Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus"

Transkript

1 Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

2 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig institution, stiftet den 13. september Formål Institutionens formål er at: uddanne til præstetjeneste, mission og andre opgaver i kirke og samfund gennem varetagelse af videnskabelig, teologisk forskning og undervisning på højeste akademiske niveau udfordre og udruste de studerende til kristen tro og praksis formidle kristen tro og teologi i kirke, kultur og skole 2

3 3 Grundlag MF bygger på Bibelen og den evangelisk-lutherske kirkes bekendelse* og vil virke ud fra det syn på Bibelen, som er Bibelens eget: Den er Guds ord, blevet til under Helligåndens inspiration og ledelse, den er det troværdige vidnesbyrd om Guds store frelsesgerninger i historien, den ufejlbarlige meddelelse af den frelsende sandhed i Gudsåbenbaringen i Jesus Kristus, derfor den absolutte autoritet i alle spørgsmål vedrørende tro og livsførelse, og som sådan norm for kirkens forkyndelse og lære, og dermed også for kirkens præsteuddannelse og teologiske forskning. * D.v.s. de oldkirkelige bekendelser (Den apostolske, nikænske og athanasianske Trosbekendelse), Luthers lille Katekismus og Den augsburgske Bekendelse, der også udgør Folkekirkens bekendelse. 4 Repræsentantskabet Stk.1 Repræsentantskabet er MF's øverste myndighed. Det består af 35 medlemmer valgt for 5 år, således at der hvert år er 7 medlemmer på valg. Genvalg kan finde sted. Der vælges ingen suppleanter, men såfremt et medlem udtræder inden udløbet af sin valgperiode, vælges på det først kommende ordinære repræsentantskabsmøde en stedfortræder, som er medlem i den resterende tid af det udtrådte medlems valgperiode. 3

4 Repræsentantskabets medlemmer er forpligtet af vedtægternes 2 og 3. Kandidater til valg eller genvalg må ikke være fyldt 70 år ved valghandlingen. Stk.2 Repræsentantskabet vælger hvert år på det ordinære repræsentantskabsmøde af sin midte en formand og næstformand. Disse udgør repræsentantskabets formandsskab, som har til opgave at forberede valghandlingerne. Stk.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i efteråret og indkaldes af repræsentantskabets formand ved udsendelse af dagsorden til samtlige medlemmer mindst 1 måned før mødet. Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Godkendelse af revideret årsregnskab og budget 3. Valg af medlemmer til repræsentantskabet 4. Valg af formand og næstformand 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 6. Valg af statsautoriseret revisor 7. Tid og sted for de 2 næste ordinære repræsentantskabsmøder 8. Evt. Forslag til yderligere dagsordenspunkter samt kandidater til repræsentantskab og bestyrelse skal være fremsendt til repræsentantskabets formand senest 14 dage før mødet og udsendes til samtlige medlemmer mindst 8 dage før mødet. Stk.4 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når repræsentantskabets formand, bestyrelsen eller mindst 7 4

5 medlemmer af repræsentantskabet fremsætter begæring herom over for repræsentantskabets formand, som i så fald indkalder samtlige repræsentantskabets medlemmer ved udsendelse af dagsorden senest 14 dage før mødet. Stk.5 Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af dets medlemmer er til stede. Alle beslutninger og valg - bortset fra de i 12 og 13 omhandlede - træffes med simpelt absolut flertal, dvs. med over halvdelen af de afgivne stemmer. Ved valg til repræsentantskab og bestyrelse har også de udtrædende medlemmer af repræsentantskabet stemmeret, og der benyttes den såkaldte bunkemetode, hvorefter hvert medlem kan stemme på indtil så mange kandidater, som skal vælges - dog kan ingen i samme valghandling tildele en kandidat mere end 1 stemme. De kandidater, som har opnået flest stemmer, er valgt. Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de kandidater, som har fået lige mange stemmer. Skriftlig afstemning skal foretages, blot 1 medlem fremsætter anmodning herom. Såfremt repræsentantskabet ikke er beslutningsdygtigt, skal alle behandlede spørgsmål - bortset fra de i 12 og 13 omhandlede - i løbet af 1 måned afgøres ved skriftlig afstemning blandt repræsentantskabets medlemmer. Stk.6 Bestyrelsen, lærerrådet, lønnede medarbejdere og medlemmer af studenterrådet kan deltage i repræsentantskabsmøder - dog uden stemmeret. 5

6 Stk.7 Repræsentantskabets beslutninger protokolleres under mødet, og det af mødedeltagerne underskrevne protokollat udsendes straks til alle repræsentantskabets medlemmer. Stk.8 Lønnede medarbejdere kan være medlemmer af repræsentantskabet - dog uden stemmeret ved afgørelser om deres egen person eller stilling. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke være medlemmer af repræsentantskabet. 5 Bestyrelsen Stk.1 Bestyrelsen består af 9 medlemmer valgt for 3 år, således at der hvert år er 3 medlemmer på valg samt studenterrådsformanden, i alt 10 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Fakultetslederen deltager i bestyrelsesmøder - dog uden stemmeret. Der vælges hvert år 2 suppleanter for hele bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer er forpligtet af vedtægternes 2 og 3. Stk.2 Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert valg med formand, næstformand og kasserer. Disse udgør bestyrelsens forretningsudvalg. Stk.3 Bestyrelsen forestår ledelsen af MF og nedsætter de udvalg, den finder nødvendige. 6

7 Stk.4 Bestyrelsen vedtager en forretningsorden. Bestyrelsen ansætter lærere og øvrige lønnede medarbejdere. Stk.5 Bestyrelsen er i alle sine dispositioner ansvarlig over for repræsentantskabet. Stk.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Stk.7 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk.8 Fastansatte medarbejdere kan ikke i ansættelsesperioden være medlemmer af bestyrelsen. 6 Lærerrådet Stk.1 Lærerrådet består af de fastansatte lærere. MF. Stk.2 Lærerrådet har ansvar for undervisning og forskning på Stk.3 Fakultetslederen samt to repræsentanter udpeget af studenterrådet deltager i lærerrådets møder - dog uden stemmeret. Stk.4 Lærerne er forpligtet af vedtægternes 2 og 3. Stk.5 Rådet vedtager en forretningsorden. Rådet vælger hvert år en formand (genvalg kan finde sted). 7

8 Stk.6 Rådet er i alle sine dispositioner ansvarlig over for bestyrelsen. 7 Fakultetslederen Fakultetslederen ansættes af bestyrelsen og er den administrative leder af MF. Fakultetslederen er forpligtet af vedtægternes 2 og 3. Der udarbejdes stillingsbeskrivelse. Fakultetslederen er i alle sine dispositioner ansvarlig over for bestyrelsen. 8 Studenterrådet Studenterrådet repræsenterer studenterne over for MF's styrende organer og ansatte. Studenterrådsformanden - med sæde i bestyrelsen - er forpligtet af vedtægternes 2 og 3. Rådet skal forestå de opgaver, som fremgår af den til enhver tid gældende aftale med lærerrådet og fakultetslederen. 8

9 9 Økonomi Bestyrelsens kasserer har ansvaret for det regnskabsmæssige arbejde. Regnskabsåret går fra 1. juli til 30. juni. Årsregnskabet skal indeholde et driftsregnskab og en status. Årsregnskabet skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor og i revideret stand forelægges på det ordinære repræsentantskabsmøde til godkendelse. 10 Tegningsberettigede Tegningsberettigede er bestyrelsens formand, næstformand og fakultetslederen altid mindst to. Ved køb, salg, pantsætning og lignende dispositioner vedrørende fast ejendom tegnes MF af den samlede bestyrelse. Ved salg af testamenteret fast ejendom tegnes MF dog af de tegningsberettigede. 9

10 11 Værneting MF's værneting er Byretten i Aarhus. På MF's kontor kan alle retlige forkyndelser lovligt foretages for fakultetslederen eller for en af de på kontoret ansatte. 12 Vedtægtsændringer Forslag til vedtægtsændringer skal skriftligt fremsættes over for repræsentantskabets formand af 5 medlemmer af repræsentantskabet eller 3 medlemmer af bestyrelsen senest 3 måneder før det ordinære repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen skal, efter forhandling af forslaget, oversende dette med sine kommentarer senest 2 måneder før det ordinære repræsentantskabsmøde til repræsentantskabets formand, som udsender forslaget sammen med dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde. Vedtægtsændringer kan foretages, når 2/3 af samtlige repræsentantskabsmedlemmer vedtager det. 10

11 13 Opløsning MF kan kun opløses, såfremt 2/3 af samtlige repræsentantskabsmedlemmer vedtager det på 2 på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, hvoraf mindst 1 skal være ordinært, med mindst 3 måneders mellemrum. I tilfælde af opløsning træffer repræsentantskabet bestemmelse om overdragelse af MF's midler til organisationer og institutioner i nærmest mulig overensstemmelse med vedtægternes 2 og 3. Således vedtaget på repræsentantskabsmødet i Aarhus den 20. september

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Nedenstående foreninger står bag stiftelsen af den selvejende institution Odense Skydecenter - Kærby Mose, som etableres på

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere