Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade m.fl København N CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00"

Transkript

1 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade m.fl København N CVR-nr Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej København Ø Tel.: CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger mv. 3 Regnskabspåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5-6 Bestyrelsens beretning 7 Anvendt regnskabspraksis 8-10 Resultatopgørelse 11 Balance

3 Foreningsoplysninger mv. Foreningen A/B Pegasus Refnæsgade m.fl København N CVR-nr Administrator CEJ Ejendomsadministration A/S Meldahlsgade København V Tlf Bestyrelse Josè Manuel Retsloff, formand Neriman Dönmez Anne-Maren Andersen Barbara B. Hansen Esben Humble Slotsbjerg Michael Falk-Sørensen Astrid Hjorth Balle Revision Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Pengeinstitut Arbejdernes Landsbank Nordea Danske Bank 3

4 Regnskabspåtegning Vi aflægger hermed andelsboligforeningens årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og lov om andelsboligforeninger samt foreningens vedtægter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver og passiver, den finansielle stilling, resultatet samt pengestrømsopgørelse. Samtidig er det vor opfattelse, at bestyrelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 29. september 2014 Bestyrelsen Josè Manuel Retsloff Neriman Dönmez Anne-Maren Andersen Formand Barbara B. Hansen Esben Humble Slotsbjerg Michael Falk-Sørensen Astrid Hjorth Balle Administrator CEJ Ejendomsadministration A/S Vedtaget på generalforsamling den 2014 Dirigent 4

5 Den uafhængige revisors erklæringer Til andelshaverne i andelsboligforeningen Pegasus PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Pegasus for regnskabsåret omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og lov om andelsboligforeninger samt foreningens vedtægter. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og lov om andelsboligforeninger, samt foreningens vedtægter. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for andelsboligforeningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsboligforeningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, om bestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 5

6 Den uafhængige revisors erklæringer Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven og lov om andelsboligforeninger samt foreningens vedtægter. UDTALELSE OM BESTYRELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst bestyrelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i bestyrelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 29. september 2014 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Morten Egholm Alsted Statsaut. revisor 6

7 Bestyrelsens beretning Hovedaktiviteter Andelsboligforeningens formål er at eje og drive andelsboligforeningen Pegasus. Usikkerhed ved indregning eller måling Andelsboligforeningens værdiansættelse af andelskronen er påvirket af en forsigtig vurdering omkring andelskroneværdien, herunder en vurdering af udgifter til større vedligeholdelses- og forbedringsopgaver vedrørende ejendommen, værdiforringelse, renteusikkerhed samt en løbende usikkerhed omkring kursen på prioritetsgæld. I foreliggende årsregnskab er der foretaget en reservation på DKK til imødegåelse af ovennævnte mv. Beløbet indregnes som andre reserver under egenkapitalen. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Resultatet for 2013/14 er lavere end 2012/13, hvilket bl.a. skyldes øgede udgifter i forbindelse med vedligeholdelse samt at foreningen har afholdt DKK vedrørende låneomlægning. Foreningen har: ikke indgået renteswapaftaler ikke anvendt rentetilpasningslån eller afdragsfrie lån som finansieringsform en kassekredit med variabel rente. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke foreningens finansielle stilling. 7

8 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for andelsboligforeningen Pegasus er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og lov om andelsboligforeninger samt foreningens vedtægter. GENERELT De øvrige elementer i den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er følgende: RESULTATOPGØRELSEN Boligafgifter/lejeindtægter Boligafgifter og lejeindtægter, der vedrører regnskabsperioden, er indtægtsført i resultatopgørelsen. Omkostninger Omkostninger, der vedrører regnskabsperioden, indgår i resultatopgørelsen. Finansielle poster Under finansielle poster indgår renteindtægter og renteomkostninger, lånoptagelsesomkostninger samt renter vedrørende ombygningslån. Skat af årets resultat Årets skat udgør årets aktuelle skat. Skatten er beregnet med den for året gældende skatteprocent. BALANCE Materielle anlægsaktiver Driftsmidler og inventar over DKK med levetid på over 3 år aktiveres og afskrives lineært over 5 år. Vaskemaskiner afskrives over 8 år. Ejendommen måles til dagsværdi på grundlag af kontant ejendomsvurdering, idet denne er en anvendelig indikator for dagsværdi. Værdiregulering indregnes på egenkapitalen. Der afskrives ikke på ejendommen. 8

9 Anvendt regnskabspraksis Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for skønnede tabsrisici efter en individuel vurdering. Indeståender hos Grundejernes Investeringsfond ( 18 b) indregnes under tilgodehavender. Indeståendet vedrører indbetalte beløb vedrørende foreningens vedligeholdelsesforpligtelse overfor foreningens lejere. Andelskroneværdi (egenkapital uden tillæg af andre reserver) Andelskroneværdien er opgjort efter gældende regler for Lov om Andelsboligforeninger. Andelskroneværdien er opgjort uden tillæg af andre reserver. Andelskroneværdien er opgjort efter Lov om andelsboligforeningers 5, stk. 2 c, kontant ejendomsvurdering. Under hensyntagen til de særlige regler for andelsboligforeninger er følgende poster reguleret direkte på egenkapitalen: Fortjenester vedrørende overdragelser af lejligheder til nye andelshavere (indskud) Værdireguleringer vedrørende ejendom til kontantværdi. Reguleringer vedrørende hensættelser til udskudt skat og andre reserver Kursreguleringer vedrørende prioritetsgæld Andre reguleringer, herunder indvendig vedligeholdelse og omkostninger vedrørende salg af andele. Andelskroneværdien skal i henhold til vedtægterne fordeles efter fordelingstal. Andre reserver Andre reserver er indregnet med det beløb der stilles forslag om på foreningens ordinære generalforsamling. Reguleringer af andre reserver indregnes på egenkapitalen. Egenkapital i alt Egenkapital i alt udgøres af egenkapital (andelskroneværdi) med tillæg af andre reserver. 9

10 Anvendt regnskabspraksis Hensatte forpligtelser Udskudt skat er beregnet i henhold til ejendomsavancebeskatningsloven. Reguleringer af udskudt skat indregnes direkte på egenkapitalen. Den udskudte skat er beregnet med den for året gældende skatteprocent. Ved beregning af udskudt skat anvendes beregningspraksis i Landsretsdom af 22. maj Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Prioritetsgæld måles til kursværdi på statusdagen. Kursreguleringer indregnes på egenkapitalen. Forpligtelser vedrørende Grundejernes Investeringsfond 18 b indregnes under gældsforpligtelser. Forpligtelsen opgøres på basis af foreningens vedligeholdelsesforpligtelse vedrørende foreningens lejligheder. Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen som vedligeholdelsesudgift. Det indregnede beløb svarer til den under aktiver indregnede post indeståender Grundejernes Investeringsfond ( 18 b) med tillæg/fradrag af årets reguleringer baseret på grundlag for regnskabsskema til Grundejernes Investeringsfond, herunder reguleringer vedrørende frasolgte lejelejligheder mv. PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metode og viser pengestrømme fra driften, investeringer, finansiering og ændring i årets pengestrømme samt likviditeten ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driften opgøres som årets resultat, reguleret for ikke likvide driftsposter, betalte selskabsskatter samt ændring i driftskapitalen. Pengestrømme fra investeringer omfatter køb og salg af anlægsaktiver reguleret for ændringer i tilhørende tilgodehavender og gæld. Pengestrømme fra finansiering omfatter optagelse af og afdrag på langfristede gældsforpligtelser. Likviditeten ved årets begyndelse og slutning sammensætter sig af likvide beholdninger. 10

11 Resultatopgørelse 2013/ /13 Note DKK DKK Boligafgifter, beboelse Lejeindtægter, beboelse Lejeindtægter, erhverv Indtægter mast mv Indtægter i alt Reparation og vedligeholdelse Skatter, afgifter og forsikringer mv Ejendomsomkostninger Foreningsomkostninger Omkostninger i alt Resultat før afskrivninger og renter mv Afskrivning, driftsmateriel og inventar Afskrivninger i alt Resultat før renter mv Finansiering, netto Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Afdrag på lån: Gæld til realkreditinstitutter, inkl. indfrielse Gæld til realkreditinstitutter, låneoptagelse Gæld til kreditinstitutter i øvrigt Samlet afdrag på prioritetsgæld mv

12 Balance AKTIVER Note DKK DKK Matr. 5311, 5312 og 5313, Udenbys klædebo 8 Kontantvurdering Driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Tilgodehavende beboere Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Bankindeståender mv Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

13 Balance PASSIVER Note DKK DKK 13 Indskudskapital Opskrivningshenlæggelse Overført resultat Andelskroneværdi (egenkapital uden reserver) Andre reserver Andre reserver i alt Egenkapital i alt Hensættelse udskudt skat Indvendig vedligeholdelse Hensatte forpligtelser i alt Gæld til realkreditinstitutter Gæld til kreditinstitutter i øvrigt Langfristede gældsforpligtelser i alt Gæld til realkreditinstitutter Gæld til kreditinstitutter i øvrigt Selskabsskat Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Deposita og forudbetalt husleje Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Fordeling af andelsværdi mv. 14 Nøgletal 15 Eventualforpligtelser mv. 16 Lovkrævede nøgleoplysninger om foreningens økonomi 17 Pengestrømsopgørelse 13

14 2013/ /13 DKK DKK 1. Reparation og vedligeholdelse Tag og facade Vinduer og døre Udskiftning af termovinduer Blikkenslager og VVS Varmeanlæg Ventilationsanlæg Elektriker Porttelefoner Låsereparation Have- og gårdanlæg Kloakarbejde Fællesarealer Beboerlokaler Reparation af maskiner Anden vedligeholdelse i lejemål Småanskaffelser Selvrisiko ved forsikringsskader Diverse Udskiftning dørtelefon Indvendig vedligeholdelse, hensættelse Indvendig vedligeholdelse, afholdte udgifter I alt Skatter, afgifter og forsikringer mv. El og gas Forsikringer Vandafgift Renovation mv Ejendomsskat mv I alt

15 2013/ /13 DKK DKK 3. Ejendomsomkostninger Løn Feriepengeregulering Pensioner, inkl. regulering tidl. år ATP mv Gebyr Dataløn Andre personaleomkostninger Lønomkostninger i alt Rengøringsartikler mv Arbejdstøj Kabel-tv/Antenne Abonnementer Kontingenter Arbejdsweekend Andre ejendomsomkostninger i alt I alt Foreningsomkostninger Administration Revision og regnskabsmæssig assistance Anden regnskabsmæssig assistance Bankgebyr og andre gebyrer Kontorartikler, porto mv Varmeregnskab, inkl. regulering tidl. år Generalforsamling og møder Konsulent Beboerfester, inkl. gårddag Telefon og internet Advokat Andre honorar Tab på debitorer Ej fradragsberettigede gebyrer Diverse I alt

16 5. Anlægsaktiver Driftsmateriel Beløb i DKK og inventar Anskaffelsessum pr Tilgang Afgang 0 Anskaffelsessum pr Afskrivning pr Årets afskrivning Afskrivning pr Saldo pr Afskrivningssats, lineært 20% 6. Finansiering, indeståender og prioritetsgæld Indeståender Renter Arbejdernes Landsbank, kassekredit *) Nordea Danske Bank Arbejdernes Landsbank, formueflex Kasse Øvrige I alt *) Kassekredit max. udgør pr DKK

17 6. Finansiering, indeståender, prioritetsgæld og kreditinstitutter, fortsat Rest- Beløb i DKK Hovedstol Rente i % løbetid Afdrag Restgæld Kursværdi Renter Nordea Kredit ,2114 Indfriet Nordea Kredit ,2571 Indfriet Nordea Kredit , ,25 år Nordea Kredit , år GI ,0000 Indfriet GI ,0000 Indfriet Periodisering renter GI Andre renter 17 Låneomkostninger ved omprioritering I alt Finansiering, netto Fordeling imellem langfristet og kortfristet gæld: Restgæld Beløb i DKK Kursværdi Langfristet Kortfristet efter 5 år Gæld til realkreditinstitutter Gæld til kreditinstitutter i øvrigt I alt Foreningen har ikke indgået renteswapaftaler pr Foreningen har ingen rentetilpasningslån eller afdragsfrie lån. 17

18 DKK DKK 7. Selskabsskat Skat i resultatopgørelsen: Skat af årets resultat Regulering tidligere år 0 0 I alt Skyldig selskabsskat: Selskabsskat indeværende år Selskabsskat sidste år I alt Ejendommens værdi Anskaffelsessum pr Årets tilgang 0 0 Anskaffelsessum pr Opskrivning til kontantvurdering Kontant ejendomsvurdering Kontant ejendomsvurdering Egenkapital Reserve for Indskuds- opskriv- Overført Andre Egenkapital Beløb i DKK kapital ninger resultat I alt reserver i alt Saldo pr Årets resultat Årets indskud, nye andelshavere Regulering opskrivning ejendom Regulering udskudt skat Kursregulering gæld til kontantværdi Regulering andre reserver Andre reguleringer I alt

19 DKK DKK 10. Andre reserver Primo Årets regulering Ultimo Specifikation af andre reserver: Øvrige reserver Anden reserve, ejendomsvurdering Ultimo Leverandører af varer og tjenesteydelser Revision- og regnskabsmæssig assistance Nielsen Tag & Facade ApS Jensens Gulvbelægning Chr. Andersen Reci 0 0 Afsat varme, december (skønnet) Øvrige skyldige omkostninger I alt

20 DKK DKK 12. Anden gæld Primo netværk Opkrævet a conto netværk Afholdte udgifter til netværk 0 0 Netværk i alt Primo vaskeri Vaskeriindtægter Afholdte udgifter til vaskeri Vaskeriregnskab i alt Sidste års varmeregnskab 0 0 Indeværende års varmeregnskab: Opkrævet a conto varme Afholdte udgifter til opvarmning Varmeregnskaber i alt Sonofon Mobil, depositum Skyldig løn 0 0 A-skat mv Feriegiro Feriepengehensættelse Forudbetaling solgte andelslejligheder mv Forudbetaling løbende husleje og bolig afgift Periodiserede renter mv Anden gæld i øvrigt i alt I alt

21 13. Fordeling af andelskroneværdi mv. Areal Fordelingstal Indskud Depositum Forudbetalt Indv. Vedlige Egenkapital Nr Adresse A L A L A L L L 1 Sjællandsgade 33 st tv 1 73, Sjællandsgade 33 st th 39, , , , Sjællandsgade 33 1 tv 1 59, Sjællandsgade 33 1 th 1 61, Sjællandsgade 33 2 tv 1 59, Sjællandsgade 33 2 th 1 61, Sjællandsgade 33 3 tv 1 59, Sjællg. 33+Refng th+tv 1 146, Sjællandsgade 33 4 tv 1 59, Sjællandsgade 33 4 th 1 61, Sjællandsgade 35 st tv 1 45, Sjællandsgade 35 st th 1 41, Sjællandsgade 35 1 th + tv , Sjællandsgade 35 2 tv + th , Sjællandsgade 35 3 tv 1 56, Sjællandsgade 35 3 th 1 54, Sjællandsgade 35 4 tv+th 1 110, Sjællandsgade 37 st tv 1 44, Sjællandsgade st th + tv 1 155, Sjællandsgade 37 1 tv 1 66, Sjællandsgade 37 1 th 1 69, Sjællandsgade 37 2 sal 1 135, Sjællandsgade 37 3 th 1 69, Sjællandsgade 37 4 tv 1 66, Sjællandsgade 37 4 th 1 69, Sjællandsgade 39 st th 1 47, Sjællandsgade 39 1 tv+th 1 117, Sjællandsgade 39 2 th 1 59, Sjællandsgade 39 3 tv. 1 58, Sjællandsgade 39 3 th 1 125, Sjællandsgade 39 4 sal 1 153,

22 13. Fordeling andelskroneværdi Areal Fordelingstal Indskud Depositum Forudbetalt Indv. Vedlige Egenkapital Nr Adresse A L A L A L L L 41 Sjællandsgade 41 st tv 1 47, Sjællandsgade 41 st th 1 111, Sjællandsgade 41 1 tv 1 59, Sjællandsgade 41 1 th 1 59, Sjællandsgade 41 2 tv 1 59, Sjællandsgade th + tv 1 117, Sjællandsgade 41 3 tv 1 59, Sjællandsgade 41 3 th 1 59, Sjællandsgade 41 4 th 1 59, Sjællandsgade 43 1 tv 1 78, Sjællandsgade 43 1 th 67, , , , Sjællandsgade 43 2 tv 78, , , , Sjællandsgade 43 2 th 1 67, Sjællandsgade 43 3 tv 1 78, Sjællandsgade 43 3 th 67, , , , Sjællandsgade 43 4 tv 1 78, Sjællandsgade th + tv 1 126, Sjællandsgade 45 1 tv 1 66, Sjællandsgade 45 1 th 75, , , , Sjællandsgade 45 2 tv 1 66, Sjællandsgade 45 2 th 1 75, Sjællandsgade tv+th 1 123, Sjællandsgade 45 3 th 1 75, Sjællandsgade 45 4 tv 1 66, Sjællandsgade 45 4 th 1 75, Sjællandsgade 47 1 tv 1 51, Sjællandsgade 47 1 th 1 57, Sjællandsgade tv 1 102, Sjællandsgade 47 2 th 1 57, Sjællandsgade 47 4 tv 1 51, Sjællandsgade 47 4 th 1 92, Sjællandsgade 49 st th 423, , Sjællandsgade 49 1 tv 1 54,

23 13. Fordeling andelskroneværdi mv. Areal Fordelingstal Indskud Depositum Forudbetalt Indv. Vedlige Egenkapital Nr Adresse A L A L A L L L 82 Sjællandsgade 49 1 th 1 40, Sjællandsgade 49 2 tv 1 54, Sjællandsgade 49 2 th 1 40, Sjællandsgade 49 3 tv 1 54, Sjællandsgade 49 3 th 1 40, Sjællandsgade 49 4 tv 1 54, Sjællandsgade 49 4 th 1 40, Sjællandsgade 51 1 tv 1 91, Sjællandsgade 51 1 th 1 63, Sjællandsgade 51 2 th 1 74, Sjællandsgade 51 3 tv 1 80, Sjællandsgade 51 3 th 1 74, Sjællandsgade 51 4 tv 1 80, Sjællandsgade 51 4 th 1 74, Sjællandsgade 53 st th 1 43, Sjællandsgade 53 1 th 1 55, Sjællandsgade 53 2 tv 1 56, Sjællandsgade th + tv 1 135, Sjællandsgade tv + th 1 117, Sjællandsgade 53 3 th 1 55, Sjællandsgade 53 4 tv+th 1 111, Sjællandsgade 55 st tv 45, ,32 990, , Sjællandsgade 55 st th 1 82, Sjællandsgade 55 1 tv 1 59, Sjællandsgade 55 1 th 1 117, Sjællandsgade 55 2 tv 1 59, Sjællandsgade 55 2 th 1 61, Sjællandsgade 55 3 tv 59, , , , Sjællandsgade 55 4 th + tv 1 120, Nøddebogade 1 st tv 1 57, Nøddebogade 1 st th 1 41, Nøddebogade tv+th 1 90,

24 13. Fordeling andelskroneværdi mv. Areal Fordelingstal Indskud Depositum Forudbetalt Indv. Vedlige Egenkapital Nr Adresse A L A L A L L L 122 Nøddebogade 1 1 th 1 56, Nøddebogade 1 2 tv 1 51, Nøddebogade 1 2 th 1 56, Nøddebogade tv+th 1 90, Nøddebogade 1 3 th 1 56, Nøddebogade 1 4 tv 51, , , , Nøddebogade 1 4 th 1 56, Nøddebogade 3 st tv 1 54, Nøddebogade 3 2 tv+th 1 93, Nøddebogade 3 3 tv 1 54, Nøddebogade 3 4 tv 1 54, Nøddebogade 3 4 th 1 39, Nøddebogade 5 st tv 1 57, Nøddebogade 5 1 tv 1 76, Nøddebogade th + tv 1 126, Nøddebogade 5 2 tv + th 1 148, Nøddebogade 5 3 tv 1 76, Nøddebogade 5 3 th 1 72, Nøddebogade 5 4 tv+th 1 148, Fensmarksgade 23 st tv 119, , Fensmarksgade 23 st th 73, , Fensmarksgade 23 st th 49, ,83 356, Fensmarksgade 23 1 tv 1 56, Fensmarksgade 23 1 th 56, , , , Fensmarksgade 23 2 tv 1 56, Fensmarksgade 23 2 th 56, , , Fensmarksgade 23 3 tv 1 56, Fensmarksgade 23 3 th 1 56, Fensmarksgade 23 4 tv 1 56, Fensmarksgade 23 4 th 1 56, Fensmarksgade 25 st tv 1 76, Fensmarksgade 25 st th 1 73, Fensmarksgade 25 1 tv 1 76,

25 13. Fordeling andelskroneværdi mv. Areal Fordelingstal Indskud Depositum Forudbetalt Indv. Vedlige Egenkapital Nr Adresse A L A L A L L L 163 Fensmarksgade 25 1 th 73, , , , Fensmarksgade 25 2 tv 1 76, Fensmarksgade 25 2 th 1 73, Fensmarksgade 25 3 tv 1 76, Fensmarksgade 25 3 th 1 73, Fensmarksgade 25 4 tv 1 76, Fensmarksgade 25 4 th 1 73, Fensmarksgade 27 bu 1 76, Fensmarksgade 27 bu 2 44, , Fensmarksgade 27 st tv 1 73, Fensmarksgade 27 st th 1 76, Fensmarksgade 27 1 tv 73, , , , Fensmarksgade 27 1 th 1 76, Fensmarksgade 27 2 tv 73, , , , Fensmarksgade 27 2 th 76, , , Fensmarksgade 27 3 tv 1 73, Fensmarksgade 27 3 th 1 76, Fensmarksgade 27 4 tv 1 73, Fensmarksgade 27 4 th 1 76, Refnæsgade 28 st tv 43, , Refnæsgade 28 st th 1 91, Refnæsgade 28 1 tv+th 1 139, Refnæsgade 28 2 tv 1 85, Refnæsgade th+tv 1 95, Refnæsgade 28 3 th 54, , , , Refnæsgade 28 4 tv +th 1 139, Refnæsgade 30 st tv 1 43, Refnæsgade 30 st th 1 43, Refnæsgade 30 1 tv+th 1 95, Refnæsgade 30 2 th 1 54, Refnæsgade 30 3 tv 41, , , , Refnæsgade 30 3 th 1 54, Refnæsgade 30 4 tv 1 41, Refnæsgade 30 4 th 54, , , , Refnæsgade 32 1 tv 1 52, Refnæsgade 32 1 th 1 57,

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe I/S Reedtzholm Vandværk Årsrapport for 2014 pwe Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 4 Bestyrelsens

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12 CVR nr. 24251020 Årsrapport 2011/12 2 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved og nøgletalsoversigt 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Godkendt på generalforsamlingen den 28. maj 2015 Dirigent Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere