BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE"

Transkript

1 BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE»» WPL»» WPL 7»» WPL 7

2 Indhold Betjening Betjening. Generelle anvisninger. Dokumentinformation. Henvisning til andre gyldige dokumenter. Sikkerhedsinformationer. Andre markeringer i denne dokumentation. Måleenheder. Sikkerhed. Brug ifølge tiltænkt anvendelsesformål. CE-mærkning. Anlægsbeskrivelse. Brugsegenskaber. Funktionsmåde. Betjening. Vedligeholdelse og pleje 6. Hvad gør jeg, hvis Der opstår fejl på enheden andre fejl 7. Sikkerhed 6 7. Generelle sikkerhedsanvisninger 6 7. Forskrifter, standarder og bestemmelser 6 8. Anlægsbeskrivelse 6 8. Leveringsomfang 6 8. Tilbehør 6 9. Installation 6 9. Støjemission 6 9. Underlag 7 9. Varmepumpestyring WPM II 7 9. Bufferbeholder 7 9. Elektrisk installation 7 0. Montage 8 0. Transport 8 0. Generelt 8 0. Opstilling 8 0. Varmtvandstilslutning 8 0. Iltdiffusion Fyldning af varmeanlæg Kondensatudløb Anden varmegenerator 8. Elektrisk tilslutning 9. Generelt 9. Tilslutningsboks 9. Montering af beklædningsdele 0. Idriftsættelse. Kontrol før idriftsættelse. Første idriftsættelse. Betjening og drift. Sådan sættes anlægget ud af drift. Vedligeholdelse. Fejlafhjælpning. Skydekontakt på IWS II. Lysdioder. Resetknap. Tekniske data. Ledningsdiagram, del WPL WPL 7. Ledningsdiagram, del WPL WPL 7. Ledningsdiagram, del WPL 7 6. Ledningsdiagram, del WPL 7 7. Datatabel 8.6 Effektdiagram WPL 0.7 Effektdiagram WPL 7.8 Effektdiagram WPL 7.9 Dimensioner 6. Idriftsættelsesprotokol 6 Garanti miljø og genbrug WPL / 7 / 7

3 Betjening Generelle anvisninger. Generelle anvisninger. Dokumentinformation Kapitlet Betjening henvender sig både til apparatets bruger og fagmanden. Kapitlet Installation henvender sig til fagmanden. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brug, og opbevar den. Giv i givet fald vejledningen videre til den efterfølgende bruger... Signalord SIGNALORD FARE ADVARSEL FORSIGTIG Signalordet FARE kendetegner anvisninger, som medfører alvorlige personskader eller død, hvis de ikke overholdes. Signalordet ADVARSEL kendetegner anvisninger, som kan medføre alvorlige personskader eller død, hvis de ikke overholdes. Signalordet FORSIGTIG kendetegner anvisninger, som kan medføre middelsvære eller lettere personskader, hvis de ikke overholdes.. Andre markeringer i denne dokumentation Dansk. Henvisning til andre gyldige dokumenter Løs teksten ved siden af dette symbol omhyggeligt. Læs og overhold betjenings- og installationsvejledninger for de komponenter, der hører til anlægget.. Sikkerhedsinformationer Symbol Bortskaffelse af apparater.. Konstruktion Symbol Signalord Betegnelse Henvisningstekst FARE Elektrisk stød! Ved alt arbejde skal apparatet adskilles fra lysnettet på alle poler! ffdisse passager og symbolet "»" indikerer, at du skal gøre noget. De nødvendige handlinger beskrives trin for trin. Passager med dette symbol " " indikerer oplistninger.. Måleenheder Hvis ikke andet er angivet, er alle mål i millimeter... Symboler, Betegnelser Symbol Betegnelse Personskade Elektrisk stød! Andre situationer WPL / 7 / 7

4 Betjening Sikkerhed. Sikkerhed. Brug ifølge tiltænkt anvendelsesformål Enheden er beregnet til opvarmning af bygninger. Vær opmærksom på de anvendelsesgrænser, som er angivet i datatabellen. Enhver anden eller afvigende form for brug regnes som værende i strid med det tiltænkte anvendelsesformål. Til den formålsbestemte anvendelse hører også iagttagelse af denne vejledning. Anlægget må kun anvendes, når det er komplet installeret med alt sikkerhedsudstyr. Personskade! Hvis apparatet skal betjenes af børn eller af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller åndelige evner, skal man sikre sig, at dette kun sker under opsyn eller efter behørig undervisning forestået af en person, der er ansvarlig for sikkerheden. Hold børn under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet!. CE-mærkning CE-mærkningen tilkendegiver, at anlægget opfylder alle grundlæggende krav. EMC-direktiv 00/08/EF vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet Lavspændingsdirektiv 006/9/EF Direktiv vedrørende trykudstyr 97//EF. Anlægsbeskrivelse. Brugsegenskaber Apparatet er en varmepumpe til opvarmning, der fungerer som luft/vand-varmepumpe. Der trækkes varme ud af udendørsluften ved et lavt temperaturniveau, hvorefter denne varme afgives til opvarmningsvandet ved et højere temperaturniveau. Opvarmningsvandet kan opvarmes til en fremløbstemperatur på indtil 60 C. Yderligere brugsegenskaber: Egnet til gulvvarme og radiatorvarme. Varmepumpen arbejder mest effektivt på et lavtemperaturvarmesystem. Optager varme fra udendørsluften helt ned til 0 C udendørstemperatur Korrosionsbeskyttede, ydre beklædningsdele af varmforzinket stålplade med ekstra pulverlakering. Indeholder alle komponenter og sikkerhedstekniske anordninger, som er nødvendige for driften. Indeholder et ubrændbart sikkerhedskølemiddel. Varmepumpestyringen er nødvendig for den centrale regulering af varmeanlægget.. Funktionsmåde Der trækkes varme ud af udendørsluften via luftsidens varmeveksler (fordamperen). Det fordampede kølemiddel bliver komprimeret med en kompressor. Dertil skal der bruges elektrisk energi. Denne elektriske energi bidrager til at opvarme rummet. Ved lufttemperaturer under ca. +7 C sætter luftfugtigheden sig på fordamperens lameller som rim. Denne rimdannelse bliver automatisk afrimet. Det vand, der dannes ved afrimningen, opsamles i afrimningskarret og ledes væk via en slange. Ved afslutning af afrimningsfasen skifter varmepumpen automatisk tilbage til opvarmningsdrift.! Fare for beskadigelser! Ved bivalent drift kan varmepumpen blive gennemstrømmet af returløbsvand fra den anden varmeproduktionsenhed. Vær opmærksom på, at temperaturen i returløbsvandet maksimalt må være 60 C.. Betjening Betjeningen sker udelukkende med varmepumpestyringen. Derfor skal varmepumpestyringens betjenings- og installationsvejledning iagttages.. Vedligeholdelse og pleje! Fare for beskadigelser! Vedligeholdelsesarbejder, som f.eks. kontrol af den elektriske sikkerhed, må kun udføres af en fagmand. Beskyt anlægget imod støv og snavs under byggefasen. Det er tilstrækkeligt at pleje kunststof- og pladedele med en fugtig klud. Der må ikke anvendes skurende eller opløsende rengøringsmidler!! Giv agt! Hold luftindgangs- og udgangsåbningerne fri for sne og blade. Kontrollér kondensatafløbet mindst én gang om måneden (visuel kontrol). Fjern straks forurening og tilstopninger.! Instruks! Varmepumpens kølekredsløb skal én gang om året kontrolleres for tæthed ifølge FORORDNING (EF) nr. 8/006. Tæthedskontrollen skal dokumenteres i journalen. WPL / 7 / 7

5 Betjening Hvad gør jeg, hvis Hvad gør jeg, hvis Der opstår fejl på enheden Fejl Årsag» Afhjælpning der ikke er varmt vand, eller varmesystemet forbliver koldt. Sikringen er defekt. Kontrollér sikringen i husets installation. Dansk andre fejl Ring til fagmanden, hvis du ikke kan fjerne årsagen. Meddel nummeret på typeskiltet til fagmanden for at få bedre og hurtigere hjælp. Typeskiltet findes øverst på forreste højre eller venstre side af anlæggets kabinet. Eksempel *xxxxxxxxxxxxxxxxxx* Montageanweisung beachten! Dichtheit geprüft! Enhedsnummer Made in Germany 6_0_0_0 WPL / 7 / 7

6 Sikkerhed 7. Sikkerhed Installation, idriftsættelse samt vedligeholdelse og reparation af apparatet må kun forestås af en fagmand. 7. Generelle sikkerhedsanvisninger Vi kan kun garantere fejlfri funktion og driftssikkerhed, hvis der anvendes originalt tilbehør til anlægget samt originale reservedele. 7. Forskrifter, standarder og bestemmelser Alle nationale og regionale forskrifter og bestemmelser skal overholdes. 8. Anlægsbeskrivelse Til opstilling udendørs har apparatet en ekstra frostbeskyttelse af varmtvandsledningerne. Den integrerede frostbeskyttelse kobler automatisk cirkulationspumpen i varmepumpekredsløbet til ved +8 C og sikrer derved en cirkulation i alle vandførende dele. Hvis temperaturen falder i bufferbeholderen, kobles varmepumpen automatisk til, senest ved underskridelse af + C. 9. Installation 9. Støjemission Apparatet støjer mere på luftindgangssiden og luftudgangssiden end på de to lukkede sider. Iagttag derfor nedenstående anvisninger. Værdien for lydeffektniveauet for den pågældende opstillingsvariant findes i datatabellen. Sørg for, at luftindgangsretningen stemmer overens med hovedvindretningen. Luften bør ikke suges ind imod vinden. Sørg for, at luftindgangen eller -udgangen ikke rettes imod støjfølsomme rum i huset (f.eks. soveværelse). Græsflader og beplantninger bidrager til at reducere udbredelse af støjen. Støjudbredelsen kan reduceres ved hjælp af tykke palisader, som opstilles omkring apparatet. Undgå opstilling på store, lydhårde overflader (f.eks. flisebelægning). Undgå opstilling imellem reflekterende bygningsvægge. Reflekterende bygningsvægge kan forhøje støjniveauet. 8. Leveringsomfang Beklædningsdelene til apparatet leveres i en særskilt emballage. 8.. Standardenhed Betjenings- og installationsvejledning Typeskilt 8.. Beklædningsdele Betegnelse Overdækningsplade Luftomstyringskappe For-/bagvæg Sidevægge Sokkelafdækning Stk. dele dele dele dele dele 8. Tilbehør Betegnelse Varmepumpestyring i vægkabinet, WPMW II Varmepumpestyring til indbygning i kontrolkabinettet, WPMS II Varme-fjernindstilling FE7 Varme-fjernindstilling FEK Anlægssensor AVF 6 Afrimningssensor TF 6 6 WPL / 7 / 7

7 Installation 9. Underlag Underlaget skal være vandret, jævnt, stabilt og slidfast. Sørg for, at apparatet er tilgængeligt på alle sider. Der skal være en minimumsafstand på m til væggen på luftudgangssiden. Lagttag kapitlet "Støjemission"! Der skal udføres en udsparing i underlaget til de vand- eller el-installationsledninger, der skal føres ind i apparatet nedefra. Iagttag i denne forbindelse kapitel "Montering/Opstilling". Eksempel: Fundament med udsparing FARE Elektrisk stød! Udfør alle elektriske tilslutnings- og installationsarbejder ifølge nationale og lokale forskrifter. FARE Elektrisk stød! Tilslutningen til lysnettet må kun ske via en fast tilslutning. Anlægget skal kunne adskilles fra lysnettet med en sikkerhedsafstand på mm på alle poler. Dette krav gælder for kontaktorer, LS-kontakter, sikringer, osv. I henhold til VDE 098- skal der installeres følgende ledningstværsnit ifølge sikringen: Sikring C 6 A C A Ledningstværsnit, mm², mm² ved kun to belastede korer og installation på en væg eller i el-installationsrør på en væg. 6,0 mm² ved installation i en væg.,0 mm² ved installation af en flerkoret ledning på en væg eller i el-installationsrør på en væg. De elektriske data er angivet i datatabellen. Til Bus-ledningen skal der bruges en ledning J-Y (St) xx0,8 mm². De strømkredse til anlægget og styringen skal sikres separat. Dansk 6_0_0_8 Luftudgang Luftindgang Hovedvindretning Udsparing Beskyt frem- og returløbsledningerne og de elektriske ledninger imod beskadigelse og fugtighed ved hjælp af et installationsrør. Beskyt fremløbs- og returledningen imod frost med en tilstrækkelig varmeisolering. Den krævede isolationstykkelse er beskrevet i energispareforordningen. Anvend kun vejrbestandige el-ledninger ifølge VDE Varmepumpestyring WPM II Varmepumpestyringen WPM II er nødvendig for drift af apparatet. Den styrer varmepumpen og regulerer varmesystemet. 9. Bufferbeholder For at sikre en fejlfri drift af apparatet er det tvingende nødvendigt at montere en bufferbeholder. Bufferbeholderen tjener ikke kun til hydraulisk frakobling af flowet i varmepumpe- og varmekredsløbene, men især som energikilde til afrimning af fordamperen. 9. Elektrisk installation! Fare for beskadigelser! Den angivne spænding skal stemme overens med lysnetspændingen. Bemærk typeskiltet. WPL / 7 / 7 7

8 Montage 0. Montage 0. Transport Sørg ved transport for, at enhedens tyngdepunkt befinder sig i det område, hvor kompressoren er monteret. Beskyt enheden imod kraftige stød under transport. Ved trange transportbetingelser kan enheden også transporteres skråt. 0. Generelt ffstil standardenheden på det forberedte underlag. Vær i den forbindelse opmærksom på luftudgangsretningen. ffnivellér anlægget ved at indstille fødderne. ffskru de monteringsskruer ud af standardenhedens ramme, og opbevar dem. Der findes fire skruer øverst i rammen til fastgørelse af afdækningspladerne. Der findes 8 skruer til fastgørelse af omstyringskapperne. ffmontér først beklædningerne efter at de elektriske og hydrauliske tilslutninger er udført. 0. Opstilling Ved opstilling skal vand- og elinstallationsledningerne føres ind i apparatet nedefra igennem åbningen i bunden. 0. Varmtvandstilslutning Varmepumpeanlægget skal udføres af en fagmand i henhold til vandinstallationsplanerne, der findes i planlægningsdokumentationen. ffskyl ledningssystemet grundigt igennem, inden varmepumpen tilsluttes. Fremmedlegemer såsom svedperler, rust, sand, tætningsmateriale... påvirker varmepumpens driftssikkerhed. 0. Iltdiffusion! Fare for beskadigelser! Derfor skal åbne varmeanlæg eller stålrørinstallationer i forbindelse med diffusionsutætte plastrørs-gulvvarmeanlæg undgås. Ved diffusions-utætte plastrørs-gulvvarmeanlæg eller åbne varmeanlæg kan der ved brug af stålradiatorer eller stålrør forekomme korrosion på ståldelene pga. iltdiffusion. Korrosionsprodukterne, som fx rustslam, kan ophobe sig i varmepumpens kondensator, og den mindre rørdiameter kan medføre, at varmepumpens effekt aftager eller at pressostaten slår fra. 0.6 Fyldning af varmeanlæg Vandbeskaffenhed For at forhindre beskadigelse på grund af stendannelse skal følgende iagttages ved påfyldning af anlægget med varmevand: Vandets samlede hårdhed skal være < dh. Summen af jordalkaliske stoffer i vandet skal være < 0,8 mmol/l, Advarsel! Der må ikke anvendes helt afsaltet vand eller regnvand, da dette medfører forstærket korossion. Egnede apparater til afhærdning og til fyldning og skylning af varmeanlæg kan lejes hos vores kundeservice eller hos de autoriserede forhandlere. Udluftning af varmeanlægget Udluft rørledningssystemet omhyggeligt. Betjen derved også den udluftningsventil, der er indbygget i varmepumpens varmefremløb Kabelkanal Elektriske tilslutningsledninger Kondensat-udløbsslange Varmefremløb Varmereturløb 6 Installationsrør til el-tilslutningsledninger og opvarmningens fremløbs- og returløbsledning 7 Singles-fyldning 8 Betonfundament 6_0_0_0 0.7 Kondensatudløb Der er fra fabrikkens side monteret et rør på afrimningskaret til udledning af kondensvand. Røret ender i nærheden af åbningen i bundpladen. Til afledning af kondensatet leveres en to meter lang slange med vinkelstik-forbindelse sammen med enheden. 0.8 Anden varmegenerator Ved bivalente systemer skal varmepumpen altid være integreret i returløbet til den anden varmekilde (f.eks. oliefyr). 8 WPL / 7 / 7

9 Elektrisk tilslutning. Elektrisk tilslutning.. Elektriske tilslutninger. Generelt Iagttag varmepumpestyringens betjenings- og installationsvejledning. Tilslutningsarbejdet må kun udføres af autoriserede elektrikere i henhold til denne vejledning! Der skal foreligge en godkendelse til at tilslutte anlægget fra den ansvarlige elforsyningsvirksomhed. Dansk. Tilslutningsboks Tilslutningsboksen befinder sig på luftudgangssiden. X kompressor: L, L, L, N, PE X Styring: L, N, PE X Lavspænding: BUS High H Bus Low L BUS Stel/Jord BUS " + " (tilsluttes ikke) 6_0_0_9! Giv agt! Apparatets kompressor kan kun løbe i én omdrejningsretning. Hvis apparatet bliver forkert tilsluttet, forbliver kompressoren i drift i 0 sekunder og slukker derefter. 6_0_0_ I dette tilfælde vises fejlmeddelelsen "Ingen effekt" på varmepumpestyringen. Skift i dette tilfælde drejefeltets retning ved at bytte om på to faser. Der skal anvendes tilslutningskabler, som er i overensstemmelse med forskrifterne. fffør de elektriske ledninger igennem kabelgennemføringerne med trækaflastninger. ffkontrollér funktionen af trækaflastningerne. fftilslut cirkulationspumpen til varmeanlægget og bufferbeholderen til varmepumpestyringen ifølge planlægningsdokumentationen. WPL / 7 / 7 9

10 Elektrisk tilslutning. Montering af beklædningsdele ffsæt forenden af afdækningerne på enheden, og skub dem imod midten. Sørg derved for, at laskerne på dækslet går i indgreb i hullerne i huset. fffastgør afdækningerne med to skruer i hver. ffhægt omstyringskapperne på ophængningslisterne foroven og forneden. 6_0_0_ ffhægt de nederste sidevægge på ophængningslisterne på enheden. Indfør samtidigt laskerne, der er anbragt forneden på sidevæggene, ind i de dertil beregnede slidser i enhedens ramme. D _0_0_ fffastgør omstyringskapperne med to skruer i hver. 6_0_0_ 0 WPL / 7 / 7

11 Elektrisk tilslutning ffhægt for- og bagvæggen på afdækningernes ophængningslister. Indfør samtidigt laskerne, der er anbragt forneden på væggene, ind i de dertil beregnede slidser i enhedens ramme. fflås for- og bagvæggen for at sikre imod, at enheden bliver åbnet af uvedkommende, med de dertil beregnede fastgørelseslasker nederst på enhedens ramme. fffastgør sokkelafdækningerne i siden ved at de går i indgreb i enhedens ramme. fffastgør den forreste og bageste sokkelafdækning ved, at de går i indgreb i sokkelafdækningerne i siderne. Dansk 6_0_0_6 6_0_0_7 f f Klæb det medleverede typeskilt fast øverst foran på apparatets højre eller venstre side, så det er fuldt synligt. WPL / 7 / 7

12 Idriftsættelse. Idriftsættelse Varmepumpestyringen WPM II er nødvendig for drift af apparatet. På denne enhed foretages alle nødvendige indstillinger før og under driften. Alle indstillinger i varmepumpestyringens idriftsættelsesliste, idriftsættelse af apparatet og undervisning af betjeningspersonalet skal udføres af en autoriseret fagmand. Idriftsættelse skal udføres ifølge denne installationsvejledning og varmepumpestyringens betjenings- og installationsvejledning. Til idriftsættelse kan brugeren tilkalde vores kundeservice for egen regning. Hvis dette anlæg anvendes til erhvervsmæssige formål, skal bestemmelserne i bedriftssikkerhedsforordningen iagttages vved idriftsættelsen. Yderligere oplysninger fås hos de ansvarlige myndigheder. Efter idriftsættelsen skal idriftsættelsesprotokollen i denne vejledning udfyldes.. Kontrol før idriftsættelse Kontrollér nedennævnte punkter inden idriftsættelsen. Varmeanlæg Er varmeanlægget blevet fyldt til det korrekte tryk, og er hurtigudluftningen åbnet? Temperatursensor Er den udvendige sensor og returløbssensoren rigtigt tilsluttet og placeret? Nettilslutning Er strømtilslutningen korrekt udført?. Første idriftsættelse.. Indstilling af varmekurve Effektiviteten af en varmepumpe reduceres med stigende fremløbstemperatur. Derfor skal varmekurven indstilles omhyggeligt. En for højt indstillet varmekurve medfører, at zone- og termostatventilerne lukker, så det krævede mindste flow i varmekredsløbet eventuelt underskrides. Følgende trin hjælper til at indstille varmekurven korrekt: Åbn termostat- eller zoneventilerne i et referencerum (f.eks. dagligstue eller badeværelse) helt. Vi anbefaler, at der ikke monteres termostat- eller zoneventiler i referencerum. Regulér temperaturen i disse rum via en fjernbetjening. Tilpas varmekurven sådan ved forskellige udetemperaturer (f.eks. 0 C og +0 C), at temperaturen indstiller sig til den ønskede værdi i referencerummet. Vejledende værdier til starten: Hvis der ikke er installeret nogen fjernbetjening, medfører en forhøjelse af parameteren "Rumtemperatur" en parallelforskydning af varmekurven. Hvis rumtemperaturen er for lav ved lave udetemperaturer, skal parameteren "Varmekurve" forhøjes. Sænk ikke temperaturen i hele bygningen ved at lukke ned for alle zone- eller termostatventiler, men ved at anvende reduktionsprogrammet. Hvis alt er korrekt udført, kan man opvarme systemet til den maksimale driftstemperatur og udlufte endnu en gang.! Fare for beskadigelser! Ved installeret gulvvarme skal man være opmærksom på den maksimalt tilladte temperatur for denne gulvvarme.. Betjening og drift! Fare for beskadigelser! Strømforsyningen må ikke afbrydes, heller ikke uden for opvarmningsperioden. Ved afbrudt strømforsyning er den aktive frostsikring af anlægget ikke garanteret. Anlægget må ikke slukkes om sommeren. WPM II har en automatisk omskiftning mellem sommer- og vinterdrift.. Sådan sættes anlægget ud af drift Hvis det er nødvendigt at sætte anlægget ud af drift, skal WPM II sættes på standby. Sikkerhedsfunktionerne til beskyttelse af anlægget bliver derved opretholdt (fx frostsikring).! Fare for beskadigelser! Tøm vandet af anlægget, når varmepumpen er fuldstændigt slukket og der er fare for frost.. Vedligeholdelse FARE Elektrisk stød! Afbryd anlægget fra lysnettet på alle poler, inden beklædningsdelene tages af! Kontrollér kondensatudløbet (visuel kontrol). Fjern straks forurening og tilstopninger. Fordamperlamellerne, som er tilgængelige efter aftagning af beklædningsdelene på venstre side, skal af og til renses for løv og anden forurening. Parameter Gulvvarme Radiatoropvarmning Varmekurve 0, 0,8 Reguleringsdynamik rumtemperatur C C Hvis rumtemperaturen er for lav i overgangstiden (ca. 0 C udendørstemperatur) skal parameteren "Rumtemperatur" forhøjes. WPL / 7 / 7

13 Fejlafhjælpning. Fejlafhjælpning Iagttag varmepumpestyringens betjenings- og installationsvejledning. Hvis fejlen i tilfælde af driftsforstyrrelse ikke kan findes ved hjælp af varmepumpestyringen, skal man i nødstilfælde åbne kontaktskabet og kontrollere indstillingerne på IWS II. Denne kontrol må kun udføres af en fagmand.. Lysdioder Lysdioder på IWS Dansk. Skydekontakt på IWS II.. Skydekontakt "VP-type" på IWS II Kontrol af indstillingerne på IWS II BA BA 6_0_0_09 BA Skydekontakt (VP-type) Skydekontakt (BA) Ved hjælp af skydekontakten (VP-type) forvælges forskellige varmepumpetyper. Indstillingen er fra fabrikkens side sat til 9 for dette apparat. Kontrollér, om skydekontakten (VP-type) er korrekt indstillet... Skydekontakt "BA" på IWS II Kontakt : altid ON Kontakt : altid OFF Kontakt : altid OFF Kontakt : altid OFF BA 6_0_0_09 6_0_0_068 Lysdioder Reset-knap Rød LED: Blinker eller lyser konstant: LED'en blinker, når der opstår en varmepumpefejl én gang. Apparatet bliver slukket. Hvis der inden for driftstimer opstår mere end fejl, lyser den røde LED konstant. Apparatet slukkes permanent. I begge tilfælde bliver fejlen optaget i fejllisten på WPM II. Efter afhjælpning af fejlen kan driften genoptages efter 0 minutter, og LED'en slukker. Til sletning af fejl på IWS skal man vælge Reset VP og resette IWS ved at trykke på PRG-tasten. Den interne tæller bliver derved nulstillet. Fejl, som angives ved hjælp af LED'en: Højtryksfejl, Lavtryksfejl, Hardwarefejl på IWS. (se fejlliste WPM II) Grøn LED midt: LED'en blinker under initialisering og lyser konstant efter vellykket tildeling af busadressen. Først når dette er sket, er der kommunikation med WPM II.. Resetknap Hvis IWS blev forkert initialiseret, kan indstillingerne tilbagestilles med denne knap. Iagttag også kapitlet "Ny initialisering af IWS" i varmepumpestyringens betjenings- og installationsvejledning. WPL / 7 / 7

14 Installation Tekniske data. Tekniske data. Ledningsdiagram, del WPL WPL 7 X ERR L N PE 6 X H L A/X60 X X X9 X6 X 6 F0 >T K A A X0 A K A X8 A X 7 6 K. A A X X7 X Y E p > N E T M > u T M > p F M8 M F8 6_0_0_77_ A Integreret varmepumpestyring (IWS) A Ekstra printkort, ventilator / ekspansionsventil (ZPLE) B Temperatursensor, varmepumpefremløb - KTY B Temperatursensor, varmepumpereturløb - KTY B Temperatursensor, varmgas - KTY B6 Temperatursensor indsugningsluft - PT000 B7 Temperatursensor kompressorindgang - PT000 B8 Temperatursensor fordamperudgang - PT000 B9 Temperatursensor, frostbeskyttelse - KTY B0 Temperatursensor indsprøjtning - PT000 E Oliesumpopvarmning E Røropvarmning F Højtrykspressostat F8 Motorbeskyttelseskontakt F9 Sikring, ventilator K Sikkerhedsskærm M Motor, kompressor M6 Motorventilator M7 Stepmotor, elektrisk ekspansionsventil M8 Stepmotor, elektrisk indsprøjtningsventil N Differenstrykafbryder, afrimning P Højtrykssensor P Lavtrykssensor Q Kontaktor, Softstart X Tilslutningsklemmer X Tilslutningsklemkasse, lavspænding X Lysnettilslutningsklemme X Tilslutningsklemme, styring X9 IWS stik -polet - styring X0 IWS stik -polet - bus X Tilslutningsklemme, oliesumpopvarmning X Støttepunkt, jording X IWS stik -polet - elektrisk ekspansionsventil X IWS stik 7-polet - sensorer X IWS stik 6-polet - temperatursensorer WPL / 7 / 7

15 Installation Tekniske data. Ledningsdiagram, del WPL WPL 7 Dansk X H L + X/ X/ X PE N L L L X6 X6 X6 X60 A X6 X6 X F9 F9 X 6 X0 X0 X K. 6 A X 7 6 X9 6 K X X0 R R R X7 K 6 T T T M8 M M7 M T T B p B P p P T T B9 T B0 T B8 T B7 T B6 B M ~ N L PE M6 M ~ N L PE M6 M ~ M 6_0_0_77_ X6 IWS stik -polet - ventilator X7 IWS stik -polet - elektrisk indsprøjtningsventil X8 IWS stik, -polet - DHC X9 Tilslutningsklemme, tryksensorer X0 Tilslutningsklemme, jord for temperatursensor X60 ZPLE stik -polet - forsyningsspænding X6 ZPLE stik -polet - ground X6 ZPLE stik -polet - ventilatorindgang X6 ZPLE stik -polet - ventilatorudgang X6 ZPLE stik -polet - ventilatorudgang Y Skifteventil WPL / 7 / 7

16 Betjening Tekniske data. Ledningsdiagram, del WPL 7 ERR L N PE X 6 X H L A/X60 X X X9 X6 X 6 F0 >T K A A X0 A K A X8 A X 7 6 K. A A X X X7 A X68 X69 X66 X Y E p > N E T M > u T M > p F M8 M M7/ M F8 6_0_0_9 A Integreret varmepumpestyring (IWS) A Ekstra printkort, ventilator / ekspansionsventil (ZPLE) B Temperatursensor, varmepumpefremløb - KTY B Temperatursensor, varmepumpereturløb - KTY B Temperatursensor, varmgas - KTY B6 Temperatursensor indsugningsluft - PT000 B7 Temperatursensor kompressorindgang - PT000 B8 Temperatursensor fordamperudgang - PT000 B9 Temperatursensor, frostbeskyttelse - KTY B0 Temperatursensor indsprøjtning - PT000 E Oliesumpopvarmning E Røropvarmning F Højtrykspressostat F8 Motorbeskyttelseskontakt F9 Sikring, ventilator K Sikkerhedsskærm M Motor, kompressor M6 Motorventilator M7 Stepmotor, elektrisk ekspansionsventil M8 Stepmotor, elektrisk indsprøjtningsventil N Differenstrykafbryder, afrimning P Højtrykssensor P Lavtrykssensor Q Kontaktor, Softstart X Tilslutningsklemmer X Tilslutningsklemkasse, lavspænding X Lysnettilslutningsklemme X Tilslutningsklemme, styring X9 IWS stik -polet - styring X0 IWS stik -polet - bus X Tilslutningsklemme, oliesumpopvarmning X Støttepunkt, jording X IWS stik -polet - elektrisk ekspansionsventil X IWS stik 7-polet - sensorer X IWS stik 6-polet - temperatursensorer 6 WPL / 7 / 7

17 Installation Tekniske data. Ledningsdiagram, del WPL 7 X H L + X/ X/ X PE N L L L Dansk X6 X6 X6 X60 A X6 X6 X F9 F9 X 6 X0 X0 X K. 6 A X 7 6 X9 6 K X X0 R R R X7 A X69 X66 X68 K 6 X T T T M8 M M7/ M M M7/ T T B p B P p P T T B9 T B0 T B8 T B7 T B6 B M ~ N L PE M6 M ~ N L PE M6 M ~ M 6_0_0_9 X6 IWS stik -polet - ventilator X7 IWS stik -polet - elektrisk indsprøjtningsventil X8 IWS stik, -polet - DHC X9 Tilslutningsklemme, tryksensorer X0 Tilslutningsklemme, jord for temperatursensor X Tilslutningsklemme, ekspansionsventil X60 ZPLE stik -polet - forsyningsspænding X6 ZPLE stik -polet - ground X6 ZPLE stik -polet - ventilatorindgang X6 ZPLE stik -polet - ventilatorudgang X6 ZPLE stik -polet - ventilatorudgang Y skifteventil WPL / 7 / 7 7

18 Tekniske data. Datatabel Effektdata gælder for nye apparater med rene varmevekslere. WPL WPL 7 WPL Varmeeffekt i henhold til EN Varmeeffekt ved A0/W (EN ) kw,0 0,0,60 Varmeeffekt ved A7/W (EN ) kw,66 7, 9,87 Varmeeffekt ved A/W (EN ) kw 9, 6,6 9,9 Varmeeffekt ved A-7/W (EN ) kw,0,0,90 Effektforbrug Strømforbrug ventilator varme max. kw 0,6 0,6 0,6 Energiforbrug i henhold til EN Effektoptagelse ved A0/W (EN ) kw,60 7,0 8,90 Energiforbrug ved A7/W (EN ) kw, 7,06 8,76 Effektoptagelse ved A/W (EN ) kw,8 7,8 9, Effektoptagelse ved A-7/W (EN ) kw,60 7, 8,90 Effekttal i henhold til EN Effekttal ved A0/W (EN ),0,0,80 Effekttal ved A7/W (EN ),9,8, Effekttal ved A/W (EN ),9,,8 Effekttal ved A-7/W (EN ),70,0,70 Lydniveauer Støjniveaumåler (EN 0) db(a) Lydtryksniveau i m afstand i frit felt db(a) Lydtryksniveau i m afstand i frit felt db(a) 9 Lydtryksniveau i 0 m afstand i frit felt db(a) 9 Anvendelsesgrænser Max tilladt tryk MPa 0, 0, 0, Anvendelsesgrænse varmeside min C Anvendelsesgrænse varmeside max C Indsatsgrænse varmekilde min. C Indsatsgrænse varmekilde maks. C Elektriske data Ydelsesoptagelse maks. kw 0,8,, Afsikring styring A x B 6 x B 6 x B 6 Afsikring kompressor A x C x C x C Faser styring /N/PE /N/PE /N/PE Faser kompressor /N/PE /N/PE /N/PE Nominel spænding V Nominel kompressor V Frekvens Hz Startstrøm (med/uden startstrømsbegrænser) A 6/- 70/- 78 Driftsstrøm max A 0 Udførelser Kondensatormateriale.0/Cu.0/Cu.0/Cu Kølemiddel R07 C R07 C R07 C Afrimningsart Kredsløbsvending Kredsløbsvending Kredsløbsvending Beskyttelsesart (IP) IPB IPB IPB Påfyldningsmængde kølemiddel kg 6,7 7, 7, Dimensioner Højde (udendørsopstilling) mm Bredde (udendørsopstilling) mm Dybde (udendørsopstilling) mm Vægte Vægt kg Tilslutninger Tilslutning varme-frem- / -tilbageløb G G G Værdier Trykdifference på varmesiden hpa Volumentstrøm varme min. m³/h,, Volumenstrøm på varmesiden m³/h,0, Volumenstrøm på varmekildesiden m³/h WPL / 7 / 7

19 Tekniske data Dansk WPL / 7 / 7 9

20 Tekniske data.6 Effektdiagram WPL.6. Varmeeffekt WPL Y Varmeeffekt [kw] X Indgangstemperatur for WQA-medium [ C] Fremløbstemperatur C Fremløbstemperatur C Fremløbstemperatur C 8_0_0_ Strømforbrug WPL Y Strømforbrug [kw] X Indgangstemperatur for WQA-medium [ C] Fremløbstemperatur C Fremløbstemperatur C Fremløbstemperatur C 8_0_0_000 0 WPL / 7 / 7

BETJENING OG INSTALLATION

BETJENING OG INSTALLATION BEJENING OG INSALLAION Luft vand-varmepumpe»» WPL AS»» WPL A»» WPL AS INDHOLD BEJENING. Generel vejledning. Sikkerhedsanvisninger. Andre markeringer i denne dokumentation. Måleenheder. Effektdata iht.

Læs mere

LA 17TU LA 25TU LA 40TU

LA 17TU LA 25TU LA 40TU LA 17TU LA 25TU LA 40TU Monterings- og brugsanvisning Dansk Luft-til-vand varmepumpe til udendørs opstilling Best.-nr.: 452163.66.10 FD 9002 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E DA Kondenserende gaskedel C 230 ECO Installations- og servicemanual 300015171-001-E EU overensstemmelseserklæring og mærkning Udstyret er i overensstemmelse med typemodellen, beskrevet i overensstemmelse

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12)

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) ICC 2 Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) Læs denne brugsanvisning før første gangs brug af apparater og følg anvisningerne. Gem brugsanvisningen til senere brug eller til senere ejere.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL Med Siemens PLC Edition 2.0 Varmepumpestyring Side 1-67 23-06-10 Indholdsfortegnelse 1 Opsummering...4 1,1 Nøglefunktioner...4 1.2 Udstyrs kombination...5 1.3 Produkt Dokumentation...5

Læs mere

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere