Albertslund Kommune Lokalplan nr. 17.6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Albertslund Kommune Lokalplan nr. 17.6"

Transkript

1 Albertslund Kommune Lokalplan nr For rækkehusbebyggelsen Stadionparken 2004

2 Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt senere ændringer skal en kommune udarbejde en lokalplan, førend der gennemføres udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Der kan endvidere udarbejdes lokalplaner til afløsning af gældende lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer. Det er kommunalbestyrelsen, som har lokalplankompetencen. Planloven bestemmer desuden, at borgerne skal oplyses om indholdet af et lokalplanforslag, og gives lejlighed til at komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til lokalplanforslag. En lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen, regionplanens retningslinier, herunder retningslinier om udviklingen i Hovedstadsområdet eller regler og beslutninger om landsplanmæssige interesser. Lokalplaners udarbejdelse Kommunalbestyrelsen står for tilvejebringelsen af lokalplaner, eventuelt i samarbejde med den, der har interesse i det pågældende bygge- og anlægsarbejde mv. Kommunalbestyrelsen lader den kommunale forvaltning udarbejde lokalplanforslag, som behandles og vedtages af kommunalbestyrelsen. Lokalplaners offentliggørelse og endelige vedtagelse Når kommunalbestyrelsen har vedtaget et lokalplanforslag, skal forslaget med tilhørende redegørelse offentliggøres med oplysning om indsigelsesfristen (høringsperioden), som skal være mindst otte uger. Offentliggørelsen sker f.eks. i den lokale ugeavis samt ved særskilt underretning til: ejere, lejere og brugere af ejendomme inden for lokalplanområdet, ejere, lejere og brugere af ejendomme uden for lokalplanområdet, hvis forslaget har væsentlig betydning for dem, foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som har bedt om at blive underrettet, Miljøministeren samt øvrige statslige og (amts-)kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget så vidt muligt de påtaleberettigede efter servitutdokumenter, hvis forslaget indeholder bestemmelser om servitutbortfald. Regionplanmyndigheden efterser, at lokalplanforslaget er i overensstemmelse med regionplanen og kommuneplanen. Regionplanmyndigheden og de statslige myndigheder kan nedlægge veto imod et lokalplanforslag, hvis dette strider mod overordnede planinteresser. Først når der er opnået enighed mellem den pågældende myndighed og kommunalbestyrelsen om eventuelle ændringer af lokalplanforslaget, kan kommunalbestyrelsen vedtage planforslaget endeligt. Ved den endelige behandling af forslaget skal kommunalbestyrelsen tage stilling til eventuelle bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser. For lokalplaner, hvor der rettidigt er indsendt indsigelser mv., kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske fire uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at ændre lokalplanforslaget som følge af indsendte indsigelser mv. Hvis der er tale om større ændringer, skal det "ændrede" lokalplanforslag offentliggøres på ny i mindst otte uger. Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning til: ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet, enhver, der rettidigt har fremsat indsigelser mv. mod lokalplanforslaget, foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som har bedt om at blive underrettet, Miljøministeren samt øvrige statslige og (amts-)kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget Kommunalbestyrelsen lader herefter lokalplanen tinglyse på de ejendomme, som er omfattet af planen. Lokalplaners indhold En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formål og retsvirkninger. Herudover kan en lokalplan indeholde bestemmelser om en lang række byplanmæssige forhold, såsom overførsel af arealer fra landzone til byzone, områdets anvendelsesforhold, ejendommes størrelse og afgrænsning (herunder udstykningsforhold), vej- og stiforhold, ledninger. Endvidere bestemmelser om bebyggelsens placering, omfang og ydre fremtræden, bevaring af bebyggelse og landskabstræk, områdets forsyning med friarealer og fællesanlæg mv. En lokalplan skal ledsages af en redegørelse om planens formål, og dens forhold til kommuneplanen og øvrig planlægning for området, herunder om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen. Lokalplanforslaget skal endvidere redegøre for de midlertidige retsvirkninger og forslagets offentliggørelse og indsigelsesfrist.

3 Lokalplan nr Indhold REDEGØRELSE 1. INDLEDNING side 1 2. LOKALPLANENS FORMÅL side 2 OG INDHOLD 3. LOKALPLANENS FORHOLD TIL side 3-4 ANDEN PLANLÆGNING BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål side 5 2 Lokalplanområdets afgrænsning side Lokalplanområdets anvendelse side 6 4 Udstykning side 6 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold side 6 6 Ledningsanlæg side 7 7 Bebyggelsens omfang og placering side Bebyggelsens ydre fremtræden side Ubebyggede arealer side Forudsætning for at tage ny bebyggelse i brug side Grundejerforening side Ophævelse af lokalplan og deklarationer side Lokalplanens retsvirkninger side Vedtagelsespåtegning side 13 Bilag nr. 1 Bilag nr. 2 Bilag nr. 3 Bilag nr. 4 Oversigtskort Detailplan Udhuse, perspektiv Udhuse, illustration af 3 typer Albertslund Kommune

4 Lokalplan nr Redegørelse INDLEDNING På grundlag af Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000) har Albertslund Kommunalbestyrelse den 9. september 2003 vedtaget denne lokalplan for den eksisterende rækkehusbebyggelse Stadionparken. Siden lokalplan nr.17.3 for Stadionparken blev vedtaget i 1982, har en række forhold ændret sig. Der er foretaget ombygning af udhuse, tilbygning af udestuer, overdækninger m.v. Grundejerforeningen har desuden foreslået en ny farvesætningen for bebyggelsen. Der er med andre ord behov for en revision af de bestemmelser, der regulerer byggeriets ydre fremtræden, farve- og materialeanvendelse, samt udformning og placering af udhuse og udestuer. De ændrede forudsætninger har medført, at kommunen lader lokalplan nr afløse den hidtil gældende lokalplan nr for Stadionparken. Albertslund Kommune side 1

5 Lokalplan nr Redegørelse LOKALPLANENS FORMÅL OG IND- HOLD Lokalplanområdet, som er vist på kortbilag nr. 1, omfatter et eksisterende boligområde bestående af en tæt lav rækkehusbebyggelse med 118 boliger. Lokalplanens formål er dels at sikre området anvendt til boligformål og dels, at fastlægge nogle bestemmelser om bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden m.v. Lokalplanen er en opdatering af den tidligere gældende lokalplan for området (nr. 17.3). Bestemmelserne for boligbebyggelsen er ajourført og præciseret i forhold til den erfaring, der er opnået ved administration af den tidligere gældende plan. Det er især forhold omkring farvesætning samt udhuses og udestuers placering og udformning, der er blevet præciseret. Det fastsættes, hvilke farver der må benyttes på det udvendige træværk. I tilfælde af, at der ønskes ændrede farver i forhold til den oprindelige farvesætning, skal der så vidt muligt skabes enighed om farvevalget i en hel husrække. Alternativt skal den oprindelige farve fastholdes. Lokalplanen giver desuden mulighed for, at der kan opføres nye udhuse til bebyggelsen. Der er mulighed for valg af en alternativ type udhus udover det oprindelige. Den ny udhustype kan opføres i to varianter. Den ene med indbygget udhæng over hoveddør og den anden uden udhæng. Forinden ændring af udhuse skal der så vidt muligt skabes enighed om udformningen i en hel husrække. I tilfælde af at der ikke er enighed om udformningen, skal det oprindelige udhus bevares. Der stilles desuden krav om, at hver bolig fortsat skal have et udhus. Endelig giver lokalplanen mulighed for, at der kan opføres en udestue under den eksisterende altan. Med de beskrevne mulige ændringer inden for bebyggelsen, skal lokalplanen sikre, at Stadionparken kan opretholde det helhedspræg, som bebyggelsen oprindelig var tiltænkt. Samtidig gives der, med hensyn til udhusenes udformning og træværkets farvesætning, mulighed for variationer husrækkerne indbyrdes. Lokalplanen anviser endvidere nogle principper for beplantning af de ubebyggede arealer, af de private arealer og af de fælles arealer. Veje, stier og parkering Eksisterende veje, stier og parkeringsarealer fastholdes, som de er. Der åbnes mulighed for hastighedsdæmpende og trafikregulerende foranstaltninger på de interne veje. Bebyggelsens omfang og placering Lokalplanen fastlægger retningslinier for placering, omfang og udseende af tilbygninger såsom udhuse, udestuer, og plankeværker. Lokalplanen fastlægger, at der ikke må opføres nyt byggeri udover private udhuse, udestuer og mindre fælles anlæg. Bebyggelsens ydre fremtræden Lokalplanen fastlægger retningslinier for altanbrystningernes udformning og farvesætningen for samtlige boliger i en given husrække. Desuden fastlægges retningslinier for udskiftning af vinduespartier. Endvidere fastlægges der regler for opsætningen af paraboler og andre antenner. Endelig åbnes mulighed for renovering af endegavle. Ubebyggede arealer Lokalplanen giver overordnede retningslinier for de ubebyggede arealer. Det gælder både for de private arealer og for de fælles arealer. Albertslund Kommune side 2

6 Lokalplan nr Redegørelse FORHOLDET TIL ANDEN PLANLÆG- NING Kommuneplan Området er omfattet af Kommuneplan Lokalplanområdet ligger i kommuneplanens rammeområde B 21. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Anvendelsen indenfor rammeområde B 21 er fastlagt til boligformål i form af tæt lav bebyggelse i 2 etager uden udnyttelig tagetage. Målsætningen er, at der ikke gives mulighed for at opføre yderligere bebyggelse på de enkelte grunde bortset fra om- og tilbygninger. Der gives mulighed for etablering af institutioner, klubber, kollektive anlæg til brug for området, andre beboerorienterede funktioner samt andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. I tæt lave boligområder skal parabolantenneanlæg placeres under tagniveau ude af syne fra omliggende veje, stier og andre offentligt tilgængelige arealer, og må ikke overstige et vandret højdegrænseplan på 1,80 m fra omgivende terræn. Lokalplaner Lokalplan 17.3 for boligbebyggelsen Stadionparken ophæves i sin helhed og erstattes af lokalplan Albertslund kommunes Agenda 21 Bæredygtighed er en vigtig del af kommunens politik. Med bæredygtighed menes recirkulering af ressourcer og begrænset forbrug af ikke fornybare ressourcer. Alle bæredygtige tiltag skal vurderes ud fra de samlede økonomiske konsekvenser. Planlægningen skal tilskynde til, at der sker en mindskelse af ressourceforbruget. Der bør i denne forbindelse fokuseres på reduceret forbrug og genanvendelse af ressourcer, indeklima og materialers genanvendelighed. På fællesarealer bør der satses på natur og økologi. Albertslunds langsigtede målsætning for ressourceforbrug og miljøbelastning skal svare til byens økologiske råderum. Med målsætningerne lægges blandt andet vægt på at: reducere forbruget af fossile brændsler, begrænse grundvandsforbruget, undgå grundvandsforurening, fremme nedsivning af regnvand, begrænse mængden af miljøfremmede stoffer i spildevandet, minimering af affaldsmængden ved renere teknologi og genanvendelse, begrænse brugen af uønskede kemiske stoffer, fremme bæredygtig brugeradfærd. Naturplan for Albertslund kommune Med naturplanens målsætninger lægges blandt andet vægt på: stor artsdiversitet og flere stabile populationer af dyr og planter, flere og større oplevelsesmuligheder for borgerne, måling af miljø- og plejeindsatsen, større viden og forståelse for de faktorer, der påvirker naturen. De grønne strøg og sammenhængen mellem byområder, byparker og de omkransende landskaber skal styrkes og udbygges. Trafikplan Målsætningen med trafikplanen er at bidrage til: at fremme trafiksikkerheden og mindske utrygheden, Albertslund Kommune side 3

7 Lokalplan nr Redegørelse at prioritere cykel- og fodgængertrafikken, at styrke den kollektive trafik, at nedbringe de miljømæssige gener fra trafikken og arbejde for færre støjbelastede boliger, at forskønne det visuelle miljø langs veje og stier. Albertslund kommunes arkitekturpolitik Det er målet med arkitekturpolitikken at fremme indsatsen for arkitektoniske kvaliteter for byggeri og alle øvrige fysiske omgivelser. Desuden skal borgernes engagement i området styrkes og skærpes. Arkitektur, bæredygtighed og socialt miljø skal være tre uløseligt forbundne begreber. Det skal tilstræbes, at byøkologiske tiltag indarbejdet i fremtidige projekter, og at miljøaspektet så vidt muligt medtages i forbindelse med renovering og ombygning. Byøkologien skal være en integreret del af arkitekturen så de økologiske overvejelser afspejles i byggeri og landskab. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende planer der vedrører: spildevand, affald, varme, miljø, arkitektur, natur og trafik. Albertslund Kommune side 4

8 Lokalplan nr Bestemmelser I henhold til "Lov om planlægning" (lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Til lokalplanens bestemmelser er knyttet kortbilag nr. 1, 2, 3 og 4. 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål: at sikre karakteren af den eksisterende rækkehusbebyggelse at sikre at lokalplanområdet kan anvendes til boligformål med diverse fællesanlæg, at give retningslinier for opførelse af udhuse og andre former for tilbygning samt hegning, at fastlægge bestemmelser for farvesætning af bebyggelsens udhuse, hegn, vinduesrammer og døre, at sikre private og fælles opholdsarealer, veje, stier og parkeringsanlæg, herunder carportenes placering, at ajourføre byplanbestemmelserne for lokalplanområdet. 2 Lokalplanenområdets afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr.1, og omfatter følgende matrikelnumre: 21 rd, 21 re, 21 rf, 21 rg, 21 rh, 21 ri, 21 rk, 21 rl, 21 rm, 21 rn, 21 ro, 21 rp, 21 rq, 21 rr, 21 rs, 21 rt, 21 ru, 21 rv, 21 rx, 21 ry, 21 rz, 21 ræ, 21 rø, 21 sa, 21 sb, 21 sc, 21 sd, 21 se, 21 sf, 21 sg, 21 sh, 21 si, 21 sk, 21 sl, 21 sm, 21 sn, 21 so, 21 sp, 21 sq, 21 sr, 21 ss, 21 st, 21 su, 21 sv, 21 sx, 21 sy, 21 sz, 21 sæ, 21 sø,21 ta, 21 tb, 21 tc, 21 td, 21 te, 21 tf, 21 tg, 21 th, 21 ti, 21 tk, 21 tl, 21 tm, 21 tn, 21 to, 21 tp, 21 tq, 21 tr, 21 ts, 21 tt, 21 tu, 21 tv, 21 tx, 21 ty, 21 tz, 21 tæ, 21 tø,21 ua, 21ub, 21 uc, 21 ud, 21 ue, 21 uf, 21 ug, 21 uh, 21 ui, 21 uk, 21 ul, 21 um, 21 un, 21 uo, 21 up, 21 uq, 21 ur, 21 us, 21 ut, 21 uu, 21 uv, 21 ux, 21uy, 21 uz, 21 uæ, 21 uø, 21 va, 21 vb, 21 vc, 21 vd, 21 ve, 21 vf, 21 vg, 21 vh, 21 vi, 21 vk, 21 vl, 21 vm, 21 vn, 21 vo, 21 vp, 21 vq, 21 vr, 21 vs, del af 21 vv, og del af 24 c, Herstedøster by, Herstedøster, samt alle parceller der, efter lokalplanens endelige vedtagelse, udstykkes fra de nævnte matrikelnumre. Albertslund Kommune side 5

9 6 Lokalplan nr Bestemmelser 2.2 Lokalplanen omfatter et område som vist på kortbilag nr.1. 3 Lokalplanområdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af ensartede rækkehuse. 3.2 På hver ejendom må der kun opføres eller indrettes én boligenhed. 3.3 Ejendommene må som hovedregel ikke benyttes til erhvervsvirksomhed. Der kan dog indpasses sådanne liberale erhverv, som almindeligvis kan udføres i beboelseslejligheder - fx lægepraksis, frisørvirksomhed og dagpleje. Virksomheden skal drives af den pågældende beboer og ikke have andre ansatte. Bygningens karakter af beboelse må ikke ændres som følge af erhvervet se desuden Der kan indrettes bebyggelse til formål, som er fælles for områdets beboere, såsom institutioner, klubber, kollektive anlæg til brug for området, andre beboerorienterede funktioner. Der kan opføres nye bygninger, som efter kommunens skøn er nødvendige for områdets drift. 3.5 Der kan opføres transformerstationer til lokalplanområdets forsyning, når de opføres som kompaktstationer med placering, som er aftalt med NESA og kommunen. Se NOTE 6. 4 Udstykninger 4.1 Der må ikke foretages yderligere udstykning med mindre dette sker for at bringe matrikulære forhold i overensstemmelse med arealanvendelsen. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Veje og stiers placering fremgår af kortbilag nr Parkering må kun finde sted på de eksisterende fælles parkeringspladser - jf. kortbilag nr Der kan, efter kommunens nærmere godkendelse, etableres hastighedsdæmpende og trafikregulerende foranstaltninger på de interne veje. Albertslund Kommune side 6

10 Lokalplan nr Bestemmelser 6 Ledningsanlæg 6.1 El-ledninger, herunder til vejbelysning, må ikke fremføres som luftledninger, men må alene udføres som jordkabler. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Inden for lokalplanområdet må bebyggelsesprocenten ikke overstige 37 % for området som helhed. 7.2 Bebyggelsen må højst opføres i to etager, uden udnyttelig tagetage og med kælder. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m fra det omgivende terræn. 7.3 Det oprindelige udhus på bygningernes indgangsside må ikke nedrives med mindre det erstattes af en af de på bilag 4 viste typer udhuse. 7.4 Ved istandsættelse af det oprindelige udhus må placering, dimensioner og materialer ikke ændres. 7.5 For det nye udhus gælder, at placering og dimensioner skal følge det på bilag 4 anviste. 7.6 Der skal så vidt muligt være enighed i en hel rækkehusblok om opførelse af nye udhuse. For bygninger, hvor der ikke ønskes opført nyt udhus, skal det oprindelige udhus bibeholdes. Se NOTE 2 og På bygningens haveside kan der opføres en udestue på arealet under altanen. Udestuen skal udføres med facade i træ og glas, uden brystningspartier. Alternativt skal facaden være opdelt i glas og et brystningsparti som facaden på boligen. Udestuens facade skal placeres indenfor altanforkant. Der må ikke opsættes sternbræt på altanforkant. I tilfælde af, at der opsættes tagrende skal den placeres på underside af altanforkant. Se NOTE Der må ikke opføres nogen form for tilbygning eller overdækning på førstesalen. 7.9 Der må ikke udføres udhæng eller overdækning ud over altanforkant Det er ikke tilladt at opføre en pejseskorsten af hensyn til bebyggelsens arkitektoniske præg Det tilladt at opføre ét mindre væksthus, legehus el.lign. i forbindelse med boligen, når det samlede areal heraf ikke overstiger 5,0 m 2. Højden på den pågældende bygning må ikke overstiger 2,0 m fra det om Albertslund Kommune side 7

11 8 Lokalplan nr Bestemmelser givende terræn. Afstanden til skel skal minimum være 0,5 m. Afstanden til anden bebyggelse på samme grund skal mindst være 2,5 m. Se NOTE På fællesarealerne, der er mærket med F på kortbilag nr. 2, må der med kommunens godkendelse opføres redskabs- og materialeskure og andre mindre fællesbygninger for områdets beboere. Bygningerne skal gives en udformning, der harmonerer med den øvrige bebyggelse. I særlige tilfælde kan kommunen tillade, at der opstilles et fælles antennemasteanlæg på områdets fællesarealer. De fælles antennemasteanlæg, inklusive alle former for påmonterede antenner og paraboler, må ikke overstige et vandret højdegrænseplan på 11,0 m fra omgivende terræn. Se NOTE På de fælles parkeringsarealer - mærket med P på kortbilag nr. 2 - må der opføres carporte til brug for områdets beboere, når det sker efter en af kommunen godkendt samlet plan. Minimum 20% af parkeringspladserne skal friholdes for carporte. Se NOTE 7. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Den eksisterende bebyggelses ydre fremtræden ikke ændres således, at den tilstræbte helhedsvirkning brydes. 8.2 Det er muligt at etablere et rejst tag på bebyggelsen efter et af kommunalbestyrelsen godkendt projekt. Samtlige boliger i en rækkehusblok skal i givet fald indgå i projektet. Et rejst tag skal etableres med en ensidig taghældning. Tagets hældning skal være fra indgangssiden ind mod havesiden. Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke overstige 20º. 8.3 Der skal anvendes tagpap, naturskifer, eternitskifer eller bølgeeternit ved etablering af et rejst tag. Inddækningerne i facade og gavl skal bestå af en fast plan plade af fx metal eller eternit. 8.4 Altanbrystningerne skal fremstå med vandrette planker opsat med en afstand som på det oprindelige byggeri. Alternativt kan altanbrystningerne fremstå med 5 planker ligeligt fordelt og med samme størrelsesforhold som på det eksisterende. Lukning af altanbrystninger kan udføres med en bagvedliggende lukket beklædning, som er malet i samme farve som altanbrystningen. 8.5 Udhuse, udestuer og carporte må kun udføres af fuldkantede træmaterialer. Albertslund Kommune side 8

12 Lokalplan nr Bestemmelser 8.6 Træværkets farvesætning skal være ens for samtlige bygninger i en rækkehusblok. I tilfælde af, at der ikke opnås enighed om en ny farvesætning i en rækkehusblok, skal den oprindelige sorte farve fastholdes. 8.7 Ved maling af vinduer, døre, øvrigt træværk på facader og udhuse skal der anvendes Hygæa 924 træbeskyttelse eller en tilsvarende farve. Der kan anvendes følgende kontrastfarver på vindues- og dørkarme og vindskeder : sort NCS. nr. S 9000-N og grå NCS. nr. S 3502-B. 8.8 Der kan ikke males med både den oprindelige sorte farve og "de nye" farver. Vinduer, døre, øvrigt træværk og udhuse skal have samme farvesætning. 8.9 Tage på udhuse skal beklædes med tagpap, metalplader eller tilsvarende ugennemsigtig materiale i sort farve Udhuse og overdækninger skal forsynes med et vandret gennemgående sternbræt med en bredde på 20 cm. På nye udhuse skal sternbrættet følge taghældningen Udskiftning af vinduer kan ske individuelt, hvis der benyttes vindueskarm og rammer af samme mål og materiale som de oprindelige. Dørog vinduesrammer skal være udført i træ eller i aluminium, malet i farver som angivet i Carporte skal opføres efter en samlet plan og med en udformning, et materialevalg og en farvesætning, som er i harmoni med den eksisterende bebyggelse, og som efter kommunens skøn ikke virker skæmmende Skiltning og reklamering må kun finde sted med kommunens tilladelse i hvert enkelt tilfælde På de enkelte boligparceller må der ikke, uden kommunens tilladelse i hvert enkelt tilfælde, anbringes synlige radio- og fjernsynsantenner eller lignende. Parabolantenner må kun opsættes, hvis ikke det er muligt at modtage de ønskede kanaler gennem antenneforeningens kabler. Parabolantenner skal placeres bag altanbrystningens rækværk eller under tagniveau ude af syne fra omliggende stier og veje og andre offentligt tilgængelige arealer Traditionelle fællesantenneanlæg, inklusive alle former for påmonterede paraboler, må opsat på bygninger ikke overstige 5,5 m over lovligt bygningsprofil. Albertslund Kommune side 9

13 10 Lokalplan nr Bestemmelser 8.16 Endegavle kan beklædes med isolering og skal opmures. Gavlene skal fremstå hvide. Der må ikke isættes vinduer i endegavle. 9 Ubebyggede arealer 9.1 Bebyggelsens fællesarealer må ikke uden kommunens særlige tilladelse bebygges eller ændres. 9.2 Fællesarealerne skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende og skal vedligeholdes. 9.3 De ubebyggede arealer ved den enkelte bolig må kun anvendes som have. 9.4 Levende hegn skal bestå af bøg, avnbøg, liguster eller tjørn. Der må kun anvendes én af de nævnte planter i en hæk. 9.5 Hegn på havesiden mod vejskel og fællesarealer må kun etableres som levende hegn evt. suppleret med et trådhegn. Hegn mod naboskel skal bestå af levende hegn. Hækken kan suppleres med et fast hegn i træ ind imod egen grund. Hegn ved indgangsside skal bestå af et fast hegn i træ. Hegnet skal udføres med vandrette planker. 9.6 Hegn mod naboskel må maximalt være 1,80 m højt. Hegn på indgangsside mod stiarealer og fællesarealer må maximalt være 1,60 m højt. 9.7 Oplagring, herunder henstilling af campingvogne, uindregistrerede biler, lastbiler o.lign., må ikke finde sted ved boligen, på vej- og parkeringsarealer og på andre ubebyggede arealer inden for lokalplanområdet. Det er dog tilladt at opstille affaldscontainere til brug for området efter nærmere anvisning fra Miljø- og Planforvaltningen. Parkering må alene foregå på de eksisterende parkeringspladser - jf. kortbilag nr. 2. Se NOTE I boligernes haver må der kun plantes mindre træer som fx paradisæble, japansk kirsebær, tjørn eller røn. Målet er, at områdets lave beplantningskarakter bevares. 9.9 Indenfor lokalplanområdet må eksisterende bevoksning af større træer, trægrupper og hegn kun fjernes efter kommunens godkendelse og kan kræves erstattet ved genplantning. Dette gælder dog ikke for de private havearealer. Albertslund Kommune side 10

14 Lokalplan nr Bestemmelser 9.10 Der kan plantes små træer som fx blodblomme, paradisæble og japansk kirsebær omkring parkeringspladserne. Langs de interne stamveje kan der plantes røn og birk, således at områdets grønne karakter bevares Al ny beplantning og ændring af den eksisterende beplantning inden for de på kortbilag nr. 2. viste fællesarealer må kun finde sted efter en af kommunen godkendt plan Der kan anlægges legepladser og lignende fritidsanlæg inden for de på kortbilag nr. 2. viste fællesarealer. 10 Forudsætning for at tagen af ny bebyggelse i brug 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før den er tilsluttet fjernvarmeanlægget under Albertslund Kommune. 11 Grundejerforening 11.1 Der er for alle grundejere medlemspligt i den eksisterende grundejerforening Stadionparken Grundejerforeningen skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg, herunder fællesantenneanlæg Grundejerforeningens vedtægter samt ændringer heri skal godkendes af kommunen. 12 Ophævelse af lokalplan og deklarationer 12.1 Lokalplan nr. 17.3, vedtaget den 15. september 1982 af Albertslund kommunalbestyrelse, ophæves med den endelige vedtagelse af lokalplan nr Deklarationer og allonger, der er uforenelige med lokalplanen, aflyses med den endelige vedtagelse af lokalplan nr Retsvirkninger 13.1 Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplan nr må de ejendomme, der er omfattet af planen kun anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser jf. planlovens 18. Albertslund Kommune side 11

15 12 Lokalplan nr Bestemmelser 13.2 Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser. Grundejerforeningen og naboerne høres inden der meddeles en dispensation fra lokalplanen jf. planlovens Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemtvinges ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne jf NOTE 1: Opmærksomheden henledes på, at der ved opførelse af udestuer gælder særlige brandmæssige bestemmelser i henhold til bygningsreglementet for småhuse af Det må påregnes, at der kræves etableret en ny redningsåbning (flugtsvejsmulighed) fra kælderrum direkte til terræn i det fri, når der opføres den i 7.7 nævnte udestue. NOTE 2: Opmærksomheden henledes på, at opførelse af udhuse kræver forudgående anmeldelse til kommunen i henhold til bygningsreglementet for småhuse af Kommunen skal herefter svare inden 14 dage. NOTE 3: Bestemmelserne i har til hensigt at sikre, at en rækkehusblok med tiden vil fremtræde med ensartede udhuse. Den enkelte grundejer vil altid kunne vælge at bibeholde det oprindelige udhus. I tilfælde af, at en grundejer ønsker at opføre et nyt udhus, skal dette ske efter de pågældende bestemmelser. Det oprindelige udhus skal i givet fald fjernes. NOTE 4: Opmærksomheden henledes på, at opførelsen af en udestue kræver forudgående byggetilladelse i henhold til bygningsreglementet for småhuse af NOTE 5: Opmærksomheden henledes på, at bygningsreglementet for småhuse af 1998, kapitel 12, ikke giver mulighed for at opføre småbygninger bortset fra ét væksthus, legehus el.lign. NOTE 6: Kommunen agter at høre grundejerforeningen inden der gives tilladelse til liberale erhverv eller opførelse af transformerstationer, fællesantenneanlæg el.lign. Albertslund Kommune side 12

16 Lokalplan nr Bestemmelser NOTE 7: Der gøres opmærksom på, at grundejerforeningen informerer om den godkendte type carport for området. NOTE: 8: Iflg. politibekendtgørelsen af 2. august 1982 fastsættes visse parkeringsbegrænsninger for køretøjer over kg tilladt totalvægt, idet disse køretøjer henvises til parkering på særligt udpegede parkeringspladser (uden for boligområdet) i tidsrummet kl Iflg. samme bekendtgørelse er det dog fx tilladt at parkere indregistrerede campingvogne på højst kg tilladt totalvægt i indtil 24 timer i boligområdet. 14 Vedtagelsespåtegning 14.1 Vedtaget af Albertslund kommunalbestyrelse den 13. april 2004 og offentlig bekendtgjort den 9. juni Finn Aaberg borgmester Jes Møller miljø- og plandirektør Albertslund Kommune side 13

17

18

19

20

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE Brøndbyvester 206 B FORSLAG Lokalplan 206 B Idrætsefterskole i Gildhøjcentret B RØNDBY KOMMUNE BRØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING Teknisk Forvaltning September 2008 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 04.44. for et boligområde ved Sømærkevej. April 2000. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 04.44. for et boligområde ved Sømærkevej. April 2000. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 04.44 for et boligområde ved Sømærkevej April 2000 Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Rådhuset Rådhuspladsen l 3300 Frederiksværk Tlf. 47 77 10 22 Kopi: Frederiksværk

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) 86 01 63 HØRSHOLM

ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) 86 01 63 HØRSHOLM ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) 86 01 63 HØRSHOLM Deklaration. I anledning af udstykning af en del af ejendommen matr. Nr. 1 b Jellerødgård By, Karlebo Sogn,

Læs mere

At sikre bebyggelsens bevaringsværdier, herunder væsentlige arkitektoniske Specifikt for vores område

At sikre bebyggelsens bevaringsværdier, herunder væsentlige arkitektoniske Specifikt for vores område Lokalplan / Byplanvedtægt nr. 4. / 1 Lokalplanens formål Ny/eksisterende Lov-regel Ejerlaugets kommentarer Kommunens svar 1.1 Det er lokalplanens formål: At sikre kvarterets helhedsindtryk, som det fremstår

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2012/2013. Grundejerforeningens driftregnskab for året 2012/13 udviser et overskud på kr. 584,54.

Bestyrelsens beretning for året 2012/2013. Grundejerforeningens driftregnskab for året 2012/13 udviser et overskud på kr. 584,54. ELMEHUSENE 48 A, 2600 GLOSTRUP Bestyrelsens beretning for året 2012/2013 Regnskab Grundejerforeningens driftregnskab for året 2012/13 udviser et overskud på kr. 584,54. Varmecentralens driftregnskab udviser

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere