Grunduddannelse Redningshund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grunduddannelse Redningshund"

Transkript

1 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side 1 Grunduddannelse Redningshund Formål Formålet med uddannelsen er, at sætte fører og hund i stand til at færdes sikkert i et indsatsområde samt finde og påvise let skjulte figuranter. Formålet med uddannelsen er endvidere, at danne grundlag for gennemførelse af Funktionsuddannelse Redningshund, samt motivere til den nødvendige selvtræning. Mål Ved grunduddannelsens afslutning skal hunden - under ledelse af sin fører - kunne: - færdes i et indsatsområde med ild, røg og indsatsstøj, - finde og påvise let skjulte figuranter i ruiner eller lignende, - demonstrere lydighed på et jævnt let fremkommeligt areal. Indhold Introduktion til uddannelsen Beredskabslov, opgaver og organisation Have kendskab til "Lov om hunde" Have forståelse for hundens generelle adfærd Kunne varetage sikkerhed for sig selv og hund Kunne varetage hundens pleje og sundhed Stresspsykologi for hund og fører Indlæringspsykologi og træning med/af egen hund Optagelsestest Lydighed Motivation til selvtræning Tilvænning til færdsel i mørke Tilvænning til færdsel over forhindringer Tilvænning til færdsel i ruiner eller lignende Tilvænning til færdsel i områder med skud Tilvænning til færdsel i ruiner i forbindelse med røg, ild og indsatsstøj Eftersøgning og påvisning af let skjulte figuranter i forbindelse med ild, røg og indsatsstøj Eftersøgning og påvisning af let skjulte figuranter i ruiner eller lignende Tid 37 timer Særlige bestemmelser 1. Deltagerforudsætninger Hundeføreren skal være tilmeldt Uddannelse af redningshundeføreren REDNING. Ved start på uddannelsen må hundens alder ikke være under 1 år eller overstige 4 år. 2. Kontrol Der afholdes afsluttende kontrolprøve. Prøven udarbejdes af Beredskabsstyrelsen og skal bestås jf. de generelle bestemmelser. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt hunden med fører i den afsluttende kontrolprøve opnår imum 67 ud af 100 point. På baggrund af træningsøvelserne og den afsluttende kontrolprøve, bedømmer den uddannelsesansvarlige i samarbejde med instruktøren, om hund og fører er egnet til at gennemgå Funktionsuddannelse Redningshund.

2 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side 2 3. Uddannelsesbevis Der udstedes bevis ved gennemført uddannelse jf. de generelle bestemmelser. 4. Kompetence Efter tilfredsstillende gennemførelse af Grunduddannelse Redningshund kan hund og fører antages til Funktionsuddannelse Redningshund. Tilfredsstillende gennemførelse af grunduddannelsen alene giver ikke kompetence til at arbejde som redningshundeteam. 5. Økonomi Der ydes statslig elevtimerefusion ved aflæggelse af optagelsestest og for deltagelse i Grunduddannelse Redningshund. Beredskabsstyrelsen afholder herudover udgiften til dyrlægeattest, hvis en sådan forlanges af det kommunale redningsberedskab og til dyrlægeregninger i forbindelse med hundens tilskadekomst i tjenesten/uddannelsen. Udgifterne til træning til lydighedsprøven, lovbefalet ansvarsforsikring af hunden og den udvidede forsikring, aldelige dyrlægeregninger, foder og andre normalt forekommende udgifter i forbindelse med ejerskab af en hund afholdes ikke af Beredskabsstyrelsen. 6. Uddannelse af flere hunde med samme fører Der kan ydes statslig elevtimerefusion til en hundeførers uddannelse af en ny hund, såfremt den tidligere uddannede hund ikke længere fungerer som redningshund. Efter forudgående godkendelse i Beredskabsstyrelsen kan der (i forbindelse med en uddannet redningshunds forestående afgang fra tjenesten) ydes statslig elevtimerefusion til gennemførelse af Grunduddannelse Redningshund med en ny hund, mens der stadig ydes statslig elevtimerefusion til vedligeholdelsesuddannelse Redningshund til den gamle hund. 7. Bortvisning Hvis hunden udviser uprovokeret aggressiv adfærd overfor andre hunde og personer, skal den bortvises fra uddannelsen. 8. Andet Transport til og fra øvelsesområder er ikke medtaget i uddannelsestiden.

3 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side 3 Emneoversigt for Grunduddannelsen Redningshund Lektion Tid Indhold Introduktion til uddannelsen: Formål, indhold, prøve Lov om hunde Afdækning af elevforudsætninger Uddannelsesforløbet Organisation Hundens adfærd (DIMMK): - drifter - instinkter - miljø - mimik - kropssprog - samarbejde etik Hundens indlæring: - indlæringspsykologi - indlæringsmetoder Indlæringsmetoder, praktik Pleje og sundhed Sundhedsundersøgelse Sikkerhed for sig selv og hund Arbejde som figurant - teori - praktik Stressformer hos hunde Lydighed Miljøtræning: - tilvænning til færdsel i ruiner - tilvænning til færdsel over forhindringer - tilvænning til figuranter, herunder påvisning Lydighed Miljøtræning: - tilvænning til figuranter, herunder påvisning - videre tilvænning til forhindringer - tilvænning til mørke Lydighed Tilvænning til mørke

4 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side 4 Eftersøgning og påvisning af figuranter i ruiner eller lignende Lydighed Forcering af forhindringer Tilvænning til skud Eftersøgning og påvisning af let skjulte figuranter i ruiner eller lignende Lydighed Forcering af forhindringer Tilvænning til ild og røg Eftersøgning og påvisning af let skjulte figuranter Lydighed Forcering af forhindringer Tilvænning til ild, røg og indsatsstøj Eftersøgning og påvisning af let skjulte figuranter Repetition af tidligere indlært stof Kontrol Evaluering og afslutning

5 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Min Introduktion til uddannelsen: - formål - indhold - prøve Lov om hunde. Afdækning af elevforudsætninger. Uddannelsesforløbet. Organisation. Ved lektionens afslutning skal deltageren have kendskab til formål, mål og indhold samt regler for afholdelse af afsluttende kontrolprøve for Grunduddannelse Redningshund. Deltageren skal have kendskab til: -indhold og betydning af "Lov om Hunde". -uddannelsesforløbet - Redningsberedskabets organisation Endelig skal den enkelte deltagers elevforudsætninger være afdækket. Resultatet er tilfredsstillende såfremt deltageren kan nævne, at den afsluttende kontrolprøve er vejledende for instruktørens bedømmelse om, hvorvidt teamet kan påbegynde funktionsuddannelsen. Såfremt hund og fører ikke skønnes egnet skal der startes forfra på hele grunduddannelsen. Nystart kan finde sted 1 gang. Deltageren skal endvidere kunne nævne: - ved hvilken alder en hund skal være tilmeldt dansk hunderegister, - at hunden skal bære hundetegn med ejerens navn og adresse, - at hunden altid skal være i line eller under førerens fulde kontrol, - indenfor hvilke tidsrum hunde - udenfor bymæssig bebyggelse - skal være lukket inde eller i følge med fører - at hale- og/eller ørekuperede hunde ikke kan uddannes til redningshunde med undtagelse af enkelte hunderacer - hvem der har ledelsen på et brandsted/skadested, - om uddannelsesforløbet i den samlede redningshundeuddannelse Beredskabsloven. Bekendtgørelsen om det kommunale redningsberedskabs organisation, virksomhed, materiel og dimensionering. Bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet m.v. FBUDD. Lov om hunde. Hver deltager skal have en aktuel udgave af "Lov om Hunde" til rådighed gennem hele uddannelsesforløbet. Endelig skal hver deltager have redegjort for egen hunds niveau med hensyn til lydighed samt øvrige øvelser, som indgår i Grunduddannelse Redningshund.

6 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Hundens adfærd. DIMMK(S). Ved lektionens afslutning skal deltageren kunne inddrage teorien om DIMMK(S) i sin videre træning af redningshunden, samt have en sådan forståelse af hundens adfærd og indlæring, at redningshundeføreren kan redegøre for den og forklare den til andre. Resultatet er tilfredsstillende såfremt redningshundeføreren kan redegøre for: - faserne samt driftmålet i byttedriften - flokinstinktet skal være opfyldt for effektiv indlæring - træning skal foregå i forskellige indsatsmiljøer - signaler skal være klare og entydige, herunder mimik og kropssprogets betydning for hundens opfattelse af de opgaver, som vi ønsker hunden skal løse, og herunder at kommandoer / signaler til hunden skal være entydige, samt at hunden som det flokdyr den er, ikke begår fejl med vilje - vigtigheden af at være loyal overfor hunden som individ i arbejdet med hunden - at indlæring af nye opgaver bør foregå på kendt græs, herunder at miljøtræning alene kan være en form for indlæring Indhold: Drifter Instinkter Miljø Mimik Kropssprog

7 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Indlæringsmetoder. Ved lektionens afslutning skal hundeføreren kunne anvende indlæringsmetoderne - indlæring gennem observation - klassisk betingning - operant indlæring - byttedrift - klikkertræning / shaping Endvidere skal hundeføreren have forståelse for de indlæringsmetoder der anvendes indenfor redningshundetjenesten, samt at der i Redningsberedskabet anvendes positive og motiverende indlæringsprincipper. Lektionen skal ses i sammenhæng med lektion 2 og 4. Resultatet er tilfredsstillende såfremt hundeføreren: i sin videre træning af sin redningshund udvælger og benytter indlæringsmetoderne situationsafhængigt og hensigtsmæssigt. kan nævne: - at hvalpe lærer meget fra de ældre hunde gennem observation, samt at indlæring i spor kan foretages delvist gennem observation. - at klassisk betingning kan bruges til at lære hunden, at belønning er på vej - at operant indlæring er indlæring gennem forstærkning, såvel positiv som negativ forstærkning, herunder at forstærkning skal anvendes rettidigt for fuld effekt - at træning af hunden i byttedrift kræver at man er loyal overfor hundens naturlige faser i byttedriften samt at ikke alle hunde er lige motiverede for træning i byttedrift - at klikkertræning er en positiv motivationsstyret indlæringsform, hvor hunden belønnes ved fremskridt samt at der kun anvendes positiv forstærkning - at indlæringsfasen normalt er den korteste samt at afledningsfasen kan sammenlignes med miljøtræning indenfor øvelsen

8 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Indlæringsmetoder praktik. Ved lektionens afslutning skal hundeføreren have anvendt indlæringsmetoderne fra lektion 2 og 3 samt i praksis vise forståelse for de indlæringsmetoder der anvendes indenfor redningshundetjenesten. - indlæring gennem observation - klassisk betingning - operant indlæring - byttedriftstyret træning - klikkertræning / shaping Resultatet er tilfredsstillende såfremt hundeføreren udvælger og anvender en eller flere de ovennævnte indlæringsmetoder gennem det videre uddannelsesforløb. Lektionen skal ses i sammenhæng med lektion 2 og 3. Målet for denne lektion kontrolleres løbende gennem hele Grund- og Funktionsuddannelse Redningshund.

9 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Pleje og sundhed, sundhedsundersøgelse. Ved lektionens afslutning skal deltageren have forståelse for vigtigheden af god pleje og sundhed for redningshunden i hverdagen. Den enkelte skal kunne gennemføre en let sundhedsundersøgelse af egen redningshund. Egen redningshund anvendes ved gennemførelse af sundhedsundersøgelsen. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt deltageren kan gennemføre sundhedsundersøgelsen jævnfør dyrlægens forskrifter. Vejledning i sundhedstjeneste for tjeneste- og specialhunde. Det skal være en dyrlægeaften, hvor redningshunden skal medbringes til den praktiske del af undervisningen.

10 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Sikkerhed personlig og for egen hund under øvelse og indsats Ved lektionens afslutning skal deltageren: - kunne efterleve regler for anvendelse af personligt sikkerhedsudstyr samt de generelle sikkerhedsbestemmelser under øvelse og indsats - kunne vurdere sikkerhed ved frilæggelse af figurant - kende til risici ved anvendelse af røg, skud m.v. under øvelse - have forståelse for varetagelse af sikkerhed for egen hund med særlig fokus på afsøgning/øvelse i etagebygninger samt i mørke Lektionen gennemføres som teori. Der skal være et indsatsområde med ruiner og lignende til rådighed. Resultatet er tilfredsstillende såfremt deltageren med egne ord kan redegøre for: - anvendelse af personligt sikkerhedsudstyr - generelle sikkerhedsregler, - forklare betydning af varetagelse af sikkerhed ved frilæggelse af figurant - kunne redegøre for sikkerheden ved anvendelse af skud og røg under øvelse - kunne give eksempler på hvordan man som hundefører varetager sikkerhed for egen hund Lektionens indhold skal følges op med praktiske vejledninger og kontrol i alle efterfølgende lektioner. Resultatet er tilfredsstillende såfremt deltageren i grunduddannelsernes lektioner/øvelser og i det aldelige redningsberedskabsarbejde efterlever sikkerhedsreglerne.

11 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Arbejde som figurant. Ved lektionens afslutning skal deltageren kunne fungere som figurant under træning af redningshundene. Deltageren skal have opnået forståelse for hundens kropssprog og signaler. Deltageren skal endvidere, i den efterfølgende praktik, kunne gengive hundeførerens anvisninger og ønsker til figurantadfærd, Lektionen skal indeholde både teori og praktik. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt deltageren kan give eksempler på mimik og kropssprog som afstandsøgende og afstandsdskende signaler. Endvidere skal deltageren i praksis være i stand til at fastholde hundens opmærksomhed således, at hunden viser større interesse for figuranten end for føreren og andre hunde.

12 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side DIMMKS. Stress. Ved lektionens afslutning skal deltageren kunne anvende sin viden om stress hos hunde i forbindelse med arbejde med sin redningshund. Deltageren skal have forståelse af, at indlæring hos en hund i stress er umulig eller meget langsommelig. Deltageren skal kunne anvende sin viden om stress hos hunde til at løse stressproblemet hos egen hund. Indhold: Repetition af DIMMK Resultatet er tilfredsstillende såfremt deltageren kan nævne: - dårligt lederskab kan føre til stressede hunde - hunde skal lære at håndtere akut stress - kronisk stress kan give uoprettelige hjerneskader - præstationsstress - negativ stress - positiv stress Herunder kan nævne at det er væsentligt at kunne finde stressudløseren samt at problemet for negativ stress og positiv stress ofte ligger i ikke opfyldt flokinstinkt. Herunder at hunden fryser i negativ stress, men hygger sig i positiv stress.

13 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Lydighed. Tilvænning til færdsel i ruiner. Tilvænning til færdsel over forhindringer. Tilvænning til figuranter, herunder påvisning. Ved lektionens afslutning skal hunden og føreren være gjort trygge ved færdsel i ruiner, over naturlige forhindringer samt vænnet til figuranter. Endvidere skal føreren være motiveret til selvtræning med hunden. Endvidere skal instruktøren have klarlagt lydighedsniveauet hos den enkelte hund. Resultatet er tilfredsstillende såfremt hunden: - villigt følger sin fører i ruiner - i passende tempo forcerer forhindringer uden at vise frygt - villigt søger kontakt med figurant - viser interesse for figuranter Sikkerhedsbestemmelser. Lydighedstræning skal benyttes som opvarmning samt lægge op til kontrol for Grunduddannelse Redningshund. Endvidere skal føreren demonstrere kontrol over hunden, herunder: - fri ved fod. - Indkald - Sit, stå og dæk

14 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Lydighed. Tilvænning til figuranter, herunder påvisning. Videre tilvænning til forhindringer. Tilvænning til mørke. Ved lektionens afslutning skal hund og fører kunne påvise figuranter ved halsgivning, foretage forcering af forhindringer samt være fortrolig ved mørke. Endvidere skal føreren være yderligere motiveret til selvtræning med hunden. Figuranten skal placeres let tilgængeligt i ruin eller lignende. Forhindringerne må ikke overstige 1 meter i højden. Ophold i mørke foregår med hund og fører sammen. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt hunden: - giver lyd fra sig ved påvisning af figurant - kan passere en forhindring svarende til A-springbræt - kan opholde sig i mørke i imum 30 sek. Lydighedstræning skal benyttes som opvarmning samt lægge op til kontrol for Grunduddannelse Redningshund.

15 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Lydighed. Tilvænning til mørke. Eftersøgning og påvisning af figuranter i ruiner eller lignende. Ved lektionens afslutning skal hund og fører kunne arbejde i mørke rum. Endvidere skal hund og fører kunne foretage eftersøgning og påvisning af figuranter. Eftersøgning og påvisning skal foregå i ruiner eller lignende med frit liggende figuranter. Føreren skal gemmes i mørkt rum, hvorefter hunden søger fører. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt hunden giver hals ved figurant, samt bliver ved denne. Endvidere skal hunden villigt finde føreren i mørke. Lydighedstræning skal benyttes som opvarmning samt lægge op til kontrol for Grunduddannelse Redningshund. Animation af hunden er tilladt.

16 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Lydighed. Tilvænning til forhindringer og skud. Eftersøgning og påvisning af let skjulte figuranter i ruiner eller lignende. Ved lektionens afslutning skal hund og fører kunne gennemføre færdsel over kunstige forhindringer. Endvidere skal hunden kunne foretage eftersøgning og påvisning af figuranter i et område, hvori der affyres skud. Figuranten skal være let skjult. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt hunden: - forcerer forhindringer svarende til balancebom og tunnel - påviser figurant ved vedvarende halsgivning - bliver ved figuranten under påvisningen - ikke er skudræd Lydighedstræning skal benyttes som opvarmning samt lægge op til kontrol for Grunduddannelse Redningshund. Animation af hunden er tilladt.

17 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Lydighed. Forcering af forhindringer. Tilvænning til ild og røg. Eftersøgning og påvisning af let skjulte figuranter. Ved lektionens afslutning skal hund og fører kunne gennemføre færdsel over kunstige forhindringer. Endvidere skal hunden kunne foretage eftersøgning og påvisning af figuranter. Figuranten skal være let skjult, og der skal markeres med et dre bål, hvor røgen driver ind over eftersøgningsfeltet. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt hunden: - passerer forhindringer svarende til V-sammenstyrtning og vippe - påviser figurant ved vedvarende halsgivning - bliver ved figurant under påvisning Øvelses- og markeringsbestemmelserne. Lydighedstræning skal benyttes som opvarmning samt lægge op til kontrol for Grunduddannelse Redningshund.

18 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Lydighed. forcering af kunstige forhindringer. tilvænning til ild, røg og indsatsstøj. eftersøgning og påvisning af let skjulte figuranter. Ved lektionens afslutning skal hund og fører kunne gennemføre færdsel over kunstige forhindringer. Endvidere skal hunden kunne foretage eftersøgning og påvise figuranter i områder, hvor der både er ild, røg og indsatsstøj. Figuranten skal være let skjult, og der skal markeres med indsatsstøj - såsom generator e.l. - og et dre bål, hvor røgen driver ind over eftersøgningsfeltet. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt hunden: - passerer forhindringer svarende til forhindringerne i Vejledende afsluttende kontrolprøve Grunduddannelse Redningshund. - påviser figurant ved vedvarende halsgivning - bliver ved figuranten under påvisning Øvelses- og markeringsbestemmelserne. Lydighedstræning skal benyttes som opvarmning samt lægge op til kontrol for Grunduddannelse Redningshund.

19 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Repetition af tidligere indlært stof. Ved lektionens afslutning skal hund og fører have gennemført lydighedsprøve og øvelser som forberedelse til kontrol for Grunduddannelse Redningshund. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt teamet vurderes klar til den afsluttende kontrolprøve.

20 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Kontrolprøve. Hunden skal på maximalt 15 utter finde og ved halsgivning påvise 3 let skjulte figuranter i ruiner og gennemføre lydighedsprogrammet. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt hunden med fører i den afsluttende prøve kan opnå karakteren 6.

21 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Evaluering og afslutning. Udlevering af beviser. Efter lektionen skal deltageren have haft lejlighed til mundtlig og skriftlig kritik af kurset. Til rådighed har deltageren et lokalt udarbejdet evalueringsskema. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt deltageren afleverer såvel mundtlig som skriftlig kritik. Indhold: Aflevering af evt. lånte effekter Evaluering Udlevering af beviser

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest i redningsberedskabet 5. del, afsnit 13, side 1 Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest Formål Optagelsestesten har til formål at bedømme hundens trænbarhed samt om hundens karaktertræk er anvendelige

Læs mere

Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed

Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Maj 2010 1 af 16 Indledning Brugshunderådet tilbyder følgende kurser: Træner- og figurantkurser Disse kurser retter sig mod kredsenes trænere, figuranter og

Læs mere

DRK s Træningsudvalg Instruktørdag med Irene Jarnved 08.02.14

DRK s Træningsudvalg Instruktørdag med Irene Jarnved 08.02.14 DRK s Træningsudvalg Instruktørdag med Irene Jarnved 08.02.14 Irene Jarnved har de sidste 20 25 år arbejde med hunde, og de seneste 15 år haft focus på jagthunde. Hun har selv ft. Spaniels.. Indlæringsmekaninsmer

Læs mere

Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2015 UDDANNELSESUDVALGET

Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2015 UDDANNELSESUDVALGET UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2015 Uddannelsesudvalget Kreds 6 Anette Knudsen - Hvilevej 12 3070 Snekkersten Tlf.: 60 14 30 58 mail: anette.dch@gmail.com Kursusprogram for 2015 Her er kredsens

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

KURSUSPROGRAM FOR KREDS 4

KURSUSPROGRAM FOR KREDS 4 KURSUSPROGRAM FOR KREDS 4 2014 Kursusplan for 2014 i kreds 4. Så er uddannelsesudvalgets kursusplan for 2014 kommet på plads. TRÆNERWEEKENDEN ER DESVÆRRE BLEVET AFLYST!!! Alt var ellers klappet og tilrettelagt,

Læs mere

Impulskontrol for fuglehunde

Impulskontrol for fuglehunde Impulskontrol for fuglehunde Spanielskolen Steen Stenild 3 typer fuglehunde Efterskuds hunde retrivere Stødende hunde spaniels Stående hunde hønsehunde, settere, pointere osv. Vores mål Den stødende hund

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Aktiv weekend på Ærø med jeres hunde

Aktiv weekend på Ærø med jeres hunde 1 Aktiv weekend på Ærø med jeres hunde Kære alle, Vi vil gerne invitere Danmarks hundefolk til et eksklusivt ophold på vores dejlige ø under afslappede former, hvor I samtidig selv kan bestemme hvor aktiv

Læs mere

Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2014 UDDANNELSESUDVALGET. Anette Knudsen Formand for UU i Kreds 6 Hvilevej 12 3070 Snekkersten Tlf.

Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2014 UDDANNELSESUDVALGET. Anette Knudsen Formand for UU i Kreds 6 Hvilevej 12 3070 Snekkersten Tlf. UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2014 Anette Knudsen Formand for UU i Kreds 6 Hvilevej 12 3070 Snekkersten Tlf. 6014 3058 Kursusprogram for 2014 Her er de nye kursustilbud. Kurserne er fortrinsvis

Læs mere

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen til træning i Kreds 65... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen i kreds 65 Kreds 65 er en forening under Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Vær åben Vær positiv Tag notater Vær aktiv Afvis ikke noget nyt Kom til tiden gå ikke før tiden osv.

Vær åben Vær positiv Tag notater Vær aktiv Afvis ikke noget nyt Kom til tiden gå ikke før tiden osv. Uddannelsens opbygning og indhold: DcH s trænergrunduddannelse består af en række grundmoduler, der er obligatoriske for alle, og en overbygning, der er opdelt i 5 specialeområder (DcH-pogrammet, Agility,

Læs mere

Grundkursus i førstehjælp

Grundkursus i førstehjælp Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet 5. del, afsnit 6, side 1 Grundkursus i førstehjælp Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse

Læs mere

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde.

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Sporarbejde for begyndere Sakset fra nettet, oversat fra tysk af Finn Kristiansen Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Det er fuldstændig underordnet

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

International PrøveOrdning for Redningshunde IPO-R

International PrøveOrdning for Redningshunde IPO-R International PrøveOrdning for Redningshunde Gyldig fra 2012 IPO-R 1 Forord Dette hæfte indeholder dele af de internationale redningshundeprøver (IPO-R), som er udarbejdet af Federation af Cynologique

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved alvorlige

Læs mere

HVIS HUNDEN ER AGGRESSIV

HVIS HUNDEN ER AGGRESSIV HVIS HUNDEN ER AGGRESSIV Mange hunde bliver aflivet, fordi de har snappet efter eller bidt personer i familien, fremmede mennesker eller andre hunde. Nedenfor vil vi fortælle dig lidt om aggressiv adfærd,

Læs mere

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer:

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer: Lektionsplan Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Kildemarksvej 37 4700 Næstved 28 117 117 ens lektionsplan ens lektionsplan navn Adresse Tlf Startdato Postnr./By E-mail Slutdato : Mikael Kastrup Hansen Kalbyrisvej

Læs mere

Vejledning vedrørende gennemførelsen af prøver

Vejledning vedrørende gennemførelsen af prøver Dette dokument indeholder en vejledning om, hvordan en prøve til en funktionsuddannelse skal gennemføres. Vejledningen forklarer hvem, der skal gøre hvad og hvornår. Planlægning af prøven Allerede når

Læs mere

Kommunikation mellem dig og din hest

Kommunikation mellem dig og din hest Kommunikation mellem dig og din hest Heste og mennesker er to meget forskellige arter. Heste er flugtdyr, går på fire ben, har sidestillede øjne, er planteædere og kommunikerer primært ved hjælp af kropssprog.

Læs mere

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Redning Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Nedenfor er anført vejledende plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse, der

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2011 KONKURRENCEPROGRAM FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING INDHOLD: Side G1 G7 Side GD1 GD5 Side C0 C8.3

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

Den første tid med hunden

Den første tid med hunden Den første tid med hunden 1 Tillykke med din nye hund. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et nyt hjem, især hvis den er hvalp og kommer lige fra sin moder og sine kuldsøskende. Nedenfor

Læs mere

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN DEN FØRSTE TID MED HUNDEN Tillykke med din nye hund. I denne pjece kan du læse om, hvordan du bedst muligt byder din nye hund velkommen i dit hjem. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Grundkursus i ID - spor

Grundkursus i ID - spor Grundkursus i ID - spor Træning af blodspor/schweiss Spanielskolen Steen Stenild Dagens program 9,30 Præsentation og indledning Hundens lugtesans Fært og færtforhold Grundtræning teori 10,30 Grundtræning

Læs mere

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 2 Indhold FORMÅL... 2 MÅL... 2 INDHOLD... 3 TID... 3 MIDLER... 3 SÆRLIGE BESTEMMELSER...

Læs mere

Instruktør og holdbeskrivelse, Himmerlandsgården 2015

Instruktør og holdbeskrivelse, Himmerlandsgården 2015 E-klassen E1 Kursusindhold: jer og jeres hund Vi arbejder med de problemer I har med E- programmet Praktik og lidt teori Sætte hunden og én selv i den rette stemning Dele øvelser i momenter Spor, rundering,

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010 Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 Kursusprogram for 2010 Her er de nye kursustilbud. Kurserne er fortrinsvis for trænere,

Læs mere

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Dok. 585775 Formateret Praktisk prøve 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Formål Den praktiske prøve skal vise, om eleverne kan anvende den viden og risikoforståelse og kan udføre

Læs mere

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål...

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål... Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2 Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2 Personlige og faglige læringsmål...3 Skabelon - personlige og faglige læringsmål....5 Reflektere....6 Refleksion

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Generelle bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 De kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed...

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Velkommen til DcH Harlev - en afdeling under Dansk Civile Hundeførerforening

Velkommen til DcH Harlev - en afdeling under Dansk Civile Hundeførerforening Velkommen til DcH Harlev - en afdeling under Dansk Civile Hundeførerforening Dch-Harlev vil med denne information byde velkommen til nye medlemmer. Heri får du nogle oplysninger om foreningen, træningen,

Læs mere

Nedenstående er lektionsplanen for uddannelsen TRAFFIC OFFICIAL.

Nedenstående er lektionsplanen for uddannelsen TRAFFIC OFFICIAL. Nedenstående er lektionsplanen for uddannelsen TRAFFIC OFFICIAL. OBS! Der vil hele tiden blive tilføjet nye informationer til uddannelsen så som sted, tid etc. - se løbende her på siden. Lektions nummer

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Hund og børn. Lær hunden børnesprog

Hund og børn. Lær hunden børnesprog Hund og børn Hund og børn Ifølge Danmarks Statistik har ca. 450.000 danske familier hund, og i en stor del af disse familier er der børn. Der findes ikke nogen specielt børneegnede racer, men nogle racer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6005 Bevogtning fred. B. Kort navn BEVFCOBJ FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand til

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Almindelig hjælp til politiet, LPU 1, 1033 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at kursisten som enkeltmand

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder.

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder. UKLASSIFICERET UDIR 4032 DeMars DIR D: intet 02/10 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Langt navn: Omskoling for skydeledere m. fl. til FX-våben. Kort navn: OMSK-FX FAGPLAN Formål: Kursus skal give eleven det fornødne

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV 1. FORMÅL Uddannelsen har til formål at bibringe eleven de fornødne forudsætninger for at kunne fungere som mellemleder på laveste funktionsniveau.

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

TIPS TIL NYE HUNDEEJERE

TIPS TIL NYE HUNDEEJERE 1. INDLEDNING Velkommen til Kreds 44 Vi vil som kreds gerne give et par tips til dig som hundefører (hf), som du kan anvende i dagligdagen med din hund. Der er taget udgangs punkt i Jan Fennells bog Hundelytteren

Læs mere

Opdrætteren bør være åben og interesseret i at svare uddybende på dine spørgsmål.

Opdrætteren bør være åben og interesseret i at svare uddybende på dine spørgsmål. Hvalpen flytter ind Hvalpen flytter ind Når hvalpen skal flytte fra mor og kuldsøskende til sit nye hjem, er det en kæmpe omvæltning. På de følgende sider følger vejledning og gode råd til, hvordan du

Læs mere

Helena Louise Olsen Vedholm. ABC for brugshunde. Træningsøvelser til programtræning. Atelier

Helena Louise Olsen Vedholm. ABC for brugshunde. Træningsøvelser til programtræning. Atelier Helena Louise Olsen Vedholm ABC for brugshunde Træningsøvelser til programtræning Atelier 2006 For la get Ate li er, www.atelier.dk ISBN 978-87-7857-758-0 2006 Tekst og billeder Helena Louise Olsen Vedholm

Læs mere

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV (GRO/HO) Formål 1. At bibringe kadetten (KT) den faglige viden, de fornødne færdigheder og holdninger i relation til infanteridelingens virke og anvendelse, således at KT,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Indledning Formål De danske bidrag til INTOPS og udviklingen af kampeksercitser til disse,

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

IPAD SOM ARBEJDSREDSKAB DET SKAL DU VIDE!

IPAD SOM ARBEJDSREDSKAB DET SKAL DU VIDE! IPAD SOM ARBEJDSREDSKAB DET SKAL DU VIDE! G O D E R Å D T I L D I G Selvom ipad en er i et cover, kan skærmen gå i stykker. Beskyt den derfor mod slag, vand og sand. Køb høretelefoner, så du kan arbejde

Læs mere

Alene hjemme problemer (separationsangst)

Alene hjemme problemer (separationsangst) Alene hjemme problemer (separationsangst) 2 Alene hjemme problemer (separationsangst) Hunden er fra naturens side et flokdyr, og føler sig derfor mest tryg sammen med familien. Hvis hunden selv kunne vælge,

Læs mere

XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv:

XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv: Eksempel På Rapport XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv: 6 Overordnede Chefer 32 Sideodnede Kolleger 64 Underordnede Medarbejdere 7 Selv Copyright

Læs mere

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

Den gode oplevelse hos dyrlægen

Den gode oplevelse hos dyrlægen Den gode oplevelse hos dyrlægen Trygge dyrlægebesøg Din hund skal besøge dyrlægen/dyreklinikken mange gange i sin levetid. Ofte i forbindelse med sundhedstjek og vaccination, men også hvis den skulle gå

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Beskriv din egen karriereplan.hvad laver du om 15 år?

Beskriv din egen karriereplan.hvad laver du om 15 år? Agenda Refleksion over sidste undervisningsdag. Er der sket noget spændende siden sidst. Dagens lektioner. Individet i organisationen + grupper Kapitel 6 og 7. Repetition fra grupperne. Beskriv din egen

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Om holdene i DcH Herning

Om holdene i DcH Herning Om holdene i DcH Herning Få svar på spørgsmål vedr. vores hold og tilmelding til disse BEMÆRK: Der arbejdes i øjeblikket på en omstrukturering af klubbens hold så der kan ske ændringer i løbet af 2014.

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Kursusoversigt forår 2015

Kursusoversigt forår 2015 18. november 2014 Kursusoversigt forår 2015 Hermed fremsendes en kursusoversigt over planlagte aktiviteter for første halvdel af 2015. Som det fremgår af nedenstående skema er der kurser både for trænere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Et spørgsmål om forsikring

Et spørgsmål om forsikring Foto: Steen Axel Hansen Carsten Dahl-Hansen Et spørgsmål om forsikring Denne pjece har udelukkende informationsværdi. Den retter, udvider eller ændrer således ikke dækningen i henhold til policens vilkår,

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Indledning Vores garanter, kunder og andre interesserede kan i det følgende læse mere om, hvorledes Dronninglund Sparekasse forholder

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden?

Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden? Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden? DETAILUDDANNELSE - HORSENS 2014 MODUL BESKRIVELSER FORMÅL: I en hård konkurrence situation er det nødvendigt konstant at fokusere på forretningens

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Kompetenceskabende Salgsudvikling

Kompetenceskabende Salgsudvikling uddannelse uddannelse Formel Formel Kompetenceskabende Salgsudvikling Salgsuddannelsen er opbygget som et kompetenceskabende udviklingsforløb baseret på de nyeste indlæringsteorier. Vi benytter indlæringsmetoder,

Læs mere

Schweiss arbejde. Steen Stenild. Træning af blodspor. Indhold: Spanielskolen - www.tacora.dk. Hunden. Sporet/færten. Træningen.

Schweiss arbejde. Steen Stenild. Træning af blodspor. Indhold: Spanielskolen - www.tacora.dk. Hunden. Sporet/færten. Træningen. Schweiss arbejde Træning af blodspor Indhold: Hunden Sporet/færten Steen Stenild Træningen Sporlægningen Opstarten At gå spor info Hunden Alle racer kan anvendes Det handler om Hundens Drivkraft og Motivation:

Læs mere

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation Executive Coach uddannelsen Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation O Executive Coach uddannelsen Her er coachuddannelsen, der giver dig kompetencerne

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere