BETJENING OG INSTALLATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENING OG INSTALLATION"

Transkript

1 BEJENING OG INSALLAION Luft vand-varmepumpe»» WPL AS»» WPL A»» WPL AS

2 INDHOLD BEJENING. Generel vejledning. Sikkerhedsanvisninger. Andre markeringer i denne dokumentation. Måleenheder. Effektdata iht. standard. Sikkerhed. Formålsbestemt anvendelse. Sikkerhedsanvisninger. CE-mærkning. Apparatbeskrivelse. Brugsegenskaber. Funktionsmåde. Indstillinger. Vedligeholdelse og pleje 6. Problemafhjælpning INSALLAION 7. Sikkerhed 6 7. Generelle sikkerhedsinstruktioner 6 7. Forskrifter, standarder og bestemmelser 6 8. Apparatbeskrivelse 6 8. Standardlevering 6 8. ilbehør 6 9. Forberedelser 6 9. Støjemission 6 9. Mindsteafstande 7 9. Forberedelse af montagestedet 7 9. Installér forsyningsledninger 8 9. Varmepumpestyring WPM Bufferbeholder Forberedelse af den elektriske installation 8 0. Installation 9 0. ransport 9 0. Opstilling 9 0. Varmtvandstilslutning 9 0. Fremløbs- og returtilslutning 9 0. Montering af stikforbindelse Iltdiffusion Fyldning af varmesystemet Minimum-volumenstrøm 0.9 Kondensatafløb 0.0 Ekstern ekstra varmegenerator 0. Elektrisk tilslutning. Idriftsætning 6. Kontroller inden idriftsætningen 6. Drift med ekstern, ekstra varmegenerator 6. Indstillinger 7. Betjening og drift 7. Sådan sættes anlægget ud af drift 7. Vedligeholdelse 7. Fejlafhjælpning 8. Lysdioder (LED) 0. Reset-knap 0. Nulstilling af sikkerhedstemperaturbegrænser 0. ekniske data. Mål og tilslutninger. El. ledningsdiagram WPL AS WPL AS en-faset). LedningsdiagramEl. ledningsdiagram WPL A (trefaset) 6. Varmeeffektdiagram WPL AS 8. Diagram brugsvandseffekt WPL AS 8.6 Varmeeffektdiagram WPL A 9.7 Diagram brugsvandseffekt WPL A 9.8 Varmeeffektdiagram WPL AS 0.9 Diagram brugsvandseffekt WPL AS 0.0 Datatabel GARANI MILJØ OG GENBRUG WPL A WPL AS

3 BEJENING Generel vejledning BEJENING. Generel vejledning Kapitlet Betjening henvender sig både til apparatets bruger og fagmanden. Kapitlet Installation henvender sig til fagmanden. Bemærk Læs denne vejledning omhyggeligt inden brug, og opbevar den. Giv i givet fald vejledningen videre til den efterfølgende bruger.. Sikkerhedsanvisninger.. Opbygningen af sikkerhedsanvisningerne. Andre markeringer i denne dokumentation Symbol Bemærk Generelle henvisninger kendetegnes med symbolet, der vises her ved siden af. fflæs henvisningsteksten omhyggeligt igennem. Betydning (skader på apparat, følge- og miljøskader) Bortskaffelse af apparater ffdette symbol gør opmærksom på, at du skal gøre noget. De nødvendige handlinger beskrives trin for trin. Symbol Betydning Apparat må ikke tildækkes DANSK SIGNALORD Faretype Her angives mulige følger, hvis sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes. ffher anføres foranstaltninger til at afværge faren... Symboler, faretype Symbol.. Signalord SIGNALORD FARE ADVARSEL FORSIGIG Faretype Personskade Elektrisk stød Forbrænding (Fare forbrænding, skoldning) Betydning Anvisninger, som medfører alvorlige personskader eller dødsfald, hvis de ikke overholdes. Anvisninger, som kan medføre alvorlige personskader eller dødsfald, hvis de ikke overholdes. Anvisninger, som kan medføre middelsvære eller lettere personskader, hvis de ikke overholdes.. Måleenheder Bemærk Hvis ikke andet er angivet, er alle mål i millimeter.. Effektdata iht. standard Forklaring til beregning og fortolkning af de angivne effektdata iht. standard... EN De effektdata, der især forekommer i tekst, diagrammer og tekniske datablade, er tilvejebragt på baggrund af måleforholdene i den standard, der er angivet i overskriften til dette afsnit, hvor det ved afvigelse fra denne standard ved effektdata for varmepumper til luft-vand-inverter ved kildetemperaturer på > -7 C drejer sig om værdier ved delvis drift og den i denne forbindelse procentuelle vægtning i området for delvis drift i EN 8, og som det fremgår af EHPA-kvalitetsmærkets reguleringer. Ovennævnte målebetingelser modsvarer som regel ikke helt de eksisterende forhold hos anlæggets operatør. Afvigelsen kan variere betydeligt afhængigt af den valgte målemetode og graden af afvigelsen i den valgte metode i forhold til de målebetingelser, der er defineret i første del af dette afsnit. Yderligere måleværdier eller påvirkende faktorer udgøres af måleudstyret, anlægskonfigurationen, anlæggets alder samt volumenstrømmene. Det er kun muligt at bekræfte de angivne effektdata, hvis også den pågældende måling er gennemført i henhold til de målebetingelser, der er defineret i første del af dette afsnit. WPL A WPL AS

4 BEJENING Sikkerhed. Sikkerhed. Formålsbestemt anvendelse Vær opmærksom på de anvendelsesgrænser, som er angivet i afsnittet "ekniske data / Datatabel". Apparatet er beregnet til brug i hjemmet. Det kan betjenes uden risiko af personer uden særlige forudsætninger. Apparatet kan også anvendes i andre omgivelser end i hjemmet, fx i mindre industrier, hvis anvendelsen sker på lignende måde. Enhver anden brug eller anvendelse derudover regnes som ikke-formålsbestemt. Med til formålsbestemt anvendelse hører også iagttagelse og overholdelse af denne vejledning samt vejledninger til det anvendte tilbehør.. Sikkerhedsanvisninger Overhold følgende sikkerhedsinstruktioner og forskrifter. Installation af det elektriske system og apparatet må kun udføres af en fagmand. Fagmanden er ved installation og første idriftsætning ansvarlig for, at de gældende forskrifter overholdes. Apparatet må kun anvendes, når det er komplet installeret med alt sikkerhedsudstyr. Beskyt apparatet imod støv og snavs under byggefasen. FARE personskade Apparatet kan benyttes af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, når disse er under opsyn, eller hvis disse er blevet undervist i sikker anvendelse af apparatet og har forstået de dermed forbundne risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.. CE-mærkning CE-mærkningen tilkendegiver, at apparatet opfylder alle grundlæggende krav: Direktiv vedr. elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Lavspændingsdirektiv. Apparatbeskrivelse. Brugsegenskaber Apparatet er en varmepumpe til opvarmning til opstilling udendørs og fungerer som en luft vand-varmepumpe. Der trækkes varme ud af udeluften ved et lavt temperaturniveau, hvorefter denne varme afgives til opvarmningsvandet ved et højere temperaturniveau. Opvarmningsvandet kan opvarmes til en fremløbstemperatur på indtil 6 C. Apparatet har en elektrisk nød-/ekstraopvarmning (DHC). I monovalent drift aktiveres den elektriske nød-/ekstraopvarmning som nødvarme, hvis bivalenspunktet underskrides, for at sikre varmedriften og tilvejebringelsen af højere varmtvandstemperaturer. I monoenergetisk drift aktiveres i så fald den elektriske nød-/ ekstravarme som ekstravarme. Dette apparat har yderligere brugsegenskaber: Egnet til gulvvarme og radiatorvarme. Foretrukket til lavtemperaturvarme. Optager varme fra udeluften helt ned til 0 C udetemperatur. Korrosionsbeskyttet, ydre beklædningsdele af varmforzinket stålplade med ekstra ovnlakering. Indeholder alle komponenter og sikkerhedstekniske anordninger, som er nødvendige for driften. Indeholder et ikke-brændbart sikkerhedskølemiddel. Bemærk Du skal bruge varmepumpestyringen "WPM." til den centrale regulering af varmesystemet.. Funktionsmåde Der trækkes varme ud af udeluften via varmeveksleren (fordamperen) på luftsiden. Det fordampede kølemiddel komprimeres af en kompressor. Dertil skal der bruges elektrisk energi. Kølemidlet er nu på et højere temperaturniveau. En ekstra varmeveksler (kondensator) overfører varmen til varmekredsløbet. Herved afspændes kølemidlet igen, og processen starter forfra. Ved lufttemperaturer under ca. +7 C sætter luftfugtigheden sig på fordamperens lameller som rim. Denne rimdannelse bliver automatisk afrimet. Det vand, der dannes herved, opsamles i afrimningskarret og ledes væk via en slange. I afrimningsfasen kobles ventilatoren fra, og varmepumpekredsløbet vendes om. Den varme, der skal bruges til afrimningen, hentes fra bufferbeholderen. Ved drift uden bufferbeholder skal de randbetingelser, der er angivet i kapitlet "Installation uden bufferbeholder" overholdes. Ellers fryser varmevandet under ugunstige omstændigheder. Ved afslutning af afrimningsfasen skifter varmepumpen automatisk tilbage til opvarmningsdrift. WPL A WPL AS

5 BEJENING Indstillinger Ved bivalent drift kan varmepumpen blive gennemstrømmet af returvandet fra den anden varmegenerator. Vær opmærksom på, at returløbstemperaturen maksimalt må være 60 C.. Indstillinger Betjeningen sker udelukkende ved hjælp af varmepumpestyringen WPM.. ffse betjenings- og installationsvejledning for varmepumpestyringen.. Vedligeholdelse og pleje 6. Problemafhjælpning Fejl Årsag Afhjælpning Der løber vand ud af udedelen. Kondensatafløbet kan være tilstoppet. ilkald en fagmand for at få renset kondensatafløbet. Der dannes kondensat på udedelens yderside. Der findes en stor, relativ luftfugtighed ( 60 %). Der bør ikke længere forekomme kondensatdannelse på udedelen ved ændrede vejrforhold. Ring til fagmanden, hvis du ikke kan afhjælpe årsagen. Meddel nummeret på typeskiltet til fagmanden for at få bedre og hurtigere hjælp. ypeskiltet findes øverst på forreste højre eller venstre side af anlæggets kabinet. Eksempel på typeskilt DANSK Vedligeholdelsesarbejde, som f.eks. kontrol af den elektriske sikkerhed, må kun udføres af en fagmand. Det er tilstrækkeligt at pleje kunststof- og pladedele med en fugtig klud. Der må ikke anvendes skurende eller opløsende rengøringsmidler *xxxxxxxxxxxxxxxxxx* Kontrollér kondensatafløbet (visuel kontrol) en gang om måneden. Fjern straks forurening og tilstopninger (se kapitlet "Installation / Kondensatafløb"). Montageanweisung beachten Dichtheit geprüft Made in Germany 6_0_0_76 Nummer på typeskilt.. D Inspektionsluge Hold luftudgangs- og -luftindgangsåbningerne fri for sne og blade. Vi anbefaler, at man årligt lader en autoriseret fagmand foretage en inspektion (konstatering af den faktiske tilstand) og om nødvendigt en vedligeholdelse (genoprettelse af den nominelle tilstand). Beskyt apparatet imod støv og snavs under byggefasen. WPL A WPL AS

6 INSALLAION Sikkerhed INSALLAION 7. Sikkerhed Installation, idriftsætning samt vedligeholdelse og reparation af apparatet må kun forestås af en fagmand. 7. Generelle sikkerhedsinstruktioner Vi kan kun garantere fejlfri funktion og driftssikkerhed, hvis der anvendes originalt tilbehør til apparatet samt originale reservedele. 7. Forskrifter, standarder og bestemmelser Bemærk Alle nationale og regionale forskrifter og bestemmelser skal overholdes. 8. Apparatbeskrivelse Apparatet har en frostsikring i tilslutningsledningerne. Den integrerede frostsikring kobler automatisk cirkulationspumpen i varmepumpekredsløbet til ved en kondensatortemperatur på +8 C og sikrer derved cirkulation i alle vandførende dele. Hvis temperaturen falder i bufferbeholderen, kobles varmepumpen automatisk til, senest ved underskridelse af + C. 8. Standardlevering Følgende leveres sammen med anlægget: Kredsløbsdiagram 9. Forberedelser Apparatet er beregnet til installation foran en væg. Overhold minimalafstandene. Hvis apparatet bliver opstillet i frit felt eller på et tag, skal luftindgangen på indsugningssiden være beskyttet. Der skal i så fald opføres en beskyttelsesvæg mod vinden. 9. Støjemission Apparatet støjer mere på luftindgangssiden og luftudgangssiden end på de to lukkede sider. Ved valg af montagestedet skal følgende anvisninger overholdes. Bemærk Angivelser vedrørende lydeffektniveauet findes i kapitlet "ekniske data / datatabel". Græsflader og beplantninger bidrager til at reducere udbredelse af støjen. Lydspredningen kan reduceres ved hjælp af tætte palisader. ffsørg for, at luftindgangsretningen stemmer overens med hovedvindretningen. ffluften bør ikke blæses ud imod vinden. ffsørg for, at luftindgangen eller -udgangen ikke rettes imod støjfølsomme rum i huset, fx soveværelset. ffundgå opstilling på store, lydhårde gulvflader, f.eks. flisebelægning. ffundgå opstilling imellem reflekterende bygningsvægge. Reflekterende bygningsvægge kan forhøje støjniveauet. ffoverhold mindsteafstandene for at sikre, at apparatet fungerer fejlfrit, og for at muliggøre vedligeholdelsesarbejde på apparatet. 8. ilbehør 8.. Yderligere tilbehør Betegnelse 8.. Nødvendigt tilbehør Betegnelse Varenummer Varmepumpestyring i vægmonteringshuset WPMW. 000 Varenummer Varme-fjernindstilling FEK 09 Varme-fjernindstilling FE7 879 Røropvarmning HZB-SK 978 Røropvarmning HZB-WK WPL A WPL AS

7 INSALLAION Forberedelser 9. Mindsteafstande 9.. Fundament 800 Eksempel: Fundament med udsparing WPL AS DANSK D WPL A WPL AS D ffundlad at opstille apparatet i en niche. o sider af apparatet skal være fri. 9. Forberedelse af montagestedet 9.. Generelt ffiagttag kapitlet "Støjemission". ffsørg for, at apparatet er tilgængeligt på alle sider. Underlaget skal være vandret, jævnt, stabilt og slidfast. ffapparatets ramme skal ligge ensartet an imod underlaget. Et ujævnt underlag kan påvirke støjforholdene. Hvis forsyningsledningerne føres nedad igennem jorden, skal der udføres en forsænkning (frirum) i fundamentet. 9_00_00_006 Luftindgang Luftudgang Hovedvindretning Forsænkning forsyningsledninger Forsænkning kondensatafløb (minimumsdiameter 70 mm) ffkontrollér, at fundamentet har de nødvendige forsænkninger. D WPL A WPL AS 7

8 INSALLAION Forberedelser Eksempel: Rørlægning over jord 9.7 Forberedelse af den elektriske installation ADVARSEL Elektrisk stød Udfør alle elektriske tilslutnings- og installationsarbejder ifølge nationale og lokale forskrifter. C A B ADVARSEL Elektrisk stød ilslutningen til lysnettet må kun ske via en fast tilslutning. Anlægget skal kunne adskilles fra strømforsyningsnettet med en sikkerhedsafstand på mindst mm på alle poler. Dette krav opfyldes af kontaktorer, strømafbrydere, sikringer, osv. A 00 B 00 C Frostdybde Varme fremløb Varme returløb Kondensatafløb Kondensatafløbsrør Fundament 6 Grusbed 9. Installér forsyningsledninger Alle forsyningsledninger er el- og varme-fremløbs- og returledninger. ffbrug kun vejrbestandige elektriske ledninger, f.eks. NYY. ffbeskyt fremløbs- og returledningen imod frost med en tilstrækkelig varmeisolering. Udfør varmeisolering i henhold til gældende forordning. ffalle forsyningsledninger skal beskyttes mod fugt, beskadigelse og UV-stråling ved hjælp af et installationsrør. ffbeskyt forsyningsledninger, der er lagt i jorden, mod fugt og beskadigelse ved at trække dem i et installationsrør. ffudfør rørmonteringer og gennemføringer i ydervægge med lyddæmpende foranstaltninger. Bemærk Udlægning af kondensatslangen skal ske ifølge kapitlet "Montage / kondensatafløb". 6 D Den angivne spænding skal stemme overens med lysnetspændingen. Bemærk typeskiltet. De strømkredse (til apparatet, den elektriske nød-/ekstraopvarmning og styringen) skal sikres separat. ffder skal installeres følgende ledningstværsnit i henhold til sikringen: Sikring Allokering Ledningstværsnit C 0 A C A C 6 A C A C 6 A Kompressor (-faset) WPL AS Kompressor (-faset) WPL AS Kompressor (-faset) WPL A elektrisk nød-/ ekstravarme (DHC) (-faset) elektrisk nød-/ ekstravarme (DHC) (-faset) B 6 A Styring, mm², mm² ved fritliggende installation,0 mm² ved installation i en væg 6,0 mm² ved installation i en væg,0 mm² ved installation af en flerkoret elektrisk ledning på en væg eller i el-installationsrør på en væg, mm², mm² ved kun to belastede korer og installation på en væg eller i el-installationsrør på en væg. 6,0 mm² ved installation i en væg,0 mm² ved installation af en flerkoret elektrisk ledning på en væg eller i el-installationsrør på en væg, mm, mm² ved kun to belastede ledere og installation på en væg eller i el-installationsrør på en væg. De elektriske data er angivet i kapitlet "ekniske data". il BUS-ledningen skal der bruges en ledning J-Y (St) xx0,8 mm². 9. Varmepumpestyring WPM. Varmepumpestyringen WPM. er nødvendig til drift af apparatet. Denne regulerer hele varmeanlægget. 9.6 Bufferbeholder For at sikre en fejlfri drift af apparatet anbefaler vi anvendelse af en bufferbeholder. Bufferbeholderen (SBP) tjener ikke kun til hydraulisk frakobling af volumenstrømmene i varmepumpe- og varmekredsløbene, men især som energikilde til afrimning af fordamperen. Læs også kapitlet "Minimum-volumenstrøm". 8 WPL A WPL AS

9 INSALLAION Installation 0. Installation Bemærk Apparatet er designet, så installation og tilslutning er mulig uden afmontering af dækslet og sidedelene. 0. ransport ffbrug de to forsænkede håndtag i siden. DANSK Beskyt enheden imod kraftige stød under transport. Hvis man vipper anlægget under transporten, må dette kun ske kortvarigt over en af langsiderne. Jo længere tid anlægget vippes, desto mere fordeler kølemidlet sig i systemet. Vent derfor ca. 0 minutter, inden apparatet sættes i drift, efter at det har været vippet. 0. Opstilling ffvær opmærksom på luftudgangsretningen, når apparatet opstilles. ffstil grunddelen på det forberedte underlag. 0. Varmtvandstilslutning Varmepumpe-varmeanlægget skal udføres af en fagmand i henhold til de vandinstallationsplaner, der findes i planlægningsdokumentationen. ffskyl ledningssystemet grundigt igennem, inden varmepumpen tilsluttes. Fremmedlegemer som svejseperler, rust, sand, tætningsmateriale... påvirker varmepumpens driftssikkerhed negativt. ffilslut varmepumpen til varmtvandssiden. Vær opmærksom på utætheder. ffsørg for at tilslutte varmefremløbet og -returløbet rigtigt. For at lette tilslutningen til varmesystemet er apparatet forsynet med en integreret stikforbindelse (se kapitlet "Montering af stikforbindelse"). ffudfør varmeisolering i henhold til gældende forordning. ffved dimensionering af varmekredsløbet skal man overholde den interne trykdifferens (se kapitlet "ekniske data / datatabel"). 0. Fremløbs- og returtilslutning Man skal isolere varmefrem- og -returløbsledningerne dampdiffusionstæt. ffpositionen af varmefremløbet og varmereturløbet fremgår af følgende figur: Varme fremløb Varme returløb ømning Udluftning ffslut varmepumpen til varmekredsløbet. Vær opmærksom på utætheder. 0. Montering af stikforbindelse Stikforbindelsens skruekappe strammes til manuelt. Undgå at bruge værktøj. Stikforbindelserne har et holdeelement med rustfri ståltænder samt en O-ring til tætning. Desuden har de en "dreje- og låse"-funktion. Ved ganske enkelt at dreje skruemanchetten med hånden fikseres røret i forbindelsen, samtidigt med at O-ringen til tætning presses mod røret. Ved anvendelse af plastrør skal der benyttes støttemanchetter. Etablering af forbindelse Inden stikforbindelsen indføres, skal den være i løsnet stilling. I denne stilling er der en smal spalte mellem skruemanchet og forbindelseslegeme. Spalte mellem skruemanchet og forbindelseslegeme ffrøret må kun afkortes med en rørskærer. fffør det afgratede rør igennem O-ringen og helt ind i bunden af forbindelsen. ffskru skruemanchetten helt ind til anslaget på huset. Herved presses O-ringen mod røret, og forbindelsen sikres. 6_0_0_87 6_0_0_069 WPL A WPL AS 9

10 INSALLAION Installation 0.7 Fyldning af varmesystemet fffyld varmesystemet via aftapningshanen (se kapitlet "ekniske Data / Mål"). Rør-Ø Indføringsdybde A 8 mm mm Løsning af forbindelsen ffdrej skruemanchetten ud igen, til der opstår en smal spalte. ffpres holdeelementet tilbage med fingrene, og hold det fast. Det indførte rør kan nu trækkes ud. 0.6 Iltdiffusion Undgå at åbne varmesystemer eller stålrørsinstallationer i forbindelse med diffusionsutætte plastrørs-gulvvarmeanlæg. Ved diffusions-utætte plastrørs-gulvvarmeanlæg eller åbne varmesystemer kan der ved brug af stålradiatorer eller stålrør forekomme korrosion på ståldelene pga. iltdiffusion. Korrosionsprodukterne, som fx rustslam, kan ophobe sig i varmepumpens kondensator, og den mindre rørdiameter kan medføre, at varmepumpens effekt aftager eller at pressostaten slår fra. 6_0_0_069 6_0_0_ Vandbeskaffenhed Inden man fylder anlægget, skal der foreligge en vandanalyse af påfyldningsvandet. En sådan kan fx rekvireres fra det relevante vandforsyningsselskab. For at forhindre skader pga. stendannelse skal påfyldningsvandet evt. forberedes via blødgøring eller afsaltning. De grænseværdier for påfyldningsvandet, der er anført i kapitlet "ekniske data / datatabel", skal overholdes til punkt og prikke. ffdisse grænseværdier skal kontrolleres for hver 8- uger efter idriftsætning og desuden i forbindelse med den årlige vedligeholdelse af anlægget. Bemærk Ved en ledningsevne på >000 μs/cm er vandbehandling via afsaltning bedre egnet til at undgå korrosion. Bemærk Hvis påfyldningsvandet behandles med inhibitorer eller additiver, gælder samme grænseværdier som ved afsaltning. Bemærk Egnede apparater til blødgøring samt til påfyldning og skylning af varmesystemer kan rekvireres fra autoriserede forhandlere Udluftning af varmesystemet D Udluftning ffudluft rørledningssystemet ved at aktivere udluftningen. 0 WPL A WPL AS

11 INSALLAION Installation 0.8 Minimum-volumenstrøm Ved varmedrift uden bufferbeholder skal minimum-volumenstrømmen, som er angivet i følgende tabel, samt afrimningsenergien garanteres. Varmepumpe Minimum-volumenstrøm WPL AS 0,7 m³/h WPL A / WPL AS,0 m³/h ffforetag den rigtige indstilling på overstrømsventilen. Pumpens transporthøjde ransporthøjde, der skal indstilles på overstrømsventilen* 6 m, m 7 m, m 8 m 6, m *gældende for almindelige Wilo- og Grundfos-pumper Bemærk Ved montering af en varmemåler skal man være opmærksom på, at de fleste varmemålere har høje tryktab. Derfor skal cirkulationspumpen dimensioneres tilsvarende større. 0.9 Kondensatafløb Der er fra fabrikkens side monteret et kondensatafløb på afrimningskarret til bortledning af det kondensat, der kan dannes. Pas på, at kondensatslangen ikke bukkes. Læg slangen med fald. ffkontrollér efter udlægning af kondensatslangen, om kondensatet kan løbe korrekt ud. ffse også kapitlet " Elektrisk tilslutning / Røropvarmning". 0.0 Ekstern ekstra varmegenerator Ved bivalente systemer skal varmepumpen altid være integreret i returløbet til den anden varmekilde (f.eks. oliefyr). 0. Elektrisk tilslutning ADVARSEL elektrisk stød ffafbryd strømmen til apparatet, før der arbejdes i kontaktskabet. Efter at spændingen er taget af apparatet, kan der stadig være spænding på apparatet i minutter, da kondensatorerne i inverteren stadig skal aflades. ilslutningsarbejdet må kun udføres af autoriserede elektrikere i henhold til denne vejledning Der skal foreligge en godkendelse til at tilslutte apparatet fra det ansvarlige energiforsyningsselskab. Bemærk Se betjenings- og installationsvejledningen for varmepumpestyringen WPM.. DANSK ilslutningsklemmerne befinder sig i apparatets tilslutningsområde. Se kapitlet "Forberedelse af den elektriske installation". ffder skal anvendes elkabler, som er i overensstemmelse med forskrifterne. Adgang til tilslutningsområdet Kondensatafløb Ved behov kan bygherren installere en røropvarmning i kondensatafløbsrøret. Vi anbefaler at installere en røropvarmning, hvis kondensatslangen ikke er udlagt frostfrit eller er kraftigt udsat for vejrforhold. Ved installation af en væg- eller gulvkonsol skal der monteres en røropvarmning. ffhvis apparatet monteres på en væg- eller gulvkonsol, skal der fastgøres en kondensatslange til kondensatafløbet. ffbeskyt kondensatslangen imod frost med en tilstrækkelig varmeisolering. 6_0_0_868 D WPL A WPL AS

12 ff Skub overdækningspladen opad. D D INSALLAION Installation ff ilslut den elektriske nød/ekstravarme, hvis du ønsker at gøre brug af følgende apparatfunktioner: D Apparatfunktion Monoenergetisk drift rækaflastning ilslutningsområde ff ræk elkablerne igennem trækaflastningerne. Hvis bivalenspunktet underskrides, sikrer den elektriske nød-/ekstravarme varmedriften og sørger for højere varmtvandstemperaturer. Nøddrift Hvis varmepumpen svigter i forbindelse med en fejl, overtages varmeproduktionen af den elektriske nød-/ ekstravarme. Opvarmningspro- Ved returløbstemperaturer < C skal tørreopvarmningram gen ske via den elektriske nød-/ekstravarme. (kun ved gulvvarme) Ved så lave systemtemperaturer må tørreopvarmningen ikke ske via varmepumpen, da apparatets tilfrysningssikring i så fald ikke længere kan garanteres under afrimningscyklussen. Når opvarmningsprogrammet er færdigt, kan man frakoble den elektriske nød-/ekstravarme, hvis denne ikke er nødvendig til drift af apparatet. Vær opmærksom på, at nøddriften ikke kan finde sted i opvarmningsprogrammet. Antilegionella-kreds Den elektriske nød-/ekstravarme startes automatisk ved en aktiveret antilegionella-kreds, så vandet regelmæssigt opvarmes til en temperatur på 60 C for at beskytte mod legionella. ff ilslut de elkablerne som vist i følgende figurer. ff Udfør jording af lavspændingsledningen ved at trække afskærmningen ind på den udvendige kappe og derefter fastgøre den under jordingsklemmen. ff Kontrollér herefter funktionen af trækaflastningerne. D Hvis pladsen bag apparatet er trang, kan man slå tilslutningsdelen ud. Virkning af den elektriske nød-/ekstravarme WPL A WPL AS

13 INSALLAION Installation 0.. Elektrisk tilslutning af WPL AS 0.. Elektrisk tilslutning af WPL A DANSK H L X + BUS L N L N L N - L N X / DHC X / WP X / Steuerung ON ERR /N/PE~0/0 /N/PE~0/0 /N/PE~0/0 C A C 0A C 6A,0 kw L N PE, kw L N PE 6, kw L N L N PE H L X + BUS L L L N L L L N - L N /N/PE~00/0 X / DHC X / WP X / Steuerung C 6A,6 kw L N PE,0 kw N PE L, kw L N PE,6 kw L L N PE,8 kw L L N PE 6, kw L L N PE 8,8 kw L L L N PE ON ERR /N/PE~00/0 /N/PE~0/0 C 6A C 6A D _0_0_89 X Elektrisk nød-/ekstravarme (DHC) L, N, L, N, PE ilslutningseffekt Klemmekonfiguration,0 kw L N PE, kw L N PE 6, kw L N L N PE X Kompressor (inverter) L, N, PE X Styrespænding Nettilslutning: L, N, PE X Lavspænding (BUS-ledning) BUS High H Bus Low L BUS Masse BUS "+" (tilsluttes ikke) Jordingsklemme til afskærmning af lavspændingsledningen Det godkendte apparat opfylder kravene i IEC Den max tilladte elektriske netimpedans fremgår af kapitlet "ekniske data / Datatabel". X Elektrisk nød-/ekstravarme (DHC) L, L, L, N, PE ilslutningseffekt Klemmekonfiguration,6 kw L PE,0 kw L PE, kw L PE,6 kw L L PE,8 kw L L PE 6, kw L L PE 8,8 kw L L L PE X Kompressor (inverter) L, L, L, N, PE X Styrespænding Nettilslutning: L, N, PE X Lavspænding (BUS-ledning) BUS High H Bus Low L BUS Masse BUS "+" (tilsluttes ikke) Jordingsklemme til afskærmning af lavspændingsledningen WPL A WPL AS

14 INSALLAION Installation 0.. Elektrisk tilslutning af WPL AS Lukning af tilslutningsområde H L X + BUS L N L N L N - L N X / DHC X / WP X / Steuerung ON ERR /N/PE~0/0 /N/PE~0/0 /N/PE~0/0 C A C 6A C 6A,0 kw L N PE, kw L N PE 6, kw L N L N PE X Elektrisk nød-/ekstravarme (DHC) L, N, L, N, PE ilslutningseffekt Klemmekonfiguration,0 kw L N PE, kw L N PE 6, kw L N L N PE X Kompressor (inverter) L, N, PE X Styrespænding Nettilslutning: L, N, PE X Lavspænding (BUS-ledning) BUS High H Bus Low L BUS Masse BUS "+" (tilsluttes ikke) Jordingsklemme til afskærmning af lavspændingsledningen D andskive Skrue fffastgør overdækningspladen ved hjælp af skruen og den takkede pakskive. ffilslut følgende komponenter i henhold til planlægningsdokumentationen på varmepumpestyringen: Cirkulationspumpe til varmeudnyttelsessiden Udetemperatursensor Returløbssensor (kun ved drift med bufferbeholder) 0.. Elektrisk tilslutning af røropvarmning Ved behov kan bygherren montere en ekstra opvarmning på kondensatbeholderen og kondensatslangen. Vi anbefaler at installere en røropvarmning, hvis kondensatslangen ikke er udlagt frostfrit eller er kraftigt udsat for vejrforhold. Ved installation af en væg- og gulvkonsol skal der monteres en røropvarmning. Se også kapitlet "Apparatbeskrivelse / ilbehør / Yderligere tilbehør" og "Elektrisk tilslutning". Adgang til tilslutningsområdet D _0_0_ fffjern dækslet. WPL A WPL AS

15 INSALLAION Installation Lukning af tilslutningsområde DANSK A. 6_0_0_867 D Elektrisk tilslutning røropvarmning Nettilslutning: L, N, PE ff Sæt dækslet på apparatet. ff Fastgør dækslet med de fire skruer. D D B. WPL A WPL AS

16 INSALLAION Idriftsætning. Idriftsætning Varmepumpestyringen WPM. er nødvendig til drift af apparatet. På denne enhed foretages alle nødvendige indstillinger før og under driften. Alle indstillinger i varmepumpestyringens idriftsætning, idriftsætning af apparatet og undervisning af betjeningspersonalet skal udføres af en autoriseret fagmand. Idriftsætning skal udføres ifølge denne installationsvejledning samt betjenings- og installationsvejledningen for varmepumpestyringen. il idriftsætning kan brugeren tilkalde vores kundeservice for egen regning. Hvis dette apparat skal anvendes til erhvervsmæssige formål, skal bestemmelserne i driftssikkerhedsforordningen overholdes ved idriftsætning. Yderligere oplysninger fås hos de ansvarlige myndigheder. Efter idriftsætningen skal idriftsætningsprotokollen i denne vejledning udfyldes.. Kontroller inden idriftsætningen Kontrollér nedennævnte punkter inden idriftsætningen... Varmesystem Er varmesystemet blevet fyldt til det korrekte tryk, og er hurtigventilationsventilen åbnet?.. emperatursensor Er den udvendige sensor og returløbssensoren (i forbindelse med bufferbeholderen) rigtigt tilsluttet og placeret?.. Sikkerheds-temperaturbegrænser Ved omgivelsestemperaturer under - C kan det ske, at sikkerhedstemperaturbegrænseren for den elektriske nød-/ekstravarme udløses. ffkontrollér, om sikkerhedstemperatur-begrænseren er udløst. Sikkerhedstemperaturbegrænser Reset-knap ffnulstil sikkerhedstemperatur-begrænseren igen ved at trykke på Reset-knappen... Nettilslutning Er strømtilslutningen korrekt udført?. Drift med ekstern, ekstra varmegenerator Apparatet er fra fabrikken indstillet på enkeltkompressordrift med elektrisk nød-/ekstravarme. Hvis apparatet anvendes bivalent med en ekstern, ekstra varmegenerator, skal skydekontakten indstilles på WP-YP (se kapitlet "Fejludbedring / Kontrol af skydekontakterne på IWS / Enkeltkompressordrift med en ekstern, ekstra varmegenerator"). 6_0_0_880 6_0_0_87 Elektrisk nød-/ekstravarme ffafhjælp fejlkilden. 6 WPL A WPL AS

17 INSALLAION Vedligeholdelse. Indstillinger.. Indstilling af varmekurve Effektiviteten af en varmepumpe reduceres med stigende fremløbstemperatur. Derfor skal varmekurven indstilles omhyggeligt. En for højt indstillet varmekurve medfører, at zone- og termostatventilerne lukker, så det krævede mindste flow i varmekredsløbet eventuelt underskrides. ffse betjenings- og installationsvejledningen for WPM.. Følgende trin hjælper til at indstille varmekurven korrekt: Åbn termostatventilen(erne) eller zoneventilen(erne) i et referencerum (f.eks. dagligstue eller badeværelse) fuldstændigt. Vi anbefaler, at der ikke monteres termostat- eller zoneventiler i referencerum. Regulér temperaturen i disse rum via en fjernbetjening. Ved forskellige udetemperaturer (f.eks. -0 C og +0 C) skal varmekurven tilpasses således, at temperaturen indstiller sig til den ønskede værdi i referencerummet. Vejledende værdier til starten: Parameter Gulvvarme Radiatoropvarmning Varmekurve 0, 0,8 Regulatordynamik 0 Rumtemperatur C C Hvis rumtemperaturen er for lav i overgangstiden (ca. 0 C udetemperatur), skal parameteren "Rumtemperatur" forhøjes. Bemærk Hvis der ikke er installeret nogen fjernbetjening, medfører en forhøjelse af parameteren "Rumtemperatur" en parallelforskydning af varmekurven. Hvis rumtemperaturen er for lav ved lave udendørstemperaturer, skal parameteren "Varmekurve" forhøjes. Når parameteren "Varmekurve" er blevet forhøjet, skal man ved højere udetemperaturer indstille zoneventilen eller termostatventilen i referencerummet til den ønskede temperatur. Sænk ikke temperaturen i hele bygningen ved at lukke ned for alle zone- eller termostatventiler, men ved at anvende sænkningssprogrammet. Hvis alt er korrekt udført, kan man opvarme systemet til den maksimale driftstemperatur og udlufte endnu en gang. Ved installeret gulvvarme skal man være opmærksom på den maksimalt tilladte temperatur for denne gulvvarme... Andre indstillinger på WPM. Hvis alt er korrekt udført, kan man opvarme systemet til den maksimale driftstemperatur og udlufte endnu en gang. Ved installeret gulvvarme skal man være opmærksom på den maksimalt tilladte temperatur for denne gulvvarme... Ved drift med bufferbeholder ffpå varmepumpestyringens idriftsætningsniveau vælges parametren "KONIN. PUMPE". ffdeaktivér kontinuerlig drift af shuntpumpen. ffilslut varmecirkulationspumpen til tilslutningen til shuntpumpen i henhold til planlægningsdokumentationen... Ved anvendelse af opvarmningsprogrammet Hvis opvarmningsprogrammet anvendes, skal følgende indstillinger udføres på WPM.: ffstil først parametren "BIVALENS VARME" på 0 C. ffstil dernæst parametren "GRAENSE VARME" på 0 C. Bemærk Efter opvarmningsprocessen skal man atter indstille parametrene "BIVALENS VARME" og "GRAENZE VARME" til standardværdierne eller til anlægsværdierne.. Betjening og drift Strømforsyningen må ikke afbrydes, heller ikke uden for opvarmningsperioden. Ved afbrudt strømforsyning er den aktive frostsikring af anlægget ikke garanteret. Om sommeren skal der ikke slukkes for anlægget. Varmepumpestyringen har en automatisk omskiftning mellem sommer- og vinterdrift.. Sådan sættes anlægget ud af drift Hvis det er nødvendigt at sætte anlægget ud af drift, skal WPM. sættes på standby. Sikkerhedsfunktionerne til beskyttelse af anlægget bliver derved opretholdt (fx frostsikring). øm vandet af anlægget, når varmepumpen er fuldstændigt slukket, og der er fare for frost.. Vedligeholdelse Vi anbefaler, at man årligt udfører en inspektion (kontrol af den faktiske tilstand) og efter behov foretager vedligeholdelse (etablering af den ønskede tilstand). Kontrollér kondensatudløbet (visuel kontrol). Fjern straks forurening og tilstopninger. DANSK.. Ved drift uden bufferbeholder ffilslut varmecirkulationspumpen til tilslutningen til shuntpumpen i henhold til planlægningsdokumentationen. WPL A WPL AS 7

18 INSALLAION Fejlafhjælpning.. Kontrol af skydekontakterne på IWS Udfør følgende trin, så IWS bliver tilgængelig.. 6_0_0_866 D Inspektionsluge ff Fjern dækslet. Hold luftindgangs- og udgangsåbningerne fri for sne og is. Fjern med jævne mellemrum løv og anden forurening fra fordamperlamellerne.. Fejlafhjælpning Bemærk Se betjenings- og installationsvejledning for varmepumpestyringen. 6_0_0_869 ADVARSEL elektrisk stød ff Afbryd strømmen til apparatet, før der arbejdes i kontaktskabet. Efter at spændingen er taget af apparatet, kan der stadig være spænding på apparatet i minutter, da kondensatorerne i inverteren stadig skal aflades. ff Fjern bøjlen markeret med gråt. 6_0_0_870 Hvis fejlen i tilfælde af driftsforstyrrelse ikke kan findes ved hjælp af varmepumpestyringen, skal man i nødstilfælde åbne kontaktskabet og kontrollere indstillingerne på IWS II. Denne kontrol må kun udføres af en fagmand. IWS ff Løft dækslet. 8 WPL A WPL AS

19 INSALLAION Fejlafhjælpning IWS Kun varmedrift: BA DANSK 6_0_0_7.. Lukning af tilslutningsområde BA BA Lysdioder Skydekontakt (VP-type) Reset-knap Skydekontakt (BA) C6_0_0_09 Skydekontakt (VP-type) Ved hjælp af skydekontakten (VP-type) kan de forskellige varmepumpetyper indstilles på IWS-styringen. Fabriksindstilling Enkeltkompressordrift med elektrisk nød-/ekstravarme WP-yp 6_0_0_ ffkontrollér, om skydekontakten er korrekt indstillet. Enkeltkompressordrift med en ekstern ekstra varmegenerator Apparat- og miljøskader Den elektriske nød-/ekstraopvarmning må i så fald ikke tilsluttes. Hvis apparatet drives bivalent med en ekstern ekstra varmegenerator eller som modul med en ekstra varmepumpe leveret af bygherren, skal skydekontakten stå i pos. WP-YP. ffindstil skydekontakten som følger: 6_0_0_ 6_0_0_867 ffsæt dækslet på apparatet. fffastgør dækslet med de fire skruer. Skydekontakt (BA) ffkontrollér, om skydekontakten (BA) er korrekt indstillet: WPL A WPL AS 9

20 INSALLAION Fejlafhjælpning. Lysdioder (LED). Nulstilling af sikkerhedstemperaturbegrænser Hvis varmtvandstemperaturen overstiger 8 C, f.eks. pga. lav volumenstrøm, slukker den elektriske nød-/ekstraopvarmning. BA BA Lysdioder Reset-knap Betydningen af lysdioderne på IWS fremgår af følgende tabel. LED-indikator Rød LED blinker Rød LED lyser konstant Grøn LED i midten blinker Grøn LED i midten lyser konstant Betydning Engangsfejl. Apparatet slukkes og genstartes efter 0 minutter, og LED slukker. Mere end fejl i løbet af driftstimer. Apparatet slukkes varigt og genstarter først efter reset af IWS. Hermed nulstilles den interne fejltæller. Apparatet kan genstartes efter 0 minutter. LED'en slukker. Varmepumpen initialiseres. Varmepumpen blev korrekt initialiseret, og der er aktiv forbindelse til WPM.. 6_0_0_09 Elektrisk nød-/ekstravarme ffafhjælp fejlkilden. 6_0_0_880 Fejl, som indikeres af den røde LED: Højtryksfejl, Lavtryksfejl, Gruppefejl og hardwarefejl på IWS (se fejlliste). Reset-knap Hvis IWS blev forkert initialiseret, kan indstillingerne nulstilles med denne knap. ffse også kapitlet "Ny initialisering af IWS" i varmepumpestyringens betjenings- og installationsvejledning. Sikkerhedstemperaturbegrænser Reset-knap ffnulstil sikkerhedstemperatur-begrænseren igen ved at trykke på Reset-knappen. ffkontrollér, om varmevandet cirkuleres med en tilstrækkelig stor volumenstrøm. 6_0_0_87 0 WPL A WPL AS

LA 17TU LA 25TU LA 40TU

LA 17TU LA 25TU LA 40TU LA 17TU LA 25TU LA 40TU Monterings- og brugsanvisning Dansk Luft-til-vand varmepumpe til udendørs opstilling Best.-nr.: 452163.66.10 FD 9002 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1212-1 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere