Albertslund Kommune Lokalplan nr. 17.6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Albertslund Kommune Lokalplan nr. 17.6"

Transkript

1 Albertslund Kommune Lokalplan nr For rækkehusbebyggelsen Stadionparken 2004

2 Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt senere ændringer skal en kommune udarbejde en lokalplan, førend der gennemføres udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Der kan endvidere udarbejdes lokalplaner til afløsning af gældende lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer. Det er kommunalbestyrelsen, som har lokalplankompetencen. Planloven bestemmer desuden, at borgerne skal oplyses om indholdet af et lokalplanforslag, og gives lejlighed til at komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til lokalplanforslag. En lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen, regionplanens retningslinier, herunder retningslinier om udviklingen i Hovedstadsområdet eller regler og beslutninger om landsplanmæssige interesser. Lokalplaners udarbejdelse Kommunalbestyrelsen står for tilvejebringelsen af lokalplaner, eventuelt i samarbejde med den, der har interesse i det pågældende bygge- og anlægsarbejde mv. Kommunalbestyrelsen lader den kommunale forvaltning udarbejde lokalplanforslag, som behandles og vedtages af kommunalbestyrelsen. Lokalplaners offentliggørelse og endelige vedtagelse Når kommunalbestyrelsen har vedtaget et lokalplanforslag, skal forslaget med tilhørende redegørelse offentliggøres med oplysning om indsigelsesfristen (høringsperioden), som skal være mindst otte uger. Offentliggørelsen sker f.eks. i den lokale ugeavis samt ved særskilt underretning til: ejere, lejere og brugere af ejendomme inden for lokalplanområdet, ejere, lejere og brugere af ejendomme uden for lokalplanområdet, hvis forslaget har væsentlig betydning for dem, foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som har bedt om at blive underrettet, Miljøministeren samt øvrige statslige og (amts-)kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget så vidt muligt de påtaleberettigede efter servitutdokumenter, hvis forslaget indeholder bestemmelser om servitutbortfald. Regionplanmyndigheden efterser, at lokalplanforslaget er i overensstemmelse med regionplanen og kommuneplanen. Regionplanmyndigheden og de statslige myndigheder kan nedlægge veto imod et lokalplanforslag, hvis dette strider mod overordnede planinteresser. Først når der er opnået enighed mellem den pågældende myndighed og kommunalbestyrelsen om eventuelle ændringer af lokalplanforslaget, kan kommunalbestyrelsen vedtage planforslaget endeligt. Ved den endelige behandling af forslaget skal kommunalbestyrelsen tage stilling til eventuelle bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser. For lokalplaner, hvor der rettidigt er indsendt indsigelser mv., kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske fire uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at ændre lokalplanforslaget som følge af indsendte indsigelser mv. Hvis der er tale om større ændringer, skal det "ændrede" lokalplanforslag offentliggøres på ny i mindst otte uger. Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning til: ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet, enhver, der rettidigt har fremsat indsigelser mv. mod lokalplanforslaget, foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som har bedt om at blive underrettet, Miljøministeren samt øvrige statslige og (amts-)kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget Kommunalbestyrelsen lader herefter lokalplanen tinglyse på de ejendomme, som er omfattet af planen. Lokalplaners indhold En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formål og retsvirkninger. Herudover kan en lokalplan indeholde bestemmelser om en lang række byplanmæssige forhold, såsom overførsel af arealer fra landzone til byzone, områdets anvendelsesforhold, ejendommes størrelse og afgrænsning (herunder udstykningsforhold), vej- og stiforhold, ledninger. Endvidere bestemmelser om bebyggelsens placering, omfang og ydre fremtræden, bevaring af bebyggelse og landskabstræk, områdets forsyning med friarealer og fællesanlæg mv. En lokalplan skal ledsages af en redegørelse om planens formål, og dens forhold til kommuneplanen og øvrig planlægning for området, herunder om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen. Lokalplanforslaget skal endvidere redegøre for de midlertidige retsvirkninger og forslagets offentliggørelse og indsigelsesfrist.

3 Lokalplan nr Indhold REDEGØRELSE 1. INDLEDNING side 1 2. LOKALPLANENS FORMÅL side 2 OG INDHOLD 3. LOKALPLANENS FORHOLD TIL side 3-4 ANDEN PLANLÆGNING BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål side 5 2 Lokalplanområdets afgrænsning side Lokalplanområdets anvendelse side 6 4 Udstykning side 6 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold side 6 6 Ledningsanlæg side 7 7 Bebyggelsens omfang og placering side Bebyggelsens ydre fremtræden side Ubebyggede arealer side Forudsætning for at tage ny bebyggelse i brug side Grundejerforening side Ophævelse af lokalplan og deklarationer side Lokalplanens retsvirkninger side Vedtagelsespåtegning side 13 Bilag nr. 1 Bilag nr. 2 Bilag nr. 3 Bilag nr. 4 Oversigtskort Detailplan Udhuse, perspektiv Udhuse, illustration af 3 typer Albertslund Kommune

4 Lokalplan nr Redegørelse INDLEDNING På grundlag af Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000) har Albertslund Kommunalbestyrelse den 9. september 2003 vedtaget denne lokalplan for den eksisterende rækkehusbebyggelse Stadionparken. Siden lokalplan nr.17.3 for Stadionparken blev vedtaget i 1982, har en række forhold ændret sig. Der er foretaget ombygning af udhuse, tilbygning af udestuer, overdækninger m.v. Grundejerforeningen har desuden foreslået en ny farvesætningen for bebyggelsen. Der er med andre ord behov for en revision af de bestemmelser, der regulerer byggeriets ydre fremtræden, farve- og materialeanvendelse, samt udformning og placering af udhuse og udestuer. De ændrede forudsætninger har medført, at kommunen lader lokalplan nr afløse den hidtil gældende lokalplan nr for Stadionparken. Albertslund Kommune side 1

5 Lokalplan nr Redegørelse LOKALPLANENS FORMÅL OG IND- HOLD Lokalplanområdet, som er vist på kortbilag nr. 1, omfatter et eksisterende boligområde bestående af en tæt lav rækkehusbebyggelse med 118 boliger. Lokalplanens formål er dels at sikre området anvendt til boligformål og dels, at fastlægge nogle bestemmelser om bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden m.v. Lokalplanen er en opdatering af den tidligere gældende lokalplan for området (nr. 17.3). Bestemmelserne for boligbebyggelsen er ajourført og præciseret i forhold til den erfaring, der er opnået ved administration af den tidligere gældende plan. Det er især forhold omkring farvesætning samt udhuses og udestuers placering og udformning, der er blevet præciseret. Det fastsættes, hvilke farver der må benyttes på det udvendige træværk. I tilfælde af, at der ønskes ændrede farver i forhold til den oprindelige farvesætning, skal der så vidt muligt skabes enighed om farvevalget i en hel husrække. Alternativt skal den oprindelige farve fastholdes. Lokalplanen giver desuden mulighed for, at der kan opføres nye udhuse til bebyggelsen. Der er mulighed for valg af en alternativ type udhus udover det oprindelige. Den ny udhustype kan opføres i to varianter. Den ene med indbygget udhæng over hoveddør og den anden uden udhæng. Forinden ændring af udhuse skal der så vidt muligt skabes enighed om udformningen i en hel husrække. I tilfælde af at der ikke er enighed om udformningen, skal det oprindelige udhus bevares. Der stilles desuden krav om, at hver bolig fortsat skal have et udhus. Endelig giver lokalplanen mulighed for, at der kan opføres en udestue under den eksisterende altan. Med de beskrevne mulige ændringer inden for bebyggelsen, skal lokalplanen sikre, at Stadionparken kan opretholde det helhedspræg, som bebyggelsen oprindelig var tiltænkt. Samtidig gives der, med hensyn til udhusenes udformning og træværkets farvesætning, mulighed for variationer husrækkerne indbyrdes. Lokalplanen anviser endvidere nogle principper for beplantning af de ubebyggede arealer, af de private arealer og af de fælles arealer. Veje, stier og parkering Eksisterende veje, stier og parkeringsarealer fastholdes, som de er. Der åbnes mulighed for hastighedsdæmpende og trafikregulerende foranstaltninger på de interne veje. Bebyggelsens omfang og placering Lokalplanen fastlægger retningslinier for placering, omfang og udseende af tilbygninger såsom udhuse, udestuer, og plankeværker. Lokalplanen fastlægger, at der ikke må opføres nyt byggeri udover private udhuse, udestuer og mindre fælles anlæg. Bebyggelsens ydre fremtræden Lokalplanen fastlægger retningslinier for altanbrystningernes udformning og farvesætningen for samtlige boliger i en given husrække. Desuden fastlægges retningslinier for udskiftning af vinduespartier. Endvidere fastlægges der regler for opsætningen af paraboler og andre antenner. Endelig åbnes mulighed for renovering af endegavle. Ubebyggede arealer Lokalplanen giver overordnede retningslinier for de ubebyggede arealer. Det gælder både for de private arealer og for de fælles arealer. Albertslund Kommune side 2

6 Lokalplan nr Redegørelse FORHOLDET TIL ANDEN PLANLÆG- NING Kommuneplan Området er omfattet af Kommuneplan Lokalplanområdet ligger i kommuneplanens rammeområde B 21. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Anvendelsen indenfor rammeområde B 21 er fastlagt til boligformål i form af tæt lav bebyggelse i 2 etager uden udnyttelig tagetage. Målsætningen er, at der ikke gives mulighed for at opføre yderligere bebyggelse på de enkelte grunde bortset fra om- og tilbygninger. Der gives mulighed for etablering af institutioner, klubber, kollektive anlæg til brug for området, andre beboerorienterede funktioner samt andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. I tæt lave boligområder skal parabolantenneanlæg placeres under tagniveau ude af syne fra omliggende veje, stier og andre offentligt tilgængelige arealer, og må ikke overstige et vandret højdegrænseplan på 1,80 m fra omgivende terræn. Lokalplaner Lokalplan 17.3 for boligbebyggelsen Stadionparken ophæves i sin helhed og erstattes af lokalplan Albertslund kommunes Agenda 21 Bæredygtighed er en vigtig del af kommunens politik. Med bæredygtighed menes recirkulering af ressourcer og begrænset forbrug af ikke fornybare ressourcer. Alle bæredygtige tiltag skal vurderes ud fra de samlede økonomiske konsekvenser. Planlægningen skal tilskynde til, at der sker en mindskelse af ressourceforbruget. Der bør i denne forbindelse fokuseres på reduceret forbrug og genanvendelse af ressourcer, indeklima og materialers genanvendelighed. På fællesarealer bør der satses på natur og økologi. Albertslunds langsigtede målsætning for ressourceforbrug og miljøbelastning skal svare til byens økologiske råderum. Med målsætningerne lægges blandt andet vægt på at: reducere forbruget af fossile brændsler, begrænse grundvandsforbruget, undgå grundvandsforurening, fremme nedsivning af regnvand, begrænse mængden af miljøfremmede stoffer i spildevandet, minimering af affaldsmængden ved renere teknologi og genanvendelse, begrænse brugen af uønskede kemiske stoffer, fremme bæredygtig brugeradfærd. Naturplan for Albertslund kommune Med naturplanens målsætninger lægges blandt andet vægt på: stor artsdiversitet og flere stabile populationer af dyr og planter, flere og større oplevelsesmuligheder for borgerne, måling af miljø- og plejeindsatsen, større viden og forståelse for de faktorer, der påvirker naturen. De grønne strøg og sammenhængen mellem byområder, byparker og de omkransende landskaber skal styrkes og udbygges. Trafikplan Målsætningen med trafikplanen er at bidrage til: at fremme trafiksikkerheden og mindske utrygheden, Albertslund Kommune side 3

7 Lokalplan nr Redegørelse at prioritere cykel- og fodgængertrafikken, at styrke den kollektive trafik, at nedbringe de miljømæssige gener fra trafikken og arbejde for færre støjbelastede boliger, at forskønne det visuelle miljø langs veje og stier. Albertslund kommunes arkitekturpolitik Det er målet med arkitekturpolitikken at fremme indsatsen for arkitektoniske kvaliteter for byggeri og alle øvrige fysiske omgivelser. Desuden skal borgernes engagement i området styrkes og skærpes. Arkitektur, bæredygtighed og socialt miljø skal være tre uløseligt forbundne begreber. Det skal tilstræbes, at byøkologiske tiltag indarbejdet i fremtidige projekter, og at miljøaspektet så vidt muligt medtages i forbindelse med renovering og ombygning. Byøkologien skal være en integreret del af arkitekturen så de økologiske overvejelser afspejles i byggeri og landskab. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende planer der vedrører: spildevand, affald, varme, miljø, arkitektur, natur og trafik. Albertslund Kommune side 4

8 Lokalplan nr Bestemmelser I henhold til "Lov om planlægning" (lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Til lokalplanens bestemmelser er knyttet kortbilag nr. 1, 2, 3 og 4. 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål: at sikre karakteren af den eksisterende rækkehusbebyggelse at sikre at lokalplanområdet kan anvendes til boligformål med diverse fællesanlæg, at give retningslinier for opførelse af udhuse og andre former for tilbygning samt hegning, at fastlægge bestemmelser for farvesætning af bebyggelsens udhuse, hegn, vinduesrammer og døre, at sikre private og fælles opholdsarealer, veje, stier og parkeringsanlæg, herunder carportenes placering, at ajourføre byplanbestemmelserne for lokalplanområdet. 2 Lokalplanenområdets afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr.1, og omfatter følgende matrikelnumre: 21 rd, 21 re, 21 rf, 21 rg, 21 rh, 21 ri, 21 rk, 21 rl, 21 rm, 21 rn, 21 ro, 21 rp, 21 rq, 21 rr, 21 rs, 21 rt, 21 ru, 21 rv, 21 rx, 21 ry, 21 rz, 21 ræ, 21 rø, 21 sa, 21 sb, 21 sc, 21 sd, 21 se, 21 sf, 21 sg, 21 sh, 21 si, 21 sk, 21 sl, 21 sm, 21 sn, 21 so, 21 sp, 21 sq, 21 sr, 21 ss, 21 st, 21 su, 21 sv, 21 sx, 21 sy, 21 sz, 21 sæ, 21 sø,21 ta, 21 tb, 21 tc, 21 td, 21 te, 21 tf, 21 tg, 21 th, 21 ti, 21 tk, 21 tl, 21 tm, 21 tn, 21 to, 21 tp, 21 tq, 21 tr, 21 ts, 21 tt, 21 tu, 21 tv, 21 tx, 21 ty, 21 tz, 21 tæ, 21 tø,21 ua, 21ub, 21 uc, 21 ud, 21 ue, 21 uf, 21 ug, 21 uh, 21 ui, 21 uk, 21 ul, 21 um, 21 un, 21 uo, 21 up, 21 uq, 21 ur, 21 us, 21 ut, 21 uu, 21 uv, 21 ux, 21uy, 21 uz, 21 uæ, 21 uø, 21 va, 21 vb, 21 vc, 21 vd, 21 ve, 21 vf, 21 vg, 21 vh, 21 vi, 21 vk, 21 vl, 21 vm, 21 vn, 21 vo, 21 vp, 21 vq, 21 vr, 21 vs, del af 21 vv, og del af 24 c, Herstedøster by, Herstedøster, samt alle parceller der, efter lokalplanens endelige vedtagelse, udstykkes fra de nævnte matrikelnumre. Albertslund Kommune side 5

9 6 Lokalplan nr Bestemmelser 2.2 Lokalplanen omfatter et område som vist på kortbilag nr.1. 3 Lokalplanområdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af ensartede rækkehuse. 3.2 På hver ejendom må der kun opføres eller indrettes én boligenhed. 3.3 Ejendommene må som hovedregel ikke benyttes til erhvervsvirksomhed. Der kan dog indpasses sådanne liberale erhverv, som almindeligvis kan udføres i beboelseslejligheder - fx lægepraksis, frisørvirksomhed og dagpleje. Virksomheden skal drives af den pågældende beboer og ikke have andre ansatte. Bygningens karakter af beboelse må ikke ændres som følge af erhvervet se desuden Der kan indrettes bebyggelse til formål, som er fælles for områdets beboere, såsom institutioner, klubber, kollektive anlæg til brug for området, andre beboerorienterede funktioner. Der kan opføres nye bygninger, som efter kommunens skøn er nødvendige for områdets drift. 3.5 Der kan opføres transformerstationer til lokalplanområdets forsyning, når de opføres som kompaktstationer med placering, som er aftalt med NESA og kommunen. Se NOTE 6. 4 Udstykninger 4.1 Der må ikke foretages yderligere udstykning med mindre dette sker for at bringe matrikulære forhold i overensstemmelse med arealanvendelsen. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Veje og stiers placering fremgår af kortbilag nr Parkering må kun finde sted på de eksisterende fælles parkeringspladser - jf. kortbilag nr Der kan, efter kommunens nærmere godkendelse, etableres hastighedsdæmpende og trafikregulerende foranstaltninger på de interne veje. Albertslund Kommune side 6

10 Lokalplan nr Bestemmelser 6 Ledningsanlæg 6.1 El-ledninger, herunder til vejbelysning, må ikke fremføres som luftledninger, men må alene udføres som jordkabler. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Inden for lokalplanområdet må bebyggelsesprocenten ikke overstige 37 % for området som helhed. 7.2 Bebyggelsen må højst opføres i to etager, uden udnyttelig tagetage og med kælder. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m fra det omgivende terræn. 7.3 Det oprindelige udhus på bygningernes indgangsside må ikke nedrives med mindre det erstattes af en af de på bilag 4 viste typer udhuse. 7.4 Ved istandsættelse af det oprindelige udhus må placering, dimensioner og materialer ikke ændres. 7.5 For det nye udhus gælder, at placering og dimensioner skal følge det på bilag 4 anviste. 7.6 Der skal så vidt muligt være enighed i en hel rækkehusblok om opførelse af nye udhuse. For bygninger, hvor der ikke ønskes opført nyt udhus, skal det oprindelige udhus bibeholdes. Se NOTE 2 og På bygningens haveside kan der opføres en udestue på arealet under altanen. Udestuen skal udføres med facade i træ og glas, uden brystningspartier. Alternativt skal facaden være opdelt i glas og et brystningsparti som facaden på boligen. Udestuens facade skal placeres indenfor altanforkant. Der må ikke opsættes sternbræt på altanforkant. I tilfælde af, at der opsættes tagrende skal den placeres på underside af altanforkant. Se NOTE Der må ikke opføres nogen form for tilbygning eller overdækning på førstesalen. 7.9 Der må ikke udføres udhæng eller overdækning ud over altanforkant Det er ikke tilladt at opføre en pejseskorsten af hensyn til bebyggelsens arkitektoniske præg Det tilladt at opføre ét mindre væksthus, legehus el.lign. i forbindelse med boligen, når det samlede areal heraf ikke overstiger 5,0 m 2. Højden på den pågældende bygning må ikke overstiger 2,0 m fra det om Albertslund Kommune side 7

11 8 Lokalplan nr Bestemmelser givende terræn. Afstanden til skel skal minimum være 0,5 m. Afstanden til anden bebyggelse på samme grund skal mindst være 2,5 m. Se NOTE På fællesarealerne, der er mærket med F på kortbilag nr. 2, må der med kommunens godkendelse opføres redskabs- og materialeskure og andre mindre fællesbygninger for områdets beboere. Bygningerne skal gives en udformning, der harmonerer med den øvrige bebyggelse. I særlige tilfælde kan kommunen tillade, at der opstilles et fælles antennemasteanlæg på områdets fællesarealer. De fælles antennemasteanlæg, inklusive alle former for påmonterede antenner og paraboler, må ikke overstige et vandret højdegrænseplan på 11,0 m fra omgivende terræn. Se NOTE På de fælles parkeringsarealer - mærket med P på kortbilag nr. 2 - må der opføres carporte til brug for områdets beboere, når det sker efter en af kommunen godkendt samlet plan. Minimum 20% af parkeringspladserne skal friholdes for carporte. Se NOTE 7. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Den eksisterende bebyggelses ydre fremtræden ikke ændres således, at den tilstræbte helhedsvirkning brydes. 8.2 Det er muligt at etablere et rejst tag på bebyggelsen efter et af kommunalbestyrelsen godkendt projekt. Samtlige boliger i en rækkehusblok skal i givet fald indgå i projektet. Et rejst tag skal etableres med en ensidig taghældning. Tagets hældning skal være fra indgangssiden ind mod havesiden. Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke overstige 20º. 8.3 Der skal anvendes tagpap, naturskifer, eternitskifer eller bølgeeternit ved etablering af et rejst tag. Inddækningerne i facade og gavl skal bestå af en fast plan plade af fx metal eller eternit. 8.4 Altanbrystningerne skal fremstå med vandrette planker opsat med en afstand som på det oprindelige byggeri. Alternativt kan altanbrystningerne fremstå med 5 planker ligeligt fordelt og med samme størrelsesforhold som på det eksisterende. Lukning af altanbrystninger kan udføres med en bagvedliggende lukket beklædning, som er malet i samme farve som altanbrystningen. 8.5 Udhuse, udestuer og carporte må kun udføres af fuldkantede træmaterialer. Albertslund Kommune side 8

12 Lokalplan nr Bestemmelser 8.6 Træværkets farvesætning skal være ens for samtlige bygninger i en rækkehusblok. I tilfælde af, at der ikke opnås enighed om en ny farvesætning i en rækkehusblok, skal den oprindelige sorte farve fastholdes. 8.7 Ved maling af vinduer, døre, øvrigt træværk på facader og udhuse skal der anvendes Hygæa 924 træbeskyttelse eller en tilsvarende farve. Der kan anvendes følgende kontrastfarver på vindues- og dørkarme og vindskeder : sort NCS. nr. S 9000-N og grå NCS. nr. S 3502-B. 8.8 Der kan ikke males med både den oprindelige sorte farve og "de nye" farver. Vinduer, døre, øvrigt træværk og udhuse skal have samme farvesætning. 8.9 Tage på udhuse skal beklædes med tagpap, metalplader eller tilsvarende ugennemsigtig materiale i sort farve Udhuse og overdækninger skal forsynes med et vandret gennemgående sternbræt med en bredde på 20 cm. På nye udhuse skal sternbrættet følge taghældningen Udskiftning af vinduer kan ske individuelt, hvis der benyttes vindueskarm og rammer af samme mål og materiale som de oprindelige. Dørog vinduesrammer skal være udført i træ eller i aluminium, malet i farver som angivet i Carporte skal opføres efter en samlet plan og med en udformning, et materialevalg og en farvesætning, som er i harmoni med den eksisterende bebyggelse, og som efter kommunens skøn ikke virker skæmmende Skiltning og reklamering må kun finde sted med kommunens tilladelse i hvert enkelt tilfælde På de enkelte boligparceller må der ikke, uden kommunens tilladelse i hvert enkelt tilfælde, anbringes synlige radio- og fjernsynsantenner eller lignende. Parabolantenner må kun opsættes, hvis ikke det er muligt at modtage de ønskede kanaler gennem antenneforeningens kabler. Parabolantenner skal placeres bag altanbrystningens rækværk eller under tagniveau ude af syne fra omliggende stier og veje og andre offentligt tilgængelige arealer Traditionelle fællesantenneanlæg, inklusive alle former for påmonterede paraboler, må opsat på bygninger ikke overstige 5,5 m over lovligt bygningsprofil. Albertslund Kommune side 9

13 10 Lokalplan nr Bestemmelser 8.16 Endegavle kan beklædes med isolering og skal opmures. Gavlene skal fremstå hvide. Der må ikke isættes vinduer i endegavle. 9 Ubebyggede arealer 9.1 Bebyggelsens fællesarealer må ikke uden kommunens særlige tilladelse bebygges eller ændres. 9.2 Fællesarealerne skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende og skal vedligeholdes. 9.3 De ubebyggede arealer ved den enkelte bolig må kun anvendes som have. 9.4 Levende hegn skal bestå af bøg, avnbøg, liguster eller tjørn. Der må kun anvendes én af de nævnte planter i en hæk. 9.5 Hegn på havesiden mod vejskel og fællesarealer må kun etableres som levende hegn evt. suppleret med et trådhegn. Hegn mod naboskel skal bestå af levende hegn. Hækken kan suppleres med et fast hegn i træ ind imod egen grund. Hegn ved indgangsside skal bestå af et fast hegn i træ. Hegnet skal udføres med vandrette planker. 9.6 Hegn mod naboskel må maximalt være 1,80 m højt. Hegn på indgangsside mod stiarealer og fællesarealer må maximalt være 1,60 m højt. 9.7 Oplagring, herunder henstilling af campingvogne, uindregistrerede biler, lastbiler o.lign., må ikke finde sted ved boligen, på vej- og parkeringsarealer og på andre ubebyggede arealer inden for lokalplanområdet. Det er dog tilladt at opstille affaldscontainere til brug for området efter nærmere anvisning fra Miljø- og Planforvaltningen. Parkering må alene foregå på de eksisterende parkeringspladser - jf. kortbilag nr. 2. Se NOTE I boligernes haver må der kun plantes mindre træer som fx paradisæble, japansk kirsebær, tjørn eller røn. Målet er, at områdets lave beplantningskarakter bevares. 9.9 Indenfor lokalplanområdet må eksisterende bevoksning af større træer, trægrupper og hegn kun fjernes efter kommunens godkendelse og kan kræves erstattet ved genplantning. Dette gælder dog ikke for de private havearealer. Albertslund Kommune side 10

14 Lokalplan nr Bestemmelser 9.10 Der kan plantes små træer som fx blodblomme, paradisæble og japansk kirsebær omkring parkeringspladserne. Langs de interne stamveje kan der plantes røn og birk, således at områdets grønne karakter bevares Al ny beplantning og ændring af den eksisterende beplantning inden for de på kortbilag nr. 2. viste fællesarealer må kun finde sted efter en af kommunen godkendt plan Der kan anlægges legepladser og lignende fritidsanlæg inden for de på kortbilag nr. 2. viste fællesarealer. 10 Forudsætning for at tagen af ny bebyggelse i brug 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før den er tilsluttet fjernvarmeanlægget under Albertslund Kommune. 11 Grundejerforening 11.1 Der er for alle grundejere medlemspligt i den eksisterende grundejerforening Stadionparken Grundejerforeningen skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg, herunder fællesantenneanlæg Grundejerforeningens vedtægter samt ændringer heri skal godkendes af kommunen. 12 Ophævelse af lokalplan og deklarationer 12.1 Lokalplan nr. 17.3, vedtaget den 15. september 1982 af Albertslund kommunalbestyrelse, ophæves med den endelige vedtagelse af lokalplan nr Deklarationer og allonger, der er uforenelige med lokalplanen, aflyses med den endelige vedtagelse af lokalplan nr Retsvirkninger 13.1 Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplan nr må de ejendomme, der er omfattet af planen kun anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser jf. planlovens 18. Albertslund Kommune side 11

15 12 Lokalplan nr Bestemmelser 13.2 Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser. Grundejerforeningen og naboerne høres inden der meddeles en dispensation fra lokalplanen jf. planlovens Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemtvinges ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne jf NOTE 1: Opmærksomheden henledes på, at der ved opførelse af udestuer gælder særlige brandmæssige bestemmelser i henhold til bygningsreglementet for småhuse af Det må påregnes, at der kræves etableret en ny redningsåbning (flugtsvejsmulighed) fra kælderrum direkte til terræn i det fri, når der opføres den i 7.7 nævnte udestue. NOTE 2: Opmærksomheden henledes på, at opførelse af udhuse kræver forudgående anmeldelse til kommunen i henhold til bygningsreglementet for småhuse af Kommunen skal herefter svare inden 14 dage. NOTE 3: Bestemmelserne i har til hensigt at sikre, at en rækkehusblok med tiden vil fremtræde med ensartede udhuse. Den enkelte grundejer vil altid kunne vælge at bibeholde det oprindelige udhus. I tilfælde af, at en grundejer ønsker at opføre et nyt udhus, skal dette ske efter de pågældende bestemmelser. Det oprindelige udhus skal i givet fald fjernes. NOTE 4: Opmærksomheden henledes på, at opførelsen af en udestue kræver forudgående byggetilladelse i henhold til bygningsreglementet for småhuse af NOTE 5: Opmærksomheden henledes på, at bygningsreglementet for småhuse af 1998, kapitel 12, ikke giver mulighed for at opføre småbygninger bortset fra ét væksthus, legehus el.lign. NOTE 6: Kommunen agter at høre grundejerforeningen inden der gives tilladelse til liberale erhverv eller opførelse af transformerstationer, fællesantenneanlæg el.lign. Albertslund Kommune side 12

16 Lokalplan nr Bestemmelser NOTE 7: Der gøres opmærksom på, at grundejerforeningen informerer om den godkendte type carport for området. NOTE: 8: Iflg. politibekendtgørelsen af 2. august 1982 fastsættes visse parkeringsbegrænsninger for køretøjer over kg tilladt totalvægt, idet disse køretøjer henvises til parkering på særligt udpegede parkeringspladser (uden for boligområdet) i tidsrummet kl Iflg. samme bekendtgørelse er det dog fx tilladt at parkere indregistrerede campingvogne på højst kg tilladt totalvægt i indtil 24 timer i boligområdet. 14 Vedtagelsespåtegning 14.1 Vedtaget af Albertslund kommunalbestyrelse den 13. april 2004 og offentlig bekendtgjort den 9. juni Finn Aaberg borgmester Jes Møller miljø- og plandirektør Albertslund Kommune side 13

17

18

19

20

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.6 Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke 2001 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt

Læs mere

Lokalplan nr. 18.4. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 18.4. Albertslund Kommune Albertslund Kommune Lokalplan nr. 18.4 For en ældreinstitution med ældreboliger og tilhørende administrations-, fælles- og servicefaciliteter ved Humlehusene 2003 Kongsbak Informatik O O O OLokalplan OAlbertslund

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr Centerområde ved vognporten. Centerformål - forretnings- og kontorbebyggelse m.v. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr Centerområde ved vognporten. Centerformål - forretnings- og kontorbebyggelse m.v. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 7.7 Centerområde ved vognporten Centerformål - forretnings- og kontorbebyggelse m.v. 1989 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.12.4 for erhvervsejendomme Roskildevej 247-249 og 251. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Plejeboliger og Sundhedscenter humlehusene. Ældreegnede boliger, plejebolig sundhedscenter

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Plejeboliger og Sundhedscenter humlehusene. Ældreegnede boliger, plejebolig sundhedscenter Albertslund Kommune Lokalplan nr. 18.3 Plejeboliger og Sundhedscenter humlehusene Ældreegnede boliger, plejebolig sundhedscenter 1996 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 25.4. Daghaver i Egelundparken. Daghaver med fællesbygning og redskabsskure. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 25.4. Daghaver i Egelundparken. Daghaver med fællesbygning og redskabsskure. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 25.4 Daghaver i Egelundparken Daghaver med fællesbygning og redskabsskure 1990 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 19.1. Snebærhaven og Storagergård. Parcelhuse og institution for unge og ældre. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 19.1. Snebærhaven og Storagergård. Parcelhuse og institution for unge og ældre. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 19.1 Snebærhaven og Storagergård Parcelhuse og institution for unge og ældre 1980 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 9.3. Område i Herstedvester Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 9.3. Område i Herstedvester Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 9.3 Område i Herstedvester Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr Område ved Gl. Landevej. Tæt og lav samt åben og lav bebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr Område ved Gl. Landevej. Tæt og lav samt åben og lav bebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 6.2 Område ved Gl. Landevej Tæt og lav samt åben og lav bebyggelse 1995 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr Erhvervsområde ved Roholmsvej - Stensmosevej. Lettere industri, værksted og lager. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr Erhvervsområde ved Roholmsvej - Stensmosevej. Lettere industri, værksted og lager. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 2.2 Erhvervsområde ved Roholmsvej - Stensmosevej Lettere industri, værksted og lager 2001 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret

Læs mere

Lokalplan nr. 21. Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse

Lokalplan nr. 21. Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse Lokalplan nr. 21 Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse 27.11.1991 SKÆVINGE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 21 Gørløse Gørløsegård Rødkildeg^rd RØDKILDETOFTEN GØRLØSE NOVEMBER 1991 SKÆVINGE KOMMUNE Lokalplan nr.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr Klubbygninger og baneanlæg. For HIC's klubbygninger og baneanlæg ved Herstedøster Landsby. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr Klubbygninger og baneanlæg. For HIC's klubbygninger og baneanlæg ved Herstedøster Landsby. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 1.2 Klubbygninger og baneanlæg For HIC's klubbygninger og baneanlæg ved Herstedøster Landsby 2002 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag c, LOKALPLAN EL 17 FOR ET OMRADE VED PRODUKTIONSVEJ. INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag Side: 1 INDLEDNING.

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr. 17.8 Elmehusene Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt senere ændringer skal en kommune

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL KOMMUNE NR. 3016 BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 3016 Lokalplan for et areal til boligformål. beliggende ved Blommevænget

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Fladså Kommune Lokalplan nr. 2.B1.2 for Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Lokalplanforslaget vedtaget Lokalplanforslaget endeligt vedtaget Lokalplanen tinglyst 08.04.97 11.08.98 15.09.98 Matr.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR INDHOLDSFORTEGNELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR INDHOLDSFORTEGNELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2-03 Lokalplan for et boligområde i Strøby Egede. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Herlev kommune.

LOKALPLAN NR. 8. Herlev kommune. LOKALPLAN NR. 8 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 8 vedrører kædehusbebyggelsen ved Havlykkevej og Stokkemarkevej. Udover at fastlægge, at området kun må anvendes til boligformål, og

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde en lokalplan førend der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Der kan

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 0.04c Lokalplan

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 0.04c Lokalplan Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 0.04c Lokalplan Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde en lokalplan

Læs mere

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV -~ LANGESKOV b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR.15 1982. LANGESKOV KOMMUNE Lokal plan nr.15 for et boligområde Langeskov by. (Tillæg nr.2 til lokaiplan nr.1). 1.aug.1982 J.nr.O1.02.05.P16/300-82 1. LANGESKOV

Læs mere

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 12 Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE 1. BESKRIVELSEN Denne lokalplan gælder et område ved Herredsvej i Vamdrup. Området, der er ca. 5.400 m 2 stort, er ved planens udarbejdelse

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere