Grunduddannelse Redningshund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grunduddannelse Redningshund"

Transkript

1 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side 1 Grunduddannelse Redningshund Formål Formålet med uddannelsen er, at sætte fører og hund i stand til at færdes sikkert i et indsatsområde samt finde og påvise let skjulte figuranter. Formålet med uddannelsen er endvidere, at danne grundlag for gennemførelse af Funktionsuddannelse Redningshund, samt motivere til den nødvendige selvtræning. Mål Ved grunduddannelsens afslutning skal hunden - under ledelse af sin fører - kunne: - færdes i et indsatsområde med ild, røg og indsatsstøj, - finde og påvise let skjulte figuranter i ruiner eller lignende, - demonstrere lydighed på et jævnt let fremkommeligt areal. Indhold Introduktion til uddannelsen Beredskabslov, opgaver og organisation Have kendskab til "Lov om hunde" Have forståelse for hundens generelle adfærd Kunne varetage sikkerhed for sig selv og hund Kunne varetage hundens pleje og sundhed Stresspsykologi for hund og fører Indlæringspsykologi og træning med/af egen hund Optagelsestest Lydighed Motivation til selvtræning Tilvænning til færdsel i mørke Tilvænning til færdsel over forhindringer Tilvænning til færdsel i ruiner eller lignende Tilvænning til færdsel i områder med skud Tilvænning til færdsel i ruiner i forbindelse med røg, ild og indsatsstøj Eftersøgning og påvisning af let skjulte figuranter i forbindelse med ild, røg og indsatsstøj Eftersøgning og påvisning af let skjulte figuranter i ruiner eller lignende Tid 37 timer Særlige bestemmelser 1. Deltagerforudsætninger Hundeføreren skal være tilmeldt Uddannelse af redningshundeføreren REDNING. Ved start på uddannelsen må hundens alder ikke være under 1 år eller overstige 4 år. 2. Kontrol Der afholdes afsluttende kontrolprøve. Prøven udarbejdes af Beredskabsstyrelsen og skal bestås jf. de generelle bestemmelser. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt hunden med fører i den afsluttende kontrolprøve opnår imum 67 ud af 100 point. På baggrund af træningsøvelserne og den afsluttende kontrolprøve, bedømmer den uddannelsesansvarlige i samarbejde med instruktøren, om hund og fører er egnet til at gennemgå Funktionsuddannelse Redningshund.

2 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side 2 3. Uddannelsesbevis Der udstedes bevis ved gennemført uddannelse jf. de generelle bestemmelser. 4. Kompetence Efter tilfredsstillende gennemførelse af Grunduddannelse Redningshund kan hund og fører antages til Funktionsuddannelse Redningshund. Tilfredsstillende gennemførelse af grunduddannelsen alene giver ikke kompetence til at arbejde som redningshundeteam. 5. Økonomi Der ydes statslig elevtimerefusion ved aflæggelse af optagelsestest og for deltagelse i Grunduddannelse Redningshund. Beredskabsstyrelsen afholder herudover udgiften til dyrlægeattest, hvis en sådan forlanges af det kommunale redningsberedskab og til dyrlægeregninger i forbindelse med hundens tilskadekomst i tjenesten/uddannelsen. Udgifterne til træning til lydighedsprøven, lovbefalet ansvarsforsikring af hunden og den udvidede forsikring, aldelige dyrlægeregninger, foder og andre normalt forekommende udgifter i forbindelse med ejerskab af en hund afholdes ikke af Beredskabsstyrelsen. 6. Uddannelse af flere hunde med samme fører Der kan ydes statslig elevtimerefusion til en hundeførers uddannelse af en ny hund, såfremt den tidligere uddannede hund ikke længere fungerer som redningshund. Efter forudgående godkendelse i Beredskabsstyrelsen kan der (i forbindelse med en uddannet redningshunds forestående afgang fra tjenesten) ydes statslig elevtimerefusion til gennemførelse af Grunduddannelse Redningshund med en ny hund, mens der stadig ydes statslig elevtimerefusion til vedligeholdelsesuddannelse Redningshund til den gamle hund. 7. Bortvisning Hvis hunden udviser uprovokeret aggressiv adfærd overfor andre hunde og personer, skal den bortvises fra uddannelsen. 8. Andet Transport til og fra øvelsesområder er ikke medtaget i uddannelsestiden.

3 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side 3 Emneoversigt for Grunduddannelsen Redningshund Lektion Tid Indhold Introduktion til uddannelsen: Formål, indhold, prøve Lov om hunde Afdækning af elevforudsætninger Uddannelsesforløbet Organisation Hundens adfærd (DIMMK): - drifter - instinkter - miljø - mimik - kropssprog - samarbejde etik Hundens indlæring: - indlæringspsykologi - indlæringsmetoder Indlæringsmetoder, praktik Pleje og sundhed Sundhedsundersøgelse Sikkerhed for sig selv og hund Arbejde som figurant - teori - praktik Stressformer hos hunde Lydighed Miljøtræning: - tilvænning til færdsel i ruiner - tilvænning til færdsel over forhindringer - tilvænning til figuranter, herunder påvisning Lydighed Miljøtræning: - tilvænning til figuranter, herunder påvisning - videre tilvænning til forhindringer - tilvænning til mørke Lydighed Tilvænning til mørke

4 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side 4 Eftersøgning og påvisning af figuranter i ruiner eller lignende Lydighed Forcering af forhindringer Tilvænning til skud Eftersøgning og påvisning af let skjulte figuranter i ruiner eller lignende Lydighed Forcering af forhindringer Tilvænning til ild og røg Eftersøgning og påvisning af let skjulte figuranter Lydighed Forcering af forhindringer Tilvænning til ild, røg og indsatsstøj Eftersøgning og påvisning af let skjulte figuranter Repetition af tidligere indlært stof Kontrol Evaluering og afslutning

5 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Min Introduktion til uddannelsen: - formål - indhold - prøve Lov om hunde. Afdækning af elevforudsætninger. Uddannelsesforløbet. Organisation. Ved lektionens afslutning skal deltageren have kendskab til formål, mål og indhold samt regler for afholdelse af afsluttende kontrolprøve for Grunduddannelse Redningshund. Deltageren skal have kendskab til: -indhold og betydning af "Lov om Hunde". -uddannelsesforløbet - Redningsberedskabets organisation Endelig skal den enkelte deltagers elevforudsætninger være afdækket. Resultatet er tilfredsstillende såfremt deltageren kan nævne, at den afsluttende kontrolprøve er vejledende for instruktørens bedømmelse om, hvorvidt teamet kan påbegynde funktionsuddannelsen. Såfremt hund og fører ikke skønnes egnet skal der startes forfra på hele grunduddannelsen. Nystart kan finde sted 1 gang. Deltageren skal endvidere kunne nævne: - ved hvilken alder en hund skal være tilmeldt dansk hunderegister, - at hunden skal bære hundetegn med ejerens navn og adresse, - at hunden altid skal være i line eller under førerens fulde kontrol, - indenfor hvilke tidsrum hunde - udenfor bymæssig bebyggelse - skal være lukket inde eller i følge med fører - at hale- og/eller ørekuperede hunde ikke kan uddannes til redningshunde med undtagelse af enkelte hunderacer - hvem der har ledelsen på et brandsted/skadested, - om uddannelsesforløbet i den samlede redningshundeuddannelse Beredskabsloven. Bekendtgørelsen om det kommunale redningsberedskabs organisation, virksomhed, materiel og dimensionering. Bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet m.v. FBUDD. Lov om hunde. Hver deltager skal have en aktuel udgave af "Lov om Hunde" til rådighed gennem hele uddannelsesforløbet. Endelig skal hver deltager have redegjort for egen hunds niveau med hensyn til lydighed samt øvrige øvelser, som indgår i Grunduddannelse Redningshund.

6 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Hundens adfærd. DIMMK(S). Ved lektionens afslutning skal deltageren kunne inddrage teorien om DIMMK(S) i sin videre træning af redningshunden, samt have en sådan forståelse af hundens adfærd og indlæring, at redningshundeføreren kan redegøre for den og forklare den til andre. Resultatet er tilfredsstillende såfremt redningshundeføreren kan redegøre for: - faserne samt driftmålet i byttedriften - flokinstinktet skal være opfyldt for effektiv indlæring - træning skal foregå i forskellige indsatsmiljøer - signaler skal være klare og entydige, herunder mimik og kropssprogets betydning for hundens opfattelse af de opgaver, som vi ønsker hunden skal løse, og herunder at kommandoer / signaler til hunden skal være entydige, samt at hunden som det flokdyr den er, ikke begår fejl med vilje - vigtigheden af at være loyal overfor hunden som individ i arbejdet med hunden - at indlæring af nye opgaver bør foregå på kendt græs, herunder at miljøtræning alene kan være en form for indlæring Indhold: Drifter Instinkter Miljø Mimik Kropssprog

7 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Indlæringsmetoder. Ved lektionens afslutning skal hundeføreren kunne anvende indlæringsmetoderne - indlæring gennem observation - klassisk betingning - operant indlæring - byttedrift - klikkertræning / shaping Endvidere skal hundeføreren have forståelse for de indlæringsmetoder der anvendes indenfor redningshundetjenesten, samt at der i Redningsberedskabet anvendes positive og motiverende indlæringsprincipper. Lektionen skal ses i sammenhæng med lektion 2 og 4. Resultatet er tilfredsstillende såfremt hundeføreren: i sin videre træning af sin redningshund udvælger og benytter indlæringsmetoderne situationsafhængigt og hensigtsmæssigt. kan nævne: - at hvalpe lærer meget fra de ældre hunde gennem observation, samt at indlæring i spor kan foretages delvist gennem observation. - at klassisk betingning kan bruges til at lære hunden, at belønning er på vej - at operant indlæring er indlæring gennem forstærkning, såvel positiv som negativ forstærkning, herunder at forstærkning skal anvendes rettidigt for fuld effekt - at træning af hunden i byttedrift kræver at man er loyal overfor hundens naturlige faser i byttedriften samt at ikke alle hunde er lige motiverede for træning i byttedrift - at klikkertræning er en positiv motivationsstyret indlæringsform, hvor hunden belønnes ved fremskridt samt at der kun anvendes positiv forstærkning - at indlæringsfasen normalt er den korteste samt at afledningsfasen kan sammenlignes med miljøtræning indenfor øvelsen

8 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Indlæringsmetoder praktik. Ved lektionens afslutning skal hundeføreren have anvendt indlæringsmetoderne fra lektion 2 og 3 samt i praksis vise forståelse for de indlæringsmetoder der anvendes indenfor redningshundetjenesten. - indlæring gennem observation - klassisk betingning - operant indlæring - byttedriftstyret træning - klikkertræning / shaping Resultatet er tilfredsstillende såfremt hundeføreren udvælger og anvender en eller flere de ovennævnte indlæringsmetoder gennem det videre uddannelsesforløb. Lektionen skal ses i sammenhæng med lektion 2 og 3. Målet for denne lektion kontrolleres løbende gennem hele Grund- og Funktionsuddannelse Redningshund.

9 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Pleje og sundhed, sundhedsundersøgelse. Ved lektionens afslutning skal deltageren have forståelse for vigtigheden af god pleje og sundhed for redningshunden i hverdagen. Den enkelte skal kunne gennemføre en let sundhedsundersøgelse af egen redningshund. Egen redningshund anvendes ved gennemførelse af sundhedsundersøgelsen. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt deltageren kan gennemføre sundhedsundersøgelsen jævnfør dyrlægens forskrifter. Vejledning i sundhedstjeneste for tjeneste- og specialhunde. Det skal være en dyrlægeaften, hvor redningshunden skal medbringes til den praktiske del af undervisningen.

10 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Sikkerhed personlig og for egen hund under øvelse og indsats Ved lektionens afslutning skal deltageren: - kunne efterleve regler for anvendelse af personligt sikkerhedsudstyr samt de generelle sikkerhedsbestemmelser under øvelse og indsats - kunne vurdere sikkerhed ved frilæggelse af figurant - kende til risici ved anvendelse af røg, skud m.v. under øvelse - have forståelse for varetagelse af sikkerhed for egen hund med særlig fokus på afsøgning/øvelse i etagebygninger samt i mørke Lektionen gennemføres som teori. Der skal være et indsatsområde med ruiner og lignende til rådighed. Resultatet er tilfredsstillende såfremt deltageren med egne ord kan redegøre for: - anvendelse af personligt sikkerhedsudstyr - generelle sikkerhedsregler, - forklare betydning af varetagelse af sikkerhed ved frilæggelse af figurant - kunne redegøre for sikkerheden ved anvendelse af skud og røg under øvelse - kunne give eksempler på hvordan man som hundefører varetager sikkerhed for egen hund Lektionens indhold skal følges op med praktiske vejledninger og kontrol i alle efterfølgende lektioner. Resultatet er tilfredsstillende såfremt deltageren i grunduddannelsernes lektioner/øvelser og i det aldelige redningsberedskabsarbejde efterlever sikkerhedsreglerne.

11 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Arbejde som figurant. Ved lektionens afslutning skal deltageren kunne fungere som figurant under træning af redningshundene. Deltageren skal have opnået forståelse for hundens kropssprog og signaler. Deltageren skal endvidere, i den efterfølgende praktik, kunne gengive hundeførerens anvisninger og ønsker til figurantadfærd, Lektionen skal indeholde både teori og praktik. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt deltageren kan give eksempler på mimik og kropssprog som afstandsøgende og afstandsdskende signaler. Endvidere skal deltageren i praksis være i stand til at fastholde hundens opmærksomhed således, at hunden viser større interesse for figuranten end for føreren og andre hunde.

12 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side DIMMKS. Stress. Ved lektionens afslutning skal deltageren kunne anvende sin viden om stress hos hunde i forbindelse med arbejde med sin redningshund. Deltageren skal have forståelse af, at indlæring hos en hund i stress er umulig eller meget langsommelig. Deltageren skal kunne anvende sin viden om stress hos hunde til at løse stressproblemet hos egen hund. Indhold: Repetition af DIMMK Resultatet er tilfredsstillende såfremt deltageren kan nævne: - dårligt lederskab kan føre til stressede hunde - hunde skal lære at håndtere akut stress - kronisk stress kan give uoprettelige hjerneskader - præstationsstress - negativ stress - positiv stress Herunder kan nævne at det er væsentligt at kunne finde stressudløseren samt at problemet for negativ stress og positiv stress ofte ligger i ikke opfyldt flokinstinkt. Herunder at hunden fryser i negativ stress, men hygger sig i positiv stress.

13 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Lydighed. Tilvænning til færdsel i ruiner. Tilvænning til færdsel over forhindringer. Tilvænning til figuranter, herunder påvisning. Ved lektionens afslutning skal hunden og føreren være gjort trygge ved færdsel i ruiner, over naturlige forhindringer samt vænnet til figuranter. Endvidere skal føreren være motiveret til selvtræning med hunden. Endvidere skal instruktøren have klarlagt lydighedsniveauet hos den enkelte hund. Resultatet er tilfredsstillende såfremt hunden: - villigt følger sin fører i ruiner - i passende tempo forcerer forhindringer uden at vise frygt - villigt søger kontakt med figurant - viser interesse for figuranter Sikkerhedsbestemmelser. Lydighedstræning skal benyttes som opvarmning samt lægge op til kontrol for Grunduddannelse Redningshund. Endvidere skal føreren demonstrere kontrol over hunden, herunder: - fri ved fod. - Indkald - Sit, stå og dæk

14 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Lydighed. Tilvænning til figuranter, herunder påvisning. Videre tilvænning til forhindringer. Tilvænning til mørke. Ved lektionens afslutning skal hund og fører kunne påvise figuranter ved halsgivning, foretage forcering af forhindringer samt være fortrolig ved mørke. Endvidere skal føreren være yderligere motiveret til selvtræning med hunden. Figuranten skal placeres let tilgængeligt i ruin eller lignende. Forhindringerne må ikke overstige 1 meter i højden. Ophold i mørke foregår med hund og fører sammen. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt hunden: - giver lyd fra sig ved påvisning af figurant - kan passere en forhindring svarende til A-springbræt - kan opholde sig i mørke i imum 30 sek. Lydighedstræning skal benyttes som opvarmning samt lægge op til kontrol for Grunduddannelse Redningshund.

15 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Lydighed. Tilvænning til mørke. Eftersøgning og påvisning af figuranter i ruiner eller lignende. Ved lektionens afslutning skal hund og fører kunne arbejde i mørke rum. Endvidere skal hund og fører kunne foretage eftersøgning og påvisning af figuranter. Eftersøgning og påvisning skal foregå i ruiner eller lignende med frit liggende figuranter. Føreren skal gemmes i mørkt rum, hvorefter hunden søger fører. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt hunden giver hals ved figurant, samt bliver ved denne. Endvidere skal hunden villigt finde føreren i mørke. Lydighedstræning skal benyttes som opvarmning samt lægge op til kontrol for Grunduddannelse Redningshund. Animation af hunden er tilladt.

16 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Lydighed. Tilvænning til forhindringer og skud. Eftersøgning og påvisning af let skjulte figuranter i ruiner eller lignende. Ved lektionens afslutning skal hund og fører kunne gennemføre færdsel over kunstige forhindringer. Endvidere skal hunden kunne foretage eftersøgning og påvisning af figuranter i et område, hvori der affyres skud. Figuranten skal være let skjult. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt hunden: - forcerer forhindringer svarende til balancebom og tunnel - påviser figurant ved vedvarende halsgivning - bliver ved figuranten under påvisningen - ikke er skudræd Lydighedstræning skal benyttes som opvarmning samt lægge op til kontrol for Grunduddannelse Redningshund. Animation af hunden er tilladt.

17 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Lydighed. Forcering af forhindringer. Tilvænning til ild og røg. Eftersøgning og påvisning af let skjulte figuranter. Ved lektionens afslutning skal hund og fører kunne gennemføre færdsel over kunstige forhindringer. Endvidere skal hunden kunne foretage eftersøgning og påvisning af figuranter. Figuranten skal være let skjult, og der skal markeres med et dre bål, hvor røgen driver ind over eftersøgningsfeltet. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt hunden: - passerer forhindringer svarende til V-sammenstyrtning og vippe - påviser figurant ved vedvarende halsgivning - bliver ved figurant under påvisning Øvelses- og markeringsbestemmelserne. Lydighedstræning skal benyttes som opvarmning samt lægge op til kontrol for Grunduddannelse Redningshund.

18 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Lydighed. forcering af kunstige forhindringer. tilvænning til ild, røg og indsatsstøj. eftersøgning og påvisning af let skjulte figuranter. Ved lektionens afslutning skal hund og fører kunne gennemføre færdsel over kunstige forhindringer. Endvidere skal hunden kunne foretage eftersøgning og påvise figuranter i områder, hvor der både er ild, røg og indsatsstøj. Figuranten skal være let skjult, og der skal markeres med indsatsstøj - såsom generator e.l. - og et dre bål, hvor røgen driver ind over eftersøgningsfeltet. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt hunden: - passerer forhindringer svarende til forhindringerne i Vejledende afsluttende kontrolprøve Grunduddannelse Redningshund. - påviser figurant ved vedvarende halsgivning - bliver ved figuranten under påvisning Øvelses- og markeringsbestemmelserne. Lydighedstræning skal benyttes som opvarmning samt lægge op til kontrol for Grunduddannelse Redningshund.

19 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Repetition af tidligere indlært stof. Ved lektionens afslutning skal hund og fører have gennemført lydighedsprøve og øvelser som forberedelse til kontrol for Grunduddannelse Redningshund. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt teamet vurderes klar til den afsluttende kontrolprøve.

20 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Kontrolprøve. Hunden skal på maximalt 15 utter finde og ved halsgivning påvise 3 let skjulte figuranter i ruiner og gennemføre lydighedsprogrammet. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt hunden med fører i den afsluttende prøve kan opnå karakteren 6.

21 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side Evaluering og afslutning. Udlevering af beviser. Efter lektionen skal deltageren have haft lejlighed til mundtlig og skriftlig kritik af kurset. Til rådighed har deltageren et lokalt udarbejdet evalueringsskema. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt deltageren afleverer såvel mundtlig som skriftlig kritik. Indhold: Aflevering af evt. lånte effekter Evaluering Udlevering af beviser

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2011 KONKURRENCEPROGRAM FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING INDHOLD: Side G1 G7 Side GD1 GD5 Side C0 C8.3

Læs mere

Undervisningsplan for A/T-kursus.

Undervisningsplan for A/T-kursus. Rigspolitichefen Undervisningsplan for A/T-Kursus 24. januar 2002 0-1 B I L A G INDHOLDSFORTEGNELSE 0. INDLEDNING... 0-4 0.1 Undervisningsplanens indhold...0-5 0.2 Præstationskrav...0-6 0.3 Undervisningens

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN DEN FØRSTE TID MED HUNDEN Tillykke med din nye hund. I denne pjece kan du læse om, hvordan du bedst muligt byder din nye hund velkommen i dit hjem. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Opdrætteren bør være åben og interesseret i at svare uddybende på dine spørgsmål.

Opdrætteren bør være åben og interesseret i at svare uddybende på dine spørgsmål. Hvalpen flytter ind Hvalpen flytter ind Når hvalpen skal flytte fra mor og kuldsøskende til sit nye hjem, er det en kæmpe omvæltning. På de følgende sider følger vejledning og gode råd til, hvordan du

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent

Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.1. Elevens status i skolens virke...

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere