BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE"

Transkript

1 BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE»» WPL»» WPL 7»» WPL 7

2 Indhold Betjening Betjening. Generelle anvisninger. Dokumentinformation. Henvisning til andre gyldige dokumenter. Sikkerhedsinformationer. Andre markeringer i denne dokumentation. Måleenheder. Sikkerhed. Brug ifølge tiltænkt anvendelsesformål. CE-mærkning. Anlægsbeskrivelse. Brugsegenskaber. Funktionsmåde. Betjening. Vedligeholdelse og pleje 6. Hvad gør jeg, hvis Der opstår fejl på enheden andre fejl 7. Sikkerhed 6 7. Generelle sikkerhedsanvisninger 6 7. Forskrifter, standarder og bestemmelser 6 8. Anlægsbeskrivelse 6 8. Leveringsomfang 6 8. Tilbehør 6 9. Installation 6 9. Støjemission 6 9. Underlag 7 9. Varmepumpestyring WPM II 7 9. Bufferbeholder 7 9. Elektrisk installation 7 0. Montage 8 0. Transport 8 0. Generelt 8 0. Opstilling 8 0. Varmtvandstilslutning 8 0. Iltdiffusion Fyldning af varmeanlæg Kondensatudløb Anden varmegenerator 8. Elektrisk tilslutning 9. Generelt 9. Tilslutningsboks 9. Montering af beklædningsdele 0. Idriftsættelse. Kontrol før idriftsættelse. Første idriftsættelse. Betjening og drift. Sådan sættes anlægget ud af drift. Vedligeholdelse. Fejlafhjælpning. Skydekontakt på IWS II. Lysdioder. Resetknap. Tekniske data. Ledningsdiagram, del WPL WPL 7. Ledningsdiagram, del WPL WPL 7. Ledningsdiagram, del WPL 7 6. Ledningsdiagram, del WPL 7 7. Datatabel 8.6 Effektdiagram WPL 0.7 Effektdiagram WPL 7.8 Effektdiagram WPL 7.9 Dimensioner 6. Idriftsættelsesprotokol 6 Garanti miljø og genbrug WPL / 7 / 7

3 Betjening Generelle anvisninger. Generelle anvisninger. Dokumentinformation Kapitlet Betjening henvender sig både til apparatets bruger og fagmanden. Kapitlet Installation henvender sig til fagmanden. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brug, og opbevar den. Giv i givet fald vejledningen videre til den efterfølgende bruger... Signalord SIGNALORD FARE ADVARSEL FORSIGTIG Signalordet FARE kendetegner anvisninger, som medfører alvorlige personskader eller død, hvis de ikke overholdes. Signalordet ADVARSEL kendetegner anvisninger, som kan medføre alvorlige personskader eller død, hvis de ikke overholdes. Signalordet FORSIGTIG kendetegner anvisninger, som kan medføre middelsvære eller lettere personskader, hvis de ikke overholdes.. Andre markeringer i denne dokumentation Dansk. Henvisning til andre gyldige dokumenter Løs teksten ved siden af dette symbol omhyggeligt. Læs og overhold betjenings- og installationsvejledninger for de komponenter, der hører til anlægget.. Sikkerhedsinformationer Symbol Bortskaffelse af apparater.. Konstruktion Symbol Signalord Betegnelse Henvisningstekst FARE Elektrisk stød! Ved alt arbejde skal apparatet adskilles fra lysnettet på alle poler! ffdisse passager og symbolet "»" indikerer, at du skal gøre noget. De nødvendige handlinger beskrives trin for trin. Passager med dette symbol " " indikerer oplistninger.. Måleenheder Hvis ikke andet er angivet, er alle mål i millimeter... Symboler, Betegnelser Symbol Betegnelse Personskade Elektrisk stød! Andre situationer WPL / 7 / 7

4 Betjening Sikkerhed. Sikkerhed. Brug ifølge tiltænkt anvendelsesformål Enheden er beregnet til opvarmning af bygninger. Vær opmærksom på de anvendelsesgrænser, som er angivet i datatabellen. Enhver anden eller afvigende form for brug regnes som værende i strid med det tiltænkte anvendelsesformål. Til den formålsbestemte anvendelse hører også iagttagelse af denne vejledning. Anlægget må kun anvendes, når det er komplet installeret med alt sikkerhedsudstyr. Personskade! Hvis apparatet skal betjenes af børn eller af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller åndelige evner, skal man sikre sig, at dette kun sker under opsyn eller efter behørig undervisning forestået af en person, der er ansvarlig for sikkerheden. Hold børn under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet!. CE-mærkning CE-mærkningen tilkendegiver, at anlægget opfylder alle grundlæggende krav. EMC-direktiv 00/08/EF vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet Lavspændingsdirektiv 006/9/EF Direktiv vedrørende trykudstyr 97//EF. Anlægsbeskrivelse. Brugsegenskaber Apparatet er en varmepumpe til opvarmning, der fungerer som luft/vand-varmepumpe. Der trækkes varme ud af udendørsluften ved et lavt temperaturniveau, hvorefter denne varme afgives til opvarmningsvandet ved et højere temperaturniveau. Opvarmningsvandet kan opvarmes til en fremløbstemperatur på indtil 60 C. Yderligere brugsegenskaber: Egnet til gulvvarme og radiatorvarme. Varmepumpen arbejder mest effektivt på et lavtemperaturvarmesystem. Optager varme fra udendørsluften helt ned til 0 C udendørstemperatur Korrosionsbeskyttede, ydre beklædningsdele af varmforzinket stålplade med ekstra pulverlakering. Indeholder alle komponenter og sikkerhedstekniske anordninger, som er nødvendige for driften. Indeholder et ubrændbart sikkerhedskølemiddel. Varmepumpestyringen er nødvendig for den centrale regulering af varmeanlægget.. Funktionsmåde Der trækkes varme ud af udendørsluften via luftsidens varmeveksler (fordamperen). Det fordampede kølemiddel bliver komprimeret med en kompressor. Dertil skal der bruges elektrisk energi. Denne elektriske energi bidrager til at opvarme rummet. Ved lufttemperaturer under ca. +7 C sætter luftfugtigheden sig på fordamperens lameller som rim. Denne rimdannelse bliver automatisk afrimet. Det vand, der dannes ved afrimningen, opsamles i afrimningskarret og ledes væk via en slange. Ved afslutning af afrimningsfasen skifter varmepumpen automatisk tilbage til opvarmningsdrift.! Fare for beskadigelser! Ved bivalent drift kan varmepumpen blive gennemstrømmet af returløbsvand fra den anden varmeproduktionsenhed. Vær opmærksom på, at temperaturen i returløbsvandet maksimalt må være 60 C.. Betjening Betjeningen sker udelukkende med varmepumpestyringen. Derfor skal varmepumpestyringens betjenings- og installationsvejledning iagttages.. Vedligeholdelse og pleje! Fare for beskadigelser! Vedligeholdelsesarbejder, som f.eks. kontrol af den elektriske sikkerhed, må kun udføres af en fagmand. Beskyt anlægget imod støv og snavs under byggefasen. Det er tilstrækkeligt at pleje kunststof- og pladedele med en fugtig klud. Der må ikke anvendes skurende eller opløsende rengøringsmidler!! Giv agt! Hold luftindgangs- og udgangsåbningerne fri for sne og blade. Kontrollér kondensatafløbet mindst én gang om måneden (visuel kontrol). Fjern straks forurening og tilstopninger.! Instruks! Varmepumpens kølekredsløb skal én gang om året kontrolleres for tæthed ifølge FORORDNING (EF) nr. 8/006. Tæthedskontrollen skal dokumenteres i journalen. WPL / 7 / 7

5 Betjening Hvad gør jeg, hvis Hvad gør jeg, hvis Der opstår fejl på enheden Fejl Årsag» Afhjælpning der ikke er varmt vand, eller varmesystemet forbliver koldt. Sikringen er defekt. Kontrollér sikringen i husets installation. Dansk andre fejl Ring til fagmanden, hvis du ikke kan fjerne årsagen. Meddel nummeret på typeskiltet til fagmanden for at få bedre og hurtigere hjælp. Typeskiltet findes øverst på forreste højre eller venstre side af anlæggets kabinet. Eksempel *xxxxxxxxxxxxxxxxxx* Montageanweisung beachten! Dichtheit geprüft! Enhedsnummer Made in Germany 6_0_0_0 WPL / 7 / 7

6 Sikkerhed 7. Sikkerhed Installation, idriftsættelse samt vedligeholdelse og reparation af apparatet må kun forestås af en fagmand. 7. Generelle sikkerhedsanvisninger Vi kan kun garantere fejlfri funktion og driftssikkerhed, hvis der anvendes originalt tilbehør til anlægget samt originale reservedele. 7. Forskrifter, standarder og bestemmelser Alle nationale og regionale forskrifter og bestemmelser skal overholdes. 8. Anlægsbeskrivelse Til opstilling udendørs har apparatet en ekstra frostbeskyttelse af varmtvandsledningerne. Den integrerede frostbeskyttelse kobler automatisk cirkulationspumpen i varmepumpekredsløbet til ved +8 C og sikrer derved en cirkulation i alle vandførende dele. Hvis temperaturen falder i bufferbeholderen, kobles varmepumpen automatisk til, senest ved underskridelse af + C. 9. Installation 9. Støjemission Apparatet støjer mere på luftindgangssiden og luftudgangssiden end på de to lukkede sider. Iagttag derfor nedenstående anvisninger. Værdien for lydeffektniveauet for den pågældende opstillingsvariant findes i datatabellen. Sørg for, at luftindgangsretningen stemmer overens med hovedvindretningen. Luften bør ikke suges ind imod vinden. Sørg for, at luftindgangen eller -udgangen ikke rettes imod støjfølsomme rum i huset (f.eks. soveværelse). Græsflader og beplantninger bidrager til at reducere udbredelse af støjen. Støjudbredelsen kan reduceres ved hjælp af tykke palisader, som opstilles omkring apparatet. Undgå opstilling på store, lydhårde overflader (f.eks. flisebelægning). Undgå opstilling imellem reflekterende bygningsvægge. Reflekterende bygningsvægge kan forhøje støjniveauet. 8. Leveringsomfang Beklædningsdelene til apparatet leveres i en særskilt emballage. 8.. Standardenhed Betjenings- og installationsvejledning Typeskilt 8.. Beklædningsdele Betegnelse Overdækningsplade Luftomstyringskappe For-/bagvæg Sidevægge Sokkelafdækning Stk. dele dele dele dele dele 8. Tilbehør Betegnelse Varmepumpestyring i vægkabinet, WPMW II Varmepumpestyring til indbygning i kontrolkabinettet, WPMS II Varme-fjernindstilling FE7 Varme-fjernindstilling FEK Anlægssensor AVF 6 Afrimningssensor TF 6 6 WPL / 7 / 7

7 Installation 9. Underlag Underlaget skal være vandret, jævnt, stabilt og slidfast. Sørg for, at apparatet er tilgængeligt på alle sider. Der skal være en minimumsafstand på m til væggen på luftudgangssiden. Lagttag kapitlet "Støjemission"! Der skal udføres en udsparing i underlaget til de vand- eller el-installationsledninger, der skal føres ind i apparatet nedefra. Iagttag i denne forbindelse kapitel "Montering/Opstilling". Eksempel: Fundament med udsparing FARE Elektrisk stød! Udfør alle elektriske tilslutnings- og installationsarbejder ifølge nationale og lokale forskrifter. FARE Elektrisk stød! Tilslutningen til lysnettet må kun ske via en fast tilslutning. Anlægget skal kunne adskilles fra lysnettet med en sikkerhedsafstand på mm på alle poler. Dette krav gælder for kontaktorer, LS-kontakter, sikringer, osv. I henhold til VDE 098- skal der installeres følgende ledningstværsnit ifølge sikringen: Sikring C 6 A C A Ledningstværsnit, mm², mm² ved kun to belastede korer og installation på en væg eller i el-installationsrør på en væg. 6,0 mm² ved installation i en væg.,0 mm² ved installation af en flerkoret ledning på en væg eller i el-installationsrør på en væg. De elektriske data er angivet i datatabellen. Til Bus-ledningen skal der bruges en ledning J-Y (St) xx0,8 mm². De strømkredse til anlægget og styringen skal sikres separat. Dansk 6_0_0_8 Luftudgang Luftindgang Hovedvindretning Udsparing Beskyt frem- og returløbsledningerne og de elektriske ledninger imod beskadigelse og fugtighed ved hjælp af et installationsrør. Beskyt fremløbs- og returledningen imod frost med en tilstrækkelig varmeisolering. Den krævede isolationstykkelse er beskrevet i energispareforordningen. Anvend kun vejrbestandige el-ledninger ifølge VDE Varmepumpestyring WPM II Varmepumpestyringen WPM II er nødvendig for drift af apparatet. Den styrer varmepumpen og regulerer varmesystemet. 9. Bufferbeholder For at sikre en fejlfri drift af apparatet er det tvingende nødvendigt at montere en bufferbeholder. Bufferbeholderen tjener ikke kun til hydraulisk frakobling af flowet i varmepumpe- og varmekredsløbene, men især som energikilde til afrimning af fordamperen. 9. Elektrisk installation! Fare for beskadigelser! Den angivne spænding skal stemme overens med lysnetspændingen. Bemærk typeskiltet. WPL / 7 / 7 7

8 Montage 0. Montage 0. Transport Sørg ved transport for, at enhedens tyngdepunkt befinder sig i det område, hvor kompressoren er monteret. Beskyt enheden imod kraftige stød under transport. Ved trange transportbetingelser kan enheden også transporteres skråt. 0. Generelt ffstil standardenheden på det forberedte underlag. Vær i den forbindelse opmærksom på luftudgangsretningen. ffnivellér anlægget ved at indstille fødderne. ffskru de monteringsskruer ud af standardenhedens ramme, og opbevar dem. Der findes fire skruer øverst i rammen til fastgørelse af afdækningspladerne. Der findes 8 skruer til fastgørelse af omstyringskapperne. ffmontér først beklædningerne efter at de elektriske og hydrauliske tilslutninger er udført. 0. Opstilling Ved opstilling skal vand- og elinstallationsledningerne føres ind i apparatet nedefra igennem åbningen i bunden. 0. Varmtvandstilslutning Varmepumpeanlægget skal udføres af en fagmand i henhold til vandinstallationsplanerne, der findes i planlægningsdokumentationen. ffskyl ledningssystemet grundigt igennem, inden varmepumpen tilsluttes. Fremmedlegemer såsom svedperler, rust, sand, tætningsmateriale... påvirker varmepumpens driftssikkerhed. 0. Iltdiffusion! Fare for beskadigelser! Derfor skal åbne varmeanlæg eller stålrørinstallationer i forbindelse med diffusionsutætte plastrørs-gulvvarmeanlæg undgås. Ved diffusions-utætte plastrørs-gulvvarmeanlæg eller åbne varmeanlæg kan der ved brug af stålradiatorer eller stålrør forekomme korrosion på ståldelene pga. iltdiffusion. Korrosionsprodukterne, som fx rustslam, kan ophobe sig i varmepumpens kondensator, og den mindre rørdiameter kan medføre, at varmepumpens effekt aftager eller at pressostaten slår fra. 0.6 Fyldning af varmeanlæg Vandbeskaffenhed For at forhindre beskadigelse på grund af stendannelse skal følgende iagttages ved påfyldning af anlægget med varmevand: Vandets samlede hårdhed skal være < dh. Summen af jordalkaliske stoffer i vandet skal være < 0,8 mmol/l, Advarsel! Der må ikke anvendes helt afsaltet vand eller regnvand, da dette medfører forstærket korossion. Egnede apparater til afhærdning og til fyldning og skylning af varmeanlæg kan lejes hos vores kundeservice eller hos de autoriserede forhandlere. Udluftning af varmeanlægget Udluft rørledningssystemet omhyggeligt. Betjen derved også den udluftningsventil, der er indbygget i varmepumpens varmefremløb Kabelkanal Elektriske tilslutningsledninger Kondensat-udløbsslange Varmefremløb Varmereturløb 6 Installationsrør til el-tilslutningsledninger og opvarmningens fremløbs- og returløbsledning 7 Singles-fyldning 8 Betonfundament 6_0_0_0 0.7 Kondensatudløb Der er fra fabrikkens side monteret et rør på afrimningskaret til udledning af kondensvand. Røret ender i nærheden af åbningen i bundpladen. Til afledning af kondensatet leveres en to meter lang slange med vinkelstik-forbindelse sammen med enheden. 0.8 Anden varmegenerator Ved bivalente systemer skal varmepumpen altid være integreret i returløbet til den anden varmekilde (f.eks. oliefyr). 8 WPL / 7 / 7

9 Elektrisk tilslutning. Elektrisk tilslutning.. Elektriske tilslutninger. Generelt Iagttag varmepumpestyringens betjenings- og installationsvejledning. Tilslutningsarbejdet må kun udføres af autoriserede elektrikere i henhold til denne vejledning! Der skal foreligge en godkendelse til at tilslutte anlægget fra den ansvarlige elforsyningsvirksomhed. Dansk. Tilslutningsboks Tilslutningsboksen befinder sig på luftudgangssiden. X kompressor: L, L, L, N, PE X Styring: L, N, PE X Lavspænding: BUS High H Bus Low L BUS Stel/Jord BUS " + " (tilsluttes ikke) 6_0_0_9! Giv agt! Apparatets kompressor kan kun løbe i én omdrejningsretning. Hvis apparatet bliver forkert tilsluttet, forbliver kompressoren i drift i 0 sekunder og slukker derefter. 6_0_0_ I dette tilfælde vises fejlmeddelelsen "Ingen effekt" på varmepumpestyringen. Skift i dette tilfælde drejefeltets retning ved at bytte om på to faser. Der skal anvendes tilslutningskabler, som er i overensstemmelse med forskrifterne. fffør de elektriske ledninger igennem kabelgennemføringerne med trækaflastninger. ffkontrollér funktionen af trækaflastningerne. fftilslut cirkulationspumpen til varmeanlægget og bufferbeholderen til varmepumpestyringen ifølge planlægningsdokumentationen. WPL / 7 / 7 9

10 Elektrisk tilslutning. Montering af beklædningsdele ffsæt forenden af afdækningerne på enheden, og skub dem imod midten. Sørg derved for, at laskerne på dækslet går i indgreb i hullerne i huset. fffastgør afdækningerne med to skruer i hver. ffhægt omstyringskapperne på ophængningslisterne foroven og forneden. 6_0_0_ ffhægt de nederste sidevægge på ophængningslisterne på enheden. Indfør samtidigt laskerne, der er anbragt forneden på sidevæggene, ind i de dertil beregnede slidser i enhedens ramme. D _0_0_ fffastgør omstyringskapperne med to skruer i hver. 6_0_0_ 0 WPL / 7 / 7

11 Elektrisk tilslutning ffhægt for- og bagvæggen på afdækningernes ophængningslister. Indfør samtidigt laskerne, der er anbragt forneden på væggene, ind i de dertil beregnede slidser i enhedens ramme. fflås for- og bagvæggen for at sikre imod, at enheden bliver åbnet af uvedkommende, med de dertil beregnede fastgørelseslasker nederst på enhedens ramme. fffastgør sokkelafdækningerne i siden ved at de går i indgreb i enhedens ramme. fffastgør den forreste og bageste sokkelafdækning ved, at de går i indgreb i sokkelafdækningerne i siderne. Dansk 6_0_0_6 6_0_0_7 f f Klæb det medleverede typeskilt fast øverst foran på apparatets højre eller venstre side, så det er fuldt synligt. WPL / 7 / 7

12 Idriftsættelse. Idriftsættelse Varmepumpestyringen WPM II er nødvendig for drift af apparatet. På denne enhed foretages alle nødvendige indstillinger før og under driften. Alle indstillinger i varmepumpestyringens idriftsættelsesliste, idriftsættelse af apparatet og undervisning af betjeningspersonalet skal udføres af en autoriseret fagmand. Idriftsættelse skal udføres ifølge denne installationsvejledning og varmepumpestyringens betjenings- og installationsvejledning. Til idriftsættelse kan brugeren tilkalde vores kundeservice for egen regning. Hvis dette anlæg anvendes til erhvervsmæssige formål, skal bestemmelserne i bedriftssikkerhedsforordningen iagttages vved idriftsættelsen. Yderligere oplysninger fås hos de ansvarlige myndigheder. Efter idriftsættelsen skal idriftsættelsesprotokollen i denne vejledning udfyldes.. Kontrol før idriftsættelse Kontrollér nedennævnte punkter inden idriftsættelsen. Varmeanlæg Er varmeanlægget blevet fyldt til det korrekte tryk, og er hurtigudluftningen åbnet? Temperatursensor Er den udvendige sensor og returløbssensoren rigtigt tilsluttet og placeret? Nettilslutning Er strømtilslutningen korrekt udført?. Første idriftsættelse.. Indstilling af varmekurve Effektiviteten af en varmepumpe reduceres med stigende fremløbstemperatur. Derfor skal varmekurven indstilles omhyggeligt. En for højt indstillet varmekurve medfører, at zone- og termostatventilerne lukker, så det krævede mindste flow i varmekredsløbet eventuelt underskrides. Følgende trin hjælper til at indstille varmekurven korrekt: Åbn termostat- eller zoneventilerne i et referencerum (f.eks. dagligstue eller badeværelse) helt. Vi anbefaler, at der ikke monteres termostat- eller zoneventiler i referencerum. Regulér temperaturen i disse rum via en fjernbetjening. Tilpas varmekurven sådan ved forskellige udetemperaturer (f.eks. 0 C og +0 C), at temperaturen indstiller sig til den ønskede værdi i referencerummet. Vejledende værdier til starten: Hvis der ikke er installeret nogen fjernbetjening, medfører en forhøjelse af parameteren "Rumtemperatur" en parallelforskydning af varmekurven. Hvis rumtemperaturen er for lav ved lave udetemperaturer, skal parameteren "Varmekurve" forhøjes. Sænk ikke temperaturen i hele bygningen ved at lukke ned for alle zone- eller termostatventiler, men ved at anvende reduktionsprogrammet. Hvis alt er korrekt udført, kan man opvarme systemet til den maksimale driftstemperatur og udlufte endnu en gang.! Fare for beskadigelser! Ved installeret gulvvarme skal man være opmærksom på den maksimalt tilladte temperatur for denne gulvvarme.. Betjening og drift! Fare for beskadigelser! Strømforsyningen må ikke afbrydes, heller ikke uden for opvarmningsperioden. Ved afbrudt strømforsyning er den aktive frostsikring af anlægget ikke garanteret. Anlægget må ikke slukkes om sommeren. WPM II har en automatisk omskiftning mellem sommer- og vinterdrift.. Sådan sættes anlægget ud af drift Hvis det er nødvendigt at sætte anlægget ud af drift, skal WPM II sættes på standby. Sikkerhedsfunktionerne til beskyttelse af anlægget bliver derved opretholdt (fx frostsikring).! Fare for beskadigelser! Tøm vandet af anlægget, når varmepumpen er fuldstændigt slukket og der er fare for frost.. Vedligeholdelse FARE Elektrisk stød! Afbryd anlægget fra lysnettet på alle poler, inden beklædningsdelene tages af! Kontrollér kondensatudløbet (visuel kontrol). Fjern straks forurening og tilstopninger. Fordamperlamellerne, som er tilgængelige efter aftagning af beklædningsdelene på venstre side, skal af og til renses for løv og anden forurening. Parameter Gulvvarme Radiatoropvarmning Varmekurve 0, 0,8 Reguleringsdynamik rumtemperatur C C Hvis rumtemperaturen er for lav i overgangstiden (ca. 0 C udendørstemperatur) skal parameteren "Rumtemperatur" forhøjes. WPL / 7 / 7

13 Fejlafhjælpning. Fejlafhjælpning Iagttag varmepumpestyringens betjenings- og installationsvejledning. Hvis fejlen i tilfælde af driftsforstyrrelse ikke kan findes ved hjælp af varmepumpestyringen, skal man i nødstilfælde åbne kontaktskabet og kontrollere indstillingerne på IWS II. Denne kontrol må kun udføres af en fagmand.. Lysdioder Lysdioder på IWS Dansk. Skydekontakt på IWS II.. Skydekontakt "VP-type" på IWS II Kontrol af indstillingerne på IWS II BA BA 6_0_0_09 BA Skydekontakt (VP-type) Skydekontakt (BA) Ved hjælp af skydekontakten (VP-type) forvælges forskellige varmepumpetyper. Indstillingen er fra fabrikkens side sat til 9 for dette apparat. Kontrollér, om skydekontakten (VP-type) er korrekt indstillet... Skydekontakt "BA" på IWS II Kontakt : altid ON Kontakt : altid OFF Kontakt : altid OFF Kontakt : altid OFF BA 6_0_0_09 6_0_0_068 Lysdioder Reset-knap Rød LED: Blinker eller lyser konstant: LED'en blinker, når der opstår en varmepumpefejl én gang. Apparatet bliver slukket. Hvis der inden for driftstimer opstår mere end fejl, lyser den røde LED konstant. Apparatet slukkes permanent. I begge tilfælde bliver fejlen optaget i fejllisten på WPM II. Efter afhjælpning af fejlen kan driften genoptages efter 0 minutter, og LED'en slukker. Til sletning af fejl på IWS skal man vælge Reset VP og resette IWS ved at trykke på PRG-tasten. Den interne tæller bliver derved nulstillet. Fejl, som angives ved hjælp af LED'en: Højtryksfejl, Lavtryksfejl, Hardwarefejl på IWS. (se fejlliste WPM II) Grøn LED midt: LED'en blinker under initialisering og lyser konstant efter vellykket tildeling af busadressen. Først når dette er sket, er der kommunikation med WPM II.. Resetknap Hvis IWS blev forkert initialiseret, kan indstillingerne tilbagestilles med denne knap. Iagttag også kapitlet "Ny initialisering af IWS" i varmepumpestyringens betjenings- og installationsvejledning. WPL / 7 / 7

14 Installation Tekniske data. Tekniske data. Ledningsdiagram, del WPL WPL 7 X ERR L N PE 6 X H L A/X60 X X X9 X6 X 6 F0 >T K A A X0 A K A X8 A X 7 6 K. A A X X7 X Y E p > N E T M > u T M > p F M8 M F8 6_0_0_77_ A Integreret varmepumpestyring (IWS) A Ekstra printkort, ventilator / ekspansionsventil (ZPLE) B Temperatursensor, varmepumpefremløb - KTY B Temperatursensor, varmepumpereturløb - KTY B Temperatursensor, varmgas - KTY B6 Temperatursensor indsugningsluft - PT000 B7 Temperatursensor kompressorindgang - PT000 B8 Temperatursensor fordamperudgang - PT000 B9 Temperatursensor, frostbeskyttelse - KTY B0 Temperatursensor indsprøjtning - PT000 E Oliesumpopvarmning E Røropvarmning F Højtrykspressostat F8 Motorbeskyttelseskontakt F9 Sikring, ventilator K Sikkerhedsskærm M Motor, kompressor M6 Motorventilator M7 Stepmotor, elektrisk ekspansionsventil M8 Stepmotor, elektrisk indsprøjtningsventil N Differenstrykafbryder, afrimning P Højtrykssensor P Lavtrykssensor Q Kontaktor, Softstart X Tilslutningsklemmer X Tilslutningsklemkasse, lavspænding X Lysnettilslutningsklemme X Tilslutningsklemme, styring X9 IWS stik -polet - styring X0 IWS stik -polet - bus X Tilslutningsklemme, oliesumpopvarmning X Støttepunkt, jording X IWS stik -polet - elektrisk ekspansionsventil X IWS stik 7-polet - sensorer X IWS stik 6-polet - temperatursensorer WPL / 7 / 7

15 Installation Tekniske data. Ledningsdiagram, del WPL WPL 7 Dansk X H L + X/ X/ X PE N L L L X6 X6 X6 X60 A X6 X6 X F9 F9 X 6 X0 X0 X K. 6 A X 7 6 X9 6 K X X0 R R R X7 K 6 T T T M8 M M7 M T T B p B P p P T T B9 T B0 T B8 T B7 T B6 B M ~ N L PE M6 M ~ N L PE M6 M ~ M 6_0_0_77_ X6 IWS stik -polet - ventilator X7 IWS stik -polet - elektrisk indsprøjtningsventil X8 IWS stik, -polet - DHC X9 Tilslutningsklemme, tryksensorer X0 Tilslutningsklemme, jord for temperatursensor X60 ZPLE stik -polet - forsyningsspænding X6 ZPLE stik -polet - ground X6 ZPLE stik -polet - ventilatorindgang X6 ZPLE stik -polet - ventilatorudgang X6 ZPLE stik -polet - ventilatorudgang Y Skifteventil WPL / 7 / 7

16 Betjening Tekniske data. Ledningsdiagram, del WPL 7 ERR L N PE X 6 X H L A/X60 X X X9 X6 X 6 F0 >T K A A X0 A K A X8 A X 7 6 K. A A X X X7 A X68 X69 X66 X Y E p > N E T M > u T M > p F M8 M M7/ M F8 6_0_0_9 A Integreret varmepumpestyring (IWS) A Ekstra printkort, ventilator / ekspansionsventil (ZPLE) B Temperatursensor, varmepumpefremløb - KTY B Temperatursensor, varmepumpereturløb - KTY B Temperatursensor, varmgas - KTY B6 Temperatursensor indsugningsluft - PT000 B7 Temperatursensor kompressorindgang - PT000 B8 Temperatursensor fordamperudgang - PT000 B9 Temperatursensor, frostbeskyttelse - KTY B0 Temperatursensor indsprøjtning - PT000 E Oliesumpopvarmning E Røropvarmning F Højtrykspressostat F8 Motorbeskyttelseskontakt F9 Sikring, ventilator K Sikkerhedsskærm M Motor, kompressor M6 Motorventilator M7 Stepmotor, elektrisk ekspansionsventil M8 Stepmotor, elektrisk indsprøjtningsventil N Differenstrykafbryder, afrimning P Højtrykssensor P Lavtrykssensor Q Kontaktor, Softstart X Tilslutningsklemmer X Tilslutningsklemkasse, lavspænding X Lysnettilslutningsklemme X Tilslutningsklemme, styring X9 IWS stik -polet - styring X0 IWS stik -polet - bus X Tilslutningsklemme, oliesumpopvarmning X Støttepunkt, jording X IWS stik -polet - elektrisk ekspansionsventil X IWS stik 7-polet - sensorer X IWS stik 6-polet - temperatursensorer 6 WPL / 7 / 7

17 Installation Tekniske data. Ledningsdiagram, del WPL 7 X H L + X/ X/ X PE N L L L Dansk X6 X6 X6 X60 A X6 X6 X F9 F9 X 6 X0 X0 X K. 6 A X 7 6 X9 6 K X X0 R R R X7 A X69 X66 X68 K 6 X T T T M8 M M7/ M M M7/ T T B p B P p P T T B9 T B0 T B8 T B7 T B6 B M ~ N L PE M6 M ~ N L PE M6 M ~ M 6_0_0_9 X6 IWS stik -polet - ventilator X7 IWS stik -polet - elektrisk indsprøjtningsventil X8 IWS stik, -polet - DHC X9 Tilslutningsklemme, tryksensorer X0 Tilslutningsklemme, jord for temperatursensor X Tilslutningsklemme, ekspansionsventil X60 ZPLE stik -polet - forsyningsspænding X6 ZPLE stik -polet - ground X6 ZPLE stik -polet - ventilatorindgang X6 ZPLE stik -polet - ventilatorudgang X6 ZPLE stik -polet - ventilatorudgang Y skifteventil WPL / 7 / 7 7

18 Tekniske data. Datatabel Effektdata gælder for nye apparater med rene varmevekslere. WPL WPL 7 WPL Varmeeffekt i henhold til EN Varmeeffekt ved A0/W (EN ) kw,0 0,0,60 Varmeeffekt ved A7/W (EN ) kw,66 7, 9,87 Varmeeffekt ved A/W (EN ) kw 9, 6,6 9,9 Varmeeffekt ved A-7/W (EN ) kw,0,0,90 Effektforbrug Strømforbrug ventilator varme max. kw 0,6 0,6 0,6 Energiforbrug i henhold til EN Effektoptagelse ved A0/W (EN ) kw,60 7,0 8,90 Energiforbrug ved A7/W (EN ) kw, 7,06 8,76 Effektoptagelse ved A/W (EN ) kw,8 7,8 9, Effektoptagelse ved A-7/W (EN ) kw,60 7, 8,90 Effekttal i henhold til EN Effekttal ved A0/W (EN ),0,0,80 Effekttal ved A7/W (EN ),9,8, Effekttal ved A/W (EN ),9,,8 Effekttal ved A-7/W (EN ),70,0,70 Lydniveauer Støjniveaumåler (EN 0) db(a) Lydtryksniveau i m afstand i frit felt db(a) Lydtryksniveau i m afstand i frit felt db(a) 9 Lydtryksniveau i 0 m afstand i frit felt db(a) 9 Anvendelsesgrænser Max tilladt tryk MPa 0, 0, 0, Anvendelsesgrænse varmeside min C Anvendelsesgrænse varmeside max C Indsatsgrænse varmekilde min. C Indsatsgrænse varmekilde maks. C Elektriske data Ydelsesoptagelse maks. kw 0,8,, Afsikring styring A x B 6 x B 6 x B 6 Afsikring kompressor A x C x C x C Faser styring /N/PE /N/PE /N/PE Faser kompressor /N/PE /N/PE /N/PE Nominel spænding V Nominel kompressor V Frekvens Hz Startstrøm (med/uden startstrømsbegrænser) A 6/- 70/- 78 Driftsstrøm max A 0 Udførelser Kondensatormateriale.0/Cu.0/Cu.0/Cu Kølemiddel R07 C R07 C R07 C Afrimningsart Kredsløbsvending Kredsløbsvending Kredsløbsvending Beskyttelsesart (IP) IPB IPB IPB Påfyldningsmængde kølemiddel kg 6,7 7, 7, Dimensioner Højde (udendørsopstilling) mm Bredde (udendørsopstilling) mm Dybde (udendørsopstilling) mm Vægte Vægt kg Tilslutninger Tilslutning varme-frem- / -tilbageløb G G G Værdier Trykdifference på varmesiden hpa Volumentstrøm varme min. m³/h,, Volumenstrøm på varmesiden m³/h,0, Volumenstrøm på varmekildesiden m³/h WPL / 7 / 7

19 Tekniske data Dansk WPL / 7 / 7 9

20 Tekniske data.6 Effektdiagram WPL.6. Varmeeffekt WPL Y Varmeeffekt [kw] X Indgangstemperatur for WQA-medium [ C] Fremløbstemperatur C Fremløbstemperatur C Fremløbstemperatur C 8_0_0_ Strømforbrug WPL Y Strømforbrug [kw] X Indgangstemperatur for WQA-medium [ C] Fremløbstemperatur C Fremløbstemperatur C Fremløbstemperatur C 8_0_0_000 0 WPL / 7 / 7

Betjening og installation. Fritstående varmtvandsbeholder

Betjening og installation. Fritstående varmtvandsbeholder Betjening og installation Fritstående varmtvandsbeholder»» SBB 751»» SBB 1001»» SBB 751 SOL»» SBB 1001 SOL Indhold Betjening Generelle henvisninger Betjening 1. Generelle henvisninger 2 1.1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Betjening og installation. Bufferbeholder

Betjening og installation. Bufferbeholder Betjening og installation Bufferbeholder»» SBP 1000 E»» SBP 1500 E»» SBP 1000 E SOL»» SBP 1500 E SOL»» SBP 1000 E cool»» SBP 1500 E cool Indhold Betjening Generelle henvisninger Betjening 1. Generelle

Læs mere

Betjening og installation

Betjening og installation Betjening og installation Brine Vand-Varmepumpe»» WPF 0 M»» WPF M»» WPF 6 M Indhold Betjening Betjening. Generelle henvisninger. Gældende dokumenter. Sikkerhedsanvisninger. Andre markeringer i denne dokumentation.

Læs mere

Betjening og installation

Betjening og installation 8 bar 8 8 Betjening og installation Bufferbeholder med varmeflange og varmepumpe-kompaktinstallation»» SBP Komfort»» SBP-HF»» WPKI-H E»» WPKI-P E»» WPKI-W E»» WPKI-V . Brugsvejledning. Monteringsvejledning

Læs mere

16. Idriftsættelsesprotokol 20 GARANTI MILJØ OG GENBRUG

16. Idriftsættelsesprotokol 20 GARANTI MILJØ OG GENBRUG BETJENING 1. Generelle henvisninger 3 1.1 Gældende dokumenter 3 1.2 Sikkerhedsanvisninger 3 1.3 Andre markeringer i denne dokumentation 3 1.4 Målenheder 3 2. Sikkerhed 4 2.1 Hensigtsmæssig anvendelse 4

Læs mere

Anvisning for ejeren af varmepumpe-varmeanlægget!

Anvisning for ejeren af varmepumpe-varmeanlægget! 1. Generelt 2 1.1 Formålsbestemt anvendelse 2 1.2 Sikkerhedsanvisninger 2 1.3 CE-mærkning 2 1.4 Afprøvningsattester 2 1.5 Forskrifter, standarder og bestemmelser 2 1.6 Apparatbeskrivelse 3 1.7 Funktionsmåde

Læs mere

Betjening og installation

Betjening og installation ECO ON OFF x >60 C Betjening og installation VARMTVANDS-VARMEPUMPE»» WWK 300»» WWK 300 SOL C Indhold S side Tekniske data 2 Brugsvejledning til brugeren Drift og betjening 3. Anlægsbeskrivelse 3.2 Hensigtsmæssig

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

WPL 33 Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning

WPL 33 Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning WPL 33 Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning Teknik til velvære Indhold Side 1 Generelt 2 1.1 Anlægsbeskrivelse 2 1.2 Funktionsmåde 2 1.3 Hensigtsmæssig drift 2 1.4 Uhensigtsmæssig drift 2 1.5

Læs mere

Installation. Kompakt luft vand-varmepumpe

Installation. Kompakt luft vand-varmepumpe Installation Kompakt luft vand-varmepumpe WPL 33 1. Generelt 2 1.1 Formålsbestemt anvendelse 2 1.2 Sikkerhedsanvisninger 2 1.3 CE-mærkning 2 1.4 Afprøvningsattester 2 1.5 Forskrifter, standarder og bestemmelser_2

Læs mere

WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning

WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning Indhold Side 1 Generelt 2 1.1 Anlægsbeskrivelse 2 1.2 Funktionsmåde 2 1.3 Hensigtsmæssig drift 2 1.4 Uhensigtsmæssig drift 2

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

BETJENING OG INSTALLATION

BETJENING OG INSTALLATION BEJENING OG INSALLAION Luft vand-varmepumpe»» WPL AS»» WPL A»» WPL AS INDHOLD BEJENING. Generel vejledning. Sikkerhedsanvisninger. Andre markeringer i denne dokumentation. Måleenheder. Effektdata iht.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Tekniske data LA 12TU

Tekniske data LA 12TU Tekniske data LA 1TU Apparatoplysning LA 1TU Type - Varmekilde Udeluft - Udførelse Universel konstruktion - Regulering WPM EconPlus vægmonteret - Varmemængdetælling integreret - Installationssted Udenlandske

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Tekniske data LA 16MS

Tekniske data LA 16MS Tekniske data LA 16MS Apparatoplysning LA 16MS Type - Varmekilde Udendørsluft - Udførelse - Regulering - Installationssted Udenlandske - Ydelsesniveauer 1 Driftstemperaturgrænser - Min. vandtemperatur

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

VL ARMEPUMPER GØR EN GOD HANDEL NETOP NU! AGERSALG

VL ARMEPUMPER GØR EN GOD HANDEL NETOP NU! AGERSALG VL ARMEPUMPER AGERSALG NYHEDSBREV April 2009 GØR EN GOD HANDEL NETOP NU! På vort lager i Middelfart har vi nedenstående jordvarmepumper til salg til helt uhørte lave priser! Varmepumperne er af typer der

Læs mere

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V C 8 5 C bar C 8 C 8 SBP Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V Technik zum Wohlfühlen Dansk Bufferbeholder med varmeflange og varmepumpe-kompaktinstallation Brugs- og monteringsvejledning SBP Komfort

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe

VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOCAL 300-A Type AWCI-AC 301.A og AWO-AC 301.A Op til 60 C fremløbstemperatur Varmeydelse modulerende 3 til 9 kw

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

Effektivitet når det er bedst! High End varmepumpe Basic Line BM 7010

Effektivitet når det er bedst! High End varmepumpe Basic Line BM 7010 Effektivitet når det er bedst! High End varmepumpe Basic Line BM 7010 Basic Line BM 7010 Ydelse 6 12 kw Både vinter og sommer Den ny-udviklede Basic Line BM 7010 er en kompakt designet luft varmepumpe

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Energien er derude lad os bruge den! Brug den gratis energi i luften til rumopvarmning og varmt brugsvand vha varmepumpeteknologien

Energien er derude lad os bruge den! Brug den gratis energi i luften til rumopvarmning og varmt brugsvand vha varmepumpeteknologien VEDVARENDE ENERGI LUFT/VAND VARMEPUMPER Energien er derude lad os bruge den! Brug den gratis energi i luften til rumopvarmning og varmt brugsvand vha varmepumpeteknologien 01 2015 STIEBEL ELTRON er fuld

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti 7 års Garanti mod gennemtærring Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. Den særligt høje effektivitet i varmepumpen sikres af kvalitetskompressoren der gør det muligt at opnå effektiv drift og

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung vær forsigtig, når den skal løftes. Pas på: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere