D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker)."

Transkript

1 D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B : B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat Finn Sandgaard) Helsingør Rets dom af 22. marts 2012 (SKS 477/2012) er anket af B med påstand om frifindelse. Indstævnte, A, har påstået stadfæstelse. Supplerende sagsfremstilling Spørgsmålet i denne sag er, om As halvdel af ejendommen, X-vej 9, 2920 Rungsted Kyst, er erhvervet og ombygget for hendes særejemidler, og som følge deraf er særeje. Ejendommen blev erhvervet med overtagelsesdag den 1. december 2001 af A og B i fællesskab, og de ejer hver en halvdel. Af ejendommes købesum på kr. blev kr. betalt kontant, mens restbeløbet på kr. blev deponeret. Parterne er enige om, at der efterfølgende blev brugt cirka kr. på ombygning af ejendommen. Af tingbogsattest af 2. juni 2014 fremgår, at der er optaget 3 realkreditlån i ejendommen på henholdsvis kr., kr. og kr.

2 - 2 - Der er fremlagt udvalgte kontoudtog vedrørende nogle af parternes konti. Af kontoudskrifter for konto nr. "boligskift-konto" fremgår blandt andet, at kontoen den 14. september 2001 gik i minus med kr., da den kontante del af købesummen blev hævet. Den 19. november 2001 blev der indsat kr., og der er enighed om, at dette beløb er a conto arv fra As far. Den 30. november 2001 blev der yderligere indsat ,43 kr., som hidrørte fra et lån, der blev optaget ved købet af ejendommen, og samme dag blev der udstedt en check på kr. i forbindelse med deponering af restkøbesummen. A oprettede i forbindelse med udbetaling af arven efter sin far konto kaldet "arvekontoen". Af kontoudskrift nr. 3, der dækker perioden 31. december 2001 til 31. december 2002 fremgår blandt andet, at startsaldoen var 2.085,85 kr. Den 14. juni og den 3. september 2002 blev der i alt indsat ,25 kr. hidrørende fra arv. Der blev i perioden endvidere købt aktier for ,43 kr. og overført kr. til en gevinstopsparing og kr. til en ratepension - begge konti tilhørende A. Den 31. december 2003 var saldoen på kontoen ,31 kr. Der er endelig fremlagt en række årsopgørelser for parterne for at belyse deres indtægts- og formueforhold. Af disse fremgår, at A under punktet "Pengeinstitutter/obl./pante" i 2001 havde kr., i kr. og i kr. Forklaringer Der er i landsretten afgivet supplerende partsforklaringer. B har supplerende forklaret bl.a., at det ikke er korrekt, når det i byretsdommen anføres, at han finansierede sit køb af en lejlighed med det omtalte lån på kr. Han finansierede lejligheden ved særskilte lån. Han var i 2001 salgschef i Scandlines. A var da ledig. Han tjente i perioden fra ca. det dobbelte af, hvad hun tjente. De boede i Z-parken i Lyngby i socialt boligbyggeri, før de købte ejendommen på X-vej. De havde boet i Z-parken i tre år. De havde solgt en ideel anpart af en ejendom på Y-vej i slutningen af 90 erne. De købte aktier for en del af provenuet fra Y-vej.

3 - 3 - De havde ikke ved købet af X-vej 9 penge til udbetalingen. De fik en særskilt kredit i banken. Restkøbesummen blev finansieret ved et lån i euro. Der blev udstedt en noget større check, og differencen kom fra As arv. Eurolånet blev senere konverteret til et rentetilpasningslån på kr. Desuden optog de senere ombygningslån. De mange omprioriteringer var efter fælles beslutning. Han vidste ikke meget mere om dette, end hun gjorde. Det var noget, de løbende drøftede. Han styrede den fælles økonomi og budgetkontoen, men ikke As egne konti. Generelt har de optaget afdragsfrie lån. Renter, der betaltes kvartalsvis, blev betalt af hans lønindkomst. Det samme gjaldt ejendomsskatter og andre ejendomsudgifter, mens almindelige leveomkostninger blev betalt af As lønindkomst. Da de havde boet i huset i ca. 2 år, besluttede de sig for at bygge om. Det var en lang proces med flere arkitekter. Oprindelig var tilbuddet 1 million kr., men da der også blev mulighed for at udvide kælderen, steg prisen til ca. 1, 3 millioner kr. Efter en tvist måtte de betale yderligere ca kr. til entreprenøren. Lånet på 1,6 millioner kr., der er anvendt til betaling af ombygningen, er optaget i 2003 eller De optog et større lån end nødvendigt for at få en buffer i forhold til den forventede udgift. Det yderligere lån på kr. optog de for at kunne betale ekstraregningen for entreprisen og for fortsat at have en buffer. A fik noget tilbage af sin arv, ca kr. Det var nok også til dækning af, at hun lagde ud til udbetaling. De kr. kontant, som er hævet på hendes arvekonto i 2003, er både brugt til ombygning og til dagligt forbrug, rejser etc. Han har ikke selv betalt kontante beløb i forbindelse med ombygningen. A har dokumenterne om deres lån. Hun har fået alle papirer. Han holdt i 2008 op med at betale på huset. Hun bor der stadig, men huset er sat til salg for 6,7 millioner kr. A og bankrådgiveren havde rådighed over arvekontoen, og han havde ikke nogen indflydelse på det. Han vidste, hvornår hun fik udbetalt arv, men så ikke kontoudtog. Han vidste ikke detaljer om anvendelsen, herunder ikke, at hun har købt aktier i større omfang og indskudt penge på en ratepension. Hun har også købt en bil for faderens penge. Han har ikke haft egen bil, han havde en firmabil. Det var banken, der sørgede for tilbageførsel til A. De havde en del aktier, da de købte X-vej. De ville ikke have haft penge til udbetalingen, hvis A ikke havde fået et arveforskud. De ville gerne beholde aktierne, derfor blev de ikke solgt. Regninger vedrørende ombygningen etc. blev først betalt af A, men derefter optog de nye lån, og pengene blev betalt tilbage til hende. Entreprenøren fik ikke sikkerhed i låneprovenuet. A var med til alle møder om omprioritering. Køb af fælles aktier var en fælles beslutning, de

4 - 4 - talte også om hvilke aktier, de skulle købe. Han var ikke med til at beslutte, hvilke aktier hun købte til sin egen beholdning. A og hendes far var meget interesserede i aktier. Appellanten har efter fraflytning fortsat betalt ejendomsværdiskat og trukket renter fra i skat. Han har udstedt et ejerpantebrev i X-vej til et finansselskab efter dommen i Helsingør ret. Det underliggende lån er på 1 million kr. A har supplerende forklaret bl.a., at der ikke var midler af betydning tilbage fra deres ejendomssalg, da de købte X-vej. De havde allerede solgt de aktier, de havde købt. De fik et boligkøbsbevis, da de skulle købe hus. De fik at vide, at de kunne købe hus for kr. De havde ikke kunnet købe uden de kr., hun fik i a conto arv. De byggede om for kr. De valgte efterfølgende yderligere at lave kælder og nyt tag, og der kom ekstraregninger på ca kr. I forbindelse med ombygningen betalte hun regninger for cirka kr. af sin arv. Efter en retstvist betalte de et yderligere beløb, så samlet kom ombygningen til at koste ca kr. Appellanten styrede deres økonomi fra sin arbejdscomputer. Han havde helt bestemt adgang til hendes konti, herunder den såkaldte arvekonto. Da der ikke var Nemid dengang, havde hun ingen indsigt i, hvad han foretog sig. Appellanten havde den direkte kontakt til banken, men hun har været med til at sige ja til konverteringer og låneoptagelser. Det var primært ham, der tog stilling til, hvad der skulle optages af lån. Appellanten sagde, at bankrådgiveren rådede dem til at investere friværdien i aktier. Pengene fra lån i huset, det vil sige de kr. og de kr. er dog gået til almindeligt forbrug. Flere af omprioriteringerne fandt sted sent i forløbet, da de allerede var ved at blive skilt. Hun har endda af sin arv betalt udbetalingen på hans lejlighed. Hun modtog løbende gaver fra sin mor og en beskeden løn fra sin fars virksomhed, så hendes nettoindtægt var nok næsten lige så stor som hans. De havde et stort forbrug. Hun har også betalt penge ind på hans pensionsordning. Det var lidt tilfældigt på hvilken konto, låneprovenu blev sat ind. De har aldrig talt om, at hun skulle have sit særeje tilbagebetalt. De kr., som indgik på hendes arvekonto, skulle blandt andet dække hendes betaling af en rate til byggefirmaet i forbindelse med ombygningen. X-vej 9 er sat til salg for 6,5 millioner kr. Der er 4,7 millioner kr. i pantegæld udover det ejerpantebrev, som han har lyst. De yderligere lån på i alt kr. var ikke til brug for byggeriet, men fordi de skulle belåne friværdien. Det var i , da friværdien var vokset

5 - 5 - betydeligt. De blev ikke brugt til ombygning. De aktier, hun købte for cirka kr. af sin arv i 2002, blev solgt, og provenuet blev brugt til betaling af ombygningen. Ombygningen var først helt færdig i 2004, og det indestående, der var på hendes konti ultimo 2003, er også brugt til ombygningen. Hun husker ikke, hvem der købte aktierne i Det kan dog godt være, at hun selv har købt dem ved at ringe til banken. Hun har selv indbetalt på sin ratepension, men hun ved ikke, om det er hende selv, der har indsat penge på hendes gevinstopsparingskonto. Hun havde ikke selv noget billån, men købte på et tidspunkt en bil kontant. Det billån, hun har indfriet, vedrørte appellantens bil. Det var ikke reelt en firmabil, firmaet betalte bare de løbende udgifter. Appellantens advokat, der førte sagen i byretten, har fået kopi af alle dokumenter og kontoudskrifter. Forinden havde appellanten fjernet disse dokumenter fra ejendommen på X-vej, og det kostede stort besvær at få dem tilbage. Der manglede næsten halvdelen, så hun måtte afholde udgifter til banken for at rekonstruere det. Procedure Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed. Landsrettens begrundelse og resultat Efter bevisførelsen, herunder navnlig udskrift vedrørende boligskift-kontoen sammenholdt med parternes forklaringer, lægger landsretten til grund, at betalingen for købet af ejendommen X-vej 9, Rungsted Kyst, der skete ved en kontant udbetaling på kr. og en check på kr., blev finansieret ved et låneprovenu på cirka kr. hidrørende fra et lån optaget af ægtefællerne i forening med pant i ejendommen og et beløb på kr. hidrørende fra As arv. Efter bevisførelsen er det ikke godtgjort, at differencen mellem a conto arven på kr., der blev indsat på boligskift-kontoen, og de ovennævnte kr., der utvivlsomt medgik til betaling af ejendommen, tillige er anvendt til købet af ejendommen.

6 - 6 - Allerede af denne grund kan As halvpart af ejendommen, der blev erhvervet for en samlet købesum af kr., ikke anses for for størstedelens vedkommende at være erhvervet af hendes særejemidler og tilhører hende derfor ikke som særeje. Bs frifindelsespåstand tages herefter til følge. A skal betale sagsomkostninger for begge retter til B med i alt kr. Beløbet omfatter kr. til dækning af udgift til retsafgift og kr. til udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ved fastsættelsen af beløbet til dækning af udgifterne til advokatbistand er der ud over sagens værdi taget hensyn til sagens omfang og varighed. T h i k e n d e s f o r r e t: B frifindes. I sagsomkostninger for begge retter skal A betale kr. til B. Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 Sag 18/2012 (1. afdeling) A (advokat Ole Sigetty) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 141/2012 (2. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg som mandatar for Jørgen Ib Martin Jensen, Susanne Laugesen og Kasper Rich

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012 Sag 376/2010 (2. afdeling) Hotel Trouville A/S under konkurs, Anpartsselskabet af 22. juli 1942 ApS under konkurs og KSX 2 ApS under konkurs (advokat

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010 Sag 237/2008 (1. afdeling) A og Malernes Fagforening Storkøbenhavn (advokat Peter Breum) mod B (advokat Jan Radil) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010 Sag 365/2007 (1. afdeling) Finance Credit Danmark A/S under konkurs v/kurator advokat Anne Birgitte Gammeljord (advokat Finn Mejnertsen) mod Advokatfirma

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 Sag 40/2011 (1. afdeling) Dansk Pantebrevsbørs A/S under konkurs (advokat Thomas Bang) mod Fair Finans A/S (advokat Casper Moltke) I tidligere instans

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

DOM. Retten i Hillerød. Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup

DOM. Retten i Hillerød. Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup mod Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S Københavnsvej

Læs mere

Side 1 af 6 Til forsiden Om koncernen Kontakt Web-tv Nyhedsmail Myndigheder Borger Virksomhed Rådgiver Presse Brug af afgørelser domme kendelser mv. Vis alle afgørelser Skønsmæssig ansættelse - manglende

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto

Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto Konkrete sager Hvidvasksekretariatet afgiver hvert år mange efterretningsrapporter til politikredsene på baggrund af de underretninger, der er modtaget fra de underretningspligtige efter hvidvaskloven.

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere