BILAG V-B VILKÅR FOR ATTEST VEDRØRENDE METODOLOGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG V-B VILKÅR FOR ATTEST VEDRØRENDE METODOLOGI"

Transkript

1 ERC-TILSKUDSAFTALE BILAG V-B VILKÅR FOR ATTEST VEDRØRENDE METODOLOGI INDHOLDSFORTEGNELSE VILKÅR FOR EN UAFHÆNGIG RAPPORT OVER DE FAKTISKE RESULTATER VEDRØRENDE METODOLOGIEN FOR EN ERC-TILSKUDSAFTALE FINANSIERET UNDER DET SYVENDE RAMMEPROGRAM (FP7)... 2 VILKÅR FOR EN UAFHÆNGIG RAPPORT OVER DE FAKTISKE RESULTATER VEDRØRENDE METODOLOGIEN FOR EN ERC-TILSKUDSAFTALE FINANSIERET UNDER DET SYVENDE RAMMEPROGRAM (FP7)... 5 Vilkårene skal udfyldes af modtageren og godkendes af revisoren Den uafhængige rapport over de faktiske resultater vedrørende metodologien skal tilvejebringes af revisoren Faktiske resultater/metodologi 1

2 ERC-tilskudsaftale Bilag V B Vilkår for en uafhængig rapport over de faktiske resultater vedrørende metodologien for en ERC-tilskudsaftale finansieret under det syvende rammeprogram (FP7) Følgende er de vilkår, på grundlag af hvilke <navn på modtageren> modtageren accepterer at engagere < navn på revisorfirmaet> revisoren til at tilvejebringe en uafhængig rapport over de faktiske resultater i forbindelse med en ERC-tilskudsaftale finansieret af Det Europæiske Fællesskab vedrørende det syvende rammeprogram for forskning (FP7), < titel og nummer på ERCtilskudsaftalen> ( ERC-tilskudsaftalen ) om modtagerens metodologi i forbindelse med beregning af de gennemsnitlige personaleomkostninger. Når Europa-Kommissionen nævnes i disse vilkår, henvises til dens status af signatar af ERC-tilskudsaftalen med modtageren. Det Europæiske Fællesskab er ikke part i dette engagement. 1.1 Ansvarsfordeling for engagementets parter Modtageren henviser til den juridiske enhed, som modtager tilskuddet, og som har underskrevet ERC-tilskudsaftalerne med Europa-Kommissionen. Modtageren er ansvarlig for at udarbejde en udgiftsopgørelse 1 for den aktivitet, der finansieres via ERC-tilskudsaftaler i overensstemmelse med disse aftaler, og for at fremlægge den for revisoren samt for at sikre, at udgiftsopgørelsen kan sammenholdes korrekt med modtagerens regnskabs- og bogføringssystem og de underliggende regnskaber og bilag. Denne udgiftsopgørelse vil blive anvendt som grundlag for de procedurer, som revisoren vil gennemføre inden for rammerne af dette engagement. Uanset de procedurer, der skal gennemføres, forbliver modtageren til hver en tid ansvarlig for metodologien og udgiftsopgørelsens nøjagtighed. Modtageren er ansvarlig for de faktiske opgørelser, som kan gøre det muligt for revisoren at gennemføre de fastlagte procedurer, og skal forsyne revisoren med et skriftligt repræsentationsbrev, der understøtter disse opgørelser, tydeligt dateret og med angivelse af den periode, som opgørelserne omfatter. Modtageren accepterer, at revisorens evne til at gennemføre de ifølge engagementet krævede procedurer afhænger af, at modtageren tilvejebringer fuld og fri adgang til modtagerens personale, regnskaber og andre relevante elementer. Revisoren henviser til den revisor, som er ansvarlig for at gennemføre de aftalte procedurer som specificeret i disse vilkår og for at fremsende en uafhængig rapport over de faktiske resultater til modtageren. Revisoren skal være uafhængig af modtageren. [Option 1: slet hvis irrelevant] Revisoren er kvalificeret til at udføre lovpligtig revision af regnskabsdokumenter i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber og om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF eller lignende nationale retsakter. [Option 2: slet hvis irrelevant] Revisoren er en kompetent tjenestemand, som har fået retlig status af de relevante nationale myndigheder til at revidere modtageren, og som ikke er involveret i udarbejdelsen af udgiftsopgørelsen. De procedurer, der skal gennemføres, specificeres af Europa-Kommissionen, og revisoren er ikke ansvarlig for, om disse procedurer er egnede og hensigtsmæssige. 1.2 Engagementets emne 1 Udgiftsopgørelse henviser i denne sammenhæng udelukkende til bilag IV, som modtageren anvender til at kræve omkostninger dækket i henhold til ERC-tilskudsaftalen. Faktiske resultater/metodologi 2

3 ERC-tilskudsaftale Bilag V B Emnet for dette engagement er den metodologi, der indføres og anvendes af modtageren ved krav om dækning af personaleomkostninger. 1.3 Engagementets årsag Modtageren sender en attest til Europa-Kommissionen på metodologien i form af en uafhængig rapport over de faktiske resultater for metodologien, som er udfærdiget af en ekstern revisor i henhold til artikel II.4 i ERC-tilskudsaftalerne. Kommissionens anvisningsberettigede har brug for denne rapport, idet de faktiske resultater heri betinger hans udbetaling af de af modtageren krævede omkostninger. 1.4 Engagementets type og formål Dette er et engagement til gennemførelse af specifikke aftalte procedurer med henblik på en uafhængig rapport over de faktiske resultater vedrørende metodologien i ERC-tilskudsaftaler. Formålet med denne rapport er, at revisoren skal forelægge faktiske resultater vedrørende den metodologi, som modtageren anvender ved beregning af omkostninger i sine udgiftsopgørelser over aktiviteter, der er finansieret af ERC-tilskudsaftalerne. De procedurer, der skal gennemføres, vil gøre det muligt for Kommissionen at drage en konklusion om modtagerens metodologi og dens hensigtsmæssighed for at sikre, at de omkostninger, der kræves dækket, er i overensstemmelse med vilkårene i ERC-tilskudsaftalerne. Da dette engagement ikke er et sikkerhedsengagement, påfører revisoren ikke revisionspåtegning og yder ingen sikkerhed. Europa-Kommissionen opnår sikkerhed ved at drage sine egne konklusioner ud fra revisorens faktiske resultater vedrørende modtagerens metodologi. Revisoren skal erklære i sin rapport, at der ikke foreligger nogen interessekonflikt mellem den pågældende og modtageren med hensyn til udarbejdelsen af denne rapport. 1.5 Arbejdsomfang Revisoren gennemfører dette engagement i overensstemmelse med disse vilkår og: - i overensstemmelse med International Standard on Related Services ( ISRS ) 4400 Engagements to perform Agreed-upon Procedures regarding Financial Information (engagementer til gennemførelse af aftalte procedurer for finansielle oplysninger) offentliggjort af IFAC (international sammenslutning af revisorer), - i overensstemmelse med Code of Ethics for Professional Accountants (etiske regler for professionelle revisorer) givet af IFAC. Selvom det i ISRS 4400 hedder, at uafhængighed ikke er et krav for aftalte procedurer, kræver Europa-Kommissionen, at revisoren også overholder uafhængighedskravet ifølge Code of Ethics for Professional Accountants Planlægning, procedurer, dokumentation og beviser Revisoren planlægger arbejdet på en sådan måde, at der kan foretages en effektiv analyse af metodologien. Til dette formål gennemfører han procedurerne i punkt 1.9 i disse vilkår (Arbejdsomfang Obligatorisk rapporteringsformat og Procedurer, der skal gennemføres), og han bruger resultaterne fra disse procedurer som grundlag for rapporten over de faktiske resultater. 1.6 Rapportering Rapporten over de faktiske resultater vedrørende metodologien - et eksempel er vedlagt disse vilkår - beskriver formålet med og de aftalte procedurer for engagementet tilstrækkeligt detaljeret, til at Europa-Kommissionen og modtageren kan forstå arten og omfanget af de procedurer, der gennemføres af revisoren. Det er obligatorisk at anvende rapporteringsformatet, vedlagt som bilag V i de generelle betingelser. Rapporten er skriftlig og affattes på det sprog, der angives i art. 4 i ERCtilskudsaftalen. I overensstemmelse med artikel II.22 i ERC-tilskudsaftalen har Europa-Kommissionen og Den Europæiske Revisionsret ret til at revidere ethvert stykke arbejde udført i forbindelse med Faktiske resultater/metodologi 3

4 ERC-tilskudsaftale Bilag V B projektet, hvis omkostninger kræves godtgjort af Fællesskabet. Denne revision kan omfatte arbejde relateret til dette engagement. 1.7 Tidsplan Rapporten skal foreligge inden [DATO] 1.8 Andre vilkår [Modtageren og revisoren kan bruge dette afsnit til at fastsætte andre specifikke vilkår såsom revisorhonorarer, direkte kontante udgifter, erstatningsansvar, gældende lov osv.] Faktiske resultater/metodologi 4

5 1.9 Arbejdsomfang Obligatorisk rapporteringsformat og Procedurer, der skal gennemføres Vilkår for en uafhængig rapport over de faktiske resultater vedrørende metodologien for en ERC-tilskudsaftale finansieret under det syvende rammeprogram (FP7) Udskrives på revisorens brevpapir <Navn på kontaktperson(er)>, < Stilling> < Modtagerens navn> <Adresse> <dd måned åååå> Kære <Navn på kontaktperson(er)> I henhold til vores kontrakt af <dd måned åååå> med <modtagerens navn> modtageren og de tilhørende vilkår (vedlagt som bilag til denne rapport), fremsender vi vores uafhængige rapport over faktiske resultater ( rapporten ) med fokus på den metodologi, der anvendes til at beregne personaleomkostninger. De har ønsket, at der gennemføres bestemte procedurer i forbindelse med tilskuddet til [titel og nummer på aftalen], ERC-tilskudsaftalen. Rapporten omhandler den metodologi, der er anvendt i perioden [dato]. Såfremt modtageren ændrer metodologien, kan rapporten ikke anvendes til udgiftsopgørelser 2, der fremsendes herefter. Formål Vores engagement var et engagement til gennemførelse af aftalte procedurer vedrørende den metodologi, der bruges til at beregne personaleomkostninger og kapacitetsomkostninger (indirekte omkostninger) i forbindelse med ERC-tilskudsaftaler underskrevet af Dem og Europa-Kommissionen under det syvende rammeprogram for forskning (FP7). Det omfatter særlige procedurer med henblik på at bekræfte det faktiske grundlag for modtagerens svar og beskrivelser, og Europa-Kommissionen bruger disse resultater til at drage konklusioner om vores procedurer. Formålet med denne rapport er, at revisoren skal forelægge faktiske resultater vedrørende den metodologi, som modtageren anvender ved beregning af omkostninger i sine udgiftsopgørelser over aktiviteter, der er finansieret af ERC-tilskudsaftalerne. Arbejdsomfang Vores engagement blev udført i overensstemmelse med: - de vilkår, der er vedlagt denne rapport, og: - International Standard on Related Services ( ISRS ) 4400 Engagements to perform Agreed-upon Procedures regarding Financial Information) offentliggjort af den internationale sammenslutning af revisorer (IFAC), - Code of Ethics for Professional Accountants givet af IFAC. Selvom det i ISRS 4400 hedder, at uafhængighed ikke er et krav for aftalte procedurer, kræver Europa-Kommissionen, at revisoren også overholder uafhængighedskravet ifølge Code of Ethics for Professional Accountants. 2 Udgiftsopgørelse henviser i denne sammenhæng udelukkende til bilag IV, som modtageren anvender til at kræve omkostninger dækket i henhold til ERC-tilskudsaftalen. Faktiske resultater/metodologi 5

6 Som ønsket har vi alene gennemført de procedurer, der blev fastsat i dette engagements vilkår, og vi har præsenteret vores faktiske resultater for procedurerne i den vedlagte tabel. Anvendelsesområdet for disse aftalte procedurer er blevet besluttet udelukkende af Europa- Kommissionen, og procedurerne blev gennemført udelukkende med henblik på at assistere Europa- Kommissionen i vurderingen af, om den metodologi, som modtageren anvender til udarbejdelse af omkostningsgodtgørelser, er i overensstemmelse med kravene i den EU-finansierede ERCtilskudsaftale. Revisoren er ikke ansvarlig for, om disse procedurer er egnede eller hensigtsmæssige. Eftersom vi hverken foretog en revision eller en vurdering i henhold til International Standards on Auditing eller International Standards on Review Engagements, giver vi ikke udtryk for sikkerhed med hensyn til de udgiftsopgørelser, der kræves godtgjort ved brug af denne metodologi. Såfremt vi havde udført supplerende procedurer eller havde foretaget revision eller vurdering af modtagerens udgiftsopgørelser i henhold til International Standards on Auditing, kunne der være kommet andre forhold for dagen, som vi ville informere Dem om. Oplysningskilder Rapporten indeholder oplysninger, som modtageren har fremsendt til os som svar på bestemte spørgsmål, eller som vi har indhentet i og udledt af modtagerens oplysnings- og regnskabssystemer. Faktiske resultater Revisorens faktiske resultater, der er baseret på de gennemførte procedurer, er præsenteret i tabellen, som er vedlagt denne rapport. Undtagelser: I nogle tilfælde var revisoren ikke i stand til at fuldende de fastlagte procedurer. Der er tale om følgende undtagelser: [Undtagelser såsom manglende mulighed for at afstemme vigtige oplysninger og manglende datatilgængelighed, der forhindrede revisoren i at gennemføre procedurerne osv., nævnes her.] Rapportens anvendelse Denne rapport anvendes udelukkende til det ovenfor anførte formål. Denne rapport er udarbejdet udelukkende til fortrolig brug af modtageren og Europa- Kommissionen og udelukkende med henblik på indsendelse til Europa-Kommissionen i forbindelse med kravene i art. II.4 i ERC-tilskudsaftalen. Modtageren og Europa-Kommissionen må ikke gøre brug af denne rapport til andre formål, og den må ikke videregives til andre parter. Europa-Kommissionen må kun videregive oplysninger fra denne rapport til andre, som har lovlig adgang hertil, navnlig Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig og Den Europæiske Revisionsret. Denne rapport vedrører alene den metodologi, der er nævnt ovenfor, og er ikke en rapport over modtagerens udgiftsopgørelser. Der foreligger ikke nogen interessekonflikt mellem revisoren og modtageren med hensyn til udarbejdelsen af denne rapport. Gebyret til revisoren for udarbejdelse af denne rapport var på EUR. Vi ser frem til at diskutere vores rapport med Dem og vil med glæde tilvejebringe yderligere oplysninger eller bistand, De måtte få brug for. Faktiske resultater/metodologi 6

7 Med venlig hilsen <dd måned åååå>, <Navn på revisoren> Faktiske resultater/metodologi 7

8 Opgørelser, der skal udarbejdes af modtageren, og tilsvarende procedurer, der skal gennemføres af revisoren. Revisoren former og udfører sit arbejde i overensstemmelse med dette engagements formål og anvendelsesområde, og procedurerne gennemføres som beskrevet ovenfor. Når revisoren gennemfører disse procedurer, kan han anvende metoder som f.eks. undersøgelser eller analyser, (gen)beregning, sammenligning, andre redaktionelle nøjagtighedskontroller, iagttagelse, gennemgang af dokumenter og arkiver eller indhentning af bekræftelser eller andre oplysninger, der skønnes nødvendige for gennemførelsen af disse procedurer. Europa-Kommissionen forbeholder sig ret til at bidrage med vejledning sammen med eksempler på definitioner og resultater, der kan være til hjælp for revisoren med hensyn til arten og fremlæggelsen af de fakta, der skal fastslås. Europa-Kommissionen forbeholder sig ret til at variere procedurerne ved skriftlig meddelelse til modtageren. Følgende procedurer skal gennemføres: Opgørelser, der skal udarbejdes af modtageren, og tilsvarende procedurer, der skal gennemføres af revisoren. For at en metodologi kan betragtes som kompatibel med kravene i ERC-tilskudsaftalen, skal der kunne svares bekræftende på alle de følgende udsagn vedrørende modtagerens metodologi. Enhver undtagelse skal fremhæves i rapportens hovedresumé. Opgørelser, der skal udarbejdes af modtageren Metodologien, som er beskrevet nedenfor, er blevet anvendt siden [dato]. Den næste ændring af modtagerens metodologi foretages fra [dato]. Personale: 1. Der findes godkendte tidsregistreringer, som gør det muligt at fordele alle personaletimer på projektarbejde, ledelses- og administrationstid, ferier osv. Tidsregistreringen gør det muligt af fordele medarbejdernes arbejdstid på flere projekter og omfatter en kontrol med henblik på at undgå dobbelt tidsregistrering. 'Produktive timer' er en medarbejders gennemsnitlige timeantal pr. år efter fradrag af ferie, sygefravær og andet. Modtageren foretager denne beregning baseret på perioder svarende til udgiftsopgørelsen. 2. Personaleomkostninger omfatter alene standardløn til medarbejderne, arbejdsgiverbidrag osv., og der findes ingen særlige forhold for medarbejdere på EU-projekter, medmindre de er udtrykkeligt beskrevet i ERC-tilskudsaftalen. Procedure, der skal gennemføres af revisoren og faktiske resultater Procedure: Revisoren har kontrolleret arkiver og dokumenter, der understøtter datoen angivet af modtageren. Resultat: De af modtageren oplyste datoer stemmer overens med modtagerens oplysninger. Procedure: For ti tilfældigt udvalgte medarbejdere kontrollerede revisoren: At medarbejderen havde registreret ledelses- og administrationsopgaver ved siden af projektarbejdet. At der findes godkendte foranstaltninger til kontrol af bl.a. dobbelt tidsregistrering. Resultat: Tidsregistreringen omfatter udspecificering af timer, som nævnt ovenfor, og godkendt kontrol for dobbelt tidsregistrering. I det seneste hele kalenderår: Var det gennemsnitlige antal produktive timer for de ti medarbejdere. Var det gennemsnitlige antal produktive timer pr. medarbejder for organisationen som helhed ifølge modtagerens tidsregistreringer. Procedure: Revisoren sammenholdt personaleomkostningerne fra beregningen af de gennemsnitlige personaleomkostninger med lønudbetalingssystemet og regnskabsoplysningerne. Resultat: Faktiske resultater/metodologi 8

9 Opgørelser, der skal udarbejdes af modtageren, og tilsvarende procedurer, der skal gennemføres af revisoren. For at en metodologi kan betragtes som kompatibel med kravene i ERC-tilskudsaftalen, skal der kunne svares bekræftende på alle de følgende udsagn vedrørende modtagerens metodologi. Enhver undtagelse skal fremhæves i rapportens hovedresumé. Der var overensstemmelse mellem de beløb, der er anvendt til at beregne omkostningerne, og de beløb, der er oplyst i regnskabet. Omkostningerne bestod af standardløn og lovpligtige arbejdsgiverbidrag, omfattede ikke bonusser, og modtageren bekræftede, at der ikke gælder særlige forhold for medarbejdere på EU-projekter. 3. Timebaserede omkostninger beregnes korrekt ved hjælp af en af følgende muligheder [vælg en]: Faktiske personaleomkostninger pr. person divideret med faktiske produktive timer pr. person; Faktiske personaleomkostninger pr. person divideret med det gennemsnitlige antal/standardantallet af produktive timer, Gennemsnitlige personaleomkostninger pr. person divideret med det gennemsnitlige antal/standardantallet af produktive timer. Såfremt sidstnævnte tilgang vælges, angiver modtageren: Hvordan medarbejderne er inddelt i kategorier (hvor mange kategorier, ud fra hvilke kriterier osv.), Lønsatsen for hver kategori fra højest til lavest, gennemsnit og median, Den største og mindste procentvise variation inden for hver kategori i forhold til gennemsnittet, Den største og mindste procentvise variation i antallet af produktive timer i forhold til gennemsnittet (hvis oplyst), En liste over gennemsnitsomkostninger for hver kategori fra tidligere år (blot en indikation af de forventede omkostninger for aftaleperioden). Procedure: Revisoren gennemgik beregningen og bekræftede, at de timebaserede omkostninger er beregnet som anvist af modtageren. Ved tilskrivning af gennemsnitsomkostninger sammenlignede revisoren følgende oplysninger med modtagerens regnskabssystem: Antal kategorier, Lønsats, median og gennemsnit for hver kategori, Den største og mindste procentvise variation i forhold til gennemsnittet (gennemsnittet er udgangspunktet), Den største og mindste procentvise variation i antallet af produktive timer i forhold til gennemsnittet (hvis oplyst), En liste over gennemsnitsomkostninger for hver kategori fra tidligere år (blot en indikation af de forventede omkostninger for aftaleperioden). Revisoren multiplicerede gennemsnitsomkostningerne for hver kategori med det samlede antal produktive timer for hver kategori for den periode, som udgiftsopgørelsen(erne) dækker, og sammenholdt resultatet med regnskabsoplysningerne ('medgåede' personaleomkostninger). Resultat: Der opstod ingen forskelle ved sammenligningerne nævnt ovenfor. Resultatet af ovenstående omregning ('medgåede' personaleomkostninger) oversteg i ingen af tilfældene de faktiske omkostninger, som fremgår af regnskabsoplysningerne. Faktiske resultater/metodologi 9

Den uafhængige rapport over de faktiske resultater skal tilvejebringes af revisoren

Den uafhængige rapport over de faktiske resultater skal tilvejebringes af revisoren BILAG V-A - SKEMA - VILKÅR FOR ATTEST FOR UDGIFTSOPGØRELSER INDHOLDSFORTEGNELSE VILKÅR FOR EN UAFHÆNGIG RAPPORT OVER DE FAKTISKE RESULTATER VEDRØRENDE OMKOSTNINGER, DER KRÆVES DÆKKET I HENHOLD TIL EN ERC-TILSKUDSAFTALE

Læs mere

FP7 TILSKUDSAFTALE BILAG VII - SKEMA D - VILKÅR FOR ATTEST FOR UDGIFTSOPGØRELSER

FP7 TILSKUDSAFTALE BILAG VII - SKEMA D - VILKÅR FOR ATTEST FOR UDGIFTSOPGØRELSER FP7 TILSKUDSAFTALE BILAG VII - SKEMA D - VILKÅR FOR ATTEST FOR UDGIFTSOPGØRELSER INDHOLD VILKÅR FOR EN UAFHÆNGIG RAPPORT OVER DE FAKTISKE RESULTATER VEDRØRENDE OMKOSTNINGER, DER KRÆVES DÆKKET I HENHOLD

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

- (modtagerens fulde navn og juridiske status) (eventuelt nationalt registreringsnummer) etableret i (fuldstændig adresse: by/stat/provins/land),

- (modtagerens fulde navn og juridiske status) (eventuelt nationalt registreringsnummer) etableret i (fuldstændig adresse: by/stat/provins/land), SYVENDE RAMMEPROGRAM TILSKUDSAFTALE nr. PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) (angiv FINANSIERINGSORDNING) [Det Europæiske Fællesskab] [Det Europæiske Atomenergifællesskab] ("Fællesskabet"), repræsenteret ved

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5/VI/2008 K(2008) 2274 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 5/VI/2008 om begrænsning af lovpligtige revisorers og revisionsfirmaers civilretlige

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE)

TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) SYVENDE RAMMEPROGRAM TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) (angiv FINANSIERINGSORDNING) Det [Europæiske Fællesskab] ("Fællesskabet"), repræsenteret ved Kommissionen for De Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Annex lx. B. Vurdering af revisorerklæringen i årsrapporten og i perioderegnskabet

Annex lx. B. Vurdering af revisorerklæringen i årsrapporten og i perioderegnskabet UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex lx DBUs vurderingsmæssige handlinger vedrørende økonomiske kriterier og krav ( Licensor s assessment procedures for the financial

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

Annex lx. DBU s vurderingsmæssige handlinger (Licensor s assessment procedures)

Annex lx. DBU s vurderingsmæssige handlinger (Licensor s assessment procedures) UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2015 Annex lx DBU s vurderingsmæssige handlinger (Licensor s assessment procedures) A. Metode De vurderingsmæssige handlinger, der udføres

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 00327/11/DA WP 180 Udtalelse 9/2011 om industriens reviderede forslag til en ramme for konsekvensvurderinger vedrørende privatlivs- og databeskyttelse i forbindelse

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande]

KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande] KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande] Det Europæiske Atomenergifællesskab ( Fællesskabet ), repræsenteret

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 London, 27. juli 2012 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning (EBA/GL/2012/4) Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 14 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 EBA-retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 London, den 27. juli 2012 Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i medfør af artikel

Læs mere

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Vejledning til Tilbudsgiver Juli 2017 Side 0 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT (ESPD)...3 HVORNÅR SKAL MAN ANVENDE

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja.

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja. Vejledning om udfyldning af skema vedr. anmeldelse og ansøgning om tilladelse til pengeoverførsel til og fra iranske personer/enheder/organer, når pengeoverførslen overstiger 10.000 EUR På Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.2.2006 KOM(2006) 50 endelig 20003/0210 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer

Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer Februar 2015 1 Overordnede instruktioner, som gælder begge

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

tilsynsgebyrfaktorer

tilsynsgebyrfaktorer Instruktion i at udfylde formularerne "Aktiver i alt" og "Samlet risikoeksponering" til indsamling af tilsynsgebyrfaktorer April 2016 1 Overordnet information vedrørende begge formularer 1 "Navn", "MFI-kode"

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Forberedende foranstaltning vedrørende maritim fysisk planlægning i Østersøen

Forberedende foranstaltning vedrørende maritim fysisk planlægning i Østersøen ANSØGNINGSSKEMA Forberedende foranstaltning vedrørende maritim fysisk planlægning i Østersøen Dette ansøgningsskema samt skabeloner og dokumenter, der skal indgå i ansøgningen, skal sendes til Europa-Kommissionen

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

SOR - standarder for offentlig revision

SOR - standarder for offentlig revision SOR - standarder for offentlig revision Disposition Fra GOR til SOR SOR - et overblik Normeringen Processen herfra Afslutning 2 Fra GOR til SOR At rejse er at leve H.C. Andersen 4 5 ISSAI IFAC s standarder

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Uafhængig revisors erklæring om aktivitet og refusionsberettigede udgifter Kommunal refusion

Uafhængig revisors erklæring om aktivitet og refusionsberettigede udgifter Kommunal refusion Uafhængig revisors erklæring om aktivitet og refusionsberettigede udgifter Kommunal refusion Til Kommunen og til Undervisningsministeriet (ministeriet), Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (styrelsen).

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) 15718/16 ENV 816 CLIMA 187 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13.

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13. PARTNERSKABSAFTALE Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889 1. Identifikation af aftalens parter Aftaleformular Dato: 13. maj 2013 Den koordinerende støttemodtager: Fredensborg Kommune Egevangen

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere