Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010"

Transkript

1 Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: Marts 2010 Året 2009 har været præget af en historisk tilbagegang i vores branche, med det resultat at hovedparten af branchens virksomheder har måtte reducere i deres medarbejderstab. Vi har igennem året oplevet, at der blev opsagt medarbejdere på de fleste af landets tegnestuer i en skala, som vi heldigvis sjældent oplever i byggebranchen. Vi ved, at det også har betydet, at flere af vores medlemmer er blevet arbejdsledige. Vi kan kun håbe på at regeringens planer om at igangsætte store anlægsinvesteringer samt byggeprojekter vil vende udviklingen i beskæftigelsen i løbet af det kommende år. Bestyrelsen har været bekymret for, om der ville være en tilstrækkelig tilslutning til vore kurser her i nedgangs tiderne. Men vi har med glæde kunne konstatere, at der har været en god tilslutning til vore kurser, uddannelser og arrangementer, som foreningen har udbudt i årets løb. Vi håber, at denne tendens vil fortsætte i det kommende år. Vi fra bestyrelsens side vil gøre vores til at gøre tilbudene aktuelle og interessante, og vi er som i de foregående år meget interesseret i at modtage forslag fra medlemmerne på kommende gå hjem møder og kurser. Beskæftigelse Aktivitetsniveau Som nævnt ovenfor er situationen på arbejdspladserne stadig særdeles alvorlig, byggemarkedet er nærmest gået i stå, og de tiltag regeringen har planer om at iværksætte, er endnu ikke slået igennem. Arbejdsløsheden blandt de nyuddannede akademikere er historisk høj, og da der ikke er noget job at finde, risikerer vi, at tabe en eller flere årgange, hvilket er særdeles kritisk for vor branche. Samtidig med den manglende arbejdsmængde, konkurrerer virksomhederne så voldsomt for at få opgaverne, at de tilbudte honorar procenter er latterligt lave. Dette kan bevirke, at nogle virksomheder får vanskeligt ved at overleve på længere sigt. Flere af vore medlemmer er i opsagte stillinger, men vi kan trods alt glæde os over, at byggeøkonomer typisk tilhører kernemedarbejderne og de, som er blevet opsagt, forhåbentligt relativt nemt kan komme i arbejde igen. Byggeøkonomen er stadig en efterspurgt ressource. Det er med stor glæde, at vi trods de dårlige tider har haft en så stor tilmelding til vores grunduddannelse Byggeøkonomuddannelsen, at vi har kunne påbegynde et kursus i København. Ligeledes er det med stor glæde at vores Projektlederuddannelse har tilslutning så vi har kunne afholde kurset 2 gange årligt. Det er også med en vis stolthed, at uddannelsen har fået en god modtagelse udenfor vor branche. Side 1 af 7

2 Det er som i de foregående år er det bestyrelsens opfattelse, at vi i 2009 har fastholdt et højt fagligt niveau på vores grunduddannelse, som vi til stadighed trimmer og forsøger at optimere, så det lever op til vores og de studerendes forventninger. Vi har tilstræbt at holde et højt kvalitetsniveau på de øvrige kurser og medlemsmøder, og vi tilstræber at sammensætte disse efter medlemmernes ønske, så der er en variation mellem faglige og sociale arrangementer. Bestyrelsen målsætning er, at få et passende antal arrangementer pr. måned f.eks. ét kursus eller ét medlemsmøde, så vi får den aktive forening, vi alle gerne vil have. Foreningspolitik Bestyrelsen har på to bestyrelsesseminarer bl.a. drøftet foreningens politik og holdninger. Specielt har vi drøftet niveau og indhold i vores Byggeøkonomuddannelse, således at uddannelsen opdateres i forhold til de krav der stilles på arbejdsmarkedet. Vi har haft fokus på, hvor der er behov for forbedringer og justeringer i uddannelsen og undervisningsmaterialet i relation til de tilbagemeldinger, vi har fået fra deltagerne i de seneste uddannelsesforløb. Vores lejlighed i Berlin er stadig velbesøgt og vi kan se, at mange er så glade for lejligheden at de vender tilbage dertil. Samtidig er der så stor tilfredshed med den, det ser ud til at brugerne af lejligheden passer på den som det var deres egen, hvad det jo også er. Vi foretager et par vedligeholdes besøg ca. to gange om året, så lejligheden altid er pæn og i orden. Vi vil opfordre brugerne af lejligheden til at skrive i gæstebogen, om de gode oplevelser man har haft i Berlin så som anbefalingsværdige restauranter, eller nogle gode ture man har haft under besøget. Bogen er tiltænkt til at give inspiration til de næste besøgende. For at økonomien på lejligheden skal være neutral, har bestyrelsen besluttet at forhøje legen af lejligheden i Berlin med et mindre beløb, hvilket vil fremgå at hjemmesiden. Vi vil ikke undlade at gøre opmærksom på, den aftale vi har indgået med RICS Europa om at medlemmer af Danske Byggeøkonomer kan få direkte adgang til at blive optaget i RICS. Dette er en enestående aftale, den eneste af sin art i verden, og bestyrelsen håber på, at vores medlemmer vil benytte sig af dette tilbud. Man kan læse meget mere om reglerne om optagelsen på vores hjemmeside. BESTYRELSESAKTIVITETER: Konstituering Ved sidste års generalforsamling blev Flemming Hansen, Troels Sune Jakobsen valgt ind i bestyrelsen som nye medlemmer. Flemming havde hidtil været suppleant. Som ny suppleant for bestyrelsen blev Birgitte Andreasen valgt ind. Efter generalforsamlingen på første bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således: Formand, John Christensen Næstformand, Peder Walsøe Pedersen Side 2 af 7

3 Kasserer, Anne Lene Jørgensen Flemming Hansen Troels Sune Jakobsen Suppleant, Birgitte Andreasen Ansvarsområder Samtidig med konstitueringen blev hovedansvarsområder for de enkelte bestyrelsesmedlemmer fordelt som følger: John Christensen: Vedtægter, CEEC, RICS Peder Walsøe Pedersen: Byggeøkonomuddannelsen Anne Lene Jørgensen: Økonomi Flemming Hansen: Kurser Troels Sune Jakobsen: Kurser Kalinka Stapput: Projektlederuddannelsen Bestyrelsesmøder Bestyrelsesseminarer Bestyrelsen har i det forgangne forenings år afholdt 10 bestyrelsesmøder, hvor løbende sager generelt er blevet behandlet i henhold til foreningens vedtægter og bestyrelsens forretningsorden. Bestyrelsen har i det forgangne foreningsår afholdt 2 bestyrelsesseminarer, et i foråret og et i efteråret Formålet med disse bestyrelsesseminarer var at lægge en strategi for de overordnede problemstillinger og holdningsmæssige forhold, som ofte fylder meget på bestyrelsesmøder. Strategi og politik for Danske Byggeøkonomer er den fælles overskrift for emner som: Eksisterende og nye uddannelser Økonomi, regnskab / budget Samarbejde med AA Internationale forhold generelt Medlemsaktiviteter Foreningens vedtægter Foreningens uddannelser Foreningens økonomi Samarbejde med RICS Disse seminarer blev som ovennævnt beskrevet, hovedsaligt anvendt til at diskutere og planlægge en strategi for det fremtidige indhold af vores uddannelse. Det er et emne vi vil foreslå, at den kommende bestyrelse genoptager på det førstkommende seminar. Andre møder / opgaver Ud over ovennævnte bestyrelsesmøder og seminarer, har der været afholdt mere eller mindre formelle møder, hvor et eller flere bestyrelsesmedlemmer samtidig har deltaget, eller hvor bestyrelsesmedlemmer har arbejdet med foreningens daglige administrative opgaver og drift herunder kontakt med medlemmer. Som eksempler herpå kan nævnes: Møder med DAC (samarbejde) Møder med AA, (samarbejde, aftaler). Møder med kursusleder, (aftaler, budgetter, planlægning). Møder med sekretariatet / faglig sekretær. Møder med kursister (evaluering) Møder med internationale samarbejdspartnere Side 3 af 7

4 Møder med revisor Møder med advokat Diverse korrespondance med medlemmer Forberedelse af CEEC møder Møder med RICS Vurdering af nye kursister Vurdering af medlemsansøgninger Kursusåbninger Kursusevalueringer Kursusafslutninger Deltagelse i faglige konferencer, høringer, receptioner m.v. Repræsentation Bestyrelsesmedlemmer har enkeltvis deltaget som repræsentant for Danske Byggeøkonomer i en række debatmøder, temamøder, konferencer og kurser m.v., hvor foreningen direkte er blevet inviteret, eller hvor emnet har haft særlig relation til foreningens interesseområder. UDDANNELSESAKTIVITETER: Byggeøkonomuddannelse Igen i år har vi med glæde kunne konstatere at interessen for vor Byggeøkonomuddannelse har været så stor, at vi har kunne påbegynde et uddannelseshold i København. Den 26. marts 2009 er der afslutning i København Peder Walsøe Pedersen og John Christensen forestår evalueringen. Kursets praktiske gennemførelse er som i de foregående år overdraget AA. Fremtidige Byggeøkonomkurser Der er planlagt uddannelseshold i både København og Århus i Vi har allerede fået så mange tilkendegivelser, at vi forventer at kunne påbegynde kurset i København og vi håber på at tilslutningen bliver så stor at vi også kan afholde uddannelsen i Århus, med opstart i august og september KURSUS- / MØDEAKTIVITETER Generel aktivitet Det har som i det foregående år, været bestyrelsens strategi at tilbyde et stort antal medlemsarrangementer på et højt niveau. Vi har prøvet at tilbyde en bred vifte af kurser, det er desværre ikke alle hvortil der har været en tilstrækkelig tilslutning, hvilket har bevirket at vi desværre har måtte aflyse arrangementet, men som tidligere nævnt, kan vi se en fremgang i tilslutningen til vore arrangementer. Der har der været afholdt en række medlemsarrangementer med forskelligt indhold, som det summarisk fremgår af det efterfølgende. Medlemsopbakning Som i de forrige år opfordrer bestyrelsen medlemmerne til at komme med forslag til emner på møder og kurser. Side 4 af 7

5 Medlemsmøder Den 14. Januar 2009 Nytårskur Den 23. April 2009 Rundvisning i musikkonservatoriet Den 30. April 2009 Netværksmøde for projektledere Den 15. Juni 2009 Netværksmøde for projektledere Den 15. Juni 2009 Hold fast i dig selv København Den 15. September Kalkulation. København Den 20. Oktober 2009 Kalkulation. Århus Den 26. November 2009 Rundvisning i DRs koncerthus Den 7 december 2009 julearrangement m. konflikthåndtering Århus Den 4. Februar 2010 Julearrangement m konflikthåndtering København Den 17. December 2008 Ølsmagning i København Den 14. Januar 2009 Nytårskur innovation Kurser Den 2. April 2009 Totaløkonomi. København Den 5, maj 2009 Totaløkonomi. Århus Den 25. Maj 2009 EU udbud. København Den 4.. juni 2009 EU udbud. Århus Den 22. Juni 2009 Kvalitetssikring. København Den 24. Juni 2009 Kvalitetssikring. Århus Den 31. August 2009 Konflikthåndtering. Århus Den 1. September 2009 Konflikthåndtering. København Den 9. September 2009 Projektlederuddannelse hold 3. København Den 12. November 2009 Læs effektivt København Den 17. November 2009 Kalkulation Århus Den 22. November 2009 Kalkulation København Den 26. November 2009 Læs effektivt Århus Den 24. Februar 2010 Projektlederuddannelse hold 4 PLANLAGTE KURSER OG MEDLEMSMØDER i foråret 2010 Den 22. marts 2010 afholdes nytårskuren Side 5 af 7

6 Brush up kursus Facilities management. København og Århus Brush up kursus Byggejura. Århus og København. Brush up kursus Konflikthåndtering. København og Århus. Brush up kursus Kalkulation. København og Århus. Brush up kursus Anvendt bæredygtighed. København og Århus Rundvisning i Roskilde Domkirke. Annoncering/IT Alle afviklede arrangementer er blevet annonceret ved udsendelse af direkte s til medlemmerne og i forbindelse med udsendelse af vores nyhedsbreve. Jeg vil benytte lejligheden til at henlede opmærksomheden på foreningens hjemmeside hvor man hurtigt kan komme i onlinekontakt med de øvrige medlemmer, medlemsvirksomhederne og bestyrelsen samt holde sig orienteret om foreningens aktiviteter. Der modtages meget gerne kommentarer og forslag til fremtidigt indhold, herunder links. Bestyrelsen finder den elektroniske informationsudveksling absolut vigtigt og ser gerne denne opprioriteret fremover. Bestyrelsen anser det ligeledes for meget vigtigt at være i løbende dialog med medlemmerne, og håber at medlemmerne vil benytte denne online kommunikation. Gratisprincip Bortset fra kurser har samtlige øvrige arrangementer været afviklet som gratis medlemsarrangementer, dvs. at udgifter til indlægsholdere, lokaleleje, fortæring og praktisk tilrettelægning er afholdt af foreningens midler. Udover gratis princippet har der ved de afholdte kurser været givet en klækkelig rabat til foreningens medlemmer, i overensstemmelse med forenings politik. MEDLEMSFORHOLD: Medlemsstatus Medlemstallet for foreningen var pr. 1. marts medlemmer. Der har været 33 indmeldelser, Medlemstallet pr. 1. Marts 2010 er 286. Medlemskartotek Vores medlemskartotek, som er at finde på foreningens hjemmeside, bliver til stadighed ajourført sammen med vores hjemmeside. Side 6 af 7

7 MEDLEMSAKTIVITETER: Aktivitetskalender Foreningens aktiviteter kan ses på Aktivitetskalender på foreningens hjemmeside. Det er muligt med dette værktøj, at planlægge sine personlige eller virksomhedsmæssige efteruddannelser et godt stykke ud i fremtiden. SEKRETARIATSFORHOLD: Administration Administration af foreningens økonomi sker i samarbejde med AA s bogholderi, hvilket fungerer tilfredsstillende. Den daglige kontakt hos AA varetages af Bodil Krohn Hansen som også er sekretær på foreningens byggeøkonomuddannelse, et samarbejde vi er meget glade for. Mødelokaler Faglig sekretær Alle bestyrelsesmøder i det forgangne år har været henlagt til private lokaler uden udgift for foreningen, hvilket fortsat skønnes at være muligt, med deraf sparede omkostninger. Foreningens sekretariatsleder Kalinka Stapput der er ansat i foreningen i en fast stilling på 37 timer om ugen, er en stor hjælp i den daglige drift af foreningen som koordinering af uddannelsen, udvikling og planlægning af projektlederuddannelsen og udlejning af lejligheden i Berlin. INTERNATIONALE AKTIVITETER: CEEC - møder DB har i det forgangne år været repræsenteret ved det ene ordinære årlige CEEC-møder i Brusseles april John Christensen vil orientere herom på generalforsamlingen. ØKONOMI: Foreningens økonomi fremgår af vedlagte regnskab. p.v. Bestyrelsen for Danske Byggeøkonomer John Christensen (formand) Side 7 af 7

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 Center for Konfliktløsning. Nørrebrogade 32, 2200 n. tlf: 35200550 Layout: Sofie Myschetzky Forside fotos fra venstre: 1, 2 og 5: Torben Ulrik Nissen.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012 DemensKoordinatorer i DanmarK Beretning 8. september 2011 1. september 2012 Demenskoordinatorerne i Danmark bidrager til at tegne linjerne for fremtidens pleje og omsorg for mennesker med demenssyg- domme

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juli/august 2006 Årgang 12 Nummer 7/8 Ny direktør i DOF Side 5 Ole Vig interview Side 6 Sommerkursus- reportage Side 11 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening Årsberetning 2010 Polyteknisk Forening 5. april 2011 Indhold 1 Forord 9 2 Organisationen 10 2.1 Bestyrelsen............................. 10 2.1.1 Formand.......................... 10 2.1.2 Næstformand........................

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

Forord. Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Konstruktørforeningens beretning 2008-2010

Forord. Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Konstruktørforeningens beretning 2008-2010 Konstruktørforeningens beretning 2008-2010 Forord Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Klimaminister, Lykke Friis Sådan skrev klimaminister Lykke Friis til Konstruktørforeningen

Læs mere

Side 1 af 16. Sindslidende førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet. Statusrapport pr. 31.12.2012. Job-banken.nu, Nygade 4, Herning

Side 1 af 16. Sindslidende førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet. Statusrapport pr. 31.12.2012. Job-banken.nu, Nygade 4, Herning Statusrapport pr. 31.12.2012 Job-banken.nu Nygade 4 7400 Herning T: 9722 3064 Email: bj@job-banken.nu Websted: www.job-banken.nu CVR nr.: 27632742 Dato for oprettelse af organisation d. 30. 06. 2003 Side

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider Beretning 2004-2005 Resume Indledning: Også i 2004-2005 har Konstruktørforeningens arbejde været præget af forandringsvilje. En af milepælene er det forslag, som bestyrelsen sætter til debat og efterfølgende

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede

Læs mere