VEDTÆGT FOR METAL A-KASSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGT FOR METAL A-KASSE"

Transkript

1 M E TA L A - K A S S E VEDTÆGT FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2003

2 Indholdsfortegnelse Afsnit 1. FORMÅL OG HJEMSTED 1. Formål og hjemsted 4 Afsnit 2. ANERKENDELSE 2. De til anerkendelsen knyttede rettigheder og pligter 4 3. Anerkendelsens bortfald 5 Denne vedtægt er i overensstemmelse med det på delegeretmødet den 12. september 2003 vedtagne. Opmærksomheden henledes på, at det vedtagne efterfølgende kan være ændret. Den til enhver tid gældende vedtægt kan findes på Arbejdsløshedskassens hjemmeside: eller kan udleveres ved henvendelse i Arbejdsløshedskassen. Metal A-kasse Nyropsgade København V. Postboks 311 Tlf: Fax: Afsnit 3. MEDLEMSRETTEN 4. Betingelser for medlemskab 5 5. Optagelse 6 6. Medlemskabets ophør 6 7. Udmeldelse 6 Afsnit 4. MEDLEMMERNES RETTIGHEDER I. Ret til dagpenge m.v. 8. Almindelige forudsætninger for dagpengenes udbetaling 7 9. Fremgangsmåden ved udbetaling 7 II. Andre rettigheder 10. Deltagelse i A-kassens ledelse og revision 8 Afsnit 5. MEDLEMMERNES PLIGTER I. Pligt til at betale medlemskontingent Bidrag til forsikringen og administration. Fritagelse for at betale bidrag 8-9 II. Andre pligter 13. Pligter af forskelligt indhold Pligt til meddelelse om forskellige forhold 9 Design: Kontrast design 1

3 Afsnit 6. FORSKELLIGE BESTEMMELSER 15. Tilbagebetaling af dagpenge Organisationsforhold Svig og andre forseelser mod A-kassen 11 Afsnit 7. A-KASSENS ADMINISTRATION A. Generelle bestemmelser 18a. Struktur 11 18b. A-kassens ledelse og kompetencefordeling 11 18c. Tegningsregler 12 18d. Anden aktør i beskæftigelsesindsatsen 13 B. Delegeretmøde 19a. Delegeretmøde 13 19b. Sammensætning 14 19c. Hovedbestyrelsens stemmeret Hovedbestyrelsens mandatperiode Afdelingsrepræsentanter Afvikling C. Hovedbestyrelse og forretningsudvalg 24a. Hovedbestyrelse 17 24b. Forretningsudvalg 18 D. Hovedledelse og sekretariat 25a. Hovedledelse 18 25b. Sekretariat 19 E. Afdelingsledelse 26a. Bestyrelse 19 26b. Kassererudvalg 20 F. Særlige medlemskredse 27. Metal Søfart 21 Afsnit 8. REGNSKAB OG REVISION 28. Regnskabsførelse Midlernes anbringelse Revision og tilsyn 22 Afsnit 9. VEDTÆGTENS IKRAFTTRÆDEN M.V. 31. Vedtægtens ikrafttræden m.v. 23 Bilag 1 Afgrænsning af A-kassens faglige område 24 Bilag 2 Mønstervedtægt for afdelingerne

4 Afsnit 1. Formål og hjemsted 1. Metalarbejdernes Arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivningen er henlagt til A-kasserne. Stk. 2. A-kassen har hjemsted i København. Afsnit 2. Anerkendelse 2. A-kassen er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende betegnet loven). Stk. 2. A-kassen er en fagligt afgrænset A-kasse for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, jf. 32 stk. 1, nr. 1, litra b, i loven. Stk. 3. Til anerkendelsen hører de rettigheder, der fremgår af loven, herunder retten til forskud og refusion efter lovens 79. Stk. 4. Til anerkendelsen er tillige knyttet de forpligtelser, der foreskrives i loven, herunder pligten til at være undergivet offentligt tilsyn. Stk. 5. Tilsynet forestås af direktøren for Arbejdsdirektoratet, jf. lovens Stk. 6. A-kassens repræsentanter til de møder, der afholdes af direktøren for Arbejdsdirektoratet, jf. lovens 96, vælges (udpeges) af A-kassens hovedbestyrelse. 3. Om bortfald af anerkendelsen henvises til reglerne i lovens kapitel 7. Stk. 2. Bortfalder en A-kasses anerkendelse, skal der træffes afgørelse om anvendelse af A-kassens formue. Afgørelsen er først gyldig, når den er godkendt af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Afsnit 3. Medlemsretten 4. En person har ret til at blive optaget som medlem, hvis lovens almindelige betingelser for optagelse er opfyldt, og pågældende kan henføres til A-kassens faglige område, jf. stk. 2. Stk. 2. A-kassens faglige område omfatter de faggrupper, der er anført i bilag 1, og som kan optages i Dansk Metalarbejderforbund. Det faglige område omfatter endvidere selvstændige erhvervsdrivende, der har tilknytning til det faglige område for lønmodtagere, jf. stk. 3. Stk. 3. Med tilknytning forstås, at den selvstændige erhvervsdrivende har en uddannelse, der giver ret til optagelse i A- kassen, eller at det personlige arbejde i virksomheden ville berettige til optagelse i A-kassen, hvis der havde været tale om lønarbejde. Stk. 4. Ændring af det faglige område, der medfører en ændring af vedtægtens 2 stk. 2, skal godkendes af A-kassens øverste myndighed. Andre ændringer af en fagligt afgrænset A-kasses faglige område, jf. stk. 2, kan besluttes af hovedbestyrelsen. En ændring er først gyldig, når den er godkendt af direktøren for Arbejdsdirektoratet. 4 5

5 Stk. 5. Medlemmer af de faggrupper, der er nævnt i bilaget, optages som fuldtidsforsikrede, deltidsforsikrede eller kombinationsforsikrede, jf. lovens 41, 66 og 45. Stk. 6. Personer, der udøver selvstændig virksomhed i væsentligt omfang eller som hovedbeskæftigelse, kan ikke optages som deltidsforsikrede. 5. Optagelse i A-kassen er ikke gyldig, før A-kassen har godkendt, at lovens betingelser for optagelse er opfyldt. Stk. 2. Personer, der sejler i langfart, kan optages med virkning fra datoen for hyrens påbegyndelse, såfremt optagelsesanmodningen er modtaget i A-kassen senest 4 måneder efter påmønstringen. Stk. 3. Ved optagelse skal medlemmet have udleveret et eksemplar af A-kassens vedtægt med eventuelle tillæg og ændringer. Desuden udstedes et medlemsbevis efter hovedledelsens nærmere bestemmelse. 6. Medlemskabet ophører ved udgangen af den måned, hvor medlemmet fylder 65 år, dog 67 år for medlemmer født før den 1. juli Udmeldelse af A-kassen kan kun finde sted ved skriftlig meddelelse til A-kassen med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned. Medlemmet skal samtidig indbetale medlemskontingent til udtrædelsesdatoen, jf. dog stk Stk. 2. Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem overgår til førtidspension, jf. lov om social pension. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor A-kassen har modtaget den skriftlige meddelelse. Stk. 3. Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem, der betaler efterlønsbidrag, visiteres til fleksjob, jf. lov om fleksydelse. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor A-kassen har modtaget den skriftlige meddelelse, eller fra den første i måneden efter visitationen for et medlem, der inden da har udmeldt sig skriftligt. A-kassen skal vejlede om konsekvenserne af en udmeldelse. Stk. 4. Ved overflytning gælder fristerne i stk. 1 ikke, men medlemmet skal betale kontingent til den fraflyttede A-kasse til overflytningsdagen. Afsnit 4. Medlemmernes rettigheder I. Ret til dagpenge m.v. 8. A-kassen yder dagpenge m.v. efter de til enhver tid gældende regler herom. 9. Dagpenge m.v. udbetales til medlemmets konto i et pengeinstitut, der er valgt af medlemmet. Stk. 2. A-kassen skal modtage dagpengekort m.v. umiddelbart efter hver udbetalingsperiodes udløb. Retten til forfaldne ydelser bortfalder, hvis dagpengekortet m.v. ikke er indleveret senest 3 måneder efter periodens udløb, medmindre medlemmet har haft fyldestgørende grund til ikke at have indleveret udbetalingsmaterialet. Stk. 3. Hvis medlemmet ønsker det, skal A-kassen fremsende en specifikation over den udbetalte ydelses bruttobeløb, tilbageholdt A-skat og eventuelt ATP- og SP-bidrag, eventuelle fradrags art og størrelse samt det udbetalte nettobeløb. 6 7

6 II. Andre rettigheder 10. Ethvert medlem har ret til at lade sig vælge til A-kassens ledelse og revision. Stk. 2. Ethvert medlem har ret til at deltage i A-kassens medlemsmøder samt til at afgive sin stemme på generalforsamlingen og ved valg af delegerede og repræsentanter samt ved afholdelse af urafstemning, jf. dog 17 stk. 2. Stk. 3. For at medlemmerne kan varetage de rettigheder, der er nævnt i stk. 2, er det A-kassens pligt at orientere og indkalde samtlige medlemmer. Stk. 4. Ethvert medlem har ret til at gøre sig bekendt med A- kassens eller afdelingens regnskab. Afsnit 5. Medlemmernes pligter I. Pligt til at betale medlemskontingent 11. Medlemsbidraget omfatter et obligatorisk bidrag til arbejdsløshedsforsikringen, et frivilligt bidrag til efterlønsordningen, et administrationsbidrag samt et bidrag til finansiering af indbetalinger til ATP. A-kassens ledelse fastsætter medlemsbidraget efter lovens bestemmelser. Medlemmet indbetaler bidraget månedsvis forud. Stk. 2. Det skal fremgå af opkrævningen, hvilke bidrag det enkelte medlem skal betale, herunder bidrag til administration af A-kassen. Stk. 3. Fritagelse for betaling af bidrag til arbejdsløshedsforsikring gives efter de gældende regler. 12. Der kan ikke kræves højere administrationsbidrag af medlemmer, der ikke er medlem af en faglig organisation tilknyttet A-kassen, jf. 4 stk. 2, med bilag, end af de øvrige medlemmer. Stk. 2. Der kan ikke kræves højere administrationsbidrag af medlemmer, der modtager ydelser fra A-kassen, end af de øvrige medlemmer. II. Andre pligter 13. Et medlem har pligt til, herunder ved henvendelse til A-kassens hovedledelse og A-kassens afdelinger, at holde sig orienteret om de gældende regler vedrørende dagpengeret m.v. i loven og i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik og de forskrifter, der er knyttet til disse love. Stk. 2. Medlemmerne har pligt til at overholde god ro og orden på A-kassens ekspeditionskontor og ved A-kassens møder, herunder generalforsamlinger og delegeretmøder. Desuden har de pligt til at overholde de ordensregler, der er fastsat af ledelsen, og til at rette sig efter A-kassens påbud og anvisninger. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre anvendelse af vedtægtens Et medlem har pligt til at meddele bopælsændring til A-kassen. Stk. 2. Et medlem, der flytter fra en afdeling til en anden, skal melde afgang fra den fraflyttede afdeling og tilgang til den tilflyttede afdeling. Stk. 3. Et medlem, der søger om eller modtager ydelser fra A- kassen, har pligt til at give A-kassen oplysninger om ethvert forhold, der kan have betydning for bedømmelsen af retten til de omhandlede ydelser. 8 9

7 Stk. 4. Et medlem, der modtager ydelser fra A-kassen, skal give A-kassen oplysninger om al indtægt og arbejde, lønnet som ulønnet. Stk. 5. Overtrædelse af stk. 3-4 medfører anvendelse af vedtægtens 17 stk. 1. Afsnit 6. Forskellige bestemmelser 15. Udbetaling af dagpenge m.v. sker centralt ved hovedledelsens foranstaltning, der endvidere fremskaffer oplysninger til statistisk formål efter retningslinjer, der fastsættes af direktøren for Arbejdsdirektoratet og direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen. Stk. 2. Dagpenge m.v., der er udbetalt med urette, kan af hovedledelsen kræves tilbagebetalt af medlemmet, vedkommende tillidsmand eller afdeling af A-kassen efter de gældende regler herom. 16. Medlemmer, som ikke er medlem af den faglige organisation, der er tilknyttet A-kassen, jf. 4 stk. 2, med bilag, kan efter hovedbestyrelsens bestemmelse overføres fra en afdeling til administration direkte under hovedledelsen. Medlemmerne har dog ret til fortsat at lade sig administrere i afdelingen, hvis de anmoder om det. Stk. 2. Medlemmer, der er overført til administration under hovedledelsen, bevarer retten til at deltage i afdelingens møder og generalforsamlinger med stemmeret og valgbarhed på lige fod med afdelingens øvrige medlemmer. 17. Forseelser over for A-kassen kan medføre tab af medlemsret eller ret til dagpenge m.v. efter gældende regler. Stk. 2. Overtrædelse af de i 13 stk. 2 indeholdte ordensforskrifter kan medføre henholdsvis bortvisning fra pågældende møde og henvisning til særlig ekspedition efter hovedledelsens nærmere bestemmelse. Afsnit 7. A-kassens administration A. Generelle bestemmelser 18a. A-kassen er organiseret i afdelinger under en fælles administrativ ledelse, der udgøres af en hovedbestyrelse og en hovedledelse, jf. 18b. 18b. A-kassens ledelsesorganer udgøres af: 1. Delegeretmødet, jf. B. 2. Hovedbestyrelse og forretningsudvalg, jf. C. 3. Hovedledelsen, jf. D. 4. Afdelingsledelsen, jf. E. Stk. 2. Delegeretmødet er A-kassens øverste myndighed, men har ingen administrativ kompetence. Stk. 3. Hovedbestyrelsen, herunder dettes forretningsudvalg, varetager mellem delegeretmøder A-kassens øverste ledelse under ansvar for delegeretmødet. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for A-kassens administrative enheders funktion, herunder ved ansættelse af tilstrækkeligt og kvalificeret personale. Hovedbestyrelsen fastlægger de overordnede retningslinjer for de administrative enheders virke og varetagelse af A-kas

8 sens opgaver samt udfører i øvrigt de funktioner, der er tillagt hovedbestyrelsen ved denne vedtægt. Stk. 4. Hovedledelsen er A-kassens centrale administrative enhed og forestår herved alle A-kassens daglige og almindelige ledelsesfunktioner, herunder i enhver henseende administrative opgaver til opfyldelse af A-kassens formål, repræsentation over for offentlige myndigheder, herunder direktøren for Arbejdsdirektoratet, og de øvrige opgaver, der er tillagt hovedledelsen ved denne vedtægt. Afgørelser af særligt vidtrækkende betydning for A-kassens forhold eller af usædvanlig art skal forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse. Stk. 5. Afdelingsledelsen er A-kassens lokale administrative enhed og er i så henseende underlagt den i medfør af denne vedtægt udstedte mønstervedtægt, jf. bilag 2. En herfra afvigende vedtægtsbestemmelse opnår først gyldighed, når den er godkendt af hovedbestyrelsen. Afdelingsledelsen er beføjet til i et omfang, der fastsættes af hovedbestyrelsen i medfør af 25a stk. 3, i forhold til sine opgaver at træffe administrative afgørelser, herunder afgørelser som omhandlet i 25a stk. 2. Stk. 6. Oprettelse og nedlæggelse af en afdeling kan ske efter hovedbestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde. Ved oprettelse, nedlæggelse eller flytning af en afdeling skal der ved hovedledelsens foranstaltning straks gives meddelelse til direktøren for Arbejdsdirektoratet, det lokale arbejdsformidlingskontor og Register for Arbejdsmarkedsstatistik (RAM). Oplysning om den til enhver tid gældende sammensætning af A-kassens hovedbestyrelse og revision skal ved hovedledelsens foranstaltning straks indberettes til direktøren for Arbejdsdirektoratet. 18c. For A-kassens virksomhed fastsættes følgende tegningsregler: 1. I alle administrative sager og spørgsmål, herunder varetagelse af alle funktioner i relation til tilbagebetalingssager, tegnes A-kassen ved underskrivelse af hovedkassereren i forening med en sekretær. 2. I andre sager og spørgsmål, herunder køb og salg af fast ejendom, tegnes A-kassen af hovedkassereren i forening med to medlemmer af A-kassens hovedbestyrelse. 18d. A-kassens hovedbestyrelse kan beslutte, at A-kassen deltager som anden aktør i beskæftigelsesindsatsen. Stk. 2. Det er alene den samlede A-kasse, der kan være ansvarlig for opgaver som anden aktør, i det omfang A-kassen beslutter sig for at påtage sig sådanne opgaver. A-kassen skal i øvrigt i så henseende iagttage reglerne i bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. B. Delegeretmøde 19a. Ordinært delegeretmøde afholdes hvert tredje år. Stk. 2. Delegeretmødet fastsætter tid for næste ordinære delegeretmøde. Hovedbestyrelsen skal senest 6 måneder før ordinært delegeretmøde bekendtgøre tid, sted og foreløbig dagsorden i Metalbladet og ved brev til alle afdelinger samt til enkelte medlemmer, der ikke er tilknyttet en afdeling. Samtidig oplyses afdelingen om den i 21 stk. 2 nævnte opgørelse. Indkaldelsen skal endelig indeholde oplysning om den af hovedbestyrelsen fastsatte frist for indsendelse af forslag, jf. 22 stk. 3. Stk. 3. I særlige tilfælde kan hovedbestyrelsen indkalde til ekstraordinært delegeretmøde. Indkaldelse skal ske skriftligt til de delegerede med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden, der fuldstændigt giver de delegerede oplysning om de forhold, der skal underkastes behandling

9 På ekstraordinært delegeretmøde kan alene behandles forslag til ændring af vedtægten eller A-kassens opløsning, såfremt direktøren for Arbejdsdirektoratet forudgående har godkendt, at en sådan behandling finder sted. Stk. 4. Hovedbestyrelsen kan gennemføre et ekstraordinært delegeretmøde, hvorunder der foreligger et klart forhandlings- og afstemningstema, på skriftligt grundlag. I tilslutning til indkaldelsen skal hovedbestyrelsen fastsætte et seneste tidspunkt for de delegeredes returnering af stemmesedler til A-kassens hovedkontor. Hovedbestyrelsen skal drage omsorg for, at alle stemmesedler, der indgår inden for tidsfristen, kan identificeres i ubrudt kuvert. Hovedbestyrelsen skal desuden drage omsorg for, at A-kassens revisorer, jf. 30, inddrages i stemmeoptælling. Endelig skal hovedbestyrelsen sørge for en passende bekendtgørelse af afstemningsresultatet. 19b. Delegeretmødet sammensættes af: a. Hovedbestyrelsens medlemmer. b. Afdelingsformændene. c. Afdelingskassererne. d. Afdelingsrepræsentanter. e. Delegerede for særlige medlemskredse, jf. afsnit F. Stk. 2. Alle delegerede har en stemme, jf. dog 19c. Stk. 3. Hovedbestyrelsens ansatte sekretærer og A-kassens revisorer har ret til at deltage i delegeretmødet med taleret, men uden stemmeret. Stk. 4. Hovedbestyrelsen kan endvidere træffe afgørelse om invitation af gæster til at overvære delegeretmødet helt eller delvist. 20. Hovedbestyrelsesmedlemmernes mandatperiode løber fra den pågældendes indtræden i eller valg til hovedbestyrelsen indtil udtræden af hovedbestyrelsen, herunder i forbindelse med det under delegeretmødet afholdte valg. 21. Lokalafdelingen repræsenteres i delegeretmødet med to delegerede for indtil 400 medlemmer og derefter en delegeret for hver 300 medlemmer. De afdelinger, hvis afdelingskasserer deltager i delegeretmødet som hovedbestyrelsesmedlem, har ret til yderligere at vælge en delegeret. Stk. 2. Repræsentationen beregnes på grundlag af hovedledelsens opgørelse af hver afdelings medlemstal pr. 31. december forud for det ordinære delegeretmøde. Repræsentationen ændres ikke i tilfælde af ekstraordinære delegeretmøder imellem de ordinære møder. Stk. 3. De delegeredes mandatperiode løber fra disses valg under afdelingernes generalforsamling, indtil nyvalg forud for næste ordinære delegeretmøde finder sted, jf. mønstervedtægtens bestemmelser herom. Den i stk. 1, andet afsnit, nævnte delegeredes mandatperiode bortfalder i tilfælde af afdelingskassererens udtræden af hovedbestyrelsen. 22. Delegeretmødet ledes af en eller flere af hovedbestyrelsen valgte dirigenter, der afgør alle spørgsmål vedrørende delegeretmødets afvikling, herunder om stemmeafgivelse og stemmeoptælling. 19c. Hovedbestyrelsens medlemmer har ikke stemmeret ved godkendelse af beretning og regnskab

10 Stk. 2. Dagsorden for delegeretmøde skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Beretning. 2. Regnskab til godkendelse. 3. Forslag. 4. Valg af formand, næstformand og hovedkasserer. 5. Valg af revisorer. 6. Eventuelt. Stk. 3. Enhver delegeret kan stille forslag til behandling for delegeretmødet. Forslag skal indsendes til hovedbestyrelsen inden for en af hovedbestyrelsen fastsat og i indkaldelsen bekendtgjort, jf. 19a stk. 2, frist. Stk. 4. Den færdige dagsorden skal udsendes til de delegerede senest 14 dage før delegeretmødets afholdelse. Dagsordenen skal indeholde angivelse af, hvilke forslag hovedbestyrelsen har modtaget til behandling under dagsordenens punkt 3. Såfremt der indkommer forslag om ændring af A-kassens vedtægt, skal ændringsforslagets fulde ordlyd fremgå af dagsordenen eller tilknyttes som bilag til denne. Stk. 5. Delegeretmødet skal under dagsordenens punkt 5 vælge mindst tre revisorer til at revidere A-kassens regnskab. Af revisorerne skal mindst den ene være statsautoriseret eller være et statsautoriseret revisionskontor. Revisorernes mandatperiode løber indtil nyt valg har fundet sted. 23. Ethvert spørgsmål afgøres under delegeretmødet ved almindelig stemmeflerhed. Undtaget herfra er dog beslutninger i henhold til vedtægtens 3 stk. 2 om formueanvendelse i tilfælde af anerkendelsens bortfald og beslutninger om ændring af A-kassens vedtægt, herunder opløsningsbeslutninger, hvortil der udkræves 3/4 flertal af de afgivne stemmer. Stk. 2. Alene delegeretmødet, jf. dog bestemmelsen i vedtægtens 31 stk. 6, kan vedtage ændringer i A-kassens vedtægt. Beslutninger herom opnår først gyldighed, når de er godkendt af direktøren for Arbejdsdirektoratet, jf. afsnit 9. C. Hovedbestyrelse og forretningsudvalg 24a. Hovedbestyrelsen består af en formand, en næstformand og en hovedkasserer, alle valgt på det ordinære delegeretmøde, samt otte distriktsrepræsentanter, jf. 26b stk. 4. Hovedbestyrelsen tiltrædes yderligere for en til de øvrige medlemmer svarende mandatperiode af to * af hovedbestyrelsen for Dansk Metalarbejderforbund udpegede repræsentanter. Valgbare og kvalificeret til medlemskab af hovedbestyrelsen er alene medlemmer af A-kassen. * I perioden fra A-kassens delegeretmøde i 2003 indtil 31. december 2011 forhøjes antallet af hovedbestyrelsesmedlemmer, udpeget af Dansk Metalarbejderforbunds hovedbestyrelse, fra to til fire medlemmer som følge af Dansk Metalarbejderforbunds fusion med Telekommunikationsforbundet og den hermed forbundne udvidelse af A-kassens faglige område, jf. vedtægtens 4 stk. 2 og bilag 1. Nærværende bestemmelse bortfalder automatisk 31. december 2011 eller på et sådant tidligere tidspunkt, hvor Dansk Metalarbejderforbund meddeler, at grundlaget herfor i henhold til fagpolitisk aftale er bortfaldet. Ved bestemmelsens bortfald udtræder de efter denne bestemmelse udpegede medlemmer af hovedbestyrelsen. Denne bestemmelse påvirker ikke og indskrænker ikke rettighederne, der med nærværende vedtægt er tillagt alle medlemmer af A-kassen. Stk. 2. Hvis formanden, næstformanden eller hovedkassereren får varigt forfald i en valgperiode, skal hovedbestyrelsen foretage konstitution af en stedfortræder, der fungerer indtil næste ordinære delegeretmøde eller indtil forfald ophører. Det er ikke en betingelse for konstitution, at den pågældende forud herfor er medlem af hovedbestyrelsen. I tilfælde af varigt forfald for distriktsrepræsentanternes vedkommende udpeges der i overensstemmelse med vedtægtens 26b stk. 4 en ny repræsentant

11 I tilfælde af varigt forfald for Dansk Metalarbejderforbunds repræsentant er Dansk Metalarbejderforbund beføjet til at udpege en ny repræsentant for den resterende del af mandatperioden. Stk. 3. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder om mødefrekvens. Alle møder indkaldes ved foranstaltning af formanden, der i øvrigt kan indkalde til hovedbestyrelsesmøder, når han finder dette nødvendigt, eller når mindst 3 af hovedbestyrelsens medlemmer forlanger det. 24b. På hovedbestyrelsens første møde efter det ordinære delegeretmøde nedsættes der et forretningsudvalg. Forretningsudvalget består af formanden, hovedkassereren og to af hovedbestyrelsen af dennes midte valgte medlemmer. Stk. 2. Forretningsudvalget samles så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når mindst to medlemmer forlanger det. Indkaldelsen sker ved formandens foranstaltning. Stk. 3. Forretningsudvalget varetager under ansvar for hovedbestyrelsen de af hovedbestyrelsen tillagte beføjelser og funktioner. Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for forretningsudvalgets virksomhed, herunder at særligt vidtrækkende eller betydningsfulde afgørelser skal bringes til behandling for en samlet hovedbestyrelse. D. Hovedledelse og sekretariat 25a. A-kassens hovedledelse udgøres af hovedkassereren, bistået af det til denne knyttede sekretariat. Stk. 2. Som led i varetagelsen af de i 18b stk. 4 nævnte opgaver forestår hovedledelsen udbetaling af dagpenge, afgørelse som administrativ instans i sager om medlemskab, dagpengeret og tilbagebetaling m.v., fremskaffelse af oplysninger til statistisk formål (i overensstemmelse med retningslinjer, der fastsættes af direktøren for Arbejdsdirektoratet) samt i øvrigt de opgaver, der fremgår af de øvrige bestemmelser i nærværende vedtægt. Stk. 3. A-kassens hovedledelse handler under ansvar af forretningsudvalget og A-kassens hovedbestyrelse, der imidlertid ikke udgør en administrativ klageinstans for hovedledelsens afgørelser i administrative sager. Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for den administrative kompetencefordeling mellem hovedledelsen og afdelingerne. Disse retningslinjer udmøntes af hovedledelsen i en forretningsgangsbeskrivelse, der detaljeret redegør for kompetenceforholdene samt de foreskrevne procedurer i administrationen heraf. 25b. Det til hovedkassereren knyttede sekretariat er placeret centralt på A-kassens hovedkontor. Hovedbestyrelsen kan træffe bestemmelse om, at sekretariatet herudover skal have en lokal repræsentation. Hovedledelsen skal i så fald træffe bestemmelse om en sådan repræsentations geografiske placering og om de opgaver, der skal bringes til udførelse herfra. E. Afdelingsledelse 26a. Den i godkendte lokalafdelinger valgte bestyrelse, jf. 18b stk. 5 og den som bilag 2 optrykte mønstervedtægt, skal varetage de opgaver, der er beskrevet i lokalafdelingens vedtægt. Stk. 2. Afdelingens bestyrelse skal herved forestå administrative opgaver i overensstemmelse med lovgivningen, administrative forskrifter og de retningslinjer, der er udstedt af henholdsvis hovedbestyrelsen og hovedledelsen. Stk. 3. Afdelingens bestyrelse er erstatningsansvarlig for tab, der påføres medlemmer og/eller A-kassen, når tabet er forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed

12 26b. Lokalafdelinger er efter hovedbestyrelsens nærmere bestemmelse tilknyttet otte distrikter, hvori landet er opdelt. Hovedbestyrelsen kan træffe afgørelse om det distriktsmæssige tilhørsforhold for særlige medlemskredse, jf. nedenfor under F samt om ændringer i lokalafdelingers tilhørsforhold. Hovedbestyrelsen kan endvidere foretage forandringer i distrikternes antal og område. Stk. 2. I hvert distrikt oprettes der et kassererudvalg, bestående af de til enhver tid værende afdelingskasserere fra de lokalafdelinger, som distriktet dækker. Kassererudvalget har ingen besluttende myndighed over for hverken lokalafdelinger eller A-kassen som helhed, men har til opgave at drøfte regionale forhold og andre spørgsmål af fælles interesse med henblik på over for A-kassens hovedbestyrelse og hovedledelse at afgive indstillinger, der er egnet til at påvirke den generelle daglige administration. Stk. 3. Kassererudvalget tiltrædes af en repræsentant for hovedledelsen efter dennes bestemmelse. Denne repræsentant har ikke stemmeret i tilfælde af afstemning i udvalget. Stk. 4. Hvert kassererudvalg er forpligtet til at afholde møde under A-kassens delegeretmøde med henblik på ved almindelig stemmeflerhed at udpege en repræsentant fra distriktet til A-kassens hovedbestyrelse, jf. 24a stk. 1. I tilfælde af, at distriktets valgte hovedbestyrelsesmedlem i valgperioden får varigt forfald, er kassererudvalget beføjet til at udpege en anden repræsentant til A-kassens hovedbestyrelse, der opnår at have sæde der indtil næste ordinære delegeretmøde eller indtil forfald ophører. Stk. 5. Hovedbestyrelsen er beføjet til i særlige tilfælde at fravige den ovenfor beskrevne indretning af distrikternes forhold samt at fastsætte vilkår for en sådan dispensation. F. Særlige medlemskredse 27. Bestemmelserne ovenfor under E finder ikke anvendelse for de i bilag 1 nævnte faggrupper, der herigennem omfattes af området under Metal Søfart. Disse medlemmers forhold administreres i enhver henseende direkte af hovedledelsen. De pågældende medlemmer skal ved optagelse eller ved overførelse til denne kategori skriftligt underrettes om indholdet af nærværende vedtægtsbestemmelser og de i forhold hertil udstedte retningslinjer. Stk. 2. Bestemmelsen i 21 finder ikke anvendelse for Metal Søfart. Hovedledelsen er forpligtet til i nødvendigt omfang at afholde distriktsvise medlemsmøder, hvorunder de pågældende medlemmer blandt andet kan vælge 1 delegeret pr. distrikt. Yderligere repræsenteres disse medlemmer på delegeretmødet af den til enhver tid udpegede og fungerende formand og kasserer i overensstemmelse med 19b stk. 1 litra b og c. Afsnit 8. Regnskab og revision 28. A-kassens regnskabsvæsen, der omfatter hovedkassen og eventuelle afdelinger, skal tilrettelægges i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af direktøren for Arbejdsdirektoratet, og således at A-kassen kan opfylde de til enhver tid gældende krav til regnskabsaflæggelse og løbende indberetninger. Stk. 2. Regnskabsføringen skal give en klar og overskuelig redegørelse for A-kassens virksomhed, således at denne kan danne grundlag for udarbejdelse af A-kassens årsregnskab. Stk. 3. Efter hvert regnskabsårs slutning udarbejder A-kassen et årsregnskab efter de retningslinjer, der er givet af direktø

13 ren for Arbejdsdirektoratet. Årsregnskabet godkendes og underskrives af hovedbestyrelsen. Det underskrives tillige af de på delegeretmødet valgte revisorer. Stk. 4. For at A-kassen kan opnå refusion fra staten, skal årsregnskabet i revideret og behørigt underskrevet stand indsendes til direktøren for Arbejdsdirektoratet inden for den frist, som er fastsat i loven. 29. A-kassens indtægter og formue må kun anvendes til opfyldelse af A-kassens formål, jf. 1, og må hverken som lån, sikkerhedsstillelse eller gave tilflyde andre. Stk. 2. A-kassens midler skal holdes adskilt fra andre foreningers midler og skal anbringes og forvaltes på økonomisk forsvarlig måde. Stk. 3. Oversigt over A-kassens tegningsberettigede skal sendes til Arbejdsdirektoratet. Stk. 4. Hovedbestyrelsen skal bemyndige mindst to personer til ved deres underskrift at stå inde for rigtigheden og ægtheden af de transaktioner, der danner grundlag for rekvisition af statslige midler efter nærmere regler fastsat af Arbejdsdirektoratet, Arbejdsmarkedsstyrelsen og Undervisningsministeriet. 30. De på delegeretmødet valgte revisorer reviderer A-kassens årsregnskab i overensstemmelse med den revisionsinstruks, som er fastsat af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Stk. 2. Mindst en af A-kassens revisorer skal være statsautoriseret. Den valgte statsautoriserede revisor er ansvarlig for den samlede revision, uanset om eventuelle afdelinger har valgt anden revisor. Stk. 3. Hovedbestyrelsen, de valgte revisorer og direktøren for Arbejdsdirektoratet har til enhver tid ret til at undersøge regnskabsføringen såvel i afdelingerne som i hovedkassen. Afsnit 9. Vedtægtens ikrafttræden m.v. 31. Nærværende vedtægt, der er vedtaget af delegeretmødet den 12. september 2003 og godkendt af direktøren for Arbejdsdirektoratet, træder i kraft den 12. september Ændringerne i 19a og 24a træder i kraft med virkning for delegeretmødet Stk. 2. Samtidig ophæves den under den 1. januar 2003 udsendte vedtægt. Stk. 3. A-kassen sørger for, ved bekendtgørelse i Metalbladet eller på anden måde, at hvert enkelt medlem kan få udleveret et eksemplar af vedtægten, jf. 5 stk. 3. Stk. 4. A-kassens vedtægt skal være i overensstemmelse med den standardvedtægt for anerkendte A-kasser, der er godkendt af beskæftigelsesministeren. Vedtægten skal godkendes af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Stk. 5. Enhver ændring af vedtægten, der vedtages af A-kassen, skal godkendes af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Stk. 6. Ændringer i standardvedtægten har umiddelbar virkning for A-kassens vedtægtsbestemmelser. A-kassens hovedbestyrelse er bemyndiget og forpligtet til snarest muligt at foretage de ændringer af vedtægten, der herefter er nødvendige for at bringe den i overensstemmelse med standardvedtægten. Ændringerne skal godkendes af direktøren for Arbejdsdirektoratet, jf. stk. 5. Stk. 7. Ved hvert genoptryk af vedtægten eller ved udsendelse af rettelsesblade sendes 50 eksemplarer til direktøren for Arbejdsdirektoratet

14 BILAG 1 Afgrænsning af A-kassens faglige område, jf. vedtægtens 4 stk. 2 I. A-kassens faglige område omfatter de nedenfor under punkt 1 nævnte faggrupper, der kan optages i Dansk Metalarbejderforbund. I de under punkt 1 og 2 nævnte uddannelses- og faggrupper indgår faglærte, tillærte, teknikere og lærlinge. Optagelse kan ske med henblik på fuldtids-, deltids- eller kombinationsforsikring. 1. Faglig betegnelse: Uddannelsesnavn efter / = sidste nye betegnelse Smede og Stål BESLAGSMED BYGNINGS- OG LANDBRUGSSMED / SMED (BYGNING OG LANDBRUG) GROVSMED ALUMINIUMSSMED / SMED (ALUMINIUM) INDUSTRIRØRSMED / SMED (INDUSTRIRØR) KLEJNSMED PLADE- OG KONSTRUKTIONSSMED / SMED (PLADE OG KONSTRUKTION) RUSTFAST KLEJNSMED / SMED (RUSTFAST) SKIBSBYGGER SKIBSBYGNINGSARBEJDER SKIBSMONTØR SKRUESTIKSARBEJDER / INDUSTRIMONTØR SVEJSER VENTILATIONSSMED / SMED (VENTILATION) VVS-RØRSMED / SMED (VVS - RØR) VÆRKSTEDSARBEJDER VED DSB-CENTRALVÆRKSTEDER HÅNDFORMER / FORMER INDUSTRIFORMER / FORMER METALSTØBER / FORMER Maskiner og Værktøj DREJER / CNC-DREJER FINMEKANIKER FINMEKANIKER, KONFEKTION FRÆSER / CNC-FRÆSER INDUSTRIMEKANIKER INDUSTRITEKNIKMEKANIKER / INDUSTRITEKNIKER, PRODUKTION KØLEMONTØR LÅSETEKNIKER / LÅSESMED MASKINARBEJDER / INDUSTRITEKNIKER, MASKIN PLASTMEKANIKER / INDUSTRITEKNIKER, PLAST VÆRKTØJSMAGER - FORM / VÆRKTØJSMAGER VÆRKTØJSMAGER - SNIT/STANS / VÆRKTØJSMAGER VÅBENMEKANIKER Strøm, Styring og Proces AUTOMATIKMEKANIKER / AUTOMATIKFAGTEKNIKER DATAMEKANIKER / DATAFAGTEKNIKER ELEKTROMEKANIKER / ELEKTROFAGTEKNIKER ELEKTRONIKMEKANIKER / ELEKTRONIKFAGTEKNIKER IT-SUPPORTER KONTORMASKINMEKANIKER / KONTORSERVICEFAG- TEKNIKER RADIOMEKANIKER / RADIO-TV-FAGTEKNIKER TELEMEKANIKER / TELEFAGTEKNIKER Transport AUTOELEKTROMEKANIKER AUTOMEKANIKER CYKELMEKANIKER ENTREPRENØRMASKINMEKANIKER FLYMEKANIKER KARETMAGER KARROSSERISMED KARROSSERIBYGGER KNALLERTMEKANIKER LANDBRUGSMASKINMEKANIKER LASTVOGNSMEKANIKER MOTORCYKELMEKANIKER TRAKTORMEKANIKER 24 25

15 Guld og Sølv BESTIKSØLVSMED CISELØR GULD- OG SØLVARBEJDER GULD- OG SØLVFORMGIVER GULDSMED GØRTLER GØRTLER/ARMATUR JERN- OG METALSLIBER KOBBERSMED KORPUSSØLVSMED METALTRYKKER PLETARBEJDER SKRIFTGRAVØR STEMPELGRAVØR STÅLGRAVØR SØLVSLIBER SØLVTRYKKER Træ og Plast BÅDEBYGGER MODELSNEDKER PLAST- OG APTERINGSBÅDEBYGGER RIGGER SEJLMAGER TRÆSKIBSTØMRER Billedmedierne FILM- OG TV-ASSISTENT MEDIETEKNIKMEKANIKER / FILM- OG TV-PRODUKTIONS- TEKNIKER Digitale medier DIGITAL INTEGRATOR GRAFISK INTEGRATOR MULTIMEDIA ANIMATOR MULTIMEDIA INTEGRATOR Maritime - Omfattet af 27 - Metal Søfart MASKINASSISTENT MASKINIST MASKINMESTER MOTORMAND SKIBSASSISTENT SKIBSMEKANIKER Telekommunikationsbranchen ALLE ANSATTE I TELEKOMMUNIKATIONSBRANCHEN I DANMARK, JF. IV. NEDENFOR Øvrige BILPRØVER BYGGEKONSULENT I ARBEJDSTILSYNET ELEKTRONIKTEKNIKER KEDEL- OG MASKINPASSER MASKINTEKNIKER MÅLETEKNIKER OLIEFYRSMONTØR OPSTILLER V/PROD. MASKINER IT- OG ELEKTRONIKTEKNOLOG AK MULTIMEDIEDESIGNER AK PRODUKTIONSTEKNOLOG AK 2. Fagligt indhold. Optagelsesberettigede er endvidere personer med en til punkt 1 svarende uddannelse, uanset dennes benævnelse, og personer, der udfører de til sådan uddannelse svarende arbejdsfunktioner, uanset personens uddannelsesmæssige baggrund. II. I henhold til aftale med Dansk Journalistforbund fastsættes yderligere følgende: Optagelsesberettigede er medarbejdere, der er beskæftiget med lydoptagelse, klipning, tekstning, versionering og afvikling af programmer i elektroniske medier, hvor der er indgået overenskomst med Dansk Metalarbejderforbund

16 III. I henhold til aftale med Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark fastsættes følgende: Hvor der er tale om fælles arbejde, er det den faglige grunduddannelse, der danner grundlag for optagelse og overflytning A-kasserne imellem. IV. Pr. 1. januar 2003 er Telekommunikationsforbundet og Dansk Metalarbejderforbund fusioneret. Telekommunikationsforbundets organisationsområde omfattede alle ansatte i telekommunikationsbranchen i Danmark, for hvem Telekommunikationsforbundet var forhandlingsberettiget. A-kassens faglige område udvides derfor til at omfatte alle ansatte i telekommunikationsbranchen i Danmark, for hvem Dansk Metalarbejderforbund har forhandlingsretten som følge af fusionen eller de til enhver tid eksisterende grænseaftaler, som Dansk Metalarbejderforbund har indgået eller måtte indgå med andre fagforbund og faglige sammenslutninger. BILAG 2 Mønstervedtægt for afdelinger af Metalarbejdernes Arbejdsløshedskasse i henhold til Metalarbejdernes Arbejdsløshedskasses vedtægts 18b, stk Afdelingen har til opgave at fungere som lokal repræsentation for Metalarbejdernes Arbejdsløshedskasse i overensstemmelse med de i A-kassens vedtægts afsnit 7 fastsatte bestemmelser. 2. Afdelingens øverste myndighed er afdelingens generalforsamling Ordinær generalforsamling i afdelingen skal afholdes mindst en gang årligt Den ordinære generalforsamling indkaldes ved bestyrelsens foranstaltning med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse, der skal indeholde oplysning om dagsorden, kan ske ved avertering i Metalbladet. Medlemmer, der ikke samtidig er medlem af Dansk Metalarbejderforbund, skal af bestyrelsen tilsendes indkaldelse til generalforsamling ved særskilt brev med mindst samme varsel. 3. Ekstraordinær generalforsamling, som skal indkaldes med mindst 7 dages varsel, skal finde sted, når A-kassens hovedbestyrelse eller afdelingens bestyrelse ønsker det, eller når en tredjedel af afdelingens medlemmer skriftligt fremsætter motiveret begæring herom til afdelingens bestyrelse I afdelinger med fra 200 til 500 medlemmer er underskrift af en fjerdedel af medlemskredsen og i afdelinger med over 500 er en femtedel af medlemskredsen dog tilstrækkelig Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden sker på foranledning af afdelingens bestyrelse, der samtidig træffer bestemmelse om indkaldelsesmåden, der skal sikre, at alle medlemmer af afdelingen modtager underretning om den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse. 4. Ethvert spørgsmål afgøres på afdelingens generalforsamling ved almindelig stemmeflerhed, og skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst en fjerdedel af de fremmødte forlanger det

17 5. Afdelingen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse, der mindst skal bestå af fem medlemmer og højst må bestå af 17 medlemmer Valgperiodens varighed fastsættes af generalforsamlingen, men skal være mindst to år Der vælges et af generalforsamlingen fastsat antal suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge, hvori suppleanten har opnået stemmer. 6. Den af afdelingens generalforsamling valgte bestyrelse konstituerer sig umiddelbart efter valget med en afdelingsformand og en afdelingskasserer Med afdelingsformanden som hovedansvarlig udgør denne i forening med afdelingskassereren afdelingens daglige ledelse og varetager som sådan de opgaver, der i henhold til A- kassens vedtægt eller hovedledelsens nærmere bestemmelse skal forestås af afdelingen. Opgaverne udføres under ansvar for afdelingens bestyrelse Bestyrelsen skal afgive beretning på den årlige generalforsamling. 7. På generalforsamlingen forud for ordinært delegeretmøde i A-kassen vælges ved almindelig stemmeflerhed afdelingens delegerede samt et antal suppleanter for disse. Suppleanterne indtræder som delegerede i den rækkefølge, hvori suppleanten har opnået stemmer I tilfælde som omhandlet i A-kassens vedtægt 21, stk. 1, andet afsnit, vælges på generalforsamlingen yderligere en delegeret og en suppleant for denne De af afdelingens generalforsamling således valgte delegerede udgør herefter i overensstemmelse med A-kassens vedtægt afdelingens repræsentation under delegeretmødet og indtil nyt valg af delegerede finder sted forud for næste delegeretmøde. 8. Afdelingskassereren repræsenterer afdelingen og afdelingens bestyrelse i distriktet, jf. A-kassens vedtægt 26b, medmindre hovedbestyrelsen godkender en anden repræsentation. 9. Alle økonomiske transaktioner, herunder administrative indtægter og udgifter, dagpengeudbetalinger, statsrefusion, tilbagebetaling af fejludbetalte dagpenge, foretages centralt af hovedledelsen eller på en anden sådan måde, som hovedledelsen måtte bestemme Afdelingens økonomi indgår således som en integreret bestanddel af A-kassens regnskab. Der er ingen selvstændig regnskabsaflæggelse eller revision i afdelingen Afdelingen og dennes bestyrelse er således ubeføjet til at forpligte afdelingen eller A-kassen økonomisk Afdelingens administrative funktioner og løsning af de i punkt 1, jf. A-kassens vedtægt, nævnte opgaver er til enhver tid underkastet tilsyn fra A-kassens hovedledelse

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser.

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægter Ledernes Arbejdsløshedskasse Forord Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægten beskriver i hovedtræk medlemmernes

Læs mere

Fødevareforbundet NNF. A-kassens vedtægter

Fødevareforbundet NNF. A-kassens vedtægter Fødevareforbundet NNF A-kassens vedtægter 2016-2020 AFSNIT 1 - FORMÅL OG HJEMSTED Formål og hjemsted 1 Fødevareforbundet NNF s Arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Vedtægter for A-kassen LH

Vedtægter for A-kassen LH Vedtægter for A-kassen LH Afsnit 1 - Formål og hjemsted 1 A-kassen LH har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

Kristelig A-kasse - Vedtægt

Kristelig A-kasse - Vedtægt Kristelig A-kasse - Vedtægt 1 Formål og hjemsted Kristelig A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge

Læs mere

VEDTÆGTER DET FAGLIGE HUS - A-KASSE

VEDTÆGTER DET FAGLIGE HUS - A-KASSE VEDTÆGTER DET FAGLIGE HUS - A-KASSE 1 2 Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Det Faglige Hus - A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). 2014 Vedtægter Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. CA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er

Læs mere

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). 2014 Vedtægter Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. CA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er

Læs mere

Forbundet af it-professionelle

Forbundet af it-professionelle Forbundet af it-professionelle VEDTÆGTER FOR IT-FAGETS OG MERKONOMERNES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). VEDTÆGTER FOR MAGISTRENES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Afsnit 1 - Formål og hjemsted 1. Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA) har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed

Læs mere

Vedtægt. for. HK/Danmarks A-kasse

Vedtægt. for. HK/Danmarks A-kasse Vedtægt for HK/Danmarks A-kasse Formål og hjemsted Afsnit 1 1 HK/Danmarks A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed samt at administrere andre

Læs mere

VEDTÆGT. Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

VEDTÆGT. Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse VEDTÆGT Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Vedtægt for Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Som statsanerkendt arbejdsløshedskasse skal DSAs vedtægt være i overensstemmelse

Læs mere

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår Her kan du læse om de rettigheder og pligter, du har som medlem af ASE. Du kan også se, hvornår der er generalforsamling, og hvordan du kan stemme og evt. vælges ind i Repræsentantskabet og bestyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for a-kassen Ase

Vedtægter for a-kassen Ase Vedtægter for a-kassen Ase Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassen Ase - har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som

Læs mere

VEDTÆGT. Din Sundhedsfaglige A-kasse

VEDTÆGT. Din Sundhedsfaglige A-kasse VEDTÆGT Din Sundhedsfaglige A-kasse Vedtægt for Din Sundhedsfaglige A-kasse Som statsanerkendt arbejdsløshedskasse skal DSAs vedtægt være i overensstemmelse med den til enhver tid i lovgivningen fastsatte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012

VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012 VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012 Disse vedtægter er gældende for tidspunktet for udlevering. Vedtægterne bliver fra tid til anden ændret, men vil altid kunne

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen.

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN KREDSENS NAVN OG HJEMSTED 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. Stk. 2. Assurandør Kredsen er en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. 2.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

FORMÅL OG HJEMSTED MEDLEMSRET STATSANERKENDELSE AFSNIT 1 AFSNIT 3 AFSNIT 2

FORMÅL OG HJEMSTED MEDLEMSRET STATSANERKENDELSE AFSNIT 1 AFSNIT 3 AFSNIT 2 VEDTÆGTER FOR FTF-A AFSNIT 1 FORMÅL OG HJEMSTED 1. Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-Arbejdsløshedskasse FTF-A har udelukkende til formål at sikre medlemmerne økonomisk bistand i tilfælde af ledighed

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for. Side 1 af 8

Vedtægter for. Side 1 af 8 Vedtægter for Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Vagt- og SikkerhedsIndustrien. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Foreningen har til formål at samle virksomheder inden for vagt-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. juni 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Brobyværk Andelsvandværk. Selskabet har hjemsted i Broby Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015

Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015 Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK Selskabet, der er stiftet i 1907, er et andelsselskab, hvis navn er Gyrstinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Ringsted Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EAK EL-FAGETS ARBEJDSLØSHEDSKASSE 30. delegeretmøde 2014

VEDTÆGTER FOR EAK EL-FAGETS ARBEJDSLØSHEDSKASSE 30. delegeretmøde 2014 Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 El-fagets arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivningen

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Cyklistforbundets vedtægter

Cyklistforbundets vedtægter Notat 18. december 2015 Cyklistforbundets vedtægter Navn og formål 1. Forbundets navn er Cyklistforbundet. 1. Forbundets binavn er Dansk Cyklist Forbund. 2. Cyklistforbundets formål er: 1. At skabe større

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Vedtægter for. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU)

Vedtægter for. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU) Vedtægter for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU) Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Navn og formål ( 1-2) Kapitel 2: Medlemmer og kontingent ( 3-5) Kapitel 3: Årsmøde og bestyrelse ( 6-8) Kapitel 4:

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK 2004 VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK Lillegade 11, 2670 Greve 1 1 navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet 19. februar 1937, er et andelsselskab, hvis navn er Greve Landsby Vandværk Selskabet har

Læs mere

Fødevareforbundet NNF. A-kassens vedtægter

Fødevareforbundet NNF. A-kassens vedtægter Fødevareforbundet NNF A-kassens vedtægter 2016-2020 AFSNIT 1 - FORMÅL OG HJEMSTED Formål og hjemsted 1 Fødevareforbundet NNF s Arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj

Grundejerforeningen Klithøj Vedtægter for Grundejerforeningen Klithøj. Dejret Klit, 8420 Knebel, Ebeltoft kommune. Grundejerforeningen er stiftet i forbindelse med varetagelse af medlemmernes fælles grundejer-interesser, såvel indadtil

Læs mere

Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. Dets navn er Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. oktober 2009 og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016]

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling 16.12.15 [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] 1. Navn Stk. 1. Organisationens danske navn er Oxfam

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Standardvedtægter andelsselskab

Standardvedtægter andelsselskab Standardvedtægter andelsselskab Vedtægter for 1 Selskabet, der er stiftet den, er et andelsselskab, hvis navn er Selskabet har hjemsted i Kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse med den

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 1. navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Stavtrup Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Stavtrup 8260 Viby J. -

Læs mere

Vedtægter for Aars Vand

Vedtægter for Aars Vand Vedtægter for Aars Vand NAVN OG HJEMSTED: Selskabets navn er Aars Vand. 1 Selskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune 2 FORMÅL: Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TUNE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TUNE VANDVÆRK a.m.b.a. FORSLAG TIL VEDTÆGTER MED ÆNDRING AF 8 STK 3 TIL VEDTAGELSE PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSMALING DEN 17/6 2015 PÅ TUNE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR TUNE VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 5. november

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Navn og hjemsted...3 Formål...3 Medlemmer...3 Medlemmernes rettigheder...3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hvalsø Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) Forslag til VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Onsild Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Sønderjysk Landboforening

Sønderjysk Landboforening Vedtægter for Sønderjysk Landboforening Billundvej 3 Tlf. 73 20 26 00 6500 Vojens Fax 73 20 26 05 Navn og hjemsted l. Foreningens navn er Sønderjysk Landboforening og er stiftet ved en fusion af Haderslev

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kyndeløse Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Dette forslag til nye vedtægter for Råbylille Vandværk er udformet på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af Foreningen for Vandforsyning i Danmark. Der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vrads Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DISTRIKTSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD I KØBENHAVN

VEDTÆGTER FOR DISTRIKTSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD I KØBENHAVN VEDTÆGTER FOR DISTRIKTSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD I KØBENHAVN NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Distriktsforeningen af menighedsråd i København 2 Distriktsforeningens hjemsted er provstierne:

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Vedtægter for PROSA/STAT

Vedtægter for PROSA/STAT Vedtægter for PROSA/STAT 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er PROSA/STAT. Stk. 2. Foreningens hjemsted er København. Vedtaget på generalforsamlingen 5. november 1994 Revideret: Generalforsamlingen 25.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK Standardvedtægter for private almene vandforsyninger VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den er et interessentskab / andelsselskab / andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.A.),

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 30. november 1964, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Grimstrup Vandværk. Selskabet har hjemsted i Helle Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere