Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade m.fl København N CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00"

Transkript

1 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade m.fl København N CVR-nr Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej København Ø Tel.: CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger mv. 3 Regnskabspåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5-6 Bestyrelsens beretning 7 Anvendt regnskabspraksis 8-10 Resultatopgørelse 11 Balance

3 Foreningsoplysninger mv. Foreningen A/B Pegasus Refnæsgade m.fl København N CVR-nr Administrator CEJ Ejendomsadministration A/S Meldahlsgade København V Tlf Bestyrelse Josè Manuel Retsloff, formand Neriman Dönmez Anne-Maren Andersen Barbara B. Hansen Esben Humble Slotsbjerg Michael Falk-Sørensen Astrid Hjorth Balle Revision Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Pengeinstitut Arbejdernes Landsbank Nordea Danske Bank 3

4 Regnskabspåtegning Vi aflægger hermed andelsboligforeningens årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og lov om andelsboligforeninger samt foreningens vedtægter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver og passiver, den finansielle stilling, resultatet samt pengestrømsopgørelse. Samtidig er det vor opfattelse, at bestyrelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 29. september 2014 Bestyrelsen Josè Manuel Retsloff Neriman Dönmez Anne-Maren Andersen Formand Barbara B. Hansen Esben Humble Slotsbjerg Michael Falk-Sørensen Astrid Hjorth Balle Administrator CEJ Ejendomsadministration A/S Vedtaget på generalforsamling den 2014 Dirigent 4

5 Den uafhængige revisors erklæringer Til andelshaverne i andelsboligforeningen Pegasus PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Pegasus for regnskabsåret omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og lov om andelsboligforeninger samt foreningens vedtægter. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og lov om andelsboligforeninger, samt foreningens vedtægter. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for andelsboligforeningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsboligforeningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, om bestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 5

6 Den uafhængige revisors erklæringer Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven og lov om andelsboligforeninger samt foreningens vedtægter. UDTALELSE OM BESTYRELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst bestyrelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i bestyrelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 29. september 2014 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Morten Egholm Alsted Statsaut. revisor 6

7 Bestyrelsens beretning Hovedaktiviteter Andelsboligforeningens formål er at eje og drive andelsboligforeningen Pegasus. Usikkerhed ved indregning eller måling Andelsboligforeningens værdiansættelse af andelskronen er påvirket af en forsigtig vurdering omkring andelskroneværdien, herunder en vurdering af udgifter til større vedligeholdelses- og forbedringsopgaver vedrørende ejendommen, værdiforringelse, renteusikkerhed samt en løbende usikkerhed omkring kursen på prioritetsgæld. I foreliggende årsregnskab er der foretaget en reservation på DKK til imødegåelse af ovennævnte mv. Beløbet indregnes som andre reserver under egenkapitalen. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Resultatet for 2013/14 er lavere end 2012/13, hvilket bl.a. skyldes øgede udgifter i forbindelse med vedligeholdelse samt at foreningen har afholdt DKK vedrørende låneomlægning. Foreningen har: ikke indgået renteswapaftaler ikke anvendt rentetilpasningslån eller afdragsfrie lån som finansieringsform en kassekredit med variabel rente. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke foreningens finansielle stilling. 7

8 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for andelsboligforeningen Pegasus er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og lov om andelsboligforeninger samt foreningens vedtægter. GENERELT De øvrige elementer i den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er følgende: RESULTATOPGØRELSEN Boligafgifter/lejeindtægter Boligafgifter og lejeindtægter, der vedrører regnskabsperioden, er indtægtsført i resultatopgørelsen. Omkostninger Omkostninger, der vedrører regnskabsperioden, indgår i resultatopgørelsen. Finansielle poster Under finansielle poster indgår renteindtægter og renteomkostninger, lånoptagelsesomkostninger samt renter vedrørende ombygningslån. Skat af årets resultat Årets skat udgør årets aktuelle skat. Skatten er beregnet med den for året gældende skatteprocent. BALANCE Materielle anlægsaktiver Driftsmidler og inventar over DKK med levetid på over 3 år aktiveres og afskrives lineært over 5 år. Vaskemaskiner afskrives over 8 år. Ejendommen måles til dagsværdi på grundlag af kontant ejendomsvurdering, idet denne er en anvendelig indikator for dagsværdi. Værdiregulering indregnes på egenkapitalen. Der afskrives ikke på ejendommen. 8

9 Anvendt regnskabspraksis Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for skønnede tabsrisici efter en individuel vurdering. Indeståender hos Grundejernes Investeringsfond ( 18 b) indregnes under tilgodehavender. Indeståendet vedrører indbetalte beløb vedrørende foreningens vedligeholdelsesforpligtelse overfor foreningens lejere. Andelskroneværdi (egenkapital uden tillæg af andre reserver) Andelskroneværdien er opgjort efter gældende regler for Lov om Andelsboligforeninger. Andelskroneværdien er opgjort uden tillæg af andre reserver. Andelskroneværdien er opgjort efter Lov om andelsboligforeningers 5, stk. 2 c, kontant ejendomsvurdering. Under hensyntagen til de særlige regler for andelsboligforeninger er følgende poster reguleret direkte på egenkapitalen: Fortjenester vedrørende overdragelser af lejligheder til nye andelshavere (indskud) Værdireguleringer vedrørende ejendom til kontantværdi. Reguleringer vedrørende hensættelser til udskudt skat og andre reserver Kursreguleringer vedrørende prioritetsgæld Andre reguleringer, herunder indvendig vedligeholdelse og omkostninger vedrørende salg af andele. Andelskroneværdien skal i henhold til vedtægterne fordeles efter fordelingstal. Andre reserver Andre reserver er indregnet med det beløb der stilles forslag om på foreningens ordinære generalforsamling. Reguleringer af andre reserver indregnes på egenkapitalen. Egenkapital i alt Egenkapital i alt udgøres af egenkapital (andelskroneværdi) med tillæg af andre reserver. 9

10 Anvendt regnskabspraksis Hensatte forpligtelser Udskudt skat er beregnet i henhold til ejendomsavancebeskatningsloven. Reguleringer af udskudt skat indregnes direkte på egenkapitalen. Den udskudte skat er beregnet med den for året gældende skatteprocent. Ved beregning af udskudt skat anvendes beregningspraksis i Landsretsdom af 22. maj Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Prioritetsgæld måles til kursværdi på statusdagen. Kursreguleringer indregnes på egenkapitalen. Forpligtelser vedrørende Grundejernes Investeringsfond 18 b indregnes under gældsforpligtelser. Forpligtelsen opgøres på basis af foreningens vedligeholdelsesforpligtelse vedrørende foreningens lejligheder. Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen som vedligeholdelsesudgift. Det indregnede beløb svarer til den under aktiver indregnede post indeståender Grundejernes Investeringsfond ( 18 b) med tillæg/fradrag af årets reguleringer baseret på grundlag for regnskabsskema til Grundejernes Investeringsfond, herunder reguleringer vedrørende frasolgte lejelejligheder mv. PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metode og viser pengestrømme fra driften, investeringer, finansiering og ændring i årets pengestrømme samt likviditeten ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driften opgøres som årets resultat, reguleret for ikke likvide driftsposter, betalte selskabsskatter samt ændring i driftskapitalen. Pengestrømme fra investeringer omfatter køb og salg af anlægsaktiver reguleret for ændringer i tilhørende tilgodehavender og gæld. Pengestrømme fra finansiering omfatter optagelse af og afdrag på langfristede gældsforpligtelser. Likviditeten ved årets begyndelse og slutning sammensætter sig af likvide beholdninger. 10

11 Resultatopgørelse 2013/ /13 Note DKK DKK Boligafgifter, beboelse Lejeindtægter, beboelse Lejeindtægter, erhverv Indtægter mast mv Indtægter i alt Reparation og vedligeholdelse Skatter, afgifter og forsikringer mv Ejendomsomkostninger Foreningsomkostninger Omkostninger i alt Resultat før afskrivninger og renter mv Afskrivning, driftsmateriel og inventar Afskrivninger i alt Resultat før renter mv Finansiering, netto Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Afdrag på lån: Gæld til realkreditinstitutter, inkl. indfrielse Gæld til realkreditinstitutter, låneoptagelse Gæld til kreditinstitutter i øvrigt Samlet afdrag på prioritetsgæld mv

12 Balance AKTIVER Note DKK DKK Matr. 5311, 5312 og 5313, Udenbys klædebo 8 Kontantvurdering Driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Tilgodehavende beboere Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Bankindeståender mv Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

13 Balance PASSIVER Note DKK DKK 13 Indskudskapital Opskrivningshenlæggelse Overført resultat Andelskroneværdi (egenkapital uden reserver) Andre reserver Andre reserver i alt Egenkapital i alt Hensættelse udskudt skat Indvendig vedligeholdelse Hensatte forpligtelser i alt Gæld til realkreditinstitutter Gæld til kreditinstitutter i øvrigt Langfristede gældsforpligtelser i alt Gæld til realkreditinstitutter Gæld til kreditinstitutter i øvrigt Selskabsskat Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Deposita og forudbetalt husleje Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Fordeling af andelsværdi mv. 14 Nøgletal 15 Eventualforpligtelser mv. 16 Lovkrævede nøgleoplysninger om foreningens økonomi 17 Pengestrømsopgørelse 13

14 2013/ /13 DKK DKK 1. Reparation og vedligeholdelse Tag og facade Vinduer og døre Udskiftning af termovinduer Blikkenslager og VVS Varmeanlæg Ventilationsanlæg Elektriker Porttelefoner Låsereparation Have- og gårdanlæg Kloakarbejde Fællesarealer Beboerlokaler Reparation af maskiner Anden vedligeholdelse i lejemål Småanskaffelser Selvrisiko ved forsikringsskader Diverse Udskiftning dørtelefon Indvendig vedligeholdelse, hensættelse Indvendig vedligeholdelse, afholdte udgifter I alt Skatter, afgifter og forsikringer mv. El og gas Forsikringer Vandafgift Renovation mv Ejendomsskat mv I alt

15 2013/ /13 DKK DKK 3. Ejendomsomkostninger Løn Feriepengeregulering Pensioner, inkl. regulering tidl. år ATP mv Gebyr Dataløn Andre personaleomkostninger Lønomkostninger i alt Rengøringsartikler mv Arbejdstøj Kabel-tv/Antenne Abonnementer Kontingenter Arbejdsweekend Andre ejendomsomkostninger i alt I alt Foreningsomkostninger Administration Revision og regnskabsmæssig assistance Anden regnskabsmæssig assistance Bankgebyr og andre gebyrer Kontorartikler, porto mv Varmeregnskab, inkl. regulering tidl. år Generalforsamling og møder Konsulent Beboerfester, inkl. gårddag Telefon og internet Advokat Andre honorar Tab på debitorer Ej fradragsberettigede gebyrer Diverse I alt

16 5. Anlægsaktiver Driftsmateriel Beløb i DKK og inventar Anskaffelsessum pr Tilgang Afgang 0 Anskaffelsessum pr Afskrivning pr Årets afskrivning Afskrivning pr Saldo pr Afskrivningssats, lineært 20% 6. Finansiering, indeståender og prioritetsgæld Indeståender Renter Arbejdernes Landsbank, kassekredit *) Nordea Danske Bank Arbejdernes Landsbank, formueflex Kasse Øvrige I alt *) Kassekredit max. udgør pr DKK

17 6. Finansiering, indeståender, prioritetsgæld og kreditinstitutter, fortsat Rest- Beløb i DKK Hovedstol Rente i % løbetid Afdrag Restgæld Kursværdi Renter Nordea Kredit ,2114 Indfriet Nordea Kredit ,2571 Indfriet Nordea Kredit , ,25 år Nordea Kredit , år GI ,0000 Indfriet GI ,0000 Indfriet Periodisering renter GI Andre renter 17 Låneomkostninger ved omprioritering I alt Finansiering, netto Fordeling imellem langfristet og kortfristet gæld: Restgæld Beløb i DKK Kursværdi Langfristet Kortfristet efter 5 år Gæld til realkreditinstitutter Gæld til kreditinstitutter i øvrigt I alt Foreningen har ikke indgået renteswapaftaler pr Foreningen har ingen rentetilpasningslån eller afdragsfrie lån. 17

18 DKK DKK 7. Selskabsskat Skat i resultatopgørelsen: Skat af årets resultat Regulering tidligere år 0 0 I alt Skyldig selskabsskat: Selskabsskat indeværende år Selskabsskat sidste år I alt Ejendommens værdi Anskaffelsessum pr Årets tilgang 0 0 Anskaffelsessum pr Opskrivning til kontantvurdering Kontant ejendomsvurdering Kontant ejendomsvurdering Egenkapital Reserve for Indskuds- opskriv- Overført Andre Egenkapital Beløb i DKK kapital ninger resultat I alt reserver i alt Saldo pr Årets resultat Årets indskud, nye andelshavere Regulering opskrivning ejendom Regulering udskudt skat Kursregulering gæld til kontantværdi Regulering andre reserver Andre reguleringer I alt

19 DKK DKK 10. Andre reserver Primo Årets regulering Ultimo Specifikation af andre reserver: Øvrige reserver Anden reserve, ejendomsvurdering Ultimo Leverandører af varer og tjenesteydelser Revision- og regnskabsmæssig assistance Nielsen Tag & Facade ApS Jensens Gulvbelægning Chr. Andersen Reci 0 0 Afsat varme, december (skønnet) Øvrige skyldige omkostninger I alt

20 DKK DKK 12. Anden gæld Primo netværk Opkrævet a conto netværk Afholdte udgifter til netværk 0 0 Netværk i alt Primo vaskeri Vaskeriindtægter Afholdte udgifter til vaskeri Vaskeriregnskab i alt Sidste års varmeregnskab 0 0 Indeværende års varmeregnskab: Opkrævet a conto varme Afholdte udgifter til opvarmning Varmeregnskaber i alt Sonofon Mobil, depositum Skyldig løn 0 0 A-skat mv Feriegiro Feriepengehensættelse Forudbetaling solgte andelslejligheder mv Forudbetaling løbende husleje og bolig afgift Periodiserede renter mv Anden gæld i øvrigt i alt I alt

21 13. Fordeling af andelskroneværdi mv. Areal Fordelingstal Indskud Depositum Forudbetalt Indv. Vedlige Egenkapital Nr Adresse A L A L A L L L 1 Sjællandsgade 33 st tv 1 73, Sjællandsgade 33 st th 39, , , , Sjællandsgade 33 1 tv 1 59, Sjællandsgade 33 1 th 1 61, Sjællandsgade 33 2 tv 1 59, Sjællandsgade 33 2 th 1 61, Sjællandsgade 33 3 tv 1 59, Sjællg. 33+Refng th+tv 1 146, Sjællandsgade 33 4 tv 1 59, Sjællandsgade 33 4 th 1 61, Sjællandsgade 35 st tv 1 45, Sjællandsgade 35 st th 1 41, Sjællandsgade 35 1 th + tv , Sjællandsgade 35 2 tv + th , Sjællandsgade 35 3 tv 1 56, Sjællandsgade 35 3 th 1 54, Sjællandsgade 35 4 tv+th 1 110, Sjællandsgade 37 st tv 1 44, Sjællandsgade st th + tv 1 155, Sjællandsgade 37 1 tv 1 66, Sjællandsgade 37 1 th 1 69, Sjællandsgade 37 2 sal 1 135, Sjællandsgade 37 3 th 1 69, Sjællandsgade 37 4 tv 1 66, Sjællandsgade 37 4 th 1 69, Sjællandsgade 39 st th 1 47, Sjællandsgade 39 1 tv+th 1 117, Sjællandsgade 39 2 th 1 59, Sjællandsgade 39 3 tv. 1 58, Sjællandsgade 39 3 th 1 125, Sjællandsgade 39 4 sal 1 153,

22 13. Fordeling andelskroneværdi Areal Fordelingstal Indskud Depositum Forudbetalt Indv. Vedlige Egenkapital Nr Adresse A L A L A L L L 41 Sjællandsgade 41 st tv 1 47, Sjællandsgade 41 st th 1 111, Sjællandsgade 41 1 tv 1 59, Sjællandsgade 41 1 th 1 59, Sjællandsgade 41 2 tv 1 59, Sjællandsgade th + tv 1 117, Sjællandsgade 41 3 tv 1 59, Sjællandsgade 41 3 th 1 59, Sjællandsgade 41 4 th 1 59, Sjællandsgade 43 1 tv 1 78, Sjællandsgade 43 1 th 67, , , , Sjællandsgade 43 2 tv 78, , , , Sjællandsgade 43 2 th 1 67, Sjællandsgade 43 3 tv 1 78, Sjællandsgade 43 3 th 67, , , , Sjællandsgade 43 4 tv 1 78, Sjællandsgade th + tv 1 126, Sjællandsgade 45 1 tv 1 66, Sjællandsgade 45 1 th 75, , , , Sjællandsgade 45 2 tv 1 66, Sjællandsgade 45 2 th 1 75, Sjællandsgade tv+th 1 123, Sjællandsgade 45 3 th 1 75, Sjællandsgade 45 4 tv 1 66, Sjællandsgade 45 4 th 1 75, Sjællandsgade 47 1 tv 1 51, Sjællandsgade 47 1 th 1 57, Sjællandsgade tv 1 102, Sjællandsgade 47 2 th 1 57, Sjællandsgade 47 4 tv 1 51, Sjællandsgade 47 4 th 1 92, Sjællandsgade 49 st th 423, , Sjællandsgade 49 1 tv 1 54,

23 13. Fordeling andelskroneværdi mv. Areal Fordelingstal Indskud Depositum Forudbetalt Indv. Vedlige Egenkapital Nr Adresse A L A L A L L L 82 Sjællandsgade 49 1 th 1 40, Sjællandsgade 49 2 tv 1 54, Sjællandsgade 49 2 th 1 40, Sjællandsgade 49 3 tv 1 54, Sjællandsgade 49 3 th 1 40, Sjællandsgade 49 4 tv 1 54, Sjællandsgade 49 4 th 1 40, Sjællandsgade 51 1 tv 1 91, Sjællandsgade 51 1 th 1 63, Sjællandsgade 51 2 th 1 74, Sjællandsgade 51 3 tv 1 80, Sjællandsgade 51 3 th 1 74, Sjællandsgade 51 4 tv 1 80, Sjællandsgade 51 4 th 1 74, Sjællandsgade 53 st th 1 43, Sjællandsgade 53 1 th 1 55, Sjællandsgade 53 2 tv 1 56, Sjællandsgade th + tv 1 135, Sjællandsgade tv + th 1 117, Sjællandsgade 53 3 th 1 55, Sjællandsgade 53 4 tv+th 1 111, Sjællandsgade 55 st tv 45, ,32 990, , Sjællandsgade 55 st th 1 82, Sjællandsgade 55 1 tv 1 59, Sjællandsgade 55 1 th 1 117, Sjællandsgade 55 2 tv 1 59, Sjællandsgade 55 2 th 1 61, Sjællandsgade 55 3 tv 59, , , , Sjællandsgade 55 4 th + tv 1 120, Nøddebogade 1 st tv 1 57, Nøddebogade 1 st th 1 41, Nøddebogade tv+th 1 90,

24 13. Fordeling andelskroneværdi mv. Areal Fordelingstal Indskud Depositum Forudbetalt Indv. Vedlige Egenkapital Nr Adresse A L A L A L L L 122 Nøddebogade 1 1 th 1 56, Nøddebogade 1 2 tv 1 51, Nøddebogade 1 2 th 1 56, Nøddebogade tv+th 1 90, Nøddebogade 1 3 th 1 56, Nøddebogade 1 4 tv 51, , , , Nøddebogade 1 4 th 1 56, Nøddebogade 3 st tv 1 54, Nøddebogade 3 2 tv+th 1 93, Nøddebogade 3 3 tv 1 54, Nøddebogade 3 4 tv 1 54, Nøddebogade 3 4 th 1 39, Nøddebogade 5 st tv 1 57, Nøddebogade 5 1 tv 1 76, Nøddebogade th + tv 1 126, Nøddebogade 5 2 tv + th 1 148, Nøddebogade 5 3 tv 1 76, Nøddebogade 5 3 th 1 72, Nøddebogade 5 4 tv+th 1 148, Fensmarksgade 23 st tv 119, , Fensmarksgade 23 st th 73, , Fensmarksgade 23 st th 49, ,83 356, Fensmarksgade 23 1 tv 1 56, Fensmarksgade 23 1 th 56, , , , Fensmarksgade 23 2 tv 1 56, Fensmarksgade 23 2 th 56, , , Fensmarksgade 23 3 tv 1 56, Fensmarksgade 23 3 th 1 56, Fensmarksgade 23 4 tv 1 56, Fensmarksgade 23 4 th 1 56, Fensmarksgade 25 st tv 1 76, Fensmarksgade 25 st th 1 73, Fensmarksgade 25 1 tv 1 76,

25 13. Fordeling andelskroneværdi mv. Areal Fordelingstal Indskud Depositum Forudbetalt Indv. Vedlige Egenkapital Nr Adresse A L A L A L L L 163 Fensmarksgade 25 1 th 73, , , , Fensmarksgade 25 2 tv 1 76, Fensmarksgade 25 2 th 1 73, Fensmarksgade 25 3 tv 1 76, Fensmarksgade 25 3 th 1 73, Fensmarksgade 25 4 tv 1 76, Fensmarksgade 25 4 th 1 73, Fensmarksgade 27 bu 1 76, Fensmarksgade 27 bu 2 44, , Fensmarksgade 27 st tv 1 73, Fensmarksgade 27 st th 1 76, Fensmarksgade 27 1 tv 73, , , , Fensmarksgade 27 1 th 1 76, Fensmarksgade 27 2 tv 73, , , , Fensmarksgade 27 2 th 76, , , Fensmarksgade 27 3 tv 1 73, Fensmarksgade 27 3 th 1 76, Fensmarksgade 27 4 tv 1 73, Fensmarksgade 27 4 th 1 76, Refnæsgade 28 st tv 43, , Refnæsgade 28 st th 1 91, Refnæsgade 28 1 tv+th 1 139, Refnæsgade 28 2 tv 1 85, Refnæsgade th+tv 1 95, Refnæsgade 28 3 th 54, , , , Refnæsgade 28 4 tv +th 1 139, Refnæsgade 30 st tv 1 43, Refnæsgade 30 st th 1 43, Refnæsgade 30 1 tv+th 1 95, Refnæsgade 30 2 th 1 54, Refnæsgade 30 3 tv 41, , , , Refnæsgade 30 3 th 1 54, Refnæsgade 30 4 tv 1 41, Refnæsgade 30 4 th 54, , , , Refnæsgade 32 1 tv 1 52, Refnæsgade 32 1 th 1 57,

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1/Nørrebrogade 206 2200 København N

Andelsboligforeningen Bragesgade 1/Nørrebrogade 206 2200 København N Andelsboligforeningen Bragesgade 1/Nørrebrogade 206 2200 København N Årsrapport for tiden 01.07.04-30.06.05 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail: kbh@hlb.dk www.hlb.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 12 31 00 99

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 12 31 00 99 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 12 31 00 99 Årsrapport for tiden 01.07.07-30.06.08 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Årsrapport for tiden 01.07.06-30.06.07 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail:

Læs mere

Andelsboligforeningen Bjergbakken CVR-nr. 31 79 89 22

Andelsboligforeningen Bjergbakken CVR-nr. 31 79 89 22 CVR-nr. 31 79 89 22 Årsrapport 2014 6. regnskabsår STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

A/B Frederiksberg Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19

A/B Frederiksberg Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19 CVR-nr. 13 09 24 19 Årsregnskab for 2012 Nærværende årsregnskab er godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2013 dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2012 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 E BEIERHOLm PKABER BALANCE A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 Årsrapport for 2012 STATSAUTOR1SEBET A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Langelandsvej 8-18

Læs mere

A/B Nymindegård CVR-nr. 53 41 67 13

A/B Nymindegård CVR-nr. 53 41 67 13 CVR-nr. 53 41 67 13 Årsrapport for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

HUSTØMRERFORENINGEN I KØBENHAVN OG DENS STIFTELSER

HUSTØMRERFORENINGEN I KØBENHAVN OG DENS STIFTELSER HUSTØMRERFORENINGEN I KØBENHAVN OG DENS STIFTELSER Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/04/2015 Bjarne Petersen

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2010 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2009

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2009 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2009 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2010 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE B l RHOLfT1 A/B Frederiksberg CVRnr. 13 09 24 19 Fordelingsregnskab for 2013 Således vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsarnling den Dirigent BEFERHOLM STATSAUTORISERET PEVISIONSPARTNEPSELSKAB

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2008

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2008 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2008 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2009 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 12. maj 2014 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN WILLEMOES CVR-NR. 14 74 06 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN WILLEMOES CVR-NR. 14 74 06 19 ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN WILLEMOES CVR-NR. 14 74 06 19 ÅRSREGNSKAB 2014 (æª ø Ê ª ªÆ ± º øºª Ô È i ÛÔÎÎÓ (æª ø fl ø ªÆÊ fl ø ªÆæƱ øºª ÓÎÌ i ÛÓÌ (æª ø Õ Ã ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈ i ø Ê ÌÌ

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Andelsboligforeningen Overdrevet

Andelsboligforeningen Overdrevet Andelsboligforeningen Overdrevet Overdrevet 10-24 og 9-15, 8654 Bryrup Årsrapport for 2015 Budget for 2016 (11. regnskabsår) INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

Ejerforeningen Sadolinparken

Ejerforeningen Sadolinparken Årsregnskab for 2014 Årsregnskabet er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Ejerlauget Søndermølle Mylius Erichsens Vej 16B 9210 Aalborg SØ. CVR-nummer:

Ejerlauget Søndermølle Mylius Erichsens Vej 16B 9210 Aalborg SØ. CVR-nummer: Mylius Erichsens Vej 16B 9210 Aalborg SØ CVR-nummer: 34 42 29 07 Årsrapport for 2014 (9. regnskabsår) Godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

KONTORHUSET SVENDBORG A/S

KONTORHUSET SVENDBORG A/S KONTORHUSET SVENDBORG A/S Gerritsgade 31 5700 Svendborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/05/2016 Launy Sørensen

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Årsrapportfor 2014. Boligforeningen Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19. Frederiksberg. B lerholm VI SKABER BALANCE

Årsrapportfor 2014. Boligforeningen Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19. Frederiksberg. B lerholm VI SKABER BALANCE B lerholm VI SKABER BALANCE Boligforeningen CVR-nr. 13 09 24 19 Frederiksberg Årsrapportfor 2014 Årsrapportener godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent - STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10

Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Holger Danskes

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvholm. Årsrapport for perioden 1. juni december 2006

Andelsboligforeningen Sølvholm. Årsrapport for perioden 1. juni december 2006 Andelsboligforeningen Sølvholm Årsrapport for perioden 1. juni - 31. december 2006 Administrator: Dan Ejendomme A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon 39 46 60 00 Indholdsfortegnelse Side Administrators

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Katrinedal Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning og administratorerklæring

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Andelsboligforeningen II

Andelsboligforeningen II Andelsboligforeningen II Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København Årsregnskab 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Andelsboligforeningen Skibelunden. Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse. CVR-nr. 68 39 92 11. Årsrapport

Andelsboligforeningen Skibelunden. Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse. CVR-nr. 68 39 92 11. Årsrapport Andelsboligforeningen Skibelunden Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse CVR-nr. 68 39 92 11 Årsrapport 1/1-31/12 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Side 3 Bestyrelsespåtegning - 4 Den uafhængige

Læs mere

EBO-Bolig ApS CVR-nr

EBO-Bolig ApS CVR-nr CVR-nr. 29 21 46 03 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.12.12 Ole Birch Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31.

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg CVR-nummer: 34797374 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den /

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Sindberg Ejendom ApS CVR-nr

Sindberg Ejendom ApS CVR-nr CVR-nr. 32 27 25 41 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.03.15 Rene Sindberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 (2. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens årsberetning og påtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Vibo ApS CVR-nr

Vibo ApS CVR-nr CVR-nr. 60 10 91 17 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.05.15 Ole Anders Petersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere