FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013"

Transkript

1 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en større pakke, der også omfatter elementer som uddannelsesstillinger, færre uklassificerede stillinger og et øget fokus på karrierevejledning. Siden ændringerne har FADL nøje fulgt udviklingen. Som led heri har FADL ønsket at vide, hvilke tanker og valg de lægestuderende gør sig, i forhold til de mange ændringer der er sket postgraduat. Derfor har FADL lavet endnu en spørgeskemaundersøgelse blandt 12. semesters lægestuderende i efteråret 2013 med en række spørgsmål, som bl.a. omhandler, hvorvidt de har trukket KBU-nummer, hvilke årsager der ligger bag, at nogle har valgt at udskyde KBU en og på hvilke måder 4-årsreglen har påvirket deres studium.

2 Indholdsfortegnelse Deltagelse i undersøgelsen 3 Har du trukket KBU-nummer dette semester? 3 Årsager til ikke at trække KBU-nummer: 5 Studerende fra udlandet 5 Lægevikariater 6 Hvor mange har lavet prægraduat forskning? 7 Holdning til, om der har været tilstrækkeligt klinikophold/praktik: 7 Holdning til den geografiske fordeling af klinik i løbet af studietiden: 8 Gennemført studiet på normeret tid: 8 Holdning til, om 4-årsreglen har påvirket dig under studiet: Har du forlænget studietiden pga. 4- årsreglen? 10 Behov for karrierevejledning 12 Overvejelser over hoveduddannelsesvalg 12 Geografisk mobilitet 12 Tilfredshed med den nuværende model for tildeling af KBU-forløb gennem lodtrækning 13 Tilfredshed med KBU-nummer 13 Køn og alder 15 Hvornår startede de nuværende 12. semesterstuderende 15 Om undersøgelsen generelt 16 2

3 På baggrund af dette gennemførte FADL i perioden 21. oktober 3. november 2013 en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige 12. semesterstuderende i landet. Alle 12. semesterstuderende ved lægeuddannelsen i København, Aarhus og Odense fik af fakultetet tilsendt en med information om undersøgelsen og et tilbud om deltagelse. I mailen var et link til det elektroniske spørgeskema på FADLs hjemmeside (spørgeskemaet er vedlagt som bilag 1). En uge før afslutningen af undersøgelsen blev der udsendt en rykker for deltagelse. Deltagelse i undersøgelsen Undersøgelsen henvendte sig til i alt 454 studerende, som var i gang med deres 12. og afsluttende semester på medicinstudiet. De 454 mulige respondenter fordelte sig således på de tre studiebyer: Antal 12. semesterstuderende: København 208 Aarhus 170 Odense 76 I alt 454 Svarprocent Af de 454 mulige respondenter var der 277, som svarede på spørgeskemaet det giver en svarprocent på 61 %. Svarprocenten pr. studieby ses nedenfor. Den højeste svarprocent fik vi fra Aarhus, hvor 72 % af de 12. semesterstuderende svarede på vores undersøgelse. Svarprocent pr. by: København 59 % (122) Aarhus 72 % (123) Odense 42 % (32) Trukket KBU-nummer dette semester? Af 277 deltagere i undersøgelsen angav 194 (70 %), at de havde trukket KBU-nummer. 83 (30 %) studerende svarede, at de ikke havde trukket KBU-nummer. 3

4 Fordelingen af 12. semesterstuderende på deres studieby, og hvorvidt de har trukket KBU-nummer, ser således ud: Trukket KBUnummer Ikke trukket KBU-nummer København 66,4 % (81) 33,6 % (41) Aarhus 74 % (91) 26 % (32) Odense 68,8 % (22) 31,3 % (10) Total 70,0 % (194) 30,0 % (83) I tabellen kan det aflæses, at Københavns Universitet har den største andel af studerende, der ikke har trukket KBU-nummer, hele 33,6 %. I de fire tidligere undersøgelser har vi stillet det samme spørgsmål, og vi har derfor mulighed for at sammenligne resultaterne. Andelen af studerende, der har trukket KBU-nummer, har stort set været konstant over de seneste fire semestre, men er faldet en smule her i efteråret. 4

5 Årsager til ikke at trække KBU-nummer: De 83 studerende fra samtlige studiebyer, der ikke havde trukket KBU-nummer, svarede følgende om årsagen hertil: Antal % Rejser til udlandet og tager KBU 11 13,3 % Skal lave ph.d. 7 8,4 % Ønsker erfaring ved at tage lægevikariater inden KBU 56 67,5 % Andre årsager 9 10,8 % I alt % Til spørgsmålet om hvorvidt 4-årsreglen havde haft indvirkning på, at de studerende ikke havde trukket KBU-nummer, fordelte de 83 studerende sig sådan pr. studieby: Ja Nej København 83 % (34) 17 % (7) Aarhus 91 % (29) 9 % (3) Odense 80 % (8) 20 % (2) I alt 86 % (71) 14 % (12) Studerende fra udlandet I undersøgelsen var 226 studerende (82 %) danskere, mens 51 (18 %) var studerende fra udlandet. De udenlandske studerende blev spurgt, om de ville blive i Danmark efter studieafslutning. Hertil svarede 69 % (35), at de ville blive i Danmark, mens 31 % (16) svarede, at de ville rejse fra Danmark. 5

6 De danske studerende blev også spurgt om udenlandske uddannelsesplaner. Helt præcist blev de spurgt, om de overvejer at tage dele af eller hele sin hoveduddannelse i udlandet. Det gør 48 % (105) af de danske studerende, mens 52 % (116) ikke har planer om uddannelse i udlandet. Lægevikariater 159 (57 %) af respondenterne svarede, at de havde taget ét eller flere lægevikariater under studiet. Nedenfor er der lavet en opdeling af besvarelserne i forhold til studiebyerne. Lægevikariat Ej lægevikariat Total København 58 % (71) 42 % (51) 100 % (122) Aarhus 59 % (72) 41 % (51) 100 % (123) Odense 50 % (16) 50 % (16) 100 % (32) I tabellen kan det aflæses, at den største andel af studerende, som tager lægevikariater, studerer i Aarhus, mens lidt færre procent af de studerende i København og Odense har taget ét eller flere lægevikariater. Til spørgsmålet om de studerende søgte lægevikariater indenfor bestemte specialer, svarede 172 (62 %) ja, mens 105 (38 %) svarede nej. Vi har lavet en oversigt over de fem meste søgte specialer (de studerende havde mulighed for at sætte mere end ét kryds): Speciale Antal Intern Medicin: Endokrinologi 71 Intern Medicin: Kardiologi 71 Intern Medicin: Infektionsmedicin 66 Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi 58 Intern medicin: lungesygdomme 58 Listen kan fås ved henvendelse til FADLs hovedsekretariat. Af de studerende, der havde taget lægevikariater, havde 65 (41 %) taget orlov fra studiet for at tage lægevikariater, mens 95 (59 %) ikke havde holdt orlov. Af de 65 lægestuderende, der har taget semesterfri for at tage lægevikariater, har 56 (86 %) taget orlov på et semesters varighed, mens 9 (14 %) har taget to eller flere semestre fri for at tage lægevikariater. 6

7 Har du holdt et eller flere semesters orlov? Prægraduat forskning? Vi spurgte de lægestuderende om, hvor mange der havde lavet prægraduat forskning. Samlet set har 50,2 % lavet prægraduat forskning. Resultatet valgte vi at dele op efter studieby, for at se om der var nogen forskel mellem København, Aarhus og Odense. I København og Aarhus havde henholdsvis 65 ud af 122 (53 %) og 65 ud af 123 (53 %) af de studerende lavet prægraduat forskning, mens ni af de odenseanske lægestuderende havde lavet prægraduat forskning. Prægraduat Forskning Ej-prægraduat forskning Total København 53 % (65) 47 % (57) 100 % (122) Aarhus 53 % (65) 47 % (58) 100 % (123) Odense 28 % (9) 72 % (23) 100 % (32) Klinikophold/praktik: I spørgsmålet om, hvorvidt der havde været tilstrækkeligt klinikophold i løbet af studiet, kunne de studerende vælge at svare ja eller nej. Ud fra den nedenstående tabel er det værd at bemærke, at hele 41 % af de 12. semesterstuderende i Odense synes, mængden af klinikophold er for lille. 7

8 Ja Nej Total København 74 % (90) 26 % (31) 100 % (121) Aarhus 82 % (100) 18 % (22) 100 % (122) Odense 59 % (19) 41 % (13) 100 % (32) Geografisk fordeling af klinik i løbet af studietiden: På spørgsmålet om, hvor tilfreds den studerende har været med den geografiske fordeling af klinik i løbet af studiet, svarede 72,2 % af respondenter, at de var meget tilfredse eller tilfredse. Kun 9,12 % var meget utilfredse eller utilfredse. Stikskade: For at indsamle viden om arbejdsmiljø på hospitalerne har vi spurgt, om de studerende har haft en stikskade i løbet af deres studietid - såvel i klinikken som på arbejde. Det er bemærkelsesværdigt, at 86 af respondenterne har haft en stikskade i løbet af deres studietid. København Aarhus Odense Total Stikskade 36 (30 %) 39 (32 %) 11 (34 %) 86 (31 %) Ikkestikskade 85 (70 %) 83 (68 %) 21 (66%) 189 (69 %) Total 121 (100 %) 122 (100 %) 32 (100 %) 275 (100 %) Gennemført studiet på normeret tid: Vi spurgte de studerende, om de forventede at gennemføre studiet på normeret tid, hvortil 78 % af respondenterne svarede nej, og 22 % svarede ja. Besvarelsen fordelt på studieby kan ses på tabellen nedenfor: 8

9 København Aarhus Odense Total Nej 96 (79 %) 106 (87 %) 12 (38 %) 214 (78 %) Ja 26 (21 %) 16 (13 %) 20 (63 %) 62 (22,4 %) Total 122 (100 %) 122 (100 %) 32 (101 %) 276 (100 %) Dernæst blev de studerende spurgt, hvilke grunde der havde forårsaget en forlængelse af studiet. Årsagerne kan ses her (de studerende havde mulighed for at sætte kryds ved mere end én valgmulighed): Årsag til forlængelse Antal studerende Prægraduat forskning 93 Lægevikariater 74 Barsel 38 Ikke-beståede semestre 32 Andet 95 9

10 4-årsreglen påvirkning under studiet: Har du forlænget studietiden pga. 4-årsreglen? Vi spurgte de studerende, om de havde forlænget deres studie som konsekvens af 4-årsreglen. Til dette svarede 102 (47,4 %) af 215 studerende nej, mens 113 (52,6 %) svarede ja. København Aarhus Odense Total Ja 56 (58 %) 51 (48 %) 6 (50 %) 113 (53 %) Nej 40 (42 %) 56 (52 %) 6 (50 %) 102 (47 %) Total 96 (100 %) 107 (100 %) 12 (100 %) 215 (100 %) Dertil spurgte vi, hvorvidt de studerende mente, at 4-årsreglen vil få konsekvenser for deres fremtidige uddannelsesforløb. Her svarede 88,8 4 (245) ja, mens kun 11,6 % (32) svarede nej. Endvidere spurgte vi, om de troede at konsekvenserne af 4-årsreglen reglen ville være kun negative, kun positive eller begge dele. De samlede svar ses her: 10

11 Antal studerende Negative konsekvenser 212 (86,5 %) Positive konsekvenser 0 (0 %) Begge dele 33 (13,5 %) I alt 245 (100 %) Det ses dermed, at ingen af de studerende mente, at 4-årsreglen ville have udelukkende positive konsekvenser for deres fremtidige uddannelsesforløb, mens kun 13,5 % mente, at den ville have både positive og negative. Vi gav dernæst de studerende, der mente, at 4-årsreglen både havde positive og negative konsekvenser for deres fremtidige uddannelsesforløb, mulighed for at præcisere, hvilke primære negative konsekvenser, de mente, 4-årsreglen ville medbringe ved at give dem en række svarmuligheder. Besvarelserne fordelt på studieby ses forneden: Svarmulighed København Aarhus Odense Total Dårligere faglighed 28 % (29) 29 % (32) 33 % (9) 29 % (70) Får ikke det ønskede speciale Må tage til udlandet 15 % (16) 12 % (13) 19 % (5) 14 % (34) 10 % (10) 4 % (5) 4 % (1) 7 % (16) Vil opleve tidspres 11 % (12) 19 % (21) 15 % (4) 15 % (37) Vil opleve stress 15 % (16) 14 % (16) 22 % (6) 16 % (38) Mindre erfaring 21 % (22) 22 % (25) 7 % (2) 20 % (49) Andre konsekvenser Total 100 % (105) 100 % (112) 100 % (27) 100 % (244) 11

12 Behov for karrierevejledning Deltagerne i undersøgelsen blev spurgt om, hvorvidt de har et behov for karrierevejledning. Til dette spørgsmål svarede 190 (69 %) ja, mens 86 (31 %) svarede nej. Svarene kan ses fordelt på studieby forneden: København Aarhus Odense Ja 60 % (73) 80 % (99) 56 % (18) Nej 40 % (48) 20 % (24) 44 % (14) Hvis de studerende havde svaret ja, havde de mulighed for at præcisere, hvilke forhold de havde brug for vejledning om. En oversigt over de ønskede forhold kan fås ved at kontakte FADLs hovedforeningssekretariat. Overvejelser over hoveduddannelsesvalg Til spørgsmålet om hvorvidt de studerende havde overvejet, hvilken type speciallæge de ville være, blev svaret følgende: Ja Nej København 43 % (52) 57 % (69) Aarhus 39 % (48) 61 % (75) Odense 25 % (8) 75 % (24) I alt 39 % (108) 68 % (168) Dernæst gav vi de studerende, der havde svaret ja, mulighed for at svare på, hvilken type speciallæge de gerne vil være. Her ses en oversigt over de fem mest populære lægespecialer: Speciale Almen medicin 25 Gynækologi og Obstetrik 11 Klinisk onkologi 11 Ortopædkirurgi 11 Pædiatri 11 Antal En fuldstændig liste fås ved kontakt til FADLs hovedforening. Geografisk mobilitet De studerende blev herefter spurgt om, hvor langt de var villige til at flytte for at få stillinger. Resultaterne ses forneden, opdelt på de tre studiebyer: 12

13 Antal km. København Aarhus Odense Total 0-40 km. 11 % (13) 10 % (12) 9 % (3) 10 % (28) km. 3 % (4) 8 % (10) 3 % (1) 5 % (15) km. 25 % (31) 11 % (14) 28 % (9) 19 % (54) km. 22 % (27) 23 % (28) 3 % (1) 20 % (56) Mere end 160 km. 39 % (47) 48 % (59) 56 % (18) 45 % (124) Total 100 % (122) 100 % (123) 99 % (32) 99 % (277) Udover at spørge dem, hvor langt de var villige til at flytte for at få en stilling, spurgte vi dem også, hvor langt de var villige til at pendle. Resultaterne ses forneden, opdelt på studiebyer: Antal km. København Aarhus Odense Total 0-40 km. 26 % (32) 18 % (22) 19 % (6) 22 % (60) km. 4 % (5) 2 % (3) 9 % (3) 4 % (11) km. 44 % (53) 46 % (56) 38 % (12) 44 % (121) km. 21 % (26) 28 % (35) 25 % (8) 25 % (69) Mere end 160 km. 4 % (5) 6 % (7) 9 % (3) 5 % (15) Total 99 % (121) 100 % (123) 100 % (32) 99 % (276) Tilfredshed med den nuværende model for tildeling af KBU-forløb gennem lodtrækning Næste skridt for lægestuderende, som har afsluttet medicinstudiet, er KBU-forløb. Hvor og på hvilke afdelinger, den medicinstuderende skal tilbringe sin klinisk basisuddannelse, afhænger af lodtrækning. Den studerende får et tilfældigt nummer, der bestemmer, hvornår vedkommende kan vælge sit forløb. Meget simpelt vælger den studerende med nummer ét først og får derved sit ønskeforløb. Tilfredshed med KBU-nummer I den sammenhæng spurgte vi også til, hvor tilfreds den studerende var med sit eget KBU-nummer. 61 % (142) af respondenterne svarede ja til, at de var tilfredse med deres KBU-nummer, mens 39 % (91) svarede nej. Der var en forholdsvis stor gruppe på 44, der valgte ikke at svare på spørgsmålet. De indgår ikke i procentandelene. Man kunne forestille sig, at de 44 valgte ikke at svare på spørgsmålet, fordi de ikke har trukket KBU-nummer endnu. 13

14 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds 13 % (35) 29 % (81) 29 % (81) 18 % (51) 10 % (29) 14

15 Køn og alder Blandt de deltagende var 177 (63,9 %) kvinder og 100 (36,1 %) mænd. Aldersfordelingen af de i alt 277 respondenter kan ses i skemaet nedenfor: Antal % 25 år og yngre 24 8,7 % år ,1 % Over 30 år 20 7,2 % I alt % Hvornår startede de nuværende 12. semesterstuderende Vi har opdelt de studerende i forhold til, hvornår de startede på deres studie. Fordelingen af de 274 studerende, der svarede på dette, kan ses på tabellen nedenfor. De studerende der startede i foråret 2008 har gennemført studiet på normeret tid. København Aarhus Odense Før foråret ,6 % (2) - - Forår 2004 (10 år) - 2,4 % (3) - Efterår 2004 (9 ½ år) 3,3 % (4) - - Forår 2005 (9 år) 1,6 % (2) - - Efterår 2005 (8 ½ år) 2,5 % (3) 2,4 % (3) - Forår 2006 (8 år) 7,4 % (9) 9,8 % (12) 3,1 % (1) Efterår 2006 (7 ½ år) 22,1 % (27) 14,6 % (18) 6,3 % (2) Forår 2007 (7 år) 25,4 % (31) 29,3 % (36) 18,8 % (6) Efterår 2007 (6 ½ år) 16,4 % (20) 31,7 % (39) 9,4 % (3) Forår 2008 (6 år) 13,9 % (17) 8,9 % (11) 56,3 % (18) Efterår 2008 (5 ½ år) 4,1 % (5) - 6,3 % (2) Forår 2009 (5 år) 0,8 % (1) 0,8 % (1) - Efter forår ,8 % (1) - - I alt 122 (100 %) 123 (100 %) 32 (100 %) På baggrund af tabellen har vi udregnet gennemsnitlig studietid for hver af de tre studiebyer og den samlede: København Aarhus Odense Samlet 7,11 år 7,02 år 6,36 år 6,98 år 15

16 Om undersøgelsen generelt Alle procenter i tabellerne er afrundet til hele tal, så der kan forekomme steder, hvor den samlede procent er over 100. Der er ikke foretaget nogen analyse af, om der er en sammenhæng mellem respondentens svar og variable såsom køn, alder og uddannelsessted. Databehandling er lavet af Lisbeth Landtved Kierkegaard - FADL studentermedarbejder. Ansvarlig for spørgeskemaundersøgelse og rapport: Jesper Brink Svendsen, formand for hovedforeningens uddannelsespolitiske udvalg. 16

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 2013 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Hovedforeningens Årsberetning 2012/2013

Hovedforeningens Årsberetning 2012/2013 Hovedforeningens Årsberetning 2012/2013 Dato 13. september 2013 Det foreningsår, der her skal berettes om, har været spændende og meget produktivt. Politisk er fireårsreglen igen kommet i fokus, og internt

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne???

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne??? Efteruddannelse hvad vil erne??? Ulla Breth Knudsen, Ole Weis Bjerrum & Michael Hasenkam for Bestyrelsen, Dansk Medicinsk. De overordnede resultater af Dansk Medicinsk s Spørgeskema om Efteruddannelse

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Forskningstræning SPEAM Aarhus Universitet

Forskningstræning SPEAM Aarhus Universitet 2013 Har konflikten mellem PLO og Danske Regioner influeret på antallet af ansøgere til uddannelsesstillinger i almen medicin? Louise Tolnov, Lise Andersen Rix, Marlene Thordal og John Hyltoft Forskningstræning

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Psykisk arbejdsmiljø Samlet set oplever næsten halvdelen af alle akademikere, 48 pct., at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads, og 38 pct. har

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Center for HR Enhed for Organisation og Ledelse Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger

Læs mere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere Geriatri Survey, november 2013 I november måned 2013 gennemførte de danske repræsentanter (Ellen Holm, Susanne van der Mark, Hanne Pedersen og Anne Jung) i den geriatriske sektion af den europæiske geriatri

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Reservelæge Rikke Rass Winkel 1 Reservelæge Anke Hofmann 2 Overlæge Charlotte Strandberg 1

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Dato 21-05-2014 Dok.nr. 68991/14 Sagsnr. 14/3664 Ref. Stephanie Hansen Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Juni 2014 1/7 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik

Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik Technical Report No. 08-1 Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik Aalborg Universitet, marts 2008 Resultaterne i denne rapport må

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler.

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler. Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering 2010 Kolofon Om Incentive Partners Kontakt Forfattere: Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- Incentive Partners Mette Bøgelund,

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Søren Jakobsen. ! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012. ! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin

Søren Jakobsen. ! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012. ! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin Søren Jakobsen Ledende overlæge, Geriatrisk afd. OUH Svendborg! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin! Lederuddannelse fra

Læs mere

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UNI C 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse Af Thomas Larsen og Lone Juul

Læs mere