HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015"

Transkript

1 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din mening til kende en høj svarprocent sikrer nemlig dig og dine kollegaer en brugbar resultatrapport og dermed et godt udgangspunkt for arbejdet med jeres trivsel og arbejdsmiljø. Du bedes svare senest den 22. september BESVARELSE AF SPØRGESKEMAET Det tager dig ca. 15 minutter at besvare spørgeskemaet. Når der i spørgeskemaet henvises til din enhed refereres der til <enhed>. Hvis dette ikke er din daglige arbejdsplads, så kontakt venligst Team HR i Helsingør Kommune (se kontaktoplysninger nederst på siden). Spørgeskemaet er delt op i 8 spørgsmålsgrupper: Din arbejdssituation - din overordnede tilfredshed med dit arbejde. Din udvikling - din udvikling i forbindelse med dit arbejde. Din enhed - dit syn på og din tilfredshed med din enhed. Din nærmeste leder - hvordan du oplever din nærmeste leder. Din overordnede leder - hvordan du oplever din overordnede leder. Vores kommune - dit syn på Helsingør Kommune som helhed. Krænkende adfærd - vedrører krænkende adfærd på dit arbejde. Arbejdsmiljø-relateret sygefravær - vedrører sygefravær der skyldes forhold på arbejdspladsen. Dine svar gemmes løbende, så du kan til enhver tid afbryde din besvarelse og senere gå ind på spørgeskemaet igen og fortsætte besvarelsen. Når du har gennemført spørgeskemaet har du mulighed for at printe din besvarelse. DIN ANONYMITET Du svarer anonymt. Din anonymitet er sikret ved, at din besvarelse bliver placeret direkte hos Rambøll Management Consulting A/S. På den måde er der ingen i kommunen, der har adgang til specifikke eller personlige besvarelser. For at sikre anonymiteten bliver der ikke lavet rapporter, hvor enkeltpersoners besvarelser kan udregnes. HJÆLP Din leder, arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant kan være dig behjælpelig, hvis du har spørgsmål til udfyldelsen af spørgeskemaet. Har du spørgsmål af teknisk karakter så er du velkommen til du kontakte Rambøll Management Consulting på eller tlf Har du har spørgsmål til undersøgelsens indhold, formål eller andet, er du velkommen til at kontakte Team HR i Helsingør Kommune på eller Louise Zack Nielsen på tlf eller Stine Achilles på tlf På forhånd tak for din deltagelse. Med venlig hilsen Rambøll på vegne af Helsingør Kommune

2 TRIVSELSUNDERSØGELSE DIN ARBEJDSSITUATION De følgende spørgsmål handler om din overordnede tilfredshed med dit arbejde. 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor eller u er du i følgende udsagn: Enig Delvist U u 2. Mine arbejdsopgaver er meningsfulde 3. Jeg trives med at yde en ekstra indsats, når det er nødvendigt 4. Jeg har en passende indflydelse på mit arbejde (eksempelvis arbejdsopgaver, mængden af arbejdsopgaver, arbejdstidspunkt og arbejdssted) 5. Jeg bidrager aktivt til trivslen og arbejdsglæden på min arbejdsplads 6. Jeg ved, hvad der forventes af mig i mit arbejde 7. Der er sammenhæng mellem mine opgaver og den tid, jeg har til rådighed til at løse dem 8. Jeg har normalt en passende balance mellem mit arbejds- og privatliv DIN UDVIKLING De følgende spørgsmål handler om din udvikling i forbindelse med dit arbejde. Hvor eller u er du i følgende udsagn: Enig Delvist U u 9. Jeg har de kompetencer, der skal til for at udføre mit arbejde godt 10. Jeg har mulighed for at bruge min viden og mine evner i arbejdet 11. Jeg har mulighed for at udvikle mig (eksempelvis via nye arbejdsopgaver, uddannelse, øget ansvar osv.)

3 TRIVSELSUNDERSØGELSE Har du haft minimum én udviklingssamtale (MUS/LUS/TUS) siden 1. januar 2014? - men jeg har været ansat i hele perioden - jeg har ikke været ansat i hele perioden Hvis ja til MUS/LUS/TUS: 13. Vi har i forbindelse med udviklingssamtalen lavet en personlig udviklingsplan for mig (dvs. en aftale, der indeholder aftaler om min kompetenceudvikling) Hvis ja til MUS/LUS/TUS: 14. Vi følger op på aftalerne i min udviklingsplan Enig Delvist U DIN ENHED Når der i de følgende spørgsmål anvendes betegnelsen enhed, menes der, <enhed> under din nærmeste leder, <leder>. Såfremt du ikke mener, at den angivne enhed er korrekt, kontakt da venligst Team HR i Helsingør Kommune på eller Louise Zack Nielsen på tlf eller Stine Achilles på tlf Hvor eller u er du i følgende udsagn: Enig Delvist U u 15. Jeg oplever, at der er arbejdsglæde i min enhed 16. I min enhed hjælper og støtter vi hinanden 17. I min enhed er vi effektive i vores måde at løse opgaver på 18. I min enhed tager vi et fælles ansvar for at få tingene til at fungere 19. I min enhed har vi et godt samarbejde med andre centre/områder/enheder i kommunen 20. I min enhed har vi et godt samarbejde med andre samarbejdspartnere (f.eks. borgere, pårørende, forældre, politikere, erhvervsliv) 21. I min enhed håndterer vi uhed og konflikter på en god måde 22. I min enhed har vi klare mål for arbejdet og følger op på, at vi når dem 23. I min enhed har vi fokus på brugernes/borgernes forventninger til os

4 TRIVSELSUNDERSØGELSE Enig Delvist U u 24. I min enhed har vi fulgt op på Trivselsundersøgelsen fra 2013 (dvs. vi har fået præsenteret rapporten, haft en fælles dialog om resultatet og fulgt op på vores handleplaner) DIN NÆRMESTE LEDER De følgende spørgsmål handler om, hvordan du oplever din nærmeste leder, <leder>. Hvor eller u er du i følgende udsagn: Enig Delvist U u 25. <leder> giver mig tilstrækkelige tilbagemeldinger på min arbejdsindsats og mine resultater 26. <leder> viser handlekraft, når det er nødvendigt 27. <leder> er tilstrækkelig tilgængelig i det daglige (fysisk, på mail, på telefon eller lignende) 28. <leder> skaber gode rammer for mit arbejde 29. <leder> tager ansvar for trivsel og arbejdsglæde i vores enhed 30. Der er sammenhæng mellem det, <leder> siger og gør 31. <leder> udviser tillid til mig 32. <leder> går foran som et godt eksempel 33. <leder> er god til at forklare kommunens overordnede måls betydning for vores enhed 34. <leder> kommunikerer klart og forståeligt 35. <leder> tager hånd om sygefraværet i vores enhed. 36. <leder> er alt i alt en god leder

5 TRIVSELSUNDERSØGELSE DIN OVERORDNEDE LEDER De følgende spørgsmål handler om, hvordan du oplever din overordnede leder <Overordnet leder>. Hvor eller u er du i følgende udsagn: Enig Delvist U u 37. <Overordnet leder> træffer de nødvendige beslutninger 38. <Overordnet leder> kommunikerer klart og forståeligt 39. <Overordnet leder> er troværdig 40. Der er sammenhæng mellem det, <Overordnet leder> siger og gør VORES KOMMUNE De følgende spørgsmål handler om dit syn på Helsingør Kommune som helhed. Med direktionen menes Stine Johansen, Marianne Hoff Andersen og Lars Rich Hvor eller u er du i følgende udsagn: Enig Delvist U u 41. Jeg har tillid til direktionens måde at lede kommunen på 42. Direktionen har en klar strategi for kommunen 43. Direktionen kommunikerer klart om overordnede mål og resultater 44. Der er sammenhæng mellem det, direktionen siger og gør 45. Jeg oplever direktionen som synlig 46. Jeg kan anbefale andre at søge arbejde i Helsingør Kommune 47. Helsingør Kommune som arbejdsplads har et godt omdømme 48. Helsingør Kommune fremstår som en fælles enhed - én kommune 49. Jeg ønsker at være ansat i Helsingør Kommune om et år

6 TRIVSELSUNDERSØGELSE KRÆNKENDE ADFÆRD De følgende spørgsmål vedrører krænkende adfærd på dit arbejde. Spørgsmålene vedrører alvorlige forhold, og for at kunne reagere på en mulig uhensigtsmæssig adfærd er det vigtigt, at du besvarer så ærligt som muligt. Der gøres opmærksom på, at du er sikret anonymitet. 50. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning i forbindelse med dit arbejde? Ved mobning forstås, at man gentagne gange bliver udsat for ubehagelig eller nedværdigende behandling, som det er svært at forsvare sig i mod., dagligt, ugentligt, månedligt, af og til Hvis ja: Fra hvem? Kolleger En leder Brugere/borgere/kunder/pårørende Anden Hvis ja: Har du talt med nogen om problemet? Hvis du ikke har talt med nogen om problemet, opfordres du til at tale med din leder, arbejdsmiljørepræsentant og/eller tillidsrepræsentant. Hvis ja: Er der taget hånd om problemet? 51. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed i forbindelse med dit arbejde?, dagligt, ugentligt, månedligt, af og til Hvis ja: Fra hvem? Kolleger En leder Brugere/borgere/kunder/pårørende Anden

7 TRIVSELSUNDERSØGELSE Hvis ja: Har du talt med nogen om problemet? Hvis du ikke har talt med nogen om problemet, opfordres du til at tale med din leder, arbejdsmiljørepræsentant og/eller tillidsrepræsentant. Hvis ja: Er der taget hånd om problemet? 52. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for vold eller trusler om vold i forbindelse med dit arbejde?, dagligt, ugentligt, månedligt, af og til Hvis ja: Fra hvem? Kolleger En leder Brugere/borgere/kunder/pårørende Anden Hvis ja: Har du talt med nogen om problemet? Hvis du ikke har talt med nogen om problemet, opfordres du til at tale med din leder, arbejdsmiljørepræsentant og/eller tillidsrepræsentant. Hvis ja: Er der taget hånd om problemet? 53. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for anden verbal, krænkende adfærd end trusler om vold (eksempelvis fra frustrerede borgere/brugere/pårørende) i forbindelse med dit arbejde?, dagligt, ugentligt, månedligt, af og til Hvis ja: Fra hvem? Kolleger En leder Brugere/borgere/kunder/pårørende Anden

8 TRIVSELSUNDERSØGELSE Hvis ja: Har du talt med nogen om problemet? Hvis du ikke har talt med nogen om problemet, opfordres du til at tale med din leder, arbejdsmiljørepræsentant og/eller tillidsrepræsentant. Hvis ja: Er der taget hånd om problemet? 54. Min arbejdsplads forebygger i tilstrækkelig grad krænkende adfærd (mobning, vold, eller trusler om vold og uønsket seksuel opmærksomhed) og andre traumatiske hændelser Enig Delvist U u 55. Jeg har kendskab til arbejdspladsens procedurer ved tilfælde af traumatiske hændelser Delvist Enig Delvist U u 56. Min arbejdsplads tilbyder tilstrækkelig hjælp og støtte i tilfælde af traumatiske hændelser ARBEJDSMILJØ-RELATERET SYGEFRAVÆR Følgende spørgsmål handler om sygefravær relateret til arbejdsmiljøet. 57. Har du inden for de seneste 12 måneder haft sygefravær, der skyldes forhold på arbejdspladsen? Hvis ja: Hvilke årsager har der været til sygefraværet? Sæt evt. flere krydser Opgavebelastning/stress eller andre krav til arbejdet Forhold i samarbejde med eller relation til kolleger eller leder Chokerende oplevelse på arbejdspladsen Arbejdsulykke Smerter eller gener i muskler eller skelet pga. arbejdsforhold Lydpåvirkning Symptomer på problematisk indeklima Andet:

9 TRIVSELSUNDERSØGELSE YDERLIGERE KOMMENTARER Har du generelle kommentarer eller forslag til forbedring af forhold på din arbejdsplads, er du velkommen til at skrive dem her. Dine kommentarer kan naturligvis både være positive eller kritiske, men de bør gerne formuleres som konstruktivt input til det opfølgende arbejde. Bemærk, at kommentarerne vises uredigeret i rapporterne fuldstændig, som du skriver dem. 58. Yderligere kommentarer: UDARBEJDELSE AF RAPPORT Jeg godkender, at der må udarbejdes en resultatrapport for mit team/min enhed ved minimum 3 besvarelser. Er du i tvivl om, hvad det betyder at svare henholdsvis Ja eller Nej til dette spørgsmål, kan du spørge din leder, arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant eller kontakte projektleder, Louise Zack Nielsen, på lokal nr Tak for din deltagelse. Dine svar er nu registreret.

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Spørgeskema til leder-apv

Spørgeskema til leder-apv Kære leder Du sidder her med Børne- og Ungdomsforvaltningens leder-apv, der ved hjælp af nedenstående spørgeskema til institutions- og skoleledere kortlægger ledernes psykiske arbejdsmiljø. Det er KUN

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Trivselsrapport for Rådhuset

Trivselsrapport for Rådhuset Trivselsrapport for Rådhuset Indledning Denne rapport viser det samlede resultat af besvarelserne for hele rådhuset. Hvordan skal rapporten bruges? Denne trivselsrapport sammenfatter resultaterne for rådhuset.

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Bilagskompendium Undersøgelse og analyse af nærværsfaktorer blandt langtidsfriske i Region Sjælland Februar 2014 Seniorkonsulent Anette Hansen og

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Mobning foregår ikke kun i skolegården

Mobning foregår ikke kun i skolegården Mobning foregår ikke kun i skolegården Forebyg mobning på jobbet Viden, værktøjer og gode eksempler forebygmobning.dk Forebyg mobning på jobbet 3 Indhold: 3 Mobning et arbejdsmiljøproblem 4 Hvad skyldes

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Personalepolitik Del 2 - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Indholdsfortegnelse Forord... 1 1 Menighedsrådets kompetence... 2 2 Kerneopgave, værdier mv.... 2 2.1 Kerneopgave... 2 2.2

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere