ÅR BEID S MÅR K EDET,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅR BEID S MÅR K EDET,"

Transkript

1

2 ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & C O. 907.

3 STEEMSKE BOGTRYKKERI.

4 Alfabetisk Indholdsfortegnelse. Side Aarsager til Arbeidsledighed 22, 48, 64 Arbeidere, Maanedsopgaver fra Fagforeninger af. Se Arbeidsledighed. Arbeidsgivere, Opgaver fra 56, 70 Arbeidskonflikter i Norge 9o Se ogsaa Sygdom m. v. Arbeidskontorer, Meddelelser fra , 5 A rbeidsledighed,opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere vedk 6, 8, 60 Arbeidsledighed, Aarsager til. Se Aar- - s age r. Arbeidsledighed. Jfr. Oversig t. Arbeidsledigheden i i9o5 28 Arbeidsledighedstællinger i 905 og 906» m. V 90.Arbeidsmarkedet. I, 58 Familiestand og Forsørgelsespligt, Opgaver vedk 24, 5, 68 Kongres, International, til Bekjæmpelse af Arbeidsledighed 4 Oversigt over Arbeidsledigheden I, 5, 59, 66 Sygdom, Værnepligt, Veirhindringer, Arbeidskonflikter m. v., Opgaver vedk. 22, 48, 67 Udlandet, Arbeidsmarkedet i, 57 Veirhindringer. Se Sygdom m. v. Værnepligt. Se S yg dom m. v. Table Alphabétique des Matières. Pages Chômage. Causes 22, 48, 64 Congrès International pour la Lutte contre le 4 Données mensuelles d'unions ouvrières en Norvège.. 6, 8, 6o en Revue générale..., 5, 59, 66 Conflits de travail en Norvège Voir aussi: Interruption. État de famille etc. des chômeurs 24, 5, 68 Grèves. Voir: In t erruptio n. Interruption du travail à, cause de maladie, de service militaire, de mauvais temps, de grèves etc 22, 48, 67 Maladies. Voir: Interruptio n Mauvais temps. Voir: Interruption. Offices municipaux de Placement. Renseignements mensuels 25, 5 Patrons syndiqués, données de 56, 7 0 Pays étrangers. Marché du travail.., 57 Service militaire. Voir: In t errup ti o n. Unions ouvrières, données mensuelles d'. Voir: Chômage.

5 ARBEIDSMARKEDET. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, Fjerde Aargang. Nr Indhold. Side. I..Arbeidsntarkedet), 2. Arbeidsledigheden i Februar, Marts og April 906, sammenlignet med tilsvarende Maaneder I 905. Opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere vedk. Arbeidsledighed i December 905 og Januar, Februar og Marts Aarsager til Arbeidsledighed Opgaver vedk. Sygdom in. v 22 Side. 6. Opgaver vedk. Familiestand og Forsørgelses pligt 7. Meddelelser fra Arbeidskontorer (Decbr Mai 906) 25 R. Arbeidsledighed.en i Arbeidsmarkedet i Udlandet International Kongres for Bekjæ tpelse af Arbeidslediglied 4 I. <Arbeidsmarkedet». Idet 'tidsskriftet herved begynder sin fjerde Aargang, bemærkes, at man har fundet det hensigtsmæssigt i nogen Grad at indskrænke de hidtil maaneds. vis meddelte Opgaver og paa den anden Side at udvide dets Indhold ved at optage mere forskjelligartet Stof. Et Tillægshefte vedkommende Arbeidsledighedstællingerne i D905 og 906 er under Trykning. Forovrigt vil Planen for de heromhandlede Opgaver fremdeles blive undergivet nærmere Overveielse. 2. Arbeidsledigheden i Februar, Marts og April 906, sammenlignet med tilsvarende Maaneder i 905. Omstaaende Opgaver for Februar og Marts for 08 Fagforeninger giver Soll Hovedresultat, at der her i Landet var noget mindre Arbeidsledighed ved Udgangen af Februar iaar end ifjor og i Marts omtrent lige stor, samt at Ledigheden i begge Aar gik ned fra Februar til Marts. I enkelte Fag, særlig i Bygningsindustrien, var der dog i Februar og Marts tildels indtraadt en Forværring sammenlignet med ifjor. For April se Side -5. Ved de kommunale Arbeidskontorer i Kristiania og Tr o n dhje ni var Forholdet mellem let af arbeidssogende Mænd og ledige Pladse i Fe br u ar iaar ugunstigere end ifjor, ligesaa for Trondhjem i Marts (for Kristiania kan Opgaverne for Marts ikke sammenlignes), men i April var Forholdet i begge Byer betydelig gunstigere iaar. I Bergen og S t a v- anger stillede Forholdet sig i alle Maaneder bedre end ifjor, bortseet fra, at Bergen, der i April ifjor havde det særdeles gunstige Forholdstal 06 ledige Mænd pr. i 00 Pladse, iaar havde 22 pr. 00 Pladse. For M a i se Side

6 Arbeidsledighed blandt Medlemmerne af To8 Fagforeninger Fag og Arbeidssted. Foreninger. 28 Februar. Marts. Medlemmer. Pct. ledige. Medlemmer. Pct. ledige I Kristiania.. Bergen Fredrikstad Trondhjem Andre Byer Bygder Tilsammen ( Kristiania.. ) Bergen Bogtrykkere. Trondhjem k Andre Byer Tilsammen ( Kristiania Bergen Formere. Andre Byer. I. Bygder Tilsammen Kristiania Traearbeidere Trondhjem (Snedkere, Bergen Tømm mænd Aalesund o..). Andre Byer Tilsammen Bagere. t. Kristiania Trondhjem Andre Byer.. t. Lillestrøm Tilsammen Kristiania... Andre Byer.. Askim Tilsammen Jern- og Metalarbeidere. Møbelsnedkere. Trondhjem Skotøi- og f Bergen Skofabrikt Kristiania... arbeidere. Andre Byer Tilsammen Træstof- og Papirfabrikarb Bygder Sag- og Ç Fredrikstad Høvleriarb. Kristiania... Tilsammen, i [245] 55.7 '[8.4] ) Opgaver mangler for Februar 906, men haves for Januar og Marts; der er her for Februar 906 regnet Middeltallet af Tallene for disse Maaneder.

7 ved Udgangen af Februar og Marts 905 og Februar. Marts. Fag og Arbeidssted. Medlemmer. Pct. ledige. Medlemmer. Pct. ledige- ger Malere. Kristiania 202 c. 250 c c. 250 C Murere. Kristiania.., Kristiania Bogbindere. { Andre Byer Tilsammen Hermetikarb. Stavanger Byer Andre Fag. { Bygder Ialt: Kristiania q Bergen q Trondhjem Fredrikstad «Stavanger Drammen Aalesund Sandefjord e MOSS Hamar C Kristiansand ( Andre Byer Tilsammen i Byer Bygder Hovedsum For April 906 har man modtaget Opgaver for 709 Fagforeningsmedlemmer, hvoraf 448 eller. Pct. var ledige ved Maanedens Udgang. Af omstaaende Tabel, der kun omfatter Foreninger, for hvilke Opgaver haves saavel for Marts som April, baade iaar og ifjor, og som Regel kun Foreninger med mindst 20 Medlemmer, vil sees, at der ved Udgangen af April iaar i det Hele var mindre Arbeidsledighed end ved samme Tid ifjor, undtagen for Murere og Bygningstømmermænd o.. Sammenlignet med den foregaaende Maaned iaar viser dog ogsaa disse to Fag en væsentlig Bedring, derimod viser Grubearbeiderne (i Foreninger) Forværring.

8 I 4 Arbeidsledighed blandt Medlemmerne af 76 Fagforeninger Fag og Arbeidssted. Medlemmer. Marts. 0 April. Deraf ledige. Medlemmer x Deraf ledige. I , For eninger. jern - og Metalarbeidere. I Bo gtrykkere. Kristiania... () Bergen Fredrikstad Trondhjem Moss Andre Byer Tilsammen GO - Kristiania I Bergen Trondbjem ( Andre Byer Tilsammen Kristiania Bergen 52 F orinere Andre Byer ( Bygder Tilsammen Trrearbeidere ( Kristiania (Snedkere, j Bergen 2 ' ' 4 4 I ' Tømmermænd Aalesund o. I.). Andre Byer ' 2 Tilsammen Møbel- f Kristiania snedkere. A Andre Byer , - - Tilsammen Sag- og I Fredrikstad lovleriarb. t Kristiania Tilsammen Bagere. I I ' Kristiania { Andre Byer Tilsammen ;kotoi- og Skofabrikarb. Byer I '. Træstof- og f Sarpsborg _ 'apirfabr.arb. Bygder Tilsammen Malere. J Kristiania. 202 c. 250? c C Trondhjem ?c Tilsammen ?c

9 5 ved Udgangen af Marts og April 905 og 906. Fag og Arbeidssted. Foreninger. Medlemmer Marts. 0 April. Deraf ledige, Medlemmer Deraf ledige Murere { Kristiania Krist iansand. ". Tilsammen I Kristiania... Bogbindere. Andre Byer.. Tilsammen Flermetikarb. Stavanger Grubearb. Bygder Andre PSag. Byer Bygder Lilt: Kristiania Bergen «Trondhjem «Fredrikstad «Stavanger Drammen 4 Aalesund «Kristiansand Sandefjord (Jern- ogmetalarh ) «Moss (do.) «Hamar (do.) Andre Byer Hovedsum Byer 60 - Bygder 6 ilsammen C C C Procent Arbeidsledige : Marts. 0 April. Marts. 0 April ,, Vtigere Fag. Vigtigere Byer.' Jern- og Metalarb Kristiania Bogtrykkere Bergen Træarbeidere Fredrikstad Formere Trondhjem Malere Stavanger Møbelsnedkere Aalesund Bagere Drammen Sag- og Høvleriarb Kristiansand Skotoi- og Skofabr.arb Træst.-ogPapirfabr.arb... Bogbindere Byer ialt Grubearbeidere Bygder Murere Overhovedet

10 a. Opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere Erhvervsgren og Fag. Sted. Foreninger. Medlemmer. Deraf var arbeidsledige af Mang el paa Arbeide: a) ved Maanedens Udgang. Personer. b) i Lobet af Maaneden: -2 Dage. Deraf: '-24 Dage. Samlet ledige Dage Bergværks-og Hyttedrift. Grubearbeidere Bygder Jord- og Stenindustri. Cementarbeidere Glasarbeidere Slemmestad 4 Bygder Metal-, Maskin- og Skibsbygningsindustri. Formere Jern- og Metalarbeidere.. / Kristiania Andre Byer Bygder Kristiania Bergen g 77 Fredrikstad Trondhjem Moss c.40 Andre Byer Bygder Stoberiarbeidere Byer Skibssnedkere Bergen Trce Skibstømmermænd arb.forb Patronfabrikarbeidere Raufossen Ialt Metal-, Maskin- og Skibsbygningsindustri Kemisk Industri Byer 2 96 Forarbeidelse afspinde-f stoffe Kristiania 2 ) 78 Nydalen ') Deraf 4 Kvinder.

11 7 vedkommende Arbeidsledighed i December 905. Deraf var arbeidsledige af Man g el paa Arbeide: Erhvervsgren og Fag. Sted. Foreninger. Medlemmer. 4 a) ved Maanedens Udgang 5 Personer. 6 b) i Lobet af Maaneden: -2 Dage. 7 Deraf:.-24 Dage. 8 Samlet ledige Dage. 9 Papirindustri. Træstof- og Papirfabrikarb. Bygder 5 49 Bogbindere Kristiania Andre Byer M { K ) Læder- og Gummiindustri (Garvere) Kristiania 2 22 Forarbeidelse af Trævarer m. v. Sag-, Høvleri- og Tomtearbeidere Møbelsnedkere Andre Snedkere samt Tømmermænd m. v. Frstad og Omegn Andre Byer C. 246 Snarøen Kristiania Andre Byer Askim Kristiania Aalesund Trondhjem Bergen Andre Byer Forgyldere Drammen M. 8 t{ K. Korkeskjærere M Kristiania K. 2 Ialt Forarb. af Trævarer Tilvirkning af Næringsog Nydelsesmidler. Kristiania Bergen Bagere Trondhjem ) 2) 5 [? 07] Andre Byer ) Deraf 2, for hvem ikke opgivet, hvor mange Dage der falder paa hver. 2) Deraf 2 med uopgivet Dagantal. Ligesaa.

12 8 a (forts.). Opgaver fra Fagforeninger af Arbei- Erhvervsgren og Fag. Sted. Foreninger. Medlentmer. Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: a) ved Maanedens Udgang. Personer. b) i Løbet af Maaneden: - 2 Dage. Deraf: Samlet a ledige. Dage Hermetikarbeidere Stavanger Andre Byer Ialt Nærings- og Nydelsesm M. 29 K ') , ) c Beklædningsindustri. Bergen Skotoi- og Skofabrikarb. / Trondhjem Hattemagere landskemagere Handskesyersker Ialt Beklædningsindustri Kristian ia Andre Byer. Kristiania 2 2 { I 5\ 0 _ M M,' 58 K. 4 M. 6 8 K if M K Bygningsindustri. Murere Murarbeidere Kristiania Trondbjem Andre Byer. Kristiania Kristiania Aalesund Malere Trondbjem Kristiansand ) 6 [c.0] I c ) 6 ) 5 [c jernb.-, Vei- og Gadearb.. Byer Bygder I Telefonarbeidere Ialt Bygningsindustri Kristiania i) Ikke opgivet, hvor mange Dage der falder paa hver. 2) Deraf 2 med Dagantal uopgivet. Dagantal uopgivet.

13 dere vedkommende Arbeidsledighed i December 905. Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: For- Med- b) i Lobet af Maaneden : Erhvervsgren og Fag. Sted. a) ved enin- lem- maa _ Deraf: nedens Samlet ger. mer. Udgang. 'oiler. Dage. Dage. per_ I-2-24 ledige Dage. I Polygrafisk Industri. Bogtrykkere Kristiania ) 607 2) Bergen 2) Trondhjem ) Andre Byer.. 5 4) ) Elandel Byer Immaterielt Erhverv. sundhedsvæsenet (Renova - tion) Kristiania _ - _ - krbeidere uden Angivelse af Fag. abrikarheidere Kristiania M. 9 K H o v e d s u m ) Deraf Kvinder. 2) Deraf i do. Deraf II do. 4 Deraf 7 do.

14 0 b. Opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere Deraf var arbeidsledige af Man ge l paa Arbeide: Erhvervsgren og Fag. Sted. Foreninger. Personer. Medlemmer. a) ved Maanedens Udgang. b) i Lebet af Maaneden: I--2 Dage. Deraf: -26 Dage. Samlet ledige Dage Grubearbeidere Bygder Cementarbeidere Glasarbeidere Slemmestad Bygder Formere Jern- og Metaarbeidere. Sørnarbeidere Støberiarbeidere Skibssnedkere Skibstømmermænd Kristiania Andre Byer... Bygder 7 Kristiania. Bergen Fredrikstad Trondhjem Moss Andre Byer... 8 Bygder 7 Kristiania Byer 2 Bergen k Træ-. farb.forb i C c c Kemisk Industri Byer 96 Forarb. af Spindestoffe.. Kristiania Nydalen Træstof- ogpapirfabrikarb. Bogbindere Moss Bygder 4 Kristiania Andre Byer ) Lo- og Hvidgarvere Sag-,Høvleri-ogTomtearb.. Møbelsnedkere Andre Snedkere samt I Tømmermænd In. V... Forgyldere Korkeskjærere / Kristiania 2 Fr.stad og Omegn Andre Byer.. 4 Snarøen Kristiania Andre Byer... 8 Askim Kristiania 4 Bergen Aalesund *) Andre Byer. 6 Byer 2 Kristiania ) 46 4) c ) Deraf 9 Kvinder. 2) Deraf 40 Kvinder. ) Deraf 4 Kvinder (ingen arbeidsledige) 4) Deraf i Kvinde *) «Som sædvanlig» er ikke alle Ledige kommet med i Opgaven.

15 vedkommende Arbeidsledighed i Januar 906. Erhvervsgren og Fag.. Sted. Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: For- Med- b) i Løbet af Maaneden : a) ved eninger. mer. nedens lens- maa. Deraf: Udgang. ppersoner' -2 Dage. -26 Dage. Samlet ledige Dage Bagere Hermetikarbeidere Andre Kristiania Tron(hjem Andre Byer Stavanger Byer.) 9 : 8 Skoteli- og Skofabrikarb. Handskesyersker Murere Malere Jernb.-, Vei- og Gadearb. Telefonarbeidere Kristiania 2 2) Bergen Trondhjem..... ) Andre Byer. 5 4) 7 26 Kristiania Kristiania Trondhjem Andre Byer Kristiania Bergen Trondhjem *) [? 5] [c. 692] Andre Byer Byer Bygder Kristiania Bogtrykkere Handel Kuske og Transportarb. Renovationsarbeidere. Uden Fagangivelse Hovedsum. Kristiania 5) 62 e) 40 e) Bergen 7) Trondhjem 8 ) Andre Byer 2 9) Byer Bergen Kristiania Byer 2 io) 7 n) lo) 6 5 c ) Deraf 25 Kvinder. 2) Deraf Kvinder. 5) Deraf 5 Kvinder. 4) Deraf i Kvinde. 5) Deraf 4 Kvinder. 8) Deraf a Kvinder. 7) Deraf r Kvinde (ikke arbeidsledig). 8) Deraf 2 Kvinder (ligesaa). 5) Deraf 0 Kvinder (ligesaa). 8) Deraf 4 Kvinder. ) Mænd. Dagantal uopgivet.

16 2 c. Opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere Deraf var arbeidsledige af M a n gel paa Arbeide: For- Med- b) i Lobet af Maaneden: Erhvervsgren og Fag. Sted. a) ved eningermer. nedens Samlet lem- maa. Deraf: Ud- Per- i-2-24 ledige gang. soner. Dage. Dage. Dage Grubearbeidere Bygder c. c Cementarbeidere Slemmestad Glasarbeidere Bygder ( Kristiania Formere Andre Byer k Bygder 7 64 Kristiania Bergen Jern- og Metalarbeidere.. Fredrikstad Trondhjem Andre Byer ) Bygder Stoberiarbeidere Byer Skibssnedkere Bergen Træ Skibstømmermænd «larb,forb Patronfabrikarbeidere Raufossen Gasværksarbeidere Trondhjem Fyrstikarbeidere Kristiania Rebslagerarbeidere Kristiania 2) Seildugsfabrikarbeidere..... ) Kristiania 55 Spinderi og Væveriarb... { Nydalen (Aker) _ Træstof- og Papirfabrikarb. { e r Bygder ) 2 27 Kristiania 57 Bogbindere { MK: Andre Byer Lo. og Hvidgarvere Kristiania Fr stad og Omegn 7 Sag-, Høvleri- [c.245] 7)[c.94] 7)[c.94] ) - 7) [c.94] 7 [c.225.5] og Tomtearbeidere Andre 5 Byer ) 2 22 Snarøen 70 Kristiania Møbelsnedkere Andre Byer Askim Kristiania Aalesund Andre Snedkere ) 8 C. 600 samt Berg en Tømmermænd m. v... 6 Trondhjem 2 (?) 7 2 ) 0 C. 6 Andre Byer ) Deraf i med uopgivet Dagantal. 2) Deraf 8 Kvinder ) Deraf 2 Kvinder. 4) Ikke opgivet, hvor mange Dage der falder paa hver. 5) Deraf 9, for hvem ikke opgivet, hvor mange Dage der falder paa hver. Deraf med uopgivet Dagantal. 7) Opgaver mangler for Februar, men er her skjønsmæssig beregnet efter de for Januar og Marts modtagne Opgaver.

17 vedkommende Arbeidsledighed i Februar 906. Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: For- Med- b) i Lobet af Maaneden: Erhvervsgren og Fag. Sted. a) ved enin- lem- maa_ Deraf: Samlet ger. mer. nedens,-,..ntat Udgang ' per soner. -2 page. 24 Dage. ledige Dage M. 4 - i 24 'orgyldere Byer 2 K. 4 _ :orkeskjærere Kristiania ) 50 Kristiania lagere Í Trondhjem Byer I Andre Lillestrøm M. 25 (?) (?) (?) - (?) 4 ;ukkervarearbeidere Kristiania { K.25 4ølearbeidere Bergen i lermetikarbeidere Stavanger ;lagtere og Pølsemagere.. Bergen Kristiania { 9 KM: Trondhjem { M- 67 ;kotøi- og Skofabrikarb. K. - - Bergen Andre Byer... 5{ M K. ' _ -Iandskesyersker Kristiania M lattemagere. k K. 4 _ Kristiania durere Trondhjem Andre Byer Kristiania c Vialere Trondhjem ) Kristiansand Jrernb.-, Vei- og Gadearb.. { Byer B der 48 felefonarbeidere Kristiania Bogtrykkere Kristiania Berri sgtei ann i a 2) 64 ) 5 ) ) Trondhjem 4) 86 2, - 66 Andre Byer ) 299 8) ) Fyrbødere (Dampskibs-)... Aalesund 6) Kuske og Transportarb.. Bergen Handel Byer Renovationsarbeidere Byer 2 - ) 50 2 M Arbeidere uden Ang. af Fag Byer K. 4 _ Hovedsum J 2 - _ ) Ikke opgivet, hvor mange Dage paa hver. 2) Deraf 8 Kvinder. ) Deraf i Kvinde. 4) Deraf 2 Kvinder. 5) Deraf 6 Kvinder. 6) Pr. 0 November 905.

18 4 d. Opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere 0.MINI., Erhvervsgren og Fag. Sted. Foreninger. Medlemmer. Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: a) ved Maanedens Udgang. Personer. b) i Lobet af Maaneden: I- I 2 Dage. Deraf: -27 Dage. Samlet ledige Dage Grubearbeidere Bygder c.22 C- 440 Cementarbeidere Glasarbeidere Slemmestad Bygder Formere Jern- og Metalarbeidere.. Somarbeidere Stoberiarbeidere Skibssnedkere Skibstømmermænd Mek. Værksteders Kaiarb.. / Kristiania Bergen Andre Byer. Bygder Kristiania Bergen Fredrikstad Andre Byer.. Bygder Kristiania Byer Bergen f Trxc arb.forb ) 40 9 C ) c C Gasværksarbeidere Fyrstikarbeidere Trondhjem Kristiania Agnes pr. Larvik ) 90 Seildugsfabrikarbeidere.... Spinderi- og Voeveriarb... Rebslagere Kristiania Nydalen Kristiania 5) ) 29 Træstof- og Papirfabrikarb. Bogbindere Byer Bygder Kristiania Andre Byer ) 524' li 27 8) Logarvere Kristiania - - Sag-, Høvleri og Tomtearb. Møbelsnedkere Andre Snedkere samt Tømmermænd in. v.... Korkeskjærere Forgyldere Fredrikstad Andre Byer Hommelvik Kristiania Andre Byer... Askim Kristiania Aalesund Bergen Frondhjem Andre Byer Kristiania Byer c. 6 c )5 - io) 4: -.. ) Deraf 9, for hvem ikke opgivet, hvor mange Dage der falder paa hver. ` ) Deraf 4 med uopgivet Dagantal. 9) Deraf i med uopgivet Dagantal. 4) Deraf 4 Kvinder. 5) D2raf 2- Kvinder. Deraf 5 Kvinder. Deraf 2 Kvinder (ingen arbeidsledige). 8) Deraf Kvinder (do.). 9) Deraf i Kvinde. ) Deraf 4 Kvinder.

19 5 vedkommende Arbeidsled ghed i Marts 906. Erhvervsgren og Fag. Sted. For eninger. Medlemmer. Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: a) ved maa. nedens Ud- gang ' per. soner. b) i Lobet af Maaneden : I-2 Dage. Deraf: -27 Dage, Samlet ledige Dage. Iagere Mollere Hermetikarbeidere Slagtere og Polsemagere. x Kristiania ) Trondhjem 0 0 ) c. 6 ) c Andre Byer ) 8 C. 2 C Lillestrøm 6 - Bergen Stavanger Bergen Skotoi- og Skofabrikarb. Handskesyersker Hattemagere Kristiania ) Trondbjem 4) Bergen Andre Byer ) 5-62 Kristiania 5 - <( i 0) Murere Malere jernb.-, Vei- og Gadearb.. Telefonarbeidere Kristiania Trondhjem i Andre Byer ) 2 Kristiania 2 C Trondhjem ) 7 7 C. 820 Kristiansand Byer Bygder Kristiania Bogtrykkere Kristiania 0 ) ) 27 ) Bergen 5 ) Trondhjem ) Andre Byer.. 7 2) 29 ) 8 ) Kuske og Transportarb.. Handel (Lagerarbeidere). Renovationsarbeidere Bergen 4 2 _ 2 42 Bergen i Byer Arbeidere uden Ang. af Fag Narvik Hovedsum ) Ikke opgivet, hvor mange Dage der falder paa hver. 2) For 5 er Dagantallet ikke opgivet, og for ikke opgivet, hvor mange Dage der falder paa hver. ) Deraf Kvinder (ingen arbeidsledige). 4) Deraf rt Kvinder (do.). 5) Deraf i Kvinde (do.). 6) Deraf 4 Kvinder (do.). 7) For 2 ikke opgivet, hvor mange Dage paa hver. s) Deraf 6 med uopgivet Dagantal; opgivet med 729 Dage. 9) Deraf 4 Kvinder. ) Deraf Kvinder. ") Deraf 2 Kvinder. ") Deraf Kvinder. ) Deraf t Kvinde,

20 6 e. Sammendrag af Opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere vedkommende Arbeidsledighed i December 905. Erhvervsgrupper. Medkm. mer. Deraf var arbeidsledige af M a n g e p a a Arbeide: a) ved Maanedens Udgang : b) i Lobet af Maaneden : Samlet ledige Arbeidsdage e. fl. pr. Ialt. Pct. Dage. Dagel). Dage). Tils. ialt. Medlem TO A. Hovedgrupper. Bergværks- og Hyttedrift ford- og Stenindustri Metal-, Maskin- og Skibsbygningsindustri Kemisk Industri Forarb. af Spindestoffe _ - Papirindustri Læder- og Gummiindustri Forarbeidelse af Trævarer Tilv. af Nær.- og Nydelsesm Beklædningsindustri Bygningsindustri Polygrafisk Industri [Tandel 72 - Immaterielt Erhverv Arbeidere uden Ang. af Fag Hovedsum B. Vigtigere Fag. [ern- og Metalarbeidere c. 4 c Bogtrykkere Formere Træarbeidere ) sag-, Høvleri- og Tomtearb Bagere galere ikotøi- og Skofabrikarb gobelsnedkere Træstof og Papirfabrikarb gurere og Murarbeidere Bogbindere Grubearbeidere øvrige Fag Hovedsum for Decbr.905 4) Novbr.. 4) e - Oktl,r.. 4) «- Septbr e - August e - Juli If - Juni e - Mai e - April C. 67 C e - Marts «- Februar ) 864 5) ) ).80 e - Januar ) 9 5) ) )2.27 e - Decbr c c. 85 c. 8 c. 275 c e - Novbr e - Oktbr e - Septbr ) I April 9o5 : -2 Dage, i Juni, Februar og December 905 : -2 Dage. 2) I de i Note i nævnte Maaneder: Alle Hverdage. 8) Tømmermænd, Indrednings-, Bygnings-, Model- og Skibssnedkere samt Bødkere m. m. 4) Sporveisfunktionærer ikke medregnede. 5) Med Tillæg af Hensyn til ufuldstændige Opgaver for Malere (se forr. Aarg. S. 5, Note 2) faar man antagelig ved Udgangen af Januar ca. 980 Ledige (8.2 Pct.) og 28 Februar ca. 895 (7. Pct.). 6) Jfr. Note 5.

21 7 f. Sammendrag af Opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere vedkommende Arbeidsledighed i Januar Tag. Byer og Bygder. Medlem. mer. Deraf var arbeidsledige af M a n g e p a a Arbeide: a) ved Maanedens Udgang: Ialt. Pct. -2 Dage. b) i Løbet af Maaneden : -24 Dage. 25 e. fl. Dage. Tils. ialt. Samlet ledige Arbeidsdage. pr. Medlem. I A. Rovedgrupper. Grubedrift lord- og Stenindustri 52._ - Metal-, Maskin- og Skibsbygningsindustri Kemisk Industri Forarb. af Spindestoffe Papirindustri Læder- og Gummiindustri Forarbeidelse af Trævarer Tilv. af Nær.- og Nydelsesm Beklædningsindustri Bygningsindustri Polygrafisk Industri Handel og Transport Sundhedsvæsenet 64 - Arbeidere uden Ang. af Fag Hovedsum Heraf vigtigere Fag : Jern- og Metalarbeidere Bogtrykkere Formere Træarbeidere Sag-, Høvleri- og Tomtearb Bagere Malere Skotøi- og Skofabrikarb Møbelsnedkere Træstof- og Papirfabrikarb Murere Jernb.-, Vei- og Gadearb Bogbindere B. Byer og Bygder. Kristiania Bergen Trondhjem Fredrikstad Stavanger Drammen Aalesund Moss Kristiansand Sandefjord Narvik Andre Byer Tilsammen i Byer Bygder Hovedsum

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. Norges officielle Statistik, Fjerde Række (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série) Nr 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges ofticielle Statistik m v 1 Januar 1901-31 December 1903,

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

Kristian den fjerdes artilleri, Hans Tøyhus og vaabenforraad,otto BLOM

Kristian den fjerdes artilleri, Hans Tøyhus og vaabenforraad,otto BLOM Kristian den fjerdes artilleri, Hans Tøyhus og vaabenforraad,otto BLOM Side 53 III Haandskyde-vaabnene. For at skaffe sig en foreløbig Oversigt over, hvilke Arter af Haandskydevaaben og Rekvisiter til

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. 8 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik i juli 889 december 90. Trykt 9: Nr. 9. Private

Læs mere

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 1. BETÆNKNING FRA FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 Kommissionens Nedsættelse og Arbejde. Under 28. Oktober 1946 udsendtes der gennem Finansministeriet følgende Meddelelse: Regeringen har anset det for

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 1920. 18de Aargang Sorø. i... BoR1ryldw! Akt.'lllkab) IIt\l Ru"ul..-n -l(rclø!. 1920. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetningen for

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Amatør-Forstyrrelser og Lytter-Vrede.

Amatør-Forstyrrelser og Lytter-Vrede. E.D.R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836)

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Ivar Aasen Skrifter i samling Trykt og utrykt III Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12 Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Maalsoga og maalsak Norsk Navnebog (1878) innhald, teksten

Læs mere

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter.

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur RadioUnion, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V.

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V. DANSK VJTIDSSKRIFT Professor ved den joigtekniske Læreanstalt A. II. Christensen (ansv.). I?EDAKTIO: Amtmand P. Chr. v. Stemann. Kontorchef i Ministeriet for offentlige Arbejder S. Garde. April fledaktinn:

Læs mere

Stortinget. Stemmerett for kvinner

Stortinget. Stemmerett for kvinner Utsnitt av lovforslag, komite-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913 AlS O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI Takk I 1963 er det 50 år sidan

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON:

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON: 1936. Ekspedition: Vestre l3oulevard 4, KjØbenhavn V. Nr. 4. Redaktion: Amagerbrogade 4, Kjøbenhavn S. REDAKTiON: DANSK VEJTIDSSKRIFT Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. Ekspeditionssekretar i Ministeriet

Læs mere

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN.

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI.. VETERINÆ RVÆSENET OG KJØDKONTROLLEN 9. (Le Service vétérinaire et l'inspection de la viande, 9.) Utgit av DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. KRISTIANIA I KOMMISSION

Læs mere

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant.

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16 Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. - Bemærkninger angaaende Storthingets Medlemmers Tilstædeværelse under Odelsthingets Forhandlinger... Juli

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

DET BORNHOLM SKE SPROG

DET BORNHOLM SKE SPROG DET BORNHOLM SKE SPROG AF P. MØLLER HAVEARKITEKT OG LA NDSl

Læs mere

.1 Om ]{ jøbellba, n 1 E})ideUlivæ en al DI'. S. Engelsted. v Kjebenhavn. '. A. }t-ul -l l' ol'la g, l lil), Kj"OOIlIl""II, - Blanco, Lunøs ";r\. Ho(-Uo~trykk.ri (F'. Dreyor). t.lctlnunc u nc~ t godline!l.

Læs mere

IlL ÉCM. ^c J. F. Scavenius, Ico. r.nsk POLITIK KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. BRIEF 1898.

IlL ÉCM. ^c J. F. Scavenius, Ico. r.nsk POLITIK KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. BRIEF 1898. IlL ÉCM ^c J. F. Scavenius, Ico r.nsk POLITIK BRIEF KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. 1898. 0012456 i; -*' i Æ.Å^.Mi!f< J. F. ScaYenius, DANSK POLITIK KØBEIsHAVN. GYLDENDALSKE

Læs mere

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913.

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. .rt. F erskv an dsfisk -- eri bladet. - Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen :

Læs mere

FORSORGEN FOR ALKOHOLLIDENDE

FORSORGEN FOR ALKOHOLLIDENDE FORSORGEN FOR ALKOHOLLIDENDE BETÆNKNING AFGIVET AF UDVALGET ANGÅENDE FORSORGEN FOR DE I FORSORGSLOVENS KAPITLER XXIV-XXVII OMHANDLEDE PERSONER BETÆNKNING NR. 208 1958 Indholdsfortegnelse FORORD V A. Anvendelsen

Læs mere

AARS SKRIFT. Jl935. DANSK SKAKPROBLlEM KLUB FOR

AARS SKRIFT. Jl935. DANSK SKAKPROBLlEM KLUB FOR AARS SKRIFT FOR DANSK SKAKPROBLlEM KLUB Jl935 DANSK SKAKPROBLlEM KLUB r r935 Aaret fulgte de samme Retningslinier som de foregaaende, men har været usædvanligt rigt paa Begivenheder. DSK's Position herhjemme

Læs mere

Trods alt - Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI

Trods alt - Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI Trods alt - 1 Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI 1 Udateret. Trods alt udkom i 1942. 2 Dansk ungdomsfredsgruppe oprettet i København i 1942 på initiativ af Dansk Fredsforening. Ungdommens

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. University of Toronto. littp://www.arcliive.org/details/tiljeneseiskildeooolse

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. University of Toronto. littp://www.arcliive.org/details/tiljeneseiskildeooolse Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/tiljeneseiskildeooolse TIL JENISEIS KILDER '-»eu ØRJAN OLSEN TIL JENISEIS KILDER DEN

Læs mere