Danmark som højhastighedssamfund er udgivet af Højhastighedskomiteen, januar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark som højhastighedssamfund er udgivet af Højhastighedskomiteen, januar 2010 www.højhastighedskomiteen.dk"

Transkript

1

2 er udgivet af, januar IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade København Ø Telefon: Hjemmeside: Publikationen udleveres gratis, så længe lager haves, ved henvendelse til IT- og Telestyrelsen Design: Siegel Design Fotos: Folketinget.dk, Colourbox.dk mfl. Tryk: Lassen Offset Oplag: 500 eks. ISBN: ISBN (internet):

3 , januar 2010

4 4 Danmark som højhastighedssamfund Indhold Forord 5 Sammenfatning 6 1 Danmark som højhastighedssamfund Brændende platforme Vækst Velfærd Demokrati, kultur og deltagelse Klima og miljø 10 2 Muligheder og udfordringer i højhastighedssamfundet Nye muligheder for værdiskabelse Brugerne driver udviklingen Politisk ejerskab og prioritet 15 3 Hvordan Danmark bliver et højhastighedssamfund Digitalisering i den offentlige sektor Den offentlige sektor som platform for innovation Cloud computing Informations- og it-kompetencer Miljø, klima og grøn it Forskning og udvikling på it-området Bredbåndsinfrastruktur i Danmark 55

5 5 Forord Videnskabsministeren nedsatte i foråret Det fremgår af komiteens kommissorium, at komiteen skal komme med anbefalinger om, hvordan udviklingen af Danmark som et højhastighedssamfund både teknologisk og anvendelsesmæssigt kan fremmes, således at Danmark kan vedblive at være et af verdens mest konkurrencedygtige samfund. Nyhedschef Ulrik Haagerup, DR, trådte ud af komiteen i slutningen af processen af tidsmæssige grunde. Videnskabsministeriet har stillet sekretariatsbistand til rådighed for. Jakob Willer (sekretariatschef), Kresten Bay, Anna Bay Damholt, Thomas Holmstrøm Frandzen, Morten Jørsum, Janus Sandsgaard, Griet Storr-Hansen og Thomas Wulff har bidraget til sekretariatets arbejde. Komiteens medlemmer Som medlemmer af har videnskabsministeren udpeget: Erik Bonnerup (formand), tidligere departementschef og adm. direktør Eva Berneke, koncerndirektør og -strategichef, TDC Peter Friis, direktør, Google Danmark Birger Hauge, direktør, Hand Over Foundation A/S Jesper Hjulmand, adm. direktør, SEAS-NVE Niels Højberg, stadsdirektør, Århus Kommune Ole Ivanoff, direktør, Ivanoff Interactive Jane Eis Larsen, direktør, IT-Branchen Lars Monrad-Gylling, adm. direktør, KMD Jesper Brøckner Nielsen, adm. direktør, Telia Danmark Lars Qvortrup, dekan, DPU, Aarhus Universitet Knud Erik Skouby, professor, Aalborg Universitet Anne Mette Thorhauge, postdoc, Københavns Universitet Kim Østrup, vicedirektør, IBM Danmark. Processen Komiteen har afholdt ti møder. I processen har komiteen bedt om skriftlige bidrag fra alle ministerier og har tillige modtaget en række skriftlige bidrag fra forskellige organisationer og virksomheder samt faktaark fra Videnskabsministeriet. Disse bidrag fremgår af rapportens elektroniske bilagssamling. Komiteen har i processen endvidere fået udarbejdet tre konsulentrapporter og to notater, som ligeledes er indeholdt i den elektroniske bilagssamling, der er tilgængelig på På komiteens møder har der været holdt en række oplæg fra både medlemmer af komiteen og fra eksterne oplægsholdere. Komiteen har under processen afgivet to udtalelser til videnskabsministeren: Udtalelse om den påtænkte auktion og udnyttelse af 2,5 GHz-radiofrekvenser af 18. maj Indspil til udmøntning af UMTS-midlerne af 6. oktober Erik Bonnerup Formand for

6 6 Danmark som højhastighedssamfund Sammenfatning Anvendelse af it 1 og bredbånd er afgørende for udviklingen af det danske samfund og for fortsat sikring af økonomisk vækst, velfærd, demokrati og et bedre klima. Det er derfor et område, der skal satses på og investeres i. Det er efter s opfattelse tvingende nødvendigt, at der tages en række initiativer og igangsættes aktiviteter, som hen over de kommende år kan bidrage til en øget udbredelse og anvendelse af it og bredbånd, og som kan bidrage til at realisere regeringens vision om Danmark som højhastighedssamfund. Udviklingen af Danmark som et højhastighedssamfund med etablering af hurtige bredbåndsforbindelser skal ses i sammenhæng med it-udviklingen i almindelighed. En moderne infrastruktur og hurtige bredbåndsforbindelser er nødvendige forudsætninger for, at Danmark kan kalde sig et højhastighedssamfund. Det helt afgørende er imidlertid, at såvel det private erhvervsliv som den offentlige sektor er i stand til at anvende alle de nye teknologier til at effektivisere forretningsgange, fremme innovation, skabe nyt værdifuldt indhold og levere bedre tjenester. Der kommer stadig flere muligheder for at høste gevinster af digitaliseringen men spændet vokser mellem på den ene side, hvad man kan, og på den anden side, hvad stat, regioner og kommuner faktisk gør for at høste gevinsterne. Der er mange nærliggende muligheder for effektiviseringer ved at tænke på tværs og samordne processer og systemer. Der er derfor et stærkt behov for et forstærket ledelsesmæssigt fokus på digitalisering og på allokering af ressourcer. Det er kort sagt et spørgsmål om at komme i gang. Komiteen peger i rapporten på en række oplagte muligheder for initiativer og aktiviteter, som kan bidrage til i praksis at realisere visionen om Danmark som højhastighedssamfund. Komiteen har ikke tilstræbt at komme med udtømmende beskrivelser, men har peget på nogle af de mange aktiviteter, der uden videre kan iværksættes. Komiteen har heller ikke peget på etablering af nye organer. De konkrete anbefalinger er beskrevet nærmere i rapportens kapitel tre. Komiteens anbefalinger fordeler sig på følgende områder: En gennemførelse af visionerne stiller krav til nytænkning hos såvel de politiske som de administrative ledelser. Der er et påtrængende behov for, at beslutningstagere på alle niveauer i samfundet både politisk, administrativt og forretningsmæssigt sikrer, at nye teknologiske muligheder implementeres og anvendes, og at der for alvor sættes fokus på at realisere gevinsterne ved brug af it og bredbånd. 1 It omfatter i denne sammenhæng informationsteknologi, elektronik, bredbånd og telekommunikation.

7 7 Digitalisering af den offentlige sektor Hvis Danmark skal opnå de nødvendige effekter ved anvendelse af ny teknologi i offentlige tjenester, er det nødvendigt at sikre en sammenhængende it-anvendelse med en bedre tværoffentlig samordning, udvikling af fælles standarder og styrkede incitamenter til at anvende de digitale løsninger. Den offentlige sektor som platform for innovation Øget fokus på serviceorientering, open source software, åbne standarder og adgang til offentlige data samt tilvejebringelsen af øgede muligheder for brugerdrevet innovation er grundlag for vækst og innovation i erhvervslivet. Cloud computing For at sikre både effektiviseringer og en mere miljø-rigtig it-anvendelse bør det offentlige satse massivt på cloud computing og bidrage til at løse udfordringerne i forhold til datasikkerhed, privacy m.v. Dette vil samtidig skabe et godt fundament for etablering af nye innovative virksomheder. Informations- og it-kompetencer Der bør satses massivt på at styrke danskernes informations- og it-kompetencer for at understøtte og stimulere udviklingen og innovationskraften i erhvervslivet, i den offentlige sektor og blandt borgerne. Der bør satses specifikt på at styrke it i folkeskolen og i de videregående uddannelser. Miljø, klima og grøn it It og bredbånd kan bidrage til at reducere energiforbruget og nedbringe CO2-belastningen. Væsentlige områder vedrører udvikling af intelligente trafiksystemer, intelligente elsystemer og øget anvendelse af videokonferencer. Forskning og udvikling på it-området Der bør ske et markant løft i mængden af it-forskning og en styrkelse af it-forskningsmiljøerne. Endvidere bør der satses på et styrket offentligt/privat samarbejde og sættes fokus på danske it-styrkepositioner, f.eks. intelligent energi- og trafikstyring, digitale medier og undervisningsmidler samt sundheds-it, blandt andet som grundlag for klyngedannelser. Bredbåndsinfrastruktur i Danmark Der skal i Danmark sikres gode rammebetingelser for at investere og drive forretning på bredbåndsområdet. Komiteen er enig om, at det er vigtigt, at udviklingen af bredbåndsinfrastruktur i Danmark fortsat bør være markedsbaseret og teknologineutral. Der bør fra det offentliges side fokuseres på at stimulere det offentliges egen anvendelse af bredbånd, hvilket vil styrke de private aktørers incitamenter til at investere i bredbånd. For at sikre bredbåndsudviklingen bør der endvidere opstilles nye politiske visioner og pejlemærker, som kan vise de politiske prioriteter på området.

8

9 9 1 Danmark som højhastighedssamfund 1.1 Brændende platforme s arbejde har taget udgangspunkt i, at Danmark står over for nogle meget store udfordringer brændende platforme i forhold til at: Sikre konkurrenceevne og økonomisk vækst Produktiviteten, effektiviteten og innovationsevnen i erhvervslivet er faldende sammenlignet med andre lande. Erhvervslivet og den offentlige sektor har stærkt behov for højtuddannede it-specialister. Sikre velfærd ved effektivitet og kvalitet i den offentlige service Borgerne stiller stadigt højere krav til det offentliges serviceydelser samtidig med, at der bliver færre hænder til at løfte opgaverne. Sikre demokrati, kultur og deltagelse for alle danskere 40 procent af danskerne har dårlige eller slet ingen it-kompetencer. Sikre, at Danmark er rustet til klima- og miljøudfordringen Der er behov for at reducere energiforbruget og CO2-belastningen. It og bredbånd er en væsentlig del af løsningen på disse udfordringer. 1.2 Vækst Produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv har gennem en årrække været lav, og Danmark synes at høste færre effektiviseringsgevinster end de lande, vi normalt sammenligner os med. Det er en trussel for Danmarks økonomi og velfærd. Vi er afhængige af, at danske virksomheder er blandt de mest innovative og værdiskabende. Danske virksomheder skal have blik for morgendagens værdiproduktion og udnytte it fuldt ud. Det gælder både it-branchen selv og de andre brancher, der kan hente værdi i at inte grere it i deres forretning. Det kræver, at der skabes de nødvendige rammer, og at der i erhvervslivet og den offentlige sektor er de nødvendige kompetencer, der kan drive udviklingen. En lang række lande i Europa blandt andre Finland, Sverige, UK og Frankrig har formuleret nye strategier for morgendagens samfund. I USA er der i forbindelse med præsidentskiftet igangsat store projekter for at afprøve de højteknologiske muligheder i den offentlige forvaltning. Mange andre af de lande, Danmark konkurrerer med, står over for at tage store skridt på området. Det er endvidere væsentligt for udviklingen og anvendelsen af it i erhvervslivet at sikre, at der investeres i en moderne bredbåndsinfrastruktur. Det være sig i fibernet, kabel-tv-net, udbygning af kobbernettet samt trådløse net eller mobile net. Uden en velfungerende infrastruktur er det ikke muligt at udnytte de digitale muligheder. 1.3 Velfærd En anden udfordring er, at der om få år vil være færre hænder til at klare de samme opgaver i den offentlige sektor. Andelen af børn og andelen af ældre i befolkningen er voksende. Danmark står dermed over for en demografisk udfordring, idet vi vil have færre i den erhvervsaktive alder og flere uden for. F.eks. har arbejdsstyrken i undervisnings- og plejesektorerne en sammensætning med en relativt høj andel af ansatte, som vil forlade arbejdsmarkedet i de kommende ti til femten år. Denne øgede arbejdsbyrde kan afhjælpes, men det kan kun ske ved en klar satsning på bedre brug af it i den offentlige sektor. Der skal i produktionen af offentlige tjenester sættes yderligere fokus på at skabe incitamenter for borgeren til at anvende digitale løsninger. Disse incitamenter kan f.eks. være i form af enten økonomiske fordele eller serviceforbedringer. Ved bedre

10 10 Danmark som højhastighedssamfund brug af it kan der frigøres ressourcer og skabes rum og overskud til en bedre og mere personlig service over for den enkelte borger. Offentlige myndigheders udnyttelse af ny teknologi skal føre til innovationer, kvalitetsforbedringer og effektiviseringer i den offentlige service. Målet er at sikre bedre effekt med de samme ressourcer. En opfyldelse af denne målsætning kræver også, at der er den nødvendige, veluddannede arbejdskraft til rådighed for både den offentlige og den private sektor. 1.4 Demokrati, kultur og deltagelse Der er med brug af it helt nye muligheder for demokratisk deltagelse, kundekontakt og borgerinddragelse. Heri ligger en tredje udfordring, nemlig at sikre tilstrækkelige kompetencer hos borgerne, i virksomheder og i det offentlige til at udnytte mulighederne. Det gælder også de it-spidskompetencer, som er nødvendige for udviklingen af nye og innovative tjenester og brug af it. Væksten i antallet af borgere, der er på nettet, giver muligheder for at digitalisere stadig flere tjenester og sikre borgerne adgang til selvbetjeningsløsninger, information og deltagelse. Fokuseret brug af digitale løsninger for kompetente it-brugere kan give markante besparelser og øgede muligheder for at levere bedre service til de grupper af borgere, der har særlig behov. 1.5 Klima og miljø Vores fælles energi- og miljøbelastning udgør en fjerde væsentlig udfordring. Brugen af it og bredbånd er et vigtigt middel til at nedbringe denne belastning, uden at Danmark samtidig oplever et velfærdstab. Det er en nødvendig betingelse for at kunne møde disse udfordringer, at der er en veludbygget infrastruktur tilgængelig i samfundet. I forskningen, i uddannelsessystemet, i den offentlige sektor og i erhvervslivet skal der satses målrettet på at løse de fælles udfordringer på klima og miljøområdet. Anvendelse af it og bredbånd er her en vigtig del af løsningen til f.eks. at sikre en bedre energianvendelse. Endvidere kan anvendelsen af videomøder, hjemmearbejdspladser og moderne teknologi bidrage til at minds ke behovet for transport og derved sikre en min dre belastning for miljøet. Endelig vil danske spids kompetencer på området være grobund for iværk sættere. På kulturområdet rummer digitaliseringen også store potentialer. Nettet er både kulturbærende og kulturskabende. Med digitaliseringen af kulturarven, adgangen til DR s arkiver og den umiddelbare adgang til indhold på nettet kan blandt andet litteratur, musik, film og kunst gøres levende og nærværende for mange brugere. Samtidig er digitale medier og underholdning nogle af de helt afgørende faktorer, der kan sikre udbredelsen og anvendelsen af ny teknologi. Borgernes aktive deltagelse og anvendelse af nettet vil kunne fremmes ved, at alle danske børn lærer at benytte nye medier og teknologier med største selvfølgelighed. Når de digitale muligheder indgår generelt i uddannelsessystemet og anvendes aktivt i undervisningen, kan børn og unge tilegne sig kompetencer og en sund, kritisk tilgang til anvendelse af de nye teknologiske muligheder. Samtidig skal resten af befolkningen blive stadigt bedre til at udnytte mulighederne i it.

11

12

13 13 2 Muligheder og udfordringer i højhastighedssamfundet Det er ikke længe siden, at internettet mest bestod af tekst og var forbeholdt de få og særligt indviede, og hvor et modem var vejen til det spirende informationssamfund. Op gennem 1990 erne voksede udbredelsen af internettet, og der kom farver og grafik på. Den offentlige sektor, dagblade og virksomheder begyndte at melde sig, og vi så starten på et medie, som blev brugbart, underholdende og vedkommende for bredere kredse. Fra vi læste om internettet i avisen, til vi læser avisen på internettet, er det gået stærkt. Der udvikles og udbredes teknologier til stadigt stigende hastigheder på nettet, herunder på forbindelserne til slutbrugerne. Sociale og interaktive tjenester er i voldsom vækst. Flere og flere it-anvendelser, som har været pc-baserede eller serverbaserede, flytter til internettet skyen. Priser for datatransmission er faldende, samtidig med, at mobiltelefoner og pc er er blevet væsentligt kraftigere og billigere. Der er en meget stor vækst i internettrafik ikke mindst drevet af privatbrugere, som i stor stil bruger internettet til videotjenester. Der er sket et skred i måden, hvorpå varer og tjenesteydelser udveksles på, i retning af e-handel det gælder transaktioner såvel i det private som i det offentlige. I dag er lyd og levende billeder en selvfølge på internettet. Vi kommunikerer elektronisk med kommunen og bruger digital signatur, når vi udfylder selvangivelsen. Vi betaler regninger via netbank, køber teaterbilletter, finder en feriehytte og læser andre brugeres erfaringer med den køkkenmaskine, som vi overvejer at købe. Vi holder kontakt med venner og familie på sociale medier, deler viden med andre på Wikipedia, ser nyheder, når vi har tid, og vi har hele verden i lommen, fordi også mobiltelefonen er gået på internettet. Teknologien giver imidlertid først mening, når den kobles med konkrete anvendelser, som vi kan se nytten af. Af samme grund er der store gevinster at høste for dem, der er i stand til at omsætte de teknologiske muligheder til nye løsninger og gøre teknologien vedkommende, brugervenlig og anvendelig for virksomheder og borgere. Der er her muligheder for kreative iværksættere og innovative virksomheder. 2.1 Nye muligheder for værdiskabelse Videnøkonomiens byggeklodser undergår en revolution i disse år. Regnekraft (processorkraft), lagerplads (harddiske) og bredbåndskapacitet er hastigt stigende, samtidig med at priserne falder. Dette muliggør en revolution i forretningsmodeller, udvikling og markedsføring. Til forskel fra industrisamfundet er de knappe ressourcer vores viden, vores kreativitet og forretningstalent. Med it og bredbånd opstår der muligheder, som ingen havde forestillet sig for bare få år siden. Med digitale teknologier er viden og skaberkompetencer den primære kilde til værdiskabelse. Distributionsomkostningerne ved digitale produkter er meget lave. Derfor kan en god idé realiseres med beskedne investeringer og hvis ideen er rigtig god, kan produktet hurtigt nå et globalt marked og udfordre eksisterende spillere og praksisser. Markedet er globalt. Med internettet bliver det f.eks. svært at opretholde en forretningsmodel, hvor film

14 14 Danmark som højhastighedssamfund Skype betød ikke blot lavere priser på telefoni, men ændrede spillereglerne. Ny teknologi udfordrede fundamentalt præmisserne for teleselskabernes mangeårige forretning. Open source software er videndeling og produktion i global skala en slags legoklodser for informationssamfundet. Open source software er en central del af Amazons og Googles forretning. Remix-kulturen er en følge af, at enhver pc i dag er udstyret med værktøjer, der gør alle i stand til at redigere levende billeder og lyd og publicere kreativt indhold, og som kun professionelle selskaber rådede over for ti år siden. og tv-serier udbydes regionalt i forskellige tempi og til forskellig priser. Denne udvikling udfordrer eksisterende regulering og forretningsmodeller. Eksempelvis er ophavsretten under pres. 2.2 Brugerne driver udviklingen Underholdning, spil og sociale medier er nogle af de områder, der driver den private efterspørgsel efter bredbånd og udstyr såsom nye computere, fladskærme, spilkonsoller m.v. Det er også her, at mange brugere finder motivationen til at få en hurtigere forbindelse og til at udvikle egne kompetencer og sætte sig ind i nye typer af programmer og teknologi. Det er inden for underholdningsområdet, at man finder nogle af de absolut største web 2.0-fænomener inden for de seneste år såsom YouTube, Facebook og Twitter. Det er her, vi ser nogle af de allerstørste forretninger. Computerspil har historisk set været en innovativ kraft inden for udviklingen af computerteknologi (3D-grafik, nye interaktionsformer m.m.), og det er også inden for underholdning og sociale medier, at man ser nogle af de mest kreative forretningsmodeller, hvor brugeren for alvor inddrages. Udviklingen inden for internetmedier giver brugere mulighed for selv at skabe indhold. Mange hjemmesider lader brugeren selv levere indholdet i form af videoer, blogs og wikis. Digitale løsninger etableres ikke længere udelukkende med udgangspunkt i brugerne, men også af brugerne. Web 2.0 repræsenterer en udvikling, der fremmer kreativitet, nytænkning, samarbejde og videndeling mellem brugere. Et kendt eksempel på denne udvikling er musikbranchen, der har måttet tilpasse sig en ny virkelighed. Brugere accepterer ikke længere en model, hvor en central organisation i form af et pladeselskab sælger cd er til brugerne. I dag skal musik og indhold distribueres digitalt, så brugerne kan skabe deres egne remix. Tilsvarende ønsker computerspillere at kunne modificere spil, designe nye opgaver m.m. Udfordringen er, hvordan disse erfaringer overføres på andre områder inden for eksempelvis undervisning og sundhed. Danske skoleelever tilegner sig it-kompetencer i forbindelse med, at de kommunikerer og spiller med hinanden over nettet. Det rejser spørgsmålet om, hvordan skolerne kan spare ressourcer og øge motivationen ved at tage udgangspunkt i dette forhold. Tilsvarende benytter mange danskere sig af Netdoktor. dk og andre netsteder om sundhed, når de støder på et sundhedsmæssigt problem Der opstår grupper omkring forskellige lidelser, hvor folk kan støtte hinanden og udveksle viden og erfaringer. Udviklingen overflødig- Det brugerskabte leksikon Wikipedia.org blev etableret i 2001 og indeholder i dag mere end 13 mio. artikler på 200 forskellige sprog. Myspace, Facebook og YouTube har hver måned mere end 250 mio. besøgende. Ingen af disse tjenester har eksisteret i mere end 6 år. På det sociale medie Twitter bliver der hver dag skrevet mere end 26 mio. tekster. Selskabet er 3 1/2 år gammelt.

15 15 gør på ingen måde veluddannede læger, eller at der også fra det offentliges side stilles den nødvendige information til rådighed. Men med anvendelsen af ny teknologi får den enkelte borger bedre mulighed for selv at tage vare på sin egen sundhed. Denne udvikling kan også understøttes af styrkede kompetencer hos borgerne til blandt andet at kunne forholde sig sundt og kritisk til den information og rådgivning, der er tilgængelig på internettet. Når online-fora er blevet en så væsentlig kilde i borgernes søgen efter information og viden, er det så meget desto mere vigtigt, at myndigheder og professionelle udvikler deres egen online-tilstedeværelse og tilbud. 2.3 Politisk ejerskab og prioritet It er ikke blot endnu en vilkårlig teknologi, som snart afløses af noget andet og mere moderne. Med internettet er der reelt sket et paradigmeskift, der har ændret og fortsat vil ændre forudsætningerne for, hvordan vi driver forretning, hvordan vi kommunikerer og hvordan vi skaber værdi i samfundet. Internettet er på ti år blevet den centrale infrastruktur for samfundet, der skal understøtte en bred vifte af anvendelser fra undervisning og forskning over e-handel, telemedicin og digital forvaltning til underholdning og social kommunikation. Senest fremgår det af IT i Praksis 2009 fra Rambøll Management, at it-ansvarlige finder, at manglende it-modenhed i topledelsen og særligt på politisk niveau udgør en barriere for udviklingen af de offentlige organisationer, og hindrer organisationerne i at skabe størst mulig værdi af deres it-anvendelse. Men it kan ikke blot betragtes som teknologi, der bare skal virke. Den manglende erkendelse af it s betydning medfører, at der ikke sættes målrettet ind på at optimere ydelser og forretningsgange. Samtidig accepteres dårlige og derved også for den enkelte organisation meget dyre løsninger. skal særligt pege på, at det bredt i det politiske og administrative system er nødvendigt at erkende betydningen af it og bredbånd. Vanskeligheden ved at forudsige præcist, hvordan vi kan og skal anvende ny teknologi, må ikke begrænse udviklingen. Anvendelse af it og bredbånd er grundlaget for Danmarks fremtidige vækst og velfærd. Det er altså et område, der skal satses på og investeres i. Fra politisk side skal det sikres: at det offentlige i endnu højere grad går foran med anvendelsen af it og bredbånd ved konsekvent brug af standardiserede løsninger, ved en bevidst kanalstrategi, hvor borgerne gives incitamenter til at anvende digitale løsninger, og ved at sætte fokus på de store serviceområder. at der skabes forbedrede rammebetingelser for erhvervslivet. at danskernes informations- og it-kompetencer styrkes markant. at der satses massivt på udvikling og forskning inden for it. at der sikres incitamenter i markedet til at foretage investeringer i ny og moderne bredbåndsinfrastruktur, så båndbredde og mobilitet ikke bliver en begrænsning. at anvendelsen af it og bredbånd fremmes og prioriteres på en måde, der bidrager til et bedre miljø og klima.

16

17 17 3 Hvordan Danmark bliver et højhastighedssamfund Komiteens anbefalinger falder i syv dele, der alle skal være med til at realisere visionen om Danmark som et højhastighedssamfund. Etableringen af en moderne infrastruktur og hurtige bredbåndsforbindelser er nødvendige betingelser for, at Danmark kan kalde sig et højhastighedssamfund. Det helt afgørende er imidlertid, at såvel det private erhvervsliv som den offentlige sektor viser sig i stand til at anvende alle de nye teknologier til at effektivisere forretningsgange, fremme innovation, skabe nyt værdifuldt indhold og levere bedre tjenester. Anbefalingerne, der skal ses som en helhed, vil understøtte Danmark som et samfund, hvor der er velfærd og kvalitet i den offentlige service gennem bedre anvendelse af it og bredbånd. Anbefalingerne vil tillige understøtte udviklingen af Danmark som et stærkt konkurrencedygtigt samfund med økonomisk vækst og demokrati, og hvor kompetente borgere udnytter de digitale muligheder, der er i et højhastighedssamfund. Endelig understøtter anbefalingerne et højhastighedssamfund, der kan bidrage til positivt at løse klima- og miljøudfordringerne. Komiteen har valgt at fokusere på syv hovedområder, der skal være med til at sikre regeringens vision om Danmark som højhastighedssamfund gennem konkrete anbefalinger. Hovedområderne er: Digitalisering i den offentlige sektor Den offentlige sektor som platform for innovation Cloud computing Informations- og it-kompetencer Miljø, klima og grøn it Forskning og udvikling på it-området Bredbåndsinfrastruktur i Danmark

18

19 Digitalisering i den offentlige sektor Danmark indtager typisk pæne placeringer i internationale benchmarkundersøgelser af digital parathed. Danmark indtog i 2009 en førsteplads i The Economists e-readyness-index, der er et mål for landets evne til at omsætte digitale muligheder til social og økonomisk udvikling. Danmark er fulgt af Sverige, Holland, Norge og USA. Også World Economic Forum har fundet, at Danmark internationalt ligger i spidsen med hensyn til netværksparathed. Scoringen er sket ud fra en samlet vurdering af investeringsklima, regulering, infrastruktur samt e-parathed og anvendelse. I andre undersøgelser er Danmarks placering imidlertid knap så pæn. World Economic Forum placerer Danmark på en international femteplads i sin Global Competitiveness Report og konsulenthuset CapGeminis egovernment Benchmark 2009 placerer Danmark på en samlet niendeplads med hensyn til digital parathed. Uanset Danmarks nuværende placering udvikler kravene til digitalisering sig hurtigt, og der skal til stadighed gøres en indsats for at høste gevinster af de teknologiske muligheder. Der er allerede i dag en række udfordringer i forhold til det offentliges brug af it, og nye kommer til. Der optræder gradvist en stigende modning på itområdet i det offentlige. I de forløbne cirka fem år er fokus gradvist ændret fra at være på digitalisering af den enkelte myndigheds egne systemer og sagsgange til at være på samarbejder mellem myndighederne. Skal de nye muligheder udnyttes effektivt, må dette arbejde styrkes. 2 Pladsanvisning, flytning, biblioteker, anmeldelser til teknik og miljø, barselsorlov, lægeskift og sygesikring, boligstøtte, børnetilskud, bestilling af mad til børn, måleraflæsning, forenings portal, elektronisk post samt bestilling af pas. 3 Fra 7 til 70 Bud på udviklingen af den digitale borgerservice i Danmark. CEDI Fra 7 til 70 Bud på udviklingen af den digitale borgerservice i Danmark. CEDI Det er også en fortsat udfordring for det offentlige at få brugerne til at anvende de digitale løsninger. Mange kommuner har i flere år tilbudt selvbetjeningsløsninger, og fra efteråret 2008 er der på 13 prioriterede områder 2 for første gang opnået et ensartet tilbud om selvbetjening på tværs af alle landets kommuner. Imidlertid udgør antallet af transaktioner, der gennemføres digitalt, kun en lille andel af borgernes samlede antal henvendelser til det offentlige. Syv procent af flytteanmeldelser sker ved digital selvbetjening, og for de fleste andre løsninger er andelen væsentligt lavere. 3 I det offentlige mangler der typisk en bevidst kanalstrategi, det vil sige en strategi for, hvordan borgere motiveres til at anvende de digitale løsninger. Dette kan f.eks. være i form af forbedret service eller økonomiske fordele. I den private sektor arbejdes der bevidst med fordelingen af henvendelsestyper på forskellige kanaler såsom hjemmesider, telefonisk kontakt og personligt fremmøde. En personlig henvendelse er gange dyrere for myndigheden end en digital henvendelse. 4 En tilsvarende bevidst strategi hos offentlige myndigheder har således et stort besparelsespotentiale. Hertil kommer, at borgere oplever muligheder for digital henvendelse som en serviceforbedring. Den kan ske hjemmefra og i det tempo og på det tidspunkt, som passer borgeren. Kanalstrategi For i stigende grad at få sine kunder til at anvende digitale løsninger, har DSB indført, at DSB Orange billetter over Storebælt kun kan købes som print-selv billetter i DSB s netbutik. Ligeledes har DSB differentieret priserne på pladsbilletter, således at de er blevet billigere ved køb over nettet. Kilde: DSB

20 20 Danmark som højhastighedssamfund Figur 1 Omkostningernes forhold ved forskellige former for henvendelser til det offentlige Det offentlige har som oftest snævert fokus på egne systemer og dets tjenester til borgere og virksomheder. Hvad der derimod sjældent fremgår som et formål med digitalisering i det offentlige er, hvordan digitaliseringen samtidig kan ændre og forbedre rammebetingelserne for erhvervslivet og borgerne. Det bør gives vægt, at den offentlige sektor fastlægger rammebetingelserne for borgeres og virksomheders brug af it, herunder indbyrdes brug af it på en lang række områder, og at offentlige investeringer ofte har positive effekter for virksomhedernes produktivitet og udviklingspotentialer. Kilde: CEDI Personlig Telefonisk Digital Ved en vellykket kanalstrategi er det muligt at få en stor brugergruppe til at anvende digitale løsninger. Herved frigøres samtidig ressourcer til en mere målrettet indsats over for de brugere, som skal betjenes på anden vis, og til sager, som er så komplekse, at de kræver kontakt med brugerne. Det offentlige kan kun løfte dets opgaver ved i væsentligt større omfang end tilfældet er i dag at indføre og fastholde digitale administrative processer, digital borgerservice og digital velfærdsteknologi til løsning af kerneopgaverne. Der skal fortsat løbende arbejdes med digitaliseringen af den enkelte myndighed. I dag findes en lang række samarbejder mellem myndigheder i staten, regionerne og kommunerne såvel indbyrdes som på tværs af de tre niveauer, hvor fokus er på at skabe sammenhæng og integration. Skal de nye teknologiske muligheder udnyttes på en fornuftig måde, må dette samarbejde styrkes og effektiviseres. Det gælder generelt, at digitaliseringsindsatsen i det offentlige hidtil har haft vægten på det administrative område. Der er fortsat mulighed for at effektivisere på det administrative område, men gevinsterne ved digitalisering høstes først for alvor, når de store offentlige serviceområders ydelser kommer med. F.eks. udgør administrative funktioner kun 10 procent af de personaleressourcer, som kommunerne i dag råder over. 5 For at kunne høste de potentielt meget store effektiviseringsgevinster ved digitaliseringen, skal der være et klart ledelsesmæssigt fokus herpå. Det er komiteens opfattelse, at denne opgave skal løftes af de øverste administrative ledelser. De skal udnytte mulighederne Bedre genoptræning til flere med it Der findes i dag programmer til fysisk og kognitiv genoptræning, hvor en patient kan træne og udvikle sig i hjemmet med støtte fra en pårørende. På Helene Elsass Center følger behandlere spastikeres forløb over internetforbindelsen og kan justere behandling og belastning på afstand. Ved brug af en bredbåndsforbindelse får langt flere således adgang til regelmæssig og tilpasset genoptræning. Ressourcerne i behandlingssystemet udnyttes langt bedre, og flere får adgang til individuelt tilpasset og daglig træning. 5 Det Digitale Råd, Kilde:

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering ITA - Manifest for Visioner for digitalisering Manifest Et manifest er en tekst som danner grundlaget for en ideologi eller en anden slags bevægelse, ved at gøre rede for principperne og intentionerne

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Denne analyse er lavet af Rambøll Management for Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. IDA har bedt Rambøll Management se nærmere på potentialet

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION EN RADIKAL IT-POLITISK VISION TILGÆNGELIGHED ÅBENHED RETSIKKERHED UDVIKLING VERSION 0.9 INDLEDNING Det Radikale Venstre er klar over at IT er et af de bærende elementer i det samfund vi har bygget op.

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring)

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) Sektorstandardiseringsudvalget for ehandel Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) UDKAST v.2. Høring over vision, pejlemærker og forretningskrav til ehandel mellem den offentlige

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

Government 2.0 i dansk kontekst - et diskussionsoplæg

Government 2.0 i dansk kontekst - et diskussionsoplæg > Government 2.0 i dansk kontekst - et diskussionsoplæg Januar 2011 > Government 2.0 i dansk kontekst - et diskussionsoplæg Publikationen kan hentes på http://digitaliser.dk Udgivet af: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Danskernes it-færdigheder

Danskernes it-færdigheder Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 22 Offentligt Danskernes it-færdigheder en målrettet indsats Videnskabsministeriet, december 2007 Danskernes it-færdigheder en målrettet

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem gunnar.kramp@alexandra.dk Alexandra Instituttet A/S Anvendelsesorienteret forskning Pervasive computing it i alting Viden baseret på den nyeste forskning

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

De digitale muligheders land

De digitale muligheders land 10. november 2014 /NP Sag ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Tlf. 35 29 10 00 Fax 35 29 10 01 CVR-nr 10 15 08 17 E-post erst@erst.dk www.erst.dk De digitale muligheders

Læs mere

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland Nordkraft, 27. november, 2012 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940

Læs mere

BUSINESS TECHNOLOGY: STRATEGI, TRENDS OG ERFARINGER IT I PRAKSIS 2013 I OVERSKRIFTER:

BUSINESS TECHNOLOGY: STRATEGI, TRENDS OG ERFARINGER IT I PRAKSIS 2013 I OVERSKRIFTER: PRESSEMEDDELELSE RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING OG DANSK IT BUSINESS TECHNOLOGY: STRATEGI, TRENDS OG ERFARINGER IT I PRAKSIS 2013 I OVERSKRIFTER: Borgernes digitale begejstring daler Borgerinddragelse afgørende

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen > Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere