ÅR BEID S MÅR K EDET,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅR BEID S MÅR K EDET,"

Transkript

1

2 ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & C O. 907.

3 STEEMSKE BOGTRYKKERI.

4 Alfabetisk Indholdsfortegnelse. Side Aarsager til Arbeidsledighed 22, 48, 64 Arbeidere, Maanedsopgaver fra Fagforeninger af. Se Arbeidsledighed. Arbeidsgivere, Opgaver fra 56, 70 Arbeidskonflikter i Norge 9o Se ogsaa Sygdom m. v. Arbeidskontorer, Meddelelser fra , 5 A rbeidsledighed,opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere vedk 6, 8, 60 Arbeidsledighed, Aarsager til. Se Aar- - s age r. Arbeidsledighed. Jfr. Oversig t. Arbeidsledigheden i i9o5 28 Arbeidsledighedstællinger i 905 og 906» m. V 90.Arbeidsmarkedet. I, 58 Familiestand og Forsørgelsespligt, Opgaver vedk 24, 5, 68 Kongres, International, til Bekjæmpelse af Arbeidsledighed 4 Oversigt over Arbeidsledigheden I, 5, 59, 66 Sygdom, Værnepligt, Veirhindringer, Arbeidskonflikter m. v., Opgaver vedk. 22, 48, 67 Udlandet, Arbeidsmarkedet i, 57 Veirhindringer. Se Sygdom m. v. Værnepligt. Se S yg dom m. v. Table Alphabétique des Matières. Pages Chômage. Causes 22, 48, 64 Congrès International pour la Lutte contre le 4 Données mensuelles d'unions ouvrières en Norvège.. 6, 8, 6o en Revue générale..., 5, 59, 66 Conflits de travail en Norvège Voir aussi: Interruption. État de famille etc. des chômeurs 24, 5, 68 Grèves. Voir: In t erruptio n. Interruption du travail à, cause de maladie, de service militaire, de mauvais temps, de grèves etc 22, 48, 67 Maladies. Voir: Interruptio n Mauvais temps. Voir: Interruption. Offices municipaux de Placement. Renseignements mensuels 25, 5 Patrons syndiqués, données de 56, 7 0 Pays étrangers. Marché du travail.., 57 Service militaire. Voir: In t errup ti o n. Unions ouvrières, données mensuelles d'. Voir: Chômage.

5 ARBEIDSMARKEDET. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, Fjerde Aargang. Nr Indhold. Side. I..Arbeidsntarkedet), 2. Arbeidsledigheden i Februar, Marts og April 906, sammenlignet med tilsvarende Maaneder I 905. Opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere vedk. Arbeidsledighed i December 905 og Januar, Februar og Marts Aarsager til Arbeidsledighed Opgaver vedk. Sygdom in. v 22 Side. 6. Opgaver vedk. Familiestand og Forsørgelses pligt 7. Meddelelser fra Arbeidskontorer (Decbr Mai 906) 25 R. Arbeidsledighed.en i Arbeidsmarkedet i Udlandet International Kongres for Bekjæ tpelse af Arbeidslediglied 4 I. <Arbeidsmarkedet». Idet 'tidsskriftet herved begynder sin fjerde Aargang, bemærkes, at man har fundet det hensigtsmæssigt i nogen Grad at indskrænke de hidtil maaneds. vis meddelte Opgaver og paa den anden Side at udvide dets Indhold ved at optage mere forskjelligartet Stof. Et Tillægshefte vedkommende Arbeidsledighedstællingerne i D905 og 906 er under Trykning. Forovrigt vil Planen for de heromhandlede Opgaver fremdeles blive undergivet nærmere Overveielse. 2. Arbeidsledigheden i Februar, Marts og April 906, sammenlignet med tilsvarende Maaneder i 905. Omstaaende Opgaver for Februar og Marts for 08 Fagforeninger giver Soll Hovedresultat, at der her i Landet var noget mindre Arbeidsledighed ved Udgangen af Februar iaar end ifjor og i Marts omtrent lige stor, samt at Ledigheden i begge Aar gik ned fra Februar til Marts. I enkelte Fag, særlig i Bygningsindustrien, var der dog i Februar og Marts tildels indtraadt en Forværring sammenlignet med ifjor. For April se Side -5. Ved de kommunale Arbeidskontorer i Kristiania og Tr o n dhje ni var Forholdet mellem let af arbeidssogende Mænd og ledige Pladse i Fe br u ar iaar ugunstigere end ifjor, ligesaa for Trondhjem i Marts (for Kristiania kan Opgaverne for Marts ikke sammenlignes), men i April var Forholdet i begge Byer betydelig gunstigere iaar. I Bergen og S t a v- anger stillede Forholdet sig i alle Maaneder bedre end ifjor, bortseet fra, at Bergen, der i April ifjor havde det særdeles gunstige Forholdstal 06 ledige Mænd pr. i 00 Pladse, iaar havde 22 pr. 00 Pladse. For M a i se Side

6 Arbeidsledighed blandt Medlemmerne af To8 Fagforeninger Fag og Arbeidssted. Foreninger. 28 Februar. Marts. Medlemmer. Pct. ledige. Medlemmer. Pct. ledige I Kristiania.. Bergen Fredrikstad Trondhjem Andre Byer Bygder Tilsammen ( Kristiania.. ) Bergen Bogtrykkere. Trondhjem k Andre Byer Tilsammen ( Kristiania Bergen Formere. Andre Byer. I. Bygder Tilsammen Kristiania Traearbeidere Trondhjem (Snedkere, Bergen Tømm mænd Aalesund o..). Andre Byer Tilsammen Bagere. t. Kristiania Trondhjem Andre Byer.. t. Lillestrøm Tilsammen Kristiania... Andre Byer.. Askim Tilsammen Jern- og Metalarbeidere. Møbelsnedkere. Trondhjem Skotøi- og f Bergen Skofabrikt Kristiania... arbeidere. Andre Byer Tilsammen Træstof- og Papirfabrikarb Bygder Sag- og Ç Fredrikstad Høvleriarb. Kristiania... Tilsammen, i [245] 55.7 '[8.4] ) Opgaver mangler for Februar 906, men haves for Januar og Marts; der er her for Februar 906 regnet Middeltallet af Tallene for disse Maaneder.

7 ved Udgangen af Februar og Marts 905 og Februar. Marts. Fag og Arbeidssted. Medlemmer. Pct. ledige. Medlemmer. Pct. ledige- ger Malere. Kristiania 202 c. 250 c c. 250 C Murere. Kristiania.., Kristiania Bogbindere. { Andre Byer Tilsammen Hermetikarb. Stavanger Byer Andre Fag. { Bygder Ialt: Kristiania q Bergen q Trondhjem Fredrikstad «Stavanger Drammen Aalesund Sandefjord e MOSS Hamar C Kristiansand ( Andre Byer Tilsammen i Byer Bygder Hovedsum For April 906 har man modtaget Opgaver for 709 Fagforeningsmedlemmer, hvoraf 448 eller. Pct. var ledige ved Maanedens Udgang. Af omstaaende Tabel, der kun omfatter Foreninger, for hvilke Opgaver haves saavel for Marts som April, baade iaar og ifjor, og som Regel kun Foreninger med mindst 20 Medlemmer, vil sees, at der ved Udgangen af April iaar i det Hele var mindre Arbeidsledighed end ved samme Tid ifjor, undtagen for Murere og Bygningstømmermænd o.. Sammenlignet med den foregaaende Maaned iaar viser dog ogsaa disse to Fag en væsentlig Bedring, derimod viser Grubearbeiderne (i Foreninger) Forværring.

8 I 4 Arbeidsledighed blandt Medlemmerne af 76 Fagforeninger Fag og Arbeidssted. Medlemmer. Marts. 0 April. Deraf ledige. Medlemmer x Deraf ledige. I , For eninger. jern - og Metalarbeidere. I Bo gtrykkere. Kristiania... () Bergen Fredrikstad Trondhjem Moss Andre Byer Tilsammen GO - Kristiania I Bergen Trondbjem ( Andre Byer Tilsammen Kristiania Bergen 52 F orinere Andre Byer ( Bygder Tilsammen Trrearbeidere ( Kristiania (Snedkere, j Bergen 2 ' ' 4 4 I ' Tømmermænd Aalesund o. I.). Andre Byer ' 2 Tilsammen Møbel- f Kristiania snedkere. A Andre Byer , - - Tilsammen Sag- og I Fredrikstad lovleriarb. t Kristiania Tilsammen Bagere. I I ' Kristiania { Andre Byer Tilsammen ;kotoi- og Skofabrikarb. Byer I '. Træstof- og f Sarpsborg _ 'apirfabr.arb. Bygder Tilsammen Malere. J Kristiania. 202 c. 250? c C Trondhjem ?c Tilsammen ?c

9 5 ved Udgangen af Marts og April 905 og 906. Fag og Arbeidssted. Foreninger. Medlemmer Marts. 0 April. Deraf ledige, Medlemmer Deraf ledige Murere { Kristiania Krist iansand. ". Tilsammen I Kristiania... Bogbindere. Andre Byer.. Tilsammen Flermetikarb. Stavanger Grubearb. Bygder Andre PSag. Byer Bygder Lilt: Kristiania Bergen «Trondhjem «Fredrikstad «Stavanger Drammen 4 Aalesund «Kristiansand Sandefjord (Jern- ogmetalarh ) «Moss (do.) «Hamar (do.) Andre Byer Hovedsum Byer 60 - Bygder 6 ilsammen C C C Procent Arbeidsledige : Marts. 0 April. Marts. 0 April ,, Vtigere Fag. Vigtigere Byer.' Jern- og Metalarb Kristiania Bogtrykkere Bergen Træarbeidere Fredrikstad Formere Trondhjem Malere Stavanger Møbelsnedkere Aalesund Bagere Drammen Sag- og Høvleriarb Kristiansand Skotoi- og Skofabr.arb Træst.-ogPapirfabr.arb... Bogbindere Byer ialt Grubearbeidere Bygder Murere Overhovedet

10 a. Opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere Erhvervsgren og Fag. Sted. Foreninger. Medlemmer. Deraf var arbeidsledige af Mang el paa Arbeide: a) ved Maanedens Udgang. Personer. b) i Lobet af Maaneden: -2 Dage. Deraf: '-24 Dage. Samlet ledige Dage Bergværks-og Hyttedrift. Grubearbeidere Bygder Jord- og Stenindustri. Cementarbeidere Glasarbeidere Slemmestad 4 Bygder Metal-, Maskin- og Skibsbygningsindustri. Formere Jern- og Metalarbeidere.. / Kristiania Andre Byer Bygder Kristiania Bergen g 77 Fredrikstad Trondhjem Moss c.40 Andre Byer Bygder Stoberiarbeidere Byer Skibssnedkere Bergen Trce Skibstømmermænd arb.forb Patronfabrikarbeidere Raufossen Ialt Metal-, Maskin- og Skibsbygningsindustri Kemisk Industri Byer 2 96 Forarbeidelse afspinde-f stoffe Kristiania 2 ) 78 Nydalen ') Deraf 4 Kvinder.

11 7 vedkommende Arbeidsledighed i December 905. Deraf var arbeidsledige af Man g el paa Arbeide: Erhvervsgren og Fag. Sted. Foreninger. Medlemmer. 4 a) ved Maanedens Udgang 5 Personer. 6 b) i Lobet af Maaneden: -2 Dage. 7 Deraf:.-24 Dage. 8 Samlet ledige Dage. 9 Papirindustri. Træstof- og Papirfabrikarb. Bygder 5 49 Bogbindere Kristiania Andre Byer M { K ) Læder- og Gummiindustri (Garvere) Kristiania 2 22 Forarbeidelse af Trævarer m. v. Sag-, Høvleri- og Tomtearbeidere Møbelsnedkere Andre Snedkere samt Tømmermænd m. v. Frstad og Omegn Andre Byer C. 246 Snarøen Kristiania Andre Byer Askim Kristiania Aalesund Trondhjem Bergen Andre Byer Forgyldere Drammen M. 8 t{ K. Korkeskjærere M Kristiania K. 2 Ialt Forarb. af Trævarer Tilvirkning af Næringsog Nydelsesmidler. Kristiania Bergen Bagere Trondhjem ) 2) 5 [? 07] Andre Byer ) Deraf 2, for hvem ikke opgivet, hvor mange Dage der falder paa hver. 2) Deraf 2 med uopgivet Dagantal. Ligesaa.

12 8 a (forts.). Opgaver fra Fagforeninger af Arbei- Erhvervsgren og Fag. Sted. Foreninger. Medlentmer. Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: a) ved Maanedens Udgang. Personer. b) i Løbet af Maaneden: - 2 Dage. Deraf: Samlet a ledige. Dage Hermetikarbeidere Stavanger Andre Byer Ialt Nærings- og Nydelsesm M. 29 K ') , ) c Beklædningsindustri. Bergen Skotoi- og Skofabrikarb. / Trondhjem Hattemagere landskemagere Handskesyersker Ialt Beklædningsindustri Kristian ia Andre Byer. Kristiania 2 2 { I 5\ 0 _ M M,' 58 K. 4 M. 6 8 K if M K Bygningsindustri. Murere Murarbeidere Kristiania Trondbjem Andre Byer. Kristiania Kristiania Aalesund Malere Trondbjem Kristiansand ) 6 [c.0] I c ) 6 ) 5 [c jernb.-, Vei- og Gadearb.. Byer Bygder I Telefonarbeidere Ialt Bygningsindustri Kristiania i) Ikke opgivet, hvor mange Dage der falder paa hver. 2) Deraf 2 med Dagantal uopgivet. Dagantal uopgivet.

13 dere vedkommende Arbeidsledighed i December 905. Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: For- Med- b) i Lobet af Maaneden : Erhvervsgren og Fag. Sted. a) ved enin- lem- maa _ Deraf: nedens Samlet ger. mer. Udgang. 'oiler. Dage. Dage. per_ I-2-24 ledige Dage. I Polygrafisk Industri. Bogtrykkere Kristiania ) 607 2) Bergen 2) Trondhjem ) Andre Byer.. 5 4) ) Elandel Byer Immaterielt Erhverv. sundhedsvæsenet (Renova - tion) Kristiania _ - _ - krbeidere uden Angivelse af Fag. abrikarheidere Kristiania M. 9 K H o v e d s u m ) Deraf Kvinder. 2) Deraf i do. Deraf II do. 4 Deraf 7 do.

14 0 b. Opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere Deraf var arbeidsledige af Man ge l paa Arbeide: Erhvervsgren og Fag. Sted. Foreninger. Personer. Medlemmer. a) ved Maanedens Udgang. b) i Lebet af Maaneden: I--2 Dage. Deraf: -26 Dage. Samlet ledige Dage Grubearbeidere Bygder Cementarbeidere Glasarbeidere Slemmestad Bygder Formere Jern- og Metaarbeidere. Sørnarbeidere Støberiarbeidere Skibssnedkere Skibstømmermænd Kristiania Andre Byer... Bygder 7 Kristiania. Bergen Fredrikstad Trondhjem Moss Andre Byer... 8 Bygder 7 Kristiania Byer 2 Bergen k Træ-. farb.forb i C c c Kemisk Industri Byer 96 Forarb. af Spindestoffe.. Kristiania Nydalen Træstof- ogpapirfabrikarb. Bogbindere Moss Bygder 4 Kristiania Andre Byer ) Lo- og Hvidgarvere Sag-,Høvleri-ogTomtearb.. Møbelsnedkere Andre Snedkere samt I Tømmermænd In. V... Forgyldere Korkeskjærere / Kristiania 2 Fr.stad og Omegn Andre Byer.. 4 Snarøen Kristiania Andre Byer... 8 Askim Kristiania 4 Bergen Aalesund *) Andre Byer. 6 Byer 2 Kristiania ) 46 4) c ) Deraf 9 Kvinder. 2) Deraf 40 Kvinder. ) Deraf 4 Kvinder (ingen arbeidsledige) 4) Deraf i Kvinde *) «Som sædvanlig» er ikke alle Ledige kommet med i Opgaven.

15 vedkommende Arbeidsledighed i Januar 906. Erhvervsgren og Fag.. Sted. Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: For- Med- b) i Løbet af Maaneden : a) ved eninger. mer. nedens lens- maa. Deraf: Udgang. ppersoner' -2 Dage. -26 Dage. Samlet ledige Dage Bagere Hermetikarbeidere Andre Kristiania Tron(hjem Andre Byer Stavanger Byer.) 9 : 8 Skoteli- og Skofabrikarb. Handskesyersker Murere Malere Jernb.-, Vei- og Gadearb. Telefonarbeidere Kristiania 2 2) Bergen Trondhjem..... ) Andre Byer. 5 4) 7 26 Kristiania Kristiania Trondhjem Andre Byer Kristiania Bergen Trondhjem *) [? 5] [c. 692] Andre Byer Byer Bygder Kristiania Bogtrykkere Handel Kuske og Transportarb. Renovationsarbeidere. Uden Fagangivelse Hovedsum. Kristiania 5) 62 e) 40 e) Bergen 7) Trondhjem 8 ) Andre Byer 2 9) Byer Bergen Kristiania Byer 2 io) 7 n) lo) 6 5 c ) Deraf 25 Kvinder. 2) Deraf Kvinder. 5) Deraf 5 Kvinder. 4) Deraf i Kvinde. 5) Deraf 4 Kvinder. 8) Deraf a Kvinder. 7) Deraf r Kvinde (ikke arbeidsledig). 8) Deraf 2 Kvinder (ligesaa). 5) Deraf 0 Kvinder (ligesaa). 8) Deraf 4 Kvinder. ) Mænd. Dagantal uopgivet.

16 2 c. Opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere Deraf var arbeidsledige af M a n gel paa Arbeide: For- Med- b) i Lobet af Maaneden: Erhvervsgren og Fag. Sted. a) ved eningermer. nedens Samlet lem- maa. Deraf: Ud- Per- i-2-24 ledige gang. soner. Dage. Dage. Dage Grubearbeidere Bygder c. c Cementarbeidere Slemmestad Glasarbeidere Bygder ( Kristiania Formere Andre Byer k Bygder 7 64 Kristiania Bergen Jern- og Metalarbeidere.. Fredrikstad Trondhjem Andre Byer ) Bygder Stoberiarbeidere Byer Skibssnedkere Bergen Træ Skibstømmermænd «larb,forb Patronfabrikarbeidere Raufossen Gasværksarbeidere Trondhjem Fyrstikarbeidere Kristiania Rebslagerarbeidere Kristiania 2) Seildugsfabrikarbeidere..... ) Kristiania 55 Spinderi og Væveriarb... { Nydalen (Aker) _ Træstof- og Papirfabrikarb. { e r Bygder ) 2 27 Kristiania 57 Bogbindere { MK: Andre Byer Lo. og Hvidgarvere Kristiania Fr stad og Omegn 7 Sag-, Høvleri- [c.245] 7)[c.94] 7)[c.94] ) - 7) [c.94] 7 [c.225.5] og Tomtearbeidere Andre 5 Byer ) 2 22 Snarøen 70 Kristiania Møbelsnedkere Andre Byer Askim Kristiania Aalesund Andre Snedkere ) 8 C. 600 samt Berg en Tømmermænd m. v... 6 Trondhjem 2 (?) 7 2 ) 0 C. 6 Andre Byer ) Deraf i med uopgivet Dagantal. 2) Deraf 8 Kvinder ) Deraf 2 Kvinder. 4) Ikke opgivet, hvor mange Dage der falder paa hver. 5) Deraf 9, for hvem ikke opgivet, hvor mange Dage der falder paa hver. Deraf med uopgivet Dagantal. 7) Opgaver mangler for Februar, men er her skjønsmæssig beregnet efter de for Januar og Marts modtagne Opgaver.

17 vedkommende Arbeidsledighed i Februar 906. Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: For- Med- b) i Lobet af Maaneden: Erhvervsgren og Fag. Sted. a) ved enin- lem- maa_ Deraf: Samlet ger. mer. nedens,-,..ntat Udgang ' per soner. -2 page. 24 Dage. ledige Dage M. 4 - i 24 'orgyldere Byer 2 K. 4 _ :orkeskjærere Kristiania ) 50 Kristiania lagere Í Trondhjem Byer I Andre Lillestrøm M. 25 (?) (?) (?) - (?) 4 ;ukkervarearbeidere Kristiania { K.25 4ølearbeidere Bergen i lermetikarbeidere Stavanger ;lagtere og Pølsemagere.. Bergen Kristiania { 9 KM: Trondhjem { M- 67 ;kotøi- og Skofabrikarb. K. - - Bergen Andre Byer... 5{ M K. ' _ -Iandskesyersker Kristiania M lattemagere. k K. 4 _ Kristiania durere Trondhjem Andre Byer Kristiania c Vialere Trondhjem ) Kristiansand Jrernb.-, Vei- og Gadearb.. { Byer B der 48 felefonarbeidere Kristiania Bogtrykkere Kristiania Berri sgtei ann i a 2) 64 ) 5 ) ) Trondhjem 4) 86 2, - 66 Andre Byer ) 299 8) ) Fyrbødere (Dampskibs-)... Aalesund 6) Kuske og Transportarb.. Bergen Handel Byer Renovationsarbeidere Byer 2 - ) 50 2 M Arbeidere uden Ang. af Fag Byer K. 4 _ Hovedsum J 2 - _ ) Ikke opgivet, hvor mange Dage paa hver. 2) Deraf 8 Kvinder. ) Deraf i Kvinde. 4) Deraf 2 Kvinder. 5) Deraf 6 Kvinder. 6) Pr. 0 November 905.

18 4 d. Opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere 0.MINI., Erhvervsgren og Fag. Sted. Foreninger. Medlemmer. Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: a) ved Maanedens Udgang. Personer. b) i Lobet af Maaneden: I- I 2 Dage. Deraf: -27 Dage. Samlet ledige Dage Grubearbeidere Bygder c.22 C- 440 Cementarbeidere Glasarbeidere Slemmestad Bygder Formere Jern- og Metalarbeidere.. Somarbeidere Stoberiarbeidere Skibssnedkere Skibstømmermænd Mek. Værksteders Kaiarb.. / Kristiania Bergen Andre Byer. Bygder Kristiania Bergen Fredrikstad Andre Byer.. Bygder Kristiania Byer Bergen f Trxc arb.forb ) 40 9 C ) c C Gasværksarbeidere Fyrstikarbeidere Trondhjem Kristiania Agnes pr. Larvik ) 90 Seildugsfabrikarbeidere.... Spinderi- og Voeveriarb... Rebslagere Kristiania Nydalen Kristiania 5) ) 29 Træstof- og Papirfabrikarb. Bogbindere Byer Bygder Kristiania Andre Byer ) 524' li 27 8) Logarvere Kristiania - - Sag-, Høvleri og Tomtearb. Møbelsnedkere Andre Snedkere samt Tømmermænd in. v.... Korkeskjærere Forgyldere Fredrikstad Andre Byer Hommelvik Kristiania Andre Byer... Askim Kristiania Aalesund Bergen Frondhjem Andre Byer Kristiania Byer c. 6 c )5 - io) 4: -.. ) Deraf 9, for hvem ikke opgivet, hvor mange Dage der falder paa hver. ` ) Deraf 4 med uopgivet Dagantal. 9) Deraf i med uopgivet Dagantal. 4) Deraf 4 Kvinder. 5) D2raf 2- Kvinder. Deraf 5 Kvinder. Deraf 2 Kvinder (ingen arbeidsledige). 8) Deraf Kvinder (do.). 9) Deraf i Kvinde. ) Deraf 4 Kvinder.

19 5 vedkommende Arbeidsled ghed i Marts 906. Erhvervsgren og Fag. Sted. For eninger. Medlemmer. Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: a) ved maa. nedens Ud- gang ' per. soner. b) i Lobet af Maaneden : I-2 Dage. Deraf: -27 Dage, Samlet ledige Dage. Iagere Mollere Hermetikarbeidere Slagtere og Polsemagere. x Kristiania ) Trondhjem 0 0 ) c. 6 ) c Andre Byer ) 8 C. 2 C Lillestrøm 6 - Bergen Stavanger Bergen Skotoi- og Skofabrikarb. Handskesyersker Hattemagere Kristiania ) Trondbjem 4) Bergen Andre Byer ) 5-62 Kristiania 5 - <( i 0) Murere Malere jernb.-, Vei- og Gadearb.. Telefonarbeidere Kristiania Trondhjem i Andre Byer ) 2 Kristiania 2 C Trondhjem ) 7 7 C. 820 Kristiansand Byer Bygder Kristiania Bogtrykkere Kristiania 0 ) ) 27 ) Bergen 5 ) Trondhjem ) Andre Byer.. 7 2) 29 ) 8 ) Kuske og Transportarb.. Handel (Lagerarbeidere). Renovationsarbeidere Bergen 4 2 _ 2 42 Bergen i Byer Arbeidere uden Ang. af Fag Narvik Hovedsum ) Ikke opgivet, hvor mange Dage der falder paa hver. 2) For 5 er Dagantallet ikke opgivet, og for ikke opgivet, hvor mange Dage der falder paa hver. ) Deraf Kvinder (ingen arbeidsledige). 4) Deraf rt Kvinder (do.). 5) Deraf i Kvinde (do.). 6) Deraf 4 Kvinder (do.). 7) For 2 ikke opgivet, hvor mange Dage paa hver. s) Deraf 6 med uopgivet Dagantal; opgivet med 729 Dage. 9) Deraf 4 Kvinder. ) Deraf Kvinder. ") Deraf 2 Kvinder. ") Deraf Kvinder. ) Deraf t Kvinde,

20 6 e. Sammendrag af Opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere vedkommende Arbeidsledighed i December 905. Erhvervsgrupper. Medkm. mer. Deraf var arbeidsledige af M a n g e p a a Arbeide: a) ved Maanedens Udgang : b) i Lobet af Maaneden : Samlet ledige Arbeidsdage e. fl. pr. Ialt. Pct. Dage. Dagel). Dage). Tils. ialt. Medlem TO A. Hovedgrupper. Bergværks- og Hyttedrift ford- og Stenindustri Metal-, Maskin- og Skibsbygningsindustri Kemisk Industri Forarb. af Spindestoffe _ - Papirindustri Læder- og Gummiindustri Forarbeidelse af Trævarer Tilv. af Nær.- og Nydelsesm Beklædningsindustri Bygningsindustri Polygrafisk Industri [Tandel 72 - Immaterielt Erhverv Arbeidere uden Ang. af Fag Hovedsum B. Vigtigere Fag. [ern- og Metalarbeidere c. 4 c Bogtrykkere Formere Træarbeidere ) sag-, Høvleri- og Tomtearb Bagere galere ikotøi- og Skofabrikarb gobelsnedkere Træstof og Papirfabrikarb gurere og Murarbeidere Bogbindere Grubearbeidere øvrige Fag Hovedsum for Decbr.905 4) Novbr.. 4) e - Oktl,r.. 4) «- Septbr e - August e - Juli If - Juni e - Mai e - April C. 67 C e - Marts «- Februar ) 864 5) ) ).80 e - Januar ) 9 5) ) )2.27 e - Decbr c c. 85 c. 8 c. 275 c e - Novbr e - Oktbr e - Septbr ) I April 9o5 : -2 Dage, i Juni, Februar og December 905 : -2 Dage. 2) I de i Note i nævnte Maaneder: Alle Hverdage. 8) Tømmermænd, Indrednings-, Bygnings-, Model- og Skibssnedkere samt Bødkere m. m. 4) Sporveisfunktionærer ikke medregnede. 5) Med Tillæg af Hensyn til ufuldstændige Opgaver for Malere (se forr. Aarg. S. 5, Note 2) faar man antagelig ved Udgangen af Januar ca. 980 Ledige (8.2 Pct.) og 28 Februar ca. 895 (7. Pct.). 6) Jfr. Note 5.

21 7 f. Sammendrag af Opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere vedkommende Arbeidsledighed i Januar Tag. Byer og Bygder. Medlem. mer. Deraf var arbeidsledige af M a n g e p a a Arbeide: a) ved Maanedens Udgang: Ialt. Pct. -2 Dage. b) i Løbet af Maaneden : -24 Dage. 25 e. fl. Dage. Tils. ialt. Samlet ledige Arbeidsdage. pr. Medlem. I A. Rovedgrupper. Grubedrift lord- og Stenindustri 52._ - Metal-, Maskin- og Skibsbygningsindustri Kemisk Industri Forarb. af Spindestoffe Papirindustri Læder- og Gummiindustri Forarbeidelse af Trævarer Tilv. af Nær.- og Nydelsesm Beklædningsindustri Bygningsindustri Polygrafisk Industri Handel og Transport Sundhedsvæsenet 64 - Arbeidere uden Ang. af Fag Hovedsum Heraf vigtigere Fag : Jern- og Metalarbeidere Bogtrykkere Formere Træarbeidere Sag-, Høvleri- og Tomtearb Bagere Malere Skotøi- og Skofabrikarb Møbelsnedkere Træstof- og Papirfabrikarb Murere Jernb.-, Vei- og Gadearb Bogbindere B. Byer og Bygder. Kristiania Bergen Trondhjem Fredrikstad Stavanger Drammen Aalesund Moss Kristiansand Sandefjord Narvik Andre Byer Tilsammen i Byer Bygder Hovedsum

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 25.!MI \i,x1fepir 11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E 1886-19001. H 0 Ar EDOYER8 I UT. gem:tat numrcipod ne Ia populatior (?fl Norvi:ge pci1(lan1 «i/ 1900) 1. 1)GIVET DET STATISTISKE

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inform ation on copyright

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat.

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. Utskrift Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, 2004, HKL. Nordre Bergenhus Amtstidende, 18.09.1874 I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. (af Overrettssagfører L. Smitt.) I Nordre Bergenhus

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven.

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. 9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. Betingelserne for at erholde Alderdomsunderstøttelse:

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. 8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Januar 90l December 90, Side

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon.

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. TELEFONEN DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. Den er et Led i hans Tilværelse, en Nødvendighed i hans Liv baade Dag og Nat. Gennem Telefonen fortælles hans første Pip til Slægt

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug.

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning om den økonomiske Tilstand m. v. i Romsdals Amt i Femaaret 11--15. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. Aarene 12, 13 og 14 gav for Jordbrugets Vedkommende i det store

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren.

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren. Byrådssag 1871-unr-01 Tilbud paa Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage successive i Løbet af Vinteren. Pr 1 Potte 1½ Pd Steenolie 19½ sk. Frederikshavn den 22 de Septbr. 1871. I. B. Iisager Til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S.

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære uddannelsesplan gymnasieuddannelse praktik Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. 1 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet.

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Virksomhedernes behov for kompetence

Virksomhedernes behov for kompetence FEBRUAR 2013 Virksomhedernes behov for kompetence Jobcenter Bornholm Bornholm Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 2 Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark.

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. 10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. Justits-Min. Rigsdags-Tid, f. 1853, 5te Session. Landsth. Tid. S- 20-22, 30. 35, 1161-96. 1281-1372, 1394-1431. 1434-87, 1493-1571, 1589-1640. 1712-63. Folketh.

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

HAVEVENN E N. En kortfattet, praktisk Vejledning. saavel i. i en mindre Have. Stephan Myeland, Direktør for Havebrugshøjskolen»VUvorde«.

HAVEVENN E N. En kortfattet, praktisk Vejledning. saavel i. i en mindre Have. Stephan Myeland, Direktør for Havebrugshøjskolen»VUvorde«. HAVEVENN E N. En kortfattet, praktisk Vejledning saavel i Blomster- som Wien- og Frittavejfrtninpi i en mindre Have. Af Stephan Myeland, Direktør for Havebrugshøjskolen»VUvorde«. Anden f o r ø g e'd e

Læs mere

ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen

ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ vxi kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen l^c»' op I/s ni UZE!' om opiiavz^ oz bi'uze^ettjzliecjes', se veniizs^ infol'ma^ion on cop/^izli^ ancj use»' i'izlilis, please consul^

Læs mere

MORTIFIKATION AF GÆLDSBREVE M M. LOV OM GÆLDSBREVE

MORTIFIKATION AF GÆLDSBREVE M M. LOV OM GÆLDSBREVE UDKAST TIL LOV OM MORTIFIKATION AF GÆLDSBREVE M M. SAMT TILLÆG TIL UDKAST TIL LOV OM GÆLDSBREVE UDARBEJDET AF DEN VED KGL. RESOLUTION AF 13. JUNI 1932 NEDSATTE KOMMISSION KØBENHAVN A.S J. H. SCHULTZ BOGTRYKKERI

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Oversigt 1 * over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December 1923.

Oversigt 1 * over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December 1923. Oversigt 1 * over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December 1923. Referat af Professor Dr. G. Hevesys Foredrag om Jordens Alder holdt paa Mødet den 13. November 1922. Naar

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v.

Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v. 23 Febr. 1866 Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v. (Indenrigsministeriet). Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort

Læs mere

Lov om handelsnaering

Lov om handelsnaering Lov om handelsnaering af 16de juli 1907. FØRSTE KAPITEL. Kjøbmandshandel. 1. Naar ikke andet udtrykkelig er sagt i denne lov, udkræves handelsret som kjøbmand af den, som for egen regninig, selv eller

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Særligt ufaglærte mister dagpengene Særligt ufaglærte mister dagpengene Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F er. 3F ere er dermed mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt

Læs mere

Omtale 16/10 (fuldt gengivet)

Omtale 16/10 (fuldt gengivet) Omtale 12/10 (fuldt gengivet) Tandlæge Meldorf-Hanssen død. Han fandtes i Morges, ramt af en Hjertelammelse. Tandlæge Meldorf-Hanssen, Nykøbing, er i Aftes pludseligt død. Han havde Besøg af en Sygeplejerske,

Læs mere

RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv

RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv 88/357/EOEF, som begge angaar samordning af love og

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Kristiania 9 Okt. 69. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde.

Kristiania 9 Okt. 69. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde. ISBN: 978-82-93134-65-7 (epub), 978-82-93134-66-4 (mobi) Teksten er lastet ned fra bokselskap.no

Læs mere

4 ud af 10 på efteruddannelse

4 ud af 10 på efteruddannelse 4 ud af 10 på efteruddannelse Region Syddanmarks borgerpanel om efteruddannelse. Fire ud af ti borgere har deltaget i efteruddannelse i det seneste år. Ikke alle, der har ønsket sig efteruddannelse, har

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Jurist-og Økonomforbundets Forlag SEPTEMBERFORLIGET 100 ÅR

Jurist-og Økonomforbundets Forlag SEPTEMBERFORLIGET 100 ÅR Jurist-og Økonomforbundets Forlag SEPTEMBERFORLIGET 100 ÅR ISBN 87-574-9041-4 Septemberforliget 100 år Redigeret af Marie-Louise Andreasen Jens Kristiansen Ruth Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Første Forsøgsrække. Side 1

Første Forsøgsrække. Side 1 Efter Hr. Telegrafdirektørens Paalæg skal jeg herved tillade mig at afgive Beretning om de Forsøg, som Statstelegrafvæsenet i Efteraaret 1898 og Foraaret 1899 har ladet foretage med Telegrafering uden

Læs mere

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dato: 10.1.2014 (Rettet version 7.3.2014) /AM En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dette notat er udarbejdet på baggrund af beslutningen

Læs mere

Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen

Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen Side 41 A Formue og Leilighed, 6150 Rdlr. Til dette Beløb vedtog Commissionen i Henhold til Vedtægtens 13 at tillægge 313 Rdlr 5 mk 4 sk eller lidt over 5%, altsaa i det hele 6463 Rdlr 5 mk 4 sk. Ved Opsummeringen

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 143/2014 (1. afdeling) Boet efter A, Boet efter B og C (advokat Dorthe Østerby for alle, beskikket) mod D (advokat Paul Björn, beskikket) I tidligere

Læs mere

Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056)

Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056) 1 Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Januar 1904 Afhøring af Anna Sofie Jensen der er mistænkt

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. Samtidig er de ideologisk alternative organisationer gået stærkt frem til over 12 pct. dog ikke mindst fordi to nye organisationer

Læs mere

foranledigede i Borgersamfundet. Denne mindre gunstige Tilstand har havt Indflydelse paa den nærværende Tid, og de vundne Overskud i adskillige

foranledigede i Borgersamfundet. Denne mindre gunstige Tilstand har havt Indflydelse paa den nærværende Tid, og de vundne Overskud i adskillige Stortinget 1822 Register: Aall, Jernværkseier, Repræsentant. - Vota for at optage et undelandsk Laan til Udredelse af Gjelden til Danmark I. 162 (votum) II. 230 (tale) [162] I. Hr. Præsident! Blandt de

Læs mere