Forretningsorden for MpA-udvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsorden for MpA-udvalget"

Transkript

1 Dokument 0 Forretningsorden for MpA-udvalget Oprettet: Revideret: Afsnit Beskrivelse Kommentarer Grundlag Udvalget er nedsat og valgt i overensstemmelse med DFIF s vedtægter 17. På førstkommende møde konstituerer udvalget sig med en næstformand. Udvalgets virksomhed er beskrevet i Retningslinier for MpA-udvalget - se dokument 002. Ændringer til Retningslinier for MpA-udvalget skal indstilles til og godkendes af forbundsstyrelsen. Udvalget består af Formand Kurt Petersen, Næstformand Carsten Pedersen - der er foreningsformand, Udvalgsmedlem Hans Thomsen - der er kredsformand, Udvalgsmedlem Bjarne Thisgaard der er virksomhedsleder og foreningsformand. Udvalget refererer til styrelsen. Formanden har den daglige kontakt til afdelingslederen og kan disponere på udvalgets vegne mellem møderne. Herudover er følgende tilknyttet udvalget Tilforordnet for Forbundsstyrelsen er Ragna Knudsen. Den tilforordnede, der har møde- og taleret, får tilsendt dagsorden med bilag. Udvalget er ansvarlig for at trufne beslutninger gennemføres og opgaveoversigten vedligeholdes - Kurt Petersen, økonomi, herunder budget, prognoser, økonomirapport til Styrelsen, regnskab og opfølgning - Hans Thomsen, foreninger og MpA ambassadører - Carsten Pedersen. arbejdspladser og Sundhedscertificering Bjarne Thisgaard. Møder i udvalget Udvalgets møder fastlægges senest i december for det kommende år, iht. mødeplan. Ved yderligere behov for mødevirksomhed indkalder formanden. I påkrævede tilfælde kan udvalget indkaldes med kort varsel, eller der afholdes telefonmøde. Mødedeltagere I møderne deltager udvalget, afdelingslederen, Styrelsens tilforordnede og særligt indbudte, herunder medarbejdere. Kurt Petersen Side 1/

2 Mødeindkaldelse Mødeindkaldelse med dagsorden og relevante bilag udsendes senest 5 dage før mødets afholdelse, og så vidt muligt i elektronisk form. På dagsordenen angives om det enkelte punkt er til beslutning, til drøftelse eller til orientering. Sager til beslutning skal være motiveret og dokumenteret, med en indstilling til udvalget. På dagsordenen er der altid 4 faste punkter: Økonomi, Orientering fra formand, afdelingsleder og Styrelsen. Ved mødets start kan den udsendte dagsorden suppleres, såfremt udvalget accepterer dette. Bilag skal være dateret med angivelse af forfatter eller kilde og dagsordenpunkt. Mødet forberedes af formanden i samarbejde med afdelingslederen. Mødeledelse Møderne ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Såfremt der ikke kan opnås konsensus i sager der kræver beslutning, så afgøres sagen ved almindelig stemmeflerhed. Det er kun udvalgsmedlemmer der kan afgive stemme. - Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Udvalget er beslutningsdygtigt, når 3 medlemmer inkl. formanden er til stede. Mødereferater Referent på møderne er afdelingslederen og i dennes fravær formanden. Referater godkendes af mødedeltagerne inden offentliggørelse. Godkendte referater mailes til udvalget, senest 2 uger efter mødets afholdelse, og offentliggøres på hjemmesiden under ForeningsNet. Visionsmøde Der afholdes et visionsmøde i 1. kvartal, med deltagelse af udvalget, afdelingslederen, den tilforordnede og afdelingens fastansatte medarbejdere. Herudover kan øvrige ansatte og indbudte gæster deltage, når udvalget finder det betimeligt. Attestation: Attestation af relevante indtægts- og udgiftsbilag, foretages af afdelingslederen iht. administrativ praksis på forbundskontoret. Godkendt: Godkendt af MpA-udvalget den 28. september2007. Kurt Petersen Side 2/

3 Dokument 002 Retningslinier for MpA-udvalget Oprettet: Revideret: Afsnit Beskrivelse Kommentarer Målsætning - sikre at: Forbundets formålsparagraf efterleves. Forbundsstyrelsens mål og indsatsområder udvikles og implementeres. Forbundets forventninger til udvikling, omsætning, synlighed, service og kvalitet opfyldes. Der udvikles nye forretningsområder, services, og produkter, herunder kampagner og koncepter. MpA drives som en økonomisk enhed, indenfor aftalte retningslinier. Overordnede styringsredskaber MpAs overordnede styringsredskaber er beskrevet i dokumentmappen: Forretningsorden for udvalget - dokument 0. Retningslinier for udvalget - dokument 002. Vision og målgruppe - dokument 003. Målsætninger - dokument 004. Mål og delmål - dokument 005. Styringsredskaberne vedligeholdes en gang om året på visionsmødet, eller efter behov. Herudover indeholder dokumentmappen bl.a. organisationsoversigt, prisstrategi, forretningsområder, produktpositionering, produktpaletten, produktbeskrivelser og dialogen med foreningerne. Ansvar Udvalget har ansvar for at: MpAs overordnede styringsredskaber efterleves. MpAs virksomhed overholder økonomiske aftaler. At budgettet overvåges og revurderes hvert kvartal, med evt. korrigerende handlinger. Udvalget er også ansvarlig for, at det godkendte budget overholder de af forbundsstyrelsen fastsatte regler. Udvalgets opgaver Orienterer om og koordinerer sine aktiviteter med relevante organer. Er MpA-afdelingens sparringspartner. Udvikler og vedligeholder de overordnede styringsredskaber. Indstiller motiveret budgetforslag til forbundsstyrelsen for endelig godkendelse - senest den 1. juli. Udvalget administrerer gennem bundliniestyring og kan frit operere indenfor budgettet i 2007, 2008 og Overvåger løbende budgettet ved en kritisk vurdering af balance og status, samt foretager korrigerende handlinger. Kurt Petersen Side 3/

4 Udarbejder efter hvert kvartal en prognose for den resterende del af året, samt en økonomirapport til Styrelsen. Koordinerer produktudbud med I&M, således at der ikke opstår intern konkurrence. Sikre en effektiv markedsføring i samarbejde med Kommunikationsafdelingen, herunder markedsføringsstrategi og handleplaner. Sikrer, at MpAs aktiviteter og udvikling tilgodeser og understøtter forbundets øvrige aktiviteter. Repræsenterer DFIF ved møder i nationale og internationale udvalg på foranledning af forbundsstyrelsen, herunder Vi Cykler Til Arbejde (VCTA). Organisatorisk indplacering Reference: Forbundsstyrelsen. Konstituering Udvalget konstituerer sig med næstformand. Møder Udvalget afholder følgende møder: Et årligt visionsmøde. 4-6 ordinære møder fordelt over året. Telefonmøder mellem de ordinære møder efter behov. Et årligt møde med forbundsstyrelsen i 3. kvartal, hvor budget, mål og fokusområder drøftes. Herudover afholdes der møder efter behov eller udvalget kan pålægges opgaver, som hjemmearbejde. Beføjelser og kompetencer Beføjelser kan dække over mange begreber så som: Pligter, rettigheder, ansvar, beslutningskompetence(godkende, fastsætte, kan nedsætte, påse, træffe afgørelser, anvise, fordele og bestemme) og udtalelsesret (høring, indstille, forlægge og stille forslag). De faste udvalgs beføjelser er beskrevet i 1. DFIF s vedtægter. 2. På forbundets hjemmeside under titlerne: Dansk Firmaidrætsforbund. DFIF s organisation. Formål, vision, indsatsområder og roller. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament. Udvalgets beføjelser er beskrevet i 1. Forretningsorden for udvalget dok 0. Forretningsorden udarbejdes og godkendes af udvalget. 2. Retningslinier for udvalget dok.002. Retningslinier godkendes af Forbundsstyrelsen. Kurt Petersen Side 4/

5 Udvalgets kompetencer 1. Varetager overfor repræsentantskabsmødet og Forbundsstyrelsen, den politiske ledelse af MpA, under hensyntagen til de godkendte budgetter, samt beføjelser, ansvars- og kompetenceområder. Den daglige administrative ledelse varetages af afdelingslederen. 2. Formulerer MpA s mission, visioner og formål. 3. Træffer politiske dispositioner der vedrører MpA s virksomhed, hvilket udmønter sig i: Målsætninger, mål og delmål. Politikker, herunder prispolitik. Strategier, herunder prisstrategi og markedsføringsstrategi. Produktudbud, herunder produktpaletten, produktpositionering, udviklingsområder, kampagner og koncepter. Målgrupper, herunder kundesegmenter og kunder. Samarbejdspartnere og samarbejdsaftaler. Forretningsområder og forretningsstrategier, herunder organisering. Analyser og undersøgelser, herunder konkurrent- og kendskabsanalyser, priselasticitet mv. Korrigerende handlinger ifm. budgetopfølgning, herunder resurseoptimering. Større investeringer og leasingaftaler. 4. Delegerer udvalgets ansvar og beføjelser til afdelingslederen. 5. Nedsætter ad hoc grupper, følgegrupper mv. efter behov. 6. Godkender stillingsbeskrivelser, og formanden deltager i ansættelsessamtaler. 7. Sikrer dialogen med ambassadører og foreningerne omkring sundhedsfremme. 8. Sikrer at beslutninger efterleves i ord og handling. 9. Udvalget har beslutningsret, eller i det mindste høringsret, på væsentlige områder der vedrører MpA. Kompetenceudvikling Formanden inddrages i det eksterne netværk for at udvikle sine kompetencer. Motion på Arbejdspladsen /MpA-afdelingen Afdelingen er hjemmehørende på forbundskontoret. Afdelingslederen tilrettelægger de administrative opgaver for MpA-afdelingen, evt. i samråd med MpA-udvalget, herunder mødeplanlægning, dagsorden og referater. Godkendt: Godkendt af forbundsstyrelsen den 19. Januar 2008 Kurt Petersen Side 5/

6 Dokument 003 Vision, mission, formål og målgruppe Oprettet: Revideret: Afsnit Beskrivelse Kommentarer Vision: DFIF/MpA (Motion på Arbejdspladsen), ønsker at blive opfattet som den foretrukne samarbejdspartner i Danmark, hvad angår fremme af sundhed og motion arbejdspladsen. Motion på arbejdspladsen defineres som aktiviteter, der foregår i arbejdstiden, i umiddelbar tilknytning til arbejdstiden og/eller med støtte fra arbejdspladsen. MpA skal opfattes som en uafhængig organisation, som objektivt kan rådgive og igangsætte aktiviteter på danske arbejdspladser Mission/ide: Motivere, analysere og organisere sundhedsfremme på arbejdspladsen, ved anvendelse af motion og andre forebyggende aktiviteter. Formål: At øge medarbejdernes trivsel og velvære både fysisk og psykisk, for at forbedre livskvaliteten. At medvirke til at forebygge sygdomme og arbejdsskader, for at reducere udgiften til sygefravær på den enkelte arbejdsplads. At leve op til vores sociale ansvar, som et landsdækkende idrætsforbund. Målgruppe: Medarbejdere på danske arbejdspladser, hvor der også er fokus på de fysisk inaktive. Kurt Petersen Side 6/

7 Dokument 004 Målsætninger Oprettet: Revideret: Afsnit Beskrivelse Kommentarer MÅLSÆTNINGER relateret til: Sundhedsområdet At alle medarbejdere får dyrket minimum 30 minutters motion hver dag. At sundhed og bedre livskvalitet fremmes på arbejdspladsen. At sygefraværet reduceres på arbejdspladsen. At DFIF/MpA (Motion på Arbejdspladsen) bliver en af de førende udbydere af motion på arbejdspladsen. Succeskriterier At DFIF/MpA er synlige i medierne og opfattes som en dynamisk organisation, der er sit sociale ansvar bevidst. At foreningerne opfatter MpA som samarbejdspartner. At myndighederne opfatter MpA som en seriøs og kompetent samarbejdspartner. At arbejdspladsen opfatter MpA som en relevant udbyder af produkter og serviceydelser, til fremme af sundheden på arbejdspladsen, ved forebyggende aktiviteter. Kvaliteten At produkter og serviceydelser opleves som relevante, og opfylder målgruppens/kundens behov. Samarbejdspartnere I det omfang det er muligt, så indgås bæredygtige partnerskaber - med det formål, at realisere MpA s formulerede målsætninger og mål, samt øge kendskabsgraden til MpA. Private DFIF/MpA skal gennem målrettet produktudvikling arbejde på at tiltrække sig attraktive virksomheder, der på den ene eller anden måde ønsker at engagere sig i sundhedsfremmende tiltag gerne ved økonomiske bidrag. Offentlige DFIF/MpA skal være en naturlig samarbejdspartner for ministerier, styrelser, regioner, kommuner og andre offentlige instanser, når der iværksættes initiativer der relaterer sig til sundhed og motion på arbejdspladsen. DFIF/MpA skal aktivt satse på at indgå i sådanne aktiviteter, i det omfang der kan opnås et positivt økonomisk afkast. Ministerier og styrelser DFIF/MpA skal inddrage ministerier og styrelser som bæredygtige samarbejdspartnere, i form af fælles initiativer og økonomisk støtte - gerne i samarbejde med andre organisationer. Kurt Petersen Side 7/

8 Dokument 005 Mål og delmål Oprettet: Revideret: Afsnit Beskrivelse Kommentarer Mål: Kundeforhold Der etableres en kundedatabase i 2007, baseret på CRM. Systemet giver mulighed for at indsamle og lagre viden om vore kunder, herunder arbejdspladsens størrelse, geografiske placering, købeadfærd, kundebesøg, aftaler m.v. Med udgangspunkt i denne viden iværksættes en proaktiv opfølgning på kunderne, med henblik på gensalg, orientering om nye produkter, informationsformidling m.v. Systemet udbygges løbende til også at omfatte vidensindsamling om vore konkurrenter, interessenter og samarbejdspartnere. Økonomi MpA drives som en økonomisk enhed, indenfor afstukne retningslinier. Målet for den primære drift er: 2008 Et overskud på 5% af omsætningen Et overskud på 10% af omsætningen. Den primære drift baseres på salg af produkter og serviceydelser. (Se organisationsplan under Basisforretning og Koncepter). Tilskud fra eksterne kilder anvendes primært til produktudvikling og/eller igangsætning af nye aktiviteter. (Se organisationsplan under Udvikling). Finansielle kilder, herunder ministerier, styrelser, fonde, legater og puljemidler. Der skal aktivt satses på at opnå tilskud fra eksterne finansielle kilder, men økonomien må ikke baseres herpå. Ekstern finansiering kan evt. søges sammen med relevante samarbejdspartnere se dokument 004. Kurt Petersen Side 8/

9 Dokument 006 Produktpositionering og produkter Oprettet: Rev.: Afsnit Beskrivelse Kommentarer Produktpositionering i markedet for sundhedsfremme Motion MpA produkter Forebyggende Sunde kostkoncepter Massørog fysioordning Helbredende Ergo arbejdsstillinger Sundhed Primære produkter - se blå kasse. MpAs primære produkter er placeret i segmentet forebyggende motion. Sekundære produkter - se gule kasser. MpAs sekundære produkter er placeret i segmentet forebyggende sundhed. Sekundære produkter kan godt have et stort omsætningsvolumen, men udbydes kun i samarbejde med kompetente personer, organisationer og virksomheder der har den fornødne viden, kompetence og gode omdømme/ry. Der indgås samarbejdsaftaler inden produkterne udbydes. Sundhedsfremme - se både de blå og gule kasser. Med andre ord tilbyder MpA produkter, der har til formål at fremme sundheden på arbejdspladsen ved forebyggende aktiviteter. Kun såfremt MpA bliver stillet overfor en stor ordre, hvor kravet er at indsatsen også skal rettes mod de helbredende segmenter, så kan MpA afvige fra ovennævnte strategi, men så vil opgaven blive outsourcet til relevante samarbejdspartnere. Kurt Petersen Side 9/

10 Viden Rådgivning Beslutningstagere på HR-området. Rådgivningen er rettet mod arbejdspladser der ønsker at øge deres viden om forebyggende sundhedstiltag for medarbejderne. Primært sker rådgivningen via mail og ved telefonisk kontakt. Formålet med rådgivningen er at gøre arbejdspladsen interesseret heri, for herefter at følge op med foredrag, sundhedstjek og en sundhedspolitik. Direkte markedsføring til udvalgte beslutningstagere i h.t. markedsføringsplan Mere information: Kontakt Bo Isaksen på telefon Rekvirer produktblade - Ark 1 og 12. Foredrag 02 Beslutningstagere på HR-området. Foredraget har til formål at tilføre arbejdspladsen viden på sundhedsfremmeområdet og give gode råd og argumenter til at beskæftige sig hermed, herunder: Færre sygedage. Øget trivsel og velvære, der forbedrer arbejds- og ydeevne. Udvikling af nye netværk og sammenhold blandt de ansatte på tværs af afdelinger, status og køn. Færre arbejdsbetingede lidelser i bevægeapparatet. Mindre stress. Direkte markedsføring til udvalgte beslutningstagere i h.t. markedsføringsplan Mere information: Rekvirer produktblad - Ark 5 og 7. Sundhedstjek 03 Beslutningstagere på HR-området. BASIS produkt: Kortlægger medarbejderens sundhedstilstand og vurderer behovet for sundhedsfremmende tiltag. Produktet indeholder fysiologiske målinger af blodtryk, fedtprocent, kolesterol og kondition, samt en kort individuel vejledning om kost, motion og livsstil. Ledelsen kan få udarbejdet en anonym rapport og handleplan, Kurt Petersen Side 10/

11 med opsamling og konklusion på testresultater, til det videre sundhedsarbejde. Varighed ca. 30 min pr. medarbejder. UDVIDET produkt: Kortlægger medarbejderens sundhed, livsstil, kost- og motionsvaner, samt ønsker og behov for sundhedsfremmende tiltag. Det udvidede produkt består af basisproduktet suppleret med en elektronisk spørgeskemaundersøgelse af selvvurderet sundhed, ønsker og behov for motion, samt andre faktorer der påvirker medarbejderens sundhedstilstand, velvære og trivsel. Ledelsen kan få udarbejdet en udvidet rapport og handleplan, med opsamling og konklusion på spørgeskemaundersøgelsen, til det videre sundhedsarbejde. Varighed ca. 35 min. pr. medarbejder. Direkte markedsføring til udvalgte beslutningstagere i h.t. markedsføringsplan Mere information: Rekvirer produktblad - Ark 11. Personlig sundhedsprofil 04 Beslutningstagere på HR-området. Sundhedsprofil: Kortlægger medarbejderens sundhed, trivsel og arbejdsmiljø, samt ønsker og behov for sundhedsfremmende tiltag. Der udarbejdes en handleplan for hver medarbejder og en samlet handleplan for arbejdspladsen. Produktet indeholder fysiologiske målinger af blodtryk, fedtprocent, kolesterol og kondition. Herudover gennemføres en ½ times samtale med konsulenten med fokus på medarbejderens motivation for forandring, med udgangspunkt i spørgeskemaet og de fysiologiske målinger. Varighed ca. 1 time pr. medarbejder 05 Sundhedsspørgeskema elektronisk: Kortlægger medarbejderens sundhed, trivsel og arbejdsmiljø, og giver en præcis vurdering af behovet for sundhedsfremmende tiltag. Undersøgelsen foregår elektronisk - besvarelserne sendes automatisk til vores konsulent, der udarbejder en anonym og fortrolig rapport over analyseresultaterne, til rekvirenten. Varighed min. pr. medarbejder. Direkte markedsføring til udvalgte beslutningstagere i h.t. markedsføringsplan Mere information: Rekvirer produktblad - Ark???. Sundhedspolitik Beslutningstagere på HR-området. Kurt Petersen Side 11/

12 Arbejdspladser der er nået til den erkendelse at sundhedsfremmeindsatsen er en ledelsesopgave, der bidrager til medarbejdernes trivsel, kan få udarbejdet og implementeret en motions- og sundhedspolitik i lighed med en ryge- og alkoholpolitik. Målet: Målet er at alle medarbejdere opnår 30 minutters motion hver dag iht. Sundhedsstyrelsen anbefaling. Direkte markedsføring til udvalgte beslutningstagere i h.t. markedsføringsplan Mere information: Rekvirer produktblad - Ark 6. Motion Motionsforløb - servicesalg på timebasis Ledere og HR-ansvarlige. Arbejdspladser, der ønsker at fremme sundheden blandt sine medarbejdere, kan købe den fornødne konsulentbistand og instruktørassistance. Indsatsområder og omfang aftales med rekvirenten, herunder leje af rekvisitter, serviceydelser m.v. Se markedsføringsplan Mere information: Rekvirer produktbladene - Ark 2, 3 og 4. Aktivitetsdage 02 Personaleforeninger, ledere og HR-ansvarlige. Aktivitetsdagen er bygget op omkring idræt, motion og samvær med det formål, at medarbejderne kommer til at kende hinanden endnu bedre, såvel på tværs som vertikalt i organisationen, hvilket medfører et forbedret socialt netværk. Aktivitetsdagene skræddersys efter den enkelte arbejdsplads behov og økonomi, og kan afvikles både ude og inde. Se markedsføringsplan Mere information: Rekvirer produktblad - Ark 8. Teamtræning 03 Personaleforeninger, ledere og HR-ansvarlige. Kurt Petersen Side 12/

13 Teamtræning er en form for udvidet aktivitetsdag, hvor der i aktivitetsvalg er lagt vægt på at forbedre samarbejde, tolerance og kommunikation, samt øge samværet i en gruppe, afdeling eller hele arbejdspladsen. Aktivitetsudbudet er alsidigt og tilrettelægges efter udøvernes formåen, ønsker og behov. Teamtræningen kan foregå ude som inde, over en eller flere dage. Den typiske teamtræning har en varighed af 3-4 timer. MpA leverer rekvisitter, programmer og uddannede instruktører. Se markedsføringsplan Mere information: Rekvirer produktblad - Ark 13. Mailmotion 04 Medarbejdere der er i besiddelse af en PC med Internetopkobling eller har adgang hertil og har tilladelse til at udøve aktiviteten i arbejdstiden eller anvender de indlagte pauser hertil. Fru Jensen kan også anvende tilbudet hjemme. Produktet består af forskellige motionstips, der udsendes hver dag over Internettet til registrerede modtagere. Motionstipsene er vidt forskellige og har til formål at motionere vidt forskellige dele af krop og lemmer for at højne velværen. Se markedsføringsplan Herudover rettes markedsføringen mod reklameafdelinger, for at få aktiviteten finansieret, så den som minimum hviler i sig selv. Mere information: Besøg DFIFs hjemmeside på eller direkte ved Pusterumsaktiviteter 06 Medarbejdere der har tilladelse til at udøve aktiviteten i arbejdstiden eller anvender de indlagte pauser hertil. Fru Jensen kan også anvende tilbudet hjemme. I produktet indgår egenproducerede pusterums CD er, der er udviklet til at motionere medarbejderne til god musik, med det formål at løsne op for de mest udsatte muskelgrupper. Det korte intensive program, på kun 8 minutter, passer perfekt ind i arbejdsdagen, og er en sjov, simpel og rar måde at afbryde hverdagen på - man behøver ingen omklædning. Til cd erne hører forskellige instruktionsplakater og elastikker. Det er muligt at få uddannet egne instruktører eller få en instruktør til opstart af aktiviteten. Speciel indsats for at øge salgsvolumenet. Kurt Petersen Side 13/

14 Mere information: Rekvirer produktbladene 9 og 10. Rekvisitter Rekvisitudlejning MpA-medlemmer og DFIF-foreninger. Rekvisitudlejningen er baseret på et stort antal rekvisitter, der hver især kan medvirke til at motionere, inspirere og underholde medarbejdere i forbindelse med f.eks. aktivitetsdage. Herudover tilbyder MpA udlån af specielle rekvisitter, i en aftalt periode, med det formål at motionere medarbejdere i hverdagen på en alsidig og sjov måde, der ofte udfordrer til interne konkurrencer. Speciel markedsføringsindsats rettet mod MpA-medlemmer. Mere information: Rekvirer produktblad - Ark 14, samt Bilag 1 og 2. Rekvisitten 02 Personaleforeninger, ledere og HR-ansvarlige. Motionsredskaberne opstilles på arbejdspladsen i en aftalt periode, i lighed med kunstudstillinger. Formålet er, at motionere medarbejderne i hverdagen på en alsidig og sjov måde, samt afprøve interessen for motion på arbejdspladsen. De opstillede motionsredskaber anvendes også til at udfordre hinanden på en kollegial måde. Se markedsføringsplan Mere information: Rekvirer produktblad - Ark 14. Koncepter Kampagnen Arbejdspladsen Motionerer Medarbejdere på danske arbejdspladser der ønsker at motionere minimum 30 minutter om dagen. Deltagelse sker sammen med kolleger i hold af 4-16 deltagere. Kampagnen, der afvikles over 3 uger, udbydes i samarbejde med Novo Nordisk og består af diverse motionsaktiviteter, hvilket er efter den enkelte deltagers eget ønske. Motionsaktiviteten registreres i minutter pr. dag for den enkelte Kurt Petersen Side 14/

15 deltager. Der trækkes lod om en rejsepræmie for hele holdet, samt flere mindre præmier. Mål: Det langsigtede mål er, at kampagnen skal være den mest foretrukne motionsbegivenhed, med et deltagerantal på Kampagnen markedsføres iht. separat markedsføringsplan. Udviklingsprojekter Sundhedscertificering Beslutningstagere på HR-området. Sundhedscertificeringen henvender sig til danske arbejdspladser, der ønsker at fremme sundheden ved en målrettet og målbar indsats overfor medarbejderne. Produktet indbefatter: - Rådgivning om sundhedsfremme på arbejdspladsen. - Coaching af arbejdspladsen frem mod målet. - Certificering af arbejdspladsen. For at opnå certificering skal et minimum af point være opnået, herunder obligatoriske krav. - Recertificering af arbejdspladsen de efterfølgende år. Produktet markedsføres iht. separat markedsføringsplan Mailmotion Xxx Mailkost/kostråd Xxx Mailkost/kostråd Under udvikling Ej igangsat 04 Ej igangsat Kurt Petersen Side 15/

16 05 Xxx SATS projekt Projektet rettes mod udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Velværeprodukter Massage Xxx Fysioterapi Xxx Ergoterapi Xxx Ingen tilskud i 2005 Afventer ny beslutning i 2006 Ej igangsat Afventer beslutning i 2006 Ej igangsat Afventer beslutning i 2006 Ej igangsat Afventer beslutning i 2006 Kurt Petersen Side 16/

17 Dokument 007 Organisationsoversigt Oprettet: Revideret: xx-xx-200x Afsnit Beskrivelse Kurt Petersen Side 17/

18 Dokument 008 Følgegruppe Oprettet: Revideret: xx-xx-200x Afsnit Beskrivelse Kommentarer Formål med følgegruppen Følgegruppen har til formål at rådgive og promovere MpA, samt være udvalgets sparringspartner i forhold der relaterer sig til markedet for sundhedsfremme på arbejdspladsen og i særdeleshed den forebyggende motionsindsats. Gruppens profil Gruppen sammensættes af personer der har offentlighedens og mediernes bevågenhed, indflydelse via deres faglige kompetence, samt status og evne til at sælge deres ideer og budskaber til omverdenen på en utraditionel måde. Funktioner Gruppen og gruppens medlemmer kan bl.a. anvendes: - som ambassadører for MpA. - som MpA s talerør og døråbnere til virksomheder og offentlige instanser. - til at pege på problemer og hindringer for den forebyggende sundhedsfremme og i særdeleshed den forebyggende motionsindsats. - til blåstempling af MpA virksomhed. - til at give MpA et imageløft, som den kompetente samarbejdspartner. Økonomi Følgegruppen honoreres ikke, men anvendte omkostninger godtgøres iht. forbundets regler. Hvis et medlem af følgegruppen udfører en specifik opgave for MpA, så kan der selvfølgelig honoreres herfor i forhold til opgavens omfang. Gruppesammensætning og kompetencer: - Bente Klarlund Pedersen, professor og formand for Det nationale råd for folkesundhed. - Bengt Saltin, professorer med speciale omkring motion som sundhedsfremmer. - Gisela Sjøgaard, professor i arbejdsfysiologi på arbejdsmiljøinstituttet (AMI). Står bag vores samarbejde omkring undersøgelsen af effekten af motion på Told&Skat. - Finn Berggren højskoleforstander Gerlev. - Dennis Kristensen, forbundsformand for FOA. - En repræsentant fra LO og Arbejdsgiverorganisationer. Ansvarlig - Ansvarlig for Følgegruppen er MpA-udvalget. Med venlig hilsen Kurt Petersen formand Kurt Petersen Side 18/

19 Dokument 024 Dialogen med foreningerne Oprettet: Revideret: Afsnit Beskrivelse Kommentarer Dialogen Dialogen med foreningerne finder sted i mindre forsamlinger, så som kredsmøder eller ved direkte kontakt til foreningerne, således at der er basis for en 2-vejs kommunikation med aktiv lytning og udveksling af synspunkter - grundlaget for dialogen. - Dialogen gennemføres af Styregruppens medlemmer. - Udbyttet af dialogen nedfældes i en til formålet udarbejdet rapport - se bilag. Rapporten godkendes af kredsformanden og distribueres herefter til de øvrige medlemmer + MpA-gruppen og gennemgås på kommende styregruppemøde. Formål - at informere og involvere foreningerne i MpA virksomhed, under den forudsætning, at der er accept heraf. - at forbedre MpA image. - at opbygge et netværk af lokale ambassadører. Mål - et succesfuldt og konstruktivt samarbejde mellem MpA, firmaidrætsforeningerne og kunder, hvilket er en nødvendighed for at nå MpA mål, delmål og målsætninger. - at foreningerne bakker op om MpA på repræsentantskabsmødet Information Foreningerne vil løbende blive informeret om MpA virksomhed via forbundets hjemmeside, MpA-referater og nyhedsbreve, samt MpA NYT, der er styregruppens officielle informationskilde. MpA NYT vil have et omfang af en A4 side og distribueres elektronisk, minimum 10 gange om året eller efter behov. Image MpA image skal forbedres gennem en større forståelse og kendskab til MpA og MpA produkter, hvilket dialogen blandt andet skal bidrage til. Det skulle gerne bidrage til at rydde den fejlagtige opfattelse af vejen, at MpA virksomhed er en konkurrent til og trussel mod foreningerne, således at der samarbejdes og skabes ejerskab - en vi følelse omkring MpA. Ambassadører Ambassadørnetværket skal bestå af engagerede ledere, der er villig til at promovere MpA, være MpA forlængede arm og observatør i lokalområdet. Herudover må ambassadørerne meget gerne komme med gode ideer og input til MpA. Kurt Petersen Side 19/

20 Honorering Ved arrangementer, hvor MpA rekvirerer instruktører, faglig assistance og anden support, så honoreres den/de aktuelle firmaidrætsforeninger iht. anvendte timer og aftalte takster. Hvordan foreningerne anvender og fordeler honoraret er MpA uvedkommende. Processen Processen er differentieret i relation til: - Samarbejde med Amtskommuner. - Samarbejde med Kommuner. - Samarbejde med større virksomheder. - Indsats i lokalområdet, herunder markedsføring. Kurt Petersen Formand Kurt Petersen Side 20/

21 Dokument 025 MpA ambassadører Oprettet: Revideret: Afsnit Beskrivelse Kommentarer Vision - at MpA respekteres og opfattes som en naturlig del af Dansk Firmaidrætsforbunds virksomhed, og ikke som en konkurrent til foreningerne. - at MpA opfattes som en succes, der fremmer forbundets og foreningernes image og omdømme. Formål - at opbygge et netværk af lokale ambassadører. - at opnå et succesfuldt og konstruktivt samarbejde mellem MpA og firmaidrætsforeningerne, baseret på fælles tillid. - at øge kendskabet til MpA og forbedre MpA s image. - at MpA bliver mere synlig i omverdenen, blandt vore interessenter. Mål At der er etableret et ambassadør-netværk og udpeget en person i hver forening, inden udgangen af Delmål At der er udpeget 50 ambassadører inden udgangen af Opgaver - at informere om MpA s virksomhed, sprede de gode nyheder, historier og succeser. - at involvere foreningerne i MpA virksomhed. - at være kontaktled til MpA-styregruppen og være den forlængede arm til lokalområdet. - at være observatør i lokalområdet, opfange signaler og rapportere til MpA. - at finde potentielle kunder og evt. deltage i kundebesøg. - at komme med gode ideer og input til MpA. Information Formænd og ambassadører vil løbende blive informeret om MpA virksomhed via MpAs Nyhedsbrev, der er udvalgets officielle informationskilde. Herudover vil ambassadørerne løbende blive orienteret om rapporter, analyser, interessante artikler m.v., der beskæftiger sig med motion eller sundhed på arbejdspladsen. Ambassadør-netværk Ambassadørnetværket skal bestå af engagerede ledere, der er villig til at promovere MpA, være MpA forlængede arm og observatør i lokalområdet. Carsten Pedersen Næstformand Kurt Petersen Side 21/

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd

Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordfyns Udviklingsråd (efterfølgende forkortet som NU). NU er en uafhængig forening med hjemsted i Nordfyns Kommune.

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2015

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2015 Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Afsnit 1 Organisation... 3 1.1. Organisatorisk oversigt... 3 1.2. Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 4 1.3. Retningslinjer

Læs mere

Sundhedsstrategi. Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser. Oktober

Sundhedsstrategi. Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser. Oktober Sundhedsstrategi Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser 012 Oktober Sundhedsstrategi Banedanmark HR Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet 2014.

Vedtægter for Ældrerådet 2014. Punkt 5. Vedtægter for Ældrerådet 2014. 2014-913. Det tidligere Ældreråd har udarbejdet forslag til reviderede vedtægter for Ældrerådet i Aalborg Kommune. Forslaget har været til 1. behandling i Ældrerådet

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Vi tilbringer alle en stor del af vores liv på arbejdsmarkedet. Derfor er det naturligt, at arbejdspladserne sætter sundhed på dagordenen,

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver Styrelsesvedtægt for Center for Kommunikation & Undervisning, CKU Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver 1 Institutionens navn er Center for Kommunikation og

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 2. udkast af 19.03.2004 til forretningsorden for bestyrelsen Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet udføres til

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Jægerforening. Denne forretningsorden supplerer Haderslev Jægerforenings vedtægter. 1 Konstituering 1.1 Umiddelbart efter generalforsamlingen, afholder bestyrelsen møde for

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune Lovgrundlaget for brugerinddragelse ifølge Lov om Social Service afsnit 3: 16. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm.

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 20.04.2017 VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 2 Formål Aktivitetscentret Sophielund har til

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund (Stiftet den 20. januar 1946) Opdateret december 2013.

Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund (Stiftet den 20. januar 1946) Opdateret december 2013. Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund (Stiftet den 20. januar 1946) Opdateret december 2013. 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten). 2. Formål 2.1. Dansk Firmaidrætsforbund

Læs mere

Forretningsorden for URK s landsstyrelse

Forretningsorden for URK s landsstyrelse Forretningsorden for URK s landsstyrelse 2011-2012 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen er på

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet lykkes til gavn

Læs mere

1 Formål og hjemsted 2 Samarbejde 3 Medlemskab 4 Kontingent

1 Formål og hjemsted 2 Samarbejde 3 Medlemskab 4 Kontingent Vedtægter for Danske A-kasser 1 Formål og hjemsted Stk. 1. Danske A-kasser er brancheorganisationen for de statsanerkendte arbejdsløshedskasser i Danmark. Stk. 2. Danske A-kassers formål er: at styrke

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. BEGREBSDEFINITIONER: Områdebestyrelse: Er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, som er repræsenteret

Læs mere

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger Forretningsorden for Scleroseforeningens Lokalafdelinger 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til Foreningens vedtægter 5. 2 2.1. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013 Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1. marts 2013 Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægt for folkekirken.dk

Vedtægt for folkekirken.dk Vedtægt for folkekirken.dk I medfør af 11, stk. 4 i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 782 af 6. juli 2012 fastsættes følgende: Folkekirken.dk 1. Folkekirken.dk er den institution,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Handleplan Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser

Handleplan Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser Handleplan 2017 2018 Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Fremme røgfrie miljøer,

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægt for Holstebro Handicapråd

Vedtægt for Holstebro Handicapråd Ajurført d. 10.06.2014 Vedtægt for Holstebro Handicapråd 01 Navn Navnet er Holstebro Handicapråd. Rådets hjemsted er Holstebro Kommune. 02 Lovgrundlag Rådet er oprettet i medfør af 37a i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Der etableres en overordnet styregruppe for projektet med 1 repræsentant for følgende:

Der etableres en overordnet styregruppe for projektet med 1 repræsentant for følgende: Projektets navn: Gang i Odense Tovholder/organisering Deltagende organisationer: Odense Kommune, Dansk Firmaidræts Forbund, Kræftens bekæmpelse, Gigtforeningen, Hjerteforeningen, Diabetesforeningen, DGI

Læs mere

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Foreningens målgruppe er pårørende til personer med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling d. 5.4.

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Brønderslev Familie og Firma Idræt. Initialer: BFFI. Stiftelses år: 24. marts 1952 2. Foreningens hjemsted: Foreningen

Læs mere

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold Greve Fodbold Bestyrelsens Forretningsorden Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold 1. Formål 1.1 Nærværende forretningsorden fastlægger rammerne for Greve Fodbolds bestyrelses ageren under iagttagelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12.

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12. Forretningsorden for bestyrelsen for University College Sjælland I henhold til bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse nr. 215 af 27. februar 2013 og vedtægt for Professionshøjskolen

Læs mere

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål 1 Vedtægter for den selvejende institution Aabenraa Selvhjælp 1: Navn, hjemsted og virkeområde Stk. 1: Den selvejende institutions navn er Aabenraa Selvhjælp Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TUSINDFRYD

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TUSINDFRYD VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TUSINDFRYD 1. NAVN a. Foreningens navn er Foreningen Tusindfryd. b. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2. FORMÅL a. Foreningens formål er at danne rammen om et fællesejet kulturmiljø

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Side 1 / 6 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

VIAs forventninger NOTAT

VIAs forventninger NOTAT NOTAT Forventningsafstemning mellem VIA University College og kommunaldirektørnetværket under KKR Midtjylland om de kommunale repræsentanter i uddannelsesudvalgene Indledning VIA og styregruppen for uddannelse

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Årets sundeste virksomhed 2009

Årets sundeste virksomhed 2009 Årets sundeste virksomhed 2009 Spørgeskemaet udgør medarbejdernes besvarelse til konkurrencen "Årets sundeste virksomhed 2009". Prisen "Årets sundeste virksomhed 2009" overrækkes af minister for sundhed

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK)

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) Cirkulære af 8. jun 2011 Perst.nr. 023-11 J.nr. 10-615-8 Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) 2011 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden

Læs mere

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen Vedtægter for foreningen Børnehjælpen 1 Formål, baggrund, navn, hjemsted og organisation 1.1 Formål Formålet med Børnehjælpen er at identificere og støtte udsatte børn, der har været udsat for psykiske

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

VEDTÆGTER for getahead.dk. Navn og hjemsted. Netværkets hjemsted følger den til enhver tid siddende kasserers adresse. 2 Formål og aktivitet

VEDTÆGTER for getahead.dk. Navn og hjemsted. Netværkets hjemsted følger den til enhver tid siddende kasserers adresse. 2 Formål og aktivitet April 2010 VEDTÆGTER for getahead.dk 1 Navn og hjemsted Netværkets navn er getahead.dk. Netværkets hjemsted følger den til enhver tid siddende kasserers adresse. Netværkets CVRNR er 32 63 95 69. Netværkets

Læs mere

Forretningsorden for Fællesskabet FBS

Forretningsorden for Fællesskabet FBS Forretningsorden for Fællesskabet FBS 1. Formål 1.1. Forretningsordenen uddyber de bestemmelser, der er givet i Fællesskabet FBS vedtægter punkt 4, 7, 8 og 9. 2. Valg til Styregruppen 2.1. Valg til styregruppen

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014 Forretningsorden Pr. 5. marts 2014 FORRETNINGSORDEN 1.0 FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.1 Forretningsorden er fastsat af bestyrelsen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen er

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Danske Fodbolddommere Bestyrelsen Forretningsorden

Danske Fodbolddommere Bestyrelsen Forretningsorden Februar 2015 Danske Fodbolddommere Bestyrelsen Forretningsorden Indhold Indledende møde... 3 Præsentation... 3 Repræsentanter... 3 Forfald... 3 Bestyrelsens mødevirksomhed... 3 Udsendelse af dagsorden...

Læs mere

Vedtægter Business Center Bornholm (BCB)

Vedtægter Business Center Bornholm (BCB) Vedtægter Business Center Bornholm (BCB) 1 - Formål 1.1 Business Center Bornholm er en selvejende institution, der har til formål at medvirke til at understøtte og udbygge det bornholmske erhvervsliv,

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF 1: BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og fastsætter målsætning og strategi. 1. Ansætter og afskediger

Læs mere

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri November 2014 Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag - Serviceloven 3 Handicappolitikkens

Læs mere