Bestyrelsens beretning 2010 Siden sidst. Diplomuddannelse Præsters efteruddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning 2010 Siden sidst. Diplomuddannelse Præsters efteruddannelse"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning 2010 Siden sidst. Sidste år prøvekørte vi princippet med at lade bestyrelsen aflægge beretning for repræsentantskabet. Samme beretning har siden tjent som arbejdsgrundlag for bestyrelsens interne drøftelser og målsætninger. Både arbejdet med at udarbejde beretningen og den gennemskuelighed, det giver for bestyrelsens daglige arbejde har været yderst frugtbare. Det har simpelthen kvalificeret bestyrelsesarbejdet på en rigtig spændende måde. Vi har dog måttet bruge forholdsvis meget tid på en enkeltsag oven i købet en personsag i den forløbne periode: Nemlig ansættelse af ny fakultetsleder. Det har vi taget os god tid til, for vi har skønnet, at ingen sag har større betydning på den korte og den lange bane end denne. Vi har drøftet arbejdsopgaver og strategipapirer og vi har drøftet navne og sat plusser og minusser ud for. At vi er endt med en enstemmig kaldelse af Jørn Henrik Olsen og at han har taget imod kaldelsen er en stor glæde og et faktum, vi med stolthed kunne præsentere i februar med virkning fra 1. august. Det siger sig selv, at med de fem bestyrelsesmøder vi har årligt, har denne sag fyldt forholdsvis meget, men der er også blevet tid til at forholde sig til beretningen fra Diplomuddannelse Et af tidens vigtigste ord på arbejdsmarkedet er efteruddannelse. Der udbydes kurser af mange forskellige karakterer til alle forskellige faggrupper. Vi gav sidste år udtryk for et ønske om, at MF (Menighedsfakultetet) også melder sig på dette marked med en fagteologisk efteruddannelse, der kunne sammensættes af forskellige kurser og kursus-forløb og som hver var svarende til et bestemt defineret antal ECTS-point. Vi vil dermed konkretisere én af vores målsætninger, at vi ønsker at drive teologi for menigheden. Med ansættelsen af Jeppe Bach Nicolajsen i en kvotestilling og tiltrædelsen af vores nye fakultetsleder Jørn Henrik Olsen, der blandt meget andet har erfaring fra Københavns Universitets teologiske fakultet i udbud af diverse kurser, tror vi, at vi nu har det team på plads på MF, der i løbet af det indeværende akademiske år kan udarbejde den ramme og det konkrete indhold, der gør, at vi i løbet af 2012 kan byde de første velkomne på MF s diplomuddannelse. Præsters efteruddannelse Men ved siden af det ambitiøse fagteologiske mål: At tilbyde diplomkurser, er der også et stort behov for kortere kurser for tjenstgørende præster. For mange er den daglige arbejdsbyrde i mange sogne af en sådan karakter, at det er svært at komme af sted. Opgaverne hober sig op og rådighedsordningen holder kun det allermest presserende fra døren. Det er derfor en kunst at finde en form for kursustilbud på MF, der er både målrettet og relevant nok til, at man får sat tid af og kommer af sted. Vi vil gerne bidrage til dette marked, der i disse år er under forandring. Pengene følger nu præsterne, og det betyder nye muligheder. Vi har i adskillige år øvet os på Islamkurset og ser gerne, at andre kurser af tilsvarende art udbydes i lighed med de tilbud, der nu udbydes af TPC (Teologisk Pædagogisk Center) og Præstehøjskolen i Løgumkloster. 1

2 Fra første begyndelse har Teolkurset været det officielle efteruddannelsestilbud for kandidater og præster med baggrund på MF eller fra de miljøer, der vedkender sig tilsvarende teologisk ståsted som MF. Og i mange år, var det vores eneste tilbud til tjenestegørende præster. Men nu finder vi tiden inde til at gå mere offensivt ind på efteruddannelsesmarkedet. Ikke for MF s skyld, men til bedste for de præster og kirkeledere der har brug for inspiration og et break til bedste for den kirke de tjener. Fra begyndelsen har LR (lærerrådet) haft det fulde ansvar for Teolkursets tilrettelæggelse og afvikling; og det vil da også stadigvæk være LR, der får det faglige ansvar for tilrettelæggelsen af MF s kursustilbud om efteruddannelse. MF og internationaliseringen. Sidste år sagde vi: Vi vil være et internationalt fakultet. Intet mindre. Vi vil derfor de kommende år søge formaliseret kontakt til beslægtede uddannelsesinstitutioner og på den måde fortsætte i det spor, vi allerede er begyndt på. Første konkrete skridt på den vej tages i disse dage, hvor professor Kurt Christensen begynder sin undervisning i Addis Abeba ved Mekane Yesus Kirkens teologiske seminarium. Også på dette område forventer vi os meget af vores nye fakultetsleder, der har stor erfaring med afrikansk teologi fra sit ophold i Tanzania på Mbeya Teologiske Seminarium. Det er derfor realistisk, at den målsætning vi sidste år formulerede: Vi ønsker, at MF har en formaliseret kontakt til præsteseminarier, teologiske fakulteter eller tilsvarende uddannelsesinstitutioner i alle verdensdele i løbet af de næste 5 år. Det første år er nu gået. Der er fire år igen og vi tror ubetinget, at dette er den rette vej at gå. Vi har derfor truffet beslutning om et formaliseret administrativt samarbejde med Dansk Ethiopermission og Den Danske Israelsmission. Vi opretter et Interessentselskab, der lejer en del af MF s grund og på den grund bygger et kontorhus på ca. 250 m2 i 2 plan med fuld kælder dvs. i alt 750 etage-m2. Der er stadig løse detaljer, men grundtanken er: Alle deltagere i dette samarbejde, bevarer deres fuldstændige frihed til at profilere og arbejde, som de ønsker. Samarbejdets omfang vil afhænge af, hvad man finder vil betyde en win-win situation for alle parter. Det vil sikkert dreje sig om fælles lønadministration, pc-support, telefonsystem, maskinpark inkl. leasingaftaler m.m. Dertil kommer et fællesskab om faciliteter grupperum, seminarlokaler osv. Vi tror, det vil betyde rationaliseringsgevinster for os alle. Og vi tror, det vil betyde, at vi opnår en synergieffekt til gavn for os alle. Vi har et studiemiljø og undervisningstilbud, som kan være interessante for Ydre Missionsselskaber og de kan tilbyde internationale gæster og kontakter, som vi målrettet går efter at opsøge. Det vil give et internationalt miljø i kaffestue og undervisningslokaler. Vi håber og tror også, det vil føre til en udfordring for MF i det daglige: At vi skal forholde os til teologi under udfordring af internationale organisationer og vores studenter skal læse med udblik til hele verden, og ikke kun til den lille provins i verdenssamfundet som udgøres af Danmark og den danske folkekirke. Vi bygger således, at der bliver lokaler til udlejning og det betyder, at vi på sigt håber, at flere missionsselskaber slutter sig til, så vi her kan få et sprudlende, spændende, levende og udfordrende miljø til gavn og velsignelse for kirken herhjemme såvel som andre steder i verden. MF og det tværkirkelige Vi har kontakt med Frikirkenet på samtaleplan og tror, at den proces, der her er sat i gang vil blive mere og mere synlig i de kommende år. Der skal ikke herske tvivl om, at vi gerne ser, at andre kirker og kirkesamfund end folkekirken benytter MF s tilbud om teologisk uddannelse. 2

3 Der skal samtidig heller ikke herske tvivl om, at vi fuldt ud vedkender os vores lutherske rødder og klassiske lutherske fundament. Debatten om kvindelige præster Peter Legarth har i Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2010/2 fremlagt sit syn på ordningen med kvindelige præster. Her afdækker han, hvad mange i forvejen har vidst: At han ikke deler det fremherskende syn på MF. I artiklen argumenterer Peter Legarth for, at forskellig holdning til kvindelige præster ikke nødvendigvis udspringer af forskelle i bibelsyn, men afhænger af bibeltolkning. Og i forlængelse heraf argumenterer Peter Legarth så for, at de skriftsteder, der normalt anvendes til afvisning af kvinders ordination, kan forstås anderledes, end vi normalt på dette sted har gjort. I den sammenhæng har der været forskellige røster fremme med ønske om en præcisering fra bestyrelsen af, hvor MF står. Og det svar er kort: MF står, hvor MF plejer at stå i dette spørgsmål. Vi læser og lytter med på den debat, der i øjeblikket pågår. Det er en væsentlig debat om forståelsen af vigtige skriftsteder, der omhandler kvindens tjeneste i menigheden. Debatten er rejst i Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, der godt nok er tilknyttet MF, men som har sin egen uafhængige redaktion. Bestyrelsen har intet ønske om at blande sig i det redaktionelle arbejde. Flere har ytret ønske om, at Peter Legarths artikel allerede i samme nummer var blevet mødt af et modsat synspunkt. Det har redaktionen ikke valgt og det er deres ret at prioritere artikler, profilering m.v. Næste nummer vil rumme et par artikler, der argumenterer anderledes end Peter Legarth. Men også uden for Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke har Peters artikel affødt debat. Spørgsmålet om ordningen med kvindelige præster er et emne, der nyder stor bevågenhed, hvilket også et brev til MF fra Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse, vidner om. I dette brev stiller Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse en række spørgsmål og kommer med en række modargumenter til Peter Legarths tolkning af kvindens tjeneste i NT (Ny Testamente). På vort bestyrelsesmøde d. 27/ drøftede vi, hvordan vi skulle melde ud til repræsentantskabet, og vi var enige om, at lade debatten gå sin gang. Kirkelig Samlings argumenter vil derfor sammen med de øvrige indlæg til Peter Legarths artikel indgå i vore overvejelser, og på vort næste møde vil vi også tage en drøftelse af de spørgsmål som rejses og som naturligvis kræver et svar. Som et foreløbigt svar til jer i repræsentantskabet, der også har ønsket en klar udmelding og til Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse vil vi nu gerne udtale, at så længe denne debat foregår og der ikke er rejst forslag om, at MF skal melde anderledes ud end tidligere, så er alt ved det gamle. Det gamle i denne sammenhæng er bilag 434 fra Tiden og vilkårene er anderledes i dag end dengang, og nogle ting ville vi givetvis formuleres anderledes i dag, men det giver god mening at gentage, hvad de dengang sagde: 1 Bestyrelsen fastholder af såvel eksegetiske, bibelteologiske, kirkehistoriske og andre grunde, at MF s bundethed til Bibel og bekendelse appliceret på spørgsmålet omkring kvindelige præ-ster indebærer et nej til kvindelige hyrder og lærere, hvilket i vor nuværende folkekirkelige si-tuation omfatter også kvindelige præster og bestyrelsen konstaterer, at en argumentation for kvindelige præster endnu ikke er ført ud fra MF s basis af nogen ansat. 2 Bestyrelsen erkender, at den under punkt 1 anførte afledning af MF s grundlag rejser man-ge andre vigtige spørgsmål og således ikke er problemfri ej heller ud fra en eksegetisk og bibelteologisk synsvinkel. Som svar på det til bestyrelsens stillede spørgsmål, om hvorvidt man ville udelukke muligheden af ud fra en bibeltro holdning at nå til et andet resultat end bestyrelsens protokollat af 12/ må derfor svares: Den i punkt 1 Anførte fastholdende desangående betyder, at den teologiske forskning på MF har fuld frihed til kritisk prøvelse og vurdering af dette spørgsmål, hvorfor bestyrelsen vil opmuntre lærere og studenter til et bredt teologisk arbejde ud fra MF s basis angående hele problemet omkring kvindens plads i kir-ken. 3 Som følge af MF-læreres og MF-ansvarliges forskellige baggrunde i den kirkelige geogra-fi vil man i mange enkeltspørgsmål vurdere forskelligt og drage forskellige teologiske og praktiske konsekvenser af et ellers samstemmigt grundsyn på Bibel og bekendelse, hvilket der 3

4 må være plads til på et MF. Derfor må man på MF leve i gensidig tillid og respekt og med den smerte, som kan være over at ikke alle tillægger alle spørgsmål lige vægt. Samtidig må den gensidige tillid og respekt også give sig udslag i en frihd til for den enkelte at kæmpe det han har kær når alt sammen sker indenfor rammerne af Bibel og bekendelse. 4 Trods erkendelsen af problemer derved fastholder bestyrelsen altså det under punkt 1 anfør-te syn i det rejste spørgsmål. Samtidig præciseres, at man ikke fordrer fuldstændig samstem-mighed herom fra alle ansatte på MF. Der skal være absolut forskningsmæssig frihed og bred margin til personlig usikkerhed også i dette spørgsmål. På den anden side indebærer det na-turligvis loyalitet over for MF s syn fra ansatte, som evt. ikke samstemmer heri. Denne loyali-tet fordrer gensidig tillid og respekt, hvilket har en dobbelt betydning: For den ansatte bety-der det en afståelse fra offentlig polemik over for MF s syn, hvilket ikke indebærer en afståel-se fra en offentlig drøftelse. For MF betydet det en afståelse fra at overbetone dette spørgsmål ved at isolere det fra sin sammenhæng med bibel- og bekendelsestroskab som helhed. Vi præciserer derfor: Peter er ansat på MF som professor i NT og har fuld opbakning fra alle både ansatte og styrende organer. Peter har ret til at drive forskning, der er fri og uafhængig og vi dikterer aldrig resultaterne for vore ansatte. Peters synspunkt på ordination af kvinder er velkendt og så langt tilbage som i 1980 gav bestyrelsen utvetydigt håndslag til Peter om, at han kunne virke med frimodighed på MF og at han havde fuld ret til at fremlægge sine synspunkter i offentlig debat. I samme beslutning hedder det også, at han forventes at være loyal overfor MF s officielle nej til ordination af kvinder, men denne grænse har han med artiklen i DTTK ikke anfægtet. Den nuværende bestyrelse bekræfter tidligere bestyrelsers politik i forhold til vore ansatte: De har ret til at udtale sig og argumentere, som de er overbevist om er sandt, men på områder, hvor MF har en mere eller mindre officiel holdning, forventes at de loyalt redegør for MF s synspunkt, hvis de bliver adspurgt om det og i øvrigt undlader usaglig polemik mod denne holdning. Som dengang vil bestyrelsen heller ikke nu lukke debatten om, hvorvidt der kan føres en argumentation for kvinders ordination på Bibelens grund. Vi kan altså ikke foregribe en afvisning af Peters tese. Det kan kun ske, når og hvis den er teologisk tilbagevist med holdbare teologiske argumenter. Ingen student eller ansat, der færdes på MF skal være i tvivl om, at de har fuld opbakning til at hævde kirkens traditionelle syn på ordningen med kvindelige præster. Bagland nyt og gammelt. Det er enormt vigtigt for en institution som vores, at man hele tiden er opmærksom på, at et bagland er af uvurderlig betydning. Ikke bare på grund af økonomi, men også på grund af gennemslagskraft. Menighedsfakultetet har formodentlig større folkelig og kirkelig gennemslagskraft end det teologiske fakultet. Ikke i kraft af størrelse budget, og såmænd heller ikke fordi niveauet er højere eller mere akademisk, men vi har én ting, som Det Teologiske Fakultet ikke har i samme omfang: Opbakning fra en meget stor og bred kreds af kirkefolk i Danmark. Sidst har det manifesteret sig i en kolossal økonomisk opbakning. Selv om vores budgetter er steget dramatisk de senere år i kraft af eksamensret og manglende SU til vore studerende, så har vi fået, hvad vi har haft behov for og responsen på sidste kampagne har været overvældende. En stor tak til alle givere og forbedere. Uden jer, var vi ingenting. Samtidig vil vi gerne fremadrettet rette blikket mod et yngre bagland, end vores normale målgruppe. Vi har en vision om at etablere et MF Youth Support eller hvad det nu skal hedde. Ideen er simpel: Vi tilbyder et medlemskab. For dette beløb får de unge en række tilbud fra MF, der har til formål at give dem del i de ressourcer, MF tilbyder og samtidig reducere gennemsnitsalderen blandt vores supportere. Vi tror der er et marked for at knytte væsentlige forbindelser til en ungdom, der gerne vil støtte og som gerne vil have noget for pengene. 4

5 Præsteansættelser MF er groft sagt afhængig af tre ligeværdige forhold: At rekruttere studenter, at opbygge en akademisk kompetence og at sikre afsættelse af vore kandidater. Det første og det sidste har den første lange tid været relativt upåagtet. Nok har vi lavet kaldspjecer m.m., men først det seneste årti er der kommet mere fokus på kaldsarbejdet. Og afsætningen af studenterne har måske været endnu mere tilfældig. Når først man havde taget sin kandidateksamen, så var man overladt til sig selv. Opbygningen af den akademiske kompetence har derimod kostet millioner af kroner og rigtigt mange beslutninger, valg og overvejelser: Hvem skal ansættes? Tildeling af studieorlov? Udgivelse af bøger hvor og hvordan? Opbygningen af et bibliotek hvor stort skal det være? Skal vi selv udgive tidsskrift? osv. osv. Her vil vi gerne blæse til lyd for, at vi fremover sætter mere fokus på, hvordan vi får vore kandidater i arbejde. Skal vi tale folkekirke, er det indlysende, at menighedsrådene har den helt afgørende nøgle for ansættelse. Og det er ligeså tydeligt, at vi ingen målrettet strategi har. Det vil vi arbejde på at få og vil begynde to steder: Vi vil søge kontakt til Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer. Dels vil vi invitere på besøg her dels vil vi forsøge at blive synlig i deres blad som annoncør, skribenter, præsentation af projekter m.m. Dels vil vi målrettet forsøge at påvirke vore egne kandidater til at engagere sig i Landsforeningens arbejde lokalt og nationalt, ligesom vi vil forsøge at fremme aktive lægfolks engagement i Landsforeningens arbejde. Der er ingen vej udenom, og vi må forsøge at komme i gang hurtigst muligt. For en stor del af vore vanskeligheder skyldes manglende kendskab og fordomme, og de må udryddes ved hårdt og synligt arbejde. At der også er teologiske grunde kommer vi aldrig udenom, men al årsag til at fravælge MF-kandidater, der ikke er teologisk betinget, vil vi forsøge at komme til livs. En anden mulighed til overvejelse internt på MF og blandt bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer er at styrke foredragsvirksomheden i sogneregi. Evt. gennem kursus eller foredragsvirksomhed for menighedsråd. Hvor langt vi kan nå ad den vej er uvist. Vi har satset en hel det ressourcer på foredragskatalog m.m., men må nu sammen kortlægge, hvor strategisk en satsning vi fremover vil investere i. Kirkelig profilering / kirkepolitik / teologisk vejledning i stormfulde tider. MF en ressource for kirken. Sådan lyder én af overskrifterne i vores overordnede visionspapir. Det slogan vil vi gerne stå ved og vil gerne give det et konkret indhold. Vi vil derfor lægge hen til landssekretær og fakultetsleder i samarbejde at overveje perspektiverne i at udsende et lille nyhedsbrev / tidsskrift to gange årligt til samtlige menighedsråd lidt i stil med det vi nu i præstegårdene modtager fra universiteternes teologiske fakulteter. Vi tror vi kan gøre det både bedre og mere folkeligt; og vi tror, vi på den måde kan profilere den bibeltro teologi, vi gerne vil stå for over for ressourcepersoner i kirken. 5 6

6 Jeg ved godt, det vil kræve ressourcer at udarbejde og udsende men dem må vi finde; for vi vil ikke bare være gode til bibeltro teologi; vi vil formidle bibeltro teologi; og emnerne er der sørgeligt mange af. Med ansættelsen af Jørn Henrik Olsen er der en ydre anledning til at sætte fokus på hele kommunikationssiden og stræbe efter en endnu mere kreativ brug af alle til rådighed stående medier, i MF s forsøg på også at sætte nogle positive dagsordener til debat (med fokus på både den faglig-teologiske formidling og de mere folkelig-kirkelige emner vedr. kirke og mission). Endelig Med stor glæde og tilfredshed kan vi notere, at vi har det godt på MF. Opbakningen fra vores bagland i forlængelse af vores store telemarketingkampagne har gjort indtryk og fylder os med ydmyg taknemlighed. Samspillet i bestyrelsen og mellem bestyrelse og ansatte og mellem de forskellige ansatte og mellem repræsentantskab og det øvrige MF fungerer gnidningsfrit og udfordrende. Det glæder vi os over. I dag ved denne lejlighed vil jeg også gerne på hele bestyrelsens vegne udtrykke en stor tak til Søren Grinderslev, der i 6 år har været en trofast og god kollega i bestyrelsen. Med sin juridiske kompetence har han bidraget til at øge bestyrelsens samlede indsigt; og det har været frugtbar i de omskiftelser vi har måttet igennem i de forløbne år. Tak Søren! Vi har ikke opnået SU-berettigelse, men vi arbejder fortsat på sagen og vil kan love jer, at vi slipper ikke den sag, før den er endeligt i hus. Vi tror, det lykkes, men vi ved ikke hvornår. Vi ser derfor frem til det nye år med forventning og optimisme. Hvor vejen fører os, ved vi ikke, men vi vil gå den med Gud og tillid til hans forsyn. Bestyrelsen for MF d. 27/

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag Menighedsfakultetets tilbud om foredrag 1 Bestil en taler fra Menighedsfakultetet Menighedsfakultetet uddanner teologer for kirkens skyld. Derfor stiller vore lærere, så langt tid og ressourcer rækker,

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter I medfør af 2, stk. 1 og 2, 3, 4, stk. 3, og 5, stk. 2, i lov nr. 309 af 16. maj 1990 om folkekirkens institutioner til uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Fælles Frikirkelig Uddannelse. Vision Strategi Samarbejde

Fælles Frikirkelig Uddannelse. Vision Strategi Samarbejde Fælles Frikirkelig Uddannelse Vision Strategi Samarbejde V I S I O N I fællesskab vil vi uddanne og træne nye og nuværende frikirkepræster, så fremtidens frikirker får bedre præster og i endnu højere grad

Læs mere

FFU. Oprettelse af uddannelsesfond i Apostolsk Kirke

FFU. Oprettelse af uddannelsesfond i Apostolsk Kirke FFU Oprettelse af uddannelsesfond i Apostolsk Kirke 15. nov. 2011 Resume Oprettelse af uddannelsesfond Sammen skal vi sikre teologisk uddannelse af kommende tjenester i Apostolsk Kirke ved oprettelse af

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Indledning Jeg har haft lejlighed til at læse det første nyhedsbrev, der blev udsendt fra foreningen Agape til foreningens venner.

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 3 Indledning Dette er en præsentation af Dansk Flygtningehjælps vision og organisationens samlede sæt af værdier og normer. Modellen arbejder

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2016

Formandsberetning for Foreningen Agape 2016 Formandsberetning for Foreningen Agape 2016 Som mange andre, er jeg blevet inspireret af Svend Brinkmanns bog Stå fast. I den har han mange gode pointer, og selv om han påstår, at det ikke er tilfældet,

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Nej nej Nej Jeg synes generelt, at måden vi lærte på, ikke var særlig god. Det

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Modstand mod kvindelige præster:

Modstand mod kvindelige præster: Modstand mod kvindelige præster: Dette rollespil er tænkt at gøre Eastons model aktiv, således at eleverne opnår dybere indsigt i modellen samt indsigt i både de formelle såvel som uformelle beslutningsprocesser

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Dialogaftale 2015 Brønderslev Provsti. Aalborg Stift

Dialogaftale 2015 Brønderslev Provsti. Aalborg Stift 1 Dialogaftale 2015 Brønderslev Provsti og Aalborg Stift 2 Baggrunden for denne dialogaftale I Aalborg Stift er der i 2013 gennemført en undersøgelse af provsternes ledelsesrum, og de forhold der fremmer

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune » Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen«delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune Delpolitik børn og unge med handicap Denne delpolitik er den fælles ramme

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer. og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer. og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling Generalforsamling 2012 mundtlig beretning Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling og for dem alle udtale

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter BEK nr 1501 af 10/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 119081/13 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Fremtidens medlemshvervning

Fremtidens medlemshvervning Fremtidens medlemshvervning De Samvirkende Menighedsplejer Nyborg Strand den 14. april 2012 Stig Fog Fundraising & Kommunikation Præsentation Stig Fog Cand. Scient. Soc. PR Indsamlingsleder Folkekirkens

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik aktiviteter studiedemokrati edindflydelse læring engagement initiativ politik kommunikation marbejde dialog indlevels lationer teori ksibilitet ansvar evaluering sammenhold udvikling nye kompetencer pædagogik

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Presse- og kommunikationskursus. Nørre Aaby, den 4. april 2014

Presse- og kommunikationskursus. Nørre Aaby, den 4. april 2014 Presse- og kommunikationskursus Nørre Aaby, den 4. april 2014 Program Kl. 11.10-12.30: Velkommen Jeres forventninger til kurset Værdien af omtale Hvordan skabes omtale Eksempler Forventninger til dagen

Læs mere

Mundtlig formandsberetning PLO 2. april 2016

Mundtlig formandsberetning PLO 2. april 2016 Kære repræsentantskab Mundtlig formandsberetning PLO 2. april 2016 Hvis vi ser ca. et år frem i tiden, så skulle vi i dag meget gerne stå med en ny aftale med det offentlige. En aftale, der skal afløse

Læs mere

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Vedr. debatoplæg fra udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Frivilligt

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillingsbetegnelse Journalistisk redaktør Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat, afdelingen Marketing

Læs mere

Fremtiden for Danish Subsea Network

Fremtiden for Danish Subsea Network Fremtiden for Danish Subsea Network Ved Johannes Bie, Director Oil & Gas, Offshoreenergy.dk Allan Christensen, Project Manager, Offshoreenergy.dk Indhold Offshoreenergy.dk s faglige netværk Offshoreenergy.dk's

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Det er lysten, der driver værket Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Ungdommens Røde Kors har kickstartet en række initiativer, der giver børn og unge alle steder i landet mulighed

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster. Grundlag 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Velfærdsforvaltningen

Velfærdsforvaltningen Velfærdsforvaltningen Vi skaber landets bedste velfærd Det gør vi, fordi vi har formuleret en vision, der bringer os derhen. Her kan du læse om visionen, de ledetråde, der fører frem mod den, og de grundlæggende

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Love og vedtægter for Skjern Bykirke

Love og vedtægter for Skjern Bykirke Love og vedtægter for Skjern Bykirke 1 Oprettelse og hjemsted Skjern Bykirke er oprettet i 2006 som valgmenighed med navnet Skjern Valgmenighed. Menigheden ændrer status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk

Læs mere

Strategi- og virksomhedsplan

Strategi- og virksomhedsplan Strategi- og virksomhedsplan 2014 2016 Indledning I Socialt Lederforum ønsker vi, at Socialt Lederforum er en attraktiv interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige

Læs mere

Kompetenceprofiler for

Kompetenceprofiler for Kompetenceprofiler for medarbejder, teams, afdelingsleder og direktør Vi spiller hinanden gode på vores forskellige niveauer 13. januar 2015 1 MEDARBEJDER PRIORITET Som medarbejder skal jeg levere løsninger

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

6. Hvem har ansvaret for at de fire mål føres ud i livet?

6. Hvem har ansvaret for at de fire mål føres ud i livet? Indholdsfortegnelse: 1. Vision. 2. Hvorfor have en ungdomspolitik? 3. Ungdomspolitikkens målgruppe. 4. Mål. 5. Hvordan føres de fire mål ud i livet? 5.1. Sådan får unge medbestemmelse i eksisterende institutioner

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde!

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Tale vedr. frivilligcharter, den 29. oktober 2013 Dialogmøde i Hanstholm Kære alle! Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Jeg er meget glad for, at så mange har tilmeldt

Læs mere

Visioner og strategisk ledelse i menighedsrådsarbejdet

Visioner og strategisk ledelse i menighedsrådsarbejdet Visioner og strategisk ledelse i menighedsrådsarbejdet Karen J. Klint, kirkeordfører for Socialdemokraterne og medlem menighedsrådet og kontaktperson ved Bredballe kirke Vivi Rolskov Jensen, antropolog

Læs mere

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium.

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium. Vejleders forventninger til ph.d. studerende Min egen erfaring stammer fra, at jeg har været vejleder for 8 ph.d. studerende i Matematik-økonomi fra Aarhus Universitet (hvoraf de seks er blevet færdiguddannede,

Læs mere

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde 6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde Af Thobias Laustsen Det er almindeligt kendt, at mindre organisationer ikke altid har de samme økonomiske muligheder

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere

Projekt Familieliv i forandring

Projekt Familieliv i forandring Projekt Familieliv i forandring Præsentation af Projekt Familieliv i forandring DKDK Årskursus 2014 Centerleder Ulla Thomsen, Kallerupvej Chefkonsulent Steen Kabel, Inquiry Partners Agenda: Kort præsentation

Læs mere

RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED. Fokus i livet v/ Tanja Staal Wegner

RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED. Fokus i livet v/ Tanja Staal Wegner RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED Et grundlæggende princip for dig er, at alle fortjener en chance. Du trives bedst i rummelige miljøer og grupper, hvor etik

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 Forord: I 2008 er DTU s strategi blevet revideret og gælder nu for årene 2008-2013. HK-klubberne for kontor/laborant på DTU ønsker også denne gang at forholde

Læs mere

Forslag Borgerinddragelsespolitik

Forslag Borgerinddragelsespolitik Forslag Borgerinddragelsespolitik Vision: Faxe Kommune - vi gør afstanden kort Mission: Vi vil løse de kommunale opgaver i samarbejde med kommunens borgere, medarbejdere, og interessenter i overensstemmelse

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Økonomi (cand.oecon) Navn på universitet i udlandet: Universidad Autónoma de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Økonomi (cand.oecon) Navn på universitet i udlandet: Universidad Autónoma de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Økonomi (cand.oecon) Navn på universitet i udlandet: Universidad Autónoma de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 01.02.2013 Til: 30.05.2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere