Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014."

Transkript

1 Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. På valg Verner Laursen 7. Valg af bestyrelse og suppleant. På valg best. medl. Ole Stefansen kasserer Michael Pedersen suppleant Henrik Jørgensen 8. Valg af revisorer og suppleant. På valg revisor Henning Jensen revisor Kim Stefansen suppleant Tinna Laursen 9. Valg udvalgsmedlemmer. 50m / 200m / 15m / festudvalg 10. Valg af fanebærer. På valg Morten Andersen suppleant Henning Jensen 11. Eventuelt. Formanden indledte med at udtale mindeord over Asger Holmberg, Egon Jensen, Villy Kristensen og Kurt Hansen der blev afholdt 1 minuts stilhed. Ad. 1 - Valg af dirigent. Børge Christensen (BC) blev enstemmigt valgt - og han kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt rettidig og beslutningsdygtige. Side 1

2 Ad. 2 Beretning. DM i Vingsted. Vi skulle så til DM på 50m i Vingsted - vi var dernede med 12 børn + forældre. For mange af vore deltagere var det første gang de oplevede dette kaotiske stævne og det gav sig selvfølgelig også udslag i nogle af resultaterne men generelt gjorde alle det meget flot. Selv om enkelte nok var lidt skuffede, havde alle en god dag. Vi står nu foran DM på 15m i Vingsted. Her har vi tilmeldt 22 børn, og vi har fået accept på, at der er skydetider til alle vore deltagere. Da der er mange der vil være med for 1. gang, vil vi indkalde forældre og børn til en orientering om hvad de kan forvente denne dag hvordan forholdene er o.s.v. Vi har en enorm stor opbakning fra forældre flere har meldt sig som hjælpere - så vi synes det ser ret godt ud, selv om det er sin sag at komme til ungdoms-dm i Vingsted med personer. Skoleskydning / Træning. Kort efter opstart på 15 m på Vesterkæret skulle vi så i gang med projekt Skoleskydning I år havde vi igen deltagelse fra Ellidshøj Skole og som ny skole fik vi tilmelding fra Klarup Skole. Hvis vi syntes der var en del forrige år, så skal jeg love for at, nu skete der noget Klarup tilmeldte 60 elever, som vi skulle afvikle i den 2. uge i september måned. Det var noget af en opgave, men med god hjælp af vore erfarne medlemmer gik det over al forventning. Eleverne, skolen og vi var meget tilfredse med resultaterne. Efterfølgende havde vi meget stor interesse fra eleverne og forældre, de kom og øvede og resultatet blev, at Klarup Skole havde 4 klassehold med til Finaleskydningen i Hobro - hvor der i alt deltog 20 hold. Efterfølgende har vi haft stor tilgang fra Klarup, både af elever og forældre. Vi har i dag 29 børneskytter hvilket medførte, at vi havde 5 hold med landsdelsturneringen. Børnene skyder fantastisk godt vi har i dag 13 børn der regelmæssigt skyder 200 til træning. Det giver så et luksusproblem, på hvem skal vi sætte på de respektive hold? vi kan jo alle få en off-dag én gang imellem. Uanset hvordan de nye klassificeringsregler bliver, må vi forudse, at vi har et antal børn der rykker op som junior til efteråret. Dette giver nogle nye udfordringen som vi allerede i den kommende sommerperiode vil tage fat på. På 15 m er der i 2013 afgivet skud. I forhold til 2012 har der i alt været en stigning på ca. 20 %. Side 2

3 Nordjysk Mesterskab. De gode resultater vi havde på 15 m sidste vinter, fortsatte på 50 m i sommeren Den tilgang af nye medlemmer primært børn - vi havde oplevet på 15 m, fortsatte på Kimbrerhøje vi var derfor nødsaget til at øge antal af deltagere i landsdelsturneringen. Vi tilmeldte 4 hold i børnerækken - i Åbenklasse 2 hold i Veteran 2 hold alle gjorde det flot, med det resultat, at vi deltog med hold i alle klasser til NM i august måned. I børneklassen blev vores hold nr. 2, I Åbenklasse blev vores hold nr. 1 og I Veteran blev vores hold nr. 3. Alt i alt tog vore deltagere i NM godt for sig af præmierne, hvad enten det var børn eller de lidt ældre. Hvis man ikke tidligere havde lagt mærke til Kimbrerne, så fik man det denne weekend. Vores 1. hold i Børneklassen blev nr. 3 i landsdelsturneringen og skulle derfor deltage i finalestævnet ved NM, hvor de også blev nr. 3. Ligeledes skulle Veteranholdet deltage i NM og de blev nr. 2 ved NM. Til NM på 15m tilmeldte vi 24 børn og de gjorde det virkelig godt. Individuelt havde vi 2 i finaleskydningen (ud af 6 deltagere) Frederik W Thomsen og Christian Nedergaard. Der var spænding til det sidste Frederik Thomsen blev nr. 2 med 505,7 og Christian Nedergaard nr. 3 med 504,9 vinderen havde 505,9. Derudover havde vores børn godt tag i præmierne og vi har modtaget en del som vil blive udleveret i forbindelse med afslutningen på sæsonen. I forbindelse med afvikling af NM på 50 m - fik vi en forespørgsel fra Regionen, om vi kunne stille baner til rådighed til NM på 15 m så ville man afvikle skydning med luftgevær på vores baner. Vi sagde ja, og der blev etableret forbindelse mellem de 2 anlæg. Afviklingen forløb til alles tilfredshed og vi har efterfølgende modtaget anerkendelse fra regionen for arbejdet. Såvel Aalborg Skyttekreds som vi er enige om, at vi fastholder ITforbindelsen mellem de 2 foreninger. På langdistance blev veteranholdet nr. 1 ved NM i August måned flot Kimbrerhøje. Der er lavet forsøg med flytbar bordplade på 200 m. banen forsøget fungerer, og vil blive udvidet, ligesom det også vil blive gennemført på 50 m banen. Side 3

4 I august måned blev der afviklet NM på 300 m på vores skydebane i den forbindelse gennemførte vi et Åbent Hus-arrangement det forløb godt og det var godt besøgt. Det gav også nye medlemmer, så det var en god dag. På langdistance er der brugt 6000 patroner i sommeren Der har været brand i skraldespanden ved Kimbrerhøje heldigvis skete der ingen støre skade, kun sod. De kraftige storme der har været sidst på året, har medført nogle væltede træer formanden bad om hjælp til at få de væltede træer fjernet. I forbindelse med afslutning på 50 m udleverede vi trøjer til børneskytterne en ting som alle var meget glade for. På 50 m afgav vi i alt skud, hvilket er en forøgelse på 20 % i forhold til Miljøgodkendelse. Der har været møde med Aalborg Kommune, Miljøafdelingen om ny miljøgodkendelse af referatet fremgår det: Dagsorden: o Grundlag for afgørelse, jf. mail af 6. februar 2014, herunder hidtidige brug af skydebanen, krav i forhold til nye skydebaner, standardvilkår. o Tidsplan for færdiggørelsen af miljøgodkendelsen. o Eventuelt. Drøftelsen tager udgangspunkt i oplæg udsendt december Der var tvivl om skytteforeningen fortsat ønskede at etablere 100-m skydebane. Dette blev bekræftet der var/er et ønske om, at der til brug ved indskydning af jagtrifler - bliver etableret 100-m skydebane. Forinden etablering foretages, skal økonomien omkring projektet vurderes. Ny miljøgodkendelse skal derfor indeholde betingelser/krav til etablering. Etableringen af 100 m-banen, herefter skal være påbegyndt inden 5 år efter godkendelsen. For at løse opgaven med midlertidig skydning på 100 m var der enighed om, at en godkendelse på 5 dage ville være acceptabel. Når der skal skydes på 100 m- skal dette ske fra de overdækkede standpladser Skydetider: Der skelnes mellem våbenklasse 1, jagtgeværer og våbenklasse 3, skydebanerifler. Lang drøftelse af hvilket behov/ønsker skytteforeningen har til skydetider i ny miljøgodkendelse Der var enighed om, at skydebanen på Kimbrerhøje er et SKYTTECENTER, og at det er bestemmelserne for SKYTTECENTRE der skal anvendes ved ny miljøgodkendelse. Der var enighed om, at jagtrifler har et støjniveau der ligger 1-2 DB over skytteforeningsgeværer. Der var enighed om, at brugen af jagtrifler (våbenklasse 1) er ny aktivitet. Side 4

5 I bestræbelserne på at finde en løsning kom Ab Kom, Miljø med udspil på, at våbenklasse 1 kunne anvendes 10 dage i løbet af sommeren vel at mærke dage hvor der ikke var almindelig træningsskydning med våbenklasse 3. Skytteforeningen bad derimod om, at der blev givet tilladelse til at anvende våbenklasse 1 på dage med ordinær træning. Ved at følge denne anmodning vil det være muligt at indskyde jagtrifler (våbenklasse 1) 32 gangen i perioden april-september. Det blev her bemærket, at der IKKE vil blive skudt på banerne i ugerne (sommerferie). Aalborg Kommune, miljø var ikke afvisende, men ønskede at revurdere situationen når de kom hjem. M.h.t. skydning med skytteforeningsrifler (våbenklasse 3) vil miljøgodkendelse som hovedregel være baseret på den historiske brug af skydebanen aktiviteterne 4-5 år tilbage i tiden. Skytteforeningen bruger normalt skydebanen til træning mandag og torsdag aften p.g.a. lysforholdene dog lørdage i månederne april og september. Hertil kommer et antal aftener i forbindelse med afvikling af turneringer m.m. Der var enighed om, at en godkendelse på 10 dage ud over træningsdage ville kunne dække foreningens behov for ekstra skydetider. I sommersæsonen vil en godkendelse på 8 weekendstævner være dækkende for behovet. I vinterperioden (oktober-marts) vil skydebanen blive brugt på lørdage samt max 5 stævner. I det omfang skydebanen bliver benyttet, skal oplysningen om brugen fremgå/oplyses på hjemmesiden. Ved stævner m.m. skal oplysning være tilgængelig 4 uger inden afviklingen. Såfremt dette varsel ikke kan overholdes, skal brugen annonceres i lokalavisen. Miljøgodkendelsen skal ligeledes indeholde godkendelse af skydning på faldmål Biatlon (skydning med cal 22 på 200 m-banen skydeafstand 50 m). Der var drøftelse af afviklingen af Landsstævnet i Aalborg 2017 Aalborg Kommune, Miljø vil være opmærksom på denne opgave, og man var sikker på, at man ville finde en løsning. Søren Bendixen blev bedt om, at fremskaffe en samlet oversigt over støjkonsekvenszonen for skydebanen på Kimbrerhøje sendes til: Ligeledes skal Søren Bendixen lave en støjberegning over skydning til faldmål Biatlon på 200-m banen. Der skal også laves støjberegning på den værende 50 m-skydebane sendes til Anne-Marie Kjærgaard Indtil den nye miljøgodkendelse foreligger - er det den værende godkendelse der er gældende. Der indsendes skydeplan for i år efter den værende miljøgodkendelse. Når materialet er modtaget i Miljø, vil der blive lavet udkast til ny miljøgodkendelse, som sendes til foreningen samt til parthavere (naboer) med Side 5

6 dette arbejde vil der gå ca. 1 mdr. den endelige miljøgodkendelse forventes at være færdig inden for ca. 2 mdr. Det må derpå nok forventes, at der vil komme anke fra partshavere, men evt. anker vil ikke have opsættende virkning - d.v.s. at den nye miljøgodkendelse vil være gældende indtil anken vil være færdigbehandlet. Normal sagsbehandling på en anke er p.t. 1-2 år. o Efter enkelte spørgsmål, blev beretningen godkendt. Ad. 3 Regnskab. Kassereren gennemgik regnskabet grundigt. Driftsresultatet viste et overskud på ,48 kr. Efter korrigering for afskrivning og justering af ejendomsværdien blev årsresultatet et underskud på ,88 kr. Regnskabet er godkendt af bestyrelse og revisorer. Der var spørgsmål til bl.a. regnskabet for 15 hhv. 50 m banerne. Den relativt store forskel på disse 2 opgørelser skyldes problemer med opgørelsen af patronforbruget på de enkelte baner. o Regnskabet blev herefter godkendt. Ad. 4 - Indkomne forslag. Der var ikke modtaget nogen forslag. Ad. 5 Kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. o Vedtaget. Ad. 6 - Valg af formand. Verner Laursen blev enstemmigt genvalgt. Ad. 7 - Valg af bestyrelse. Michael Pedersen kasserer - ønskede ikke genvalg. Som ny kasserer blev der foreslået bestyrelsesmedlem Leif Rasmussen o Enstemmigt valgt. Da Leif Rasmussen var medlem af bestyrelsen skulle der vælges et nyt medlem. Brian Rubæk blev foreslået. o Enstemmigt valgt. - Suppleant. Egon Larsen blev enstemmigt valgt. Ad. 8 - Valg af revisorer. Da Henning Jensen blev valgt til bestyrelsen, skulle der vælges ny revisor. Tinna Laursen blev foreslået. o Enstemmigt valgt Side 6

7 Kim Stefansen blev enstemmigt genvalgt. - Suppleant. Tinna Laursen blev genvalgt. Ad. 9 - Valg udvalgsmedlemmer. For såvel langdistance som for 50 m var begge udvalg på plads. 15 m udvalget konstitueres sig senere. Ad Valg af fanebærer. Morten Andersen blev enstemmigt genvalgt. Suppleant. Henning Jensen blev enstemmigt genvalgt. Ad. 11 Eventuelt. Der var en længere drøftelse af resultatet af mødet med Miljøafdelingen. Det var klart, at uanset hvordan tingene vendes, skal vi til at være bedre til at varsle/fortælle hvad der sker, og hvornår der sker noget. Eet andet forhold der blev drøftet meget, var om vi i henhold til den gældende miljøgodkendelse kunne gennemføre de årlige 5 skydninger på 100 m. Der var usikkerhed om dette kunne lade sig gøre, hvorfor det blev aftalt, at der skulle tages kontakt med Miljøafdelingen, om det skulle tages for pålydende, at den værende godkendelse var gældende og at vi derfor mod varsling gennemføre disse skydninger. Formanden ville tage denne kontakt. Side 7

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling d. 16-03-2015 I Alslev Forsamlingshus

Generalforsamling d. 16-03-2015 I Alslev Forsamlingshus 1. Valg af ordstyrer. Bent Christensen blev valgt 2. Valg af referent og stemmetællere Søren K. Madsen blev valgt som referent. Kurt Nielsen som stemmetæller 3. Bestyrelsens beretning v/ formanden Årsberetning

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1 KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN Side 1 www.gjol-sejlklub.dk Bestyrelse og div. udvalg. Formand Sejlerskolen Hans H. Christensen 98 27 73 59 Rene K. Frederiksen 98 27 76 21 Limfjordsgade

Læs mere

Årgang 12 nr. 2 marts 2008 Medlemsblad for Århus 1900 Orientering

Årgang 12 nr. 2 marts 2008 Medlemsblad for Århus 1900 Orientering POST1900 Årgang 12 nr. 2 marts 2008 Medlemsblad for Århus 1900 Orientering Indholdsfortegnelse Generalforsamling d. 19 marts...2 Træningsweekenden i Blokhus...2 Vi har brug for DIG søndag d 6. april...2

Læs mere