FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013"

Transkript

1 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en større pakke, der også omfatter elementer som uddannelsesstillinger, færre uklassificerede stillinger og et øget fokus på karrierevejledning. Siden ændringerne har FADL nøje fulgt udviklingen. Som led heri har FADL ønsket at vide, hvilke tanker og valg de lægestuderende gør sig, i forhold til de mange ændringer der er sket postgraduat. Derfor har FADL lavet endnu en spørgeskemaundersøgelse blandt 12. semesters lægestuderende i efteråret 2013 med en række spørgsmål, som bl.a. omhandler, hvorvidt de har trukket KBU-nummer, hvilke årsager der ligger bag, at nogle har valgt at udskyde KBU en og på hvilke måder 4-årsreglen har påvirket deres studium.

2 Indholdsfortegnelse Deltagelse i undersøgelsen 3 Har du trukket KBU-nummer dette semester? 3 Årsager til ikke at trække KBU-nummer: 5 Studerende fra udlandet 5 Lægevikariater 6 Hvor mange har lavet prægraduat forskning? 7 Holdning til, om der har været tilstrækkeligt klinikophold/praktik: 7 Holdning til den geografiske fordeling af klinik i løbet af studietiden: 8 Gennemført studiet på normeret tid: 8 Holdning til, om 4-årsreglen har påvirket dig under studiet: Har du forlænget studietiden pga. 4- årsreglen? 10 Behov for karrierevejledning 12 Overvejelser over hoveduddannelsesvalg 12 Geografisk mobilitet 12 Tilfredshed med den nuværende model for tildeling af KBU-forløb gennem lodtrækning 13 Tilfredshed med KBU-nummer 13 Køn og alder 15 Hvornår startede de nuværende 12. semesterstuderende 15 Om undersøgelsen generelt 16 2

3 På baggrund af dette gennemførte FADL i perioden 21. oktober 3. november 2013 en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige 12. semesterstuderende i landet. Alle 12. semesterstuderende ved lægeuddannelsen i København, Aarhus og Odense fik af fakultetet tilsendt en med information om undersøgelsen og et tilbud om deltagelse. I mailen var et link til det elektroniske spørgeskema på FADLs hjemmeside (spørgeskemaet er vedlagt som bilag 1). En uge før afslutningen af undersøgelsen blev der udsendt en rykker for deltagelse. Deltagelse i undersøgelsen Undersøgelsen henvendte sig til i alt 454 studerende, som var i gang med deres 12. og afsluttende semester på medicinstudiet. De 454 mulige respondenter fordelte sig således på de tre studiebyer: Antal 12. semesterstuderende: København 208 Aarhus 170 Odense 76 I alt 454 Svarprocent Af de 454 mulige respondenter var der 277, som svarede på spørgeskemaet det giver en svarprocent på 61 %. Svarprocenten pr. studieby ses nedenfor. Den højeste svarprocent fik vi fra Aarhus, hvor 72 % af de 12. semesterstuderende svarede på vores undersøgelse. Svarprocent pr. by: København 59 % (122) Aarhus 72 % (123) Odense 42 % (32) Trukket KBU-nummer dette semester? Af 277 deltagere i undersøgelsen angav 194 (70 %), at de havde trukket KBU-nummer. 83 (30 %) studerende svarede, at de ikke havde trukket KBU-nummer. 3

4 Fordelingen af 12. semesterstuderende på deres studieby, og hvorvidt de har trukket KBU-nummer, ser således ud: Trukket KBUnummer Ikke trukket KBU-nummer København 66,4 % (81) 33,6 % (41) Aarhus 74 % (91) 26 % (32) Odense 68,8 % (22) 31,3 % (10) Total 70,0 % (194) 30,0 % (83) I tabellen kan det aflæses, at Københavns Universitet har den største andel af studerende, der ikke har trukket KBU-nummer, hele 33,6 %. I de fire tidligere undersøgelser har vi stillet det samme spørgsmål, og vi har derfor mulighed for at sammenligne resultaterne. Andelen af studerende, der har trukket KBU-nummer, har stort set været konstant over de seneste fire semestre, men er faldet en smule her i efteråret. 4

5 Årsager til ikke at trække KBU-nummer: De 83 studerende fra samtlige studiebyer, der ikke havde trukket KBU-nummer, svarede følgende om årsagen hertil: Antal % Rejser til udlandet og tager KBU 11 13,3 % Skal lave ph.d. 7 8,4 % Ønsker erfaring ved at tage lægevikariater inden KBU 56 67,5 % Andre årsager 9 10,8 % I alt % Til spørgsmålet om hvorvidt 4-årsreglen havde haft indvirkning på, at de studerende ikke havde trukket KBU-nummer, fordelte de 83 studerende sig sådan pr. studieby: Ja Nej København 83 % (34) 17 % (7) Aarhus 91 % (29) 9 % (3) Odense 80 % (8) 20 % (2) I alt 86 % (71) 14 % (12) Studerende fra udlandet I undersøgelsen var 226 studerende (82 %) danskere, mens 51 (18 %) var studerende fra udlandet. De udenlandske studerende blev spurgt, om de ville blive i Danmark efter studieafslutning. Hertil svarede 69 % (35), at de ville blive i Danmark, mens 31 % (16) svarede, at de ville rejse fra Danmark. 5

6 De danske studerende blev også spurgt om udenlandske uddannelsesplaner. Helt præcist blev de spurgt, om de overvejer at tage dele af eller hele sin hoveduddannelse i udlandet. Det gør 48 % (105) af de danske studerende, mens 52 % (116) ikke har planer om uddannelse i udlandet. Lægevikariater 159 (57 %) af respondenterne svarede, at de havde taget ét eller flere lægevikariater under studiet. Nedenfor er der lavet en opdeling af besvarelserne i forhold til studiebyerne. Lægevikariat Ej lægevikariat Total København 58 % (71) 42 % (51) 100 % (122) Aarhus 59 % (72) 41 % (51) 100 % (123) Odense 50 % (16) 50 % (16) 100 % (32) I tabellen kan det aflæses, at den største andel af studerende, som tager lægevikariater, studerer i Aarhus, mens lidt færre procent af de studerende i København og Odense har taget ét eller flere lægevikariater. Til spørgsmålet om de studerende søgte lægevikariater indenfor bestemte specialer, svarede 172 (62 %) ja, mens 105 (38 %) svarede nej. Vi har lavet en oversigt over de fem meste søgte specialer (de studerende havde mulighed for at sætte mere end ét kryds): Speciale Antal Intern Medicin: Endokrinologi 71 Intern Medicin: Kardiologi 71 Intern Medicin: Infektionsmedicin 66 Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi 58 Intern medicin: lungesygdomme 58 Listen kan fås ved henvendelse til FADLs hovedsekretariat. Af de studerende, der havde taget lægevikariater, havde 65 (41 %) taget orlov fra studiet for at tage lægevikariater, mens 95 (59 %) ikke havde holdt orlov. Af de 65 lægestuderende, der har taget semesterfri for at tage lægevikariater, har 56 (86 %) taget orlov på et semesters varighed, mens 9 (14 %) har taget to eller flere semestre fri for at tage lægevikariater. 6

7 Har du holdt et eller flere semesters orlov? Prægraduat forskning? Vi spurgte de lægestuderende om, hvor mange der havde lavet prægraduat forskning. Samlet set har 50,2 % lavet prægraduat forskning. Resultatet valgte vi at dele op efter studieby, for at se om der var nogen forskel mellem København, Aarhus og Odense. I København og Aarhus havde henholdsvis 65 ud af 122 (53 %) og 65 ud af 123 (53 %) af de studerende lavet prægraduat forskning, mens ni af de odenseanske lægestuderende havde lavet prægraduat forskning. Prægraduat Forskning Ej-prægraduat forskning Total København 53 % (65) 47 % (57) 100 % (122) Aarhus 53 % (65) 47 % (58) 100 % (123) Odense 28 % (9) 72 % (23) 100 % (32) Klinikophold/praktik: I spørgsmålet om, hvorvidt der havde været tilstrækkeligt klinikophold i løbet af studiet, kunne de studerende vælge at svare ja eller nej. Ud fra den nedenstående tabel er det værd at bemærke, at hele 41 % af de 12. semesterstuderende i Odense synes, mængden af klinikophold er for lille. 7

8 Ja Nej Total København 74 % (90) 26 % (31) 100 % (121) Aarhus 82 % (100) 18 % (22) 100 % (122) Odense 59 % (19) 41 % (13) 100 % (32) Geografisk fordeling af klinik i løbet af studietiden: På spørgsmålet om, hvor tilfreds den studerende har været med den geografiske fordeling af klinik i løbet af studiet, svarede 72,2 % af respondenter, at de var meget tilfredse eller tilfredse. Kun 9,12 % var meget utilfredse eller utilfredse. Stikskade: For at indsamle viden om arbejdsmiljø på hospitalerne har vi spurgt, om de studerende har haft en stikskade i løbet af deres studietid - såvel i klinikken som på arbejde. Det er bemærkelsesværdigt, at 86 af respondenterne har haft en stikskade i løbet af deres studietid. København Aarhus Odense Total Stikskade 36 (30 %) 39 (32 %) 11 (34 %) 86 (31 %) Ikkestikskade 85 (70 %) 83 (68 %) 21 (66%) 189 (69 %) Total 121 (100 %) 122 (100 %) 32 (100 %) 275 (100 %) Gennemført studiet på normeret tid: Vi spurgte de studerende, om de forventede at gennemføre studiet på normeret tid, hvortil 78 % af respondenterne svarede nej, og 22 % svarede ja. Besvarelsen fordelt på studieby kan ses på tabellen nedenfor: 8

9 København Aarhus Odense Total Nej 96 (79 %) 106 (87 %) 12 (38 %) 214 (78 %) Ja 26 (21 %) 16 (13 %) 20 (63 %) 62 (22,4 %) Total 122 (100 %) 122 (100 %) 32 (101 %) 276 (100 %) Dernæst blev de studerende spurgt, hvilke grunde der havde forårsaget en forlængelse af studiet. Årsagerne kan ses her (de studerende havde mulighed for at sætte kryds ved mere end én valgmulighed): Årsag til forlængelse Antal studerende Prægraduat forskning 93 Lægevikariater 74 Barsel 38 Ikke-beståede semestre 32 Andet 95 9

10 4-årsreglen påvirkning under studiet: Har du forlænget studietiden pga. 4-årsreglen? Vi spurgte de studerende, om de havde forlænget deres studie som konsekvens af 4-årsreglen. Til dette svarede 102 (47,4 %) af 215 studerende nej, mens 113 (52,6 %) svarede ja. København Aarhus Odense Total Ja 56 (58 %) 51 (48 %) 6 (50 %) 113 (53 %) Nej 40 (42 %) 56 (52 %) 6 (50 %) 102 (47 %) Total 96 (100 %) 107 (100 %) 12 (100 %) 215 (100 %) Dertil spurgte vi, hvorvidt de studerende mente, at 4-årsreglen vil få konsekvenser for deres fremtidige uddannelsesforløb. Her svarede 88,8 4 (245) ja, mens kun 11,6 % (32) svarede nej. Endvidere spurgte vi, om de troede at konsekvenserne af 4-årsreglen reglen ville være kun negative, kun positive eller begge dele. De samlede svar ses her: 10

11 Antal studerende Negative konsekvenser 212 (86,5 %) Positive konsekvenser 0 (0 %) Begge dele 33 (13,5 %) I alt 245 (100 %) Det ses dermed, at ingen af de studerende mente, at 4-årsreglen ville have udelukkende positive konsekvenser for deres fremtidige uddannelsesforløb, mens kun 13,5 % mente, at den ville have både positive og negative. Vi gav dernæst de studerende, der mente, at 4-årsreglen både havde positive og negative konsekvenser for deres fremtidige uddannelsesforløb, mulighed for at præcisere, hvilke primære negative konsekvenser, de mente, 4-årsreglen ville medbringe ved at give dem en række svarmuligheder. Besvarelserne fordelt på studieby ses forneden: Svarmulighed København Aarhus Odense Total Dårligere faglighed 28 % (29) 29 % (32) 33 % (9) 29 % (70) Får ikke det ønskede speciale Må tage til udlandet 15 % (16) 12 % (13) 19 % (5) 14 % (34) 10 % (10) 4 % (5) 4 % (1) 7 % (16) Vil opleve tidspres 11 % (12) 19 % (21) 15 % (4) 15 % (37) Vil opleve stress 15 % (16) 14 % (16) 22 % (6) 16 % (38) Mindre erfaring 21 % (22) 22 % (25) 7 % (2) 20 % (49) Andre konsekvenser Total 100 % (105) 100 % (112) 100 % (27) 100 % (244) 11

12 Behov for karrierevejledning Deltagerne i undersøgelsen blev spurgt om, hvorvidt de har et behov for karrierevejledning. Til dette spørgsmål svarede 190 (69 %) ja, mens 86 (31 %) svarede nej. Svarene kan ses fordelt på studieby forneden: København Aarhus Odense Ja 60 % (73) 80 % (99) 56 % (18) Nej 40 % (48) 20 % (24) 44 % (14) Hvis de studerende havde svaret ja, havde de mulighed for at præcisere, hvilke forhold de havde brug for vejledning om. En oversigt over de ønskede forhold kan fås ved at kontakte FADLs hovedforeningssekretariat. Overvejelser over hoveduddannelsesvalg Til spørgsmålet om hvorvidt de studerende havde overvejet, hvilken type speciallæge de ville være, blev svaret følgende: Ja Nej København 43 % (52) 57 % (69) Aarhus 39 % (48) 61 % (75) Odense 25 % (8) 75 % (24) I alt 39 % (108) 68 % (168) Dernæst gav vi de studerende, der havde svaret ja, mulighed for at svare på, hvilken type speciallæge de gerne vil være. Her ses en oversigt over de fem mest populære lægespecialer: Speciale Almen medicin 25 Gynækologi og Obstetrik 11 Klinisk onkologi 11 Ortopædkirurgi 11 Pædiatri 11 Antal En fuldstændig liste fås ved kontakt til FADLs hovedforening. Geografisk mobilitet De studerende blev herefter spurgt om, hvor langt de var villige til at flytte for at få stillinger. Resultaterne ses forneden, opdelt på de tre studiebyer: 12

13 Antal km. København Aarhus Odense Total 0-40 km. 11 % (13) 10 % (12) 9 % (3) 10 % (28) km. 3 % (4) 8 % (10) 3 % (1) 5 % (15) km. 25 % (31) 11 % (14) 28 % (9) 19 % (54) km. 22 % (27) 23 % (28) 3 % (1) 20 % (56) Mere end 160 km. 39 % (47) 48 % (59) 56 % (18) 45 % (124) Total 100 % (122) 100 % (123) 99 % (32) 99 % (277) Udover at spørge dem, hvor langt de var villige til at flytte for at få en stilling, spurgte vi dem også, hvor langt de var villige til at pendle. Resultaterne ses forneden, opdelt på studiebyer: Antal km. København Aarhus Odense Total 0-40 km. 26 % (32) 18 % (22) 19 % (6) 22 % (60) km. 4 % (5) 2 % (3) 9 % (3) 4 % (11) km. 44 % (53) 46 % (56) 38 % (12) 44 % (121) km. 21 % (26) 28 % (35) 25 % (8) 25 % (69) Mere end 160 km. 4 % (5) 6 % (7) 9 % (3) 5 % (15) Total 99 % (121) 100 % (123) 100 % (32) 99 % (276) Tilfredshed med den nuværende model for tildeling af KBU-forløb gennem lodtrækning Næste skridt for lægestuderende, som har afsluttet medicinstudiet, er KBU-forløb. Hvor og på hvilke afdelinger, den medicinstuderende skal tilbringe sin klinisk basisuddannelse, afhænger af lodtrækning. Den studerende får et tilfældigt nummer, der bestemmer, hvornår vedkommende kan vælge sit forløb. Meget simpelt vælger den studerende med nummer ét først og får derved sit ønskeforløb. Tilfredshed med KBU-nummer I den sammenhæng spurgte vi også til, hvor tilfreds den studerende var med sit eget KBU-nummer. 61 % (142) af respondenterne svarede ja til, at de var tilfredse med deres KBU-nummer, mens 39 % (91) svarede nej. Der var en forholdsvis stor gruppe på 44, der valgte ikke at svare på spørgsmålet. De indgår ikke i procentandelene. Man kunne forestille sig, at de 44 valgte ikke at svare på spørgsmålet, fordi de ikke har trukket KBU-nummer endnu. 13

14 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds 13 % (35) 29 % (81) 29 % (81) 18 % (51) 10 % (29) 14

15 Køn og alder Blandt de deltagende var 177 (63,9 %) kvinder og 100 (36,1 %) mænd. Aldersfordelingen af de i alt 277 respondenter kan ses i skemaet nedenfor: Antal % 25 år og yngre 24 8,7 % år ,1 % Over 30 år 20 7,2 % I alt % Hvornår startede de nuværende 12. semesterstuderende Vi har opdelt de studerende i forhold til, hvornår de startede på deres studie. Fordelingen af de 274 studerende, der svarede på dette, kan ses på tabellen nedenfor. De studerende der startede i foråret 2008 har gennemført studiet på normeret tid. København Aarhus Odense Før foråret ,6 % (2) - - Forår 2004 (10 år) - 2,4 % (3) - Efterår 2004 (9 ½ år) 3,3 % (4) - - Forår 2005 (9 år) 1,6 % (2) - - Efterår 2005 (8 ½ år) 2,5 % (3) 2,4 % (3) - Forår 2006 (8 år) 7,4 % (9) 9,8 % (12) 3,1 % (1) Efterår 2006 (7 ½ år) 22,1 % (27) 14,6 % (18) 6,3 % (2) Forår 2007 (7 år) 25,4 % (31) 29,3 % (36) 18,8 % (6) Efterår 2007 (6 ½ år) 16,4 % (20) 31,7 % (39) 9,4 % (3) Forår 2008 (6 år) 13,9 % (17) 8,9 % (11) 56,3 % (18) Efterår 2008 (5 ½ år) 4,1 % (5) - 6,3 % (2) Forår 2009 (5 år) 0,8 % (1) 0,8 % (1) - Efter forår ,8 % (1) - - I alt 122 (100 %) 123 (100 %) 32 (100 %) På baggrund af tabellen har vi udregnet gennemsnitlig studietid for hver af de tre studiebyer og den samlede: København Aarhus Odense Samlet 7,11 år 7,02 år 6,36 år 6,98 år 15

16 Om undersøgelsen generelt Alle procenter i tabellerne er afrundet til hele tal, så der kan forekomme steder, hvor den samlede procent er over 100. Der er ikke foretaget nogen analyse af, om der er en sammenhæng mellem respondentens svar og variable såsom køn, alder og uddannelsessted. Databehandling er lavet af Lisbeth Landtved Kierkegaard - FADL studentermedarbejder. Ansvarlig for spørgeskemaundersøgelse og rapport: Jesper Brink Svendsen, formand for hovedforeningens uddannelsespolitiske udvalg. 16

blandt lægestuderende September 2015 Rapporten er udarbejdet af FADL (Foreningen af Danske Lægestuderende).

blandt lægestuderende September 2015 Rapporten er udarbejdet af FADL (Foreningen af Danske Lægestuderende). Studieundersøgelse blandt lægestuderende September 2015 Rapporten er udarbejdet af FADL (Foreningen af Danske Lægestuderende). Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddanske Universitet og Aalborg

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

Forskning og uddannelse Det Regionale Råd december 2012

Forskning og uddannelse Det Regionale Råd december 2012 Forskning og uddannelse Det Regionale Råd december 01 Kombinationsansættelse med forskning Ansættelse i speciallægeuddannelsen kan kombineres med forskningsansættelse på deltid - eller skiftevis på fuld

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE SU

STUDIELIVSUNDERSØGELSE SU STUDIELIVSUNDERSØGELSE 2016 - SU Ref. PIL/- Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler 25.05.2016 primært resultaterne vedrørende en mulig SU-reform, hvor

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse Antallet af speciallæger Antal speciallæger med bibeskæftigelse hvortil der er knyttet oplysningsforpligtigelse 1 b. Andel af

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsbehandler

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsbehandler DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Anders Haahr

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Hovedforeningens Årsberetning 2012/2013

Hovedforeningens Årsberetning 2012/2013 Hovedforeningens Årsberetning 2012/2013 Dato 13. september 2013 Det foreningsår, der her skal berettes om, har været spændende og meget produktivt. Politisk er fireårsreglen igen kommet i fokus, og internt

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012 Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012 Landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 39-41/2012 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle) infektioner

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål

Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål KIC Tabellerne skal ses i forhold til teksten i -rapporten STRESS Akademikernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Skema udsendt til 994 erhvervsaktive

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

Side 1 Regler og procedurer generelt Side 2 - Kriterier for praktikanttjeneste, der afvikles i udlandet. Side 3 - Klinikfordelingsprocedure

Side 1 Regler og procedurer generelt Side 2 - Kriterier for praktikanttjeneste, der afvikles i udlandet. Side 3 - Klinikfordelingsprocedure Side 1 Regler og procedurer generelt Side 2 - Kriterier for praktikanttjeneste, der afvikles i udlandet. Side 3 - Klinikfordelingsprocedure Studienævn for medicin Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Praktikanttjeneste

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

FYAM s medlemsundersøgelse 2016

FYAM s medlemsundersøgelse 2016 FYAM s medlemsundersøgelse 2016 Forum for Yngre almenmedicinere (FYAM) er en del af Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) og således en videnskabelig almenmedicinsk forening for de yngre læger, som er

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013 Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013 Landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 39-41/2013 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle) infektioner

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 2013 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Byrådsservice Odder Kommune 2008 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med brugerundersøgelsen... 2 2. Design

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Semesterstartsundersøgelse. Sammenfatningsrapport

Semesterstartsundersøgelse. Sammenfatningsrapport Semesterstartsundersøgelse Sammenfatningsrapport På hvilket universitet studerer du? Svarprocent: 99% (N=67)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 29 Aarhus Universitet 256 Aalborg Universitet

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Aarhus Kommune CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Spørgeskemaet 4. Overordnede resultater

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering Det Jyske Musikkonservatorium November 2011 Rapport offentliggjort i december 2011 Side 1 af 105 Side 2 af 105 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 4 Målgruppe... 4

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner. Tabelsamling. Dansk Center for Forskningsanalyse,

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner. Tabelsamling. Dansk Center for Forskningsanalyse, Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner Tabelsamling Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Marts 2012 Carter Bloch Heidi

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 7.565 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243)

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243) Kundetilfredshedsanalyse: DANAK Kundetilfredshedsanalyse 010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/43) 1 1. Indledning I denne rapport fremlægges resultaterne af kundetilfredshedsanalysen for DANAK foretaget

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

Medlemsundersøgelse hos Yngre læger om vold og trusler

Medlemsundersøgelse hos Yngre læger om vold og trusler Medlemsundersøgelse hos Yngre læger om vold og trusler Vi har spurgt alle medlemmer i Yngre Læger dvs. lige omkring 12. læger. Af de 12. har vi modtaget 2.978 besvarelser. Af de 2.978 besvarelser har 1.338

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 6.253 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 48% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne og Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg Lægeforeningen Hovedstaden Journal 2012-770/llg Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer 1 Baggrund: Lægeforeningen Hovedstadens IT-udvalg har

Læs mere

INDHOLD. Udført i samarbejde mellem KADK Arkitektskolen Aarhus Designskolen Kolding Aalborg Universitet Forbundet Arkitekter og Designere

INDHOLD. Udført i samarbejde mellem KADK Arkitektskolen Aarhus Designskolen Kolding Aalborg Universitet Forbundet Arkitekter og Designere PRATIKANTUNDERSØGELSEN 2016 INDHOLD 1. Konklusioner i undersøgelsen... 1 2. Om undersøgelsen... 3 3. Studiearbejde og selvstændig virksomhed... 5 4. Praktikstedets geografiske placering... 7 5. Arbejdspladstype...

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

EVALUERING AF DEN KLINISKE BASISUD- DANNELSE

EVALUERING AF DEN KLINISKE BASISUD- DANNELSE EVALUERING AF DEN KLINISKE BASISUD- DANNELSE - EN AFTAGERUNDERSØGELSE RAPPORT UDARBEJDET AF RAMBØLL FOR SUNDHEDSSTYRELSEN AUGUST 2011 INDHOLD 1. Læsevejledning 1 2. Undersøgelsens hovedresultater 2 3.

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Region Midtjylland Jord og Råstoffer Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Spørgeskemaundersøgelse November 2011 Indhold 1 2 3 4 5 6 Introduktion 3 Målgruppe

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 0 PB i Laboratorieteknologi Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5.0 Fastholdelse 6 6.0

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige Viden & Strategi Juni 2016 Om undersøgelsen Ringkøbing-Skjern Kommune lancerede i 2015 app en Naturens Rige.

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Sygehus Vendsyssel Flemming Knudsen Uddannelseskoordinerende overlæge, dr.med. Sygehus Vendsyssel har læger ansat i klinisk basisuddannelse ved:

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger Vakanceopgørelse pr. 1. november 2016 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0701 konchr@rm.dk www.rm.dk Antallet af vakante stillinger indenfor forskellige faggrupper

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske Udarbejdet af studieleder Jytte Gravenhorst

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2016... 1 Modul 8: Verdenspolitik... 2 Modul 10: Pædagogik og samf.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN SUNDHED & OMSORG AARHUS KOMMUNE PRAKTISK HJÆLP, PERSONLIG PLEJE OG MAD Januar 2015 I samarbejde med: INDHOLD 1. TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN 3 2. TILFREDSHEDEN BLANDT

Læs mere