Forretningsorden for MpA-udvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsorden for MpA-udvalget"

Transkript

1 Dokument 0 Forretningsorden for MpA-udvalget Oprettet: Revideret: Afsnit Beskrivelse Kommentarer Grundlag Udvalget er nedsat og valgt i overensstemmelse med DFIF s vedtægter 17. På førstkommende møde konstituerer udvalget sig med en næstformand. Udvalgets virksomhed er beskrevet i Retningslinier for MpA-udvalget - se dokument 002. Ændringer til Retningslinier for MpA-udvalget skal indstilles til og godkendes af forbundsstyrelsen. Udvalget består af Formand Kurt Petersen, Næstformand Carsten Pedersen - der er foreningsformand, Udvalgsmedlem Hans Thomsen - der er kredsformand, Udvalgsmedlem Bjarne Thisgaard der er virksomhedsleder og foreningsformand. Udvalget refererer til styrelsen. Formanden har den daglige kontakt til afdelingslederen og kan disponere på udvalgets vegne mellem møderne. Herudover er følgende tilknyttet udvalget Tilforordnet for Forbundsstyrelsen er Ragna Knudsen. Den tilforordnede, der har møde- og taleret, får tilsendt dagsorden med bilag. Udvalget er ansvarlig for at trufne beslutninger gennemføres og opgaveoversigten vedligeholdes - Kurt Petersen, økonomi, herunder budget, prognoser, økonomirapport til Styrelsen, regnskab og opfølgning - Hans Thomsen, foreninger og MpA ambassadører - Carsten Pedersen. arbejdspladser og Sundhedscertificering Bjarne Thisgaard. Møder i udvalget Udvalgets møder fastlægges senest i december for det kommende år, iht. mødeplan. Ved yderligere behov for mødevirksomhed indkalder formanden. I påkrævede tilfælde kan udvalget indkaldes med kort varsel, eller der afholdes telefonmøde. Mødedeltagere I møderne deltager udvalget, afdelingslederen, Styrelsens tilforordnede og særligt indbudte, herunder medarbejdere. Kurt Petersen Side 1/

2 Mødeindkaldelse Mødeindkaldelse med dagsorden og relevante bilag udsendes senest 5 dage før mødets afholdelse, og så vidt muligt i elektronisk form. På dagsordenen angives om det enkelte punkt er til beslutning, til drøftelse eller til orientering. Sager til beslutning skal være motiveret og dokumenteret, med en indstilling til udvalget. På dagsordenen er der altid 4 faste punkter: Økonomi, Orientering fra formand, afdelingsleder og Styrelsen. Ved mødets start kan den udsendte dagsorden suppleres, såfremt udvalget accepterer dette. Bilag skal være dateret med angivelse af forfatter eller kilde og dagsordenpunkt. Mødet forberedes af formanden i samarbejde med afdelingslederen. Mødeledelse Møderne ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Såfremt der ikke kan opnås konsensus i sager der kræver beslutning, så afgøres sagen ved almindelig stemmeflerhed. Det er kun udvalgsmedlemmer der kan afgive stemme. - Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Udvalget er beslutningsdygtigt, når 3 medlemmer inkl. formanden er til stede. Mødereferater Referent på møderne er afdelingslederen og i dennes fravær formanden. Referater godkendes af mødedeltagerne inden offentliggørelse. Godkendte referater mailes til udvalget, senest 2 uger efter mødets afholdelse, og offentliggøres på hjemmesiden under ForeningsNet. Visionsmøde Der afholdes et visionsmøde i 1. kvartal, med deltagelse af udvalget, afdelingslederen, den tilforordnede og afdelingens fastansatte medarbejdere. Herudover kan øvrige ansatte og indbudte gæster deltage, når udvalget finder det betimeligt. Attestation: Attestation af relevante indtægts- og udgiftsbilag, foretages af afdelingslederen iht. administrativ praksis på forbundskontoret. Godkendt: Godkendt af MpA-udvalget den 28. september2007. Kurt Petersen Side 2/

3 Dokument 002 Retningslinier for MpA-udvalget Oprettet: Revideret: Afsnit Beskrivelse Kommentarer Målsætning - sikre at: Forbundets formålsparagraf efterleves. Forbundsstyrelsens mål og indsatsområder udvikles og implementeres. Forbundets forventninger til udvikling, omsætning, synlighed, service og kvalitet opfyldes. Der udvikles nye forretningsområder, services, og produkter, herunder kampagner og koncepter. MpA drives som en økonomisk enhed, indenfor aftalte retningslinier. Overordnede styringsredskaber MpAs overordnede styringsredskaber er beskrevet i dokumentmappen: Forretningsorden for udvalget - dokument 0. Retningslinier for udvalget - dokument 002. Vision og målgruppe - dokument 003. Målsætninger - dokument 004. Mål og delmål - dokument 005. Styringsredskaberne vedligeholdes en gang om året på visionsmødet, eller efter behov. Herudover indeholder dokumentmappen bl.a. organisationsoversigt, prisstrategi, forretningsområder, produktpositionering, produktpaletten, produktbeskrivelser og dialogen med foreningerne. Ansvar Udvalget har ansvar for at: MpAs overordnede styringsredskaber efterleves. MpAs virksomhed overholder økonomiske aftaler. At budgettet overvåges og revurderes hvert kvartal, med evt. korrigerende handlinger. Udvalget er også ansvarlig for, at det godkendte budget overholder de af forbundsstyrelsen fastsatte regler. Udvalgets opgaver Orienterer om og koordinerer sine aktiviteter med relevante organer. Er MpA-afdelingens sparringspartner. Udvikler og vedligeholder de overordnede styringsredskaber. Indstiller motiveret budgetforslag til forbundsstyrelsen for endelig godkendelse - senest den 1. juli. Udvalget administrerer gennem bundliniestyring og kan frit operere indenfor budgettet i 2007, 2008 og Overvåger løbende budgettet ved en kritisk vurdering af balance og status, samt foretager korrigerende handlinger. Kurt Petersen Side 3/

4 Udarbejder efter hvert kvartal en prognose for den resterende del af året, samt en økonomirapport til Styrelsen. Koordinerer produktudbud med I&M, således at der ikke opstår intern konkurrence. Sikre en effektiv markedsføring i samarbejde med Kommunikationsafdelingen, herunder markedsføringsstrategi og handleplaner. Sikrer, at MpAs aktiviteter og udvikling tilgodeser og understøtter forbundets øvrige aktiviteter. Repræsenterer DFIF ved møder i nationale og internationale udvalg på foranledning af forbundsstyrelsen, herunder Vi Cykler Til Arbejde (VCTA). Organisatorisk indplacering Reference: Forbundsstyrelsen. Konstituering Udvalget konstituerer sig med næstformand. Møder Udvalget afholder følgende møder: Et årligt visionsmøde. 4-6 ordinære møder fordelt over året. Telefonmøder mellem de ordinære møder efter behov. Et årligt møde med forbundsstyrelsen i 3. kvartal, hvor budget, mål og fokusområder drøftes. Herudover afholdes der møder efter behov eller udvalget kan pålægges opgaver, som hjemmearbejde. Beføjelser og kompetencer Beføjelser kan dække over mange begreber så som: Pligter, rettigheder, ansvar, beslutningskompetence(godkende, fastsætte, kan nedsætte, påse, træffe afgørelser, anvise, fordele og bestemme) og udtalelsesret (høring, indstille, forlægge og stille forslag). De faste udvalgs beføjelser er beskrevet i 1. DFIF s vedtægter. 2. På forbundets hjemmeside under titlerne: Dansk Firmaidrætsforbund. DFIF s organisation. Formål, vision, indsatsområder og roller. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament. Udvalgets beføjelser er beskrevet i 1. Forretningsorden for udvalget dok 0. Forretningsorden udarbejdes og godkendes af udvalget. 2. Retningslinier for udvalget dok.002. Retningslinier godkendes af Forbundsstyrelsen. Kurt Petersen Side 4/

5 Udvalgets kompetencer 1. Varetager overfor repræsentantskabsmødet og Forbundsstyrelsen, den politiske ledelse af MpA, under hensyntagen til de godkendte budgetter, samt beføjelser, ansvars- og kompetenceområder. Den daglige administrative ledelse varetages af afdelingslederen. 2. Formulerer MpA s mission, visioner og formål. 3. Træffer politiske dispositioner der vedrører MpA s virksomhed, hvilket udmønter sig i: Målsætninger, mål og delmål. Politikker, herunder prispolitik. Strategier, herunder prisstrategi og markedsføringsstrategi. Produktudbud, herunder produktpaletten, produktpositionering, udviklingsområder, kampagner og koncepter. Målgrupper, herunder kundesegmenter og kunder. Samarbejdspartnere og samarbejdsaftaler. Forretningsområder og forretningsstrategier, herunder organisering. Analyser og undersøgelser, herunder konkurrent- og kendskabsanalyser, priselasticitet mv. Korrigerende handlinger ifm. budgetopfølgning, herunder resurseoptimering. Større investeringer og leasingaftaler. 4. Delegerer udvalgets ansvar og beføjelser til afdelingslederen. 5. Nedsætter ad hoc grupper, følgegrupper mv. efter behov. 6. Godkender stillingsbeskrivelser, og formanden deltager i ansættelsessamtaler. 7. Sikrer dialogen med ambassadører og foreningerne omkring sundhedsfremme. 8. Sikrer at beslutninger efterleves i ord og handling. 9. Udvalget har beslutningsret, eller i det mindste høringsret, på væsentlige områder der vedrører MpA. Kompetenceudvikling Formanden inddrages i det eksterne netværk for at udvikle sine kompetencer. Motion på Arbejdspladsen /MpA-afdelingen Afdelingen er hjemmehørende på forbundskontoret. Afdelingslederen tilrettelægger de administrative opgaver for MpA-afdelingen, evt. i samråd med MpA-udvalget, herunder mødeplanlægning, dagsorden og referater. Godkendt: Godkendt af forbundsstyrelsen den 19. Januar 2008 Kurt Petersen Side 5/

6 Dokument 003 Vision, mission, formål og målgruppe Oprettet: Revideret: Afsnit Beskrivelse Kommentarer Vision: DFIF/MpA (Motion på Arbejdspladsen), ønsker at blive opfattet som den foretrukne samarbejdspartner i Danmark, hvad angår fremme af sundhed og motion arbejdspladsen. Motion på arbejdspladsen defineres som aktiviteter, der foregår i arbejdstiden, i umiddelbar tilknytning til arbejdstiden og/eller med støtte fra arbejdspladsen. MpA skal opfattes som en uafhængig organisation, som objektivt kan rådgive og igangsætte aktiviteter på danske arbejdspladser Mission/ide: Motivere, analysere og organisere sundhedsfremme på arbejdspladsen, ved anvendelse af motion og andre forebyggende aktiviteter. Formål: At øge medarbejdernes trivsel og velvære både fysisk og psykisk, for at forbedre livskvaliteten. At medvirke til at forebygge sygdomme og arbejdsskader, for at reducere udgiften til sygefravær på den enkelte arbejdsplads. At leve op til vores sociale ansvar, som et landsdækkende idrætsforbund. Målgruppe: Medarbejdere på danske arbejdspladser, hvor der også er fokus på de fysisk inaktive. Kurt Petersen Side 6/

7 Dokument 004 Målsætninger Oprettet: Revideret: Afsnit Beskrivelse Kommentarer MÅLSÆTNINGER relateret til: Sundhedsområdet At alle medarbejdere får dyrket minimum 30 minutters motion hver dag. At sundhed og bedre livskvalitet fremmes på arbejdspladsen. At sygefraværet reduceres på arbejdspladsen. At DFIF/MpA (Motion på Arbejdspladsen) bliver en af de førende udbydere af motion på arbejdspladsen. Succeskriterier At DFIF/MpA er synlige i medierne og opfattes som en dynamisk organisation, der er sit sociale ansvar bevidst. At foreningerne opfatter MpA som samarbejdspartner. At myndighederne opfatter MpA som en seriøs og kompetent samarbejdspartner. At arbejdspladsen opfatter MpA som en relevant udbyder af produkter og serviceydelser, til fremme af sundheden på arbejdspladsen, ved forebyggende aktiviteter. Kvaliteten At produkter og serviceydelser opleves som relevante, og opfylder målgruppens/kundens behov. Samarbejdspartnere I det omfang det er muligt, så indgås bæredygtige partnerskaber - med det formål, at realisere MpA s formulerede målsætninger og mål, samt øge kendskabsgraden til MpA. Private DFIF/MpA skal gennem målrettet produktudvikling arbejde på at tiltrække sig attraktive virksomheder, der på den ene eller anden måde ønsker at engagere sig i sundhedsfremmende tiltag gerne ved økonomiske bidrag. Offentlige DFIF/MpA skal være en naturlig samarbejdspartner for ministerier, styrelser, regioner, kommuner og andre offentlige instanser, når der iværksættes initiativer der relaterer sig til sundhed og motion på arbejdspladsen. DFIF/MpA skal aktivt satse på at indgå i sådanne aktiviteter, i det omfang der kan opnås et positivt økonomisk afkast. Ministerier og styrelser DFIF/MpA skal inddrage ministerier og styrelser som bæredygtige samarbejdspartnere, i form af fælles initiativer og økonomisk støtte - gerne i samarbejde med andre organisationer. Kurt Petersen Side 7/

8 Dokument 005 Mål og delmål Oprettet: Revideret: Afsnit Beskrivelse Kommentarer Mål: Kundeforhold Der etableres en kundedatabase i 2007, baseret på CRM. Systemet giver mulighed for at indsamle og lagre viden om vore kunder, herunder arbejdspladsens størrelse, geografiske placering, købeadfærd, kundebesøg, aftaler m.v. Med udgangspunkt i denne viden iværksættes en proaktiv opfølgning på kunderne, med henblik på gensalg, orientering om nye produkter, informationsformidling m.v. Systemet udbygges løbende til også at omfatte vidensindsamling om vore konkurrenter, interessenter og samarbejdspartnere. Økonomi MpA drives som en økonomisk enhed, indenfor afstukne retningslinier. Målet for den primære drift er: 2008 Et overskud på 5% af omsætningen Et overskud på 10% af omsætningen. Den primære drift baseres på salg af produkter og serviceydelser. (Se organisationsplan under Basisforretning og Koncepter). Tilskud fra eksterne kilder anvendes primært til produktudvikling og/eller igangsætning af nye aktiviteter. (Se organisationsplan under Udvikling). Finansielle kilder, herunder ministerier, styrelser, fonde, legater og puljemidler. Der skal aktivt satses på at opnå tilskud fra eksterne finansielle kilder, men økonomien må ikke baseres herpå. Ekstern finansiering kan evt. søges sammen med relevante samarbejdspartnere se dokument 004. Kurt Petersen Side 8/

9 Dokument 006 Produktpositionering og produkter Oprettet: Rev.: Afsnit Beskrivelse Kommentarer Produktpositionering i markedet for sundhedsfremme Motion MpA produkter Forebyggende Sunde kostkoncepter Massørog fysioordning Helbredende Ergo arbejdsstillinger Sundhed Primære produkter - se blå kasse. MpAs primære produkter er placeret i segmentet forebyggende motion. Sekundære produkter - se gule kasser. MpAs sekundære produkter er placeret i segmentet forebyggende sundhed. Sekundære produkter kan godt have et stort omsætningsvolumen, men udbydes kun i samarbejde med kompetente personer, organisationer og virksomheder der har den fornødne viden, kompetence og gode omdømme/ry. Der indgås samarbejdsaftaler inden produkterne udbydes. Sundhedsfremme - se både de blå og gule kasser. Med andre ord tilbyder MpA produkter, der har til formål at fremme sundheden på arbejdspladsen ved forebyggende aktiviteter. Kun såfremt MpA bliver stillet overfor en stor ordre, hvor kravet er at indsatsen også skal rettes mod de helbredende segmenter, så kan MpA afvige fra ovennævnte strategi, men så vil opgaven blive outsourcet til relevante samarbejdspartnere. Kurt Petersen Side 9/

10 Viden Rådgivning Beslutningstagere på HR-området. Rådgivningen er rettet mod arbejdspladser der ønsker at øge deres viden om forebyggende sundhedstiltag for medarbejderne. Primært sker rådgivningen via mail og ved telefonisk kontakt. Formålet med rådgivningen er at gøre arbejdspladsen interesseret heri, for herefter at følge op med foredrag, sundhedstjek og en sundhedspolitik. Direkte markedsføring til udvalgte beslutningstagere i h.t. markedsføringsplan Mere information: Kontakt Bo Isaksen på telefon Rekvirer produktblade - Ark 1 og 12. Foredrag 02 Beslutningstagere på HR-området. Foredraget har til formål at tilføre arbejdspladsen viden på sundhedsfremmeområdet og give gode råd og argumenter til at beskæftige sig hermed, herunder: Færre sygedage. Øget trivsel og velvære, der forbedrer arbejds- og ydeevne. Udvikling af nye netværk og sammenhold blandt de ansatte på tværs af afdelinger, status og køn. Færre arbejdsbetingede lidelser i bevægeapparatet. Mindre stress. Direkte markedsføring til udvalgte beslutningstagere i h.t. markedsføringsplan Mere information: Rekvirer produktblad - Ark 5 og 7. Sundhedstjek 03 Beslutningstagere på HR-området. BASIS produkt: Kortlægger medarbejderens sundhedstilstand og vurderer behovet for sundhedsfremmende tiltag. Produktet indeholder fysiologiske målinger af blodtryk, fedtprocent, kolesterol og kondition, samt en kort individuel vejledning om kost, motion og livsstil. Ledelsen kan få udarbejdet en anonym rapport og handleplan, Kurt Petersen Side 10/

11 med opsamling og konklusion på testresultater, til det videre sundhedsarbejde. Varighed ca. 30 min pr. medarbejder. UDVIDET produkt: Kortlægger medarbejderens sundhed, livsstil, kost- og motionsvaner, samt ønsker og behov for sundhedsfremmende tiltag. Det udvidede produkt består af basisproduktet suppleret med en elektronisk spørgeskemaundersøgelse af selvvurderet sundhed, ønsker og behov for motion, samt andre faktorer der påvirker medarbejderens sundhedstilstand, velvære og trivsel. Ledelsen kan få udarbejdet en udvidet rapport og handleplan, med opsamling og konklusion på spørgeskemaundersøgelsen, til det videre sundhedsarbejde. Varighed ca. 35 min. pr. medarbejder. Direkte markedsføring til udvalgte beslutningstagere i h.t. markedsføringsplan Mere information: Rekvirer produktblad - Ark 11. Personlig sundhedsprofil 04 Beslutningstagere på HR-området. Sundhedsprofil: Kortlægger medarbejderens sundhed, trivsel og arbejdsmiljø, samt ønsker og behov for sundhedsfremmende tiltag. Der udarbejdes en handleplan for hver medarbejder og en samlet handleplan for arbejdspladsen. Produktet indeholder fysiologiske målinger af blodtryk, fedtprocent, kolesterol og kondition. Herudover gennemføres en ½ times samtale med konsulenten med fokus på medarbejderens motivation for forandring, med udgangspunkt i spørgeskemaet og de fysiologiske målinger. Varighed ca. 1 time pr. medarbejder 05 Sundhedsspørgeskema elektronisk: Kortlægger medarbejderens sundhed, trivsel og arbejdsmiljø, og giver en præcis vurdering af behovet for sundhedsfremmende tiltag. Undersøgelsen foregår elektronisk - besvarelserne sendes automatisk til vores konsulent, der udarbejder en anonym og fortrolig rapport over analyseresultaterne, til rekvirenten. Varighed min. pr. medarbejder. Direkte markedsføring til udvalgte beslutningstagere i h.t. markedsføringsplan Mere information: Rekvirer produktblad - Ark???. Sundhedspolitik Beslutningstagere på HR-området. Kurt Petersen Side 11/

12 Arbejdspladser der er nået til den erkendelse at sundhedsfremmeindsatsen er en ledelsesopgave, der bidrager til medarbejdernes trivsel, kan få udarbejdet og implementeret en motions- og sundhedspolitik i lighed med en ryge- og alkoholpolitik. Målet: Målet er at alle medarbejdere opnår 30 minutters motion hver dag iht. Sundhedsstyrelsen anbefaling. Direkte markedsføring til udvalgte beslutningstagere i h.t. markedsføringsplan Mere information: Rekvirer produktblad - Ark 6. Motion Motionsforløb - servicesalg på timebasis Ledere og HR-ansvarlige. Arbejdspladser, der ønsker at fremme sundheden blandt sine medarbejdere, kan købe den fornødne konsulentbistand og instruktørassistance. Indsatsområder og omfang aftales med rekvirenten, herunder leje af rekvisitter, serviceydelser m.v. Se markedsføringsplan Mere information: Rekvirer produktbladene - Ark 2, 3 og 4. Aktivitetsdage 02 Personaleforeninger, ledere og HR-ansvarlige. Aktivitetsdagen er bygget op omkring idræt, motion og samvær med det formål, at medarbejderne kommer til at kende hinanden endnu bedre, såvel på tværs som vertikalt i organisationen, hvilket medfører et forbedret socialt netværk. Aktivitetsdagene skræddersys efter den enkelte arbejdsplads behov og økonomi, og kan afvikles både ude og inde. Se markedsføringsplan Mere information: Rekvirer produktblad - Ark 8. Teamtræning 03 Personaleforeninger, ledere og HR-ansvarlige. Kurt Petersen Side 12/

13 Teamtræning er en form for udvidet aktivitetsdag, hvor der i aktivitetsvalg er lagt vægt på at forbedre samarbejde, tolerance og kommunikation, samt øge samværet i en gruppe, afdeling eller hele arbejdspladsen. Aktivitetsudbudet er alsidigt og tilrettelægges efter udøvernes formåen, ønsker og behov. Teamtræningen kan foregå ude som inde, over en eller flere dage. Den typiske teamtræning har en varighed af 3-4 timer. MpA leverer rekvisitter, programmer og uddannede instruktører. Se markedsføringsplan Mere information: Rekvirer produktblad - Ark 13. Mailmotion 04 Medarbejdere der er i besiddelse af en PC med Internetopkobling eller har adgang hertil og har tilladelse til at udøve aktiviteten i arbejdstiden eller anvender de indlagte pauser hertil. Fru Jensen kan også anvende tilbudet hjemme. Produktet består af forskellige motionstips, der udsendes hver dag over Internettet til registrerede modtagere. Motionstipsene er vidt forskellige og har til formål at motionere vidt forskellige dele af krop og lemmer for at højne velværen. Se markedsføringsplan Herudover rettes markedsføringen mod reklameafdelinger, for at få aktiviteten finansieret, så den som minimum hviler i sig selv. Mere information: Besøg DFIFs hjemmeside på eller direkte ved Pusterumsaktiviteter 06 Medarbejdere der har tilladelse til at udøve aktiviteten i arbejdstiden eller anvender de indlagte pauser hertil. Fru Jensen kan også anvende tilbudet hjemme. I produktet indgår egenproducerede pusterums CD er, der er udviklet til at motionere medarbejderne til god musik, med det formål at løsne op for de mest udsatte muskelgrupper. Det korte intensive program, på kun 8 minutter, passer perfekt ind i arbejdsdagen, og er en sjov, simpel og rar måde at afbryde hverdagen på - man behøver ingen omklædning. Til cd erne hører forskellige instruktionsplakater og elastikker. Det er muligt at få uddannet egne instruktører eller få en instruktør til opstart af aktiviteten. Speciel indsats for at øge salgsvolumenet. Kurt Petersen Side 13/

14 Mere information: Rekvirer produktbladene 9 og 10. Rekvisitter Rekvisitudlejning MpA-medlemmer og DFIF-foreninger. Rekvisitudlejningen er baseret på et stort antal rekvisitter, der hver især kan medvirke til at motionere, inspirere og underholde medarbejdere i forbindelse med f.eks. aktivitetsdage. Herudover tilbyder MpA udlån af specielle rekvisitter, i en aftalt periode, med det formål at motionere medarbejdere i hverdagen på en alsidig og sjov måde, der ofte udfordrer til interne konkurrencer. Speciel markedsføringsindsats rettet mod MpA-medlemmer. Mere information: Rekvirer produktblad - Ark 14, samt Bilag 1 og 2. Rekvisitten 02 Personaleforeninger, ledere og HR-ansvarlige. Motionsredskaberne opstilles på arbejdspladsen i en aftalt periode, i lighed med kunstudstillinger. Formålet er, at motionere medarbejderne i hverdagen på en alsidig og sjov måde, samt afprøve interessen for motion på arbejdspladsen. De opstillede motionsredskaber anvendes også til at udfordre hinanden på en kollegial måde. Se markedsføringsplan Mere information: Rekvirer produktblad - Ark 14. Koncepter Kampagnen Arbejdspladsen Motionerer Medarbejdere på danske arbejdspladser der ønsker at motionere minimum 30 minutter om dagen. Deltagelse sker sammen med kolleger i hold af 4-16 deltagere. Kampagnen, der afvikles over 3 uger, udbydes i samarbejde med Novo Nordisk og består af diverse motionsaktiviteter, hvilket er efter den enkelte deltagers eget ønske. Motionsaktiviteten registreres i minutter pr. dag for den enkelte Kurt Petersen Side 14/

15 deltager. Der trækkes lod om en rejsepræmie for hele holdet, samt flere mindre præmier. Mål: Det langsigtede mål er, at kampagnen skal være den mest foretrukne motionsbegivenhed, med et deltagerantal på Kampagnen markedsføres iht. separat markedsføringsplan. Udviklingsprojekter Sundhedscertificering Beslutningstagere på HR-området. Sundhedscertificeringen henvender sig til danske arbejdspladser, der ønsker at fremme sundheden ved en målrettet og målbar indsats overfor medarbejderne. Produktet indbefatter: - Rådgivning om sundhedsfremme på arbejdspladsen. - Coaching af arbejdspladsen frem mod målet. - Certificering af arbejdspladsen. For at opnå certificering skal et minimum af point være opnået, herunder obligatoriske krav. - Recertificering af arbejdspladsen de efterfølgende år. Produktet markedsføres iht. separat markedsføringsplan Mailmotion Xxx Mailkost/kostråd Xxx Mailkost/kostråd Under udvikling Ej igangsat 04 Ej igangsat Kurt Petersen Side 15/

16 05 Xxx SATS projekt Projektet rettes mod udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Velværeprodukter Massage Xxx Fysioterapi Xxx Ergoterapi Xxx Ingen tilskud i 2005 Afventer ny beslutning i 2006 Ej igangsat Afventer beslutning i 2006 Ej igangsat Afventer beslutning i 2006 Ej igangsat Afventer beslutning i 2006 Kurt Petersen Side 16/

17 Dokument 007 Organisationsoversigt Oprettet: Revideret: xx-xx-200x Afsnit Beskrivelse Kurt Petersen Side 17/

18 Dokument 008 Følgegruppe Oprettet: Revideret: xx-xx-200x Afsnit Beskrivelse Kommentarer Formål med følgegruppen Følgegruppen har til formål at rådgive og promovere MpA, samt være udvalgets sparringspartner i forhold der relaterer sig til markedet for sundhedsfremme på arbejdspladsen og i særdeleshed den forebyggende motionsindsats. Gruppens profil Gruppen sammensættes af personer der har offentlighedens og mediernes bevågenhed, indflydelse via deres faglige kompetence, samt status og evne til at sælge deres ideer og budskaber til omverdenen på en utraditionel måde. Funktioner Gruppen og gruppens medlemmer kan bl.a. anvendes: - som ambassadører for MpA. - som MpA s talerør og døråbnere til virksomheder og offentlige instanser. - til at pege på problemer og hindringer for den forebyggende sundhedsfremme og i særdeleshed den forebyggende motionsindsats. - til blåstempling af MpA virksomhed. - til at give MpA et imageløft, som den kompetente samarbejdspartner. Økonomi Følgegruppen honoreres ikke, men anvendte omkostninger godtgøres iht. forbundets regler. Hvis et medlem af følgegruppen udfører en specifik opgave for MpA, så kan der selvfølgelig honoreres herfor i forhold til opgavens omfang. Gruppesammensætning og kompetencer: - Bente Klarlund Pedersen, professor og formand for Det nationale råd for folkesundhed. - Bengt Saltin, professorer med speciale omkring motion som sundhedsfremmer. - Gisela Sjøgaard, professor i arbejdsfysiologi på arbejdsmiljøinstituttet (AMI). Står bag vores samarbejde omkring undersøgelsen af effekten af motion på Told&Skat. - Finn Berggren højskoleforstander Gerlev. - Dennis Kristensen, forbundsformand for FOA. - En repræsentant fra LO og Arbejdsgiverorganisationer. Ansvarlig - Ansvarlig for Følgegruppen er MpA-udvalget. Med venlig hilsen Kurt Petersen formand Kurt Petersen Side 18/

19 Dokument 024 Dialogen med foreningerne Oprettet: Revideret: Afsnit Beskrivelse Kommentarer Dialogen Dialogen med foreningerne finder sted i mindre forsamlinger, så som kredsmøder eller ved direkte kontakt til foreningerne, således at der er basis for en 2-vejs kommunikation med aktiv lytning og udveksling af synspunkter - grundlaget for dialogen. - Dialogen gennemføres af Styregruppens medlemmer. - Udbyttet af dialogen nedfældes i en til formålet udarbejdet rapport - se bilag. Rapporten godkendes af kredsformanden og distribueres herefter til de øvrige medlemmer + MpA-gruppen og gennemgås på kommende styregruppemøde. Formål - at informere og involvere foreningerne i MpA virksomhed, under den forudsætning, at der er accept heraf. - at forbedre MpA image. - at opbygge et netværk af lokale ambassadører. Mål - et succesfuldt og konstruktivt samarbejde mellem MpA, firmaidrætsforeningerne og kunder, hvilket er en nødvendighed for at nå MpA mål, delmål og målsætninger. - at foreningerne bakker op om MpA på repræsentantskabsmødet Information Foreningerne vil løbende blive informeret om MpA virksomhed via forbundets hjemmeside, MpA-referater og nyhedsbreve, samt MpA NYT, der er styregruppens officielle informationskilde. MpA NYT vil have et omfang af en A4 side og distribueres elektronisk, minimum 10 gange om året eller efter behov. Image MpA image skal forbedres gennem en større forståelse og kendskab til MpA og MpA produkter, hvilket dialogen blandt andet skal bidrage til. Det skulle gerne bidrage til at rydde den fejlagtige opfattelse af vejen, at MpA virksomhed er en konkurrent til og trussel mod foreningerne, således at der samarbejdes og skabes ejerskab - en vi følelse omkring MpA. Ambassadører Ambassadørnetværket skal bestå af engagerede ledere, der er villig til at promovere MpA, være MpA forlængede arm og observatør i lokalområdet. Herudover må ambassadørerne meget gerne komme med gode ideer og input til MpA. Kurt Petersen Side 19/

20 Honorering Ved arrangementer, hvor MpA rekvirerer instruktører, faglig assistance og anden support, så honoreres den/de aktuelle firmaidrætsforeninger iht. anvendte timer og aftalte takster. Hvordan foreningerne anvender og fordeler honoraret er MpA uvedkommende. Processen Processen er differentieret i relation til: - Samarbejde med Amtskommuner. - Samarbejde med Kommuner. - Samarbejde med større virksomheder. - Indsats i lokalområdet, herunder markedsføring. Kurt Petersen Formand Kurt Petersen Side 20/

21 Dokument 025 MpA ambassadører Oprettet: Revideret: Afsnit Beskrivelse Kommentarer Vision - at MpA respekteres og opfattes som en naturlig del af Dansk Firmaidrætsforbunds virksomhed, og ikke som en konkurrent til foreningerne. - at MpA opfattes som en succes, der fremmer forbundets og foreningernes image og omdømme. Formål - at opbygge et netværk af lokale ambassadører. - at opnå et succesfuldt og konstruktivt samarbejde mellem MpA og firmaidrætsforeningerne, baseret på fælles tillid. - at øge kendskabet til MpA og forbedre MpA s image. - at MpA bliver mere synlig i omverdenen, blandt vore interessenter. Mål At der er etableret et ambassadør-netværk og udpeget en person i hver forening, inden udgangen af Delmål At der er udpeget 50 ambassadører inden udgangen af Opgaver - at informere om MpA s virksomhed, sprede de gode nyheder, historier og succeser. - at involvere foreningerne i MpA virksomhed. - at være kontaktled til MpA-styregruppen og være den forlængede arm til lokalområdet. - at være observatør i lokalområdet, opfange signaler og rapportere til MpA. - at finde potentielle kunder og evt. deltage i kundebesøg. - at komme med gode ideer og input til MpA. Information Formænd og ambassadører vil løbende blive informeret om MpA virksomhed via MpAs Nyhedsbrev, der er udvalgets officielle informationskilde. Herudover vil ambassadørerne løbende blive orienteret om rapporter, analyser, interessante artikler m.v., der beskæftiger sig med motion eller sundhed på arbejdspladsen. Ambassadør-netværk Ambassadørnetværket skal bestå af engagerede ledere, der er villig til at promovere MpA, være MpA forlængede arm og observatør i lokalområdet. Carsten Pedersen Næstformand Kurt Petersen Side 21/

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2015

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2015 Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Afsnit 1 Organisation... 3 1.1. Organisatorisk oversigt... 3 1.2. Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 4 1.3. Retningslinjer

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+

Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+ Kvinder på Toppen i DFIF Tiltag og handleplaner år 2007+ 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... side 4 Tiltag og handleplaner... side 5 Tiltag 1... side 5 Tiltag 2... side 7 Tiltag 3... side 8 Tiltag 4...

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014-2015. Dansk Firmaidrætsforbund

Kommunikationsstrategi 2014-2015. Dansk Firmaidrætsforbund Kommunikationsstrategi 2014-2015 Dansk Firmaidrætsforbund Revision 1 Dato 050813 Udarbejdet af Knud Johansen og Jesper Ræbild Revision Godkendelse Strategien revideres i forbindelse med budgetlægningen

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Afsnit 1 Organisation...3 1.1 Organisatorisk oversigt...3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund...3 1.3 Funktionsbeskrivelse for forbundsformanden...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme Sundhedsfremme Derfor vejledning om sundhedsfremme Medarbejdernes sundhed er et højt prioriteret regionalt indsatsområde. Sundhedsfremmende indsatser på de regionale arbejdspladser medvirker til at forbedre

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

VEDTÆGTER SKAGEN FESTIVAL

VEDTÆGTER SKAGEN FESTIVAL VEDTÆGTER For SKAGEN FESTIVAL E-Mail : info@skagenfestival.dk. www.skagenfestival.dk 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er : Skagen Festival 1.2 Foreningens hjemsted er : Skagen by i Frederikshavn

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen Vedtægter for foreningen Børnehjælpen 1 Formål, baggrund, navn, hjemsted og organisation 1.1 Formål Formålet med Børnehjælpen er at identificere og støtte udsatte børn, der har været udsat for psykiske

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg Bestyrelsesmøde den 6. maj 2015 Deltagere: Henrik Müller (formand og mødeleder) Martin

Læs mere

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion LANGTIDSFRISK Kontor motion Trappetræning Affalds motion Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Bachelor i idræt og sundhed, diplomuddannelse i projektledelse, ICF certificeret coach, sport management, personlig

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Tidligere sundhedskonsulent i Viborg Kommune Idrætskonsulent

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Strategi 2015 Strategi 2015

Strategi 2015 Strategi 2015 Strategi 2015 Strategi 2015 1 2 Strategi 2015 Strategi 2015 Strategi 2015 3 4 Strategi 2015 Introduktion Dansk idræt går nogle spændende år i møde. Det danske idrætsbillede er præget af hastige og markante

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere