Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder"

Transkript

1 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Baggrund På baggrund af den nuværende økonomiske situation er det som led i "Forårspakke 2.0" aftalt, at der oprettes en pulje til renoverings- og bygningsarbejde. Aftaleteksten lyder som følger: "Parterne er enige om at etablere en renoveringspulje på 1,5 mia. kr., hvorfra der i 2009 kan ydes tilskud til renoverings- og bygningsarbejde, herunder energibesparende foranstaltninger, i helårsbeboelse. De nærmere vilkår for tildeling af tilskud m.v. drøftes med aftaleparterne for finansloven 2009 i forbindelse med udarbejdelsen af den nødvendige lovgivning. Lovforslag herom fremsættes hurtigst muligt." Puljen sigter på at styrke beskæftigelsen i bygge og anlægssektoren, og vil samtidig bidrage til en generel modernisering af bygningsmassen. Derudover sigter puljen også på at understøtte de aftalte energimålsætninger i energiforliget fra februar 2008 om reduktion af energiforbrug og CO2-udledning samt den kommende strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. På den baggrund er parterne bag denne aftale enige om følgende: Ordningens udformning: Der etableres en ordning, der er enkel og let tilgængelig for både borgere og virksomheder. Tilsagn om tilskud skal kunne gives hurtigt, så ordningen får den ønskede effekt uden unødig forsinkelse. Allerede få dage efter modtagelse af de første anmodninger om tilsagn, skal de første tilsagn således kunne blive udsendt. Såfremt der i løbet af de første dage efter ikrafttrædelse af ordningen modtages en meget stor mængde ansøgninger, vil der kunne gå noget tid, før alle ansøgerne får tilbagemelding om tilsagn. 1

2 Ordningen udformes på følgende måde: 1) Den enkelte boligejer eller lejer søger om at få tilsagn om tilskud baseret på et konkret tilbud fra en eller flere virksomheder. Tilskuddet tildeles efter først til mølle princippet. 2) Tilbud afgivet efter datoen for fremsættelse af lovforslaget, vil kunne berettige til tilskud. 3) Tilbuddet skal omfatte et eller flere tilskudsberettigede arbejder/ materialer. Arbejdslønnen og materialeudgiften skal være udspecificeret. 4) Ansøgning indsendes til Erhvervs- og Byggestyrelsen og kan foretages elektronisk. Erhvervs- og Byggestyrelsen verificerer ansøgeren, virksomheden og boligen, samt at der er medsendt et konkret tilbud fra en virksomhed. 5) Der kan kun ansøges om ét tilsagn pr. bolig/boligenhed, uanset at tilsagnsmodtageren ikke får tilsagn om det maksimale tilskud. Tilsagnet kan omfatte tilbud fra op til 3 forskellige virksomheder. 6) Boligejeren/lejeren kan vælge en anden virksomhed end tilbudsgiver til at udføre det tilskudsberettigede arbejde. Det er dog en betingelse, at arbejdet ikke skifter karakter. Der kan højst udbetales det tilskud, der er givet tilsagn om, uanset at arbejdet bliver dyrere end oprindeligt oplyst. 7) Ansøgning om tilsagn om tilskud skal være indleveret inden udgangen af 2009, og tilsagnet bortfalder, såfremt arbejdet ikke er afsluttet indenfor 6 måneder efter, at et tilsagn er givet. Der vil ved særlige omstændigheder blive mulighed for forlængelse af afslutningsperioden med 2 måneder. 8) Når arbejdet er udført fremsender virksomheden en faktura til boligejeren/lejeren, hvorfra tilsagnsbeløbet er fratrukket. Denne faktura samt tilsagnet indsender virksomheden til staten, hvorefter virksomheden vil modtage det beløb, der er givet tilsagn om. Der vil i den forbindelse blive sikret, at der udbetales støtte svarende til det beløb, der er givet tilsagn til. Hvis der er flere håndværkere involveret, vil støttebeløbet blive fordelt proportionalt på virksomhederne. 9) Der vil kun kunne udbetales støtte til arbejde udført af virksomheder, der er momsregistreret i Danmark. Der ydes ikke støtte til gør det selv arbejde. Puljen administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Udgifter til administration afholdes af puljen. Tilskudsberettigede Private boligejere kan søge om tilskud til boliger, der benyttes som helårsbeboelse, dvs. ejere af enfamilieshuse (parcelhuse, række- og kædehuse), herunder ejere, der i medfør af planloven har opnået ret til at anvende deres sommerhus som helårsbeboelse. Tilskud kan kun opnås til den bolig, hvortil ansøgeren har sin folkeregisteradresse. Der kan derudover kun gives ét tilsagn pr. bolig/boligenhed. Derudover vil ejere/lejere af boligenheder i ejer- og andelsboligforeninger samt lejeboliger (private lejeboliger, almene boliger) være omfattet af puljen, for så vidt 2

3 angår forbedrings- og renoveringstiltag i de indre rammer af boligen, idet disse tiltag er omfattet af disse ejeres/lejeres råderet. Private udlejere og boligforeninger, ejer- og andelsboligforeninger kan ikke søge om tilskud. Derved kan der ikke opnås tilskud til disse boligers ydre rammer. Tilskuddets størrelse Der ydes tilskud til arbejdsløn, idet dette vurderes at have den største beskæftigelsesfremmende effekt. Dette udgør 40 procent af arbejdslønnen incl. moms, dog højst kr. I forhold til visse energibesparende foranstaltninger, kan der derudover opnås et særligt materialetilskud på 20 procent af materialeprisen, dog maksimalt kr. Minimumstilskud udgør kr Tilskud vil være skattefrie. Tilskudsberettigede arbejder I bilag 1 er anført en liste over omfattede renoverings- og bygningsarbejder, der vil blive nærmere specificeret i en bekendtgørelse. Der er taget udgangspunkt i boligens ydre og indre rammer, og samtidig er der som udgangspunkt udvalgt arbejder, der er arbejdskraftintensive. Det vil i forbindelse med energibesparende foranstaltninger, fx vinduesudskiftninger, være hensigtsmæssigt også at yde tilskud til visse nærmere definerede byggematerialer da disse energibesparende foranstaltninger ikke er så arbejdstunge, og et materialetilskud derfor vil give et større incitament til at foretage de energibesparende foranstaltninger, jf. bilag 2. Derudover har parterne lagt vægt på, at der ikke vil kunne opnås tilskud til visse særligt energiforbrugende arbejder, der også fremgår af bilag 1. Tidshorisont Parterne lægger vægt på, at ordningen skal træde i kraft hurtigst muligt. Renoveringspuljen vil blive etableret ved lov fremsat af økonomi- og erhvervsministeren. Lovforslaget fremsættes i uge 12 og med anmodning om hastebehandling i Folketinget. Loven vil herefter kunne vedtages primo april 2009, og forudsat at den tekniske løsning er på plads, vil der kunne søges om tilskud allerede efter påske. Tilbud afgivet efter datoen for fremsættelse af lovforslaget, vil kunne berettige til tilskud. 3

4 Bilag 1 Nedenfor er angivet de renoverings- og bygningsarbejder, der er berettiget til tilskud. Alle renoveringsarbejder skal leve op til gældende krav for at få tilskud. Der vil tillige som led i renoveringsarbejder kunne ydes tilskud til visse materialer, der er særligt energieffektive (markeret med *). Disse materialer skal leve op til nærmere specificerede krav, der fremgår af bilag 2. Kravene lægger sig så vidt muligt op ad de skærpede energikrav, der vil indgå i Bygningsreglement Renovering af boligens ydre rammer: Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas* Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv. Reparation og isolering af ydervægge Forbedringer af boligers tilgængelighed for handicappede Fornyelse eller etablering af dræn Radonsikring Renovering af boligens indre rammer mv.: Reparation eller fornyelse af køkken eller bad Gulvarbejder Brandsikring, fx nettilsluttede røgalarmer Installation eller forbedring af varmepumpe/ventilation* Installation eller forbedring af afløbsinstallationer. Reparation eller udskiftning af vandinstallationer Reparation eller fornyelse af elinstallationer Installation af fjernvarmeunits* Udskiftning af olie- og gaskedler, herunder installation af jordvarmepumper* Forbedring af varmeanlæg mv. Installering af solfangere/solceller* For så vidt angår tilskud til udskiftning af varmeanlæg, vil der blive taget hensyn til muligheden for kollektiv forsyning i bygningen. Hvis der fx er mulighed for fjernvarmeforsyning, vil der ikke blive ydet tilskud til nyt oliefyr eller varmepumpe. Tilsvarende vil der, hvis der er mulighed for gasforsyning, kun blive givet tilskud til nyt gasfyr. Renoverings og bygningsarbejder, der ikke vil være berettiget til tilskud er bl.a.: Inden- og udendørs spabade Saunaer Inden- og udendørs swimmingpools Haveanlæg/gartneri Anlæg til køling af boliger Der gives ikke tilskud til nybyggeri, herunder tilbygninger. 4

5 Bilag 2: Krav til særlige energibesparende materialer Materialer/komponenter Krav 1 Nye vinduer/terrassedøre med glas Energitilskuddet for et vindue i standardstørrelse og terrassedøre med glas skal være på mindst [-25] kwh/m2, eller vinduets eller terrassedørens U- værdi må højst være 1.40 W/m²K. For dannebrogsvinduer fås et tillæg efter princippet i BR08. Nye termoruder skal have en U-værdi på max. 1,1 W/m 2 K (energiruder) 2. Ventilation med varmegenvinding Anlæggene skal have en tør temperaturvirkningsgrad på mindst 80 pct. 3. Oliekedler/ jordvarmepumper og gaskedler, Oliekedler skal erstattes af jordvarmepumper, der som minimum skal have en normeffektfaktor på 3,0 ved varmeanlæg med radiatorer og 3.7 for gulvvarmeanlæg. Såfremt håndværkeren vurderer, at det ikke er muligt at installere en jordvarmepumpe, kan der ydes tilskud til en ny oliekedel, som skal have en nyttevirkningsgrad ved CE-mærkning på mindst 102 pct. ved dellast og 93 pct. ved fuldlast. Gaskedler skal have en nyttevirkning ved CEmærkning på mindst 98 pct. ved fuldlast og 106 pct. ved 30 pct. dellast. 4. Fjernvarmestik/units Tilskud gives ikke til tilslutning til fjernvarme. 5. Solfangere og solceller Ingen krav. 5

ENERGIRENOVERING & STØTTEMULIGHEDER

ENERGIRENOVERING & STØTTEMULIGHEDER ENERGIRENOVERING & STØTTEMULIGHEDER I denne pjece kan du læse lidt om mulighederne for at få støtte i forbindelse med energirenovering af dit hjem. Derudover lidt om støttemuligheder ved renovering af

Læs mere

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Håndværkerfradrag (servicefradrag) Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til 15.000 kr. om året inklusive moms for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. På den måde sparer du ca. 5.000 kr. i skat. Arbejdet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin:

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin: FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER Som opfølgning på vor tidligere orientering om fradrag for håndværkerudgifter (servicefradraget) er nedenfor anført den seneste oversigt fra SKAT over de udgifter, der er

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag til Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Universiteter, professionshøjskoler,

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering og byggeloven 1)

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering og byggeloven 1) Lovforslag nr. L xx Folketinget 2011-12 Fremsat den XX. januar 2012 af klima-, energi- og bygningsministeren Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov

Læs mere

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable.

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable. Bilag 6 Indledning Bilag 6 indeholder: 1. En oversigt over foranstaltninger som ofte er rentable at gennemføre 2. Beregningsforudsætninger knyttet til beregning af bygningers energibehov 3. Forskellige

Læs mere

Aftale. om den danske energipolitik 2012-2020

Aftale. om den danske energipolitik 2012-2020 Den 22. marts 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik

Læs mere

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009.

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10 Afgjort den 30. oktober 2009 1 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse SBi 2011:18 Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Søren Aggerholm SBi 2011:18 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

BEDRE BOLIGER. Aftalt grøn byfornyelse. Ny ordning åbner for energirenovering af ejendomme NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 3 / 2014

BEDRE BOLIGER. Aftalt grøn byfornyelse. Ny ordning åbner for energirenovering af ejendomme NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 3 / 2014 BEDRE BOLIGER NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 3 / 2014 Aftalt grøn byfornyelse Ny ordning åbner for energirenovering af ejendomme Af kommunikationskonsulent Bo Bjerre Hansen, Aftalt Grøn Byfornyelse En aftale giver

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere