1. GENERELLE PRINCIPPER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. GENERELLE PRINCIPPER"

Transkript

1 UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet, eller hvis ordre er accepteret af Sælger. Nærværende betingelser finder anvendelse med hensyn til alle leveringer og salg fra Sælger til Køber for varer eller ydelser. Ingen andre betingelser er omfattet eller aftalt i nogen kontrakt mellem Køber og Sælger, medmindre det er udtrykkeligt accepteret skriftligt af Sælger. Alle henvisninger til priser, varer og tjenester indeholdt i nærværende betingelser skal betyde de priser, varer og tjenester, der er specificeret på den relevante ordreblanket udstedt af Dem ("Ordre") og efterfølgende bekræftet eller ændret, ved vores ordrebekræftelsesblanket ("Ordrebekræftelse"). 1. GENERELLE PRINCIPPER 1.1. ACCEPT OG HÅNDHÆVELSE 1.2. Alle tilbud er underkastet følgende betingelser. Medminde det er anderledes fastsat i nærværende betingelser, er alle andre vilkår, betingelser, oplysninger eller garantier udelukket fra enhver Kontrakt mellem Sælger og Køber, medmindre det er udtrykkeligt accepteret skriftligt af Sælger. Afgivelse af en Ordre til Sælger skal forstås som Købers fuldstændige og ubetingede accept af disse salgsvilkår, herunder de specifikationer, priser og takster, der er gældende hos Sælger, med udelukkelse af ethvert andet dokument såsom prospekter og kataloger udfærdiget af Sælger, og som kun har informativ værdi Sælger er kun bundet af de Ordrebekræftelser, der er udfærdiget af Sælgers repræsentanter eller medarbejdere under forudsætning af skriftlig bekræftelse, underskrevet af de pågældende repræsentanter eller medarbejdere, og fremsendt til Køber. Sælger er ikke bundet af mundtlige Ordrebekræftelser. Alle mundtlige tilbud eller forpligtelser er kun bindende for Sælger, efter at og i den udstrækning, Sælger har bekræftet dem skriftligt. Alle tilbud fra Sælger vil, uanset hvorledes de udfærdiges, være uforbindende, medmindre der skriftligt er fastsat modsatte bestemmelser s fra Sælger anerkendes som skriftlig meddelelse/underretning, med undtagelse af formålet beskrevet i Ingen ændring af nogen Kontrakt skal være gældende, medmindre den er underskrevet skriftligt på vegne Sælger af en af Sælger autoriseret repræsentant ÆNDRING AF VARER Så længe tilbuddet ikke er accepteret, forbeholder Sælger sig ret til til enhver tid at foretage sådanne ændringer, som Sælger anser for nyttige for varerne, og til uden forudgående varsel at ændre modellerne, som er defineret i Sælgers prospekter, kataloger og ethvert andet dokument. Sælger er til enhver tid berettiget til at udføre justeringer på de varer, der skal leveres, for at forbedre dem eller overholde offentlige regler Sælger er til enhver tid berettiget til at udføre justeringer på de varer, der skal leveres, eller de ydelser, der skal udføres, for at forbedre dem eller overholde offentlige regler UDESTÅENDER Sælger er under ingen omstændigheder forpligtet til at acceptere nogen Ordre, som kan give anledning til en udestående regning på et større beløb eller med længere løbetid end den udestående regning, der går forud for den pågældende Ordre, uden at der opnås tilsvarende garantier fra Køber.

2 1.8. ANNULLERING AF EN ORDRE Køber har ingen ret til at annullere bestilte varer eller ydelser med den undtagelse, at Køber kan annullere bestilte varer eller ydelser inden for to uger fra den dato, hvor Ordren blev modtaget af Sælger, forudsat at Sælger endnu ikke har udstedt nogen Ordrebekræftelse den dag Købers annullering blev modtaget. Ordrebekræftelsen skal anses for at være udstedt den dag, den er dateret. I tilfælde af Købers hele eller delvise annullering af en Ordre er Sælger berettiget til en kompensation på 15 % af den fulde pris på Ordren, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. 2. PRISER 2.1. Alle priser (der, medmindre andet er udtrykkeligt oplyst, er ekskl. moms og alle andre gældende skatter, gebyrer og afgifter, herunder kulbrinte olieafgift, hvor det anvendes, og omfatter ikke leverings- eller emballageudgifter) er nettopriser og er ikke genstand for rabat Med forbehold af 2.3, vil prisen for ydelserne eller hver levering af varer være som specificeret i den relevante Ordre, som ændret ved den relevante Ordrebekræftelse, som ændret i overensstemmelse med 2.3, eller, hvis der ikke er indeholdt oplysning om pris heri, være i overensstemmelse med Sælgers til enhver tid gældende prisliste. I tilfælde af en konflikt skal en prisrevision i overensstemmelse med 2.3 være gældende, eller, hvis prisen ikke er blevet revideret, skal prisen i Ordrebekræftelsen være gældende, og, hvis der ikke er indeholdt nogen prisinformation heri, skal prisen anført i Ordren være gældende Sælger skal være berettiget til at forhøje prisen på varerne med seks måneders mellemrum efter Ordrebekræftelsens dato af hvilken som helst grund eller oftere, hvis Sælger (efter Sælgers eget skøn) anser dette for at være berettiget ved enhver væsentlig forhøjelse af prisen på de af Sælger anvendte råmaterialer eller ydelser eller andre varer vedrørende Kontrakten eller andre indirekte omkostninger, som Sælger har afholdt for levering af varerne Sælger skal give Køber 21 dages forudgående varsel om prisforhøjelser. Køber er kun berettiget til at annullere sin ordre ved at give Sælger skriftligt varsel herom, hvis de varer eller ydelser, der er leveret i henhold til den relevante Ordre, leveres af Sælger fra Sælgers normale lager og ikke udgør en del af et specielt lagerarrangement, idet et sådant varsel skal gives inden for 7 dage efter at Køber har modtaget meddelelse om prisforhøjelsen. Hvis skriftlig meddelelse om annullering ikke er modtaget af Sælger inden 7 dage, vil Kontrakten fortsat være i kraft Herudover kan Sælger til enhver tid justere priserne, hvis Sælger pludselig oplever forhøjede leveringsomkostninger for varerne til Køber som følge af: regeringsindgriben, herunder men ikke begrænset til, regeringsafgørelser eller -tiltag, ændringer i skatter, tariffer, fradrag og valutakurser; og/eller ukontrollerbare forhøjelser af omkostninger på råmaterialer på grund af mangel på energi eller produkter eller nedbrud i produktionsydelse og uforudsete forhøjelser af importomkostninger for produkter for Sælger, som gør kontraktens vilkår økonomisk urentable; og/eller forhøjede transportomkostninger Sælger har ret til at udstede en ekstra faktura med hensyn til enhver forhøjelse af skatter eller afgifter imellem datoen for afsendelse og datoen for levering, for hvilken Sælger måtte blive ansvarlig over for de relevante myndigheder. 3. BETALING 3.1. BETALINGSBETINGELSER Medmindre Sælger har angivet en tidligere dato, forfalder betaling og skal foretages mod faktura inden for 30 dage fra fakturadatoen, og Sælger afgør alene, hvorvidt der skal finde modregning eller fradrag sted.

3 Betalinger må under ingen omstændigheder suspenderes eller udlignes på nogen måde uden Sælgers forudgående skriftlige samtykke. Ingen tvister, der opstår i henhold til Kontrakten, eller forsinkelser (bortset fra forsinkelser, der er skriftligt anerkendt af Sælger) må være til hinder for Købers prompte betaling Sælger forbeholder sig til enhver tid ret til at nægte Køber kreditfaciliteter eller at begrænse det beløb eller den kreditperiode, som Sælger vil yde Køber. Hvis Sælger har ydet Køber kredit, skal Køber senest 7 dage efter Sælgers skriftlige anmodning levere en bankgaranti til Sælger, som Sælger finder acceptabel og tilstrækkelig for korrekt opfyldelse af the Købers forpligtelser i henhold til Kontrakten. Hvis Køber undlader at gøre dette, har Sælger ret til at opsige Kontrakten øjeblikkeligt FINANSIELT INSTRUMENT I tilfælde af udskudt eller fremtidig betaling, udgør betaling ikke udlevering af et omsætningspapir eller en check, der medfører en betalingsforpligtelse, men kun faktisk betaling til den aftalte frist I tilfælde af betaling ved veksel eller accepteret tratte, skal førstnævnte eller sidstnævnte sendes eller returneres i accepteret stand til Sælgeren inden for de tidsrammer, der er i overensstemmelse med relevant praksis og må ikke overskride otte (8) hverdage, og i tilfælde af betaling ved check skal denne nå frem til Sælger mindst tre (3) hverdage før forfaldsdagen. Hverdage defineres som alle dage undtagen lørdag og søndag samt alle helligdage i det land, hvor Køber er hjemmehørende Hvis betaling finder sted i form af et omsætningspapir, skal undladelse af at returnere dette anses for en nægtelse af accept svarende til undladelse af betaling. Hvis betaling er forskudt, skal undladelse af at foretage en enkelt betaling på forfaldsdagen ligeledes give anledning til, at den fulde gæld forfalder til øjeblikkelig betaling uden forudgående varsel FOR SEN BETALING 3.4. RATER Såfremt Sælger ikke modtager betaling på eller før forfaldsdagen, og årsagen til den udeblevne betaling ikke er resultatet af en tvist i henhold til kontrakten og endnu ikke er løst og aftalt skriftligt af begge parter, så skal Sælger være berettiget til opkræve et Administrationsgebyr for Forsinket Betaling hos Køber. Gebyrsatsen vil blive meddelt fra gang til gang Der beregnes rente med 2 % pr. kalendermåned på det fulde udestående beløb, som beregnes for hver dag, betaling ikke har fundet sted i overensstemmelse med Købers betalingsmisligholdelse giver automatisk anledning til, at beløb for andre leveringer forfalder til øjeblikkelig betaling, eller hvis Sælger af enhver anden grund ikke annullerer de tilsvarende Kontrakter. Alternativt skal Sælger være berettiget til at suspendere enhver eller alle yderligere leveringer og udførelse af tjenester i henhold til Kontrakten, indtil den fulde betaling af skyldige beløb har fundet sted. Hvis varerne leveres i rater, eller ydelserne udføres i etaper, kan Sælger fakturere hver rate eller etape separat, og Køber skal betale sådan faktura i overensstemmelse med disse vilkår RETSSAGER Hvis Sælger får medhold i fuld eller stor udstrækning i en retssag, hvori Køber er part, er Køber forpligtet til at erstatte alle de omkostninger, som Sælger har pådraget sig i forbindelse med sådan retssag, også i den udstrækning som disse omkostninger overstiger det omkostningsbeløb, som retten har tilkendt. Sælger kan påberåbe sig denne bestemmelse, uanset om Køber har klaget over den relevante dom ved appeldomstol eller den øverste domstol.

4 3.6. BETALING FOR CONTAINERE I henhold til skal Sælger være berettiget til at debitere Køber for tremmekasser, tromler, kasser, æsker, balloner eller andre typer af emballage, hvor sådan emballage bruges til transport af varerne til Køber. Når Sælger har tilkendegivet til Køber, at sådan emballage skal returneres til Sælger, skal Køber returnere dem til Sælger i god stand inden for 3 måneder med transporten betalt, og Sælger vil kreditere Køber sådan returemballage på næste opgørelse. Alle returforsendelser, som ikke returneres til Sælger i overensstemmelse med denne bestemmelse, eller som ikke er komplette eller i god stand, og som der ikke tidligere er blevet opkrævet for, vil blive faktureret til standardtakst, og betaling af sådan faktura vil forfalde i overensstemmelse med 2.1. Satserne for gebyr og kreditering vil blive meddelt fra gang til gang I nogle tilfælde og efter Univars eget skøn kan der opkræves en leje i stedet for depositum og kredit. I disse tilfælde vil ikke-refunderbare lejeudgifter blive opkrævet forud og dække 4 ugeperioder, indtil containeren enten er returneret, eller der er gået en periode på 6 måneder siden leveringen. Hvis containeren ikke returneres inden 6 måneder efter levering, vil de fulde omkostninger for containeren blive opkrævet, som skal betales i overensstemmelse med EMBALLAGEBETINGELSER 4.1. De komplette vilkår og betingelser for overdraget emballage findes i Sælgers emballagebetingelser, der kan udleveres efter anmodning. Følgende vilkår er grundlæggende krav, men i tilfælde af uoverensstemmelse skal Sælgers emballagebetingelser være gældende Sælger eller Sælgers producenter eller leverandører giver skriftlig instruktion og/eller rådgivning til Køber for sikker brug af Sælgers varer og containere (såsom tremmekasser, tromler, kasser, æsker og balloner) og andre typer emballage (yderligere eksemplarer kan fås efter anmodning). Sælger påtager sig forpligtelser af nogen som helst art for tab, omkostninger eller andre krav, der opstår hvor Køber bruger egne containere, eller som er opstået på grund af Købers manglende anvendelse af Sælgers varer, containere eller anden emballage i overensstemmelse med de skriftlige sikkerhedsinstrukser og/eller rådgivning Når Sælger leverer varerne til Køber, skal Sælger sikre, at al emballage i form af tremmekasser, tromler, kasser, balloner osv. er egnet til at beskytte varerne imod beskadigelse under levering. Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller beskadigelse, der er forårsaget, hvor sådan emballage bruges til videre transport af varerne eller andre uvedkommende varer, og Køber må sikre sig, at varerne er forsvarligt emballeret til en sådan transport Afsendt emballage Med undtagelse af de tilfælde hvor emballagen er solgt til Køber, eller når emballagen ikke kan genbruges, er vareemballagen overladt til Køber. På det tidspunkt hvor Køber afgiver en Ordre, skal Køber angive, hvorvidt Køber ønsker at købe vareemballagen. Sælger skal herefter informere Køber om de varer, hvor emballagen er en engangsemballage og ikke kan genbruges og de varer, hvor emballagen er afsendt. Fragtværdien af forsendelserne indeholder ikke moms. Udgifter til at anvende og rense forsendelserne debiteres også Køber, med tillæg af moms. Alle de nævnte beløb forfalder på samme tid som de bestilte varer og på samme vilkår Uanset omstændighederne forbliver afsendt emballage Sælgers ejendom Afsendt emballage skal returneres rent, hermetisk forseglet, komplet og forsynet med Sælgers originale mærker og etiketter og i perfekt stand, såvel indvendig som udvendig. De må ikke have været anvendt til andet formål end beskyttelse af de varer, der oprindeligt var indeholdt i sådan emballage, og til yderligere transport. De skal være helt tomme og ikke indeholde nogen rester. Hvis ovennævnte betingelser ikke er overholdt, forbeholder Sælger sig ret til, afhængigt af situationen og efter Sælgers eget skøn, at debitere Køber for (i) den

5 fulde pris for sådan emballage inklusive moms, tillige med alle omkostninger, der relaterer sig til the destruktionen af sådan emballage, eller (ii) yderligere udgifter til rensning af sådan emballage, såfremt disse udgifter overstiger de tidligere fakturerede beløb. De førnævnte udgifter til destruktion eller rensning skal fratrækkes fragtgebyret. Hvis de førnævnte udgifter imidlertid er højere end fragtgebyret, skal saldoen på destruktions- eller rensningsprisen debiteres Køber Emballage skal returneres for Købers regning til Sælgers lager inden for tres (60) dage fra leveringsdatoen. Det kan herefter ikke længere kræves, at Sælger tager dem tilbage, og Sælger skal være berettiget til at beholde fragtgebyret Når Sælger har modtaget og accepteret den returnerede emballage, skal Køber have refusion via en kreditnota svarende til den ældste forsendelse Kun Sælgers emballage skal tages tilbage. Sælger skal under ingen omstændigheder tilbagetage (a) et antal forsendelser, der er højere end de af Sælger leverede mængder, eller (b) emballage, der ikke er leveret af Sælger, eller (c) emballage returneret efter forsinkelsen nævnt i TRANSPORT OG LEVERING 5.1. LEVERINGSTIDSRAMME OG-STED Tidspunktet for levering af varerne og gennemførelse af ydelser meddeles så nøjagtigt som muligt, men er ikke garanteret. I tilfælde af at Sælger ikke er i stand til at levere varerne eller ydelserne til det angivne tidspunkt for levering/gennemførelse, skal Sælger foretage rimelige bestræbelser for at give Køber meddelelse om forsinkelsen. Efter skriftlig meddelelse fra Sælger skal Køber acceptere at forhandle i god tro med Sælger for at blive enige om en ny leveringsdato Hvis Produktet stadig ikke er blevet leveret tres (60) Hverdage efter den ønskede dato for den omtalte levering, af en anden årsag end force majeure, kan Kontrakten i så fald annulleres efter Købers anmodning. Den førnævnte forsinkelse udvides til halvfems (90) Hverdage for det tilfælde, at den omhandler varer, som Køber ikke har på lager. Køber kan i så tilfælde søge alternative varer og/eller ydelser for egen regning og risiko. I intet tilfælde skal Sælger være forpligtet til at betale erstatning til Køber på grund af forsinket levering af varer eller ydelser, og annullering i overensstemmelse med ovenstående skal være Købers eneste retsmiddel i tilfælde af forsinkelse. Købers eneste retsmiddel skal være godtgørelse af forskud Uanset omstændighederne kan rettidig levering kun foretages, hvis Køber er a jour med alle sine forpligtelser over for Sælger Medmindre andet er aftalt, skal Sælger levere til den adresse, der er anført i Kontrakten. Det overlades til Sælger, om Sælger vil acceptere ændringer, som Køber har anmodet om angående leveringssted, og Køber hæfter for enhver yderligere udgift, som Sælger har pådraget sig som følge af sådan ændring RISICI FORBUNDET MED LEVERING, TRANSPORT OG MODTAGELSE Såfremt Sælger leverer varer og containere/emballage til Køber, skal varerne, medmindre andet er aftalt i Kontrakten, leveres ab fabrik i overensstemmelse med Incoterms Sælger påtager sig intet ansvar for tab, omkostninger eller andre krav i forbindelse med overførslen af varer og containere/emballage fra Sælgers leveringssted til Købers lagerplads Uanset leveringsklausuler, herunder leveringer, der er afsendt fragtfrit, og uanset bestemmelsen om ejendomsforbehold, skal overgang af risiko for varerne og/eller deres emballage til Køber finde sted fra forsendelsen fra Sælgers lager. Tilsvarende sker transport af varerne og/eller deres emballage for Købers risiko, der i tilfælde af

6 5.3. MÆNGDE beskadigede, tabte eller manglende genstande skal være ansvarlig for at meddele eventuelle forbehold til eller udøve ethvert retsmiddel over for de ansvarlige transportører Hvis varerne imidlertid transporteres via Sælgers befordringsmiddel, skal risikoen for tab eller beskadigelse af varerne og/eller deres emballage bæres af Sælger og overgår kun til Køber, når varerne er blevet stillet til Købers rådighed, dvs. leveringskøretøjets side. Sælger påtager sig intet som helst ansvar for tab, omkostninger eller andre krav i forbindelse med transporten af varerne og containerne/emballage fra køretøjets side til Købers lagerplads Såfremt Køber afhenter varerene hos Sælger, skal Sælger, selv om Sælger kan inspicere ethvert afhentningskøretøj anvendt af Køber, ikke være ansvarlig for tab, der er opstået eller krav, der er fremsat mod Køber som følge af køretøjets uegnethed/uhensigtsmæssighed i enhver henseende Hvis Køber ikke omgående losser tankbiler, der bruges til at levere varerne til Køber, skal Køber holde Sælger skadesløs for ethvert ansvar, herunder, men ikke begrænset til, en forpligtelse til at betale ventepenge eller lignende betalinger, der skyldes til ejeren /operatøren af tankbilen i forbindelse med den deraf følgende forsinkelse Når Køber modtager varerne via et Power Take Off leveringssystem, er det Købers ansvar at sikre, at alle betjeningsvejledninger og sundheds- og sikkerhedsprocedurer følges på leveringsstedet, og Sælger påtager sig intet ansvar for krav, tab, omkostninger eller beskadigelse forårsaget på og fra transportstedet til Købers anlæg Køber underskriver en leveringsslip til accept, når varerne er stillet til rådighed for levering. Enhver accept finder sted ved indgangen til leveringsstedet. Instruktioner, der gives af Køber til Sælgers medarbejdere eller Sælgers transportør om at tillade, at varerne overføres til Købers anlæg eller tilladelse til enhver håndtering på hvilken som helst måde, skal være for Købers egen risiko Sælger forbeholder sig ret til at levere mindre eller mere end den bestilte mængde varer med op til 5 %, og Køber skal betale for den mængde, der reelt er leveret. Målinger af volumen eller vægt er også genstand for svingninger som følge af normale produktionseller emballeringsprocesser, og Køber skal acceptere sådanne svingninger med op til 5 % af den angivne måling Undlader Køber at modtage levering af en eller flere rater af varer, der er leveret i overensstemmelse med Kontrakten, berettiger Sælger til at hæve Kontrakten enten helt eller delvis Såfremt vareleveringerne er planlagt til at blive fordelt over en periode, skal en tilsvarende mænge varer om muligt leveres hver måned indtil afslutningen af den samlede Kontrakt Ab lager-varer tilbydes, forudsat at disse ikke er blevet solgt andetsteds forud for modtagelsen af accept af Sælgers tilbud uden forbehold ENSARTETHEDSKONTROL Ved modtagelsen af varerne skal Køber straks afstemme ensartetheden af varerne med Kontrakten i enhver henseende, især hvad angår mængde og kvalitet. Køber skal tage rimelige forholdsregler for at undgå enhver forurening af varerne, der ikke skyldes en fejl fra Sælgers side under transport eller på anden måde fra indgåelsen i Købers produktionsproces. Uanset omstændighederne skal Køber udføre denne afstemning, inden et Produkt sættes i omløb eller i produktion. Køber forpligter sig endvidere til at ikke at anvende varer leveret af Sælger i en produktionscyklus, medmindre Køber først har sikret, at varerne er i overensstemmelse med de ønskede specifikationer for den pågældende produktion. Køber anerkender, at Køber er afhængig af sin egen og ikke Sælgers ekspertise og viden ved indgåelse af Kontrakten.

7 6. GARANTIER 6.1. Medmindre andet er fastsat i disse betingelser, er alle garantier, betingelser og andre vilkår, der forudsættes ved forretnings- eller handelspraksis eller love vedrørende, men ikke begrænset til, varernes og/eller ydelsernes tilstand, kvalitet, type og emballage, herunder, men ikke begrænset til ikke-krænkelse, udelukket fra Kontrakten De af Sælger leverede varer skal være i overensstemmelse med den af Sælger eventuelt udleverede specifikation, men er ikke testet eller solgt som egnet til et bestemt formål, medmindre det er specifikt aftalt skriftligt af Sælger. Ydelserne skal også være i overensstemmelse med den af Sælger eventuelt levered specifikation og udføres med al rimelig omhu og dygtighed. Kun i det omfang at varer og/eller ydelser ikke leveres i overensstemmelse med nærværende 6.2, skal varerne og/eller ydelserne anses for at være defekte Varerne tilbydes på baggrund af, at Køber har taget alle rimelige foranstaltninger for at bekræfte varernes egnethed til Købers egne særlige produkter, anvendelse og produktionsmetoder. Ansvaret for brugen af varerne ligger udelukkende Køber, der skal vurdere konsekvenserne heraf, direkte eller indirekte, af hvilken som helst karakter, og Sælger yder ingen garanti i den henseende Anbefalinger til brug for varerne, teknisk rådgivning, uanset om den er givet skriftligt eller mundtligt eller skal forudsættes ud fra resultater af tests udført af Sælger, er baseret på Sælgers aktuelle viden til enhver tid. Ingen garanti, hverken udtrykkelig eller forudsat, gives af Sælger vedrørende gyldigheden af anbefalingerne eller de opnåede resultater heraf Medmindre Sælger udtrykkeligt har bekræftet over for Køber, at varerne er egnede til at blive blandet med andre varer, påtager Sælger sig intet ansvar for iblanding af varerne med andre varer, og det er udelukkende Købers fulde ansvar at sikre, at de pågældende produkter og de containere, der skal bruges, er fuldt anvendelige til sådanne iblandinger og/eller til transport af disse. 7. REACH 7.1. Køber accepterer at overholde alle sine forpligtelser i henhold til EU-Forordning (EF) 1907/2006 vedrørende registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier ( REACH ). Specielt skal Køber meddele Sælger alle nye oplysninger om farlige anvendelser af varerne og mulig utilstrækkelighed ved anbefalet risikostyringstiltag, der er relateret til stoffer og/eller blandinger, som de indeholder For alle farlige stoffer og blandinger, der er omfattet af REACH, vil Køber modtage sikkerhedsdatablade, der kan indeholde et eller flere tilknyttede risikoscenarier. Køber tjekker, om Købers løbende brug of et bestemt stof og/eller and/or blanding er dækket af det relevante sikkerhedsdatablad og tilknyttede risikoscenarier, og hvorvidt Køber overholder de betingelser, der er beskrevet på det relevante sikkerhedsdatablad og risikoscenarierne De i henhold til REACH identificerede anvendelser repræsenterer hverken en aftale om den tilsvarende kontraktlige kvalitet af varerne eller en fastsat anvendelse i henhold til enhver Kontrakt Såfremt Køber har til hensigt at anvende et farligt stof og/eller blanding uden om betingelserne beskrevet i det relevante risikoscenarie, eller hvis Købers anvendelse ikke er omfattet af dette risikoscenarie, bør Køber gøre Sælger bekendt med anvendelsen og/eller anvendelsesbetingelserne så snart som muligt. Sælgeren vil derefter kontakte den relevante leverandør for at søge fra leverandøren af stoffet og/eller blanding at fremskaffe det risikoscenarie, som dækker Købers specielle anvendelsesbetingelser. Købers brug af stoffet eller blandingen uden om de betingelser, der er specifikt beskrevet på sikkerhedsdatabladet og det relaterede risikoscenarie, er for Købers eksklusive risiko, og Sælger fraskriver sig ethvert ansvar i den forbindelse Alternativt kan Køber søge om egen registrering til en specifik anvendelse af et farligt stof og meddele Sælger registreringsreferencen for at fortsætte leveringerne af farlige stoffer til anvendelser, der ikke er identificeret i det relevante risikoscenarie.

8 7.6. Sælgeren kan ikke holdes ansvarlig over for Køber i tilfælde af undladelse eller forsinkelse af udførelsen af sine leveringsforpligtelser, hvis undladelsen eller forsinkelsen skyldes regulær overholdelse af lovgivningsmæssige og juridiske forpligtelser i forbindelse med, at REACH udløses ved Købers respektive meddelelser. 8. BEGRÆNSNING AF ANSVAR 8.1. Sælger er kun ansvarlig for skade på personer eller ejendom forårsaget af de varer eller ydelser, der er leveret af Sælger, i det omfang Sælger har været groft uagtsom. Sælger skal ikke være ansvarlig for skade på personer eller ejendom, som opstår, når varerne er i Købers besiddelse. Sælger er endvidere ikke ansvarlig for skade på produkter produceret af Køber eller på produkter, som Købers produkter udgør en del af. Køber skal holde Sælgeren skadesløs i tilfælde af, at Sælger er forpligtet til at betale erstatning til tredjemand på grund af skade på personer eller ejendom forårsaget af de varer, som Køber er ansvarlig for Sælgers samlede maksimale ansvar i henhold til eller i forbindelse med Kontrakten kan under ingen omstændigheder overstige prisen på varerne eller ydelserne i henhold til Kontrakten Sælger skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skader eller tab (hverken direkte eller indirekte) af fortjeneste, produktion, goodwill eller forretningsmuligheder eller for kapitalomkostninger, eller for noget indirekte eller specielt tab eller driftstab (uanset om det var rimeligt at forudse, og selv om Sælger var blevet adviseret om muligheden for, at Køber kunne pådrage sig samme), som opstår ud af ud fra eller i forbindelse med Kontrakten For at et krav i henhold til Kontrakten skal være gyldigt, skal Køber med forbehold af, hvad der ellers er anført i Kontrakten, fremsætte et sådant krav inden 30 dage fra den dag, hvor Køber opdagede eller burde have opdaget de fakta, der støtter kravet, og senest inden 30 dage fra opsigelsen, annulleringen eller udløbet af Kontrakten. 9. KRAV/AFHJÆLPNING 9.1. Hvis Køber finder, at de levered varer eller ydelser er mangelfulde eller defekte, skal Køber orientere Køber herom inden 7 dage fra leveringen af sådanne varer eller ydelser, for at kravet er gyldigt. Hvis de leverede varer eller ydelser er mangelfulde eller defekte, skal Sælger efter eget valg reparere eller levere tilfredsstillende erstatningsvarer eller -ydelser uden omkostninger og inden for en rimelig tid, eller tilbagebetale prisen for varerne eller ydelserne, for hvilke klage er indgivet, og dette skal være Sælgers eneste ansvar og Købers eneste til rådighed stående retsmiddel i tilfælde af defekter eller mangler. Ethvert krav fremsat af Køber skal tydeligt angive årsagen til sådant krav, og der skal fremskaffes dokumentation, hvis det er muligt Hvis Sælger reparerer eller leverer tilfredsstillende erstatningsvarer eller ydelser eller foretager tilbagebetaling i henhold til 9.1, skal Køber være forpligtet til at acceptere sådanne reparerede eller erstattede varer eller ydelser eller tilbagebetaling, og Sælger skal ikke være underlagt nogen yderligere forpligtelse med hensyn til noget tab eller skader af hvilken som helst art, der opstår i relation til disse varer eller ydelser For leverancer med overskud eller underskud af varer, skal Købers eneste retsmiddel være, at Sælger tager de overskydende varer tilbage eller at effektuere en ny levering uden yderligere omkostninger for Køber. Køber skal under ingen omstændigheder sende varerne tilbage til Sælger, medmindre Sælger har givet sit skriftlige samtykke, selv om Sælger har anerkendt, at varerne er mangelfulde eller defekte Intet ansvar kan accepteres for skade under transport, medmindre Køber informerer det sted, hvor varerne blev bestilt, eller Købers sædvanlige kunderepræsentant inden for 3 dage fra modtagelsen af varerne og bekræfter dette ved skriftlig meddelelse inden 7 dage fra modtagelsen af varerne. Hvis Sælger har fået meddelelse om skaden på varerne i overensstemmelse med denne bestemmelse, skal Sælger reparere eller erstatte varerne efter eget valg.

9 10. FORCE MAJEURE Sælger har ret til at annullere eller forsinke udførelsen af ydelser eller levering af varerne, hvis Sælger er umuliggjort i eller hindret i eller forsinket i fremstilling eller levering af varerne eller ydelserne eller dele deraf på grund af omstændigheder, der ligger uden for Sælgers rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til krig, oprør, statslige betingelser af enhver art, suspension eller tab af transportmidler, strejke, lockout, arbejdskonflikter (herunder inden for egen arbejdsstyrke), brand, eksplosion, oversvømmelse, uheld, tredjemands manglende levering til Sælger, mangel eller knaphed på materialer eller køretøjer, fejl eller mangel på strømforsyning, nedbrud af maskiner eller alt, hvad der direkte eller indirekte har indflydelse på varerne eller ydelserne (herunder, men ikke begrænset til, prisen på eller leveringen af råmaterialer, ydelser eller andre varer i relation til Kontrakten) eller fremstilling, levering, forsendelse, ankomst eller levering af varer eller nogen lovgivning, regler, afgørelser eller undladelser (herunder undladelse af at yde nødvendige tilladelser) fra nogen relevant regering, ret eller myndighed. I en sådan aflysningsperiode skal Køber have ret til andetsteds for egen regning og risiko at købe sådanne mængder varer eller ydelser, som måtte være nødvendige I de tilfælde, hvor Sælger allerede delvist har opfyldt sine forpligtelser ved forekomsten af force majeure, eller kun er i stand til at opfylde sine forpligtelser delvist, er Sælger berettiget til separat at fakturere den del, der allerede er leveret eller den del, der stadig kan leveres, og Køber vil være forpligtet til at betale sådan faktura, som om det var en separat Kontrakt I de tilfælde hvor perioden, i hvilken opfyldelse ikke er mulig på grund af force majeure, overstiger to (2) måneder, eller det med rimelighed kan forventes, at den vil overstige to (2) måneder, kan hver part annullere eller opsige Kontrakten uden at pådrage sig nogen forpligtelse over for den anden part. 11. OPSIGELSE Sælger skal være berettiget til straks at opsige enhver Kontrakt mellem Sælger og Køber med skriftligt varsel, såfremt Køber undlader at betale nogen regning i overensstemmelse med nærværende betingelser, hvor Købers ledelse ændres i Kontraktperioden, hvis Køber begår vedvarende eller væsentlig misligholdelse af nærværende salgsbetingelser, foretager en akkord med sine kreditorer, bliver nødlidende, eller i tilfælde af foretagelse af udlæg i Købers aktiver, eller ved likvidation af Køber, enten tvungent eller frivilligt, eller hvis Køber oplever, at der udpeges en bobestyrer af Købers aktiver, eller hvis Køber på anden måde ophører eller truer med at ophøre fortsættelsen af virksomheden. 12. ANVENDELSE AF VARERNE Køber skal overholde alle informationer om sikkerhed vedrørende de leverede produkter og skal sikre, at Købers kunder forsynes med de nødvendige oplysninger for sikker brug af Købers produkter. Køberen forpligter sig til kun at sælge varer til personer, der er i stand til at bruge dem, opbevare dem, transportere dem eller omdanne dem på en måde, der er i overensstemmelse med de strengeste sikkerhedsregler. Køber skal anvende, transportere, opbevare og omdanne varerne i overensstemmelse med (a) alle gældende love og regler om miljøbeskyttelse, folkesundhed og beskyttelse af mennesker og ejendom, og (b) Købers sikkerhedsanvisninger. Køber skal sikre, at Købers medarbejdere overholder samme. 13. EJENDOMSFORBEHOLD Ejendomsretten til varerne skal kun overså til Køber, hvis Køber har betalt Sælger alle beløb (herunder morarenter og tilhørende beløb), som Køber skylder Sælger i henhold til nærværende Kontrakt Sælger kan med forbehold af de obligatoriske krav i Lov om Kreditaftaler til enhver tid tage de varer tilbage, for hvilke ejendomsretten endnu ikke er overgået til Køber, og Køber giver Sælger,

10 Sælgers funktionærer, medarbejdere og agenter uigenkaldelig tilladelse til at komme ind på alle Købers forretningssteder, med eller uden befordringsmiddel, med det formål enten at overbevise sig om, at Køber overholder 13.4 nedenfor, eller at tage varer tilbage for hvilke ejendomsretten ikke er overgået til Køber Skulle Sælger tage varerne tilbage i henhold til 13.2, skal Sælger kun betale forskud tilbage til Køber efter modregning i sådanne beløb for skader, som Køber skylder til Sælger (enten som følge af strafbestemmelsen eller for udgifter, der er opstået ved tilbagetagelse af varerne og/eller reparation af disse) Indtil ejendomsretten til varerne er overgået til Køber, skal Køber opbevare varerne adskilt fra andre varer og skal sikre, at de tydeligt kan identificeres som tilhørende Sælger. I en sådan periode, hvor Køber besidder varerne med Sælgers samtykke, kan Køber under den normale forretningsgang sælge eller leje varerne som principal, men uden at forpligte Sælger til noget ansvar over for den person, der handler med Køber Køber er forpligtet til straks at underrette Sælger om enhver ret, der er udøvet af tredjemand, vedrørende de varer, der er dækket af ejendomsforbeholdet, eller, hvis Køber har kendskab hertil, om tredjemand har til hensigt at udøve sine rettigheder vedrørende de førnævnte varer. 14. LOVVALG OG VÆRNETING Kontrakten skal være underlagt og fortolkes i henhold til lovene i Købers hjemland, uden hensyn til lovvalgsregler. De Forenede Nationers Konvention om Internationalt Salg af Varer skal ikke være gældende. I henhold til 14.2 nedenfor, skal alle tvister, kontroverser og krav, der opstår ud fra eller i forbindelse med tilbud, ordre eller Kontakt afgøres ved voldgift i overensstemmelse reglerne fastsat af ICC i København. Voldgiftssagen skal finde sted på engelsk i København, Danmark, og voldgiftskendelsen skal være endelig og bindende. Informationer, der afgives under voldgiftssagen og voldgiftskendelsen er underkastet tavshedspligten i I tilfælde af Købers manglende betaling af en tydelig og forfalden gæld, skal Sælger, uanset hvad der er bestemt i 14.1 ovenfor, være berettiget til at anlægge retssag ved en kompetent ret eller myndighed i det land, hvor Køber er registreret, eller i et land, hvor Køber har aktiver på anden vis. 15. DIVERSE IMMATERIELLE RETTIGHEDER Alle varemærker, registrerede eller uregistrerede designrettigheder, ophavsrettigheder, fortrolige oplysninger såsom farveskemaer, know-how og andre immaterielle rettigheder af hvilken som helst art ( Immaterielle Rettigheder ) for alle varer eller ydelser leveret af Sælger, ejes af Sælger og/eller Sælgers leverandører. Sælger forbeholder sig til enhver tid ret til at kræve, at Køber omgående ophører med enhver brug af sådanne varemærker eller andre Immaterielle Rettigheder FORTROLIGHED Køber forpligter sig til ikke at foretage nogen uautoriseret videregivelse af nogen fortrolige oplysninger vedrørende varerne eller ydelserne leveret af Sælger eller i henhold til Kontrakten. Ved fortrolige oplysninger forstås enhver oplysning, af teknisk, kommerciel eller anden art, skriftlig eller mundtlig, med undtagelse af sådanne oplysninger, der er eller vil blive offentligt kendt, eller som er kommet eller vil komme til offentlighedens kendskab på anden måde end ved Købers misligholdelse af nærværende tavshedsforpligtelse. Køber sikrer, at Købers medarbejdere ikke videregiver fortrolige oplysninger til tredjemand. Køber skal sikre, at de medarbejdere, der sandsynligvis får adgang til fortrolige oplysninger, erklærer at holde sådanne oplysninger fortrolige i samme omfang som Køber i henhold til nærværende tavshedsforpligtelse UAFHÆNGIGE BESTEMMELSER Hvis en bestemmelse i en Kontrakt anses for at være ugyldig eller ikke kunne håndhæves helt eller delvis i nogen retskreds, vil en sådan bestemmelse være ugyldig i den retskreds i det omfang, den

11 strider mod gældende lov i den retskreds, og det faktum, at en eller flere af bestemmelserne i Kontrakten er ugyldige eller ikke kan håndhæves, skal ikke påvirke gyldigheden af Kontrakten som helhed. Parterne skal erstatte en sådan bestemmelse med en gyldig bestemmelse, som efter deres opfattelse kommer tæt på den bestemmelse, der ikke kan håndhæves, og at det med rimelighed kan formodes, at Parterne ville have indgået Kontrakten, også med denne nye bestemmelse OVERDRAGELSE Kontrakten eller rettigheder og forpligtelser i henhold til Kontrakten kan ikke overdrages af Køber uden Sælgers samtykke. Kontrakten (som helhed eller delvis) eller rettigheder og forpligtelser i henhold til Kontrakten kan frit overdrages, overføres eller uddelegeres af Sælger til enhver tredjemand AFKALD En Parts forsinkelse eller manglende håndhævelse eller insisteren på nøje overholdelse af enhver bestemmelse i Kontrakten vil ikke udgøre noget afkald eller på anden måde ændre Kontrakten. En Parts afkald ved en enkelt lejlighed på en ret tildelt i henhold til Kontrakten vil ikke (a) betyde afkald på enhver anden ret; (b) udgøre et vedvarende afkald; eller (c) betyde afkald på denne ret ved enhver anden lejlighed UAFHÆNGIG LEVERANDØR. Intet i nærværende Generelle Vilkår og Betingelser eller i enhver anden Kontrakt skal skabe et joint venture eller etablere et principal/agent forhold eller ethvert andet forhold af lignende karakter mellem Parterne. Ingen Part skal have magt til at handle på vegne eller forpligte den anden Part på nogen måde OVERSÆTTELSE For det tilfælde, at betingelserne i den svenske, finske, danske eller norske version af Salgsbetingelserne skulle være i uoverensstemmelse med den engelske version af Salgsbetingelserne, skal bestemmelserne i den engelske version of the Salgsbetingelserne have forrang.

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER DISTRUPOL A/S (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER Danmark I nærværende betingelser henviser Sælger til DISTRUPOL A/S, og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a.

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a. Som medlem af brancheorganisationen VViN (the Netherlands Association of Translation Companies) følger f.a.x. Translations b.v. VViN s generelle leveringsbetingelser. Definition I disse generelle betingelser

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Salgs- & leveringsbetingelser Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Bestilling Bestilling af varer

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Købsbetingelser for de nordiske lande

Købsbetingelser for de nordiske lande UNIVAR BV Købsbetingelser for de nordiske lande 1. GENERELT 1.1. I disse vilkår og betingelser skal betegnelsen Køber referere til Univar BV, og betegnelsen Sælger skal referere til den person, firma eller

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser 1. Generelt West Diesel as Engineering Salgs og leveringsbetingelser Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for West

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt.

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt. 1. ANVENDELSE Nærværende salgs- og forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelser") finder anvendelse på alle aftaler, kontrakter og serviceaftaler (Aftalen) mellem Jar House ApS ("JH") og kunder. Ved

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Breinholm Gruppen ApS (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold - salg og levering. Indhold Indhold... 1 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR... 2 3. YDELSER UDEN FOR AFTALERNE... 2 4. BETALING... 2 5. LEVERING... 3 6. ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Aftalegrundlag Nedenstående bestemmelser er for så vidt ikke andet er skriftligt aftalt gældende for MILA Beslag A/S (MILA) leverancer af varer og går forud

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 05/

Handelsbetingelser Gældende per 05/ Handelsbetingelser Gældende per 05/08-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Fokus på det vi er gode til Home Innovations aps har valgt en strategi, hvor vi ønsker at have fokus på det

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere