Trivselsundersøgelse Yngre Læger nogle hovedresultater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater"

Transkript

1 Trivselsundersøgelse Yngre Læger nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for yngre lægers arbejdsglæde, trivsel og helbred, men det har også betydning for kvaliteten i patientbehandlingen og produktiviteten. Såvel overlægeforeningen som Yngre Læger har ønsket at gennemføre en omfattende trivselsundersøgelse for at følge op på tidligere undersøgelser af lægers arbejdsmiljø. Yngre Læger besluttede derfor i 2011 at lave en kortlægning af yngre lægers arbejdsmiljø, Der blev udarbejdet et elektronisk spørgeskema, som Yngre Læger udsendte i januar 2012 til alle foreningens medlemmer med en tilgængelig adresse (dvs. til af de medlemmer) har svaret på spørgeskemaet, hvilket svarer til en besvarelsesprocent på 39. Spørgeskemaet er udarbejdet i samarbejde med arbejdsmedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, der også har stået for bearbejdningen af materialet, udarbejdelse af tabeller mv. Arbejdsmedicinsk klinik på Bispebjerg Hospital har stået for en tilsvarende undersøgelse af overlægernes arbejdsmiljø, og der er ved udarbejdelse af spørgeskemaet lagt vægt på i relevant omfang at kunne sammenligne med overlægernes undersøgelse. Der arbejdes nu videre med resultaterne af undersøgelsen i samarbejde mellem Yngre Læger og arbejdsmedicinsk klinik, Bispebjerg med henblik på at udarbejde en egentlig rapport om resultaterne fra undersøgelsen. Nedenfor er der givet en kort gennemgang af nogle af hovedresultaterne vedhæftet udvalgte tabeller. Centrale resultater Vagttype, og oplevelse af vagtarbejde. Der er i undersøgelsen spurgt til vagttype og vagthyppighed og til holdning til vagtarbejde. Ca. 70 % af de yngre læger har svaret, at de har vagt. På hverdage har 1/3 døgnvagter, mens de resterende 2/3 har aftennattevagter. Der er en klar tendens til, at andelen af døgnvagter er størst hos læger med længst anciennitet. Således har 50 % af læger med anciennitet fra 1991 eller tidligere døgnvagter, mens det tilsvarende tal for læger med anciennitet fra 2010 eller tidligere er 10 %. (se tabel 1). Vagthyppighed og oplevelse af vagtarbejde Næsten halvdelen af de yngre læger der har vagt (47 %) har angivet at have vagt 3 4 gange om måneden i gennemsnit, mens 38 % i gennemsnit har vagt 5 6 gange om måneden. 10 % har i gennemsnit vagt 1

2 2 gange om måneden og ca. 4 % har angivet at have vagt mere end 6 gange om måneden (tabel 2). Undersøgelsen viser, at der er en klar sammenhæng mellem vagthyppigheden og oplevelsen af vagtarbejde som stressende på en ubehagelig måde samt på ønsket om færre vagter (tabel 2). Mens der samlet set er 36 %, der ønsker at få færre vagter, så er det 46 % af dem, der har vagter 5 6 gange om måneden, der ønsker at få færre vagter. Hele 63 pct. af de yngre læger, som havde meget høj vagthyppighed (7 gange om måneden eller mere), ønskede færre vagter fremover, mens dette kun var tilfældet for 14 pct. af de yngre læger, som havde en lav vagthyppighed (1-2 gange om måneden). Det samme mønster gør sig gældende i oplevelsen af arbejdet som stressende og som gående ud over familieliv og det sociale liv i øvrigt. Også her er det læger der har den største vagthyppighed, der oplever de største problemer. Holdning til vagtarbejde og forholdene i vagten De yngre læger har i undersøgelsen skulle tilkendegive deres holdning til vagtarbejde. Generelt var holdningen positiv til vagtarbejde hos alle yngre læger. Kun 7 pct. fandt ikke arbejdet fagligt interessant og udbytterigt. (tabel 3). Mange yngre læger angav dog, at der var tidspres under vagterne (52 pct.) og at arbejdsmængden i vagten var belastende (40 pct.). For begge forhold gælder, at problemet opleves størst hos de yngste. Således angav 69 % af yngre læger der er kandidater efter 2010, at der i meget eller høj grad er tidspres på vagtarbejdet, mens det tilsvarende tal for læger der er kandidater før 1995 er 43 %. Omvendt angiver en større andel af de yngste (16 %) at vagtarbejde er udfordrende, mens det kun gælder for 5 % af de ældre yngre læger, der er kandidater før Der er ret udbredt utilfredshed med de fysiske forhold i vagten (31 %), og det gælder både de yngste og de ældste yngre læger. Det samme gør sig gældende for adgangen til mad og drikke i vagten, hvor 55 % er utilfredse. Resultatet fra overlægernes undersøgelse viser samme utilfredshed med de fysiske forhold i vagten. Arbejdsrelateret stress Oplevelsen af det normale arbejde som stressende på en ubehagelig måde forekom blandt 13 % af de yngre læger, hvilket er på niveau med overlægerne (15 %). En lang række forhold i arbejdsmiljøet viste sig at have en statistisk signifikant sammenhæng med yngre lægers oplevelse af deres arbejde som ubehageligt stressende og kan derfor betragtes som nogle arbejdsmiljømæssige udfordringer. (tabel 4) Blandt disse forhold kan særligt nævnes kvantitative krav, følelsesmæssigt belastende arbejde,

3 udsat for truende adfærd, udsat for mobning, deltagelse i vagtarbejde, besvær med IT-systemer i det daglige arbejde, for få meningsfulde arbejdsopgaver og manglende hjælp og støtte fra nærmeste ledelse og nærmeste kolleger Mobning er udbredt blandt både yngre læger og overlæger. 10 % af yngre læger angiver at have oplevet mobning, mens næsten hver tredje yngre læge oplyser at have overværet mobning. Oplevelsen af trusler og truende adfærd er særdeles udbredt blandt læger. Således angiver 33 % af de yngre læger at have oplevet truende adfærd, det tilsvarende tal for overlæger er 22 %. 27 % af yngre læger angiver at have oplevet trusler, mens tallet for overlæger er 24 %. Dette er betydelig mere end gennemsnittet for den erhvervsaktive befolkning, hvor 11 % angiver at have modtaget trusler om vold på deres arbejde. Mange yngre læger oplevede besvær med IT. 70 pct. mente således, at IT besværliggjorde udførelsen af deres daglige arbejde. Tallet var noget højere på hospitalerne (78 pct.) end i staten (43 pct.) og almen praksis (30 pct.). Balance mellem arbejde og privatliv En stor del af de yngre læger (26 %) har angivet, at arbejdet udgjorde et problem i forhold til privatlivet (fritidsinteresser, familie, venner og sociale pligter) (tabel 5). Problemet var størst for de yngste (31 %) og faldt med stigende anciennitet. Problemet var generelt større på hospitalerne end i staten og almen praksis. Især yngre læger i akutmodtagelsen havde svært ved at finde balancen mellem arbejde og privatliv. Her mente over halvdelen (56 pct.), at arbejdet udgjorde et problem i forhold til fritidsinteresser og venner. (tabel 6) Fortrydelse af lægegerningen og utilfredshed med arbejdet Kun få (2 pct.) har fortrudt, at de blev læger. (tabel 7) Tallet var højst for yngre læger med høj anciennitet. Således angav 8 % af yngre læger, der er kandidater før 1991 at de havde fortrudt, at de blev læger. 7 pct. har tilkendegivet, at de er utilfredse med deres arbejde alt taget i betragtning. Dette tal er en smule højere for akutmodtagelse og psykiatri (10-14 pct.) end indenfor medicin og kirurgi (7 pct.). Afsluttende kommentarer Kortlægningen viser, at de fleste yngre læger er tilfredse med deres arbejde og kun ganske få har fortrudt deres valg af lægegerningen. Undersøgelsen viser også, at der er et problem med stressende arbejdsforhold og specielt i relation til forholdene under vagterne belastning, hyppighed, opgaver, fysiske forhold osv. Det skal der arbejdes videre med.

4 Tabel 1. Angivelse af vagttype fordelt på kandidateksamensår blandt vagthavende yngre læger på hospitaler og i almen praksis i andel og procent Kandidateksamensår Total, n (%) Før Efter (4) Vagttype efter kl på hverdage Aften og aften/nat 1942 (65) 50 (46) 57 (36) 162 (46) 524 (62) 895 (73) 254 (90) Døgnvagt 980 (33) 55 (50) 98 (62) 181 (51) 305 (36) 312 (26) 29 (10) 158 (5) 352 (12) 850 (29) 1220 (41) 283 (9) Vagttype efter kl i weekender Aften og aften/nat 1486 (50) 35 (32) 35 (22) 116 (33) 383 (45) 687 (56) 230 (81) Døgnvagt 1345 (45) 71 (65) 114 (72) 214 (61) 419 (49) 486 (40) 41 (14)

5 Tabel 2. Vagthyppighed fordelt på speciale, ønske til vagter fremover, oplevelse af arbejde som stressende på en ubehagelig måde og balance mellem arbejde og privatliv blandt vagthavende yngre læger ansat på hospital og i almen praksis i andel og procent Vagthyppighed i gennemsnit om måneden Ønsker med hensyn til antallet af vagter fremover Total, n (%) 1-2 gange 3-4 gange 5-6 gange 7 gange eller mere 295 (10) 1349 (47) 1088 (38) Flere vagter 89 (3) 23 (8) 49 (4) 15 (1) 2 (2) Færre vagter 1026 (36) 42 (14) 403 (30) 503 (46) 78 (63) Ingen vagter 187 (6) 33 (11) 98 (7) 49 (4) 7 (6) Vagter som nu 1553 (54) 197 (67) 799 (59) 521 (48) 36 (29) 123 (4) Oplevelse af normale arbejde som stressende på en ubehagelig måde Altid eller ofte 430 (15) 21 (7) 169 (12) 212 (19) 28 (23) Udgør dit arbejde problemer i forhold til Fritidsinteresser (i høj eller meget høj grad) 1090 (38) 68 (23) 487 (36) 473 (43) 62 (50) Familie (i høj eller meget høj grad) 855 (30) 46 (16) 366 (27) 389 (36) 54 (44) Venner (i høj eller meget høj grad) 927 (32) 46 (16) 413 (31) 412 (38) 56 (45) Sociale pligter (i høj eller meget høj grad) 643 (22) 42 (14) 282 (21) 282 (26) 37 (30) **Almen praksis, Dansk Institut for Medicinsk Simulation, forskning, klinisk epidemiologi, kvalitet og udvikling og radioterapi

6 Tabel 3. Holdning til vagtarbejde fordelt på kandidateksamensår og speciale blandt vagthavende yngre læger ansat på hospital og i almen praksis i andel og procent Kandidateksamensår Speciale Total, n (%) Før Efter 2010 Total, n (%) Medicin Kirurgi Psykiatri Paraklinik Akutmodtagelse Andet 257 (9) 346 (12) 827 (29) 1152 (40) Vagtarbejde er fagligt interessant og udbytterigt I meget ringe eller ringe grad 205(7) 27 (10) 32 (9) 71 (9) 68 (6) 7 (3) 200 (7) 76 (5) 85 (10) 29 (12) 6 (7) 4 (5) (9) 1438 (53) 881 (32) 235 (9) 86 (3) 82 (3) 2 (0) Tidspres på vagtarbejde I meget høj og høj grad 1478 (52) 110 (43) 151 (44) 407 (49) 622 (54) 188 (69) 1423 (52) 812 (56) 441 (50) 77 (33) 28 (33) 63 (77) 2 Arbejdsmængden på vagter er belastende I meget høj eller høj grad 1134 (40) 92 (36) 119 (34) 295 (36) 479 (42) 149 (55) 1101 (40) 625 (43) 334 (38) 61 (26) 26 (30) 53 (65) 2 Arbejdsbelastningen på vagter er så stor, at det går ud over den faglige kvalitet I meget høj grad eller i høj grad 497 (17) 32 (12) 37 (11) 117 (14) 223 (19) 88 (32) 482 (18) 281 (19) 129 (15) 30 (13) 5 (6) 35 (43) 2 Vagtarbejde belaster sociale liv I meget høj eller høj grad 811 (28) 75 (28) 95 (27) 223 (27) 328 (28) 90 (33) 790 (29) 421 (29) 252 (29) 49 (21) 24 (28) 43 (52) 1 Tilfreds med fysiske rammer på vagt I meget ringe eller ringe grad 894 (31) 76 (29) 109 (31) 259 (31) 375 (32) 75 (28) 880 (32) 469 (33) 315 (36) 48 (20) 28 (33) 19 (23) 1 Tilfreds med adgang til mad og drikke på vagt I meget ringe eller ringe grad 1580 (55) 146 (56) 198 (57) 461 (56) 636 (55) 139 (51) 1544 (57) 837 (58) 527 (60) 100 (42) 29 (34) 50 (61) 1 Usikkerhed om at kunne klare faglige

7 udfordringer på vagter I meget høj grad eller høj grad 281 (10) 14 (5) 21 (6) 64 (8) 137 (12) 45 (16) 267 (10) 153 (11) 75 (8) 19 (8) 9 (10) 9 (11) 2 Utilfreds med mulighed for faglig sparring med vagthavende læger i løbet af vagter I meget høj eller høj grad 725 (25) 51 (20) 79 (23) 195 (24) 306 (27) 94 (35) 704 (26) 383 (27) 230 (26) 54 (23) 15 (17) 22 (27) 0 Vagtarbejde er passende kompenseret I meget ringe eller ringe grad 979 (34) 86 (34) 126 (36) 290 (35) 385 (33) 92 (34) 955 (35) 507 (35) 326 (37) 68 (29) 25 (29) 28 (34) 1 Ønsker med hensyn til antallet af vagter fremover Flere vagter 89 (3) 6 (2) 7 (2) 20 (2) 45 (4) 11 (4) 80 (3) 36 (2) 32 (4) 6 (2) 2 (2) 4 (5) 0 Færre vagter 1026 (36) 93 (35) 117 (34) 295 (36) 416 (36) 105 (39) 999 (37) 529 (37) 317 (36) 86 (37) 18 (21) 48 (58) 1 Ingen vagter 186 (6) 27 (11) 29 (8) 57 (7) 64 (6) 9 (3) 175 (6) 81 (6) 55 (6) 24 (10) 12 (14 ) 2 (2) 1 Vagter som nu 1553 (54) 131 (52) 193 (56) 455 (55) 627 (54) 147 (54) 1470 (54) 792 (55) 477 (54) 119 (51) 54 (63) 28 (34) 0

8 Tabel 4. Individuelle logistisk regressionsanalyser af sammenhængen mellem oplevelsen af det normale arbejde som stressende på en ubehagelig måde (altid eller ofte) og 13 arbejdsmiljørisikofaktorer. Alle analyser er justeret for køn og alder. Kvantitative krav* Total, n (%) Antal stress tilfælde OR justeret 95 % KI justeret 4259 (99) 552 4,3** 3,72-4,99 Indflydelse* 4259 (99) 552 0,4** 0,35-0,45 Procedure retfærdighed (ringe inddragelse i beslutningsprocesser) * 3879 (91) 503 0,44** 0,40-0,49 Relationel retfærdighed (belastende relationer til ledelsen)* 4183 (98) 536 0,47** 0,43-0,53 Følelsesmæssigt belastende arbejde I nogen, ringe eller meget ringe grad 2792 (73) I høj eller meget høj grad 1009 (26) 221 2,34** 1,93-2,83 Udsat for truende adfærd Nej 2865 (67) Ja, 1 gang 734 (17) 93 1,15 0,90-1,47 Ja, 2-5 gange 514 (12) 101 1,94** 1,52-2,48 Ja, 6-10 gange 82 (2) 20 2,55** 1,52-4,29 Ja, mere end 10 gange 64 (1) 15 2,45** 1,35-4,42 Udsat for mobning Aldrig 3835 (90) Af og til 336 (8) 86 2,74** 2,10-3,57 Minimum månedligt 88 (2) 36 5,56** 3,58-8,64 Usikker på at kunne sikre sig lægefaglig beskæftigelse fremover Nej 2715 (64) Ja 1544 (36) 240 1,42** 1,19-1,71 Deltagelse i vagtarbejde Nej 1286 (30) Ja 2973 (70) 451 2,13** 1,70-2,67 Besvær med IT-systemer i det daglige arbejde Nej, slet ikke 595 (14) 43 1 Ikke relevant 156 (4) 14 1,27 0,68-2,40 Ja, i ringe grad 518 (12) 39 1,05 0,67-1,64

9 Ja, i nogen grad 1490 (35) 166 1,61** 1,14-2,29 Ja, i høj grad 1500 (35) 290 3,1** 2,22-4,34 Meningsfulde arbejdsopgaver I høj eller meget høj grad 3366 (79) I nogen, ringe eller meget ringe grad 893 (21) 198 2,43** 2-2,95 Hjælp og støtte fra nærmeste ledelse Altid 994 (23) 43 1 Næsten altid 1402 (33) 113 1,94** 1,35-2,78 Ofte 889 (21) 130 3,79** 2,65-5,42 Af og til 697 (16) 162 6,7** 4,7-9,53 Sjældent/aldrig 277 (6) ,29** 9-19,64 Hjælp og støtte fra nærmeste kolleger Altid 1356 (32) 76 1 Næsten altid 1678 (39) 175 1,97** 1,49-2,60 Ofte 824 (19) 173 4,5** 3,39-6 Af og til 356 (8) 110 7,62** 5,51-10,53 Sjældent/aldrig 45 (1) 18 11,33** 5,97-21,49 *Jo højere gennemsnitlig skalascore jo større oplevelse af kvantitative krav, indflydelse, procedure retfærdighed, og relationel retfærdighed. Eksempel på fortolkning af kvantitative krav: risikoen for at opleve ubehageligt stressende arbejde stiger med en faktor 4,3 for hver gang den gennemsnitlige skalscore for kvantitative krav stiger med én. **Statistisk signifikans (p-værdi < 0,05)

10 Tabel 5. Balance mellem arbejde og privatliv fordelt på kandidateksamensår i andel og procent Kandidateksamensår Udgør arbejdet problemer i forhold til Total, n (%) Før Efter 2010 Fritidsinteresser 220 (5) I høj eller meget høj grad 1431 (34) 50 (23) 71 (33) 172 (38) 394 (33) 573 (32) 170 (42) 215 (5) 451 (11) 1208 (28) 1762 (41) 403 (9) Familie I høj eller meget høj grad 1097 (26) 47 (21) 49 (23) 132 (29) 320 (26) 424 (24) 124 (31) Venner I høj eller meget høj grad 1184 (28) 38 (17) 52 (24) 134 (30) 326 (27) 471 (27) 162 (40) Sociale pligter I høj eller meget høj grad 838 (20) 40 (18) 43 (20) 105 (23) 235 (19) 310 (18) 104 (26)

11 Tabel 6. Balance mellem arbejde og privatliv i forhold til speciale blandt hospitalsansatte i andel og procent Speciale Udgør arbejdet problemer i forhold til Fritidsinteresser Total, n (%) Medicin Kirurgi Psykiatri Paraklinik Akutmodtagelse Andet* 1729 (50) 1004 (29) I høj eller meget høj grad 1222 (35) 649 (37) 382 (38) 82 (26) 56 (21) 48 (56) 5 (23) 317 (9) 271 (8) 86 (2) 22 (1) Familie I høj eller meget høj grad 941 (27) 518 (30) 281 (28) 63 (20) 43 (16) 32 (37) 4 (18) Venner I høj eller meget høj grad 1016 (30) 552 (32) 301 (30) 67 (21) 46 (17) 48 (56) 2 (9) Sociale pligter I høj eller meget høj grad 719 (21) 386 (22) 221 (22) 47 (15) 35 (13) 27 (31) 3 (14) *Almen praksis, Dansk Institut for Medicinsk Simulation, forskning, klinisk epidemiologi, kvalitet og udvikling og radioterapi

12 Tabel 7. Perspektiver i arbejdet i forhold til kandidateksamensår, nuværende arbejdsplads og speciale i andel og procent Total, n (%) Fortrydelse af at være blevet læge Utilfredshed med arbejde alt taget i betragtning Kandidateksamensår 108 (2) 285 (7) Før (5) 17 (8) 15 (7) (5) 13 (6) 23 (11) (11) 10 (2) 28 (6) (28) 24 (2) 77 (6) (41) 35 (2) 101 (6) Efter (9) 9 (2) 40 (10) Nuværende arbejdsplads 108 (2) 285 (7) Hospital 3439 (81) 87 (2) 250 (7) Staten 166 (4) 3 (2) 5 (3) Almen praksis 483 (11) 11 (2) 20 (4) Privat organisation 18 (0,4) 1 (5) 0 Andet* 85 (2) 4 (5) 4 (5) Speciale 87 (2) 249 (7) Medicin 1729 (50) 42 (2) 119 (7) Kirurgi 1004 (29) 23 (2) 71 (7) Psykiatri 317 (9) 11 (3) 31 (10) Paraklinik 271 (8) 10 (4) 11 (4) Akutmodtagelse 86 (2) 1 (1) 14 (16) Andet** 22 (1) 0 3 (14) *Privat hospital, udlandet, Grønland etc. **Almen praksis, Dansk Institut for Medicinsk Simulation, forskning, klinisk epidemiologi, kvalitet og udvikling og radioterapi

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Yngre Lægers Arbejdsvilkår 2012. En spørgeskemaundersøgelse af medlemmer i Foreningen af Yngre Læger

Yngre Lægers Arbejdsvilkår 2012. En spørgeskemaundersøgelse af medlemmer i Foreningen af Yngre Læger Yngre Lægers Arbejdsvilkår 2012 En spørgeskemaundersøgelse af medlemmer i Foreningen af Yngre Læger Anshu Varma og Jens Peter Bonde, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Universitetshospital

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt overlægeforeningens medlemmer 2014

En spørgeskemaundersøgelse blandt overlægeforeningens medlemmer 2014 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt overlægeforeningens medlemmer 2014 1. Forord Først og fremmest en stor tak til alle jer, der har brugt tid på at besvare arbejdsvilkårsundersøgelsen.

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERNSPØRGSMÅL I MTU 2014 Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Hvor u er du i følgende udsagn:

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERN OG ENHEDSSPØRGSMÅL I MTU 2014 Sygehus Lillebælt Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen.

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen. KONCERNSPØRGSMÅL I MTU 2015 Trivsel De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen. Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende.

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende. Arbejdsmiljøundersøgelse Arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (APV). Undersøgelsen er rettet mod hele medarbejderstaben (lærere, pedeller, rengøring og teknisk adm. personale),

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 beelser: 2.353 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede i virksomheder i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold i det firma, du er ansat i:

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Psykiske belastninger i det offentlige og private

Psykiske belastninger i det offentlige og private Sagsnr. 15-1955 Den 16. september 2015 Psykiske belastninger i det offentlige og private Følgende indeholder krydstabeller for psykiske belastningsmål fordelt på den private og offentlige sektor. Kilde:

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Arbejdspladsskemaet Det korte skema.

Arbejdspladsskemaet Det korte skema. Arbejdspladsskemaet Det korte skema. I det korte skema ønskede vi både at reducere antallet af skalaer og antallet af spørgsmål i forhold til det mellemlange skema. Vi startede derfor på en frisk med at

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Strategisk rapport Svarprocent: 86% (31217/36345) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram af Trivsel og motivation Temaoversigt

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Vestervænget

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Vestervænget Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 007 Familie- og Socialcenter Antal inviterede Antal deltagere Svarprocent 68 7 54% Resultater fra Attraktive arbejdspladser er et fokuspunkt

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73%

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73% Trivselsmåling Sønderborg 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Kommune Børn og Uddannelse Gråsten Skole Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 47 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 156 MTU 2015 Svarprocent: 9 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 1 Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 Det psykiske arbejdsmiljø Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Spørgsmålene handler om, hvor megen indflydelse du

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Totalrapport

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Totalrapport Resultater for Totalrapport Antal inviterede Antal deltagere Svarprocent 77 754 74% Del - grafer Totalrapport Fysiske arbejdsforhold (Oplevelse) 4 Oplevelse ( = Passer ikke,4 = Passer i høj ),5,6,9,,8,6

Læs mere

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø Samarbejde med kolleger Arbejdets organisering Kompetencer...

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø Samarbejde med kolleger Arbejdets organisering Kompetencer... Resultater for Institut Teknisk Forvaltning I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 9% (0/80) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede på byggepladser i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold på den byggeplads, du i øjeblikket

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

REGION SYDDANMARK MTU 2016

REGION SYDDANMARK MTU 2016 KONCERNSPØRGERAMME 206 REGION SYDDANMARK MTU 206 Vejledning til besvarelse af spørgeskemaet Når du vurderer spørgsmålene i spørgeskemaet, ønsker vi din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og

Læs mere

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Policy NOTAT 17-04-2015 Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 Den overordnede udvikling i trivselsundersøgelsen er negativ. Der er et generelt

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT

SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Hovedresultater 7 Resumé 9 Centrale indikatorer på en række centrale indikatorer. Udvalgte

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdslivskonferencen Psykisk arbejdsmiljø Arbejdslivskonferencen 2016 Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets definition på psykisk arbejdsmiljø : Psykisk arbejdsmiljø dækker over en lang række forhold på arbejdspladsen

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Ørestad Gymnasium Medarbejdertrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Ørestad Gymnasium Der har deltaget i alt medarbejdere

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt...

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt... 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt bibliotekarer... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Trivselsmålingen 2013

Trivselsmålingen 2013 Trivselsmålingen 2013 Skanderborg Kommune 25. februar 22. marts Udarbejdet af AM-Gruppen Trivselsmålingen, 2. version 25. februar 22. marts 2013 Rapporten er trykt af AM-Gruppen 16. april 2013 Sammenfatning

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere