BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE"

Transkript

1 BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE»» WPL»» WPL 7»» WPL 7

2 Indhold Betjening Betjening. Generelle anvisninger. Dokumentinformation. Henvisning til andre gyldige dokumenter. Sikkerhedsinformationer. Andre markeringer i denne dokumentation. Måleenheder. Sikkerhed. Brug ifølge tiltænkt anvendelsesformål. CE-mærkning. Anlægsbeskrivelse. Brugsegenskaber. Funktionsmåde. Betjening. Vedligeholdelse og pleje 6. Hvad gør jeg, hvis Der opstår fejl på enheden andre fejl 7. Sikkerhed 6 7. Generelle sikkerhedsanvisninger 6 7. Forskrifter, standarder og bestemmelser 6 8. Anlægsbeskrivelse 6 8. Leveringsomfang 6 8. Tilbehør 6 9. Installation 6 9. Støjemission 6 9. Underlag 7 9. Varmepumpestyring WPM II 7 9. Bufferbeholder 7 9. Elektrisk installation 7 0. Montage 8 0. Transport 8 0. Generelt 8 0. Opstilling 8 0. Varmtvandstilslutning 8 0. Iltdiffusion Fyldning af varmeanlæg Kondensatudløb Anden varmegenerator 8. Elektrisk tilslutning 9. Generelt 9. Tilslutningsboks 9. Montering af beklædningsdele 0. Idriftsættelse. Kontrol før idriftsættelse. Første idriftsættelse. Betjening og drift. Sådan sættes anlægget ud af drift. Vedligeholdelse. Fejlafhjælpning. Skydekontakt på IWS II. Lysdioder. Resetknap. Tekniske data. Ledningsdiagram, del WPL WPL 7. Ledningsdiagram, del WPL WPL 7. Ledningsdiagram, del WPL 7 6. Ledningsdiagram, del WPL 7 7. Datatabel 8.6 Effektdiagram WPL 0.7 Effektdiagram WPL 7.8 Effektdiagram WPL 7.9 Dimensioner 6. Idriftsættelsesprotokol 6 Garanti miljø og genbrug WPL / 7 / 7

3 Betjening Generelle anvisninger. Generelle anvisninger. Dokumentinformation Kapitlet Betjening henvender sig både til apparatets bruger og fagmanden. Kapitlet Installation henvender sig til fagmanden. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brug, og opbevar den. Giv i givet fald vejledningen videre til den efterfølgende bruger... Signalord SIGNALORD FARE ADVARSEL FORSIGTIG Signalordet FARE kendetegner anvisninger, som medfører alvorlige personskader eller død, hvis de ikke overholdes. Signalordet ADVARSEL kendetegner anvisninger, som kan medføre alvorlige personskader eller død, hvis de ikke overholdes. Signalordet FORSIGTIG kendetegner anvisninger, som kan medføre middelsvære eller lettere personskader, hvis de ikke overholdes.. Andre markeringer i denne dokumentation Dansk. Henvisning til andre gyldige dokumenter Løs teksten ved siden af dette symbol omhyggeligt. Læs og overhold betjenings- og installationsvejledninger for de komponenter, der hører til anlægget.. Sikkerhedsinformationer Symbol Bortskaffelse af apparater.. Konstruktion Symbol Signalord Betegnelse Henvisningstekst FARE Elektrisk stød! Ved alt arbejde skal apparatet adskilles fra lysnettet på alle poler! ffdisse passager og symbolet "»" indikerer, at du skal gøre noget. De nødvendige handlinger beskrives trin for trin. Passager med dette symbol " " indikerer oplistninger.. Måleenheder Hvis ikke andet er angivet, er alle mål i millimeter... Symboler, Betegnelser Symbol Betegnelse Personskade Elektrisk stød! Andre situationer WPL / 7 / 7

4 Betjening Sikkerhed. Sikkerhed. Brug ifølge tiltænkt anvendelsesformål Enheden er beregnet til opvarmning af bygninger. Vær opmærksom på de anvendelsesgrænser, som er angivet i datatabellen. Enhver anden eller afvigende form for brug regnes som værende i strid med det tiltænkte anvendelsesformål. Til den formålsbestemte anvendelse hører også iagttagelse af denne vejledning. Anlægget må kun anvendes, når det er komplet installeret med alt sikkerhedsudstyr. Personskade! Hvis apparatet skal betjenes af børn eller af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller åndelige evner, skal man sikre sig, at dette kun sker under opsyn eller efter behørig undervisning forestået af en person, der er ansvarlig for sikkerheden. Hold børn under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet!. CE-mærkning CE-mærkningen tilkendegiver, at anlægget opfylder alle grundlæggende krav. EMC-direktiv 00/08/EF vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet Lavspændingsdirektiv 006/9/EF Direktiv vedrørende trykudstyr 97//EF. Anlægsbeskrivelse. Brugsegenskaber Apparatet er en varmepumpe til opvarmning, der fungerer som luft/vand-varmepumpe. Der trækkes varme ud af udendørsluften ved et lavt temperaturniveau, hvorefter denne varme afgives til opvarmningsvandet ved et højere temperaturniveau. Opvarmningsvandet kan opvarmes til en fremløbstemperatur på indtil 60 C. Yderligere brugsegenskaber: Egnet til gulvvarme og radiatorvarme. Varmepumpen arbejder mest effektivt på et lavtemperaturvarmesystem. Optager varme fra udendørsluften helt ned til 0 C udendørstemperatur Korrosionsbeskyttede, ydre beklædningsdele af varmforzinket stålplade med ekstra pulverlakering. Indeholder alle komponenter og sikkerhedstekniske anordninger, som er nødvendige for driften. Indeholder et ubrændbart sikkerhedskølemiddel. Varmepumpestyringen er nødvendig for den centrale regulering af varmeanlægget.. Funktionsmåde Der trækkes varme ud af udendørsluften via luftsidens varmeveksler (fordamperen). Det fordampede kølemiddel bliver komprimeret med en kompressor. Dertil skal der bruges elektrisk energi. Denne elektriske energi bidrager til at opvarme rummet. Ved lufttemperaturer under ca. +7 C sætter luftfugtigheden sig på fordamperens lameller som rim. Denne rimdannelse bliver automatisk afrimet. Det vand, der dannes ved afrimningen, opsamles i afrimningskarret og ledes væk via en slange. Ved afslutning af afrimningsfasen skifter varmepumpen automatisk tilbage til opvarmningsdrift.! Fare for beskadigelser! Ved bivalent drift kan varmepumpen blive gennemstrømmet af returløbsvand fra den anden varmeproduktionsenhed. Vær opmærksom på, at temperaturen i returløbsvandet maksimalt må være 60 C.. Betjening Betjeningen sker udelukkende med varmepumpestyringen. Derfor skal varmepumpestyringens betjenings- og installationsvejledning iagttages.. Vedligeholdelse og pleje! Fare for beskadigelser! Vedligeholdelsesarbejder, som f.eks. kontrol af den elektriske sikkerhed, må kun udføres af en fagmand. Beskyt anlægget imod støv og snavs under byggefasen. Det er tilstrækkeligt at pleje kunststof- og pladedele med en fugtig klud. Der må ikke anvendes skurende eller opløsende rengøringsmidler!! Giv agt! Hold luftindgangs- og udgangsåbningerne fri for sne og blade. Kontrollér kondensatafløbet mindst én gang om måneden (visuel kontrol). Fjern straks forurening og tilstopninger.! Instruks! Varmepumpens kølekredsløb skal én gang om året kontrolleres for tæthed ifølge FORORDNING (EF) nr. 8/006. Tæthedskontrollen skal dokumenteres i journalen. WPL / 7 / 7

5 Betjening Hvad gør jeg, hvis Hvad gør jeg, hvis Der opstår fejl på enheden Fejl Årsag» Afhjælpning der ikke er varmt vand, eller varmesystemet forbliver koldt. Sikringen er defekt. Kontrollér sikringen i husets installation. Dansk andre fejl Ring til fagmanden, hvis du ikke kan fjerne årsagen. Meddel nummeret på typeskiltet til fagmanden for at få bedre og hurtigere hjælp. Typeskiltet findes øverst på forreste højre eller venstre side af anlæggets kabinet. Eksempel *xxxxxxxxxxxxxxxxxx* Montageanweisung beachten! Dichtheit geprüft! Enhedsnummer Made in Germany 6_0_0_0 WPL / 7 / 7

6 Sikkerhed 7. Sikkerhed Installation, idriftsættelse samt vedligeholdelse og reparation af apparatet må kun forestås af en fagmand. 7. Generelle sikkerhedsanvisninger Vi kan kun garantere fejlfri funktion og driftssikkerhed, hvis der anvendes originalt tilbehør til anlægget samt originale reservedele. 7. Forskrifter, standarder og bestemmelser Alle nationale og regionale forskrifter og bestemmelser skal overholdes. 8. Anlægsbeskrivelse Til opstilling udendørs har apparatet en ekstra frostbeskyttelse af varmtvandsledningerne. Den integrerede frostbeskyttelse kobler automatisk cirkulationspumpen i varmepumpekredsløbet til ved +8 C og sikrer derved en cirkulation i alle vandførende dele. Hvis temperaturen falder i bufferbeholderen, kobles varmepumpen automatisk til, senest ved underskridelse af + C. 9. Installation 9. Støjemission Apparatet støjer mere på luftindgangssiden og luftudgangssiden end på de to lukkede sider. Iagttag derfor nedenstående anvisninger. Værdien for lydeffektniveauet for den pågældende opstillingsvariant findes i datatabellen. Sørg for, at luftindgangsretningen stemmer overens med hovedvindretningen. Luften bør ikke suges ind imod vinden. Sørg for, at luftindgangen eller -udgangen ikke rettes imod støjfølsomme rum i huset (f.eks. soveværelse). Græsflader og beplantninger bidrager til at reducere udbredelse af støjen. Støjudbredelsen kan reduceres ved hjælp af tykke palisader, som opstilles omkring apparatet. Undgå opstilling på store, lydhårde overflader (f.eks. flisebelægning). Undgå opstilling imellem reflekterende bygningsvægge. Reflekterende bygningsvægge kan forhøje støjniveauet. 8. Leveringsomfang Beklædningsdelene til apparatet leveres i en særskilt emballage. 8.. Standardenhed Betjenings- og installationsvejledning Typeskilt 8.. Beklædningsdele Betegnelse Overdækningsplade Luftomstyringskappe For-/bagvæg Sidevægge Sokkelafdækning Stk. dele dele dele dele dele 8. Tilbehør Betegnelse Varmepumpestyring i vægkabinet, WPMW II Varmepumpestyring til indbygning i kontrolkabinettet, WPMS II Varme-fjernindstilling FE7 Varme-fjernindstilling FEK Anlægssensor AVF 6 Afrimningssensor TF 6 6 WPL / 7 / 7

7 Installation 9. Underlag Underlaget skal være vandret, jævnt, stabilt og slidfast. Sørg for, at apparatet er tilgængeligt på alle sider. Der skal være en minimumsafstand på m til væggen på luftudgangssiden. Lagttag kapitlet "Støjemission"! Der skal udføres en udsparing i underlaget til de vand- eller el-installationsledninger, der skal føres ind i apparatet nedefra. Iagttag i denne forbindelse kapitel "Montering/Opstilling". Eksempel: Fundament med udsparing FARE Elektrisk stød! Udfør alle elektriske tilslutnings- og installationsarbejder ifølge nationale og lokale forskrifter. FARE Elektrisk stød! Tilslutningen til lysnettet må kun ske via en fast tilslutning. Anlægget skal kunne adskilles fra lysnettet med en sikkerhedsafstand på mm på alle poler. Dette krav gælder for kontaktorer, LS-kontakter, sikringer, osv. I henhold til VDE 098- skal der installeres følgende ledningstværsnit ifølge sikringen: Sikring C 6 A C A Ledningstværsnit, mm², mm² ved kun to belastede korer og installation på en væg eller i el-installationsrør på en væg. 6,0 mm² ved installation i en væg.,0 mm² ved installation af en flerkoret ledning på en væg eller i el-installationsrør på en væg. De elektriske data er angivet i datatabellen. Til Bus-ledningen skal der bruges en ledning J-Y (St) xx0,8 mm². De strømkredse til anlægget og styringen skal sikres separat. Dansk 6_0_0_8 Luftudgang Luftindgang Hovedvindretning Udsparing Beskyt frem- og returløbsledningerne og de elektriske ledninger imod beskadigelse og fugtighed ved hjælp af et installationsrør. Beskyt fremløbs- og returledningen imod frost med en tilstrækkelig varmeisolering. Den krævede isolationstykkelse er beskrevet i energispareforordningen. Anvend kun vejrbestandige el-ledninger ifølge VDE Varmepumpestyring WPM II Varmepumpestyringen WPM II er nødvendig for drift af apparatet. Den styrer varmepumpen og regulerer varmesystemet. 9. Bufferbeholder For at sikre en fejlfri drift af apparatet er det tvingende nødvendigt at montere en bufferbeholder. Bufferbeholderen tjener ikke kun til hydraulisk frakobling af flowet i varmepumpe- og varmekredsløbene, men især som energikilde til afrimning af fordamperen. 9. Elektrisk installation! Fare for beskadigelser! Den angivne spænding skal stemme overens med lysnetspændingen. Bemærk typeskiltet. WPL / 7 / 7 7

8 Montage 0. Montage 0. Transport Sørg ved transport for, at enhedens tyngdepunkt befinder sig i det område, hvor kompressoren er monteret. Beskyt enheden imod kraftige stød under transport. Ved trange transportbetingelser kan enheden også transporteres skråt. 0. Generelt ffstil standardenheden på det forberedte underlag. Vær i den forbindelse opmærksom på luftudgangsretningen. ffnivellér anlægget ved at indstille fødderne. ffskru de monteringsskruer ud af standardenhedens ramme, og opbevar dem. Der findes fire skruer øverst i rammen til fastgørelse af afdækningspladerne. Der findes 8 skruer til fastgørelse af omstyringskapperne. ffmontér først beklædningerne efter at de elektriske og hydrauliske tilslutninger er udført. 0. Opstilling Ved opstilling skal vand- og elinstallationsledningerne føres ind i apparatet nedefra igennem åbningen i bunden. 0. Varmtvandstilslutning Varmepumpeanlægget skal udføres af en fagmand i henhold til vandinstallationsplanerne, der findes i planlægningsdokumentationen. ffskyl ledningssystemet grundigt igennem, inden varmepumpen tilsluttes. Fremmedlegemer såsom svedperler, rust, sand, tætningsmateriale... påvirker varmepumpens driftssikkerhed. 0. Iltdiffusion! Fare for beskadigelser! Derfor skal åbne varmeanlæg eller stålrørinstallationer i forbindelse med diffusionsutætte plastrørs-gulvvarmeanlæg undgås. Ved diffusions-utætte plastrørs-gulvvarmeanlæg eller åbne varmeanlæg kan der ved brug af stålradiatorer eller stålrør forekomme korrosion på ståldelene pga. iltdiffusion. Korrosionsprodukterne, som fx rustslam, kan ophobe sig i varmepumpens kondensator, og den mindre rørdiameter kan medføre, at varmepumpens effekt aftager eller at pressostaten slår fra. 0.6 Fyldning af varmeanlæg Vandbeskaffenhed For at forhindre beskadigelse på grund af stendannelse skal følgende iagttages ved påfyldning af anlægget med varmevand: Vandets samlede hårdhed skal være < dh. Summen af jordalkaliske stoffer i vandet skal være < 0,8 mmol/l, Advarsel! Der må ikke anvendes helt afsaltet vand eller regnvand, da dette medfører forstærket korossion. Egnede apparater til afhærdning og til fyldning og skylning af varmeanlæg kan lejes hos vores kundeservice eller hos de autoriserede forhandlere. Udluftning af varmeanlægget Udluft rørledningssystemet omhyggeligt. Betjen derved også den udluftningsventil, der er indbygget i varmepumpens varmefremløb Kabelkanal Elektriske tilslutningsledninger Kondensat-udløbsslange Varmefremløb Varmereturløb 6 Installationsrør til el-tilslutningsledninger og opvarmningens fremløbs- og returløbsledning 7 Singles-fyldning 8 Betonfundament 6_0_0_0 0.7 Kondensatudløb Der er fra fabrikkens side monteret et rør på afrimningskaret til udledning af kondensvand. Røret ender i nærheden af åbningen i bundpladen. Til afledning af kondensatet leveres en to meter lang slange med vinkelstik-forbindelse sammen med enheden. 0.8 Anden varmegenerator Ved bivalente systemer skal varmepumpen altid være integreret i returløbet til den anden varmekilde (f.eks. oliefyr). 8 WPL / 7 / 7

9 Elektrisk tilslutning. Elektrisk tilslutning.. Elektriske tilslutninger. Generelt Iagttag varmepumpestyringens betjenings- og installationsvejledning. Tilslutningsarbejdet må kun udføres af autoriserede elektrikere i henhold til denne vejledning! Der skal foreligge en godkendelse til at tilslutte anlægget fra den ansvarlige elforsyningsvirksomhed. Dansk. Tilslutningsboks Tilslutningsboksen befinder sig på luftudgangssiden. X kompressor: L, L, L, N, PE X Styring: L, N, PE X Lavspænding: BUS High H Bus Low L BUS Stel/Jord BUS " + " (tilsluttes ikke) 6_0_0_9! Giv agt! Apparatets kompressor kan kun løbe i én omdrejningsretning. Hvis apparatet bliver forkert tilsluttet, forbliver kompressoren i drift i 0 sekunder og slukker derefter. 6_0_0_ I dette tilfælde vises fejlmeddelelsen "Ingen effekt" på varmepumpestyringen. Skift i dette tilfælde drejefeltets retning ved at bytte om på to faser. Der skal anvendes tilslutningskabler, som er i overensstemmelse med forskrifterne. fffør de elektriske ledninger igennem kabelgennemføringerne med trækaflastninger. ffkontrollér funktionen af trækaflastningerne. fftilslut cirkulationspumpen til varmeanlægget og bufferbeholderen til varmepumpestyringen ifølge planlægningsdokumentationen. WPL / 7 / 7 9

10 Elektrisk tilslutning. Montering af beklædningsdele ffsæt forenden af afdækningerne på enheden, og skub dem imod midten. Sørg derved for, at laskerne på dækslet går i indgreb i hullerne i huset. fffastgør afdækningerne med to skruer i hver. ffhægt omstyringskapperne på ophængningslisterne foroven og forneden. 6_0_0_ ffhægt de nederste sidevægge på ophængningslisterne på enheden. Indfør samtidigt laskerne, der er anbragt forneden på sidevæggene, ind i de dertil beregnede slidser i enhedens ramme. D _0_0_ fffastgør omstyringskapperne med to skruer i hver. 6_0_0_ 0 WPL / 7 / 7

11 Elektrisk tilslutning ffhægt for- og bagvæggen på afdækningernes ophængningslister. Indfør samtidigt laskerne, der er anbragt forneden på væggene, ind i de dertil beregnede slidser i enhedens ramme. fflås for- og bagvæggen for at sikre imod, at enheden bliver åbnet af uvedkommende, med de dertil beregnede fastgørelseslasker nederst på enhedens ramme. fffastgør sokkelafdækningerne i siden ved at de går i indgreb i enhedens ramme. fffastgør den forreste og bageste sokkelafdækning ved, at de går i indgreb i sokkelafdækningerne i siderne. Dansk 6_0_0_6 6_0_0_7 f f Klæb det medleverede typeskilt fast øverst foran på apparatets højre eller venstre side, så det er fuldt synligt. WPL / 7 / 7

12 Idriftsættelse. Idriftsættelse Varmepumpestyringen WPM II er nødvendig for drift af apparatet. På denne enhed foretages alle nødvendige indstillinger før og under driften. Alle indstillinger i varmepumpestyringens idriftsættelsesliste, idriftsættelse af apparatet og undervisning af betjeningspersonalet skal udføres af en autoriseret fagmand. Idriftsættelse skal udføres ifølge denne installationsvejledning og varmepumpestyringens betjenings- og installationsvejledning. Til idriftsættelse kan brugeren tilkalde vores kundeservice for egen regning. Hvis dette anlæg anvendes til erhvervsmæssige formål, skal bestemmelserne i bedriftssikkerhedsforordningen iagttages vved idriftsættelsen. Yderligere oplysninger fås hos de ansvarlige myndigheder. Efter idriftsættelsen skal idriftsættelsesprotokollen i denne vejledning udfyldes.. Kontrol før idriftsættelse Kontrollér nedennævnte punkter inden idriftsættelsen. Varmeanlæg Er varmeanlægget blevet fyldt til det korrekte tryk, og er hurtigudluftningen åbnet? Temperatursensor Er den udvendige sensor og returløbssensoren rigtigt tilsluttet og placeret? Nettilslutning Er strømtilslutningen korrekt udført?. Første idriftsættelse.. Indstilling af varmekurve Effektiviteten af en varmepumpe reduceres med stigende fremløbstemperatur. Derfor skal varmekurven indstilles omhyggeligt. En for højt indstillet varmekurve medfører, at zone- og termostatventilerne lukker, så det krævede mindste flow i varmekredsløbet eventuelt underskrides. Følgende trin hjælper til at indstille varmekurven korrekt: Åbn termostat- eller zoneventilerne i et referencerum (f.eks. dagligstue eller badeværelse) helt. Vi anbefaler, at der ikke monteres termostat- eller zoneventiler i referencerum. Regulér temperaturen i disse rum via en fjernbetjening. Tilpas varmekurven sådan ved forskellige udetemperaturer (f.eks. 0 C og +0 C), at temperaturen indstiller sig til den ønskede værdi i referencerummet. Vejledende værdier til starten: Hvis der ikke er installeret nogen fjernbetjening, medfører en forhøjelse af parameteren "Rumtemperatur" en parallelforskydning af varmekurven. Hvis rumtemperaturen er for lav ved lave udetemperaturer, skal parameteren "Varmekurve" forhøjes. Sænk ikke temperaturen i hele bygningen ved at lukke ned for alle zone- eller termostatventiler, men ved at anvende reduktionsprogrammet. Hvis alt er korrekt udført, kan man opvarme systemet til den maksimale driftstemperatur og udlufte endnu en gang.! Fare for beskadigelser! Ved installeret gulvvarme skal man være opmærksom på den maksimalt tilladte temperatur for denne gulvvarme.. Betjening og drift! Fare for beskadigelser! Strømforsyningen må ikke afbrydes, heller ikke uden for opvarmningsperioden. Ved afbrudt strømforsyning er den aktive frostsikring af anlægget ikke garanteret. Anlægget må ikke slukkes om sommeren. WPM II har en automatisk omskiftning mellem sommer- og vinterdrift.. Sådan sættes anlægget ud af drift Hvis det er nødvendigt at sætte anlægget ud af drift, skal WPM II sættes på standby. Sikkerhedsfunktionerne til beskyttelse af anlægget bliver derved opretholdt (fx frostsikring).! Fare for beskadigelser! Tøm vandet af anlægget, når varmepumpen er fuldstændigt slukket og der er fare for frost.. Vedligeholdelse FARE Elektrisk stød! Afbryd anlægget fra lysnettet på alle poler, inden beklædningsdelene tages af! Kontrollér kondensatudløbet (visuel kontrol). Fjern straks forurening og tilstopninger. Fordamperlamellerne, som er tilgængelige efter aftagning af beklædningsdelene på venstre side, skal af og til renses for løv og anden forurening. Parameter Gulvvarme Radiatoropvarmning Varmekurve 0, 0,8 Reguleringsdynamik rumtemperatur C C Hvis rumtemperaturen er for lav i overgangstiden (ca. 0 C udendørstemperatur) skal parameteren "Rumtemperatur" forhøjes. WPL / 7 / 7

13 Fejlafhjælpning. Fejlafhjælpning Iagttag varmepumpestyringens betjenings- og installationsvejledning. Hvis fejlen i tilfælde af driftsforstyrrelse ikke kan findes ved hjælp af varmepumpestyringen, skal man i nødstilfælde åbne kontaktskabet og kontrollere indstillingerne på IWS II. Denne kontrol må kun udføres af en fagmand.. Lysdioder Lysdioder på IWS Dansk. Skydekontakt på IWS II.. Skydekontakt "VP-type" på IWS II Kontrol af indstillingerne på IWS II BA BA 6_0_0_09 BA Skydekontakt (VP-type) Skydekontakt (BA) Ved hjælp af skydekontakten (VP-type) forvælges forskellige varmepumpetyper. Indstillingen er fra fabrikkens side sat til 9 for dette apparat. Kontrollér, om skydekontakten (VP-type) er korrekt indstillet... Skydekontakt "BA" på IWS II Kontakt : altid ON Kontakt : altid OFF Kontakt : altid OFF Kontakt : altid OFF BA 6_0_0_09 6_0_0_068 Lysdioder Reset-knap Rød LED: Blinker eller lyser konstant: LED'en blinker, når der opstår en varmepumpefejl én gang. Apparatet bliver slukket. Hvis der inden for driftstimer opstår mere end fejl, lyser den røde LED konstant. Apparatet slukkes permanent. I begge tilfælde bliver fejlen optaget i fejllisten på WPM II. Efter afhjælpning af fejlen kan driften genoptages efter 0 minutter, og LED'en slukker. Til sletning af fejl på IWS skal man vælge Reset VP og resette IWS ved at trykke på PRG-tasten. Den interne tæller bliver derved nulstillet. Fejl, som angives ved hjælp af LED'en: Højtryksfejl, Lavtryksfejl, Hardwarefejl på IWS. (se fejlliste WPM II) Grøn LED midt: LED'en blinker under initialisering og lyser konstant efter vellykket tildeling af busadressen. Først når dette er sket, er der kommunikation med WPM II.. Resetknap Hvis IWS blev forkert initialiseret, kan indstillingerne tilbagestilles med denne knap. Iagttag også kapitlet "Ny initialisering af IWS" i varmepumpestyringens betjenings- og installationsvejledning. WPL / 7 / 7

14 Installation Tekniske data. Tekniske data. Ledningsdiagram, del WPL WPL 7 X ERR L N PE 6 X H L A/X60 X X X9 X6 X 6 F0 >T K A A X0 A K A X8 A X 7 6 K. A A X X7 X Y E p > N E T M > u T M > p F M8 M F8 6_0_0_77_ A Integreret varmepumpestyring (IWS) A Ekstra printkort, ventilator / ekspansionsventil (ZPLE) B Temperatursensor, varmepumpefremløb - KTY B Temperatursensor, varmepumpereturløb - KTY B Temperatursensor, varmgas - KTY B6 Temperatursensor indsugningsluft - PT000 B7 Temperatursensor kompressorindgang - PT000 B8 Temperatursensor fordamperudgang - PT000 B9 Temperatursensor, frostbeskyttelse - KTY B0 Temperatursensor indsprøjtning - PT000 E Oliesumpopvarmning E Røropvarmning F Højtrykspressostat F8 Motorbeskyttelseskontakt F9 Sikring, ventilator K Sikkerhedsskærm M Motor, kompressor M6 Motorventilator M7 Stepmotor, elektrisk ekspansionsventil M8 Stepmotor, elektrisk indsprøjtningsventil N Differenstrykafbryder, afrimning P Højtrykssensor P Lavtrykssensor Q Kontaktor, Softstart X Tilslutningsklemmer X Tilslutningsklemkasse, lavspænding X Lysnettilslutningsklemme X Tilslutningsklemme, styring X9 IWS stik -polet - styring X0 IWS stik -polet - bus X Tilslutningsklemme, oliesumpopvarmning X Støttepunkt, jording X IWS stik -polet - elektrisk ekspansionsventil X IWS stik 7-polet - sensorer X IWS stik 6-polet - temperatursensorer WPL / 7 / 7

15 Installation Tekniske data. Ledningsdiagram, del WPL WPL 7 Dansk X H L + X/ X/ X PE N L L L X6 X6 X6 X60 A X6 X6 X F9 F9 X 6 X0 X0 X K. 6 A X 7 6 X9 6 K X X0 R R R X7 K 6 T T T M8 M M7 M T T B p B P p P T T B9 T B0 T B8 T B7 T B6 B M ~ N L PE M6 M ~ N L PE M6 M ~ M 6_0_0_77_ X6 IWS stik -polet - ventilator X7 IWS stik -polet - elektrisk indsprøjtningsventil X8 IWS stik, -polet - DHC X9 Tilslutningsklemme, tryksensorer X0 Tilslutningsklemme, jord for temperatursensor X60 ZPLE stik -polet - forsyningsspænding X6 ZPLE stik -polet - ground X6 ZPLE stik -polet - ventilatorindgang X6 ZPLE stik -polet - ventilatorudgang X6 ZPLE stik -polet - ventilatorudgang Y Skifteventil WPL / 7 / 7

16 Betjening Tekniske data. Ledningsdiagram, del WPL 7 ERR L N PE X 6 X H L A/X60 X X X9 X6 X 6 F0 >T K A A X0 A K A X8 A X 7 6 K. A A X X X7 A X68 X69 X66 X Y E p > N E T M > u T M > p F M8 M M7/ M F8 6_0_0_9 A Integreret varmepumpestyring (IWS) A Ekstra printkort, ventilator / ekspansionsventil (ZPLE) B Temperatursensor, varmepumpefremløb - KTY B Temperatursensor, varmepumpereturløb - KTY B Temperatursensor, varmgas - KTY B6 Temperatursensor indsugningsluft - PT000 B7 Temperatursensor kompressorindgang - PT000 B8 Temperatursensor fordamperudgang - PT000 B9 Temperatursensor, frostbeskyttelse - KTY B0 Temperatursensor indsprøjtning - PT000 E Oliesumpopvarmning E Røropvarmning F Højtrykspressostat F8 Motorbeskyttelseskontakt F9 Sikring, ventilator K Sikkerhedsskærm M Motor, kompressor M6 Motorventilator M7 Stepmotor, elektrisk ekspansionsventil M8 Stepmotor, elektrisk indsprøjtningsventil N Differenstrykafbryder, afrimning P Højtrykssensor P Lavtrykssensor Q Kontaktor, Softstart X Tilslutningsklemmer X Tilslutningsklemkasse, lavspænding X Lysnettilslutningsklemme X Tilslutningsklemme, styring X9 IWS stik -polet - styring X0 IWS stik -polet - bus X Tilslutningsklemme, oliesumpopvarmning X Støttepunkt, jording X IWS stik -polet - elektrisk ekspansionsventil X IWS stik 7-polet - sensorer X IWS stik 6-polet - temperatursensorer 6 WPL / 7 / 7

17 Installation Tekniske data. Ledningsdiagram, del WPL 7 X H L + X/ X/ X PE N L L L Dansk X6 X6 X6 X60 A X6 X6 X F9 F9 X 6 X0 X0 X K. 6 A X 7 6 X9 6 K X X0 R R R X7 A X69 X66 X68 K 6 X T T T M8 M M7/ M M M7/ T T B p B P p P T T B9 T B0 T B8 T B7 T B6 B M ~ N L PE M6 M ~ N L PE M6 M ~ M 6_0_0_9 X6 IWS stik -polet - ventilator X7 IWS stik -polet - elektrisk indsprøjtningsventil X8 IWS stik, -polet - DHC X9 Tilslutningsklemme, tryksensorer X0 Tilslutningsklemme, jord for temperatursensor X Tilslutningsklemme, ekspansionsventil X60 ZPLE stik -polet - forsyningsspænding X6 ZPLE stik -polet - ground X6 ZPLE stik -polet - ventilatorindgang X6 ZPLE stik -polet - ventilatorudgang X6 ZPLE stik -polet - ventilatorudgang Y skifteventil WPL / 7 / 7 7

18 Tekniske data. Datatabel Effektdata gælder for nye apparater med rene varmevekslere. WPL WPL 7 WPL Varmeeffekt i henhold til EN Varmeeffekt ved A0/W (EN ) kw,0 0,0,60 Varmeeffekt ved A7/W (EN ) kw,66 7, 9,87 Varmeeffekt ved A/W (EN ) kw 9, 6,6 9,9 Varmeeffekt ved A-7/W (EN ) kw,0,0,90 Effektforbrug Strømforbrug ventilator varme max. kw 0,6 0,6 0,6 Energiforbrug i henhold til EN Effektoptagelse ved A0/W (EN ) kw,60 7,0 8,90 Energiforbrug ved A7/W (EN ) kw, 7,06 8,76 Effektoptagelse ved A/W (EN ) kw,8 7,8 9, Effektoptagelse ved A-7/W (EN ) kw,60 7, 8,90 Effekttal i henhold til EN Effekttal ved A0/W (EN ),0,0,80 Effekttal ved A7/W (EN ),9,8, Effekttal ved A/W (EN ),9,,8 Effekttal ved A-7/W (EN ),70,0,70 Lydniveauer Støjniveaumåler (EN 0) db(a) Lydtryksniveau i m afstand i frit felt db(a) Lydtryksniveau i m afstand i frit felt db(a) 9 Lydtryksniveau i 0 m afstand i frit felt db(a) 9 Anvendelsesgrænser Max tilladt tryk MPa 0, 0, 0, Anvendelsesgrænse varmeside min C Anvendelsesgrænse varmeside max C Indsatsgrænse varmekilde min. C Indsatsgrænse varmekilde maks. C Elektriske data Ydelsesoptagelse maks. kw 0,8,, Afsikring styring A x B 6 x B 6 x B 6 Afsikring kompressor A x C x C x C Faser styring /N/PE /N/PE /N/PE Faser kompressor /N/PE /N/PE /N/PE Nominel spænding V Nominel kompressor V Frekvens Hz Startstrøm (med/uden startstrømsbegrænser) A 6/- 70/- 78 Driftsstrøm max A 0 Udførelser Kondensatormateriale.0/Cu.0/Cu.0/Cu Kølemiddel R07 C R07 C R07 C Afrimningsart Kredsløbsvending Kredsløbsvending Kredsløbsvending Beskyttelsesart (IP) IPB IPB IPB Påfyldningsmængde kølemiddel kg 6,7 7, 7, Dimensioner Højde (udendørsopstilling) mm Bredde (udendørsopstilling) mm Dybde (udendørsopstilling) mm Vægte Vægt kg Tilslutninger Tilslutning varme-frem- / -tilbageløb G G G Værdier Trykdifference på varmesiden hpa Volumentstrøm varme min. m³/h,, Volumenstrøm på varmesiden m³/h,0, Volumenstrøm på varmekildesiden m³/h WPL / 7 / 7

19 Tekniske data Dansk WPL / 7 / 7 9

20 Tekniske data.6 Effektdiagram WPL.6. Varmeeffekt WPL Y Varmeeffekt [kw] X Indgangstemperatur for WQA-medium [ C] Fremløbstemperatur C Fremløbstemperatur C Fremløbstemperatur C 8_0_0_ Strømforbrug WPL Y Strømforbrug [kw] X Indgangstemperatur for WQA-medium [ C] Fremløbstemperatur C Fremløbstemperatur C Fremløbstemperatur C 8_0_0_000 0 WPL / 7 / 7

16. Idriftsættelsesprotokol 20 GARANTI MILJØ OG GENBRUG

16. Idriftsættelsesprotokol 20 GARANTI MILJØ OG GENBRUG BETJENING 1. Generelle henvisninger 3 1.1 Gældende dokumenter 3 1.2 Sikkerhedsanvisninger 3 1.3 Andre markeringer i denne dokumentation 3 1.4 Målenheder 3 2. Sikkerhed 4 2.1 Hensigtsmæssig anvendelse 4

Læs mere

WPL 33 Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning

WPL 33 Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning WPL 33 Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning Teknik til velvære Indhold Side 1 Generelt 2 1.1 Anlægsbeskrivelse 2 1.2 Funktionsmåde 2 1.3 Hensigtsmæssig drift 2 1.4 Uhensigtsmæssig drift 2 1.5

Læs mere

BETJENING OG INSTALLATION

BETJENING OG INSTALLATION BEJENING OG INSALLAION Luft vand-varmepumpe»» WPL AS»» WPL A»» WPL AS INDHOLD BEJENING. Generel vejledning. Sikkerhedsanvisninger. Andre markeringer i denne dokumentation. Måleenheder. Effektdata iht.

Læs mere

WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning

WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning Indhold Side 1 Generelt 2 1.1 Anlægsbeskrivelse 2 1.2 Funktionsmåde 2 1.3 Hensigtsmæssig drift 2 1.4 Uhensigtsmæssig drift 2

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg.

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder WKS Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder: enkel, hurtig og effektiv luft/vandvarmepumpe for opstilling

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe www.mevp.dk GRUPPE AN NN PE N KI ÅRS GARANTI AN GRUP Luft-vand varmepumpe EN NN ECODAN AN GRUPP 5 NN KI N KI Spar penge med den nye Ecodan Next Generation - det støjsvage, effektive og miljøvenlige varmesystem,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Varmepumpestyringen WPM-1 NY Wolf Easy Connect System fra FW 1.40 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com Bedre indeklima med Grander Grander Teknologi i varmesystemer www.grander.com Unaturlige forhold giver ofte problemer i varmekredsløb I varmekredsløb har vand vanskelige og unaturlige betingelser. Det

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

:: 8 gode grunde til at vælge

:: 8 gode grunde til at vælge :: 8 gode grunde til at vælge NeoTherm gulvvarme NeoTherm gulvvarme Fremtidens opvarmningssystem :1: Hygiejnisk og allergivenligt Gulvvarme giver et sundt indeklima for alle undtagen husstøvmider NeoTherm

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg Jordvarme vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

GECO 2 -BRUGG. Geotermisk opvarmning med CO 2 til gavn for miljøet

GECO 2 -BRUGG. Geotermisk opvarmning med CO 2 til gavn for miljøet Geotermisk opvarmning med CO 2 til gavn for miljøet Henter varmen i jorden CO 2 neutral Den geotermiske varmesonde GECO 2 -BRUGG fra Fontenay Rør A/S gør det muligt at hente varme ud af undergrunden med

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

WPMW II, WPMS II Varmepumpestyring til varmepumper Brugs- og monteringsvejledning

WPMW II, WPMS II Varmepumpestyring til varmepumper Brugs- og monteringsvejledning WPMW II, WPMS II Varmepumpestyring til varmepumper Brugs- og monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Betjeningsvejledning 2 1 Oversigt over anlægget 2 1.1 Anlægsbeskrivelse 2 1.2 Brugs- og monteringsvejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning Vinkøleskab LIFETEC MD 37117 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere