ÅR BEID S MÅR K EDET,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅR BEID S MÅR K EDET,"

Transkript

1

2 ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & C O. 907.

3 STEEMSKE BOGTRYKKERI.

4 Alfabetisk Indholdsfortegnelse. Side Aarsager til Arbeidsledighed 22, 48, 64 Arbeidere, Maanedsopgaver fra Fagforeninger af. Se Arbeidsledighed. Arbeidsgivere, Opgaver fra 56, 70 Arbeidskonflikter i Norge 9o Se ogsaa Sygdom m. v. Arbeidskontorer, Meddelelser fra , 5 A rbeidsledighed,opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere vedk 6, 8, 60 Arbeidsledighed, Aarsager til. Se Aar- - s age r. Arbeidsledighed. Jfr. Oversig t. Arbeidsledigheden i i9o5 28 Arbeidsledighedstællinger i 905 og 906» m. V 90.Arbeidsmarkedet. I, 58 Familiestand og Forsørgelsespligt, Opgaver vedk 24, 5, 68 Kongres, International, til Bekjæmpelse af Arbeidsledighed 4 Oversigt over Arbeidsledigheden I, 5, 59, 66 Sygdom, Værnepligt, Veirhindringer, Arbeidskonflikter m. v., Opgaver vedk. 22, 48, 67 Udlandet, Arbeidsmarkedet i, 57 Veirhindringer. Se Sygdom m. v. Værnepligt. Se S yg dom m. v. Table Alphabétique des Matières. Pages Chômage. Causes 22, 48, 64 Congrès International pour la Lutte contre le 4 Données mensuelles d'unions ouvrières en Norvège.. 6, 8, 6o en Revue générale..., 5, 59, 66 Conflits de travail en Norvège Voir aussi: Interruption. État de famille etc. des chômeurs 24, 5, 68 Grèves. Voir: In t erruptio n. Interruption du travail à, cause de maladie, de service militaire, de mauvais temps, de grèves etc 22, 48, 67 Maladies. Voir: Interruptio n Mauvais temps. Voir: Interruption. Offices municipaux de Placement. Renseignements mensuels 25, 5 Patrons syndiqués, données de 56, 7 0 Pays étrangers. Marché du travail.., 57 Service militaire. Voir: In t errup ti o n. Unions ouvrières, données mensuelles d'. Voir: Chômage.

5 ARBEIDSMARKEDET. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, Fjerde Aargang. Nr Indhold. Side. I..Arbeidsntarkedet), 2. Arbeidsledigheden i Februar, Marts og April 906, sammenlignet med tilsvarende Maaneder I 905. Opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere vedk. Arbeidsledighed i December 905 og Januar, Februar og Marts Aarsager til Arbeidsledighed Opgaver vedk. Sygdom in. v 22 Side. 6. Opgaver vedk. Familiestand og Forsørgelses pligt 7. Meddelelser fra Arbeidskontorer (Decbr Mai 906) 25 R. Arbeidsledighed.en i Arbeidsmarkedet i Udlandet International Kongres for Bekjæ tpelse af Arbeidslediglied 4 I. <Arbeidsmarkedet». Idet 'tidsskriftet herved begynder sin fjerde Aargang, bemærkes, at man har fundet det hensigtsmæssigt i nogen Grad at indskrænke de hidtil maaneds. vis meddelte Opgaver og paa den anden Side at udvide dets Indhold ved at optage mere forskjelligartet Stof. Et Tillægshefte vedkommende Arbeidsledighedstællingerne i D905 og 906 er under Trykning. Forovrigt vil Planen for de heromhandlede Opgaver fremdeles blive undergivet nærmere Overveielse. 2. Arbeidsledigheden i Februar, Marts og April 906, sammenlignet med tilsvarende Maaneder i 905. Omstaaende Opgaver for Februar og Marts for 08 Fagforeninger giver Soll Hovedresultat, at der her i Landet var noget mindre Arbeidsledighed ved Udgangen af Februar iaar end ifjor og i Marts omtrent lige stor, samt at Ledigheden i begge Aar gik ned fra Februar til Marts. I enkelte Fag, særlig i Bygningsindustrien, var der dog i Februar og Marts tildels indtraadt en Forværring sammenlignet med ifjor. For April se Side -5. Ved de kommunale Arbeidskontorer i Kristiania og Tr o n dhje ni var Forholdet mellem let af arbeidssogende Mænd og ledige Pladse i Fe br u ar iaar ugunstigere end ifjor, ligesaa for Trondhjem i Marts (for Kristiania kan Opgaverne for Marts ikke sammenlignes), men i April var Forholdet i begge Byer betydelig gunstigere iaar. I Bergen og S t a v- anger stillede Forholdet sig i alle Maaneder bedre end ifjor, bortseet fra, at Bergen, der i April ifjor havde det særdeles gunstige Forholdstal 06 ledige Mænd pr. i 00 Pladse, iaar havde 22 pr. 00 Pladse. For M a i se Side

6 Arbeidsledighed blandt Medlemmerne af To8 Fagforeninger Fag og Arbeidssted. Foreninger. 28 Februar. Marts. Medlemmer. Pct. ledige. Medlemmer. Pct. ledige I Kristiania.. Bergen Fredrikstad Trondhjem Andre Byer Bygder Tilsammen ( Kristiania.. ) Bergen Bogtrykkere. Trondhjem k Andre Byer Tilsammen ( Kristiania Bergen Formere. Andre Byer. I. Bygder Tilsammen Kristiania Traearbeidere Trondhjem (Snedkere, Bergen Tømm mænd Aalesund o..). Andre Byer Tilsammen Bagere. t. Kristiania Trondhjem Andre Byer.. t. Lillestrøm Tilsammen Kristiania... Andre Byer.. Askim Tilsammen Jern- og Metalarbeidere. Møbelsnedkere. Trondhjem Skotøi- og f Bergen Skofabrikt Kristiania... arbeidere. Andre Byer Tilsammen Træstof- og Papirfabrikarb Bygder Sag- og Ç Fredrikstad Høvleriarb. Kristiania... Tilsammen, i [245] 55.7 '[8.4] ) Opgaver mangler for Februar 906, men haves for Januar og Marts; der er her for Februar 906 regnet Middeltallet af Tallene for disse Maaneder.

7 ved Udgangen af Februar og Marts 905 og Februar. Marts. Fag og Arbeidssted. Medlemmer. Pct. ledige. Medlemmer. Pct. ledige- ger Malere. Kristiania 202 c. 250 c c. 250 C Murere. Kristiania.., Kristiania Bogbindere. { Andre Byer Tilsammen Hermetikarb. Stavanger Byer Andre Fag. { Bygder Ialt: Kristiania q Bergen q Trondhjem Fredrikstad «Stavanger Drammen Aalesund Sandefjord e MOSS Hamar C Kristiansand ( Andre Byer Tilsammen i Byer Bygder Hovedsum For April 906 har man modtaget Opgaver for 709 Fagforeningsmedlemmer, hvoraf 448 eller. Pct. var ledige ved Maanedens Udgang. Af omstaaende Tabel, der kun omfatter Foreninger, for hvilke Opgaver haves saavel for Marts som April, baade iaar og ifjor, og som Regel kun Foreninger med mindst 20 Medlemmer, vil sees, at der ved Udgangen af April iaar i det Hele var mindre Arbeidsledighed end ved samme Tid ifjor, undtagen for Murere og Bygningstømmermænd o.. Sammenlignet med den foregaaende Maaned iaar viser dog ogsaa disse to Fag en væsentlig Bedring, derimod viser Grubearbeiderne (i Foreninger) Forværring.

8 I 4 Arbeidsledighed blandt Medlemmerne af 76 Fagforeninger Fag og Arbeidssted. Medlemmer. Marts. 0 April. Deraf ledige. Medlemmer x Deraf ledige. I , For eninger. jern - og Metalarbeidere. I Bo gtrykkere. Kristiania... () Bergen Fredrikstad Trondhjem Moss Andre Byer Tilsammen GO - Kristiania I Bergen Trondbjem ( Andre Byer Tilsammen Kristiania Bergen 52 F orinere Andre Byer ( Bygder Tilsammen Trrearbeidere ( Kristiania (Snedkere, j Bergen 2 ' ' 4 4 I ' Tømmermænd Aalesund o. I.). Andre Byer ' 2 Tilsammen Møbel- f Kristiania snedkere. A Andre Byer , - - Tilsammen Sag- og I Fredrikstad lovleriarb. t Kristiania Tilsammen Bagere. I I ' Kristiania { Andre Byer Tilsammen ;kotoi- og Skofabrikarb. Byer I '. Træstof- og f Sarpsborg _ 'apirfabr.arb. Bygder Tilsammen Malere. J Kristiania. 202 c. 250? c C Trondhjem ?c Tilsammen ?c

9 5 ved Udgangen af Marts og April 905 og 906. Fag og Arbeidssted. Foreninger. Medlemmer Marts. 0 April. Deraf ledige, Medlemmer Deraf ledige Murere { Kristiania Krist iansand. ". Tilsammen I Kristiania... Bogbindere. Andre Byer.. Tilsammen Flermetikarb. Stavanger Grubearb. Bygder Andre PSag. Byer Bygder Lilt: Kristiania Bergen «Trondhjem «Fredrikstad «Stavanger Drammen 4 Aalesund «Kristiansand Sandefjord (Jern- ogmetalarh ) «Moss (do.) «Hamar (do.) Andre Byer Hovedsum Byer 60 - Bygder 6 ilsammen C C C Procent Arbeidsledige : Marts. 0 April. Marts. 0 April ,, Vtigere Fag. Vigtigere Byer.' Jern- og Metalarb Kristiania Bogtrykkere Bergen Træarbeidere Fredrikstad Formere Trondhjem Malere Stavanger Møbelsnedkere Aalesund Bagere Drammen Sag- og Høvleriarb Kristiansand Skotoi- og Skofabr.arb Træst.-ogPapirfabr.arb... Bogbindere Byer ialt Grubearbeidere Bygder Murere Overhovedet

10 a. Opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere Erhvervsgren og Fag. Sted. Foreninger. Medlemmer. Deraf var arbeidsledige af Mang el paa Arbeide: a) ved Maanedens Udgang. Personer. b) i Lobet af Maaneden: -2 Dage. Deraf: '-24 Dage. Samlet ledige Dage Bergværks-og Hyttedrift. Grubearbeidere Bygder Jord- og Stenindustri. Cementarbeidere Glasarbeidere Slemmestad 4 Bygder Metal-, Maskin- og Skibsbygningsindustri. Formere Jern- og Metalarbeidere.. / Kristiania Andre Byer Bygder Kristiania Bergen g 77 Fredrikstad Trondhjem Moss c.40 Andre Byer Bygder Stoberiarbeidere Byer Skibssnedkere Bergen Trce Skibstømmermænd arb.forb Patronfabrikarbeidere Raufossen Ialt Metal-, Maskin- og Skibsbygningsindustri Kemisk Industri Byer 2 96 Forarbeidelse afspinde-f stoffe Kristiania 2 ) 78 Nydalen ') Deraf 4 Kvinder.

11 7 vedkommende Arbeidsledighed i December 905. Deraf var arbeidsledige af Man g el paa Arbeide: Erhvervsgren og Fag. Sted. Foreninger. Medlemmer. 4 a) ved Maanedens Udgang 5 Personer. 6 b) i Lobet af Maaneden: -2 Dage. 7 Deraf:.-24 Dage. 8 Samlet ledige Dage. 9 Papirindustri. Træstof- og Papirfabrikarb. Bygder 5 49 Bogbindere Kristiania Andre Byer M { K ) Læder- og Gummiindustri (Garvere) Kristiania 2 22 Forarbeidelse af Trævarer m. v. Sag-, Høvleri- og Tomtearbeidere Møbelsnedkere Andre Snedkere samt Tømmermænd m. v. Frstad og Omegn Andre Byer C. 246 Snarøen Kristiania Andre Byer Askim Kristiania Aalesund Trondhjem Bergen Andre Byer Forgyldere Drammen M. 8 t{ K. Korkeskjærere M Kristiania K. 2 Ialt Forarb. af Trævarer Tilvirkning af Næringsog Nydelsesmidler. Kristiania Bergen Bagere Trondhjem ) 2) 5 [? 07] Andre Byer ) Deraf 2, for hvem ikke opgivet, hvor mange Dage der falder paa hver. 2) Deraf 2 med uopgivet Dagantal. Ligesaa.

12 8 a (forts.). Opgaver fra Fagforeninger af Arbei- Erhvervsgren og Fag. Sted. Foreninger. Medlentmer. Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: a) ved Maanedens Udgang. Personer. b) i Løbet af Maaneden: - 2 Dage. Deraf: Samlet a ledige. Dage Hermetikarbeidere Stavanger Andre Byer Ialt Nærings- og Nydelsesm M. 29 K ') , ) c Beklædningsindustri. Bergen Skotoi- og Skofabrikarb. / Trondhjem Hattemagere landskemagere Handskesyersker Ialt Beklædningsindustri Kristian ia Andre Byer. Kristiania 2 2 { I 5\ 0 _ M M,' 58 K. 4 M. 6 8 K if M K Bygningsindustri. Murere Murarbeidere Kristiania Trondbjem Andre Byer. Kristiania Kristiania Aalesund Malere Trondbjem Kristiansand ) 6 [c.0] I c ) 6 ) 5 [c jernb.-, Vei- og Gadearb.. Byer Bygder I Telefonarbeidere Ialt Bygningsindustri Kristiania i) Ikke opgivet, hvor mange Dage der falder paa hver. 2) Deraf 2 med Dagantal uopgivet. Dagantal uopgivet.

13 dere vedkommende Arbeidsledighed i December 905. Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: For- Med- b) i Lobet af Maaneden : Erhvervsgren og Fag. Sted. a) ved enin- lem- maa _ Deraf: nedens Samlet ger. mer. Udgang. 'oiler. Dage. Dage. per_ I-2-24 ledige Dage. I Polygrafisk Industri. Bogtrykkere Kristiania ) 607 2) Bergen 2) Trondhjem ) Andre Byer.. 5 4) ) Elandel Byer Immaterielt Erhverv. sundhedsvæsenet (Renova - tion) Kristiania _ - _ - krbeidere uden Angivelse af Fag. abrikarheidere Kristiania M. 9 K H o v e d s u m ) Deraf Kvinder. 2) Deraf i do. Deraf II do. 4 Deraf 7 do.

14 0 b. Opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere Deraf var arbeidsledige af Man ge l paa Arbeide: Erhvervsgren og Fag. Sted. Foreninger. Personer. Medlemmer. a) ved Maanedens Udgang. b) i Lebet af Maaneden: I--2 Dage. Deraf: -26 Dage. Samlet ledige Dage Grubearbeidere Bygder Cementarbeidere Glasarbeidere Slemmestad Bygder Formere Jern- og Metaarbeidere. Sørnarbeidere Støberiarbeidere Skibssnedkere Skibstømmermænd Kristiania Andre Byer... Bygder 7 Kristiania. Bergen Fredrikstad Trondhjem Moss Andre Byer... 8 Bygder 7 Kristiania Byer 2 Bergen k Træ-. farb.forb i C c c Kemisk Industri Byer 96 Forarb. af Spindestoffe.. Kristiania Nydalen Træstof- ogpapirfabrikarb. Bogbindere Moss Bygder 4 Kristiania Andre Byer ) Lo- og Hvidgarvere Sag-,Høvleri-ogTomtearb.. Møbelsnedkere Andre Snedkere samt I Tømmermænd In. V... Forgyldere Korkeskjærere / Kristiania 2 Fr.stad og Omegn Andre Byer.. 4 Snarøen Kristiania Andre Byer... 8 Askim Kristiania 4 Bergen Aalesund *) Andre Byer. 6 Byer 2 Kristiania ) 46 4) c ) Deraf 9 Kvinder. 2) Deraf 40 Kvinder. ) Deraf 4 Kvinder (ingen arbeidsledige) 4) Deraf i Kvinde *) «Som sædvanlig» er ikke alle Ledige kommet med i Opgaven.

15 vedkommende Arbeidsledighed i Januar 906. Erhvervsgren og Fag.. Sted. Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: For- Med- b) i Løbet af Maaneden : a) ved eninger. mer. nedens lens- maa. Deraf: Udgang. ppersoner' -2 Dage. -26 Dage. Samlet ledige Dage Bagere Hermetikarbeidere Andre Kristiania Tron(hjem Andre Byer Stavanger Byer.) 9 : 8 Skoteli- og Skofabrikarb. Handskesyersker Murere Malere Jernb.-, Vei- og Gadearb. Telefonarbeidere Kristiania 2 2) Bergen Trondhjem..... ) Andre Byer. 5 4) 7 26 Kristiania Kristiania Trondhjem Andre Byer Kristiania Bergen Trondhjem *) [? 5] [c. 692] Andre Byer Byer Bygder Kristiania Bogtrykkere Handel Kuske og Transportarb. Renovationsarbeidere. Uden Fagangivelse Hovedsum. Kristiania 5) 62 e) 40 e) Bergen 7) Trondhjem 8 ) Andre Byer 2 9) Byer Bergen Kristiania Byer 2 io) 7 n) lo) 6 5 c ) Deraf 25 Kvinder. 2) Deraf Kvinder. 5) Deraf 5 Kvinder. 4) Deraf i Kvinde. 5) Deraf 4 Kvinder. 8) Deraf a Kvinder. 7) Deraf r Kvinde (ikke arbeidsledig). 8) Deraf 2 Kvinder (ligesaa). 5) Deraf 0 Kvinder (ligesaa). 8) Deraf 4 Kvinder. ) Mænd. Dagantal uopgivet.

16 2 c. Opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere Deraf var arbeidsledige af M a n gel paa Arbeide: For- Med- b) i Lobet af Maaneden: Erhvervsgren og Fag. Sted. a) ved eningermer. nedens Samlet lem- maa. Deraf: Ud- Per- i-2-24 ledige gang. soner. Dage. Dage. Dage Grubearbeidere Bygder c. c Cementarbeidere Slemmestad Glasarbeidere Bygder ( Kristiania Formere Andre Byer k Bygder 7 64 Kristiania Bergen Jern- og Metalarbeidere.. Fredrikstad Trondhjem Andre Byer ) Bygder Stoberiarbeidere Byer Skibssnedkere Bergen Træ Skibstømmermænd «larb,forb Patronfabrikarbeidere Raufossen Gasværksarbeidere Trondhjem Fyrstikarbeidere Kristiania Rebslagerarbeidere Kristiania 2) Seildugsfabrikarbeidere..... ) Kristiania 55 Spinderi og Væveriarb... { Nydalen (Aker) _ Træstof- og Papirfabrikarb. { e r Bygder ) 2 27 Kristiania 57 Bogbindere { MK: Andre Byer Lo. og Hvidgarvere Kristiania Fr stad og Omegn 7 Sag-, Høvleri- [c.245] 7)[c.94] 7)[c.94] ) - 7) [c.94] 7 [c.225.5] og Tomtearbeidere Andre 5 Byer ) 2 22 Snarøen 70 Kristiania Møbelsnedkere Andre Byer Askim Kristiania Aalesund Andre Snedkere ) 8 C. 600 samt Berg en Tømmermænd m. v... 6 Trondhjem 2 (?) 7 2 ) 0 C. 6 Andre Byer ) Deraf i med uopgivet Dagantal. 2) Deraf 8 Kvinder ) Deraf 2 Kvinder. 4) Ikke opgivet, hvor mange Dage der falder paa hver. 5) Deraf 9, for hvem ikke opgivet, hvor mange Dage der falder paa hver. Deraf med uopgivet Dagantal. 7) Opgaver mangler for Februar, men er her skjønsmæssig beregnet efter de for Januar og Marts modtagne Opgaver.

17 vedkommende Arbeidsledighed i Februar 906. Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: For- Med- b) i Lobet af Maaneden: Erhvervsgren og Fag. Sted. a) ved enin- lem- maa_ Deraf: Samlet ger. mer. nedens,-,..ntat Udgang ' per soner. -2 page. 24 Dage. ledige Dage M. 4 - i 24 'orgyldere Byer 2 K. 4 _ :orkeskjærere Kristiania ) 50 Kristiania lagere Í Trondhjem Byer I Andre Lillestrøm M. 25 (?) (?) (?) - (?) 4 ;ukkervarearbeidere Kristiania { K.25 4ølearbeidere Bergen i lermetikarbeidere Stavanger ;lagtere og Pølsemagere.. Bergen Kristiania { 9 KM: Trondhjem { M- 67 ;kotøi- og Skofabrikarb. K. - - Bergen Andre Byer... 5{ M K. ' _ -Iandskesyersker Kristiania M lattemagere. k K. 4 _ Kristiania durere Trondhjem Andre Byer Kristiania c Vialere Trondhjem ) Kristiansand Jrernb.-, Vei- og Gadearb.. { Byer B der 48 felefonarbeidere Kristiania Bogtrykkere Kristiania Berri sgtei ann i a 2) 64 ) 5 ) ) Trondhjem 4) 86 2, - 66 Andre Byer ) 299 8) ) Fyrbødere (Dampskibs-)... Aalesund 6) Kuske og Transportarb.. Bergen Handel Byer Renovationsarbeidere Byer 2 - ) 50 2 M Arbeidere uden Ang. af Fag Byer K. 4 _ Hovedsum J 2 - _ ) Ikke opgivet, hvor mange Dage paa hver. 2) Deraf 8 Kvinder. ) Deraf i Kvinde. 4) Deraf 2 Kvinder. 5) Deraf 6 Kvinder. 6) Pr. 0 November 905.

18 4 d. Opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere 0.MINI., Erhvervsgren og Fag. Sted. Foreninger. Medlemmer. Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: a) ved Maanedens Udgang. Personer. b) i Lobet af Maaneden: I- I 2 Dage. Deraf: -27 Dage. Samlet ledige Dage Grubearbeidere Bygder c.22 C- 440 Cementarbeidere Glasarbeidere Slemmestad Bygder Formere Jern- og Metalarbeidere.. Somarbeidere Stoberiarbeidere Skibssnedkere Skibstømmermænd Mek. Værksteders Kaiarb.. / Kristiania Bergen Andre Byer. Bygder Kristiania Bergen Fredrikstad Andre Byer.. Bygder Kristiania Byer Bergen f Trxc arb.forb ) 40 9 C ) c C Gasværksarbeidere Fyrstikarbeidere Trondhjem Kristiania Agnes pr. Larvik ) 90 Seildugsfabrikarbeidere.... Spinderi- og Voeveriarb... Rebslagere Kristiania Nydalen Kristiania 5) ) 29 Træstof- og Papirfabrikarb. Bogbindere Byer Bygder Kristiania Andre Byer ) 524' li 27 8) Logarvere Kristiania - - Sag-, Høvleri og Tomtearb. Møbelsnedkere Andre Snedkere samt Tømmermænd in. v.... Korkeskjærere Forgyldere Fredrikstad Andre Byer Hommelvik Kristiania Andre Byer... Askim Kristiania Aalesund Bergen Frondhjem Andre Byer Kristiania Byer c. 6 c )5 - io) 4: -.. ) Deraf 9, for hvem ikke opgivet, hvor mange Dage der falder paa hver. ` ) Deraf 4 med uopgivet Dagantal. 9) Deraf i med uopgivet Dagantal. 4) Deraf 4 Kvinder. 5) D2raf 2- Kvinder. Deraf 5 Kvinder. Deraf 2 Kvinder (ingen arbeidsledige). 8) Deraf Kvinder (do.). 9) Deraf i Kvinde. ) Deraf 4 Kvinder.

19 5 vedkommende Arbeidsled ghed i Marts 906. Erhvervsgren og Fag. Sted. For eninger. Medlemmer. Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: a) ved maa. nedens Ud- gang ' per. soner. b) i Lobet af Maaneden : I-2 Dage. Deraf: -27 Dage, Samlet ledige Dage. Iagere Mollere Hermetikarbeidere Slagtere og Polsemagere. x Kristiania ) Trondhjem 0 0 ) c. 6 ) c Andre Byer ) 8 C. 2 C Lillestrøm 6 - Bergen Stavanger Bergen Skotoi- og Skofabrikarb. Handskesyersker Hattemagere Kristiania ) Trondbjem 4) Bergen Andre Byer ) 5-62 Kristiania 5 - <( i 0) Murere Malere jernb.-, Vei- og Gadearb.. Telefonarbeidere Kristiania Trondhjem i Andre Byer ) 2 Kristiania 2 C Trondhjem ) 7 7 C. 820 Kristiansand Byer Bygder Kristiania Bogtrykkere Kristiania 0 ) ) 27 ) Bergen 5 ) Trondhjem ) Andre Byer.. 7 2) 29 ) 8 ) Kuske og Transportarb.. Handel (Lagerarbeidere). Renovationsarbeidere Bergen 4 2 _ 2 42 Bergen i Byer Arbeidere uden Ang. af Fag Narvik Hovedsum ) Ikke opgivet, hvor mange Dage der falder paa hver. 2) For 5 er Dagantallet ikke opgivet, og for ikke opgivet, hvor mange Dage der falder paa hver. ) Deraf Kvinder (ingen arbeidsledige). 4) Deraf rt Kvinder (do.). 5) Deraf i Kvinde (do.). 6) Deraf 4 Kvinder (do.). 7) For 2 ikke opgivet, hvor mange Dage paa hver. s) Deraf 6 med uopgivet Dagantal; opgivet med 729 Dage. 9) Deraf 4 Kvinder. ) Deraf Kvinder. ") Deraf 2 Kvinder. ") Deraf Kvinder. ) Deraf t Kvinde,

20 6 e. Sammendrag af Opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere vedkommende Arbeidsledighed i December 905. Erhvervsgrupper. Medkm. mer. Deraf var arbeidsledige af M a n g e p a a Arbeide: a) ved Maanedens Udgang : b) i Lobet af Maaneden : Samlet ledige Arbeidsdage e. fl. pr. Ialt. Pct. Dage. Dagel). Dage). Tils. ialt. Medlem TO A. Hovedgrupper. Bergværks- og Hyttedrift ford- og Stenindustri Metal-, Maskin- og Skibsbygningsindustri Kemisk Industri Forarb. af Spindestoffe _ - Papirindustri Læder- og Gummiindustri Forarbeidelse af Trævarer Tilv. af Nær.- og Nydelsesm Beklædningsindustri Bygningsindustri Polygrafisk Industri [Tandel 72 - Immaterielt Erhverv Arbeidere uden Ang. af Fag Hovedsum B. Vigtigere Fag. [ern- og Metalarbeidere c. 4 c Bogtrykkere Formere Træarbeidere ) sag-, Høvleri- og Tomtearb Bagere galere ikotøi- og Skofabrikarb gobelsnedkere Træstof og Papirfabrikarb gurere og Murarbeidere Bogbindere Grubearbeidere øvrige Fag Hovedsum for Decbr.905 4) Novbr.. 4) e - Oktl,r.. 4) «- Septbr e - August e - Juli If - Juni e - Mai e - April C. 67 C e - Marts «- Februar ) 864 5) ) ).80 e - Januar ) 9 5) ) )2.27 e - Decbr c c. 85 c. 8 c. 275 c e - Novbr e - Oktbr e - Septbr ) I April 9o5 : -2 Dage, i Juni, Februar og December 905 : -2 Dage. 2) I de i Note i nævnte Maaneder: Alle Hverdage. 8) Tømmermænd, Indrednings-, Bygnings-, Model- og Skibssnedkere samt Bødkere m. m. 4) Sporveisfunktionærer ikke medregnede. 5) Med Tillæg af Hensyn til ufuldstændige Opgaver for Malere (se forr. Aarg. S. 5, Note 2) faar man antagelig ved Udgangen af Januar ca. 980 Ledige (8.2 Pct.) og 28 Februar ca. 895 (7. Pct.). 6) Jfr. Note 5.

21 7 f. Sammendrag af Opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere vedkommende Arbeidsledighed i Januar Tag. Byer og Bygder. Medlem. mer. Deraf var arbeidsledige af M a n g e p a a Arbeide: a) ved Maanedens Udgang: Ialt. Pct. -2 Dage. b) i Løbet af Maaneden : -24 Dage. 25 e. fl. Dage. Tils. ialt. Samlet ledige Arbeidsdage. pr. Medlem. I A. Rovedgrupper. Grubedrift lord- og Stenindustri 52._ - Metal-, Maskin- og Skibsbygningsindustri Kemisk Industri Forarb. af Spindestoffe Papirindustri Læder- og Gummiindustri Forarbeidelse af Trævarer Tilv. af Nær.- og Nydelsesm Beklædningsindustri Bygningsindustri Polygrafisk Industri Handel og Transport Sundhedsvæsenet 64 - Arbeidere uden Ang. af Fag Hovedsum Heraf vigtigere Fag : Jern- og Metalarbeidere Bogtrykkere Formere Træarbeidere Sag-, Høvleri- og Tomtearb Bagere Malere Skotøi- og Skofabrikarb Møbelsnedkere Træstof- og Papirfabrikarb Murere Jernb.-, Vei- og Gadearb Bogbindere B. Byer og Bygder. Kristiania Bergen Trondhjem Fredrikstad Stavanger Drammen Aalesund Moss Kristiansand Sandefjord Narvik Andre Byer Tilsammen i Byer Bygder Hovedsum

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes al Særtryk af t Statsøkonomisk tidsskrift» for 1905. Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes aarsberetninger. Af A. N. Kiær. Efterat der, som fortsættelse af de om fabrikdriften i de

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902 Forblad Kalk- og cementmørtel H.P. Bonde Tidsskrifter Architekten, Afd B, 22 aug 1902 1902 KALK- OG CEMENTMØRTEL. "Architekten" af 8. August cl. A. findes en Artikel, betitlet: "En Sammenligning mellem

Læs mere

SELVMORD I NORGE STATISTISKE OPLYSNINGER 1826 1880. KRISTIANIA. BOYE STROM. 1883. ON! A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. VED

SELVMORD I NORGE STATISTISKE OPLYSNINGER 1826 1880. KRISTIANIA. BOYE STROM. 1883. ON! A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. VED STATISTISKE OPLYSNINGER ON! SELVMORD I NORGE 1826 1880. VED BOYE STROM. Særskilt Aftryk af -Meddelelser fra det statistiske Centralbureati', Iste Bind.) KRISTIANIA. A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. 1883. STATISTISKE

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 Den kommanderende General 1' Generalkommandodistrikt København den 27/7 1910 Fortroligt D. Nr. 197 HOVEDPLAN for ETABLERINGEN

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32.

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. 15. Mai 1875. Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. Vi Christian den 9de osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 1. Forpligtelsen

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet. 23. Mai 1873 Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Horsens Gasværk horsens, den

Horsens Gasværk horsens, den Horsens Gasværk horsens, den 9-1 1913 Hrr. Gasværksbestyrer cand. polyt Ing. Th. Kofoed Vejle I besvarelse af Deres Forespørgsel af 30. f.m. skal jeg meddele, at jeg for Ingeniørarbejdet med Ombygningen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 904. (hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse 90 og 902.

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Gader Gader, Veje og Stier i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. januar 1923 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Sammenligning af drivkræfter

Sammenligning af drivkræfter 1826 Sammenligning af drivkræfter Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 J.C. Drewsen, Johan Christian Drewsen, 23.12.1777-25.8.1851, dansk fabrikant, landøkonom og politiker. Drewsen var søn af papirfabrikant

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

Rt-1894-753

Rt-1894-753 <noscript>ncit: 3:01</noscript> Page 1 of 6 Rt-1894-753 INSTANS: Høyesterett - dom. DATO: 1893-03-17 PUBLISERT: Rt-1894-753 STIKKORD: SAMMENDRAG: Efter Byskattelovens 33 b kan ikke forlanges Fradrag i Indtægtsansættelsen for en ved Tidens

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Forblad. Staalrørssituationen. Tidsskrifter. Arkitekten 1943, Ugehæfte

Forblad. Staalrørssituationen. Tidsskrifter. Arkitekten 1943, Ugehæfte Forblad Staalrørssituationen - Tidsskrifter Arkitekten 1943, Ugehæfte 1943 Staalrørssituationen Fra "Staalrørsudvalget af 1943", som er en Fællesrepræsentation \ for Elektricitetsbranchens, Ingeniørernes

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870.

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870. C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET. IIDGI\'I^E AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 0. Til den kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget Ark No h/1887 Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget et Barn i Byens Skole for Realafdelingen (:den saakaldte Borgerskole :) kostede

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

NUM WO- 111101111111E1

NUM WO- 111101111111E1 C. No. 0. KOMMUNALE FORIIOLDE NUM WO 0E AARET. UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR HT INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 7. Til den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre. Som

Læs mere

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Præsentation af kilde 11 -Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Kildetype: Brev fra Louis Pio til Friedrich Engels fra 19. august 1872 1 Afsender: Louis Pio, fængslet formand for den

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad Ark No 60/1875 Jeg tillader mig herved at andrage om at den aabne Plads i Nørre Skoven som ligger overfor Baiersk-Ølbryggeriet maa overlades mig til Afbenyttelse i indeværene Sommer Maaneder. Veile den

Læs mere

Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse

Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse 4.1 Arbejdsregulativet af 26. januar 1849 Efter slaveriets ophævelse i 1848 skulle rammerne for den tidligere slavegjorte befolknings

Læs mere

TIDSSKRIFT FOH UDGIVET DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB. REDlGlmET H. HERTEL KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG. TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE

TIDSSKRIFT FOH UDGIVET DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB. REDlGlmET H. HERTEL KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG. TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE TIDSSKRIFT FOH LANDØKONOMI UDGIVET AF DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB REDlGlmET AF H. HERTEL 1907 KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE (AXEL SJMMELKIÆR) 1907 455 Planteavlen

Læs mere

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Ark No 1/1884 Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Arbejdernes Sygekasse Forening for Størstedelen kun af mindre bemidlede Folk, saasom Daglejere, Arbejdsmænd, Haandværkssvende,

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift.

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift. Ark No 43/1879. Regnskab over Indtægter og Udgifter ved Vejle Borger - (tidligere Frie -) Skoles Børne- Bibliothek for 1876-77. 1876 Januar Indtægt Modtaget af Kæmnerkassen I alt Indtægt Kr Kr 40 Ø 40

Læs mere

Forblad. Murmaterialernes tilbringning og benyttelsen af murmaskinen. Tidsskrifter. Architekten, 2 jan 1904

Forblad. Murmaterialernes tilbringning og benyttelsen af murmaskinen. Tidsskrifter. Architekten, 2 jan 1904 Forblad Murmaterialernes tilbringning og benyttelsen af murmaskinen - Tidsskrifter Architekten, 2 jan 1904 1904 MURMA TERIALIERNES TILBRINGNING OG BENYTTELSEN AF MUREMASKINEN. Om dette Emne har Murermester

Læs mere

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet.

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet. I Henhold til den ny Skoleplan skal Skoleudvalget tillade sig at fremkomme med følgende Forslag til Ordning af Skolevæsenets Timelærere og Timelærerinder. 1) at Madamme Neuchs og Jomfruerne Fischer entlediges

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 493-1937) Originalt emne Fagforeninger Foreninger Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 20. august 1937 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

UDGIVET AF DET STATISTISKE BUREAU. KJOBENHAVN STfiT-C-^T^KE DANMARK

UDGIVET AF DET STATISTISKE BUREAU. KJOBENHAVN STfiT-C-^T^KE DANMARK STATISTISKE MEDDELELSER, TOLVTE BIND. UDGIVET AF DET STATISTISKE BUREAU. KJOBENHAVN. BIANCO LUNOS BOGTRTKKERI, 1875. DET STfiT-C-^T^KE DANMARK V. Soldaternes Skrive- og Læsefærdighed. 232 Efter Opfordring

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Om Mellemoligocænets Udbredelse

Om Mellemoligocænets Udbredelse Om Mellemoligocænets Udbredelse i Jylland. Af J. P. J. RAVN. ED Opdagelsen af ny forsteningsførende Lokaliteter Vi Jylland øges stadig vort Kendskab til Tertiærformationens forskellige Underetagers Udbredelse

Læs mere

"PRØVER MED BRÆNDTORVMASKINER

PRØVER MED BRÆNDTORVMASKINER "PRØVER MED BRÆNDTORVMASKNER lndledende bemerkninger. henhold til programmet_ for Norges J ubilæumsutstilling 9 r 4 skulde de brændtorvmaskiner, som ønskedes utstillet og bedømt, underkastes en prøve og

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere