.

Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer. Overfladebehandling ved påførsel af et tyndt mørtellag Overfladebehandling med tyndt mørtellag kan defineres som finpuds, der påføres direkte på underlaget - eksempelvis murværk - således at dettes overfladekarakter

Læs mere

2. Undersøgelse af de geologiske forhold ved Gjorslev, Højstrup, Mammen og Grundfør

2. Undersøgelse af de geologiske forhold ved Gjorslev, Højstrup, Mammen og Grundfør 2. Undersøgelse af de geologiske forhold ved Gjorslev, Højstrup, Mammen og Grundfør Knud Erik S. Klint (GEUS) 2.1 Indledning Den geologiske variabilitet inden for undersøgelsesområderne er af afgørende

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Bilag 10. Korrelationsmetoder og resultater GEUS: Jim Rasmussen, Per Rosenberg

Bilag 10. Korrelationsmetoder og resultater GEUS: Jim Rasmussen, Per Rosenberg Bilag 1. Korrelationsmetoder og resultater GEUS: Jim Rasmussen, Per Rosenberg I dette bilag beskrives først de to metoder anvendt ved korrelationsanalyserne, efterfølgende gennemgås fremgangsmåde ved datafortolkningen

Læs mere

FarmTest - Planteavl nr. 6-2003. GPS-kortlægning af knoldstørrelse. kartoffelmarken

FarmTest - Planteavl nr. 6-2003. GPS-kortlægning af knoldstørrelse. kartoffelmarken FarmTest - Planteavl nr. 6-2003 GPS-kortlægning af knoldstørrelse og udbytte i kartoffelmarken GPS-kortlægning af knoldstørrelse og udbytte i kartoffelmarken Af konsulent Hans Henrik Pedersen og stud.

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Bæredygtigt samspil - råstofindvinding land/hav

Bæredygtigt samspil - råstofindvinding land/hav Ingeniør M.I DA Skovbakken 37 Postboks 25 924 NIBE Tlf.: 9835 1639 E-mail: ole@askehave.dk SE nr.: 13262233 Bæredygtigt samspil - råstofindvinding land/hav Udført for: Skov- og Naturstyrelsen, Udført af:

Læs mere

UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt

UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt Bilag 14 1 Skitseprojekt, Høfde 42, december 2008 UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt Claus Kirkegaard, Loren Ramsay, Claus Jørgensen DGE/Alectia/DHI 2 Indhold

Læs mere

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer Nye kilder til stress? Foreløbig afrapportering fra resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i DJØFs stress-projekt. Marts 2004 Resumé Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

BETONS TIDLIGE EGENSKABSUDVIKLING

BETONS TIDLIGE EGENSKABSUDVIKLING BETONS TIDLIGE EGENSKABSUDVIKLING Som funktion af temperaturen EMCON A/S OG VIA UNIVERSITY COLLEGE Udarbejdet af: Gitte Normann Munch-Petersen & Christian Munch-Petersen 10. januar 2013 Indhold 1 Forord...

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser!

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! 1 Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! Glade og muntre børn er det man oftest forbinder med en legeplads, og sådan er det heldigvis i langt de fleste tilfælde. Erfaringen viser dog, at

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Moesgård Museum. Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter. Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING

Moesgård Museum. Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter. Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 6 2002 Gennemgang af

Læs mere

Også prostituerede har krav på retvisende statistik

Også prostituerede har krav på retvisende statistik Også prostituerede har krav på retvisende statistik Kommentarer til rapport fra SFI om prostitution i Danmark Inge Henningsen SFI har i juni 2011 udgivet rapporten Prostitution i Danmark (Rapport 11:21,

Læs mere