BETJENING OG INSTALLATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENING OG INSTALLATION"

Transkript

1 BEJENING OG INSALLAION Luft vand-varmepumpe»» WPL AS»» WPL A»» WPL AS

2 INDHOLD BEJENING. Generel vejledning. Sikkerhedsanvisninger. Andre markeringer i denne dokumentation. Måleenheder. Effektdata iht. standard. Sikkerhed. Formålsbestemt anvendelse. Sikkerhedsanvisninger. CE-mærkning. Apparatbeskrivelse. Brugsegenskaber. Funktionsmåde. Indstillinger. Vedligeholdelse og pleje 6. Problemafhjælpning INSALLAION 7. Sikkerhed 6 7. Generelle sikkerhedsinstruktioner 6 7. Forskrifter, standarder og bestemmelser 6 8. Apparatbeskrivelse 6 8. Standardlevering 6 8. ilbehør 6 9. Forberedelser 6 9. Støjemission 6 9. Mindsteafstande 7 9. Forberedelse af montagestedet 7 9. Installér forsyningsledninger 8 9. Varmepumpestyring WPM Bufferbeholder Forberedelse af den elektriske installation 8 0. Installation 9 0. ransport 9 0. Opstilling 9 0. Varmtvandstilslutning 9 0. Fremløbs- og returtilslutning 9 0. Montering af stikforbindelse Iltdiffusion Fyldning af varmesystemet Minimum-volumenstrøm 0.9 Kondensatafløb 0.0 Ekstern ekstra varmegenerator 0. Elektrisk tilslutning. Idriftsætning 6. Kontroller inden idriftsætningen 6. Drift med ekstern, ekstra varmegenerator 6. Indstillinger 7. Betjening og drift 7. Sådan sættes anlægget ud af drift 7. Vedligeholdelse 7. Fejlafhjælpning 8. Lysdioder (LED) 0. Reset-knap 0. Nulstilling af sikkerhedstemperaturbegrænser 0. ekniske data. Mål og tilslutninger. El. ledningsdiagram WPL AS WPL AS en-faset). LedningsdiagramEl. ledningsdiagram WPL A (trefaset) 6. Varmeeffektdiagram WPL AS 8. Diagram brugsvandseffekt WPL AS 8.6 Varmeeffektdiagram WPL A 9.7 Diagram brugsvandseffekt WPL A 9.8 Varmeeffektdiagram WPL AS 0.9 Diagram brugsvandseffekt WPL AS 0.0 Datatabel GARANI MILJØ OG GENBRUG WPL A WPL AS

3 BEJENING Generel vejledning BEJENING. Generel vejledning Kapitlet Betjening henvender sig både til apparatets bruger og fagmanden. Kapitlet Installation henvender sig til fagmanden. Bemærk Læs denne vejledning omhyggeligt inden brug, og opbevar den. Giv i givet fald vejledningen videre til den efterfølgende bruger.. Sikkerhedsanvisninger.. Opbygningen af sikkerhedsanvisningerne. Andre markeringer i denne dokumentation Symbol Bemærk Generelle henvisninger kendetegnes med symbolet, der vises her ved siden af. fflæs henvisningsteksten omhyggeligt igennem. Betydning (skader på apparat, følge- og miljøskader) Bortskaffelse af apparater ffdette symbol gør opmærksom på, at du skal gøre noget. De nødvendige handlinger beskrives trin for trin. Symbol Betydning Apparat må ikke tildækkes DANSK SIGNALORD Faretype Her angives mulige følger, hvis sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes. ffher anføres foranstaltninger til at afværge faren... Symboler, faretype Symbol.. Signalord SIGNALORD FARE ADVARSEL FORSIGIG Faretype Personskade Elektrisk stød Forbrænding (Fare forbrænding, skoldning) Betydning Anvisninger, som medfører alvorlige personskader eller dødsfald, hvis de ikke overholdes. Anvisninger, som kan medføre alvorlige personskader eller dødsfald, hvis de ikke overholdes. Anvisninger, som kan medføre middelsvære eller lettere personskader, hvis de ikke overholdes.. Måleenheder Bemærk Hvis ikke andet er angivet, er alle mål i millimeter.. Effektdata iht. standard Forklaring til beregning og fortolkning af de angivne effektdata iht. standard... EN De effektdata, der især forekommer i tekst, diagrammer og tekniske datablade, er tilvejebragt på baggrund af måleforholdene i den standard, der er angivet i overskriften til dette afsnit, hvor det ved afvigelse fra denne standard ved effektdata for varmepumper til luft-vand-inverter ved kildetemperaturer på > -7 C drejer sig om værdier ved delvis drift og den i denne forbindelse procentuelle vægtning i området for delvis drift i EN 8, og som det fremgår af EHPA-kvalitetsmærkets reguleringer. Ovennævnte målebetingelser modsvarer som regel ikke helt de eksisterende forhold hos anlæggets operatør. Afvigelsen kan variere betydeligt afhængigt af den valgte målemetode og graden af afvigelsen i den valgte metode i forhold til de målebetingelser, der er defineret i første del af dette afsnit. Yderligere måleværdier eller påvirkende faktorer udgøres af måleudstyret, anlægskonfigurationen, anlæggets alder samt volumenstrømmene. Det er kun muligt at bekræfte de angivne effektdata, hvis også den pågældende måling er gennemført i henhold til de målebetingelser, der er defineret i første del af dette afsnit. WPL A WPL AS

4 BEJENING Sikkerhed. Sikkerhed. Formålsbestemt anvendelse Vær opmærksom på de anvendelsesgrænser, som er angivet i afsnittet "ekniske data / Datatabel". Apparatet er beregnet til brug i hjemmet. Det kan betjenes uden risiko af personer uden særlige forudsætninger. Apparatet kan også anvendes i andre omgivelser end i hjemmet, fx i mindre industrier, hvis anvendelsen sker på lignende måde. Enhver anden brug eller anvendelse derudover regnes som ikke-formålsbestemt. Med til formålsbestemt anvendelse hører også iagttagelse og overholdelse af denne vejledning samt vejledninger til det anvendte tilbehør.. Sikkerhedsanvisninger Overhold følgende sikkerhedsinstruktioner og forskrifter. Installation af det elektriske system og apparatet må kun udføres af en fagmand. Fagmanden er ved installation og første idriftsætning ansvarlig for, at de gældende forskrifter overholdes. Apparatet må kun anvendes, når det er komplet installeret med alt sikkerhedsudstyr. Beskyt apparatet imod støv og snavs under byggefasen. FARE personskade Apparatet kan benyttes af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, når disse er under opsyn, eller hvis disse er blevet undervist i sikker anvendelse af apparatet og har forstået de dermed forbundne risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.. CE-mærkning CE-mærkningen tilkendegiver, at apparatet opfylder alle grundlæggende krav: Direktiv vedr. elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Lavspændingsdirektiv. Apparatbeskrivelse. Brugsegenskaber Apparatet er en varmepumpe til opvarmning til opstilling udendørs og fungerer som en luft vand-varmepumpe. Der trækkes varme ud af udeluften ved et lavt temperaturniveau, hvorefter denne varme afgives til opvarmningsvandet ved et højere temperaturniveau. Opvarmningsvandet kan opvarmes til en fremløbstemperatur på indtil 6 C. Apparatet har en elektrisk nød-/ekstraopvarmning (DHC). I monovalent drift aktiveres den elektriske nød-/ekstraopvarmning som nødvarme, hvis bivalenspunktet underskrides, for at sikre varmedriften og tilvejebringelsen af højere varmtvandstemperaturer. I monoenergetisk drift aktiveres i så fald den elektriske nød-/ ekstravarme som ekstravarme. Dette apparat har yderligere brugsegenskaber: Egnet til gulvvarme og radiatorvarme. Foretrukket til lavtemperaturvarme. Optager varme fra udeluften helt ned til 0 C udetemperatur. Korrosionsbeskyttet, ydre beklædningsdele af varmforzinket stålplade med ekstra ovnlakering. Indeholder alle komponenter og sikkerhedstekniske anordninger, som er nødvendige for driften. Indeholder et ikke-brændbart sikkerhedskølemiddel. Bemærk Du skal bruge varmepumpestyringen "WPM." til den centrale regulering af varmesystemet.. Funktionsmåde Der trækkes varme ud af udeluften via varmeveksleren (fordamperen) på luftsiden. Det fordampede kølemiddel komprimeres af en kompressor. Dertil skal der bruges elektrisk energi. Kølemidlet er nu på et højere temperaturniveau. En ekstra varmeveksler (kondensator) overfører varmen til varmekredsløbet. Herved afspændes kølemidlet igen, og processen starter forfra. Ved lufttemperaturer under ca. +7 C sætter luftfugtigheden sig på fordamperens lameller som rim. Denne rimdannelse bliver automatisk afrimet. Det vand, der dannes herved, opsamles i afrimningskarret og ledes væk via en slange. I afrimningsfasen kobles ventilatoren fra, og varmepumpekredsløbet vendes om. Den varme, der skal bruges til afrimningen, hentes fra bufferbeholderen. Ved drift uden bufferbeholder skal de randbetingelser, der er angivet i kapitlet "Installation uden bufferbeholder" overholdes. Ellers fryser varmevandet under ugunstige omstændigheder. Ved afslutning af afrimningsfasen skifter varmepumpen automatisk tilbage til opvarmningsdrift. WPL A WPL AS

5 BEJENING Indstillinger Ved bivalent drift kan varmepumpen blive gennemstrømmet af returvandet fra den anden varmegenerator. Vær opmærksom på, at returløbstemperaturen maksimalt må være 60 C.. Indstillinger Betjeningen sker udelukkende ved hjælp af varmepumpestyringen WPM.. ffse betjenings- og installationsvejledning for varmepumpestyringen.. Vedligeholdelse og pleje 6. Problemafhjælpning Fejl Årsag Afhjælpning Der løber vand ud af udedelen. Kondensatafløbet kan være tilstoppet. ilkald en fagmand for at få renset kondensatafløbet. Der dannes kondensat på udedelens yderside. Der findes en stor, relativ luftfugtighed ( 60 %). Der bør ikke længere forekomme kondensatdannelse på udedelen ved ændrede vejrforhold. Ring til fagmanden, hvis du ikke kan afhjælpe årsagen. Meddel nummeret på typeskiltet til fagmanden for at få bedre og hurtigere hjælp. ypeskiltet findes øverst på forreste højre eller venstre side af anlæggets kabinet. Eksempel på typeskilt DANSK Vedligeholdelsesarbejde, som f.eks. kontrol af den elektriske sikkerhed, må kun udføres af en fagmand. Det er tilstrækkeligt at pleje kunststof- og pladedele med en fugtig klud. Der må ikke anvendes skurende eller opløsende rengøringsmidler *xxxxxxxxxxxxxxxxxx* Kontrollér kondensatafløbet (visuel kontrol) en gang om måneden. Fjern straks forurening og tilstopninger (se kapitlet "Installation / Kondensatafløb"). Montageanweisung beachten Dichtheit geprüft Made in Germany 6_0_0_76 Nummer på typeskilt.. D Inspektionsluge Hold luftudgangs- og -luftindgangsåbningerne fri for sne og blade. Vi anbefaler, at man årligt lader en autoriseret fagmand foretage en inspektion (konstatering af den faktiske tilstand) og om nødvendigt en vedligeholdelse (genoprettelse af den nominelle tilstand). Beskyt apparatet imod støv og snavs under byggefasen. WPL A WPL AS

6 INSALLAION Sikkerhed INSALLAION 7. Sikkerhed Installation, idriftsætning samt vedligeholdelse og reparation af apparatet må kun forestås af en fagmand. 7. Generelle sikkerhedsinstruktioner Vi kan kun garantere fejlfri funktion og driftssikkerhed, hvis der anvendes originalt tilbehør til apparatet samt originale reservedele. 7. Forskrifter, standarder og bestemmelser Bemærk Alle nationale og regionale forskrifter og bestemmelser skal overholdes. 8. Apparatbeskrivelse Apparatet har en frostsikring i tilslutningsledningerne. Den integrerede frostsikring kobler automatisk cirkulationspumpen i varmepumpekredsløbet til ved en kondensatortemperatur på +8 C og sikrer derved cirkulation i alle vandførende dele. Hvis temperaturen falder i bufferbeholderen, kobles varmepumpen automatisk til, senest ved underskridelse af + C. 8. Standardlevering Følgende leveres sammen med anlægget: Kredsløbsdiagram 9. Forberedelser Apparatet er beregnet til installation foran en væg. Overhold minimalafstandene. Hvis apparatet bliver opstillet i frit felt eller på et tag, skal luftindgangen på indsugningssiden være beskyttet. Der skal i så fald opføres en beskyttelsesvæg mod vinden. 9. Støjemission Apparatet støjer mere på luftindgangssiden og luftudgangssiden end på de to lukkede sider. Ved valg af montagestedet skal følgende anvisninger overholdes. Bemærk Angivelser vedrørende lydeffektniveauet findes i kapitlet "ekniske data / datatabel". Græsflader og beplantninger bidrager til at reducere udbredelse af støjen. Lydspredningen kan reduceres ved hjælp af tætte palisader. ffsørg for, at luftindgangsretningen stemmer overens med hovedvindretningen. ffluften bør ikke blæses ud imod vinden. ffsørg for, at luftindgangen eller -udgangen ikke rettes imod støjfølsomme rum i huset, fx soveværelset. ffundgå opstilling på store, lydhårde gulvflader, f.eks. flisebelægning. ffundgå opstilling imellem reflekterende bygningsvægge. Reflekterende bygningsvægge kan forhøje støjniveauet. ffoverhold mindsteafstandene for at sikre, at apparatet fungerer fejlfrit, og for at muliggøre vedligeholdelsesarbejde på apparatet. 8. ilbehør 8.. Yderligere tilbehør Betegnelse 8.. Nødvendigt tilbehør Betegnelse Varenummer Varmepumpestyring i vægmonteringshuset WPMW. 000 Varenummer Varme-fjernindstilling FEK 09 Varme-fjernindstilling FE7 879 Røropvarmning HZB-SK 978 Røropvarmning HZB-WK WPL A WPL AS

7 INSALLAION Forberedelser 9. Mindsteafstande 9.. Fundament 800 Eksempel: Fundament med udsparing WPL AS DANSK D WPL A WPL AS D ffundlad at opstille apparatet i en niche. o sider af apparatet skal være fri. 9. Forberedelse af montagestedet 9.. Generelt ffiagttag kapitlet "Støjemission". ffsørg for, at apparatet er tilgængeligt på alle sider. Underlaget skal være vandret, jævnt, stabilt og slidfast. ffapparatets ramme skal ligge ensartet an imod underlaget. Et ujævnt underlag kan påvirke støjforholdene. Hvis forsyningsledningerne føres nedad igennem jorden, skal der udføres en forsænkning (frirum) i fundamentet. 9_00_00_006 Luftindgang Luftudgang Hovedvindretning Forsænkning forsyningsledninger Forsænkning kondensatafløb (minimumsdiameter 70 mm) ffkontrollér, at fundamentet har de nødvendige forsænkninger. D WPL A WPL AS 7

8 INSALLAION Forberedelser Eksempel: Rørlægning over jord 9.7 Forberedelse af den elektriske installation ADVARSEL Elektrisk stød Udfør alle elektriske tilslutnings- og installationsarbejder ifølge nationale og lokale forskrifter. C A B ADVARSEL Elektrisk stød ilslutningen til lysnettet må kun ske via en fast tilslutning. Anlægget skal kunne adskilles fra strømforsyningsnettet med en sikkerhedsafstand på mindst mm på alle poler. Dette krav opfyldes af kontaktorer, strømafbrydere, sikringer, osv. A 00 B 00 C Frostdybde Varme fremløb Varme returløb Kondensatafløb Kondensatafløbsrør Fundament 6 Grusbed 9. Installér forsyningsledninger Alle forsyningsledninger er el- og varme-fremløbs- og returledninger. ffbrug kun vejrbestandige elektriske ledninger, f.eks. NYY. ffbeskyt fremløbs- og returledningen imod frost med en tilstrækkelig varmeisolering. Udfør varmeisolering i henhold til gældende forordning. ffalle forsyningsledninger skal beskyttes mod fugt, beskadigelse og UV-stråling ved hjælp af et installationsrør. ffbeskyt forsyningsledninger, der er lagt i jorden, mod fugt og beskadigelse ved at trække dem i et installationsrør. ffudfør rørmonteringer og gennemføringer i ydervægge med lyddæmpende foranstaltninger. Bemærk Udlægning af kondensatslangen skal ske ifølge kapitlet "Montage / kondensatafløb". 6 D Den angivne spænding skal stemme overens med lysnetspændingen. Bemærk typeskiltet. De strømkredse (til apparatet, den elektriske nød-/ekstraopvarmning og styringen) skal sikres separat. ffder skal installeres følgende ledningstværsnit i henhold til sikringen: Sikring Allokering Ledningstværsnit C 0 A C A C 6 A C A C 6 A Kompressor (-faset) WPL AS Kompressor (-faset) WPL AS Kompressor (-faset) WPL A elektrisk nød-/ ekstravarme (DHC) (-faset) elektrisk nød-/ ekstravarme (DHC) (-faset) B 6 A Styring, mm², mm² ved fritliggende installation,0 mm² ved installation i en væg 6,0 mm² ved installation i en væg,0 mm² ved installation af en flerkoret elektrisk ledning på en væg eller i el-installationsrør på en væg, mm², mm² ved kun to belastede korer og installation på en væg eller i el-installationsrør på en væg. 6,0 mm² ved installation i en væg,0 mm² ved installation af en flerkoret elektrisk ledning på en væg eller i el-installationsrør på en væg, mm, mm² ved kun to belastede ledere og installation på en væg eller i el-installationsrør på en væg. De elektriske data er angivet i kapitlet "ekniske data". il BUS-ledningen skal der bruges en ledning J-Y (St) xx0,8 mm². 9. Varmepumpestyring WPM. Varmepumpestyringen WPM. er nødvendig til drift af apparatet. Denne regulerer hele varmeanlægget. 9.6 Bufferbeholder For at sikre en fejlfri drift af apparatet anbefaler vi anvendelse af en bufferbeholder. Bufferbeholderen (SBP) tjener ikke kun til hydraulisk frakobling af volumenstrømmene i varmepumpe- og varmekredsløbene, men især som energikilde til afrimning af fordamperen. Læs også kapitlet "Minimum-volumenstrøm". 8 WPL A WPL AS

9 INSALLAION Installation 0. Installation Bemærk Apparatet er designet, så installation og tilslutning er mulig uden afmontering af dækslet og sidedelene. 0. ransport ffbrug de to forsænkede håndtag i siden. DANSK Beskyt enheden imod kraftige stød under transport. Hvis man vipper anlægget under transporten, må dette kun ske kortvarigt over en af langsiderne. Jo længere tid anlægget vippes, desto mere fordeler kølemidlet sig i systemet. Vent derfor ca. 0 minutter, inden apparatet sættes i drift, efter at det har været vippet. 0. Opstilling ffvær opmærksom på luftudgangsretningen, når apparatet opstilles. ffstil grunddelen på det forberedte underlag. 0. Varmtvandstilslutning Varmepumpe-varmeanlægget skal udføres af en fagmand i henhold til de vandinstallationsplaner, der findes i planlægningsdokumentationen. ffskyl ledningssystemet grundigt igennem, inden varmepumpen tilsluttes. Fremmedlegemer som svejseperler, rust, sand, tætningsmateriale... påvirker varmepumpens driftssikkerhed negativt. ffilslut varmepumpen til varmtvandssiden. Vær opmærksom på utætheder. ffsørg for at tilslutte varmefremløbet og -returløbet rigtigt. For at lette tilslutningen til varmesystemet er apparatet forsynet med en integreret stikforbindelse (se kapitlet "Montering af stikforbindelse"). ffudfør varmeisolering i henhold til gældende forordning. ffved dimensionering af varmekredsløbet skal man overholde den interne trykdifferens (se kapitlet "ekniske data / datatabel"). 0. Fremløbs- og returtilslutning Man skal isolere varmefrem- og -returløbsledningerne dampdiffusionstæt. ffpositionen af varmefremløbet og varmereturløbet fremgår af følgende figur: Varme fremløb Varme returløb ømning Udluftning ffslut varmepumpen til varmekredsløbet. Vær opmærksom på utætheder. 0. Montering af stikforbindelse Stikforbindelsens skruekappe strammes til manuelt. Undgå at bruge værktøj. Stikforbindelserne har et holdeelement med rustfri ståltænder samt en O-ring til tætning. Desuden har de en "dreje- og låse"-funktion. Ved ganske enkelt at dreje skruemanchetten med hånden fikseres røret i forbindelsen, samtidigt med at O-ringen til tætning presses mod røret. Ved anvendelse af plastrør skal der benyttes støttemanchetter. Etablering af forbindelse Inden stikforbindelsen indføres, skal den være i løsnet stilling. I denne stilling er der en smal spalte mellem skruemanchet og forbindelseslegeme. Spalte mellem skruemanchet og forbindelseslegeme ffrøret må kun afkortes med en rørskærer. fffør det afgratede rør igennem O-ringen og helt ind i bunden af forbindelsen. ffskru skruemanchetten helt ind til anslaget på huset. Herved presses O-ringen mod røret, og forbindelsen sikres. 6_0_0_87 6_0_0_069 WPL A WPL AS 9

10 INSALLAION Installation 0.7 Fyldning af varmesystemet fffyld varmesystemet via aftapningshanen (se kapitlet "ekniske Data / Mål"). Rør-Ø Indføringsdybde A 8 mm mm Løsning af forbindelsen ffdrej skruemanchetten ud igen, til der opstår en smal spalte. ffpres holdeelementet tilbage med fingrene, og hold det fast. Det indførte rør kan nu trækkes ud. 0.6 Iltdiffusion Undgå at åbne varmesystemer eller stålrørsinstallationer i forbindelse med diffusionsutætte plastrørs-gulvvarmeanlæg. Ved diffusions-utætte plastrørs-gulvvarmeanlæg eller åbne varmesystemer kan der ved brug af stålradiatorer eller stålrør forekomme korrosion på ståldelene pga. iltdiffusion. Korrosionsprodukterne, som fx rustslam, kan ophobe sig i varmepumpens kondensator, og den mindre rørdiameter kan medføre, at varmepumpens effekt aftager eller at pressostaten slår fra. 6_0_0_069 6_0_0_ Vandbeskaffenhed Inden man fylder anlægget, skal der foreligge en vandanalyse af påfyldningsvandet. En sådan kan fx rekvireres fra det relevante vandforsyningsselskab. For at forhindre skader pga. stendannelse skal påfyldningsvandet evt. forberedes via blødgøring eller afsaltning. De grænseværdier for påfyldningsvandet, der er anført i kapitlet "ekniske data / datatabel", skal overholdes til punkt og prikke. ffdisse grænseværdier skal kontrolleres for hver 8- uger efter idriftsætning og desuden i forbindelse med den årlige vedligeholdelse af anlægget. Bemærk Ved en ledningsevne på >000 μs/cm er vandbehandling via afsaltning bedre egnet til at undgå korrosion. Bemærk Hvis påfyldningsvandet behandles med inhibitorer eller additiver, gælder samme grænseværdier som ved afsaltning. Bemærk Egnede apparater til blødgøring samt til påfyldning og skylning af varmesystemer kan rekvireres fra autoriserede forhandlere Udluftning af varmesystemet D Udluftning ffudluft rørledningssystemet ved at aktivere udluftningen. 0 WPL A WPL AS

11 INSALLAION Installation 0.8 Minimum-volumenstrøm Ved varmedrift uden bufferbeholder skal minimum-volumenstrømmen, som er angivet i følgende tabel, samt afrimningsenergien garanteres. Varmepumpe Minimum-volumenstrøm WPL AS 0,7 m³/h WPL A / WPL AS,0 m³/h ffforetag den rigtige indstilling på overstrømsventilen. Pumpens transporthøjde ransporthøjde, der skal indstilles på overstrømsventilen* 6 m, m 7 m, m 8 m 6, m *gældende for almindelige Wilo- og Grundfos-pumper Bemærk Ved montering af en varmemåler skal man være opmærksom på, at de fleste varmemålere har høje tryktab. Derfor skal cirkulationspumpen dimensioneres tilsvarende større. 0.9 Kondensatafløb Der er fra fabrikkens side monteret et kondensatafløb på afrimningskarret til bortledning af det kondensat, der kan dannes. Pas på, at kondensatslangen ikke bukkes. Læg slangen med fald. ffkontrollér efter udlægning af kondensatslangen, om kondensatet kan løbe korrekt ud. ffse også kapitlet " Elektrisk tilslutning / Røropvarmning". 0.0 Ekstern ekstra varmegenerator Ved bivalente systemer skal varmepumpen altid være integreret i returløbet til den anden varmekilde (f.eks. oliefyr). 0. Elektrisk tilslutning ADVARSEL elektrisk stød ffafbryd strømmen til apparatet, før der arbejdes i kontaktskabet. Efter at spændingen er taget af apparatet, kan der stadig være spænding på apparatet i minutter, da kondensatorerne i inverteren stadig skal aflades. ilslutningsarbejdet må kun udføres af autoriserede elektrikere i henhold til denne vejledning Der skal foreligge en godkendelse til at tilslutte apparatet fra det ansvarlige energiforsyningsselskab. Bemærk Se betjenings- og installationsvejledningen for varmepumpestyringen WPM.. DANSK ilslutningsklemmerne befinder sig i apparatets tilslutningsområde. Se kapitlet "Forberedelse af den elektriske installation". ffder skal anvendes elkabler, som er i overensstemmelse med forskrifterne. Adgang til tilslutningsområdet Kondensatafløb Ved behov kan bygherren installere en røropvarmning i kondensatafløbsrøret. Vi anbefaler at installere en røropvarmning, hvis kondensatslangen ikke er udlagt frostfrit eller er kraftigt udsat for vejrforhold. Ved installation af en væg- eller gulvkonsol skal der monteres en røropvarmning. ffhvis apparatet monteres på en væg- eller gulvkonsol, skal der fastgøres en kondensatslange til kondensatafløbet. ffbeskyt kondensatslangen imod frost med en tilstrækkelig varmeisolering. 6_0_0_868 D WPL A WPL AS

12 ff Skub overdækningspladen opad. D D INSALLAION Installation ff ilslut den elektriske nød/ekstravarme, hvis du ønsker at gøre brug af følgende apparatfunktioner: D Apparatfunktion Monoenergetisk drift rækaflastning ilslutningsområde ff ræk elkablerne igennem trækaflastningerne. Hvis bivalenspunktet underskrides, sikrer den elektriske nød-/ekstravarme varmedriften og sørger for højere varmtvandstemperaturer. Nøddrift Hvis varmepumpen svigter i forbindelse med en fejl, overtages varmeproduktionen af den elektriske nød-/ ekstravarme. Opvarmningspro- Ved returløbstemperaturer < C skal tørreopvarmningram gen ske via den elektriske nød-/ekstravarme. (kun ved gulvvarme) Ved så lave systemtemperaturer må tørreopvarmningen ikke ske via varmepumpen, da apparatets tilfrysningssikring i så fald ikke længere kan garanteres under afrimningscyklussen. Når opvarmningsprogrammet er færdigt, kan man frakoble den elektriske nød-/ekstravarme, hvis denne ikke er nødvendig til drift af apparatet. Vær opmærksom på, at nøddriften ikke kan finde sted i opvarmningsprogrammet. Antilegionella-kreds Den elektriske nød-/ekstravarme startes automatisk ved en aktiveret antilegionella-kreds, så vandet regelmæssigt opvarmes til en temperatur på 60 C for at beskytte mod legionella. ff ilslut de elkablerne som vist i følgende figurer. ff Udfør jording af lavspændingsledningen ved at trække afskærmningen ind på den udvendige kappe og derefter fastgøre den under jordingsklemmen. ff Kontrollér herefter funktionen af trækaflastningerne. D Hvis pladsen bag apparatet er trang, kan man slå tilslutningsdelen ud. Virkning af den elektriske nød-/ekstravarme WPL A WPL AS

13 INSALLAION Installation 0.. Elektrisk tilslutning af WPL AS 0.. Elektrisk tilslutning af WPL A DANSK H L X + BUS L N L N L N - L N X / DHC X / WP X / Steuerung ON ERR /N/PE~0/0 /N/PE~0/0 /N/PE~0/0 C A C 0A C 6A,0 kw L N PE, kw L N PE 6, kw L N L N PE H L X + BUS L L L N L L L N - L N /N/PE~00/0 X / DHC X / WP X / Steuerung C 6A,6 kw L N PE,0 kw N PE L, kw L N PE,6 kw L L N PE,8 kw L L N PE 6, kw L L N PE 8,8 kw L L L N PE ON ERR /N/PE~00/0 /N/PE~0/0 C 6A C 6A D _0_0_89 X Elektrisk nød-/ekstravarme (DHC) L, N, L, N, PE ilslutningseffekt Klemmekonfiguration,0 kw L N PE, kw L N PE 6, kw L N L N PE X Kompressor (inverter) L, N, PE X Styrespænding Nettilslutning: L, N, PE X Lavspænding (BUS-ledning) BUS High H Bus Low L BUS Masse BUS "+" (tilsluttes ikke) Jordingsklemme til afskærmning af lavspændingsledningen Det godkendte apparat opfylder kravene i IEC Den max tilladte elektriske netimpedans fremgår af kapitlet "ekniske data / Datatabel". X Elektrisk nød-/ekstravarme (DHC) L, L, L, N, PE ilslutningseffekt Klemmekonfiguration,6 kw L PE,0 kw L PE, kw L PE,6 kw L L PE,8 kw L L PE 6, kw L L PE 8,8 kw L L L PE X Kompressor (inverter) L, L, L, N, PE X Styrespænding Nettilslutning: L, N, PE X Lavspænding (BUS-ledning) BUS High H Bus Low L BUS Masse BUS "+" (tilsluttes ikke) Jordingsklemme til afskærmning af lavspændingsledningen WPL A WPL AS

14 INSALLAION Installation 0.. Elektrisk tilslutning af WPL AS Lukning af tilslutningsområde H L X + BUS L N L N L N - L N X / DHC X / WP X / Steuerung ON ERR /N/PE~0/0 /N/PE~0/0 /N/PE~0/0 C A C 6A C 6A,0 kw L N PE, kw L N PE 6, kw L N L N PE X Elektrisk nød-/ekstravarme (DHC) L, N, L, N, PE ilslutningseffekt Klemmekonfiguration,0 kw L N PE, kw L N PE 6, kw L N L N PE X Kompressor (inverter) L, N, PE X Styrespænding Nettilslutning: L, N, PE X Lavspænding (BUS-ledning) BUS High H Bus Low L BUS Masse BUS "+" (tilsluttes ikke) Jordingsklemme til afskærmning af lavspændingsledningen D andskive Skrue fffastgør overdækningspladen ved hjælp af skruen og den takkede pakskive. ffilslut følgende komponenter i henhold til planlægningsdokumentationen på varmepumpestyringen: Cirkulationspumpe til varmeudnyttelsessiden Udetemperatursensor Returløbssensor (kun ved drift med bufferbeholder) 0.. Elektrisk tilslutning af røropvarmning Ved behov kan bygherren montere en ekstra opvarmning på kondensatbeholderen og kondensatslangen. Vi anbefaler at installere en røropvarmning, hvis kondensatslangen ikke er udlagt frostfrit eller er kraftigt udsat for vejrforhold. Ved installation af en væg- og gulvkonsol skal der monteres en røropvarmning. Se også kapitlet "Apparatbeskrivelse / ilbehør / Yderligere tilbehør" og "Elektrisk tilslutning". Adgang til tilslutningsområdet D _0_0_ fffjern dækslet. WPL A WPL AS

15 INSALLAION Installation Lukning af tilslutningsområde DANSK A. 6_0_0_867 D Elektrisk tilslutning røropvarmning Nettilslutning: L, N, PE ff Sæt dækslet på apparatet. ff Fastgør dækslet med de fire skruer. D D B. WPL A WPL AS

16 INSALLAION Idriftsætning. Idriftsætning Varmepumpestyringen WPM. er nødvendig til drift af apparatet. På denne enhed foretages alle nødvendige indstillinger før og under driften. Alle indstillinger i varmepumpestyringens idriftsætning, idriftsætning af apparatet og undervisning af betjeningspersonalet skal udføres af en autoriseret fagmand. Idriftsætning skal udføres ifølge denne installationsvejledning samt betjenings- og installationsvejledningen for varmepumpestyringen. il idriftsætning kan brugeren tilkalde vores kundeservice for egen regning. Hvis dette apparat skal anvendes til erhvervsmæssige formål, skal bestemmelserne i driftssikkerhedsforordningen overholdes ved idriftsætning. Yderligere oplysninger fås hos de ansvarlige myndigheder. Efter idriftsætningen skal idriftsætningsprotokollen i denne vejledning udfyldes.. Kontroller inden idriftsætningen Kontrollér nedennævnte punkter inden idriftsætningen... Varmesystem Er varmesystemet blevet fyldt til det korrekte tryk, og er hurtigventilationsventilen åbnet?.. emperatursensor Er den udvendige sensor og returløbssensoren (i forbindelse med bufferbeholderen) rigtigt tilsluttet og placeret?.. Sikkerheds-temperaturbegrænser Ved omgivelsestemperaturer under - C kan det ske, at sikkerhedstemperaturbegrænseren for den elektriske nød-/ekstravarme udløses. ffkontrollér, om sikkerhedstemperatur-begrænseren er udløst. Sikkerhedstemperaturbegrænser Reset-knap ffnulstil sikkerhedstemperatur-begrænseren igen ved at trykke på Reset-knappen... Nettilslutning Er strømtilslutningen korrekt udført?. Drift med ekstern, ekstra varmegenerator Apparatet er fra fabrikken indstillet på enkeltkompressordrift med elektrisk nød-/ekstravarme. Hvis apparatet anvendes bivalent med en ekstern, ekstra varmegenerator, skal skydekontakten indstilles på WP-YP (se kapitlet "Fejludbedring / Kontrol af skydekontakterne på IWS / Enkeltkompressordrift med en ekstern, ekstra varmegenerator"). 6_0_0_880 6_0_0_87 Elektrisk nød-/ekstravarme ffafhjælp fejlkilden. 6 WPL A WPL AS

17 INSALLAION Vedligeholdelse. Indstillinger.. Indstilling af varmekurve Effektiviteten af en varmepumpe reduceres med stigende fremløbstemperatur. Derfor skal varmekurven indstilles omhyggeligt. En for højt indstillet varmekurve medfører, at zone- og termostatventilerne lukker, så det krævede mindste flow i varmekredsløbet eventuelt underskrides. ffse betjenings- og installationsvejledningen for WPM.. Følgende trin hjælper til at indstille varmekurven korrekt: Åbn termostatventilen(erne) eller zoneventilen(erne) i et referencerum (f.eks. dagligstue eller badeværelse) fuldstændigt. Vi anbefaler, at der ikke monteres termostat- eller zoneventiler i referencerum. Regulér temperaturen i disse rum via en fjernbetjening. Ved forskellige udetemperaturer (f.eks. -0 C og +0 C) skal varmekurven tilpasses således, at temperaturen indstiller sig til den ønskede værdi i referencerummet. Vejledende værdier til starten: Parameter Gulvvarme Radiatoropvarmning Varmekurve 0, 0,8 Regulatordynamik 0 Rumtemperatur C C Hvis rumtemperaturen er for lav i overgangstiden (ca. 0 C udetemperatur), skal parameteren "Rumtemperatur" forhøjes. Bemærk Hvis der ikke er installeret nogen fjernbetjening, medfører en forhøjelse af parameteren "Rumtemperatur" en parallelforskydning af varmekurven. Hvis rumtemperaturen er for lav ved lave udendørstemperaturer, skal parameteren "Varmekurve" forhøjes. Når parameteren "Varmekurve" er blevet forhøjet, skal man ved højere udetemperaturer indstille zoneventilen eller termostatventilen i referencerummet til den ønskede temperatur. Sænk ikke temperaturen i hele bygningen ved at lukke ned for alle zone- eller termostatventiler, men ved at anvende sænkningssprogrammet. Hvis alt er korrekt udført, kan man opvarme systemet til den maksimale driftstemperatur og udlufte endnu en gang. Ved installeret gulvvarme skal man være opmærksom på den maksimalt tilladte temperatur for denne gulvvarme... Andre indstillinger på WPM. Hvis alt er korrekt udført, kan man opvarme systemet til den maksimale driftstemperatur og udlufte endnu en gang. Ved installeret gulvvarme skal man være opmærksom på den maksimalt tilladte temperatur for denne gulvvarme... Ved drift med bufferbeholder ffpå varmepumpestyringens idriftsætningsniveau vælges parametren "KONIN. PUMPE". ffdeaktivér kontinuerlig drift af shuntpumpen. ffilslut varmecirkulationspumpen til tilslutningen til shuntpumpen i henhold til planlægningsdokumentationen... Ved anvendelse af opvarmningsprogrammet Hvis opvarmningsprogrammet anvendes, skal følgende indstillinger udføres på WPM.: ffstil først parametren "BIVALENS VARME" på 0 C. ffstil dernæst parametren "GRAENSE VARME" på 0 C. Bemærk Efter opvarmningsprocessen skal man atter indstille parametrene "BIVALENS VARME" og "GRAENZE VARME" til standardværdierne eller til anlægsværdierne.. Betjening og drift Strømforsyningen må ikke afbrydes, heller ikke uden for opvarmningsperioden. Ved afbrudt strømforsyning er den aktive frostsikring af anlægget ikke garanteret. Om sommeren skal der ikke slukkes for anlægget. Varmepumpestyringen har en automatisk omskiftning mellem sommer- og vinterdrift.. Sådan sættes anlægget ud af drift Hvis det er nødvendigt at sætte anlægget ud af drift, skal WPM. sættes på standby. Sikkerhedsfunktionerne til beskyttelse af anlægget bliver derved opretholdt (fx frostsikring). øm vandet af anlægget, når varmepumpen er fuldstændigt slukket, og der er fare for frost.. Vedligeholdelse Vi anbefaler, at man årligt udfører en inspektion (kontrol af den faktiske tilstand) og efter behov foretager vedligeholdelse (etablering af den ønskede tilstand). Kontrollér kondensatudløbet (visuel kontrol). Fjern straks forurening og tilstopninger. DANSK.. Ved drift uden bufferbeholder ffilslut varmecirkulationspumpen til tilslutningen til shuntpumpen i henhold til planlægningsdokumentationen. WPL A WPL AS 7

18 INSALLAION Fejlafhjælpning.. Kontrol af skydekontakterne på IWS Udfør følgende trin, så IWS bliver tilgængelig.. 6_0_0_866 D Inspektionsluge ff Fjern dækslet. Hold luftindgangs- og udgangsåbningerne fri for sne og is. Fjern med jævne mellemrum løv og anden forurening fra fordamperlamellerne.. Fejlafhjælpning Bemærk Se betjenings- og installationsvejledning for varmepumpestyringen. 6_0_0_869 ADVARSEL elektrisk stød ff Afbryd strømmen til apparatet, før der arbejdes i kontaktskabet. Efter at spændingen er taget af apparatet, kan der stadig være spænding på apparatet i minutter, da kondensatorerne i inverteren stadig skal aflades. ff Fjern bøjlen markeret med gråt. 6_0_0_870 Hvis fejlen i tilfælde af driftsforstyrrelse ikke kan findes ved hjælp af varmepumpestyringen, skal man i nødstilfælde åbne kontaktskabet og kontrollere indstillingerne på IWS II. Denne kontrol må kun udføres af en fagmand. IWS ff Løft dækslet. 8 WPL A WPL AS

19 INSALLAION Fejlafhjælpning IWS Kun varmedrift: BA DANSK 6_0_0_7.. Lukning af tilslutningsområde BA BA Lysdioder Skydekontakt (VP-type) Reset-knap Skydekontakt (BA) C6_0_0_09 Skydekontakt (VP-type) Ved hjælp af skydekontakten (VP-type) kan de forskellige varmepumpetyper indstilles på IWS-styringen. Fabriksindstilling Enkeltkompressordrift med elektrisk nød-/ekstravarme WP-yp 6_0_0_ ffkontrollér, om skydekontakten er korrekt indstillet. Enkeltkompressordrift med en ekstern ekstra varmegenerator Apparat- og miljøskader Den elektriske nød-/ekstraopvarmning må i så fald ikke tilsluttes. Hvis apparatet drives bivalent med en ekstern ekstra varmegenerator eller som modul med en ekstra varmepumpe leveret af bygherren, skal skydekontakten stå i pos. WP-YP. ffindstil skydekontakten som følger: 6_0_0_ 6_0_0_867 ffsæt dækslet på apparatet. fffastgør dækslet med de fire skruer. Skydekontakt (BA) ffkontrollér, om skydekontakten (BA) er korrekt indstillet: WPL A WPL AS 9

20 INSALLAION Fejlafhjælpning. Lysdioder (LED). Nulstilling af sikkerhedstemperaturbegrænser Hvis varmtvandstemperaturen overstiger 8 C, f.eks. pga. lav volumenstrøm, slukker den elektriske nød-/ekstraopvarmning. BA BA Lysdioder Reset-knap Betydningen af lysdioderne på IWS fremgår af følgende tabel. LED-indikator Rød LED blinker Rød LED lyser konstant Grøn LED i midten blinker Grøn LED i midten lyser konstant Betydning Engangsfejl. Apparatet slukkes og genstartes efter 0 minutter, og LED slukker. Mere end fejl i løbet af driftstimer. Apparatet slukkes varigt og genstarter først efter reset af IWS. Hermed nulstilles den interne fejltæller. Apparatet kan genstartes efter 0 minutter. LED'en slukker. Varmepumpen initialiseres. Varmepumpen blev korrekt initialiseret, og der er aktiv forbindelse til WPM.. 6_0_0_09 Elektrisk nød-/ekstravarme ffafhjælp fejlkilden. 6_0_0_880 Fejl, som indikeres af den røde LED: Højtryksfejl, Lavtryksfejl, Gruppefejl og hardwarefejl på IWS (se fejlliste). Reset-knap Hvis IWS blev forkert initialiseret, kan indstillingerne nulstilles med denne knap. ffse også kapitlet "Ny initialisering af IWS" i varmepumpestyringens betjenings- og installationsvejledning. Sikkerhedstemperaturbegrænser Reset-knap ffnulstil sikkerhedstemperatur-begrænseren igen ved at trykke på Reset-knappen. ffkontrollér, om varmevandet cirkuleres med en tilstrækkelig stor volumenstrøm. 6_0_0_87 0 WPL A WPL AS

Betjening og installation. Bufferbeholder

Betjening og installation. Bufferbeholder Betjening og installation Bufferbeholder»» SBP 1000 E»» SBP 1500 E»» SBP 1000 E SOL»» SBP 1500 E SOL»» SBP 1000 E cool»» SBP 1500 E cool Indhold Betjening Generelle henvisninger Betjening 1. Generelle

Læs mere

Betjening og installation. Fritstående varmtvandsbeholder

Betjening og installation. Fritstående varmtvandsbeholder Betjening og installation Fritstående varmtvandsbeholder»» SBB 751»» SBB 1001»» SBB 751 SOL»» SBB 1001 SOL Indhold Betjening Generelle henvisninger Betjening 1. Generelle henvisninger 2 1.1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Betjening og installation

Betjening og installation Betjening og installation Brine Vand-Varmepumpe»» WPF 0 M»» WPF M»» WPF 6 M Indhold Betjening Betjening. Generelle henvisninger. Gældende dokumenter. Sikkerhedsanvisninger. Andre markeringer i denne dokumentation.

Læs mere

BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE

BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE»» WPL»» WPL 7»» WPL 7 Indhold Betjening Betjening. Generelle anvisninger. Dokumentinformation. Henvisning til andre gyldige dokumenter. Sikkerhedsinformationer.

Læs mere

Betjening og installation

Betjening og installation 8 bar 8 8 Betjening og installation Bufferbeholder med varmeflange og varmepumpe-kompaktinstallation»» SBP Komfort»» SBP-HF»» WPKI-H E»» WPKI-P E»» WPKI-W E»» WPKI-V . Brugsvejledning. Monteringsvejledning

Læs mere

16. Idriftsættelsesprotokol 20 GARANTI MILJØ OG GENBRUG

16. Idriftsættelsesprotokol 20 GARANTI MILJØ OG GENBRUG BETJENING 1. Generelle henvisninger 3 1.1 Gældende dokumenter 3 1.2 Sikkerhedsanvisninger 3 1.3 Andre markeringer i denne dokumentation 3 1.4 Målenheder 3 2. Sikkerhed 4 2.1 Hensigtsmæssig anvendelse 4

Læs mere

BETJENING OG INSTALLATION

BETJENING OG INSTALLATION BEJENING OG INSALLAION Luft vand-varmepumpe»» WPL AS»» WPL A»» WPL AS INDHOLD SÆRLIGE INFORMAIONE BEJENING. Generel vejledning. Sikkerhedsanvisninger. Andre markeringer i denne dokumentation. Måleenheder.

Læs mere

Anvisning for ejeren af varmepumpe-varmeanlægget!

Anvisning for ejeren af varmepumpe-varmeanlægget! 1. Generelt 2 1.1 Formålsbestemt anvendelse 2 1.2 Sikkerhedsanvisninger 2 1.3 CE-mærkning 2 1.4 Afprøvningsattester 2 1.5 Forskrifter, standarder og bestemmelser 2 1.6 Apparatbeskrivelse 3 1.7 Funktionsmåde

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

Betjening og installation

Betjening og installation ECO ON OFF x >60 C Betjening og installation VARMTVANDS-VARMEPUMPE»» WWK 300»» WWK 300 SOL C Indhold S side Tekniske data 2 Brugsvejledning til brugeren Drift og betjening 3. Anlægsbeskrivelse 3.2 Hensigtsmæssig

Læs mere

WPL 33 Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning

WPL 33 Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning WPL 33 Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning Teknik til velvære Indhold Side 1 Generelt 2 1.1 Anlægsbeskrivelse 2 1.2 Funktionsmåde 2 1.3 Hensigtsmæssig drift 2 1.4 Uhensigtsmæssig drift 2 1.5

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Tekniske data LA 12TU

Tekniske data LA 12TU Tekniske data LA 1TU Apparatoplysning LA 1TU Type - Varmekilde Udeluft - Udførelse Universel konstruktion - Regulering WPM EconPlus vægmonteret - Varmemængdetælling integreret - Installationssted Udenlandske

Læs mere

VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe

VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOCAL 300-A Type AWCI-AC 301.A og AWO-AC 301.A Op til 60 C fremløbstemperatur Varmeydelse modulerende 3 til 9 kw

Læs mere

Installation. Kompakt luft vand-varmepumpe

Installation. Kompakt luft vand-varmepumpe Installation Kompakt luft vand-varmepumpe WPL 33 1. Generelt 2 1.1 Formålsbestemt anvendelse 2 1.2 Sikkerhedsanvisninger 2 1.3 CE-mærkning 2 1.4 Afprøvningsattester 2 1.5 Forskrifter, standarder og bestemmelser_2

Læs mere

Tekniske data LA 16MS

Tekniske data LA 16MS Tekniske data LA 16MS Apparatoplysning LA 16MS Type - Varmekilde Udendørsluft - Udførelse - Regulering - Installationssted Udenlandske - Ydelsesniveauer 1 Driftstemperaturgrænser - Min. vandtemperatur

Læs mere

WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning

WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning Indhold Side 1 Generelt 2 1.1 Anlægsbeskrivelse 2 1.2 Funktionsmåde 2 1.3 Hensigtsmæssig drift 2 1.4 Uhensigtsmæssig drift 2

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

VL ARMEPUMPER GØR EN GOD HANDEL NETOP NU! AGERSALG

VL ARMEPUMPER GØR EN GOD HANDEL NETOP NU! AGERSALG VL ARMEPUMPER AGERSALG NYHEDSBREV April 2009 GØR EN GOD HANDEL NETOP NU! På vort lager i Middelfart har vi nedenstående jordvarmepumper til salg til helt uhørte lave priser! Varmepumperne er af typer der

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V C 8 5 C bar C 8 C 8 SBP Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V Technik zum Wohlfühlen Dansk Bufferbeholder med varmeflange og varmepumpe-kompaktinstallation Brugs- og monteringsvejledning SBP Komfort

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om

Læs mere

Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium

Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium 6 720 812 280 (2014/06) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Vandets beskaffenhed................................. 2 1.1

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

VIESMANN. VITOCAL 300-G/350-G Brine/vand-varmepumper 5,9 til 34,0 kw Vand/vand-varmepumper 7,9 til 46,0 kw Et- og to-trins. Datablad VITOCAL 350-G

VIESMANN. VITOCAL 300-G/350-G Brine/vand-varmepumper 5,9 til 34,0 kw Vand/vand-varmepumper 7,9 til 46,0 kw Et- og to-trins. Datablad VITOCAL 350-G VIESMANN VITOCAL 300-G/350-G Brine/vand-varmepumper 5,9 til 34,0 kw Vand/vand-varmepumper 7,9 til 46,0 kw Et- og to-trins Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten Varmepumper med elektrisk kompressor

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Varmepumpestyringen WPM-1 NY Wolf Easy Connect System fra FW 1.40 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med Monterings- & Driftvejledning Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1 NYHED Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med planpakning der passer til Vortex og Grundfos UP 15-14! Anvendelse Ultracirc

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning unistor Varmtvandsbeholder DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

MANUAL VARME. Ver. 04 18-02-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL VARME. Ver. 04 18-02-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! VARME 981 002 490 Ver. 04 18-02-2013 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. VIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2.1 2.2 2.3 FØR IBRUGTAGNING... 4 VED ANVENDELSE... 5 VED SERVICE...

Læs mere

TFV 10 S / TFV 30 S BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10STFV30S-TC-003-DA

TFV 10 S / TFV 30 S BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10STFV30S-TC-003-DA TFV 10 S / TFV 30 S DA BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10STFV30S-TC-003-DA Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen Symboler Fare på grund af elektrisk strøm! Henviser til farer på

Læs mere

Teknisk dokumentation Split-varmepumpe

Teknisk dokumentation Split-varmepumpe Teknisk dokumentation Split-varmepumpe BWL-1 S(B)-07/10/14 Wolf split-luft/vand-varmepumper Wolfs split-luft/vand-varmepumper er i stand til at anvende op til 80 % af energien i luften Med en Wolf split-luft/vand-varmepumpe

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere