Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer Drift og refusion... 9 Anlæg Renter afdrag og finasiering...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering..."

Transkript

1 1

2 2

3 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg Renter afdrag og finasiering soversigt Teknik og Miljøudvalget Beredskabskommissionen Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Social- og Ældreudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Renter Balanceforskydninger Afdrag på lån og leasing Finansiering Specielle bemærkninger Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret Teknik- og miljøudvalget, Brugerfinansieret Beredskabskommission Kultur og Fritidsudvalget Sundheds- og forebyggelsesudvalget Udvalget for Social og Ældre Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og familieudvalget Økonomiudvalget Hovedoversigt Tværgående artsoversigt Finansiel status Anlægsoversigt Afsluttede anlæg i Personaleoversigt Oversigt over Byggemodninger Leasingkontrakter (Finansielle) pr Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse Deponeringer Udførelse af opgaver for andre myndigheder

4 4

5 Resultatopgørelse Mio. kr. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Vedtaget budget Tillægsbevillinger/omplac. Ændring i overførsel 2013/14- /15 Korrigeret budget, excl. overførsler Forbrug, regnskab Indtægter Skatter 1.845,8 0,0 0, , ,3 Tilskud og udligning 943,2 6,6 0,0 949,8 953,4 Indtægter i alt 2.789,0 6,6 0, , ,7 Skattefinansieret drift Service ,7-2,9 4, , ,4 Overførselsudgifter -690,6 71,5-5,1-624,2-631,0 Driftsudgifter i alt ,3 68,6-1, , ,4 Renter m.v. -13,4 0,5 0,0-12,9-10,3 Resultat af ordinær drift 87,3 75,7-1,0 162,0 172,0 Skattefinansieret anlæg Anlægsudgifter -80,4-13,9-6,1-100,4-107,2 Udgifter vedr. jordforsyning -3,0 0,3-0,2-2,9-2,9 Indtægter vedr. jordforsyning 3,0 0,0 0,0 3,0 3,9 Nettoanlægsudgifter i alt -80,4-13,6-6,3-100,3-106,2 Resultat - skattefinansieret område 6,9 62,1-7,3 61,7 65,8 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Driftsresultat 5,0-3,1 0,0 1,9 3,4 Anlægsresultat -1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 Resultat - forsyningsvirksomheder 3,4-1,5 0,0 1,9 3,4 Resultat ialt 10,3 60,7-7,3 63,6 69,2 PENGESTRØMME Resultat i alt 10,3 60,7-7,3 63,6 69,2 Afdrag på lån -38,2 0,0 0,0-38,2-38,2 Lånoptagelse 19,8 0,0 1,5 21,3 15,1 Øvrige finansforskydninger -3,6 0,0-4,2-7,8 11,3 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(- ) -11,7 60,7-10,0 38,9 57,4 5

6 6

7 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt kr. Korr.budget Opr. budget Ompl. Till.bev. TB/omp. Drift Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret Forsyning Brugerfinansieret Beredskabskommisionen Skattefinansieret Kultur- og fritidsudvalget Skattefinansieret Sundheds- og Forebyggelsesudv Skattefinansieret Social- og ældreudvalg Skattefinansieret Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudv Skattefinansieret Børne og familieudvalget Skattefinansieret Økonomiudvalget Skattefinansieret Bevillingsoversigt kr. Korr.budget Opr. budget Ompl. Till.bev. TB/omp. Anlæg Teknik og Miljøudvalg Forsyning Kultur- og fritidsudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudv Social- og ældreudvalg Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudv Børne og familieudvalget Økonomiudvalget Bevillingsoversigt Finansiering Korr.budget Opr. budget Ompl. Till.bev. TB/omp. 4 Renter Balanceforskydninger Afdrag på lån og leasingforpligtelser Finansiering

8 8

9 Bevillingsspecifikationer Drift og refusion Bevillingsspecifikation - drift Korr. budget Opr. budget Ompl. Tillægsbev. 10 Teknik og Miljøudvalg Park og Vej Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Faste ejendomme Fælles formål Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Naturbeskyttelse Skove Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Parkering Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Fælles formål Havne Kystbeskyttelse Sociale opgaver og beskæftigelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Seniorjob for personer over 55 år Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Natur og miljø Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Natura Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Vandindvinding Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Kollektiv trafik Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Busdrift Færgedrift Lufthavne Sociale opgaver og beskæftigelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud

10 Bevillingsspecifikation - drift Korr. budget Opr. budget Ompl. Tillægsbev. 04 Planlægning Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Faste ejendomme Fælles formål Byfornyelse Transport og infrastruktur Havne Havne Lystbådehavne m.v Bygninger Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Transport og infrastruktur Havne Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Specialpædagogisk bistand til voksne Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Klima og energi Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Diverse udgifter og indtægter Fælles Formål Forsyning Renovation Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder El-forsyning Affaldshåndtering

11 Bevillingsspecifikation - drift Korr. budget Opr. budget Ompl. Tillægsbev. 60 Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Sociale opgaver og beskæftigelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Beredskabskommisionen Beredskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab Kultur- og fritidsudvalget Kultur Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Sociale opgaver og beskæftigelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Eksterne regnskaber 10 Kultur 12 Kultur 04 Idræt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkeoplysning Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Bibliotek Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Sociale opgaver og beskæftigelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud

12 Bevillingsspecifikation - drift Korr. budget Opr. budget Ompl. Tillægsbev. 09 Skive musikskole Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Musikarrangementer Museum Salling Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Museer Sociale opgaver og beskæftigelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Seniorjob for personer over 55 år Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhed Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Forebyggende indsats for ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Seniorjob for personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Social- og ældreudvalg Socialområdet/handicappede Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning

13 Bevillingsspecifikation - drift Korr. budget Opr. budget Ompl. Tillægsbev. 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Kontante ydelser Sociale formål Revalidering Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Seniorjob for personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Ældre Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Seniorjob for personer over 55 år Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Eksterne regnskaber 15 Social 12 Sociale formål 03 Ældreboliger Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

14 Bevillingsspecifikation - drift Korr. budget Opr. budget Ompl. Tillægsbev. 01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Driftsikring af boligbyggeri Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg (48) Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Servicejob Seniorjob for personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Jobcentre Erhverv og Turisme

15 Bevillingsspecifikation - drift Korr. budget Opr. budget Ompl. Tillægsbev. 06 Fællesudgifter og administration m.v Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Børne og familieudvalget Dagtilbud Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Seniorjob for personer over 55 år Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Skoler Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål Børnehaver Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Familieområdet Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme

16 Bevillingsspecifikation - drift 18 Driftsikring af boligbyggeri Korr. budget Opr. budget Ompl. Tillægsbev. 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal sundhedstjeneste Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) Kontante ydelser Sociale formål Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Økonomiudvalget Politisk organisation Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Udvikling af yder- og landdistriktsområder Administration Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Driftsikring af boligbyggeri Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål Kontante ydelser Kontant- og uddannelseshjælp Dagpenge til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige

17 Bevillingsspecifikation - drift arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 97 Seniorjob for personer over 55 år Korr. budget Opr. budget Ompl. Tillægsbev. 06 Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Innovation og ny teknologi Lønpuljer Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Generelle reserver By- og landsbyudvikling Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Fællesudgifter og administration m.v Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Udvikling af yder- og landdistriktsområder

18 18

19 Anlæg Bevillingsspecifikation - anlæg Korr. budget Opr. budget Ompl. Tillægsbev. 10 Teknik og Miljøudvalg Park og Vej Salg af grunde (Lukket pr ) Byggemodning - boligformål (Lukket pr ) Byggemodning - arealerhvervelser (Lukket pr ) Byggemodning - Ydunsvej LP etape Byggemodning - Jernbanevej, LP169 etape Byggemodning -Jernbanevej, LP 219 etape Byggemodning - Bilstrupparken LP Byggemodning - Vikingebakken (Lukket pr ) Byggemodning - diverse færdiggørelser 2013, boliger (Lukket pr ) Byggemodning - diverse færdiggørelser, boliger (Lukket pr ) Byggemodning - Hesselbjergvej LP Byggemodning - diverse færdiggørelser 2013, erhverv (Lukket pr ) Byggemodning - diverse færdiggørelser, erhverv (Lukket pr ) Byggeanmodning 2012 ubestemte formål, diverse (Lukket pr ) Byggemodning, ubestemte formål (Lukket pr ) Karup Å/silkbassin Anlæg af nye parkeringspladser i P-fonds (Lukket pr ) Etabl. af bro/tunnel under Sdr. Boulevard Vejanlæg Durup - Tønderingvej - Roslev (Lukket pr ) Ny vej fra rundkørsel til ny Viborgvej/R Ny busterminal inkl. telematik Cykeltunnel under Rute 26 ved Vinkelvej (Lukket pr ) Pulje, cykelstier Etablering af cykelbaner, Vindevej Infotavler Vejprojekter som følge af rådhusbyggeri Modulvogntog, omlæssestation Cykelstier mellem Dommerby og Skive Sikker krydsning af Sdr. Boulevard ved Jægervej Omlægning af krydset Engvej/Havnevej: Ændret vigepligt Ny shunt Havnevej/Nr. Boulevard (Lukket pr ) Handicaprådet - forbedring af tilgængeligheden i det offentlige rum (Lukket pr ) Ikke anvendt niveau Jyllandsgade/Havnevej - Kantstenssænkning Sverigsvej - Kantstenssænkning Vestergade, Jebjerg - Kantstenssænkning Theaterpladsen - Handicaptoilet Balling - Kantstenssænkning Diverse små opgaver Lukning af baneoverkørsel i Rønbjerg EBF på kommunalt gadelys Breum - renovering og byforskønnelse af hovedgaden Renovering/udskiftning af vejbroer og tunneller (Lukket pr ) Ikke anvendt niveau Udskiftning af rørsystem under Lilleå under Harrevigvej Ny underføring for Søby Bæk under Grynderupvej Ny underføring for afløb for Nr. Lem Enge under Betrykvej Anlæg af nye parkeringspladser i P-fondsområde (Lukket pr ) Trafiksikkerhedsplan Til realisering af projektet "Et løft til Dalgas Allé" Trafiksignalanlæg - renovering af nedslidte anlæg og gennemgang af grøn bølge Elektroniske info. tavler Pulje til renovering af fortorv og stier (Lukket pr

20 Bevillingsspecifikation - anlæg Korr. budget Opr. budget Ompl. Tillægsbev ) Øget asfalt i byer (Lukket pr ) Gågade, skiltning og kørsel (Lukket pr ) Ikke anvendt niveau Vejudstyr Højvandssikring Flytning af dige ved Skive Jollehavn Højvandssikring Pulje til højvandssikring Natur og miljø Fortsætte Åplan Kollektiv trafik Fursund færgeri - køb af ny færge (Lukket pr ) Planlægning FOTDANMARK - indmeldelse Områdefornyelse - Søndergadeområdet Skive Områdefornyelse - Durup Områdefornyelse - Vestlige Skive Områdefornyelse - Breum Områdefornyelse - Selde Områdefornyelse - Hald Områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer (Lukket pr ) Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter Reetablering af gl. færgeleje Virksund Åplan Fur Havn Lystbådehavn skatmoms Skive Havn - Oprensning Kommunale Havne Fur Havn - Reparation af betonkaj langs Stenøre Skive Havn - katodisk beskyttelse Salg af Fur Havnekontor (Lukket pr ) Bygninger Nedrivning af Reberbanen Køb af Folmentoft 1 (Lukket pr ) Salg af kommunale udlejningsejendomme EBF Krejbjerg forsamlingshus 2012 (Lukket pr ) Salg af Højlundsvej Sundshedsfarlige boliger/indsatspulje (Lukket pr ) Sundshedsfarlige boliger/indsatspulje for Vindmølleprojekt og VVM-screening Energibesparende foranstaltninger pulje Kommunale bygn. eks. vedl (Lukket pr ) Udskiftning af pumper EBF 2013, 1. etape (Lukket pr ) Energibesparen foranstalt skoler 2011 (Lukket pr ) Etablering af solceller på kommunale bygninger (Lukket pr ) Vedligeholdelsesprojekter Energibesparende foranstaltninger - øvrige bygninger 2011 (Lukket pr ) EBF Efterisolering af kommunale bygninger (Lukket pr ) EBF Selde Skole (Lukket pr ) Udskiftning af tekniske anlæg i kommunale ejendomme Lovliggørelse af el-tavler EBF - incl. solceller (Lukket pr ) Salg af Fur Skole EBF Etape Etape Etape Egeris idræt, solcelleanlæg KCL renovering af renseanlæg (Lukket pr ) Nedrivning af tidligere rådhus i Ramsing (Lukket pr ) Grønne tiltag på tilbygning til rådhus (Lukket pr ) Klima og energi Implement

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby Skoven Sigerslevvester Kvinderup Græse Hørup Over Dråby Sundbylille Jørlunde Gerlev Strandpark Kyndby Huse Dalby Huse Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007 Københavns Kommunes Regnskab 2007 Københavns kommune Økonomiforvaltningen April 2008 1 Indholdsfortegnelse Omkostningsbaseret regnskab 2007 Københavns Kommune...3 Revisionsdirektoratet...21 Borgerrådgiveren...25

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2016 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 8 Budget 2014-2017

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg Bemærkninger til driftsbudgetoplæg 2011 Indholdsfortegnelse. Serviceudgifter: Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde... 1-2 Bygningsvedligeholdelse... 3 Tunø teltplads... 4 Driftscentret...

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 3 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2005 Budget 2005 Tillægsbevilling A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...................... 69.990

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere