Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST Ref. fh Den 3. april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014"

Transkript

1 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske pant- og retursystem for emballager til visse drikkevarer er reguleret af bekendtgørelse nr. 107 af 27. januar 2014 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer (pantbekendtgørelsen), jf. bilag 4. Med pantbekendtgørelsen er Dansk Retursystem A/S eneret til at drive pant- og retursystemet forlænget til udløb den 1. januar Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af pantbekendtgørelsens regler, ligesom de afgørelser, som Dansk Retursystem A/S træffer efter bekendtgørelsen, kan påklages til Miljøstyrelsen. Desuden omfatter Miljøstyrelsens administration i forbindelse med pant- og retursystemet bl.a. godkendelse af driftsgebyrer, som Dansk Retursystem A/S årligt fastsætter. Styrelsen skal også godkende Dansk Retursystem A/S optagelse af lån og erhvervelse af fast ejendom. Miljøstyrelsens tilsyn med Dansk Retursystem A/S forhold sker bl.a. på baggrund af de årlige budgetter samt årsrapporter, årsrapporteringer og halvårsrapporteringer, som styrelsen skal modtage. Miljøstyrelsen kan bestemme hvilke oplysninger årsrapportens ledelsesberetning, årsrapporteringen og halvårsrapporteringen skal indeholde, ligesom styrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for udarbejdelse af budgettet og beregningsgrundlaget for fastsættelse af driftsgebyrer. Miljøstyrelsen ønsker ekstern revisorbistand til opgaver, som styrelsen varetager i forbindelse med tilsyn og administration efter pantbekendtgørelsen. 2. Specifikation af opgaven I pkt. 2.1 og 2.2 beskrives de delopgaver, som tilbudsgiver årligt forudsættes at bistå Miljøstyrelsen med løsning af. Desuden beskrives i pkt. 2.3 en række ad hoc opgaver, som er omfattet af optionen, og i pkt. 2.4 nævnes materiale, som tilbudsgiver forventes at gøre sig bekendt med som led i løsning af opgaverne Årlig gennemgang af grundlaget for fastsættelse og godkendelse af driftsgebyrer Én gang årligt skal Miljøstyrelsen godkende de gebyrsatser, som Dansk Retursystem A/S har fastsat. Fastsættelsen sker på baggrund af beregninger efter retningslinjer i bilag 3 til pantbekendtgørelsen. ( 38) Grundlaget for Dansk Retursystem A/S fastsættelse af driftsgebyrer for det kommende år skal beskrives i det forslag til budget for det kommende kalenderår,

2 som selskabet skal indsende til Miljøstyrelsen seneste den 15. september året inden. Senest 2 måneder efter budgettets modtagelse sender Miljøstyrelsen sine kommentarer til budgettet til Dansk Retursystem A/S. ( 87) Kommentarerne indgår i Miljøstyrelsen afgørelse om godkendelse af driftsgebyrer for det kommende år. Budgettet skal udarbejdes, så Miljøstyrelsen kan foretage tilsyn med Dansk Retursystem A/S forhold efter bestemmelserne i bekendtgørelsen, og skal indeholde en detaljeret beskrivelse af de forudsætninger, budgettet og grundlaget for de budgetterede gebyrindtægter hviler på. Budgettet skal være ledsaget af en beskrivelse af 1. Dansk Retursystem A/S mål for indsamlingsprocenten for engangsemballager i det kommende år og de følgende to budgetår, 2. Dansk Retursystem A/S aktiviteter i det kommende år, 3. Dansk Retursystem A/S mål for produktivitet, effektivitet og sparsommelighed i det kommende år, 4. grundlaget for ikke indløst pant, som Dansk Retursystem A/S forventer at indtægtsføre, og anvendelsen af indtægtsført pant, og 5. grundlaget for Dansk Retursystem A/S fastsættelse af driftsgebyrer for det kommende år. Miljøstyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for Dansk Retursystem A/S udarbejdelse af budget og beregningsgrundlaget for fastsættelse af driftsgebyrer. Sammen med forslaget til budget for det følgende kalenderår skal Dansk Retursystem A/S indsende: 1. oplysninger om det fastsatte gebyr for forgæves kørsel til og fra returmodtagere, 2. oplysninger om den fastsatte betaling for indsamlingsmateriel i budgetåret, og 3. vurderingen af den returmængde, der gør det økonomisk rentabelt for Dansk Retursystem A/S at udlåne udstyr, og vurderingen af den leje, der evt. skal betales. Tilbudsgiver skal til brug for Miljøstyrelsens godkendelse gennemgå det fremsendte forslag til budget for de kommende regnskabsår og det øvrige grundlag for fastsættelse og godkendelse af driftsgebyrer. Tilbudsgiver skal herunder bl.a. påse at resultatet af Dansk Retursystem A/S opgørelse for hvert regnskabsår af overskud eller underskud for hvert regnskabsområde indgår i kommende års beregninger af driftsgebyret, ( 39) at beregning af driftsgebyrer i øvrigt sker efter retningslinjerne i pantbekendtgørelsens bilag 3, at anvendelse af ikke indløst pant, som Dansk Retursystem A/S har indtægtsført efter reglerne i lov om miljøbeskyttelse, sker efter pantbekendtgørelsens regler, ( 70) Tilbudsgiver vil skulle indhente yderligere oplysninger, dokumentation og andet materiale, som skønnes nødvendigt for gennemgangen af grundlaget for fastsættelse og godkendelse af gebyrsatser. Tilbudsgiver forventes at skulle indhente nødvendige oplysninger, dokumentation og andet materiale fra især Dansk Retursystem A/S, herunder ved afholdelse af møder med Dansk 2

3 Retursystem A/S og gennemgang af materiale hos Dansk Retursystem A/S i Hedehusene. Tilbudsgiver skal sammenfatte resultatet af sin gennemgang i et notat og således, at det af tilbudsgiver udførte arbejde kan ligge til grund for (indgå i) Miljøstyrelsens godkendelse af driftsgebyrer for det kommende år og for styrelsens tilsyn med Dansk Retursystem A/S forhold efter bestemmelserne i bekendtgørelsen. Notatet og anden skriftlig kommunikation skal være affattet på dansk. Også mundtlig kommunikation med Miljøstyrelsen og Dansk Retursystem A/S forudsættes at ske på dansk. Tilbudsgiver forventes desuden at stå til rådighed for Miljøstyrelsen, herunder med besvarelse af opklarende spørgsmål til tilbudsgivers notat, indtil styrelsen har truffet endelig afgørelse om godkendelse af driftsgebyrer på grundlag af resultatet af tilbudsgivers gennemgang. Opgaven forventes at starte omkring 1. september hvert år og skal kunne afsluttes inden 15. november, hvor Miljøstyrelsens godkendelse af driftsgebyrer for det kommende år skal foreligge. Dette forudsætter, at Dansk Retursystem A/S har indsendt forslag til budget og øvrige nødvendige oplysninger mv. 2 måneder forinden. Baseret på erfaringer vil perioden, hvori tilbudsgiver kan forventes at arbejde med opgaven, kunne strække sig over mere end to måneder. I særlige situationer, kan opgaven starte senere, hvis Miljøstyrelsen har godkendt udsættelse af Dansk Retursystem A/S fremsendelse af forslag til budget. Med mindre særlige forhold gør sig gældende, afsluttes opgaven inden udgangen af december i året forud for budgetåret Gennemgang af årsrapport, årsrapportering og halvårsrapportering Dansk Retursystem A/S er omfattet af de til enhver tid gældende regler om udarbejdelse og revision af årsrapport for aktieselskaber, og skal indsende den reviderede årsrapport til Miljøstyrelsen senest den 1. juni. Pantbekendtgørelsen fastsætter de særlige oplysninger, som årsrapportens ledelsesberetning skal indeholde: 1. Returprocenter for emballager til drikkevarer, 2. andelen af indberettede salgsmængder for henholdsvis engangsemballager og genpåfyldelige emballager, og 3. selskabets mål for produktivitet, effektivitet og sparsommelighed samt status for opnåelsen heraf. Miljøstyrelsen kan bestemme, at ledelsesberetningen skal indeholde yderligere oplysninger. ( 84) Dansk Retursystem A/S udarbejder hvert år en årsrapportering til Miljøstyrelsen, som omfatter samme periode og udarbejdes efter samme regnskabsprincipper som årsrapporten. Årsrapporteringen underskrives af den i årsregnskabslovens regler om aflæggelse af årsrapport nævnte personkreds og sendes til Miljøstyrelsen senest samtidig med indsendelse af årsrapporten, dvs. senest den 1. juni. Årsrapportering skal indeholde: 1. Resultatopgørelser for opkrævede gebyrer og omkostninger for hvert regnskabsområde, 3

4 2. opgørelse for indbetalt pant og udbetalt pant, forskydning i hensættelse til pantforpligtelse i regnskabsåret og opgørelse af pantforpligtelser ved regnskabsårets afslutning, og 3. opgørelse for indtægtsført pant og anvendelse heraf i regnskabsåret og opgørelse ved regnskabsårets afslutning af afholdte omkostninger, som forventes finansieret af fremtidig indtægtsført pant. Miljøstyrelsen kan bestemme, at årsrapporteringen skal indeholde yderligere oplysninger end de her anførte. Årsrapporteringen skal udarbejdes, så Miljøstyrelsen kan foretage tilsyn med Dansk Retursystem A/S' forhold efter bestemmelserne i bekendtgørelsen. ( 85) Dansk Retursystem A/S udarbejder hvert år en halvårsrapportering til Miljøstyrelsen, som omfatter de første seks måneder af selskabets regnskabsår. Halvårsrapporteringen underskrives af Dansk Retursystem A/S daglige ledelse og sendes til Miljøstyrelsen senest den 15. september. Halvårsrapportering skal indeholde samme oplysninger og udarbejdes efter samme regnskabsprincipper som årsrapporteringen. ( 86) Tilbudsgiver skal gennemgå årsrapport og årsrapportering og meddele eventuelle kommentarer til Miljøstyrelsen senest 4 uger efter modtagelsen. Gennemgangen af oplysninger i årsrapportens ledelsesberetning og i årsrapporteringen udføres til brug for Miljøstyrelsens tilsyn med Dansk Retursystem A/S forhold efter bestemmelserne i bekendtgørelsen. Endvidere må tilbudsgiver i sin gennemgang sammenholde de realiserede resultater og aktiviteter med de budgetterede og forventede. Al kommunikation forudsættes at ske på dansk. Tilbudsgiver modtager halvårsrapporteringen således, at en gennemgang heraf kan ske i forbindelse med og til brug for tilbudsgivers gennemgang af grundlaget for Dansk Retursystem A/S beregning og fastsættelse af driftsgebyrer for det kommende kalenderår Option i form af ad hoc opgaver Nedenfor nævnes en række opgaver, som kan blive aktuelle i kontraktperioden. Oplistningen er ikke udtømmende. Det er ikke muligt nærmere at angive omfanget af disse opgaver, som der årligt afsættes maksimalt kr kr. til. Der garanteres ikke for, at optionen benyttes, herunder for omfanget og i givet fald tidspunktet. Afregning sker efter tidsforbrug og i henhold til de af tilbudsgiver oplyste timesatser for de relevante medarbejderkategorier, herunder (i) partner, (ii) statsautoriseret revisor og (iii) cand.merc.aud. uden offentlig autorisation. Forud for udførelse af en delopgave under optionen, træffes konkret aftale om udførelsen, herunder om tilbudsgivers estimerede tidsforbrug opdelt på medarbejderkategorier. Al kommunikation i forbindelse med udførelse af opgaver under optionen forudsættes at ske på dansk. Lånoptagelse og ejendomserhvervelse Dansk Retursystem A/S må kun optage lån, som er godkendt af Miljøstyrelsen, og kun erhverve fast ejendom og bygning efter godkendelse af Miljøstyrelse. ( 78) Tilbudsgiver skal efter behov bistå Miljøstyrelsen med gennemgang af dokumenter og andre oplysninger, som i den konkrete sag fremsendes af Dansk Retursystem 4

5 A/S til brug for Miljøstyrelsens afgørelse om godkendelse. Opgaven kan omfatte både skriftlig og mundtlig dialog med styrelsen og med Dansk Retursystem A/S. Denne type opgave forventes ud fra hidtidige erfaringer ikke at skulle løses årligt. Revision af satser for håndteringsgodtgørelse Hvert 4. år og første gang den 1. januar 2017 skal Dansk Retursystem A/S revidere de satser, som udbetalingen af håndteringsgodtgørelse til en butik beregnes på baggrund af. Dansk Retursystem A/S udarbejder retningslinjer for beregningen af håndteringsgodtgørelse. Dansk Retursystem A/S skal første gang sende udkast til reviderede satser til Miljøstyrelsens godkendelse senest den 1. november 2016 udkast. ( 64) Tilbudsgiver vil eventuelt (hvis kontrakten forlænges, jf. pkt. 4) skulle bistå Miljøstyrelsen med at gennemgå udkast til reviderede satser. Opgaven kan omfatte både skriftlig og mundtlig dialog med styrelsen og med Dansk Retursystem A/S i november december Revisionsinstruks Miljøstyrelsen har tidligere udnyttet hjemlen i pantbekendtgørelsen til i en revisionsinstruks for Dansk Retursystem A/S at fastsætte retningslinjer for arbejder, som selskabets generalforsamlingsvalgte revisor udfører til støtte for Miljøstyrelsens tilsyn med overholdelsen af bestemmelserne i pantbekendtgørelsen.( 90) Tilbudsgiver skal gennemgå den nuværende revisionsinstruks med henblik på eventuel revision af instruksen på baggrund af den nugældende pantbekendtgørelse, som trådte i kraft den 1. februar Gennemgang og eventuel revision forventes at ske i dialog med Dansk Retursystem A/S og den generalforsamlingsvalgte revisor. I givet fald skal arbejdet udføres, så en ny revisionsinstruks foreligger til brug for revision af årsregnskabet for ( 90) Løbende bistand og rådgivning Tilbudsgiver skal stå til rådighed for Miljøstyrelsen med henblik på rådgivning i mindre sager vedrørende pant- og retursystemet, hvor tilbudsgivers særlige kvalifikationer anses for at være nødvendige for Miljøstyrelsens løsning. Der kan være tale om skriftlig såvel som mundligt rådgivning, herunder ved møder med Miljøstyrelsen Andet Tilbudsgiver forventes som led i løsning af opgaverne at gøre sig bekendt med aftaler, instrukser, forretningsgange, beskrivelser, retningslinjer og andet materiale mv., som er udarbejdet i henhold til pantbekendtgørelsens regler. Det drejer sig bl.a. om: Dansk Retursystem A/S aftale med en af Dansk Retursystem A/S uafhængig statsautoriseret eller registreret revisor (revisionsselskabet) bl.a. om indberetning af oplysninger om markedsførte emballager, og om revisionsselskabets opbevaring, bearbejdning og videregivelse af oplysninger. ( 80) En kontrolinstruks med procedurer for it-sikkerheden hos Dansk Retursystem A/S, som Dansk Retursystem A/S har fastlagt i samarbejde med selskabets revisor. ( 83) 5

6 Dansk Retursystem A/S forretningsgange, der sikrer, at selskabet løbende registrerer de direkte og indirekte omkostninger og indtægter, der er forbundet med de enkelte regnskabsområder m.v., så selskabets aktiviteter kan gennemføres i overensstemmelse med reglerne i pantbekendtgørelsen, og så gebyrfastsættelsen for hver salgsgruppe kan ske på et detaljeret og kostægte beregningsgrundlag. ( 88) Dansk Retursystem A/S beskrivelse af selskabets registrering af transaktioner efter bestemmelserne i bogføringsloven. Beskrivelsen er suppleret med en detaljeret beskrivelse af selskabets forretningsgang for registrering og fordeling af omkostninger og indtægter på de enkelte regnskabsområder. ( 89) I øvrigt forudsættes opgaveløsningen at ske under iagttagelse af den gældende regulering af pant- og retursystemet, herunder forarbejderne hertil. 3. Kvalifikationer Tilbudsgiver skal være statsautoriseret revisor og uafhængig af Dansk Retursystem A/S. Der forventes at være en gennemgående ansvarlig partner for rådgivningsbistanden. Den ansvarlige partner og øvrige nøglemedarbejdere (statsautoriseret revisorer og cand.merc.aud. uden offentlig autorisation), som indgår ved løsning af opgaverne, forventes at have relevante faglige kvalifikationer samt erfaringer, gerne fra ydelse af tilsvarende bistand til anden offentlig eller halvoffentlig organisation. CV for den ansvarlige og for nøglemedarbejdere skal fremgå af tilbuddet. Det forudsættes, at der er en eller flere statsautoriserede revisorer blandt nøglemedarbejderne. 4. Tidsplan Kontrakten skal løbe fra den 15. august 2014 til den 14. august 2016 med option for forlængelse i 2 gange 1 år. Opgaverne løses inden for de ovenfor under afsnit 2.1. og 2.2. anførte tidsrum, med mindre andet aftales konkret. Ad hoc opgaver som de i afsnit 2.3. nævnte løses efter konkret aftale, herunder om tidsplan for løsningen. 5. Budget Der er afsat maksimalt kr. ekskl. moms i hvert af årene til opgaverne, heraf maksimalt kr. ekskl. moms til opgaverne nævnt i afsnit 2.1. og 2.2, som skal løses årligt. 6

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr.

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Økonomisk tilsyn det generelle tilsyn Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for private opholdssteder og private

Læs mere

Regler for ForskEL-programmet

Regler for ForskEL-programmet Juni 2007 Regler for ForskEL-programmet (Regler for de projektansvarlige virksomheder eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse, kontrakt, betingelser for udbetaling af støtte, rapporteringer m.v.)

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Regler for ForskEL programmet

Regler for ForskEL programmet Regler for ForskEL programmet Administration af forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, der gennemføres med PSO-støtte (Regler for de projektansvarlige virksomheder eller institutioner vedrørende

Læs mere

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014 3. december 2014 /team fonde Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014 I dette statusbrev har Erhvervsstyrelsen valgt at fokusere på ledelsens pligter og ansvar i forhold til den kommende lov om

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

Forvaltning og revision af offentlige tilskud. April 2015

Forvaltning og revision af offentlige tilskud. April 2015 Forvaltning og revision af offentlige tilskud April 2015 FORVALTNING OG REVISION AF OFFENTLIGE TILSKUD Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Baggrund og formål... 3 2.1. Regelgrundlaget for revision

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og mængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43

Læs mere

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status 29. september 2014 / Sag Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status Erhvervsstyrelsen har udført en kontrol med godkendte revisorers efteruddannelse for perioden 1. januar 2009

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 Udvidet notat til statsrevisorerne om Arbejdsdirektoratets tilsyn med de tværfaglige a-kasser I. Resumé 1. Baggrunden for notatet er, at statsrevisorerne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond BEK nr 133 af 01/03/2001 (Gældende) LOV Nr. 254 af 12/04/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej

Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej UDBUDSMATERIALE EU-udbud af Kombination af byggelån og realkreditlån til finansiering af renovering i afdeling Tove Ditlevsens Vej 10. februar 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere