Forretningsorden for MpA-udvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsorden for MpA-udvalget"

Transkript

1 Dokument 0 Forretningsorden for MpA-udvalget Oprettet: Revideret: Afsnit Beskrivelse Kommentarer Grundlag Udvalget er nedsat og valgt i overensstemmelse med DFIF s vedtægter 17. På førstkommende møde konstituerer udvalget sig med en næstformand. Udvalgets virksomhed er beskrevet i Retningslinier for MpA-udvalget - se dokument 002. Ændringer til Retningslinier for MpA-udvalget skal indstilles til og godkendes af forbundsstyrelsen. Udvalget består af Formand Kurt Petersen, Næstformand Carsten Pedersen - der er foreningsformand, Udvalgsmedlem Hans Thomsen - der er kredsformand, Udvalgsmedlem Bjarne Thisgaard der er virksomhedsleder og foreningsformand. Udvalget refererer til styrelsen. Formanden har den daglige kontakt til afdelingslederen og kan disponere på udvalgets vegne mellem møderne. Herudover er følgende tilknyttet udvalget Tilforordnet for Forbundsstyrelsen er Ragna Knudsen. Den tilforordnede, der har møde- og taleret, får tilsendt dagsorden med bilag. Udvalget er ansvarlig for at trufne beslutninger gennemføres og opgaveoversigten vedligeholdes - Kurt Petersen, økonomi, herunder budget, prognoser, økonomirapport til Styrelsen, regnskab og opfølgning - Hans Thomsen, foreninger og MpA ambassadører - Carsten Pedersen. arbejdspladser og Sundhedscertificering Bjarne Thisgaard. Møder i udvalget Udvalgets møder fastlægges senest i december for det kommende år, iht. mødeplan. Ved yderligere behov for mødevirksomhed indkalder formanden. I påkrævede tilfælde kan udvalget indkaldes med kort varsel, eller der afholdes telefonmøde. Mødedeltagere I møderne deltager udvalget, afdelingslederen, Styrelsens tilforordnede og særligt indbudte, herunder medarbejdere. Kurt Petersen Side 1/

2 Mødeindkaldelse Mødeindkaldelse med dagsorden og relevante bilag udsendes senest 5 dage før mødets afholdelse, og så vidt muligt i elektronisk form. På dagsordenen angives om det enkelte punkt er til beslutning, til drøftelse eller til orientering. Sager til beslutning skal være motiveret og dokumenteret, med en indstilling til udvalget. På dagsordenen er der altid 4 faste punkter: Økonomi, Orientering fra formand, afdelingsleder og Styrelsen. Ved mødets start kan den udsendte dagsorden suppleres, såfremt udvalget accepterer dette. Bilag skal være dateret med angivelse af forfatter eller kilde og dagsordenpunkt. Mødet forberedes af formanden i samarbejde med afdelingslederen. Mødeledelse Møderne ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Såfremt der ikke kan opnås konsensus i sager der kræver beslutning, så afgøres sagen ved almindelig stemmeflerhed. Det er kun udvalgsmedlemmer der kan afgive stemme. - Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Udvalget er beslutningsdygtigt, når 3 medlemmer inkl. formanden er til stede. Mødereferater Referent på møderne er afdelingslederen og i dennes fravær formanden. Referater godkendes af mødedeltagerne inden offentliggørelse. Godkendte referater mailes til udvalget, senest 2 uger efter mødets afholdelse, og offentliggøres på hjemmesiden under ForeningsNet. Visionsmøde Der afholdes et visionsmøde i 1. kvartal, med deltagelse af udvalget, afdelingslederen, den tilforordnede og afdelingens fastansatte medarbejdere. Herudover kan øvrige ansatte og indbudte gæster deltage, når udvalget finder det betimeligt. Attestation: Attestation af relevante indtægts- og udgiftsbilag, foretages af afdelingslederen iht. administrativ praksis på forbundskontoret. Godkendt: Godkendt af MpA-udvalget den 28. september2007. Kurt Petersen Side 2/

3 Dokument 002 Retningslinier for MpA-udvalget Oprettet: Revideret: Afsnit Beskrivelse Kommentarer Målsætning - sikre at: Forbundets formålsparagraf efterleves. Forbundsstyrelsens mål og indsatsområder udvikles og implementeres. Forbundets forventninger til udvikling, omsætning, synlighed, service og kvalitet opfyldes. Der udvikles nye forretningsområder, services, og produkter, herunder kampagner og koncepter. MpA drives som en økonomisk enhed, indenfor aftalte retningslinier. Overordnede styringsredskaber MpAs overordnede styringsredskaber er beskrevet i dokumentmappen: Forretningsorden for udvalget - dokument 0. Retningslinier for udvalget - dokument 002. Vision og målgruppe - dokument 003. Målsætninger - dokument 004. Mål og delmål - dokument 005. Styringsredskaberne vedligeholdes en gang om året på visionsmødet, eller efter behov. Herudover indeholder dokumentmappen bl.a. organisationsoversigt, prisstrategi, forretningsområder, produktpositionering, produktpaletten, produktbeskrivelser og dialogen med foreningerne. Ansvar Udvalget har ansvar for at: MpAs overordnede styringsredskaber efterleves. MpAs virksomhed overholder økonomiske aftaler. At budgettet overvåges og revurderes hvert kvartal, med evt. korrigerende handlinger. Udvalget er også ansvarlig for, at det godkendte budget overholder de af forbundsstyrelsen fastsatte regler. Udvalgets opgaver Orienterer om og koordinerer sine aktiviteter med relevante organer. Er MpA-afdelingens sparringspartner. Udvikler og vedligeholder de overordnede styringsredskaber. Indstiller motiveret budgetforslag til forbundsstyrelsen for endelig godkendelse - senest den 1. juli. Udvalget administrerer gennem bundliniestyring og kan frit operere indenfor budgettet i 2007, 2008 og Overvåger løbende budgettet ved en kritisk vurdering af balance og status, samt foretager korrigerende handlinger. Kurt Petersen Side 3/

4 Udarbejder efter hvert kvartal en prognose for den resterende del af året, samt en økonomirapport til Styrelsen. Koordinerer produktudbud med I&M, således at der ikke opstår intern konkurrence. Sikre en effektiv markedsføring i samarbejde med Kommunikationsafdelingen, herunder markedsføringsstrategi og handleplaner. Sikrer, at MpAs aktiviteter og udvikling tilgodeser og understøtter forbundets øvrige aktiviteter. Repræsenterer DFIF ved møder i nationale og internationale udvalg på foranledning af forbundsstyrelsen, herunder Vi Cykler Til Arbejde (VCTA). Organisatorisk indplacering Reference: Forbundsstyrelsen. Konstituering Udvalget konstituerer sig med næstformand. Møder Udvalget afholder følgende møder: Et årligt visionsmøde. 4-6 ordinære møder fordelt over året. Telefonmøder mellem de ordinære møder efter behov. Et årligt møde med forbundsstyrelsen i 3. kvartal, hvor budget, mål og fokusområder drøftes. Herudover afholdes der møder efter behov eller udvalget kan pålægges opgaver, som hjemmearbejde. Beføjelser og kompetencer Beføjelser kan dække over mange begreber så som: Pligter, rettigheder, ansvar, beslutningskompetence(godkende, fastsætte, kan nedsætte, påse, træffe afgørelser, anvise, fordele og bestemme) og udtalelsesret (høring, indstille, forlægge og stille forslag). De faste udvalgs beføjelser er beskrevet i 1. DFIF s vedtægter. 2. På forbundets hjemmeside under titlerne: Dansk Firmaidrætsforbund. DFIF s organisation. Formål, vision, indsatsområder og roller. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament. Udvalgets beføjelser er beskrevet i 1. Forretningsorden for udvalget dok 0. Forretningsorden udarbejdes og godkendes af udvalget. 2. Retningslinier for udvalget dok.002. Retningslinier godkendes af Forbundsstyrelsen. Kurt Petersen Side 4/

5 Udvalgets kompetencer 1. Varetager overfor repræsentantskabsmødet og Forbundsstyrelsen, den politiske ledelse af MpA, under hensyntagen til de godkendte budgetter, samt beføjelser, ansvars- og kompetenceområder. Den daglige administrative ledelse varetages af afdelingslederen. 2. Formulerer MpA s mission, visioner og formål. 3. Træffer politiske dispositioner der vedrører MpA s virksomhed, hvilket udmønter sig i: Målsætninger, mål og delmål. Politikker, herunder prispolitik. Strategier, herunder prisstrategi og markedsføringsstrategi. Produktudbud, herunder produktpaletten, produktpositionering, udviklingsområder, kampagner og koncepter. Målgrupper, herunder kundesegmenter og kunder. Samarbejdspartnere og samarbejdsaftaler. Forretningsområder og forretningsstrategier, herunder organisering. Analyser og undersøgelser, herunder konkurrent- og kendskabsanalyser, priselasticitet mv. Korrigerende handlinger ifm. budgetopfølgning, herunder resurseoptimering. Større investeringer og leasingaftaler. 4. Delegerer udvalgets ansvar og beføjelser til afdelingslederen. 5. Nedsætter ad hoc grupper, følgegrupper mv. efter behov. 6. Godkender stillingsbeskrivelser, og formanden deltager i ansættelsessamtaler. 7. Sikrer dialogen med ambassadører og foreningerne omkring sundhedsfremme. 8. Sikrer at beslutninger efterleves i ord og handling. 9. Udvalget har beslutningsret, eller i det mindste høringsret, på væsentlige områder der vedrører MpA. Kompetenceudvikling Formanden inddrages i det eksterne netværk for at udvikle sine kompetencer. Motion på Arbejdspladsen /MpA-afdelingen Afdelingen er hjemmehørende på forbundskontoret. Afdelingslederen tilrettelægger de administrative opgaver for MpA-afdelingen, evt. i samråd med MpA-udvalget, herunder mødeplanlægning, dagsorden og referater. Godkendt: Godkendt af forbundsstyrelsen den 19. Januar 2008 Kurt Petersen Side 5/

6 Dokument 003 Vision, mission, formål og målgruppe Oprettet: Revideret: Afsnit Beskrivelse Kommentarer Vision: DFIF/MpA (Motion på Arbejdspladsen), ønsker at blive opfattet som den foretrukne samarbejdspartner i Danmark, hvad angår fremme af sundhed og motion arbejdspladsen. Motion på arbejdspladsen defineres som aktiviteter, der foregår i arbejdstiden, i umiddelbar tilknytning til arbejdstiden og/eller med støtte fra arbejdspladsen. MpA skal opfattes som en uafhængig organisation, som objektivt kan rådgive og igangsætte aktiviteter på danske arbejdspladser Mission/ide: Motivere, analysere og organisere sundhedsfremme på arbejdspladsen, ved anvendelse af motion og andre forebyggende aktiviteter. Formål: At øge medarbejdernes trivsel og velvære både fysisk og psykisk, for at forbedre livskvaliteten. At medvirke til at forebygge sygdomme og arbejdsskader, for at reducere udgiften til sygefravær på den enkelte arbejdsplads. At leve op til vores sociale ansvar, som et landsdækkende idrætsforbund. Målgruppe: Medarbejdere på danske arbejdspladser, hvor der også er fokus på de fysisk inaktive. Kurt Petersen Side 6/

7 Dokument 004 Målsætninger Oprettet: Revideret: Afsnit Beskrivelse Kommentarer MÅLSÆTNINGER relateret til: Sundhedsområdet At alle medarbejdere får dyrket minimum 30 minutters motion hver dag. At sundhed og bedre livskvalitet fremmes på arbejdspladsen. At sygefraværet reduceres på arbejdspladsen. At DFIF/MpA (Motion på Arbejdspladsen) bliver en af de førende udbydere af motion på arbejdspladsen. Succeskriterier At DFIF/MpA er synlige i medierne og opfattes som en dynamisk organisation, der er sit sociale ansvar bevidst. At foreningerne opfatter MpA som samarbejdspartner. At myndighederne opfatter MpA som en seriøs og kompetent samarbejdspartner. At arbejdspladsen opfatter MpA som en relevant udbyder af produkter og serviceydelser, til fremme af sundheden på arbejdspladsen, ved forebyggende aktiviteter. Kvaliteten At produkter og serviceydelser opleves som relevante, og opfylder målgruppens/kundens behov. Samarbejdspartnere I det omfang det er muligt, så indgås bæredygtige partnerskaber - med det formål, at realisere MpA s formulerede målsætninger og mål, samt øge kendskabsgraden til MpA. Private DFIF/MpA skal gennem målrettet produktudvikling arbejde på at tiltrække sig attraktive virksomheder, der på den ene eller anden måde ønsker at engagere sig i sundhedsfremmende tiltag gerne ved økonomiske bidrag. Offentlige DFIF/MpA skal være en naturlig samarbejdspartner for ministerier, styrelser, regioner, kommuner og andre offentlige instanser, når der iværksættes initiativer der relaterer sig til sundhed og motion på arbejdspladsen. DFIF/MpA skal aktivt satse på at indgå i sådanne aktiviteter, i det omfang der kan opnås et positivt økonomisk afkast. Ministerier og styrelser DFIF/MpA skal inddrage ministerier og styrelser som bæredygtige samarbejdspartnere, i form af fælles initiativer og økonomisk støtte - gerne i samarbejde med andre organisationer. Kurt Petersen Side 7/

8 Dokument 005 Mål og delmål Oprettet: Revideret: Afsnit Beskrivelse Kommentarer Mål: Kundeforhold Der etableres en kundedatabase i 2007, baseret på CRM. Systemet giver mulighed for at indsamle og lagre viden om vore kunder, herunder arbejdspladsens størrelse, geografiske placering, købeadfærd, kundebesøg, aftaler m.v. Med udgangspunkt i denne viden iværksættes en proaktiv opfølgning på kunderne, med henblik på gensalg, orientering om nye produkter, informationsformidling m.v. Systemet udbygges løbende til også at omfatte vidensindsamling om vore konkurrenter, interessenter og samarbejdspartnere. Økonomi MpA drives som en økonomisk enhed, indenfor afstukne retningslinier. Målet for den primære drift er: 2008 Et overskud på 5% af omsætningen Et overskud på 10% af omsætningen. Den primære drift baseres på salg af produkter og serviceydelser. (Se organisationsplan under Basisforretning og Koncepter). Tilskud fra eksterne kilder anvendes primært til produktudvikling og/eller igangsætning af nye aktiviteter. (Se organisationsplan under Udvikling). Finansielle kilder, herunder ministerier, styrelser, fonde, legater og puljemidler. Der skal aktivt satses på at opnå tilskud fra eksterne finansielle kilder, men økonomien må ikke baseres herpå. Ekstern finansiering kan evt. søges sammen med relevante samarbejdspartnere se dokument 004. Kurt Petersen Side 8/

9 Dokument 006 Produktpositionering og produkter Oprettet: Rev.: Afsnit Beskrivelse Kommentarer Produktpositionering i markedet for sundhedsfremme Motion MpA produkter Forebyggende Sunde kostkoncepter Massørog fysioordning Helbredende Ergo arbejdsstillinger Sundhed Primære produkter - se blå kasse. MpAs primære produkter er placeret i segmentet forebyggende motion. Sekundære produkter - se gule kasser. MpAs sekundære produkter er placeret i segmentet forebyggende sundhed. Sekundære produkter kan godt have et stort omsætningsvolumen, men udbydes kun i samarbejde med kompetente personer, organisationer og virksomheder der har den fornødne viden, kompetence og gode omdømme/ry. Der indgås samarbejdsaftaler inden produkterne udbydes. Sundhedsfremme - se både de blå og gule kasser. Med andre ord tilbyder MpA produkter, der har til formål at fremme sundheden på arbejdspladsen ved forebyggende aktiviteter. Kun såfremt MpA bliver stillet overfor en stor ordre, hvor kravet er at indsatsen også skal rettes mod de helbredende segmenter, så kan MpA afvige fra ovennævnte strategi, men så vil opgaven blive outsourcet til relevante samarbejdspartnere. Kurt Petersen Side 9/

10 Viden Rådgivning Beslutningstagere på HR-området. Rådgivningen er rettet mod arbejdspladser der ønsker at øge deres viden om forebyggende sundhedstiltag for medarbejderne. Primært sker rådgivningen via mail og ved telefonisk kontakt. Formålet med rådgivningen er at gøre arbejdspladsen interesseret heri, for herefter at følge op med foredrag, sundhedstjek og en sundhedspolitik. Direkte markedsføring til udvalgte beslutningstagere i h.t. markedsføringsplan Mere information: Kontakt Bo Isaksen på telefon Rekvirer produktblade - Ark 1 og 12. Foredrag 02 Beslutningstagere på HR-området. Foredraget har til formål at tilføre arbejdspladsen viden på sundhedsfremmeområdet og give gode råd og argumenter til at beskæftige sig hermed, herunder: Færre sygedage. Øget trivsel og velvære, der forbedrer arbejds- og ydeevne. Udvikling af nye netværk og sammenhold blandt de ansatte på tværs af afdelinger, status og køn. Færre arbejdsbetingede lidelser i bevægeapparatet. Mindre stress. Direkte markedsføring til udvalgte beslutningstagere i h.t. markedsføringsplan Mere information: Rekvirer produktblad - Ark 5 og 7. Sundhedstjek 03 Beslutningstagere på HR-området. BASIS produkt: Kortlægger medarbejderens sundhedstilstand og vurderer behovet for sundhedsfremmende tiltag. Produktet indeholder fysiologiske målinger af blodtryk, fedtprocent, kolesterol og kondition, samt en kort individuel vejledning om kost, motion og livsstil. Ledelsen kan få udarbejdet en anonym rapport og handleplan, Kurt Petersen Side 10/

11 med opsamling og konklusion på testresultater, til det videre sundhedsarbejde. Varighed ca. 30 min pr. medarbejder. UDVIDET produkt: Kortlægger medarbejderens sundhed, livsstil, kost- og motionsvaner, samt ønsker og behov for sundhedsfremmende tiltag. Det udvidede produkt består af basisproduktet suppleret med en elektronisk spørgeskemaundersøgelse af selvvurderet sundhed, ønsker og behov for motion, samt andre faktorer der påvirker medarbejderens sundhedstilstand, velvære og trivsel. Ledelsen kan få udarbejdet en udvidet rapport og handleplan, med opsamling og konklusion på spørgeskemaundersøgelsen, til det videre sundhedsarbejde. Varighed ca. 35 min. pr. medarbejder. Direkte markedsføring til udvalgte beslutningstagere i h.t. markedsføringsplan Mere information: Rekvirer produktblad - Ark 11. Personlig sundhedsprofil 04 Beslutningstagere på HR-området. Sundhedsprofil: Kortlægger medarbejderens sundhed, trivsel og arbejdsmiljø, samt ønsker og behov for sundhedsfremmende tiltag. Der udarbejdes en handleplan for hver medarbejder og en samlet handleplan for arbejdspladsen. Produktet indeholder fysiologiske målinger af blodtryk, fedtprocent, kolesterol og kondition. Herudover gennemføres en ½ times samtale med konsulenten med fokus på medarbejderens motivation for forandring, med udgangspunkt i spørgeskemaet og de fysiologiske målinger. Varighed ca. 1 time pr. medarbejder 05 Sundhedsspørgeskema elektronisk: Kortlægger medarbejderens sundhed, trivsel og arbejdsmiljø, og giver en præcis vurdering af behovet for sundhedsfremmende tiltag. Undersøgelsen foregår elektronisk - besvarelserne sendes automatisk til vores konsulent, der udarbejder en anonym og fortrolig rapport over analyseresultaterne, til rekvirenten. Varighed min. pr. medarbejder. Direkte markedsføring til udvalgte beslutningstagere i h.t. markedsføringsplan Mere information: Rekvirer produktblad - Ark???. Sundhedspolitik Beslutningstagere på HR-området. Kurt Petersen Side 11/

12 Arbejdspladser der er nået til den erkendelse at sundhedsfremmeindsatsen er en ledelsesopgave, der bidrager til medarbejdernes trivsel, kan få udarbejdet og implementeret en motions- og sundhedspolitik i lighed med en ryge- og alkoholpolitik. Målet: Målet er at alle medarbejdere opnår 30 minutters motion hver dag iht. Sundhedsstyrelsen anbefaling. Direkte markedsføring til udvalgte beslutningstagere i h.t. markedsføringsplan Mere information: Rekvirer produktblad - Ark 6. Motion Motionsforløb - servicesalg på timebasis Ledere og HR-ansvarlige. Arbejdspladser, der ønsker at fremme sundheden blandt sine medarbejdere, kan købe den fornødne konsulentbistand og instruktørassistance. Indsatsområder og omfang aftales med rekvirenten, herunder leje af rekvisitter, serviceydelser m.v. Se markedsføringsplan Mere information: Rekvirer produktbladene - Ark 2, 3 og 4. Aktivitetsdage 02 Personaleforeninger, ledere og HR-ansvarlige. Aktivitetsdagen er bygget op omkring idræt, motion og samvær med det formål, at medarbejderne kommer til at kende hinanden endnu bedre, såvel på tværs som vertikalt i organisationen, hvilket medfører et forbedret socialt netværk. Aktivitetsdagene skræddersys efter den enkelte arbejdsplads behov og økonomi, og kan afvikles både ude og inde. Se markedsføringsplan Mere information: Rekvirer produktblad - Ark 8. Teamtræning 03 Personaleforeninger, ledere og HR-ansvarlige. Kurt Petersen Side 12/

13 Teamtræning er en form for udvidet aktivitetsdag, hvor der i aktivitetsvalg er lagt vægt på at forbedre samarbejde, tolerance og kommunikation, samt øge samværet i en gruppe, afdeling eller hele arbejdspladsen. Aktivitetsudbudet er alsidigt og tilrettelægges efter udøvernes formåen, ønsker og behov. Teamtræningen kan foregå ude som inde, over en eller flere dage. Den typiske teamtræning har en varighed af 3-4 timer. MpA leverer rekvisitter, programmer og uddannede instruktører. Se markedsføringsplan Mere information: Rekvirer produktblad - Ark 13. Mailmotion 04 Medarbejdere der er i besiddelse af en PC med Internetopkobling eller har adgang hertil og har tilladelse til at udøve aktiviteten i arbejdstiden eller anvender de indlagte pauser hertil. Fru Jensen kan også anvende tilbudet hjemme. Produktet består af forskellige motionstips, der udsendes hver dag over Internettet til registrerede modtagere. Motionstipsene er vidt forskellige og har til formål at motionere vidt forskellige dele af krop og lemmer for at højne velværen. Se markedsføringsplan Herudover rettes markedsføringen mod reklameafdelinger, for at få aktiviteten finansieret, så den som minimum hviler i sig selv. Mere information: Besøg DFIFs hjemmeside på eller direkte ved Pusterumsaktiviteter 06 Medarbejdere der har tilladelse til at udøve aktiviteten i arbejdstiden eller anvender de indlagte pauser hertil. Fru Jensen kan også anvende tilbudet hjemme. I produktet indgår egenproducerede pusterums CD er, der er udviklet til at motionere medarbejderne til god musik, med det formål at løsne op for de mest udsatte muskelgrupper. Det korte intensive program, på kun 8 minutter, passer perfekt ind i arbejdsdagen, og er en sjov, simpel og rar måde at afbryde hverdagen på - man behøver ingen omklædning. Til cd erne hører forskellige instruktionsplakater og elastikker. Det er muligt at få uddannet egne instruktører eller få en instruktør til opstart af aktiviteten. Speciel indsats for at øge salgsvolumenet. Kurt Petersen Side 13/

14 Mere information: Rekvirer produktbladene 9 og 10. Rekvisitter Rekvisitudlejning MpA-medlemmer og DFIF-foreninger. Rekvisitudlejningen er baseret på et stort antal rekvisitter, der hver især kan medvirke til at motionere, inspirere og underholde medarbejdere i forbindelse med f.eks. aktivitetsdage. Herudover tilbyder MpA udlån af specielle rekvisitter, i en aftalt periode, med det formål at motionere medarbejdere i hverdagen på en alsidig og sjov måde, der ofte udfordrer til interne konkurrencer. Speciel markedsføringsindsats rettet mod MpA-medlemmer. Mere information: Rekvirer produktblad - Ark 14, samt Bilag 1 og 2. Rekvisitten 02 Personaleforeninger, ledere og HR-ansvarlige. Motionsredskaberne opstilles på arbejdspladsen i en aftalt periode, i lighed med kunstudstillinger. Formålet er, at motionere medarbejderne i hverdagen på en alsidig og sjov måde, samt afprøve interessen for motion på arbejdspladsen. De opstillede motionsredskaber anvendes også til at udfordre hinanden på en kollegial måde. Se markedsføringsplan Mere information: Rekvirer produktblad - Ark 14. Koncepter Kampagnen Arbejdspladsen Motionerer Medarbejdere på danske arbejdspladser der ønsker at motionere minimum 30 minutter om dagen. Deltagelse sker sammen med kolleger i hold af 4-16 deltagere. Kampagnen, der afvikles over 3 uger, udbydes i samarbejde med Novo Nordisk og består af diverse motionsaktiviteter, hvilket er efter den enkelte deltagers eget ønske. Motionsaktiviteten registreres i minutter pr. dag for den enkelte Kurt Petersen Side 14/

15 deltager. Der trækkes lod om en rejsepræmie for hele holdet, samt flere mindre præmier. Mål: Det langsigtede mål er, at kampagnen skal være den mest foretrukne motionsbegivenhed, med et deltagerantal på Kampagnen markedsføres iht. separat markedsføringsplan. Udviklingsprojekter Sundhedscertificering Beslutningstagere på HR-området. Sundhedscertificeringen henvender sig til danske arbejdspladser, der ønsker at fremme sundheden ved en målrettet og målbar indsats overfor medarbejderne. Produktet indbefatter: - Rådgivning om sundhedsfremme på arbejdspladsen. - Coaching af arbejdspladsen frem mod målet. - Certificering af arbejdspladsen. For at opnå certificering skal et minimum af point være opnået, herunder obligatoriske krav. - Recertificering af arbejdspladsen de efterfølgende år. Produktet markedsføres iht. separat markedsføringsplan Mailmotion Xxx Mailkost/kostråd Xxx Mailkost/kostråd Under udvikling Ej igangsat 04 Ej igangsat Kurt Petersen Side 15/

16 05 Xxx SATS projekt Projektet rettes mod udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Velværeprodukter Massage Xxx Fysioterapi Xxx Ergoterapi Xxx Ingen tilskud i 2005 Afventer ny beslutning i 2006 Ej igangsat Afventer beslutning i 2006 Ej igangsat Afventer beslutning i 2006 Ej igangsat Afventer beslutning i 2006 Kurt Petersen Side 16/

17 Dokument 007 Organisationsoversigt Oprettet: Revideret: xx-xx-200x Afsnit Beskrivelse Kurt Petersen Side 17/

18 Dokument 008 Følgegruppe Oprettet: Revideret: xx-xx-200x Afsnit Beskrivelse Kommentarer Formål med følgegruppen Følgegruppen har til formål at rådgive og promovere MpA, samt være udvalgets sparringspartner i forhold der relaterer sig til markedet for sundhedsfremme på arbejdspladsen og i særdeleshed den forebyggende motionsindsats. Gruppens profil Gruppen sammensættes af personer der har offentlighedens og mediernes bevågenhed, indflydelse via deres faglige kompetence, samt status og evne til at sælge deres ideer og budskaber til omverdenen på en utraditionel måde. Funktioner Gruppen og gruppens medlemmer kan bl.a. anvendes: - som ambassadører for MpA. - som MpA s talerør og døråbnere til virksomheder og offentlige instanser. - til at pege på problemer og hindringer for den forebyggende sundhedsfremme og i særdeleshed den forebyggende motionsindsats. - til blåstempling af MpA virksomhed. - til at give MpA et imageløft, som den kompetente samarbejdspartner. Økonomi Følgegruppen honoreres ikke, men anvendte omkostninger godtgøres iht. forbundets regler. Hvis et medlem af følgegruppen udfører en specifik opgave for MpA, så kan der selvfølgelig honoreres herfor i forhold til opgavens omfang. Gruppesammensætning og kompetencer: - Bente Klarlund Pedersen, professor og formand for Det nationale råd for folkesundhed. - Bengt Saltin, professorer med speciale omkring motion som sundhedsfremmer. - Gisela Sjøgaard, professor i arbejdsfysiologi på arbejdsmiljøinstituttet (AMI). Står bag vores samarbejde omkring undersøgelsen af effekten af motion på Told&Skat. - Finn Berggren højskoleforstander Gerlev. - Dennis Kristensen, forbundsformand for FOA. - En repræsentant fra LO og Arbejdsgiverorganisationer. Ansvarlig - Ansvarlig for Følgegruppen er MpA-udvalget. Med venlig hilsen Kurt Petersen formand Kurt Petersen Side 18/

19 Dokument 024 Dialogen med foreningerne Oprettet: Revideret: Afsnit Beskrivelse Kommentarer Dialogen Dialogen med foreningerne finder sted i mindre forsamlinger, så som kredsmøder eller ved direkte kontakt til foreningerne, således at der er basis for en 2-vejs kommunikation med aktiv lytning og udveksling af synspunkter - grundlaget for dialogen. - Dialogen gennemføres af Styregruppens medlemmer. - Udbyttet af dialogen nedfældes i en til formålet udarbejdet rapport - se bilag. Rapporten godkendes af kredsformanden og distribueres herefter til de øvrige medlemmer + MpA-gruppen og gennemgås på kommende styregruppemøde. Formål - at informere og involvere foreningerne i MpA virksomhed, under den forudsætning, at der er accept heraf. - at forbedre MpA image. - at opbygge et netværk af lokale ambassadører. Mål - et succesfuldt og konstruktivt samarbejde mellem MpA, firmaidrætsforeningerne og kunder, hvilket er en nødvendighed for at nå MpA mål, delmål og målsætninger. - at foreningerne bakker op om MpA på repræsentantskabsmødet Information Foreningerne vil løbende blive informeret om MpA virksomhed via forbundets hjemmeside, MpA-referater og nyhedsbreve, samt MpA NYT, der er styregruppens officielle informationskilde. MpA NYT vil have et omfang af en A4 side og distribueres elektronisk, minimum 10 gange om året eller efter behov. Image MpA image skal forbedres gennem en større forståelse og kendskab til MpA og MpA produkter, hvilket dialogen blandt andet skal bidrage til. Det skulle gerne bidrage til at rydde den fejlagtige opfattelse af vejen, at MpA virksomhed er en konkurrent til og trussel mod foreningerne, således at der samarbejdes og skabes ejerskab - en vi følelse omkring MpA. Ambassadører Ambassadørnetværket skal bestå af engagerede ledere, der er villig til at promovere MpA, være MpA forlængede arm og observatør i lokalområdet. Herudover må ambassadørerne meget gerne komme med gode ideer og input til MpA. Kurt Petersen Side 19/

20 Honorering Ved arrangementer, hvor MpA rekvirerer instruktører, faglig assistance og anden support, så honoreres den/de aktuelle firmaidrætsforeninger iht. anvendte timer og aftalte takster. Hvordan foreningerne anvender og fordeler honoraret er MpA uvedkommende. Processen Processen er differentieret i relation til: - Samarbejde med Amtskommuner. - Samarbejde med Kommuner. - Samarbejde med større virksomheder. - Indsats i lokalområdet, herunder markedsføring. Kurt Petersen Formand Kurt Petersen Side 20/

21 Dokument 025 MpA ambassadører Oprettet: Revideret: Afsnit Beskrivelse Kommentarer Vision - at MpA respekteres og opfattes som en naturlig del af Dansk Firmaidrætsforbunds virksomhed, og ikke som en konkurrent til foreningerne. - at MpA opfattes som en succes, der fremmer forbundets og foreningernes image og omdømme. Formål - at opbygge et netværk af lokale ambassadører. - at opnå et succesfuldt og konstruktivt samarbejde mellem MpA og firmaidrætsforeningerne, baseret på fælles tillid. - at øge kendskabet til MpA og forbedre MpA s image. - at MpA bliver mere synlig i omverdenen, blandt vore interessenter. Mål At der er etableret et ambassadør-netværk og udpeget en person i hver forening, inden udgangen af Delmål At der er udpeget 50 ambassadører inden udgangen af Opgaver - at informere om MpA s virksomhed, sprede de gode nyheder, historier og succeser. - at involvere foreningerne i MpA virksomhed. - at være kontaktled til MpA-styregruppen og være den forlængede arm til lokalområdet. - at være observatør i lokalområdet, opfange signaler og rapportere til MpA. - at finde potentielle kunder og evt. deltage i kundebesøg. - at komme med gode ideer og input til MpA. Information Formænd og ambassadører vil løbende blive informeret om MpA virksomhed via MpAs Nyhedsbrev, der er udvalgets officielle informationskilde. Herudover vil ambassadørerne løbende blive orienteret om rapporter, analyser, interessante artikler m.v., der beskæftiger sig med motion eller sundhed på arbejdspladsen. Ambassadør-netværk Ambassadørnetværket skal bestå af engagerede ledere, der er villig til at promovere MpA, være MpA forlængede arm og observatør i lokalområdet. Carsten Pedersen Næstformand Kurt Petersen Side 21/

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere