Trivselsundersøgelse Yngre Læger nogle hovedresultater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater"

Transkript

1 Trivselsundersøgelse Yngre Læger nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for yngre lægers arbejdsglæde, trivsel og helbred, men det har også betydning for kvaliteten i patientbehandlingen og produktiviteten. Såvel overlægeforeningen som Yngre Læger har ønsket at gennemføre en omfattende trivselsundersøgelse for at følge op på tidligere undersøgelser af lægers arbejdsmiljø. Yngre Læger besluttede derfor i 2011 at lave en kortlægning af yngre lægers arbejdsmiljø, Der blev udarbejdet et elektronisk spørgeskema, som Yngre Læger udsendte i januar 2012 til alle foreningens medlemmer med en tilgængelig adresse (dvs. til af de medlemmer) har svaret på spørgeskemaet, hvilket svarer til en besvarelsesprocent på 39. Spørgeskemaet er udarbejdet i samarbejde med arbejdsmedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, der også har stået for bearbejdningen af materialet, udarbejdelse af tabeller mv. Arbejdsmedicinsk klinik på Bispebjerg Hospital har stået for en tilsvarende undersøgelse af overlægernes arbejdsmiljø, og der er ved udarbejdelse af spørgeskemaet lagt vægt på i relevant omfang at kunne sammenligne med overlægernes undersøgelse. Der arbejdes nu videre med resultaterne af undersøgelsen i samarbejde mellem Yngre Læger og arbejdsmedicinsk klinik, Bispebjerg med henblik på at udarbejde en egentlig rapport om resultaterne fra undersøgelsen. Nedenfor er der givet en kort gennemgang af nogle af hovedresultaterne vedhæftet udvalgte tabeller. Centrale resultater Vagttype, og oplevelse af vagtarbejde. Der er i undersøgelsen spurgt til vagttype og vagthyppighed og til holdning til vagtarbejde. Ca. 70 % af de yngre læger har svaret, at de har vagt. På hverdage har 1/3 døgnvagter, mens de resterende 2/3 har aftennattevagter. Der er en klar tendens til, at andelen af døgnvagter er størst hos læger med længst anciennitet. Således har 50 % af læger med anciennitet fra 1991 eller tidligere døgnvagter, mens det tilsvarende tal for læger med anciennitet fra 2010 eller tidligere er 10 %. (se tabel 1). Vagthyppighed og oplevelse af vagtarbejde Næsten halvdelen af de yngre læger der har vagt (47 %) har angivet at have vagt 3 4 gange om måneden i gennemsnit, mens 38 % i gennemsnit har vagt 5 6 gange om måneden. 10 % har i gennemsnit vagt 1

2 2 gange om måneden og ca. 4 % har angivet at have vagt mere end 6 gange om måneden (tabel 2). Undersøgelsen viser, at der er en klar sammenhæng mellem vagthyppigheden og oplevelsen af vagtarbejde som stressende på en ubehagelig måde samt på ønsket om færre vagter (tabel 2). Mens der samlet set er 36 %, der ønsker at få færre vagter, så er det 46 % af dem, der har vagter 5 6 gange om måneden, der ønsker at få færre vagter. Hele 63 pct. af de yngre læger, som havde meget høj vagthyppighed (7 gange om måneden eller mere), ønskede færre vagter fremover, mens dette kun var tilfældet for 14 pct. af de yngre læger, som havde en lav vagthyppighed (1-2 gange om måneden). Det samme mønster gør sig gældende i oplevelsen af arbejdet som stressende og som gående ud over familieliv og det sociale liv i øvrigt. Også her er det læger der har den største vagthyppighed, der oplever de største problemer. Holdning til vagtarbejde og forholdene i vagten De yngre læger har i undersøgelsen skulle tilkendegive deres holdning til vagtarbejde. Generelt var holdningen positiv til vagtarbejde hos alle yngre læger. Kun 7 pct. fandt ikke arbejdet fagligt interessant og udbytterigt. (tabel 3). Mange yngre læger angav dog, at der var tidspres under vagterne (52 pct.) og at arbejdsmængden i vagten var belastende (40 pct.). For begge forhold gælder, at problemet opleves størst hos de yngste. Således angav 69 % af yngre læger der er kandidater efter 2010, at der i meget eller høj grad er tidspres på vagtarbejdet, mens det tilsvarende tal for læger der er kandidater før 1995 er 43 %. Omvendt angiver en større andel af de yngste (16 %) at vagtarbejde er udfordrende, mens det kun gælder for 5 % af de ældre yngre læger, der er kandidater før Der er ret udbredt utilfredshed med de fysiske forhold i vagten (31 %), og det gælder både de yngste og de ældste yngre læger. Det samme gør sig gældende for adgangen til mad og drikke i vagten, hvor 55 % er utilfredse. Resultatet fra overlægernes undersøgelse viser samme utilfredshed med de fysiske forhold i vagten. Arbejdsrelateret stress Oplevelsen af det normale arbejde som stressende på en ubehagelig måde forekom blandt 13 % af de yngre læger, hvilket er på niveau med overlægerne (15 %). En lang række forhold i arbejdsmiljøet viste sig at have en statistisk signifikant sammenhæng med yngre lægers oplevelse af deres arbejde som ubehageligt stressende og kan derfor betragtes som nogle arbejdsmiljømæssige udfordringer. (tabel 4) Blandt disse forhold kan særligt nævnes kvantitative krav, følelsesmæssigt belastende arbejde,

3 udsat for truende adfærd, udsat for mobning, deltagelse i vagtarbejde, besvær med IT-systemer i det daglige arbejde, for få meningsfulde arbejdsopgaver og manglende hjælp og støtte fra nærmeste ledelse og nærmeste kolleger Mobning er udbredt blandt både yngre læger og overlæger. 10 % af yngre læger angiver at have oplevet mobning, mens næsten hver tredje yngre læge oplyser at have overværet mobning. Oplevelsen af trusler og truende adfærd er særdeles udbredt blandt læger. Således angiver 33 % af de yngre læger at have oplevet truende adfærd, det tilsvarende tal for overlæger er 22 %. 27 % af yngre læger angiver at have oplevet trusler, mens tallet for overlæger er 24 %. Dette er betydelig mere end gennemsnittet for den erhvervsaktive befolkning, hvor 11 % angiver at have modtaget trusler om vold på deres arbejde. Mange yngre læger oplevede besvær med IT. 70 pct. mente således, at IT besværliggjorde udførelsen af deres daglige arbejde. Tallet var noget højere på hospitalerne (78 pct.) end i staten (43 pct.) og almen praksis (30 pct.). Balance mellem arbejde og privatliv En stor del af de yngre læger (26 %) har angivet, at arbejdet udgjorde et problem i forhold til privatlivet (fritidsinteresser, familie, venner og sociale pligter) (tabel 5). Problemet var størst for de yngste (31 %) og faldt med stigende anciennitet. Problemet var generelt større på hospitalerne end i staten og almen praksis. Især yngre læger i akutmodtagelsen havde svært ved at finde balancen mellem arbejde og privatliv. Her mente over halvdelen (56 pct.), at arbejdet udgjorde et problem i forhold til fritidsinteresser og venner. (tabel 6) Fortrydelse af lægegerningen og utilfredshed med arbejdet Kun få (2 pct.) har fortrudt, at de blev læger. (tabel 7) Tallet var højst for yngre læger med høj anciennitet. Således angav 8 % af yngre læger, der er kandidater før 1991 at de havde fortrudt, at de blev læger. 7 pct. har tilkendegivet, at de er utilfredse med deres arbejde alt taget i betragtning. Dette tal er en smule højere for akutmodtagelse og psykiatri (10-14 pct.) end indenfor medicin og kirurgi (7 pct.). Afsluttende kommentarer Kortlægningen viser, at de fleste yngre læger er tilfredse med deres arbejde og kun ganske få har fortrudt deres valg af lægegerningen. Undersøgelsen viser også, at der er et problem med stressende arbejdsforhold og specielt i relation til forholdene under vagterne belastning, hyppighed, opgaver, fysiske forhold osv. Det skal der arbejdes videre med.

4 Tabel 1. Angivelse af vagttype fordelt på kandidateksamensår blandt vagthavende yngre læger på hospitaler og i almen praksis i andel og procent Kandidateksamensår Total, n (%) Før Efter (4) Vagttype efter kl på hverdage Aften og aften/nat 1942 (65) 50 (46) 57 (36) 162 (46) 524 (62) 895 (73) 254 (90) Døgnvagt 980 (33) 55 (50) 98 (62) 181 (51) 305 (36) 312 (26) 29 (10) 158 (5) 352 (12) 850 (29) 1220 (41) 283 (9) Vagttype efter kl i weekender Aften og aften/nat 1486 (50) 35 (32) 35 (22) 116 (33) 383 (45) 687 (56) 230 (81) Døgnvagt 1345 (45) 71 (65) 114 (72) 214 (61) 419 (49) 486 (40) 41 (14)

5 Tabel 2. Vagthyppighed fordelt på speciale, ønske til vagter fremover, oplevelse af arbejde som stressende på en ubehagelig måde og balance mellem arbejde og privatliv blandt vagthavende yngre læger ansat på hospital og i almen praksis i andel og procent Vagthyppighed i gennemsnit om måneden Ønsker med hensyn til antallet af vagter fremover Total, n (%) 1-2 gange 3-4 gange 5-6 gange 7 gange eller mere 295 (10) 1349 (47) 1088 (38) Flere vagter 89 (3) 23 (8) 49 (4) 15 (1) 2 (2) Færre vagter 1026 (36) 42 (14) 403 (30) 503 (46) 78 (63) Ingen vagter 187 (6) 33 (11) 98 (7) 49 (4) 7 (6) Vagter som nu 1553 (54) 197 (67) 799 (59) 521 (48) 36 (29) 123 (4) Oplevelse af normale arbejde som stressende på en ubehagelig måde Altid eller ofte 430 (15) 21 (7) 169 (12) 212 (19) 28 (23) Udgør dit arbejde problemer i forhold til Fritidsinteresser (i høj eller meget høj grad) 1090 (38) 68 (23) 487 (36) 473 (43) 62 (50) Familie (i høj eller meget høj grad) 855 (30) 46 (16) 366 (27) 389 (36) 54 (44) Venner (i høj eller meget høj grad) 927 (32) 46 (16) 413 (31) 412 (38) 56 (45) Sociale pligter (i høj eller meget høj grad) 643 (22) 42 (14) 282 (21) 282 (26) 37 (30) **Almen praksis, Dansk Institut for Medicinsk Simulation, forskning, klinisk epidemiologi, kvalitet og udvikling og radioterapi

6 Tabel 3. Holdning til vagtarbejde fordelt på kandidateksamensår og speciale blandt vagthavende yngre læger ansat på hospital og i almen praksis i andel og procent Kandidateksamensår Speciale Total, n (%) Før Efter 2010 Total, n (%) Medicin Kirurgi Psykiatri Paraklinik Akutmodtagelse Andet 257 (9) 346 (12) 827 (29) 1152 (40) Vagtarbejde er fagligt interessant og udbytterigt I meget ringe eller ringe grad 205(7) 27 (10) 32 (9) 71 (9) 68 (6) 7 (3) 200 (7) 76 (5) 85 (10) 29 (12) 6 (7) 4 (5) (9) 1438 (53) 881 (32) 235 (9) 86 (3) 82 (3) 2 (0) Tidspres på vagtarbejde I meget høj og høj grad 1478 (52) 110 (43) 151 (44) 407 (49) 622 (54) 188 (69) 1423 (52) 812 (56) 441 (50) 77 (33) 28 (33) 63 (77) 2 Arbejdsmængden på vagter er belastende I meget høj eller høj grad 1134 (40) 92 (36) 119 (34) 295 (36) 479 (42) 149 (55) 1101 (40) 625 (43) 334 (38) 61 (26) 26 (30) 53 (65) 2 Arbejdsbelastningen på vagter er så stor, at det går ud over den faglige kvalitet I meget høj grad eller i høj grad 497 (17) 32 (12) 37 (11) 117 (14) 223 (19) 88 (32) 482 (18) 281 (19) 129 (15) 30 (13) 5 (6) 35 (43) 2 Vagtarbejde belaster sociale liv I meget høj eller høj grad 811 (28) 75 (28) 95 (27) 223 (27) 328 (28) 90 (33) 790 (29) 421 (29) 252 (29) 49 (21) 24 (28) 43 (52) 1 Tilfreds med fysiske rammer på vagt I meget ringe eller ringe grad 894 (31) 76 (29) 109 (31) 259 (31) 375 (32) 75 (28) 880 (32) 469 (33) 315 (36) 48 (20) 28 (33) 19 (23) 1 Tilfreds med adgang til mad og drikke på vagt I meget ringe eller ringe grad 1580 (55) 146 (56) 198 (57) 461 (56) 636 (55) 139 (51) 1544 (57) 837 (58) 527 (60) 100 (42) 29 (34) 50 (61) 1 Usikkerhed om at kunne klare faglige

7 udfordringer på vagter I meget høj grad eller høj grad 281 (10) 14 (5) 21 (6) 64 (8) 137 (12) 45 (16) 267 (10) 153 (11) 75 (8) 19 (8) 9 (10) 9 (11) 2 Utilfreds med mulighed for faglig sparring med vagthavende læger i løbet af vagter I meget høj eller høj grad 725 (25) 51 (20) 79 (23) 195 (24) 306 (27) 94 (35) 704 (26) 383 (27) 230 (26) 54 (23) 15 (17) 22 (27) 0 Vagtarbejde er passende kompenseret I meget ringe eller ringe grad 979 (34) 86 (34) 126 (36) 290 (35) 385 (33) 92 (34) 955 (35) 507 (35) 326 (37) 68 (29) 25 (29) 28 (34) 1 Ønsker med hensyn til antallet af vagter fremover Flere vagter 89 (3) 6 (2) 7 (2) 20 (2) 45 (4) 11 (4) 80 (3) 36 (2) 32 (4) 6 (2) 2 (2) 4 (5) 0 Færre vagter 1026 (36) 93 (35) 117 (34) 295 (36) 416 (36) 105 (39) 999 (37) 529 (37) 317 (36) 86 (37) 18 (21) 48 (58) 1 Ingen vagter 186 (6) 27 (11) 29 (8) 57 (7) 64 (6) 9 (3) 175 (6) 81 (6) 55 (6) 24 (10) 12 (14 ) 2 (2) 1 Vagter som nu 1553 (54) 131 (52) 193 (56) 455 (55) 627 (54) 147 (54) 1470 (54) 792 (55) 477 (54) 119 (51) 54 (63) 28 (34) 0

8 Tabel 4. Individuelle logistisk regressionsanalyser af sammenhængen mellem oplevelsen af det normale arbejde som stressende på en ubehagelig måde (altid eller ofte) og 13 arbejdsmiljørisikofaktorer. Alle analyser er justeret for køn og alder. Kvantitative krav* Total, n (%) Antal stress tilfælde OR justeret 95 % KI justeret 4259 (99) 552 4,3** 3,72-4,99 Indflydelse* 4259 (99) 552 0,4** 0,35-0,45 Procedure retfærdighed (ringe inddragelse i beslutningsprocesser) * 3879 (91) 503 0,44** 0,40-0,49 Relationel retfærdighed (belastende relationer til ledelsen)* 4183 (98) 536 0,47** 0,43-0,53 Følelsesmæssigt belastende arbejde I nogen, ringe eller meget ringe grad 2792 (73) I høj eller meget høj grad 1009 (26) 221 2,34** 1,93-2,83 Udsat for truende adfærd Nej 2865 (67) Ja, 1 gang 734 (17) 93 1,15 0,90-1,47 Ja, 2-5 gange 514 (12) 101 1,94** 1,52-2,48 Ja, 6-10 gange 82 (2) 20 2,55** 1,52-4,29 Ja, mere end 10 gange 64 (1) 15 2,45** 1,35-4,42 Udsat for mobning Aldrig 3835 (90) Af og til 336 (8) 86 2,74** 2,10-3,57 Minimum månedligt 88 (2) 36 5,56** 3,58-8,64 Usikker på at kunne sikre sig lægefaglig beskæftigelse fremover Nej 2715 (64) Ja 1544 (36) 240 1,42** 1,19-1,71 Deltagelse i vagtarbejde Nej 1286 (30) Ja 2973 (70) 451 2,13** 1,70-2,67 Besvær med IT-systemer i det daglige arbejde Nej, slet ikke 595 (14) 43 1 Ikke relevant 156 (4) 14 1,27 0,68-2,40 Ja, i ringe grad 518 (12) 39 1,05 0,67-1,64

9 Ja, i nogen grad 1490 (35) 166 1,61** 1,14-2,29 Ja, i høj grad 1500 (35) 290 3,1** 2,22-4,34 Meningsfulde arbejdsopgaver I høj eller meget høj grad 3366 (79) I nogen, ringe eller meget ringe grad 893 (21) 198 2,43** 2-2,95 Hjælp og støtte fra nærmeste ledelse Altid 994 (23) 43 1 Næsten altid 1402 (33) 113 1,94** 1,35-2,78 Ofte 889 (21) 130 3,79** 2,65-5,42 Af og til 697 (16) 162 6,7** 4,7-9,53 Sjældent/aldrig 277 (6) ,29** 9-19,64 Hjælp og støtte fra nærmeste kolleger Altid 1356 (32) 76 1 Næsten altid 1678 (39) 175 1,97** 1,49-2,60 Ofte 824 (19) 173 4,5** 3,39-6 Af og til 356 (8) 110 7,62** 5,51-10,53 Sjældent/aldrig 45 (1) 18 11,33** 5,97-21,49 *Jo højere gennemsnitlig skalascore jo større oplevelse af kvantitative krav, indflydelse, procedure retfærdighed, og relationel retfærdighed. Eksempel på fortolkning af kvantitative krav: risikoen for at opleve ubehageligt stressende arbejde stiger med en faktor 4,3 for hver gang den gennemsnitlige skalscore for kvantitative krav stiger med én. **Statistisk signifikans (p-værdi < 0,05)

10 Tabel 5. Balance mellem arbejde og privatliv fordelt på kandidateksamensår i andel og procent Kandidateksamensår Udgør arbejdet problemer i forhold til Total, n (%) Før Efter 2010 Fritidsinteresser 220 (5) I høj eller meget høj grad 1431 (34) 50 (23) 71 (33) 172 (38) 394 (33) 573 (32) 170 (42) 215 (5) 451 (11) 1208 (28) 1762 (41) 403 (9) Familie I høj eller meget høj grad 1097 (26) 47 (21) 49 (23) 132 (29) 320 (26) 424 (24) 124 (31) Venner I høj eller meget høj grad 1184 (28) 38 (17) 52 (24) 134 (30) 326 (27) 471 (27) 162 (40) Sociale pligter I høj eller meget høj grad 838 (20) 40 (18) 43 (20) 105 (23) 235 (19) 310 (18) 104 (26)

11 Tabel 6. Balance mellem arbejde og privatliv i forhold til speciale blandt hospitalsansatte i andel og procent Speciale Udgør arbejdet problemer i forhold til Fritidsinteresser Total, n (%) Medicin Kirurgi Psykiatri Paraklinik Akutmodtagelse Andet* 1729 (50) 1004 (29) I høj eller meget høj grad 1222 (35) 649 (37) 382 (38) 82 (26) 56 (21) 48 (56) 5 (23) 317 (9) 271 (8) 86 (2) 22 (1) Familie I høj eller meget høj grad 941 (27) 518 (30) 281 (28) 63 (20) 43 (16) 32 (37) 4 (18) Venner I høj eller meget høj grad 1016 (30) 552 (32) 301 (30) 67 (21) 46 (17) 48 (56) 2 (9) Sociale pligter I høj eller meget høj grad 719 (21) 386 (22) 221 (22) 47 (15) 35 (13) 27 (31) 3 (14) *Almen praksis, Dansk Institut for Medicinsk Simulation, forskning, klinisk epidemiologi, kvalitet og udvikling og radioterapi

12 Tabel 7. Perspektiver i arbejdet i forhold til kandidateksamensår, nuværende arbejdsplads og speciale i andel og procent Total, n (%) Fortrydelse af at være blevet læge Utilfredshed med arbejde alt taget i betragtning Kandidateksamensår 108 (2) 285 (7) Før (5) 17 (8) 15 (7) (5) 13 (6) 23 (11) (11) 10 (2) 28 (6) (28) 24 (2) 77 (6) (41) 35 (2) 101 (6) Efter (9) 9 (2) 40 (10) Nuværende arbejdsplads 108 (2) 285 (7) Hospital 3439 (81) 87 (2) 250 (7) Staten 166 (4) 3 (2) 5 (3) Almen praksis 483 (11) 11 (2) 20 (4) Privat organisation 18 (0,4) 1 (5) 0 Andet* 85 (2) 4 (5) 4 (5) Speciale 87 (2) 249 (7) Medicin 1729 (50) 42 (2) 119 (7) Kirurgi 1004 (29) 23 (2) 71 (7) Psykiatri 317 (9) 11 (3) 31 (10) Paraklinik 271 (8) 10 (4) 11 (4) Akutmodtagelse 86 (2) 1 (1) 14 (16) Andet** 22 (1) 0 3 (14) *Privat hospital, udlandet, Grønland etc. **Almen praksis, Dansk Institut for Medicinsk Simulation, forskning, klinisk epidemiologi, kvalitet og udvikling og radioterapi

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Yngre Lægers Arbejdsvilkår 2012. En spørgeskemaundersøgelse af medlemmer i Foreningen af Yngre Læger

Yngre Lægers Arbejdsvilkår 2012. En spørgeskemaundersøgelse af medlemmer i Foreningen af Yngre Læger Yngre Lægers Arbejdsvilkår 2012 En spørgeskemaundersøgelse af medlemmer i Foreningen af Yngre Læger Anshu Varma og Jens Peter Bonde, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Universitetshospital

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår

Overlægers arbejdsvilkår Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt overlægeforeningens medlemmer 2017 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Metode... 3 3. Resultater... 4 3.1 Arbejdstid... 4 3.1.1 Gennemsnitlig

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt overlægeforeningens medlemmer 2014

En spørgeskemaundersøgelse blandt overlægeforeningens medlemmer 2014 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt overlægeforeningens medlemmer 2014 1. Forord Først og fremmest en stor tak til alle jer, der har brugt tid på at besvare arbejdsvilkårsundersøgelsen.

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 66, den 24. januar 2013 Pkt. 6A. Bilag A2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2012 PRÆSENTATION I BESTYRELSEN D. 24.1.2013 83% ER TILFREDSE MED DERES JOB SOM HELHED 29% ER MEGET TILFREDSE OG

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Antal besvarelser: MTU Totalrapport Svarprocent: 80% Brøndby Kommune

Antal besvarelser: MTU Totalrapport Svarprocent: 80% Brøndby Kommune beelser: 2.030 Svarprocent: 8 OVERORDNEDE RESULTATER 01 Figuren herunder viser det gennemsnitlige resultat for de forskellige temaer i målingen. Hvert tema består af flere enkeltspørgsmål, der vises senere

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Nyt syn på Arbejdsmiljø en kortlægning af årsager til stress

Nyt syn på Arbejdsmiljø en kortlægning af årsager til stress Nyt syn på Arbejdsmiljø en kortlægning af årsager til stress Delrapport 3: Det psykiske arbejdsmiljø Dette er den tredje delrapport fra undersøgelsen Nyt syn på Arbejdsmiljø, som er en kortlægning af arbejdsmiljøet

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive og negative

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2010 Rapportspecifikationer Antal gennemførte 2834 Antal udsendte 4807 Svarprocent 59% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

Min arbejdssituation - Jeg har en passende indflydelse på mit arbejde

Min arbejdssituation - Jeg har en passende indflydelse på mit arbejde Februar April JUNI August Min arbejdssituation - Mine arbejdsopgaver er meningsfulde Respondenter Procent Meget enig 16 32,0% 24 42,9% 23 43,4% 18 34,0% Enig 27 54,0% 29 51,8% 29 54,7% 32 60,4% Hverken

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter Folke- og Specialskoler, Leder: R Reiter Antal besvarelser:.5 Svarprocent: 89% RESULTATRAPPORT MAJ 3. AUGUST - 22. SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER SPØRGESKEMA RAPPORT TRIVSEL Ledere tjekker data Alle besvarer

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERNSPØRGSMÅL I MTU 2014 Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Hvor u er du i følgende udsagn:

Læs mere

Min arbejdssituation - Jeg oplever sjældent stress, som gør mig utilpas Respondenter Procent Meget enig 6 12,0% 42,0% 9 16,1% 50,0%

Min arbejdssituation - Jeg oplever sjældent stress, som gør mig utilpas Respondenter Procent Meget enig 6 12,0% 42,0% 9 16,1% 50,0% Februar April Min arbejdssituation - Mine arbejdsopgaver er meningsfulde Meget enig 16 32,0% 86,0% 24 42,9% 94,6% Enig 27 54,0% 29 51,8% Hverken eller 6 12,0% 2 3,6% Uenig 1 2,0% 1 1,8% Min arbejdssituation

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

1A. Kommer du bagud med dit arbejde?

1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 2 24 Alle svarpersoner (=46) 2 1 13 1 9 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 1/44 1B. Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? 3 Alle svarpersoner (=46)

Læs mere

Lyngby- Taarbæk Kommune

Lyngby- Taarbæk Kommune Lyngby- Taarbæk Kommune Trivselsmåling 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT Rambøll 15-11-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedresultater på nøgleindikatorer. Overordnede analyser Forskellige figurer til at forklare

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 e Antal besvarelser: 19 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af enkeltspørgsmål,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen.

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen. KONCERNSPØRGSMÅL I MTU 2015 Trivsel De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen. Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive

Læs mere

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende.

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende. Arbejdsmiljøundersøgelse Arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (APV). Undersøgelsen er rettet mod hele medarbejderstaben (lærere, pedeller, rengøring og teknisk adm. personale),

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Total. Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80%

APV Ringsted Kommune. Total. Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80% APV 2017 Total Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9 KRÆNKENDE

Læs mere

FRITIDSINSTITUTIONEN VED ÅLHOLM SKOLE/AKELEJE

FRITIDSINSTITUTIONEN VED ÅLHOLM SKOLE/AKELEJE KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE FRITIDSINSTITUTIONEN VED ÅLHOLM SKOLE/AKELEJE Arbejdspladsrapport Svarprocent: 83% (15/18) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 beelser: 2.353 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Arbejdsopgaver

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERN OG ENHEDSSPØRGSMÅL I MTU 2014 Sygehus Lillebælt Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Arbejdspladsskemaet Det korte skema.

Arbejdspladsskemaet Det korte skema. Arbejdspladsskemaet Det korte skema. I det korte skema ønskede vi både at reducere antallet af skalaer og antallet af spørgsmål i forhold til det mellemlange skema. Vi startede derfor på en frisk med at

Læs mere

Spørgeskema - PSYKISK ARBEJDSPLADSVURDERING 2018 - Brøndby Gymnasi... Side 1 af 22 Brøndby Gymnasium 2017/18 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Spørgeskema

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Spørgerammen for TU19

Spørgerammen for TU19 Her finder I den fælles spørgeramme, som består af 11 temaer med i alt 24 spørgsmål. Med mindre andet fremgår er svarkategorierne: 7 (i meget høj grad) - 1 (slet ikke), samt kategorien (ved ikke). Trivsel

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 01 - Botilbudene Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Arresø Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Plejecentret Halsnæs Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018

Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikatione r Skanderborg Kommune - Total - 2018 Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% I. Om undersøgelsen Skema Skala 1-7, hvor 1 er dårligst

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

Spørgsmålene herunder vises kun for at du kan læse spørgsmålene inden de er aktive i spørgeskemaet via SafetyNet det web-baserede APV-system.

Spørgsmålene herunder vises kun for at du kan læse spørgsmålene inden de er aktive i spørgeskemaet via SafetyNet det web-baserede APV-system. Psykisk arbejdsmiljø og Trivsel: Dette Dokument viser udelukkende spørgsmål til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø og trivsel samt de generelle spørgsmål om sygefravær og udviklingssamtaler. (Ikke

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 125 Svarprocent: 79% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 125 Svarprocent: 79% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 125 Svarprocent: 79% MTU 217 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Miljø og Teknik Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 beelser: 445 Svarprocent: 83% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor, således

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen - Frederiksværk Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Teknik- og Miljøcenter. Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96%

APV Ringsted Kommune. Teknik- og Miljøcenter. Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Skolecenter. Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68%

APV Ringsted Kommune. Skolecenter. Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Børnecenter. Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83%

APV Ringsted Kommune. Børnecenter. Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Ressourcecenter. Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100%

APV Ringsted Kommune. Ressourcecenter. Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Ledelsescenter. Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96%

APV Ringsted Kommune. Ledelsescenter. Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Erhverv, Fritid og Kommunikationscenter. Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84%

APV Ringsted Kommune. Erhverv, Fritid og Kommunikationscenter. Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Vej- og Ejendomscenter. Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90%

APV Ringsted Kommune. Vej- og Ejendomscenter. Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Arbejdsmarkedscenter. Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93%

APV Ringsted Kommune. Arbejdsmarkedscenter. Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

Trivselsundersøgelsen 2010

Trivselsundersøgelsen 2010 Københavns Kommune (Børne- og Ungdomsforvaltningen) Trivselsundersøgelsen 2010 Rapportspecifikationer Inviterede 51 Gennemførte 44 Svarprocent 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Bibliotekerne Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

NOTAT Sygeplejersker med højt arbejdspres

NOTAT Sygeplejersker med højt arbejdspres Louise Kryspin Sørensen November 15 NOTAT Sygeplejersker med højt arbejdspres - Sygeplejersker oplever et større arbejdspres i 15 i forhold til sidste måling i 12. Dobbelt så mange sygeplejersker oplever,

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere