Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE"

Transkript

1 Ydelsesbeskrivelse Overskrift Leverandør Modtagere/målgruppe Pladstal Formål og faglig referenceramme Herberget Overførstergården Midlertidigt botilbud og tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp, for hjemløse og voksne med alkoholproblemer og psykosociale vanskeligheder. Lov om social service 110 Den selvejende Institution, Overførstergården, med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune. Herberget Overførstergården Jægersborg Allé Gentofte Tlf Hjemmeside: Herberget Overførstergården er et midlertidigt botilbud for mænd og kvinder over 18 år, der på grund af alkoholrelaterede og/eller psykosociale problemer, ikke har nogen bolig, eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som følge heraf, har behov for et midlertidigt botilbud. Under trygge forhold kan den enkelte borger restituere sig for derigennem at kunne vende tilbage til så normal en tilværelse som muligt. Overførstergården modtager som udgangspunkt ikke aktive stofmisbrugere, og man skal være i behandling eller være velbehandlet, hvis man har psykiatriske problemer. Målgruppen har behov for vejledning, støtte og hjælp til dagligdagens funktioner samt regelmæssighed i dagligdagen, - herunder forplejning, døgnrytme samt fysisk og psykisk restituering. Derudover har målgruppen behov for socialpædagogisk bistand og omsorg, herunder afklaring af eventuel alkoholproblematik, økonomisk udredning, samt vurdering og afklaring af boligsituation og jobmuligheder m.v. Fælles for målgruppen er, at den enkelte borger forinden opholdet ofte har gennemlevet en række eksistentielle kriser som skilsmisse, mistet arbejde, tab af bolig, familie og netværk m.v. Borgerne ønsker at genvinde værdigheden og selvrespekten. Der er stor variation i borgernes behov for støtte og hjælp, fra let støtte i nogle situationer og perioder, til moderat støtte i andre situationer og perioder. 23 pladser Formålet med støtten på Overførstergården er at tilbyde et midlertidigt ophold til mennesker, der grundet alvorlige psykosociale problematikker befinder sig i en social truet situation. Opholdet skal skabe rammen om en stabiliserings- og resocialiseringsproces for den enkelte. Hensigten er, at yde en indsats

2 der støtter borgeren i en bevidstgørelse af egen adfærd med fokus på selvindsigt, konsekvenser af handlinger, samt kompetencer og udviklingsmuligheder. Støtten tager udgangspunkt i, at borgeren skal tage ansvar for eget liv og handlinger, og støtten ydes ud fra en socialpædagogisk forståelsesramme og med et rehabiliterende sigte. Den socialpædagogiske tilgang tager udgangspunkt i et helhedsorienteret menneskesyn med et individuelt perspektiv. Alle mennesker er ligeværdige og skal behandles med respekt uanset handlinger, religion, etnisk oprindelse, handicap, politisk standpunkt, alder og køn. Der fokuseres på den enkeltes ressourcer frem for svagheder. Hjemløshed betragtes som et komplekst problem af forskellig karakter på områder som økonomi, bolig, arbejdsløshed, netværk, misbrug samt fysiske og psykiske problemstillinger. Relationspædagogik er en central metode på Overførstergården, hvor kontaktpersonsordningen er med til at sikre relationen til den enkelte, synlighed og en klar definering af kompetencer og ansvar. I tæt samarbejde og gennem kontinuerlige samtaler med borgeren udarbejdes en plan for ophold, og der lægges vægt på dialog, åbenhed og samarbejde med henblik på at opnå de formulerede mål. En vigtig del af støtten består i at fastholde og udvikle identitetsfølelsen, selvværdet og livsglæden, samt støtte til at kunne fungere socialt og opleve størst mulig indflydelse på eget liv. Derfor består en del af opholdet i at indgå i og overholde Overførstergårdens daglige struktur, som er bygget op omkring måltider, møder og praktisk arbejde. Endvidere tilbydes fritidsaktiviteter og fællesarrangementer. Dette med respekt for den enkeltes individuelle behov indenfor de givne rammer. Målet er konkret: At sikre udviklingsmuligheder, så den enkelte oplever, at der er mening og håb for fremtiden. At støtte op om den enkeltes personlige udvikling, således at borgeren bliver i stand til at leve et selvstændigt liv i en egnet bolig. På Overførstergården arbejdes med motivationsforløb som består af strukturerede pædagogiske konfrontationssamtaler, som tager udgangspunkt i relationen mellem pædagog og beboer. Længden af et motivationsforløb varierer og tilrettelægges ud fra en vurdering af beboerens behov. Der kan gives individuelle motivationsforløb til de beboere, som vurderes at kunne profitere af dette. Overførstergården har uddannede motivationsarbejdere med pædagogisk baggrund, som varetager sådanne forløb. Den anvendte metode tager udgangspunkt i Per Revstedts teori om motivationsarbejde med særligt udsatte borgere. Ydelse Samspillet og relationerne mellem borger og personale er et væsentligt element i grundlaget for alle de ydelser, der gives til den enkelte borger. På Overførstergården får borgerne støtte og hjælp af pædagoger, tilsynsførende assistenter, en misbrugskonsulent m.fl. Ydelsesbeskrivelse 110, Herberget Overførstergården, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 2 af 10

3 Ydelserne gives i praksis indenfor den ramme af forskellige aktiviteter, som hverdagen består af på Overførstergården. Nogle ydelser gives individuelt, men en stor del af ydelserne gives i hverdagen til flere borgere ad gangen, og der gives for det meste flere ydelser på en gang. Det gælder f.eks. når borgerne på Overførstergården får hjælp og støtte til at tilberede måltiderne, spise og rydde op sammen. Eller når borgeren hjælpes og støttes til at indgå i sociale sammenhænge. Ydelserne beskrives med udgangspunkt i en helhedsforståelse af hverdagens mange forskellige aktiviteter og handlinger. Vurderet enkeltvis giver ydelserne ikke et dækkende billede af den komplekse og nuancerede virkelighed, som hverdagen er, og som ydelserne leveres i. Ydelserne skal altså ses og vurderes samlet indenfor de rammer, som en individuelt sammensat ydelsespakke til den enkelte borger udgør. På Overførstergården kan den enkelte borger modtage et midlertidigt botilbud, tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp efter servicelovens 110. Der ydes støtte og hjælp efter servicelovens 83 og 85. Indholdsmæssigt er ydelsen en kombination af begge paragraffer, men den gives samlet set efter SL 85. Praktisk hjælp Serviceydelsen omfatter vejledning og støtte til praktiske opgaver, som fx oprydning, rengøring, tilberedning af måltider samt vask af tøj. Ydermere ydes der hjælp til medicinhåndtering. Denne type bistand kan bedst sammenlignes med den hjælp, som den kommunale hjemmepleje yder. Socialpædagogisk bistand og omsorg Udgangspunktet for denne serviceydelse er at skabe en tilværelse på beboerens egne præmisser. Indsatsens sigte er, at beboeren kan bevare, forbedre og udvikle sine psykiske, fysiske og sociale funktioner. Disse ydelser indbefatter vejledning og støtte til personlig udvikling gennem individuelle samtaler, netværksopbygning og vedligeholdelse, tilbud om løsningsfokuseret samtalegruppe, motivationsforløb, NADA (akupunktur mod afhængighed og misbrug) m.v. Overordnet og gældende for alle ydelser er, at de gives ud fra en faglig individuel behovsvurdering og i samarbejde med den enkelte borger og dennes ønsker for udvikling. Der er som udgangspunkt krav om, at alle borgere varetager deres gøremål. Der gives individuel støtte og vejledning til, at borgeren inkluderes i det sociale fællesskab, samt til at borgeren kan leve et liv i gensidigt socialt samspil. Kontaktpersonen afholder en dybdegående samtale med borgeren ca. hver 3. uge, hvor der gives personlig vejledning, omsorg, støtte og desuden gøres generel status over plan for ophold. Den enkelte borger kan tilbydes efterforsorg herunder vejledning og let støtte i forbindelse med udflytning til egen bolig. Forløbet vil som udgangspunkt være af indtil et års varighed. Optagelses-procedure Ydelsesbeskrivelse 110, Herberget Overførstergården, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 3 af 10

4 Borgere kan optages på Overførstergården ved personlig henvendelse, henvendelse fra kommunale sagsbehandlere og anden myndighed. Der foretages optagelses-samtale med den henvendte borger, hvor det vurderes, om denne hører ind under den beskrevne målgruppe og således kan profitere af Overførstergårdens ydelser. Overførstergården giver som udgangspunk sagsbehandler i betalingskommunen besked om optagelsen dagen efter optagelsen. Det er lederen af Overførstergården, der træffer afgørelse om optagelse. Herberget og Udflytterboligen Overførstergården består af herberg og udflytterbolig. Herberget huser 19 borgere og udflytterboligen på matriklen huser 4 borgere. Fysiske forhold og rammer Overførstergården er smukt beliggende i et villakvarter i Gentofte kommune. Selve herberget ligger i en stor ældre bygning med en nærmest parklignende have. Værelserne ligger på første sal. Der er 5 enkeltværelser og 7 dobbeltværelser. Der er toiletter og baderum på gangen. I stueetagen findes en stue med klaver og et mindre bibliotek, en spisestue i umiddelbar tilslutning til køkkenet og en fjernsynsstue med billard. Desuden er der et mindre værksted, et vaskeri og et computerrum tilknyttet. I kælderen er der et mindre fittnessrum. I udflytterboligen er der 4 enkeltværelser samt fælles spisestue, dagligstue, badeværelse og køkken. Der ydes fuld forplejning bestående af sund og varieret kost. Forplejningen indbefatter tre måltider dagligt. I weekender og på helligdage serveres der to måltider dagligt bestående af brunch og buffet. Intern/ekstern beskæftigelse og aktiviteter Alle borgere har mulighed for at benytte enten internt eller eksternt dagtilbud/beskæftigelsestilbud eller et eksternt skole/undervisningstilbud. Borgerne benytter sig af forskellige fritidstilbud og individuelle aktiviteter, ligesom Overførstergården arrangerer fælles aktiviteter fx golfturnering. Haveservice Haveservice er tilknyttet Overførstergården som en selvstændig indtægtsdækket virksomhed, der er et beskæftigelsestilbud for nuværende og tidligere borgere. Brugerindflydelse Der lægges stor vægt på brugerindflydelse, og der er nedsat en brugerbestyrelse bestående af brugervalgte borgere samt 2 pædagogiske medarbejdere og forstanderen. I brugerbestyrelsen drøftes overordnede og administrative forhold vedrørende Overførstergården. Foruden brugerbestyrelsen er der fokus på brugerindflydelse via informationsmøder, beboermøder, beboerråd, aktivitetsudvalg og i samarbejdet om den enkelte borgers plan for ophold. Brugerindflydelsen er en kontinuerlig proces, hvor den enkelte borgers ret til selvbestemmelse og indflydelse hele tiden skal udfordre de rammer og metoder, som Overførstergården sætter for indflydelse. Der er udarbejdet vejledninger over de forskellige råd, bestyrelser og Ydelsesbeskrivelse 110, Herberget Overførstergården, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 4 af 10

5 udvalg disse udleveres til beboerne ved indflytning og er med til at sikre, at den enkelte er orienteret om sine muligheder for brugerindflydelse. Deltagelse i informationsmøder: Der afholdes informationsmøder en gang om måneden. Her informeres om alt hvad der foregår på Overførstergården fx aktiviteter og praktiske forhold. Det oplyses også om generelle forhold i kommunen. Der er mulighed for en drøftelse af de forhold der tages op. Desuden gives der information om beslutninger fra beboerråd og ledelse. Deltagelse i beboermøder: Der afholdes beboermøder ca. 1 gang om måneden, hvor borgerne har mulighed for at drøfte fælles emner og problematikker. Personalet deltager ikke på disse møder, og det er den valgte beboerrådsformand, der står for at indkalde og afholde møderne. På beboermøderne afholdes der ydermere valg af beboerrepræsentanter til beboerråd, brugerbestyrelse og aktivitetsudvalg. Deltagelse i beboerråd: Rådet består af beboerrådsformanden, næstformanden, 1 beboer og suppleanten. De har mulighed for snarest efter afholdelsen af månedens beboermøde at indkalde Overførstergårdens forstander og souschef til et møde, hvor spørgsmål og problematikker drøftet på beboermødet kan videreformidles, drøftes og eventuelle beslutninger træffes. Deltagelse i brugerbestyrelse: Der afholdes møder i brugerbestyrelsen ca. hver 2. måned med deltagelse af valgte beboer-repræsentanter, 2 personale-repræsentanter og forstander. På møderne drøftes de mere overordnede og administrative forhold vedrørende Overførstergården. Deltagelse i aktivitetsudvalg: Der afholdes møder i aktivitetsudvalget efter behov. Formålet med møderne er, at borgerne får indflydelse på aktiviteter og efterfølgende inddrages i planlægningen og udførelsen af disse. Normeringer Der er medarbejdere til rådighed for borgerne 24 timer i døgnet. Der er medarbejdere til rådighed hverdage i tidsrummet kl. 7-23, i weekenden kl Der er 1 sovende nattevagt, der ligeledes står til rådighed ved behov, - for eksempel i tilfælde af sygdom eller uro i beboergruppen. Der er som udgangspunkt mindst 2 pædagogiske medarbejdere til rådighed på hverdage i dag- og aftentimerne og i weekender fra kl Medarbejdergruppen Medarbejdergruppen består af pædagogisk personale, køkkenansvarlig samt ledelse og administration, herunder forstander, souschef og bogholder. Overførstergården har desuden mulighed for at have 2 lønnede pædagogstuderende i praktik hvert halve år. Se yderligere på: Graduering af I Gentofte Kommune gradueres støttebehovet, i forhold til borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og/eller sociale problemer, ud Ydelsesbeskrivelse 110, Herberget Overførstergården, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 5 af 10

6 støttebehov fra 4 kategorier: Let støtte - Borgeren klarer for det meste selvstændigt sit eget hverdagsliv. Der er enkelte områder som klares med vejledning og/eller træning og undervisning. Moderat støtte - Borgeren klarer sit eget hverdagsliv i perioder, men har behov for nogen støtte i forhold til flere områder. - Omfattende støtte - Borgeren kan ikke overskue områder i sit hverdagsliv og har behov for omfattende støtte til at udføre enkelte delprocesser. Eller Borgeren kan overskue områderne i hverdagslivet, men ikke udføre dem. Fuld støtte - Borgeren kan klare eller overskue få eller ingen områder i sit hverdagsliv og har behov for fuld støtte. Fuld støtte er ikke ensbetydende med kontinuerlig 1:1 støtte. Ydelsens indhold og omfang Overførstergården hører til typen af mellem specialiserede tilbud og yder støtte af let og moderat omfang. Se yderligere om graduering af støtten på Ydelserne på Overførstergården er opdelt efter Voksenudredningsmetoden (VUM s) temaer. Herunder beskrives hvordan temaerne relaterer sig til ydelserne på Overførstergården. Praktiske opgaver i hjemmet Eksempelvis let og moderat støtte til: Borgerne forventes at deltage i praktiske gøremål, f.eks. rengøring, fælles madlavning, havearbejde, snerydning eller pasning af drivhus. Borgeren kan vejledes og støttes til at opretholde en rimelig stand på eget værelse mht. rengøring og oprydning. Borgeren kan vejledes og støttes til tøjvask og benyttelse af stedets vaskeri. Egenomsorg Eksempelvis let og moderat støtte til: Der kan ved særligt behov ydes vejledning i forhold til personlig hygiejne, der ligeledes anses som en del af den enkeltes daglige rutine. Ydelsesbeskrivelse 110, Herberget Overførstergården, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 6 af 10

7 Socialt liv Eksempelvis let og moderat støtte til Deltagelse i div. beboerråd og udvalg samt forskellige sociale aktiviteter og arrangementer, hvilket understøtter muligheden for gensidig personlig udvikling. Undersøgelse af væresteder og sociale aktiviteter i borgerens nærmiljø. Fokus på opretholdelse af f.eks. familiære relationer. Herunder samvær med børn, familie og venner udenfor og på Overførstergården. Borgeren kan opfordres til selv at iværksætte fælles sociale aktiviteter i eller ud af huset uden deltagelse af personalet. Støtte til hensigtsmæssig adfærd samt forebygge og bidrage til konfliktløsning. Der kan igangsættes, motiveres og opfordres til ture ud af huset, herunder f.eks. biograftur, udflugter til teater og revy, zoologisk have samt ture med overnatning. Der kan i samråd med borgeren planlægges indhold af fødselsdage, jul, nytår og påske, som Overførstergården afholder. Borgeren vejledes og støttes i at samarbejde om rengøring af fællesområderne i udflytterboligen. Sundhed Eksempelvis let og moderat støtte til: Der kan ydes individuelle hensyn i forplejningens tilbud samt vejledning i kostens indhold til borgere, der af religiøse og/eller helbredsmæssige årsager ikke kan indtage den vanlige forplejning. Borgerne kan efter ønske inddrages i aftensmenuernes indhold og ligeledes inddrages i tilberedningen af kosten. Der kan igangsættes, motiveres og opfordres til aktiviteter som f.eks. petanque, billard, indendørs og udendørs spil, yoga og styrketræning, gåture, cykling, badminton, kanoture, svømning, strandbadning og skiture. Borgere kan støttes og vejledes i at administrere egen medicin i forhold til at beskrive behov herfor samt følge lægens anviste ordinationer. Der kan gives støtte til gennemførelse af lægeordineret antabusbehandling. Udlevering af ugedoseringsæsker med ordineret medicin eller direkte udlevering af ordineret medicin på fastlagte tidspunkter igennem døgnet. Samfundsliv Eksempelvis let og moderat støtte til: Ydelsesbeskrivelse 110, Herberget Overførstergården, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 7 af 10

8 Øvrige ydelser Borgere, der er i arbejde, i aktivering, under uddannelse mv., kan støttes i at komme af sted til aftaler og forpligtelser uden for Overførstergården. Der kan ydes støtte og vejledning ved telefonsamtaler, brevveksling samt ledsagelse til div. samtaler/møder. Der ydes støtte til at indgå, huske og overholde aftaler med relevante eksterne kontakter. Der kan skabes overblik over den økonomiske situation, opstille budgetskema og etablere afdragsordninger. Borgeren kan mindes om opholdsbetaling. Der ydes støtte til udfyldelse af diverse ansøgninger som f.eks. enkeltydelser, kontanthjælp, medicintilskud o.l. samt kontakt til eksterne gældrådgivninger og ansøgninger om gældssanering. Samt støtte til: Opnotering i boligselskaber samt på kommunale boliglister. Boligsøgning i aviser samt via internettet. Ansøgning om eventuel indskudslån, boligsikring, etableringsydelse m.m. i forbindelse med udflytning til egen bolig. Indkøb af møbler m.v. samt vejledning i flyttetransport og opmagasineringsmuligheder. Ansøgning om social rengøring samt ansøgning om og kontakt til støttekontaktperson tildelt af den enkeltes kommune. Borgeren kan tilbydes et aktiveringsforløb i Overførstergårdens firma Haveservice efter aftale med den enkeltes handlekommune. Borgeren kan arbejdsprøves/aktiveres på Overførstergården efter aftale med den enkeltes handlekommune. Det kan være i køkkenet, haven eller af håndværksmæssig karakter. Personalet kan vejlede og støtte borgerne i jobsøgning og boligsøgning med computerne som redskab. Borgeren kan afprøve og afklare egne færdigheder i forhold til udflytning i egen bolig vedr. indkøb, madlavning, rengøring m.v. Det tilbydes støtte til efterforsorg som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov og kan bestå af samtaler i eget hjem eller på Overførstergården. Kontaktpersonen udarbejder i samråd med den enkelte borger en skriftlig og gensidig forpligtende plan over forløbet. Udvidet efterforsorg kan tilbydes de borgere, som vurderes at have særligt behov for vejledning og støtte under og efter udflytning. Varigheden af et udvidet efterforsorgsforløb fastsættes og evalueres i samråd med den enkelte borgers handlekommune. Der kan ydes omsorg og lettere vejledning til tidligere borgere, der stadig har deres gang på Overførstergården. Ydelsesbeskrivelse 110, Herberget Overførstergården, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 8 af 10

9 Udredning af borgeren Hvis Overførstergården vurderer, at der er behov for det, tilbydes borgeren og dennes handlekommune, at Overførstergården i samarbejde med borgeren foretager en dybere pædagogisk udredning. Udredningen udarbejdes i Overførstergården udredningsskema. Den endelige udredning indeholder vurderinger og anbefalinger, der efter aftale med borgeren og handlekommunen sendes til relevante instanser, - herunder f.eks. jobcenter og socialcenter. Der gives individuel støtte og hjælp til at kontakte, korrespondere og generelt samarbejde med eksterne kontakter. Eksterne kontakter og samarbejdspartnere kan f.eks. omhandle misbrugsbehandlere, psykiatrien, kriminalforsorgen, psykologer, læger og kommunale myndigheder. 141 handleplaner og pædagogiske planer Samarbejde mv. Overførstergården samarbejder med Psykiatrisk Center Ballerup, Distriktspsykiatrien, Kriminalforsorgen samt øvrige instanser for at koordinere indsatsen for den enkelte borger. Adgang til hjemmesygepleje sker via Visitationen i Pleje & Sundhed, og kun efter lægeordination 141 handleplaner og plan for ophold. I Gentofte Kommune arbejdes der systematisk med 141 handleplaner/bestilling og pædagogiske planer for at sikre sammenhæng i den indsats, der ydes. 141 Handleplan Handlekommunen tilbyder borgeren en 141 handleplan/bestilling, som udarbejdes af borgerens sagsbehandler. I 141 handleplanen beskrives det overordnede formål med indsatsen/støtten, og det er samtidig en skriftlig aftale om, hvad den enkelte skal have støtte til. 141 handleplanen udarbejdes på baggrund af borgerens behov, ønsker og mål og ud fra en funktionsvurdering. Plan for ophold Opholdsplanen (den pædagogiske plan) er individuel og udarbejdes på baggrund af et samarbejde mellem kontaktperson og borger på Overførstergården. Opholdsplanen har til formål at beskrive og dokumentere mål for ophold, og hvorledes indsatsen konkretiseres og omsættes i praksis. Planen skal samtidig danne rammen om det konkrete samarbejde mellem borger og medarbejder om de ydelser, som borgeren modtager. Som udgangspunkt udarbejdes plan for ophold inden for den første måned af borgerens ophold og evalueres løbende. Såfremt indsatsen over en periode afviger væsentligt fra de aftalte indsatsmål samt omfanget af de bevilgede ydelserne, skal sagen Ydelsesbeskrivelse 110, Herberget Overførstergården, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 9 af 10

10 Tilsyn Takst Egenbetaling Opfølgning og revision af ydelsesbeskrivels en revurderes med henblik på fornyet stillingtagen til, hvorvidt borgeren får den rette ydelse. Se "Kvalitetsstandard for midlertidig ophold i boliger for borgere med særlige sociale problemer. - efter servicelovens Tilsyn af Herberget Overførstergården Overførstergården er omfattet af Socialtilsynet. Der følges op med årlige tilsyn. Se tilsynsrapporter på samt på Betalingskommunen betaler en takst pr. døgn. Taksten dækker udgiften til den modtagne hjælp, omsorg og støtte. Taksten fastsættes en gang om året. Der henvises til Borgeren betaler for en række obligatoriske ydelser. Borgeren betaler for kost og logi efter regler fastsat i Socialministeriets bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter Servicelovens kapitel 20 og som det fremgår af Gentofte Plan (budgettet). Der henvises til Gentofte Kommune fastlagte serviceniveau for brugerbetaling, Serviceniveau for brugerbetaling på Ydelsesbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med serviceniveau for brugerbetaling og kvalitetsstandarderne i Gentofte Kommune som kan ses på Ydelsesbeskrivelsen er vedtaget i Socialudvalget den Ydelsesbeskrivelsen revurderes og behandles politisk ved Handicaprådet og Socialudvalget mindst én gang i hver valgperiode, eller efter behov. Ydelsesbeskrivelse 110, Herberget Overførstergården, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 10 af 10

Hjemmeside: www.blomsterhusene.gentofte.dk E-mail: Blomsterhusene@gentofte.dk

Hjemmeside: www.blomsterhusene.gentofte.dk E-mail: Blomsterhusene@gentofte.dk Ydelsesbeskrivelse Overskrift Botilbuddet Blomsterhusene Individuel bostøtte til borgere med handicap der bor i botilbud Lov om social service 108 Leverandør Gentofte Kommune Botilbuddet Blomsterhusene

Læs mere

Josephine Schneider fonden, med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune

Josephine Schneider fonden, med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune Ydelsesbeskrivelse Overskrift Botilbuddet Josephinehøj Individuel bostøtte til borgere med handicap, der bor i botilbud Lov om social service 85 Botilbuddet er et udlejningsbyggeri ejet af Josephine Schneider

Læs mere

Beskyttet beskæftigelse for borgere med handicap Lov om social service 103. Gentofte Håndarbejdsværksted

Beskyttet beskæftigelse for borgere med handicap Lov om social service 103. Gentofte Håndarbejdsværksted Ydelsesbeskrivelse Overskrift Gentofte Håndarbejdsværksted Beskyttet beskæftigelse for borgere med handicap Lov om social service 103 Leverandør Gentofte Kommune Selvejende beskæftigelsestilbud med driftsoverenskomst

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel og social bostøtte til borgere med sindslidelse, der bor i botilbud Lov om social service 108

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel og social bostøtte til borgere med sindslidelse, der bor i botilbud Lov om social service 108 Ydelsesbeskrivelse Overskrift Botilbuddet Pilekrogen Individuel og social bostøtte til borgere med sindslidelse, der bor i botilbud Lov om social service 108 Leverandør Gentofte Kommune Botilbuddet Pilekrogen

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Øresundshøj, botræningstilbud under Hjemmevejlederteamet Individuel bostøtte til borgere med handicap, der bor i midlertidigt

Øresundshøj, botræningstilbud under Hjemmevejlederteamet Individuel bostøtte til borgere med handicap, der bor i midlertidigt Ydelsesbeskrivelse Overskrift Øresundshøj, botræningstilbud under Hjemmevejlederteamet Individuel bostøtte til borgere med handicap, der bor i midlertidigt botilbud Lov om social service 107 Leverandør

Læs mere

Klub Kildebakken Aktivitets- og samværstilbud under Hjemmevejlederteamet Lov om social service 104

Klub Kildebakken Aktivitets- og samværstilbud under Hjemmevejlederteamet Lov om social service 104 Ydelsesbeskrivelse Overskrift Klub Kildebakken Aktivitets- og samværstilbud under Hjemmevejlederteamet Lov om social service 104 Leverandør Gentofte Kommune Klub Kildebakken, Ericavej 149, kælderen, 2820

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Lov om social service 85. Hjemmevejlederteamet, Ericavej 149 kælderen, 2820 Gentofte. Det er en værdi at udvikle selvstændige mennesker

Lov om social service 85. Hjemmevejlederteamet, Ericavej 149 kælderen, 2820 Gentofte. Det er en værdi at udvikle selvstændige mennesker Ydelsesbeskrivelse Overskrift Hjemmevejlederteamet Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Hjemmevejlederteamet, Ericavej 149 kælderen, 2820 Gentofte Administration, Ericavej 149, 2820 Gentofte,

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Individuel botræning til borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelser, der bor i midlertidigt bofællesskab. Callisensvej 32, 2900 Hellerup

Individuel botræning til borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelser, der bor i midlertidigt bofællesskab. Callisensvej 32, 2900 Hellerup Ydelsesbeskrivelse Overskrift Bofællesskabet Callisensvej Individuel botræning til borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelser, der bor i midlertidigt bofællesskab. Lov om Social service 107 Bofællesskabet

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Bofællesskabet Ruthsvej under Hjemmevejlederteamet. Lov om social service 85 Bofællesskabet er opført efter almenboligloven

Bofællesskabet Ruthsvej under Hjemmevejlederteamet. Lov om social service 85 Bofællesskabet er opført efter almenboligloven Ydelsesbeskrivelse Overskrift Bofællesskabet Ruthsvej under Hjemmevejlederteamet Lov om social service 85 Bofællesskabet er opført efter almenboligloven Leverandør Gentofte Kommune Hjemmevejlederteamet,

Læs mere

Bofællesskabet er opført efter almenboligloven. Bofællesskabet Hvide og Gule Hus Mitchellsstræde 3 2820 Gentofte

Bofællesskabet er opført efter almenboligloven. Bofællesskabet Hvide og Gule Hus Mitchellsstræde 3 2820 Gentofte Ydelsesbeskrivelse Overskrift Psykiatrisk bofællesskab Hvide Hus og psykiatrisk opgangsbofællesskab Gule Hus Individuel og social bostøtte til borgere med sindslidelse der bor i botilbud. Lov om social

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

Hjemmevejlederteamet, Ericavej 149, kld.,2820 Gentofte. Leder: Marianne Asp, mobil Hjemmeside:

Hjemmevejlederteamet, Ericavej 149, kld.,2820 Gentofte. Leder: Marianne Asp, mobil Hjemmeside: Ydelsesbeskrivelse Overskrift Bofællesskaberne Hyldebo og Mosebuen under Hjemmevejlederteamet Individuel bostøtte til borgere med handicap, der bor i bofællesskab Lov om social service 85 Bofællesskaberne

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Lov om social service 85. Bofællesskabet er opført efter almenboligloven. Tlf. 39 62 88 57 Hjemmeside: www.mariehjem.dk/rose/ Email: rose@mariehjem.

Lov om social service 85. Bofællesskabet er opført efter almenboligloven. Tlf. 39 62 88 57 Hjemmeside: www.mariehjem.dk/rose/ Email: rose@mariehjem. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Bofællesskabet Rose Marie Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse, der bor i botilbud Lov om social service 85 Bofællesskabet er opført efter almenboligloven Leverandør

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAPDRIFT. Ydelsesbeskrivelse

GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAPDRIFT. Ydelsesbeskrivelse Ydelsesbeskrivelse Overskrift Øresundshøj, botræningstilbud under Hjemmevejlederteamet Individuel bostøtte til borgere med handicap, der bor i midlertidigt botilbud Lov om social service 107 Leverandør

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården Fredensborg Kommune Ældre og handicap Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården 2009 Værdigrundlag Lindegården arbejder ud fra Fredensborg kommunes værdigrundlag. Vi er fokuserede og udadrettede.

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Kildehaven er privat friplejebolig, der tilbyder 42 moderne handicapvenlige boliger. Desuden er der 3 boliger til midlertidigt ophold samt dagtilbud med plads til 50 brugere,

Læs mere

Ophold på forsorgshjem mv.

Ophold på forsorgshjem mv. Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 110 Ophold på forsorgshjem mv. Godkendt af socialudvalget 2. december 2014 Indhold 1 Forudsætninger... 3

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedstien Koktvedparken 15 9900 Frederikshavn Leder: Maryann Støttrup Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup Lovgrundlag Botilbuddet Koktvedstien er

Læs mere

Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål

Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål Kvalitetsstandard Længerevarende ophold i botilbud Servicelovens 108 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem (version 1 af juli 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for døgnophold

Ydelsesbeskrivelse for døgnophold Ydelsesbeskrivelse for døgnophold Ydelsesbeskrivelse Tilbud om døgnophold efter lov om social service 107 Paragraf og overordnet formål Tilbud om døgnophold efter Lov om social service 107. Det overordnede

Læs mere

Servicedeklaration for Glim Refugium 2016

Servicedeklaration for Glim Refugium 2016 Servicedeklaration for Glim Refugium 2016 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1A, 4000 Roskilde Tlf.: 46 36 90 46 Forstander: Birgitte Knuth Linnet Hjemmeside: www.glim-refugium.dk E-mail: glimrefugium@regionsjaelland.dk

Læs mere

Servicedeklaration for Lindehuset

Servicedeklaration for Lindehuset Servicedeklaration for Lindehuset Beskrivelse af tilbuddet: Lindehuset består af en villa, som er beliggende centralt i Ringe by. Den centrale beliggenhed giver mulighed for, at beboerne kan færdes i et

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Side1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 1. Støtte til økonomi 4 2. Støtte til indkøb 5 3. Støtte til kost 6 4. Støtte til kontakt

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Længerevarende botilbud Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende socialt 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Overordnet er formålet med socialpædagogisk støtte at udvikle eller bevare borgerens funktionsniveau, så denne kan

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog Ydelseskatalog Boligerne på Skovstien 2-6 Lov om almene boliger 108 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Døgntakst... 2 Visitering... 2 Bocentrets rammer... 3 Individuel plan... 3 Handleplansmøder...

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold i botilbud Servicelovens 107 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Lunden, Samstyrken og Socialpsykiatrien Godkendelse Udvalget for Social

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Indhold: Hvad kan vi tilbyde Målgruppe Boligerne Støtten til beboerne Det ligger vi vægt på Dagligdagens rytme Personalet Dagtilbud

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse - Koktvedstien 4. marts 2015. Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup

Ydelsesbeskrivelse - Koktvedstien 4. marts 2015. Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedstien Koktvedparken 15 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Anne Mette

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud

Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer

Læs mere

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard O vers krift Midlertidige botilbud Handic ap Servic elovens 107 Lovgrundlag Servicelovens 107 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere, som på grund af betydelig

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108 Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Handic ap Servic elovens 108 Modtagere Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11 SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11 Brandur Allé 11 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5459 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Lovgrundlag Visitation Hvem kan modtage ydelsen? 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne Leverandør Frederikshavn Kommune Bofællesskabernes administration Gl. Skagens Vej 13 9900 Frederikshavn Leder: Anne Mette Mortensen Faglig leder: Lene Pix Faglig leder:

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere