Vigtige regler for hold af heste i Danmark!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vigtige regler for hold af heste i Danmark!"

Transkript

1 Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Alle, der beskæftiger sig med heste, skal forholde sig til en lang række love og regler, herunder EU regler om bl.a. transport, foderhygiejne, ejerforhold, konsumstatus og hestepas m.m.. Vi har også fået en dansk lov om hold af heste. Den stiller krav til bl.a. opstaldning, motion, foder, tilsyn, håndtering, og træning, ligesom det ifølge loven er obligatorisk, at alle heste er ansvarsforsikret. I denne pjece kan du læse om nogle af de vigtigste regler pr. 1. januar 2013.

2 Registrering og hestepas Fra 1. januar 2012 skal alle heste i Danmark være identificeret og have et hestepas med medicinsider. Et gyldigt hestepas indeholder integrerede medicinsider og skal følge hesten hele livet. Alle føl skal være identificeret og skal have udstedt pas inden 6 måneder, eller ved udgangen af fødselsåret, alt efter hvilken dato der er senest. Alle pas der er udstedt af Videncentret, Heste efter d. 1/ (datoen findes nederst i højre hjørne på passets forside) er opdateret med medicinsider. Opdaterede pas indeholder 56 sider, hvor ikke-opdaterede kun indeholder 40 sider. Reglerne medfører også: Registrering af ejerskab. Senest 30 dage efter hesten er handlet, skal den ejerregistereres. Det er købers ansvar at sikre. Registrering af hestens afgang (død), skal ske indenfor 30 dage. Registrering af medicinering og konsumstatus. Det skal registreres i passet, hvis hesten behandles med medicin som udelukker den fra konsum i 6 måneder eller permanent (medicin uden kendt nedbrydningstid). Hvis hesten udelukkes fra konsum (tages ud af fødekæden) skal det anføres på side 42 i passet. Ejeren kan selv vælge at udelukke hesten på livstid. Det gøres ved at udfylde og underskrive del II på side 42 i hestepasset. Hvis hesten behandles med lægemidler, der udelukker den permanent fra konsum, skal hesten altid være chipmærket, mærkningen skal senest foretages i forbindelse med behandlingen. Reglerne om registrering og hestepas findes i bekendtgørelse nr af 15/12/2009, der supplerer EU forordning 504/2008 af 6. juni Opbevaring af pas Opbevares på opstaldningssted eller hos ejeren? Ejeren er ansvarlig for, at hesten er identificeret og har et hestepas. Det er også ejeren, der er ansvarlig for, at passet kan fremskaffes, når hesten er opstaldet på en rideskole, hestepension, i forbindelse med græsning m.v.. En kopi af passet er som udgangspunkt ikke nok, men hvis hesten har været til bedømmelse (kåring og materialprøve), og passet i den sammenhæng er opbevaret hos Videncentret for Landbrug, Heste til opdatering, kan en kopi af passet og dokumentation for deltagelse i kåring/materialprøve (katalog eller lign.) anvendes. Det originale pas skal kunne fremskaffes indenfor 3 timer. Der kan evt. laves en aftale mellem ejeren af hesten og ejeren af opstaldningsstedet om opbevaring.

3 Regler om foderhygiejne Den 1. januar 2006 trådte reglerne om foderhygiejne i kraft i Danmark. Disse regler er en følge af en række sager om forurening af fødevarer i Europa, bl.a. smitte med kogalskab gennem kød- og benmel og dioxin i svinefoder. Reglerne indeholder en lang række krav til foderproduktionen og selve fodringen af produktionsdyr. Heste er omfattet af reglerne, da de slagtes til konsum. Produktion, håndtering og brug af foder til produktionsdyr kræver, at du er registreret i Fødevarestyrelsen. Du skal derfor være registreret når du dyrker foderafgrøder, f.eks. græs, korn og halm når du fodrer fødevareproducerende dyr, f.eks. kvæg, heste, svin, får og hjorte. Dog er du undtaget kravet om registrering efter foderhygiejneforordningen hvis du sælger under 5 tons foder pr. år i en radius af under 20 km, hvis du udelukkende har heste og alle hestene er udelukket fra konsum (udelukkelsen fremgår af medicinsiderne i hestepasset). Du bliver registreret ved at bruge Landbrugsindberetning.dk, eller ved at sende et papirskema til Fødevarestyrelsen. Ejere af besætninger/dyr i CHR (det centrale husdyrsregister) og ejere som skal indberette gødningsregnskab har adgang til landbrugsindberetningen.dk. Ejere af konsumheste, som ikke har andre dyr og ikke skal indberette gødningsregnskab, skal indsende et papirskema, som kan udskrives fra fødevarestyrelsens hjemmeside. Landbrugsindberetning.dk anvendes til foderregistrering, gødningsregnskab, CHR (det centrale husdyrsregister) til registrering af alle andre husdyr end heste, sprøjte journal (for de ejendomme hvor det er nødvendigt) m.m.. Hvis du kun har et par konsumheste og ikke andet skal du altså bruge papirskemaet. På landbrugsindberetning.dk går du til punktet Foder og fødevarer og udfylder alle relevante punkter. Punkt 1.1. Omhandler selve registreringen til foder og fodring af fødevareproducerende dyr. Du skal følge reglerne om god produktionspraksis (GMP). Punkt 1.3. Skal altid udfyldes med Ja, når man har fødevareproducerende dyr.

4 Regler om foderhygiejne -fortsat Punkt 2.1. Omhandler brug af forblandinger og tilsætningsstoffer. Hvis du bruger disse stoffer til fødevareproducerende dyr (Heste til konsum), så skal du skrive Ja og udarbejde et skriftligt system til styring af kvaliteten. De fleste kan nøjes med at blive registreret til foder (punkt 1.1), hvis du derimod blander rene tilsætningsstoffer eller forblandinger i foderet skal man registreres efter HACCP princippet (risikoanalyse af kritiske kontrolpunkter i produktionen). HACCP er en meget mere omfattende, og væsentlig dyrere ordning. Forblandinger skal mærkes forblanding og fodermidler skal mærkes fodermiddel, for fodertilsætningsstoffer er der ingen specifikke krav. Det er desværre ikke alle forblandinger, der er mærket korrekt. Det vil altid fremgå af mærkningssedlen ( indlægssedlen ) om det er en fuldfoderblanding, en tilskudsfoderblanding, et mineralsk foder, diætetisk foder eller mælkeerstatning. Hvis foderet ikke er mærket i de nævnte grupper, er det som tommelfingerregel en forblanding. Det drejer sig bl.a. om blandinger af fodertilsætningsstoffer (f.eks. vitaminer og mikromineraler), der ikke er bestemt til direkte fodring. Derfor er det vigtigt altid at læse på sækken/bøtten. Fodertilsætningsstoffer er stoffer, mikroorganismer og præparater (f.eks. aminosyrer, enzymer, og mikromineraler), der ikke er fodermidler og forblandinger. I forbindelse med fællesopstaldning, hvilket bl.a. omfatter rideskoler, hestepensioner, træningsstalde, er det nok hvis den ansvarlige fodermester registreres. Hvis stalden registreres i den forenklede ordning (GMP), anbefales det, at de enkelte hesteejere via en opstaldningskontrakt skriver under på, at de ikke selv anvender tilsætningsstoffer og/eller forblandinger. Alternativet er at den enkelte hesteejer skal registreres. Hvis dine heste er undtaget fra konsum Hvis en hest er udelukket fra konsum, fremgår det af passet. Heste som er udelukket kategoriseres som selskabsdyr/hobbydyr. Dermed er dens fodring undtaget fra foderhygiejneforordningens bestemmelser. Foderet til heste, som er udelukket, skal dog fortsat opfylde foderlovgivningens almindelige bestemmelser, hvilket bl.a. betyder at foderet ikke må være farligt for hesten og indeholde tungmetaller m.m.. Hvis man kun har heste og alle heste er udelukket fra konsum i EU, er man helt undtaget fra reglerne i foderhygiejneforordningen. Man skal derfor ikke registreres til foderproduktion eller fodring af fødevareproducerende dyr. Reglerne om foderhygiejne findes i foderhygiejneforordningen (183/2005). Regler om medicinhåndtering i hestebesætninger Siden 1. februar 2007 har der været krav om, at dyreejere og deres medhjælpere skal have gennemført et godkendt kursus i håndtering af veterinære hjælpemidler til produktionsdyr, hvis de anvender veterinære lægemidler. Undtaget fra kravet om kursus er alle, der før 1. februar 2007 har haft 6 måneders sammenhængende praktisk fuldtidsarbejde med produktionsdyr, hvor medicinhåndtering har været en del af arbejdet. Heste, som er udelukket fra konsum er også fritaget fra kravet. Det betyder, at du selv må give ormekur og efterbehandle heste (også intramuskulært) ved sygdom.

5 Det er altid hesteejeren, der er ansvarlig, for anvendelse og opbevaring af lægemidler til egen hest. Ejeren skal føre optegnelser over medicinanvendelse, med mindre hesten er udelukket fra konsum. Derfor er det også ejeren, der bliver straffet, hvis optegnelserne ikke er korrekte. Ulovlige lægemidler er altså generelt set hesteejerens ansvar, men særlige forhold kan gøre sig gældende. Det kan f.eks. være en aftale med ejer og opstaldningssted (rideskole) om, at de tager sig af medicinsk behandling. I sådanne tilfælde vil der foretages en konkret vurdering af ansvarsforholdene. Alle hestebesætninger skal føre en logbog over de heste, der indgår i fødekæden. Hestene skal indføres i logbogen med oplysninger om ankomstdato, navn, reg.nr., og ejer Evt. afrejsedato skal også anføres. Når ejeren/besætningsansvarlige anvender receptpligtige lægemidler skal følgende anføres: 1. Dato for behandlingens indledning og afslutning 2. Identifikation af hesten 3. Årsag til behandling 4. Anvendt lægemiddel 5. Dosering af lægemiddel, og hvordan det indgives. Husk at tilbageholdelsessedler skal opbevares i 5 år. Hvis hesten er afmeldt konsum er der ikke krav om ovenstående. Hvis alle heste i besætningen er afmeldt konsum er der ikke noget krav om medicinlogbog. Det kan anbefales at føre de krævede notater samlet i en notesbog/et kladdehæfte eller lignende, i datoorden. Ligeledes bør tilbageholdelsessedlerne på heste, som ikke er afmeldt konsum opbevares i datoorden i mindst 5 år. Tidligere skulle det anføres hver dag, den samme hest blev behandlet med receptpligtig medicin. Som nævnt ovenfor er det nu nok at anføre behandlingens indledning og afslutning. Besætninger, hvor alle heste er afmeldt konsum er undtaget for ovenstående krav. Emballagen med etikette (hvor bl.a. dyreejerens navn skal fremgå) og tilbageholdelsessedlen (anvisningsseddel ) skal altid opbevares. Når ordinationsperioden er slut, skal eventuelle medicinrester kasseres og enten afleveres til dyrlægen eller på apoteket. Heste som er afmeldt konsum kan få ordineret medicin til længere perioder. For heste til konsum skal dyrlægen re-ordinere hver 5. dag.

6 Krydsoverensstemmelse Krav om pas og tilgængeligheden af dette, er ikke omfattet af krydsoverensstemmelse (KO). Kravene til medicinhåndtering og foderregistrering gælder kun fødevareproducerende dyr. Det betyder, at en hest, som er udtaget af fødekæden, og dermed ikke længere er et fødevareproducerende dyr, ikke er omfattet af KO-krav om medicin og foder. Passet bruges til at dokumentere, at hesten er undtaget fra konsum. Det er den enkelte ejer der er ansvarlig for lægemidler til sin egen hest. Det kan evt. aftales i en opstaldningskontrakt, at opstaldningsstedet er ansvarlig. Der er krydsoverensstemmelse på reglerne for foderhygiejne, samt brug og opbevaring af medicin til fødevareproducerende dyr, herunder optegnelser over brug af lægemidler. Det betyder, at du kan blive trukket i støtten, hvis du får enkeltbetalingsstøtte og overtræder reglerne. Krav om ansvarsforsikring på heste Ejere af heste har siden den 1. juli 2008 været erstatningsansvarlige for skader forvoldt af løsgående heste. Der stilles i den forbindelse krav om, at hesteejeren sørger for, at hesten er ansvarsforsikret. Det gælder også, selvom hesten er opstaldet et andet sted, f.eks. hos en træner eller berider. De fleste privatejede heste er dækket af familiens almindelige forsikringer, som f.eks. indbo-, ulykkes- eller familieforsikringen. Det anbefales at kontakte forsikringsselskabet, hvis man er i tvivl. Heste i erhvervsmæssigt hestehold skal forsikres særskilt. Regler for transport af heste Transport af heste har igennem de senere år givet anledning til mange spørgsmål. Den nye transportforordning trådte i kraft med virkning fra d. 5. januar Det er langt fra de fleste, der er omfattet af en transportforordning. Det afgørende spørgsmål er, om transporten er privat eller sker som en del af økonomisk virksomhed. Hvis transporten er privat er der ikke vigtige ændringer i forhold til tidligere, da disse transporter ikke er underlagt reglerne i transportforordningen. Hvis det derimod er en transport som foretages i forbindelse med økonomisk virksomhed, er der krav til/om: Hestene skal være egnede til transport Transportmidlets indretning og strøelse, samt godkendelse Kompetencebevis og autorisation Planlægning af turen: Afgangsdato og klokkeslæt Planlagt bestemmelsessted og transportens varighed: Rutebeskrivelse Der er yderligere krav til lange transporter (over 8 timer) bl.a. isoleret tagkonstruktion, vandforsyningsanlæg og ventilation

7 Er man omfattet af transportforordningen, er der mulighed for at transportere uden krav om autorisation og kompetancebevis, hvis transporten er under 65 km. Paskrav under transport Som udgangspunkt skal hestens originale pas altid følge hesten, således også under transport. De eneste undtagelser er: Heste der flyttes i forbindelse med græsningsskift, til og fra sommergræsarealer, hvor passet kan tilvejebringes på afgangsbedriften Ikke fravænnede føl, der ledsager moderen eller ammehoppe Heste der deltager i træning eller konkurrence mv. og i den forbindelse er nødt til at forlade området for træningen eller konkurrencen mv. Heste der flyttes eller transporteres i en nødsituation Hvis hesten har været til bedømmelse (kåring og materialprøve), og passet i den sammenhæng er opbevaret hos Videncentret for Landbrug, Heste til opdatering, kan en kopi af passet og dokumentation for deltagelse i kåring/ materialprøve (katalog eller lign.) anvendes. Husk, at alle der transporterer heste, skal medbringe hestens ID-dokumenter (pas) og køretøjets registreringsattester. Det anbefales også at strø i forbindelse med privat transport. Find flere informationer på

8 Agro Food Park 15 Skejby 8200 Århus N

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Indberetning og betaling 2014 Producenter og mellemhandlere af foder 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal

Læs mere

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode November 2010 2. udgave Side 1 Indhold Forord 4 Afsnit 1. Dyrkning af afgrøder 5 1.0 Dyrkning af afgrøder, herunder afgræsning

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen. Hold af heste. Rapport afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om hold af heste

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen. Hold af heste. Rapport afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om hold af heste Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Hold af heste Rapport afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om hold af heste Januar 2006 I INDLEDNING...3 1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER...3 2. BAGGRUNDEN

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

Hold af kælegrise Januar 2015

Hold af kælegrise Januar 2015 Hold af kælegrise Januar 2015 Kolofon Hold af kælegrise Denne vejledning er udarbejdet af Fødevarestyrelsen Dyresundhed i januar 2015 Foto: Colourbox og Skyfish Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Vigtigt! Du skal altid få en skriftlig tilladelse til at holde en hund eller kat. Henvend dig på administrationskontoret og få udleveret en ansøgning.

Vigtigt! Du skal altid få en skriftlig tilladelse til at holde en hund eller kat. Henvend dig på administrationskontoret og få udleveret en ansøgning. Husdyr i boligen Kæledyr er dejlige. Hunde, katte og de andre små husdyr glæder masser af mennesker. Langt de fleste husdyr passes godt af ejerne, men ikke alle. Vidste du, at hver tredje aflivning af

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Denne pjece giver dig som jordbruger et overblik over den lovgivning, der skal sikre

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Kvalitetsstyring ved handel med foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Juli 2010 ISBN 978-87-7083-881-8 Fotos: Per Gudmann og

Læs mere

Miljøministeren har givet dispensation til ammoniakbehandling af halm på grund af den våde høst nogle steder. Denne dispensation gælder året ud.

Miljøministeren har givet dispensation til ammoniakbehandling af halm på grund af den våde høst nogle steder. Denne dispensation gælder året ud. FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Info Dispensation til NH 3 behandling af halm Snegle i marken Du skal have en digital postkasse inden

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise Indsigt Vækst Balance DANISH Produktstandard Oktober 2010 Produktstandard for produktion af Englands-grise Version 8, oktober 2010 Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Resultater af regelforenkling og administrative lettelser fra 2005 til 2008

Resultater af regelforenkling og administrative lettelser fra 2005 til 2008 Resultater af regelforenkling og administrative lettelser fra 2005 til 2008 [Bilag til Afbureaukratiseringsplanen] Regeringen arbejder målrettet med regelforenkling og administrative lettelser til gavn

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Kvalitetsprogrammet Arlagården

Kvalitetsprogrammet Arlagården Kvalitetsprogrammet Arlagården Version 4.4 Gældende i Danmark fra januar 2015 Sprog: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Til andelshaveren... 4 Arla Foods kvalitetspolitik for gården... 4 Arlagården

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere