BETJENING OG INSTALLATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENING OG INSTALLATION"

Transkript

1 BEJENING OG INSALLAION Luft vand-varmepumpe»» WPL AS»» WPL A»» WPL AS

2 INDHOLD BEJENING. Generel vejledning. Sikkerhedsanvisninger. Andre markeringer i denne dokumentation. Måleenheder. Effektdata iht. standard. Sikkerhed. Formålsbestemt anvendelse. Sikkerhedsanvisninger. CE-mærkning. Apparatbeskrivelse. Brugsegenskaber. Funktionsmåde. Indstillinger. Vedligeholdelse og pleje 6. Problemafhjælpning INSALLAION 7. Sikkerhed 6 7. Generelle sikkerhedsinstruktioner 6 7. Forskrifter, standarder og bestemmelser 6 8. Apparatbeskrivelse 6 8. Standardlevering 6 8. ilbehør 6 9. Forberedelser 6 9. Støjemission 6 9. Mindsteafstande 7 9. Forberedelse af montagestedet 7 9. Installér forsyningsledninger 8 9. Varmepumpestyring WPM Bufferbeholder Forberedelse af den elektriske installation 8 0. Installation 9 0. ransport 9 0. Opstilling 9 0. Varmtvandstilslutning 9 0. Fremløbs- og returtilslutning 9 0. Montering af stikforbindelse Iltdiffusion Fyldning af varmesystemet Minimum-volumenstrøm 0.9 Kondensatafløb 0.0 Ekstern ekstra varmegenerator 0. Elektrisk tilslutning. Idriftsætning 6. Kontroller inden idriftsætningen 6. Drift med ekstern, ekstra varmegenerator 6. Indstillinger 7. Betjening og drift 7. Sådan sættes anlægget ud af drift 7. Vedligeholdelse 7. Fejlafhjælpning 8. Lysdioder (LED) 0. Reset-knap 0. Nulstilling af sikkerhedstemperaturbegrænser 0. ekniske data. Mål og tilslutninger. El. ledningsdiagram WPL AS WPL AS en-faset). LedningsdiagramEl. ledningsdiagram WPL A (trefaset) 6. Varmeeffektdiagram WPL AS 8. Diagram brugsvandseffekt WPL AS 8.6 Varmeeffektdiagram WPL A 9.7 Diagram brugsvandseffekt WPL A 9.8 Varmeeffektdiagram WPL AS 0.9 Diagram brugsvandseffekt WPL AS 0.0 Datatabel GARANI MILJØ OG GENBRUG WPL A WPL AS

3 BEJENING Generel vejledning BEJENING. Generel vejledning Kapitlet Betjening henvender sig både til apparatets bruger og fagmanden. Kapitlet Installation henvender sig til fagmanden. Bemærk Læs denne vejledning omhyggeligt inden brug, og opbevar den. Giv i givet fald vejledningen videre til den efterfølgende bruger.. Sikkerhedsanvisninger.. Opbygningen af sikkerhedsanvisningerne. Andre markeringer i denne dokumentation Symbol Bemærk Generelle henvisninger kendetegnes med symbolet, der vises her ved siden af. fflæs henvisningsteksten omhyggeligt igennem. Betydning (skader på apparat, følge- og miljøskader) Bortskaffelse af apparater ffdette symbol gør opmærksom på, at du skal gøre noget. De nødvendige handlinger beskrives trin for trin. Symbol Betydning Apparat må ikke tildækkes DANSK SIGNALORD Faretype Her angives mulige følger, hvis sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes. ffher anføres foranstaltninger til at afværge faren... Symboler, faretype Symbol.. Signalord SIGNALORD FARE ADVARSEL FORSIGIG Faretype Personskade Elektrisk stød Forbrænding (Fare forbrænding, skoldning) Betydning Anvisninger, som medfører alvorlige personskader eller dødsfald, hvis de ikke overholdes. Anvisninger, som kan medføre alvorlige personskader eller dødsfald, hvis de ikke overholdes. Anvisninger, som kan medføre middelsvære eller lettere personskader, hvis de ikke overholdes.. Måleenheder Bemærk Hvis ikke andet er angivet, er alle mål i millimeter.. Effektdata iht. standard Forklaring til beregning og fortolkning af de angivne effektdata iht. standard... EN De effektdata, der især forekommer i tekst, diagrammer og tekniske datablade, er tilvejebragt på baggrund af måleforholdene i den standard, der er angivet i overskriften til dette afsnit, hvor det ved afvigelse fra denne standard ved effektdata for varmepumper til luft-vand-inverter ved kildetemperaturer på > -7 C drejer sig om værdier ved delvis drift og den i denne forbindelse procentuelle vægtning i området for delvis drift i EN 8, og som det fremgår af EHPA-kvalitetsmærkets reguleringer. Ovennævnte målebetingelser modsvarer som regel ikke helt de eksisterende forhold hos anlæggets operatør. Afvigelsen kan variere betydeligt afhængigt af den valgte målemetode og graden af afvigelsen i den valgte metode i forhold til de målebetingelser, der er defineret i første del af dette afsnit. Yderligere måleværdier eller påvirkende faktorer udgøres af måleudstyret, anlægskonfigurationen, anlæggets alder samt volumenstrømmene. Det er kun muligt at bekræfte de angivne effektdata, hvis også den pågældende måling er gennemført i henhold til de målebetingelser, der er defineret i første del af dette afsnit. WPL A WPL AS

4 BEJENING Sikkerhed. Sikkerhed. Formålsbestemt anvendelse Vær opmærksom på de anvendelsesgrænser, som er angivet i afsnittet "ekniske data / Datatabel". Apparatet er beregnet til brug i hjemmet. Det kan betjenes uden risiko af personer uden særlige forudsætninger. Apparatet kan også anvendes i andre omgivelser end i hjemmet, fx i mindre industrier, hvis anvendelsen sker på lignende måde. Enhver anden brug eller anvendelse derudover regnes som ikke-formålsbestemt. Med til formålsbestemt anvendelse hører også iagttagelse og overholdelse af denne vejledning samt vejledninger til det anvendte tilbehør.. Sikkerhedsanvisninger Overhold følgende sikkerhedsinstruktioner og forskrifter. Installation af det elektriske system og apparatet må kun udføres af en fagmand. Fagmanden er ved installation og første idriftsætning ansvarlig for, at de gældende forskrifter overholdes. Apparatet må kun anvendes, når det er komplet installeret med alt sikkerhedsudstyr. Beskyt apparatet imod støv og snavs under byggefasen. FARE personskade Apparatet kan benyttes af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, når disse er under opsyn, eller hvis disse er blevet undervist i sikker anvendelse af apparatet og har forstået de dermed forbundne risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.. CE-mærkning CE-mærkningen tilkendegiver, at apparatet opfylder alle grundlæggende krav: Direktiv vedr. elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Lavspændingsdirektiv. Apparatbeskrivelse. Brugsegenskaber Apparatet er en varmepumpe til opvarmning til opstilling udendørs og fungerer som en luft vand-varmepumpe. Der trækkes varme ud af udeluften ved et lavt temperaturniveau, hvorefter denne varme afgives til opvarmningsvandet ved et højere temperaturniveau. Opvarmningsvandet kan opvarmes til en fremløbstemperatur på indtil 6 C. Apparatet har en elektrisk nød-/ekstraopvarmning (DHC). I monovalent drift aktiveres den elektriske nød-/ekstraopvarmning som nødvarme, hvis bivalenspunktet underskrides, for at sikre varmedriften og tilvejebringelsen af højere varmtvandstemperaturer. I monoenergetisk drift aktiveres i så fald den elektriske nød-/ ekstravarme som ekstravarme. Dette apparat har yderligere brugsegenskaber: Egnet til gulvvarme og radiatorvarme. Foretrukket til lavtemperaturvarme. Optager varme fra udeluften helt ned til 0 C udetemperatur. Korrosionsbeskyttet, ydre beklædningsdele af varmforzinket stålplade med ekstra ovnlakering. Indeholder alle komponenter og sikkerhedstekniske anordninger, som er nødvendige for driften. Indeholder et ikke-brændbart sikkerhedskølemiddel. Bemærk Du skal bruge varmepumpestyringen "WPM." til den centrale regulering af varmesystemet.. Funktionsmåde Der trækkes varme ud af udeluften via varmeveksleren (fordamperen) på luftsiden. Det fordampede kølemiddel komprimeres af en kompressor. Dertil skal der bruges elektrisk energi. Kølemidlet er nu på et højere temperaturniveau. En ekstra varmeveksler (kondensator) overfører varmen til varmekredsløbet. Herved afspændes kølemidlet igen, og processen starter forfra. Ved lufttemperaturer under ca. +7 C sætter luftfugtigheden sig på fordamperens lameller som rim. Denne rimdannelse bliver automatisk afrimet. Det vand, der dannes herved, opsamles i afrimningskarret og ledes væk via en slange. I afrimningsfasen kobles ventilatoren fra, og varmepumpekredsløbet vendes om. Den varme, der skal bruges til afrimningen, hentes fra bufferbeholderen. Ved drift uden bufferbeholder skal de randbetingelser, der er angivet i kapitlet "Installation uden bufferbeholder" overholdes. Ellers fryser varmevandet under ugunstige omstændigheder. Ved afslutning af afrimningsfasen skifter varmepumpen automatisk tilbage til opvarmningsdrift. WPL A WPL AS

5 BEJENING Indstillinger Ved bivalent drift kan varmepumpen blive gennemstrømmet af returvandet fra den anden varmegenerator. Vær opmærksom på, at returløbstemperaturen maksimalt må være 60 C.. Indstillinger Betjeningen sker udelukkende ved hjælp af varmepumpestyringen WPM.. ffse betjenings- og installationsvejledning for varmepumpestyringen.. Vedligeholdelse og pleje 6. Problemafhjælpning Fejl Årsag Afhjælpning Der løber vand ud af udedelen. Kondensatafløbet kan være tilstoppet. ilkald en fagmand for at få renset kondensatafløbet. Der dannes kondensat på udedelens yderside. Der findes en stor, relativ luftfugtighed ( 60 %). Der bør ikke længere forekomme kondensatdannelse på udedelen ved ændrede vejrforhold. Ring til fagmanden, hvis du ikke kan afhjælpe årsagen. Meddel nummeret på typeskiltet til fagmanden for at få bedre og hurtigere hjælp. ypeskiltet findes øverst på forreste højre eller venstre side af anlæggets kabinet. Eksempel på typeskilt DANSK Vedligeholdelsesarbejde, som f.eks. kontrol af den elektriske sikkerhed, må kun udføres af en fagmand. Det er tilstrækkeligt at pleje kunststof- og pladedele med en fugtig klud. Der må ikke anvendes skurende eller opløsende rengøringsmidler *xxxxxxxxxxxxxxxxxx* Kontrollér kondensatafløbet (visuel kontrol) en gang om måneden. Fjern straks forurening og tilstopninger (se kapitlet "Installation / Kondensatafløb"). Montageanweisung beachten Dichtheit geprüft Made in Germany 6_0_0_76 Nummer på typeskilt.. D Inspektionsluge Hold luftudgangs- og -luftindgangsåbningerne fri for sne og blade. Vi anbefaler, at man årligt lader en autoriseret fagmand foretage en inspektion (konstatering af den faktiske tilstand) og om nødvendigt en vedligeholdelse (genoprettelse af den nominelle tilstand). Beskyt apparatet imod støv og snavs under byggefasen. WPL A WPL AS

6 INSALLAION Sikkerhed INSALLAION 7. Sikkerhed Installation, idriftsætning samt vedligeholdelse og reparation af apparatet må kun forestås af en fagmand. 7. Generelle sikkerhedsinstruktioner Vi kan kun garantere fejlfri funktion og driftssikkerhed, hvis der anvendes originalt tilbehør til apparatet samt originale reservedele. 7. Forskrifter, standarder og bestemmelser Bemærk Alle nationale og regionale forskrifter og bestemmelser skal overholdes. 8. Apparatbeskrivelse Apparatet har en frostsikring i tilslutningsledningerne. Den integrerede frostsikring kobler automatisk cirkulationspumpen i varmepumpekredsløbet til ved en kondensatortemperatur på +8 C og sikrer derved cirkulation i alle vandførende dele. Hvis temperaturen falder i bufferbeholderen, kobles varmepumpen automatisk til, senest ved underskridelse af + C. 8. Standardlevering Følgende leveres sammen med anlægget: Kredsløbsdiagram 9. Forberedelser Apparatet er beregnet til installation foran en væg. Overhold minimalafstandene. Hvis apparatet bliver opstillet i frit felt eller på et tag, skal luftindgangen på indsugningssiden være beskyttet. Der skal i så fald opføres en beskyttelsesvæg mod vinden. 9. Støjemission Apparatet støjer mere på luftindgangssiden og luftudgangssiden end på de to lukkede sider. Ved valg af montagestedet skal følgende anvisninger overholdes. Bemærk Angivelser vedrørende lydeffektniveauet findes i kapitlet "ekniske data / datatabel". Græsflader og beplantninger bidrager til at reducere udbredelse af støjen. Lydspredningen kan reduceres ved hjælp af tætte palisader. ffsørg for, at luftindgangsretningen stemmer overens med hovedvindretningen. ffluften bør ikke blæses ud imod vinden. ffsørg for, at luftindgangen eller -udgangen ikke rettes imod støjfølsomme rum i huset, fx soveværelset. ffundgå opstilling på store, lydhårde gulvflader, f.eks. flisebelægning. ffundgå opstilling imellem reflekterende bygningsvægge. Reflekterende bygningsvægge kan forhøje støjniveauet. ffoverhold mindsteafstandene for at sikre, at apparatet fungerer fejlfrit, og for at muliggøre vedligeholdelsesarbejde på apparatet. 8. ilbehør 8.. Yderligere tilbehør Betegnelse 8.. Nødvendigt tilbehør Betegnelse Varenummer Varmepumpestyring i vægmonteringshuset WPMW. 000 Varenummer Varme-fjernindstilling FEK 09 Varme-fjernindstilling FE7 879 Røropvarmning HZB-SK 978 Røropvarmning HZB-WK WPL A WPL AS

7 INSALLAION Forberedelser 9. Mindsteafstande 9.. Fundament 800 Eksempel: Fundament med udsparing WPL AS DANSK D WPL A WPL AS D ffundlad at opstille apparatet i en niche. o sider af apparatet skal være fri. 9. Forberedelse af montagestedet 9.. Generelt ffiagttag kapitlet "Støjemission". ffsørg for, at apparatet er tilgængeligt på alle sider. Underlaget skal være vandret, jævnt, stabilt og slidfast. ffapparatets ramme skal ligge ensartet an imod underlaget. Et ujævnt underlag kan påvirke støjforholdene. Hvis forsyningsledningerne føres nedad igennem jorden, skal der udføres en forsænkning (frirum) i fundamentet. 9_00_00_006 Luftindgang Luftudgang Hovedvindretning Forsænkning forsyningsledninger Forsænkning kondensatafløb (minimumsdiameter 70 mm) ffkontrollér, at fundamentet har de nødvendige forsænkninger. D WPL A WPL AS 7

8 INSALLAION Forberedelser Eksempel: Rørlægning over jord 9.7 Forberedelse af den elektriske installation ADVARSEL Elektrisk stød Udfør alle elektriske tilslutnings- og installationsarbejder ifølge nationale og lokale forskrifter. C A B ADVARSEL Elektrisk stød ilslutningen til lysnettet må kun ske via en fast tilslutning. Anlægget skal kunne adskilles fra strømforsyningsnettet med en sikkerhedsafstand på mindst mm på alle poler. Dette krav opfyldes af kontaktorer, strømafbrydere, sikringer, osv. A 00 B 00 C Frostdybde Varme fremløb Varme returløb Kondensatafløb Kondensatafløbsrør Fundament 6 Grusbed 9. Installér forsyningsledninger Alle forsyningsledninger er el- og varme-fremløbs- og returledninger. ffbrug kun vejrbestandige elektriske ledninger, f.eks. NYY. ffbeskyt fremløbs- og returledningen imod frost med en tilstrækkelig varmeisolering. Udfør varmeisolering i henhold til gældende forordning. ffalle forsyningsledninger skal beskyttes mod fugt, beskadigelse og UV-stråling ved hjælp af et installationsrør. ffbeskyt forsyningsledninger, der er lagt i jorden, mod fugt og beskadigelse ved at trække dem i et installationsrør. ffudfør rørmonteringer og gennemføringer i ydervægge med lyddæmpende foranstaltninger. Bemærk Udlægning af kondensatslangen skal ske ifølge kapitlet "Montage / kondensatafløb". 6 D Den angivne spænding skal stemme overens med lysnetspændingen. Bemærk typeskiltet. De strømkredse (til apparatet, den elektriske nød-/ekstraopvarmning og styringen) skal sikres separat. ffder skal installeres følgende ledningstværsnit i henhold til sikringen: Sikring Allokering Ledningstværsnit C 0 A C A C 6 A C A C 6 A Kompressor (-faset) WPL AS Kompressor (-faset) WPL AS Kompressor (-faset) WPL A elektrisk nød-/ ekstravarme (DHC) (-faset) elektrisk nød-/ ekstravarme (DHC) (-faset) B 6 A Styring, mm², mm² ved fritliggende installation,0 mm² ved installation i en væg 6,0 mm² ved installation i en væg,0 mm² ved installation af en flerkoret elektrisk ledning på en væg eller i el-installationsrør på en væg, mm², mm² ved kun to belastede korer og installation på en væg eller i el-installationsrør på en væg. 6,0 mm² ved installation i en væg,0 mm² ved installation af en flerkoret elektrisk ledning på en væg eller i el-installationsrør på en væg, mm, mm² ved kun to belastede ledere og installation på en væg eller i el-installationsrør på en væg. De elektriske data er angivet i kapitlet "ekniske data". il BUS-ledningen skal der bruges en ledning J-Y (St) xx0,8 mm². 9. Varmepumpestyring WPM. Varmepumpestyringen WPM. er nødvendig til drift af apparatet. Denne regulerer hele varmeanlægget. 9.6 Bufferbeholder For at sikre en fejlfri drift af apparatet anbefaler vi anvendelse af en bufferbeholder. Bufferbeholderen (SBP) tjener ikke kun til hydraulisk frakobling af volumenstrømmene i varmepumpe- og varmekredsløbene, men især som energikilde til afrimning af fordamperen. Læs også kapitlet "Minimum-volumenstrøm". 8 WPL A WPL AS

9 INSALLAION Installation 0. Installation Bemærk Apparatet er designet, så installation og tilslutning er mulig uden afmontering af dækslet og sidedelene. 0. ransport ffbrug de to forsænkede håndtag i siden. DANSK Beskyt enheden imod kraftige stød under transport. Hvis man vipper anlægget under transporten, må dette kun ske kortvarigt over en af langsiderne. Jo længere tid anlægget vippes, desto mere fordeler kølemidlet sig i systemet. Vent derfor ca. 0 minutter, inden apparatet sættes i drift, efter at det har været vippet. 0. Opstilling ffvær opmærksom på luftudgangsretningen, når apparatet opstilles. ffstil grunddelen på det forberedte underlag. 0. Varmtvandstilslutning Varmepumpe-varmeanlægget skal udføres af en fagmand i henhold til de vandinstallationsplaner, der findes i planlægningsdokumentationen. ffskyl ledningssystemet grundigt igennem, inden varmepumpen tilsluttes. Fremmedlegemer som svejseperler, rust, sand, tætningsmateriale... påvirker varmepumpens driftssikkerhed negativt. ffilslut varmepumpen til varmtvandssiden. Vær opmærksom på utætheder. ffsørg for at tilslutte varmefremløbet og -returløbet rigtigt. For at lette tilslutningen til varmesystemet er apparatet forsynet med en integreret stikforbindelse (se kapitlet "Montering af stikforbindelse"). ffudfør varmeisolering i henhold til gældende forordning. ffved dimensionering af varmekredsløbet skal man overholde den interne trykdifferens (se kapitlet "ekniske data / datatabel"). 0. Fremløbs- og returtilslutning Man skal isolere varmefrem- og -returløbsledningerne dampdiffusionstæt. ffpositionen af varmefremløbet og varmereturløbet fremgår af følgende figur: Varme fremløb Varme returløb ømning Udluftning ffslut varmepumpen til varmekredsløbet. Vær opmærksom på utætheder. 0. Montering af stikforbindelse Stikforbindelsens skruekappe strammes til manuelt. Undgå at bruge værktøj. Stikforbindelserne har et holdeelement med rustfri ståltænder samt en O-ring til tætning. Desuden har de en "dreje- og låse"-funktion. Ved ganske enkelt at dreje skruemanchetten med hånden fikseres røret i forbindelsen, samtidigt med at O-ringen til tætning presses mod røret. Ved anvendelse af plastrør skal der benyttes støttemanchetter. Etablering af forbindelse Inden stikforbindelsen indføres, skal den være i løsnet stilling. I denne stilling er der en smal spalte mellem skruemanchet og forbindelseslegeme. Spalte mellem skruemanchet og forbindelseslegeme ffrøret må kun afkortes med en rørskærer. fffør det afgratede rør igennem O-ringen og helt ind i bunden af forbindelsen. ffskru skruemanchetten helt ind til anslaget på huset. Herved presses O-ringen mod røret, og forbindelsen sikres. 6_0_0_87 6_0_0_069 WPL A WPL AS 9

10 INSALLAION Installation 0.7 Fyldning af varmesystemet fffyld varmesystemet via aftapningshanen (se kapitlet "ekniske Data / Mål"). Rør-Ø Indføringsdybde A 8 mm mm Løsning af forbindelsen ffdrej skruemanchetten ud igen, til der opstår en smal spalte. ffpres holdeelementet tilbage med fingrene, og hold det fast. Det indførte rør kan nu trækkes ud. 0.6 Iltdiffusion Undgå at åbne varmesystemer eller stålrørsinstallationer i forbindelse med diffusionsutætte plastrørs-gulvvarmeanlæg. Ved diffusions-utætte plastrørs-gulvvarmeanlæg eller åbne varmesystemer kan der ved brug af stålradiatorer eller stålrør forekomme korrosion på ståldelene pga. iltdiffusion. Korrosionsprodukterne, som fx rustslam, kan ophobe sig i varmepumpens kondensator, og den mindre rørdiameter kan medføre, at varmepumpens effekt aftager eller at pressostaten slår fra. 6_0_0_069 6_0_0_ Vandbeskaffenhed Inden man fylder anlægget, skal der foreligge en vandanalyse af påfyldningsvandet. En sådan kan fx rekvireres fra det relevante vandforsyningsselskab. For at forhindre skader pga. stendannelse skal påfyldningsvandet evt. forberedes via blødgøring eller afsaltning. De grænseværdier for påfyldningsvandet, der er anført i kapitlet "ekniske data / datatabel", skal overholdes til punkt og prikke. ffdisse grænseværdier skal kontrolleres for hver 8- uger efter idriftsætning og desuden i forbindelse med den årlige vedligeholdelse af anlægget. Bemærk Ved en ledningsevne på >000 μs/cm er vandbehandling via afsaltning bedre egnet til at undgå korrosion. Bemærk Hvis påfyldningsvandet behandles med inhibitorer eller additiver, gælder samme grænseværdier som ved afsaltning. Bemærk Egnede apparater til blødgøring samt til påfyldning og skylning af varmesystemer kan rekvireres fra autoriserede forhandlere Udluftning af varmesystemet D Udluftning ffudluft rørledningssystemet ved at aktivere udluftningen. 0 WPL A WPL AS

11 INSALLAION Installation 0.8 Minimum-volumenstrøm Ved varmedrift uden bufferbeholder skal minimum-volumenstrømmen, som er angivet i følgende tabel, samt afrimningsenergien garanteres. Varmepumpe Minimum-volumenstrøm WPL AS 0,7 m³/h WPL A / WPL AS,0 m³/h ffforetag den rigtige indstilling på overstrømsventilen. Pumpens transporthøjde ransporthøjde, der skal indstilles på overstrømsventilen* 6 m, m 7 m, m 8 m 6, m *gældende for almindelige Wilo- og Grundfos-pumper Bemærk Ved montering af en varmemåler skal man være opmærksom på, at de fleste varmemålere har høje tryktab. Derfor skal cirkulationspumpen dimensioneres tilsvarende større. 0.9 Kondensatafløb Der er fra fabrikkens side monteret et kondensatafløb på afrimningskarret til bortledning af det kondensat, der kan dannes. Pas på, at kondensatslangen ikke bukkes. Læg slangen med fald. ffkontrollér efter udlægning af kondensatslangen, om kondensatet kan løbe korrekt ud. ffse også kapitlet " Elektrisk tilslutning / Røropvarmning". 0.0 Ekstern ekstra varmegenerator Ved bivalente systemer skal varmepumpen altid være integreret i returløbet til den anden varmekilde (f.eks. oliefyr). 0. Elektrisk tilslutning ADVARSEL elektrisk stød ffafbryd strømmen til apparatet, før der arbejdes i kontaktskabet. Efter at spændingen er taget af apparatet, kan der stadig være spænding på apparatet i minutter, da kondensatorerne i inverteren stadig skal aflades. ilslutningsarbejdet må kun udføres af autoriserede elektrikere i henhold til denne vejledning Der skal foreligge en godkendelse til at tilslutte apparatet fra det ansvarlige energiforsyningsselskab. Bemærk Se betjenings- og installationsvejledningen for varmepumpestyringen WPM.. DANSK ilslutningsklemmerne befinder sig i apparatets tilslutningsområde. Se kapitlet "Forberedelse af den elektriske installation". ffder skal anvendes elkabler, som er i overensstemmelse med forskrifterne. Adgang til tilslutningsområdet Kondensatafløb Ved behov kan bygherren installere en røropvarmning i kondensatafløbsrøret. Vi anbefaler at installere en røropvarmning, hvis kondensatslangen ikke er udlagt frostfrit eller er kraftigt udsat for vejrforhold. Ved installation af en væg- eller gulvkonsol skal der monteres en røropvarmning. ffhvis apparatet monteres på en væg- eller gulvkonsol, skal der fastgøres en kondensatslange til kondensatafløbet. ffbeskyt kondensatslangen imod frost med en tilstrækkelig varmeisolering. 6_0_0_868 D WPL A WPL AS

12 ff Skub overdækningspladen opad. D D INSALLAION Installation ff ilslut den elektriske nød/ekstravarme, hvis du ønsker at gøre brug af følgende apparatfunktioner: D Apparatfunktion Monoenergetisk drift rækaflastning ilslutningsområde ff ræk elkablerne igennem trækaflastningerne. Hvis bivalenspunktet underskrides, sikrer den elektriske nød-/ekstravarme varmedriften og sørger for højere varmtvandstemperaturer. Nøddrift Hvis varmepumpen svigter i forbindelse med en fejl, overtages varmeproduktionen af den elektriske nød-/ ekstravarme. Opvarmningspro- Ved returløbstemperaturer < C skal tørreopvarmningram gen ske via den elektriske nød-/ekstravarme. (kun ved gulvvarme) Ved så lave systemtemperaturer må tørreopvarmningen ikke ske via varmepumpen, da apparatets tilfrysningssikring i så fald ikke længere kan garanteres under afrimningscyklussen. Når opvarmningsprogrammet er færdigt, kan man frakoble den elektriske nød-/ekstravarme, hvis denne ikke er nødvendig til drift af apparatet. Vær opmærksom på, at nøddriften ikke kan finde sted i opvarmningsprogrammet. Antilegionella-kreds Den elektriske nød-/ekstravarme startes automatisk ved en aktiveret antilegionella-kreds, så vandet regelmæssigt opvarmes til en temperatur på 60 C for at beskytte mod legionella. ff ilslut de elkablerne som vist i følgende figurer. ff Udfør jording af lavspændingsledningen ved at trække afskærmningen ind på den udvendige kappe og derefter fastgøre den under jordingsklemmen. ff Kontrollér herefter funktionen af trækaflastningerne. D Hvis pladsen bag apparatet er trang, kan man slå tilslutningsdelen ud. Virkning af den elektriske nød-/ekstravarme WPL A WPL AS

13 INSALLAION Installation 0.. Elektrisk tilslutning af WPL AS 0.. Elektrisk tilslutning af WPL A DANSK H L X + BUS L N L N L N - L N X / DHC X / WP X / Steuerung ON ERR /N/PE~0/0 /N/PE~0/0 /N/PE~0/0 C A C 0A C 6A,0 kw L N PE, kw L N PE 6, kw L N L N PE H L X + BUS L L L N L L L N - L N /N/PE~00/0 X / DHC X / WP X / Steuerung C 6A,6 kw L N PE,0 kw N PE L, kw L N PE,6 kw L L N PE,8 kw L L N PE 6, kw L L N PE 8,8 kw L L L N PE ON ERR /N/PE~00/0 /N/PE~0/0 C 6A C 6A D _0_0_89 X Elektrisk nød-/ekstravarme (DHC) L, N, L, N, PE ilslutningseffekt Klemmekonfiguration,0 kw L N PE, kw L N PE 6, kw L N L N PE X Kompressor (inverter) L, N, PE X Styrespænding Nettilslutning: L, N, PE X Lavspænding (BUS-ledning) BUS High H Bus Low L BUS Masse BUS "+" (tilsluttes ikke) Jordingsklemme til afskærmning af lavspændingsledningen Det godkendte apparat opfylder kravene i IEC Den max tilladte elektriske netimpedans fremgår af kapitlet "ekniske data / Datatabel". X Elektrisk nød-/ekstravarme (DHC) L, L, L, N, PE ilslutningseffekt Klemmekonfiguration,6 kw L PE,0 kw L PE, kw L PE,6 kw L L PE,8 kw L L PE 6, kw L L PE 8,8 kw L L L PE X Kompressor (inverter) L, L, L, N, PE X Styrespænding Nettilslutning: L, N, PE X Lavspænding (BUS-ledning) BUS High H Bus Low L BUS Masse BUS "+" (tilsluttes ikke) Jordingsklemme til afskærmning af lavspændingsledningen WPL A WPL AS

14 INSALLAION Installation 0.. Elektrisk tilslutning af WPL AS Lukning af tilslutningsområde H L X + BUS L N L N L N - L N X / DHC X / WP X / Steuerung ON ERR /N/PE~0/0 /N/PE~0/0 /N/PE~0/0 C A C 6A C 6A,0 kw L N PE, kw L N PE 6, kw L N L N PE X Elektrisk nød-/ekstravarme (DHC) L, N, L, N, PE ilslutningseffekt Klemmekonfiguration,0 kw L N PE, kw L N PE 6, kw L N L N PE X Kompressor (inverter) L, N, PE X Styrespænding Nettilslutning: L, N, PE X Lavspænding (BUS-ledning) BUS High H Bus Low L BUS Masse BUS "+" (tilsluttes ikke) Jordingsklemme til afskærmning af lavspændingsledningen D andskive Skrue fffastgør overdækningspladen ved hjælp af skruen og den takkede pakskive. ffilslut følgende komponenter i henhold til planlægningsdokumentationen på varmepumpestyringen: Cirkulationspumpe til varmeudnyttelsessiden Udetemperatursensor Returløbssensor (kun ved drift med bufferbeholder) 0.. Elektrisk tilslutning af røropvarmning Ved behov kan bygherren montere en ekstra opvarmning på kondensatbeholderen og kondensatslangen. Vi anbefaler at installere en røropvarmning, hvis kondensatslangen ikke er udlagt frostfrit eller er kraftigt udsat for vejrforhold. Ved installation af en væg- og gulvkonsol skal der monteres en røropvarmning. Se også kapitlet "Apparatbeskrivelse / ilbehør / Yderligere tilbehør" og "Elektrisk tilslutning". Adgang til tilslutningsområdet D _0_0_ fffjern dækslet. WPL A WPL AS

15 INSALLAION Installation Lukning af tilslutningsområde DANSK A. 6_0_0_867 D Elektrisk tilslutning røropvarmning Nettilslutning: L, N, PE ff Sæt dækslet på apparatet. ff Fastgør dækslet med de fire skruer. D D B. WPL A WPL AS

16 INSALLAION Idriftsætning. Idriftsætning Varmepumpestyringen WPM. er nødvendig til drift af apparatet. På denne enhed foretages alle nødvendige indstillinger før og under driften. Alle indstillinger i varmepumpestyringens idriftsætning, idriftsætning af apparatet og undervisning af betjeningspersonalet skal udføres af en autoriseret fagmand. Idriftsætning skal udføres ifølge denne installationsvejledning samt betjenings- og installationsvejledningen for varmepumpestyringen. il idriftsætning kan brugeren tilkalde vores kundeservice for egen regning. Hvis dette apparat skal anvendes til erhvervsmæssige formål, skal bestemmelserne i driftssikkerhedsforordningen overholdes ved idriftsætning. Yderligere oplysninger fås hos de ansvarlige myndigheder. Efter idriftsætningen skal idriftsætningsprotokollen i denne vejledning udfyldes.. Kontroller inden idriftsætningen Kontrollér nedennævnte punkter inden idriftsætningen... Varmesystem Er varmesystemet blevet fyldt til det korrekte tryk, og er hurtigventilationsventilen åbnet?.. emperatursensor Er den udvendige sensor og returløbssensoren (i forbindelse med bufferbeholderen) rigtigt tilsluttet og placeret?.. Sikkerheds-temperaturbegrænser Ved omgivelsestemperaturer under - C kan det ske, at sikkerhedstemperaturbegrænseren for den elektriske nød-/ekstravarme udløses. ffkontrollér, om sikkerhedstemperatur-begrænseren er udløst. Sikkerhedstemperaturbegrænser Reset-knap ffnulstil sikkerhedstemperatur-begrænseren igen ved at trykke på Reset-knappen... Nettilslutning Er strømtilslutningen korrekt udført?. Drift med ekstern, ekstra varmegenerator Apparatet er fra fabrikken indstillet på enkeltkompressordrift med elektrisk nød-/ekstravarme. Hvis apparatet anvendes bivalent med en ekstern, ekstra varmegenerator, skal skydekontakten indstilles på WP-YP (se kapitlet "Fejludbedring / Kontrol af skydekontakterne på IWS / Enkeltkompressordrift med en ekstern, ekstra varmegenerator"). 6_0_0_880 6_0_0_87 Elektrisk nød-/ekstravarme ffafhjælp fejlkilden. 6 WPL A WPL AS

17 INSALLAION Vedligeholdelse. Indstillinger.. Indstilling af varmekurve Effektiviteten af en varmepumpe reduceres med stigende fremløbstemperatur. Derfor skal varmekurven indstilles omhyggeligt. En for højt indstillet varmekurve medfører, at zone- og termostatventilerne lukker, så det krævede mindste flow i varmekredsløbet eventuelt underskrides. ffse betjenings- og installationsvejledningen for WPM.. Følgende trin hjælper til at indstille varmekurven korrekt: Åbn termostatventilen(erne) eller zoneventilen(erne) i et referencerum (f.eks. dagligstue eller badeværelse) fuldstændigt. Vi anbefaler, at der ikke monteres termostat- eller zoneventiler i referencerum. Regulér temperaturen i disse rum via en fjernbetjening. Ved forskellige udetemperaturer (f.eks. -0 C og +0 C) skal varmekurven tilpasses således, at temperaturen indstiller sig til den ønskede værdi i referencerummet. Vejledende værdier til starten: Parameter Gulvvarme Radiatoropvarmning Varmekurve 0, 0,8 Regulatordynamik 0 Rumtemperatur C C Hvis rumtemperaturen er for lav i overgangstiden (ca. 0 C udetemperatur), skal parameteren "Rumtemperatur" forhøjes. Bemærk Hvis der ikke er installeret nogen fjernbetjening, medfører en forhøjelse af parameteren "Rumtemperatur" en parallelforskydning af varmekurven. Hvis rumtemperaturen er for lav ved lave udendørstemperaturer, skal parameteren "Varmekurve" forhøjes. Når parameteren "Varmekurve" er blevet forhøjet, skal man ved højere udetemperaturer indstille zoneventilen eller termostatventilen i referencerummet til den ønskede temperatur. Sænk ikke temperaturen i hele bygningen ved at lukke ned for alle zone- eller termostatventiler, men ved at anvende sænkningssprogrammet. Hvis alt er korrekt udført, kan man opvarme systemet til den maksimale driftstemperatur og udlufte endnu en gang. Ved installeret gulvvarme skal man være opmærksom på den maksimalt tilladte temperatur for denne gulvvarme... Andre indstillinger på WPM. Hvis alt er korrekt udført, kan man opvarme systemet til den maksimale driftstemperatur og udlufte endnu en gang. Ved installeret gulvvarme skal man være opmærksom på den maksimalt tilladte temperatur for denne gulvvarme... Ved drift med bufferbeholder ffpå varmepumpestyringens idriftsætningsniveau vælges parametren "KONIN. PUMPE". ffdeaktivér kontinuerlig drift af shuntpumpen. ffilslut varmecirkulationspumpen til tilslutningen til shuntpumpen i henhold til planlægningsdokumentationen... Ved anvendelse af opvarmningsprogrammet Hvis opvarmningsprogrammet anvendes, skal følgende indstillinger udføres på WPM.: ffstil først parametren "BIVALENS VARME" på 0 C. ffstil dernæst parametren "GRAENSE VARME" på 0 C. Bemærk Efter opvarmningsprocessen skal man atter indstille parametrene "BIVALENS VARME" og "GRAENZE VARME" til standardværdierne eller til anlægsværdierne.. Betjening og drift Strømforsyningen må ikke afbrydes, heller ikke uden for opvarmningsperioden. Ved afbrudt strømforsyning er den aktive frostsikring af anlægget ikke garanteret. Om sommeren skal der ikke slukkes for anlægget. Varmepumpestyringen har en automatisk omskiftning mellem sommer- og vinterdrift.. Sådan sættes anlægget ud af drift Hvis det er nødvendigt at sætte anlægget ud af drift, skal WPM. sættes på standby. Sikkerhedsfunktionerne til beskyttelse af anlægget bliver derved opretholdt (fx frostsikring). øm vandet af anlægget, når varmepumpen er fuldstændigt slukket, og der er fare for frost.. Vedligeholdelse Vi anbefaler, at man årligt udfører en inspektion (kontrol af den faktiske tilstand) og efter behov foretager vedligeholdelse (etablering af den ønskede tilstand). Kontrollér kondensatudløbet (visuel kontrol). Fjern straks forurening og tilstopninger. DANSK.. Ved drift uden bufferbeholder ffilslut varmecirkulationspumpen til tilslutningen til shuntpumpen i henhold til planlægningsdokumentationen. WPL A WPL AS 7

18 INSALLAION Fejlafhjælpning.. Kontrol af skydekontakterne på IWS Udfør følgende trin, så IWS bliver tilgængelig.. 6_0_0_866 D Inspektionsluge ff Fjern dækslet. Hold luftindgangs- og udgangsåbningerne fri for sne og is. Fjern med jævne mellemrum løv og anden forurening fra fordamperlamellerne.. Fejlafhjælpning Bemærk Se betjenings- og installationsvejledning for varmepumpestyringen. 6_0_0_869 ADVARSEL elektrisk stød ff Afbryd strømmen til apparatet, før der arbejdes i kontaktskabet. Efter at spændingen er taget af apparatet, kan der stadig være spænding på apparatet i minutter, da kondensatorerne i inverteren stadig skal aflades. ff Fjern bøjlen markeret med gråt. 6_0_0_870 Hvis fejlen i tilfælde af driftsforstyrrelse ikke kan findes ved hjælp af varmepumpestyringen, skal man i nødstilfælde åbne kontaktskabet og kontrollere indstillingerne på IWS II. Denne kontrol må kun udføres af en fagmand. IWS ff Løft dækslet. 8 WPL A WPL AS

19 INSALLAION Fejlafhjælpning IWS Kun varmedrift: BA DANSK 6_0_0_7.. Lukning af tilslutningsområde BA BA Lysdioder Skydekontakt (VP-type) Reset-knap Skydekontakt (BA) C6_0_0_09 Skydekontakt (VP-type) Ved hjælp af skydekontakten (VP-type) kan de forskellige varmepumpetyper indstilles på IWS-styringen. Fabriksindstilling Enkeltkompressordrift med elektrisk nød-/ekstravarme WP-yp 6_0_0_ ffkontrollér, om skydekontakten er korrekt indstillet. Enkeltkompressordrift med en ekstern ekstra varmegenerator Apparat- og miljøskader Den elektriske nød-/ekstraopvarmning må i så fald ikke tilsluttes. Hvis apparatet drives bivalent med en ekstern ekstra varmegenerator eller som modul med en ekstra varmepumpe leveret af bygherren, skal skydekontakten stå i pos. WP-YP. ffindstil skydekontakten som følger: 6_0_0_ 6_0_0_867 ffsæt dækslet på apparatet. fffastgør dækslet med de fire skruer. Skydekontakt (BA) ffkontrollér, om skydekontakten (BA) er korrekt indstillet: WPL A WPL AS 9

20 INSALLAION Fejlafhjælpning. Lysdioder (LED). Nulstilling af sikkerhedstemperaturbegrænser Hvis varmtvandstemperaturen overstiger 8 C, f.eks. pga. lav volumenstrøm, slukker den elektriske nød-/ekstraopvarmning. BA BA Lysdioder Reset-knap Betydningen af lysdioderne på IWS fremgår af følgende tabel. LED-indikator Rød LED blinker Rød LED lyser konstant Grøn LED i midten blinker Grøn LED i midten lyser konstant Betydning Engangsfejl. Apparatet slukkes og genstartes efter 0 minutter, og LED slukker. Mere end fejl i løbet af driftstimer. Apparatet slukkes varigt og genstarter først efter reset af IWS. Hermed nulstilles den interne fejltæller. Apparatet kan genstartes efter 0 minutter. LED'en slukker. Varmepumpen initialiseres. Varmepumpen blev korrekt initialiseret, og der er aktiv forbindelse til WPM.. 6_0_0_09 Elektrisk nød-/ekstravarme ffafhjælp fejlkilden. 6_0_0_880 Fejl, som indikeres af den røde LED: Højtryksfejl, Lavtryksfejl, Gruppefejl og hardwarefejl på IWS (se fejlliste). Reset-knap Hvis IWS blev forkert initialiseret, kan indstillingerne nulstilles med denne knap. ffse også kapitlet "Ny initialisering af IWS" i varmepumpestyringens betjenings- og installationsvejledning. Sikkerhedstemperaturbegrænser Reset-knap ffnulstil sikkerhedstemperatur-begrænseren igen ved at trykke på Reset-knappen. ffkontrollér, om varmevandet cirkuleres med en tilstrækkelig stor volumenstrøm. 6_0_0_87 0 WPL A WPL AS

BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE

BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE»» WPL»» WPL 7»» WPL 7 Indhold Betjening Betjening. Generelle anvisninger. Dokumentinformation. Henvisning til andre gyldige dokumenter. Sikkerhedsinformationer.

Læs mere

16. Idriftsættelsesprotokol 20 GARANTI MILJØ OG GENBRUG

16. Idriftsættelsesprotokol 20 GARANTI MILJØ OG GENBRUG BETJENING 1. Generelle henvisninger 3 1.1 Gældende dokumenter 3 1.2 Sikkerhedsanvisninger 3 1.3 Andre markeringer i denne dokumentation 3 1.4 Målenheder 3 2. Sikkerhed 4 2.1 Hensigtsmæssig anvendelse 4

Læs mere

WPL 33 Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning

WPL 33 Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning WPL 33 Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning Teknik til velvære Indhold Side 1 Generelt 2 1.1 Anlægsbeskrivelse 2 1.2 Funktionsmåde 2 1.3 Hensigtsmæssig drift 2 1.4 Uhensigtsmæssig drift 2 1.5

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning

WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning Indhold Side 1 Generelt 2 1.1 Anlægsbeskrivelse 2 1.2 Funktionsmåde 2 1.3 Hensigtsmæssig drift 2 1.4 Uhensigtsmæssig drift 2

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Varmepumpestyringen WPM-1 NY Wolf Easy Connect System fra FW 1.40 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg.

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder WKS Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder: enkel, hurtig og effektiv luft/vandvarmepumpe for opstilling

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com Bedre indeklima med Grander Grander Teknologi i varmesystemer www.grander.com Unaturlige forhold giver ofte problemer i varmekredsløb I varmekredsløb har vand vanskelige og unaturlige betingelser. Det

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe www.mevp.dk GRUPPE AN NN PE N KI ÅRS GARANTI AN GRUP Luft-vand varmepumpe EN NN ECODAN AN GRUPP 5 NN KI N KI Spar penge med den nye Ecodan Next Generation - det støjsvage, effektive og miljøvenlige varmesystem,

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brændstofcellesystem VeGA Servicehæfte Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Figur Figur 5 Figur 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehæfte VeGA Serienummer VeGA

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

VIESMANN. VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5,8 til 117,8 kw. Planlægningsvejledning VITOCAL 350-G VITOCAL 200-G

VIESMANN. VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5,8 til 117,8 kw. Planlægningsvejledning VITOCAL 350-G VITOCAL 200-G VIESMANN VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5, til 117, kw Planlægningsvejledning Varmepumper med elektrisk kompressor til opvarmning og brugsvandsopvarmning i monovalente eller

Læs mere