Samspillet mellem konkurrenceretten og arbejdsretten. Indledning. Af Ruth Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samspillet mellem konkurrenceretten og arbejdsretten. Indledning. Af Ruth Nielsen"

Transkript

1 Samspillet mellem konkurrenceretten og arbejdsretten Af Ruth Nielsen Indledning Denne artikel handler om skæringsfeltet mellem kollektive overenskomster og EU s økonomiske ret (konkurrenceret, fri bevægelighed mv.) med særlig fokus på konkurrencereglernes betydning for de grundlæggende regler i den kollektive arbejdsret om kollektive overenskomster og kollektive kampskridt. 1 I sådanne tilfælde opstår spørgsmålet, om den kollektive aftale skal bedømmes efter de konkurrenceretlige regler på nationalt og/eller EU-plan, eller om kollektive aftaler er undtaget fra konkurrencereglerne, og i givet fald på hvilke betingelser. I de senere år er der i stigende grad opstået sager i dette krydsfelt. På EUniveau er det især Albany, Brentjens og Drijvende Bokken-sagerne, 2 Laval- og Viking-sagerne 3 og den tyske pensionssag om udbud af arbejdsmarkedspension i en kommune, der er relevante. 4 Det har også været foelagt EU-domstolen i van der Woude- og Pavlov-sagerne, 5 ligesom disse spørgsmål i forhold til EØSaftalen har været forelagt EFTA-domstolen i en norsk sag. 6 Den danske domstol Arbejdsretten afgjorde den 17. november 2000 en tilsvarende sag. 7 1 Se generelt om problemstillingen Norberg, Per: Arbetsrätt och konkurrensrätt. En normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden, Lund 2002 og Niklas Bruun and Jari Hellsten (eds): Collective Agreements and Competition Law in the EU, Copenhagen Sag C-67/96, Albany International BV mod Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, Saml I-5751, forenede sager C-115/97, C-116/97 og C-117/97, Brentjens' Handelsonderneming BV mod Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen, Saml I-6025, og Sag C-219/97, BV Maatschappij Drijvende Bokken mod Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven, Saml I Sag C-341/05, Laval, Saml I og sag C-438/05, Viking, Saml I Sag C-271/08, Kommissionen mod Tyskland, dom af , endnu ikke trykt i Samlingen. 5 Sag C-222/98, Hendrik van der Woude mod Stichting Beatrixoord, Saml I-7111 og forenede sager C-180/98 - C-184/98, Pavel Pavlov mfl. mod Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, Saml I Sag E-8/00 Landsorganisasjonen i Norge mod Kommunenes Sentralforbund. Se også Evju, Stein: Collective Agreements and Competition Law. The Albany Puzzle, and van der Woude, International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, Volume 17, Issue 2, Summer A , Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark for Chaufførernes Fagforening mod Taxavognmand Munir Ali Lanewala, biintervenient: Dansk Arbejdsgiverforening (til støtte for LO). Dommen er afsagt af retsformanden alene i henhold til arbejdsretslovens 8, stk. 2.

2 Albany med flere Formålet med at danne organisationer på arbejdsmarkedet er at begrænse konkurrencen mellem lønmodtagere indbyrdes og arbejdsgivere indbyrdes om løn- og arbejdsforhold. Kollektive aftaler har, som det siges i Albany, Brentjens og Drijvende Bokken-sagerne 8 nødvendigvis visse konkurrencebegrænsende virkninger. De kan påvirke konkurrencen, ikke kun på arbejdsmarkedet i snævrere forstand, men også på markedet for varer og tjenesteydelser, fx ved at udpege en bestemt leverandør vedrørende pension eller rådgivning mv. i forbindelse med rekruttering, udvikling, fastholdelse eller afvikling af medarbejdere. Art. 101 TEUF (tidligere art. 81 EF) forbyder aftaler mellem virksomheder, der kan påvirke handelen mellem EU-landene, og som har til formål eller til følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen inden for det indre marked. Bestemmelsen indeholder forskellige undtagelser, men ingen vedrørende kollektive aftaler. Spørgsmål til EU-Domstolen om foreneligheden med EU's konkurrenceregler af pensionsbestemmelser i kollektive overenskomster, hvorved en bestemt pensionsvirksomhed udpeges til at levere ydelsen, har som nævnt været stillet i flere sager. Spørgsmålene var formuleret noget forskelligt fra de forelæggende domstoles side, men blev omformuleret, således at EU-Domstolen svarede på (næsten) det samme i de forskellige domme, og de afgørende præmisser er ordret enslydende. Generaladvokat Jacobs afgav i Albany-, Brentjens- og Drijvende Bokken-sagerne en meget omfattende udtalelse, der i forlængelse af hans hjemlands tradition (den engelske) gav meget høj prioritet til konkurrenceretlige hensyn over for arbejdsretlige, og gik ind for, at konkurrencebegrænsende kollektive aftaler principielt skal bedømmes efter art. 101 TEUF (tidligere art. 81 EF), men at de under snævre betingelser kan accepteres. EU-Domstolen antog derimod, at kollektive aftaler indgået mellem repræsentative arbejdsmarkedsorganisationer med det formål at fremme EUF-Traktatens (dengang EF-Traktatens) socialog arbejdsmarkedspolitiske målsætninger og forbedre arbejds- og beskæftigelsesvilkårene, falder uden for art. 101 TEUF (tidligere art. 81 EF), dvs. en løsning, der i sin struktur svarer til den nordiske model for samspillet mellem kollektive overenskomster og konkurrenceret, se nedenfor om den danske konkurrencelov. EU-Domstolens besvarelse af de rejste spørgsmål støtter sig dels til en henvisning til art. 101 TEUF (tidligere art. 81 EF), dels til andre bestemmelser i EUF-Traktaten (tidligere EF-Traktaten), nemlig formålsbestemmelserne i art. 3 TEU (Domstolen henviste til art. 2 EF, der er ophævet, men i substansen afløst af art. 3 TEU) og art. 3-6 i TEUF (tidligere art. 3 EF, der er ophævet, men i substansen afløst af art. 3-6 i TEUF) og de generelle arbejdsretlige bestemmelser i art TEUF (tidligere art EF. I Albanysagen antog EU-Domstolen, at: 8 Sag C-67/96, Albany International BV mod Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, Saml I- 5751, præmis 59, forenede sager C-115/97, C-116/97 og C-117/97, Brentjens' Handelsonderneming BV mod Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen, Saml I-6025, præmis 56 og Sag C-219/97, BV Maatschappij Drijvende Bokken mod Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven, Saml I-6121, præmis 46.

3 59) Kollektive aftaler, der indgås mellem [repræsentative] arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, har ganske vist nødvendigvis visse konkurrencebegrænsende virkninger. De socialpolitiske målsætninger, der forfølges med sådanne aftaler, ville imidlertid blive bragt alvorligt i fare, hvis arbejdsmarkedets parter var underlagt traktatens artikel 85, stk. 1 [nu art. 101 TEUF], i forbindelse med deres fælles bestræbelser på at finde egnede foranstaltninger til at forbedre beskæftigelses- og arbejdsvilkårene. 60)Det følger således af en formålsbestemt og sammenhængende fortolkning af traktatens bestemmelser som helhed, at aftaler, der indgås i forbindelse med kollektive forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter med sådanne målsætninger for øje, som følge af deres karakter og formål må anses for ikke at falde ind under traktatens artikel 85, stk. 1 [nu art. 101 TEUF]. Herefter undersøgte EU-Domstolen, om karakteren af og formålet med den kollektive aftale kunne begrunde, at den faldt uden for anvendelsesområdet for art. 101 TEUF. Den konstaterede, at i lighed med europæiske aftaler, som udspringer af dialogen på arbejdsmarkedet var den i hovedsagen omhandlede aftale indgået i form af en kollektiv overenskomst, og den var resultatet af kollektive forhandlinger mellem repræsentative arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. Hvad angik formålet med den kollektive aftale bemærkede Domstolen, at den inden for en bestemt branche oprettede en tillægspensionsordning, der blev administreret af en pensionsfond, hvortil tilslutning kunne gøres obligatorisk. En sådan ordning sigtede i sin helhed mod at sikre alle arbejdstagerne inden for branchen et vist pensionsniveau, og den bidrog således direkte til en forbedring af et af arbejdstagernes arbejdsvilkår, nemlig deres løn. Herefter konkluderede EU-Domstolen: at den i hovedsagen omhandlede aftale som følge af dens karakter og formål ikke falder ind under traktatens artikel 85, stk. 1. [nu art. 101 TEUF]. Konkurrencelovens 3 bestemmer, at loven ikke omfatter løn- og arbejdsforhold. Rækkevidden af denne undtagelse i forhold til bestemmelser i kollektive aftaler, der påvirker tredjeparts stilling, er imidlertid omtvistet. I U 1965,634 H om en kollektiv aftale, der foreskrev, at uniformer til stat og kommune ikke måtte leveres som konfektion, men skulle ske som en særlig - lavere end almindeligt herreskræderi - aflønnet form for skrædderi fandt Højesteret, at bestemmelsen gik udover undtagelsen for løn- og arbejdsforhold 9 og at parterne i den kollektive overenskomst havde varetaget sådanne erhvervsinteresser, at konkurrenceloven fandt anvendelse. Arbejdsretten afgjorde den 17. november 2000 en sag, 10 hvor en vognmand havde undladt at indbetale pensionsbidrag til HTS-Pension vedrørende nogle chauffører i henhold til en kollektiv overenskomst mellem Chaufførernes Fagforening, København, og Storkøbenhavns Taxivognmænds Arbejdsgiversammenslutning. Vognmanden påstod frifindelse, bl.a. med den begrundelse, at den kollektive aftales bestemmelser om pension stred mod de fællesskabsretlige konkurrenceregler og konkurrencelovens 3. 9 I den daværende monopollovs 2, stk. 2, der svarer til konkurrencelovens A

4 Arbejdsgiverparten havde krævet spørgsmål om fortolkningen af EU-retten stillet til EU-domstolen. Sagen blev udsat på EU-domstolens præjudicielle afgørelse i Albany, Brentjens og Drijvende Bokken-sagerne, 11 men Arbejdsretten afviste derefter at stille yderligere spørgsmål. Arbejdsgiveren gjorde gældende, at der ikke ved EU-domstolens domme automatisk var taget stilling til Lanewala-sagen, der adskilte sig fra de hollandske sager derved, at den hollandske ordning - i modsætning til HTS Pensionsordningen - havde myndighedernes blå stempel. Som nævnt afgjorde EU-domstolen i van der Woude-sagen den 21. september 2000 en sag om en kollektiv overenskomst, der ikke var almengyldig. Denne dom henviste Arbejdsretten ikke til, men den nåede til samme resultat, idet den om de konkurrenceretlige spørgsmål udtalte: Hvad endelig angår pensionsordningens forhold til de fællesskabsretlige regler om forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler bemærkes, at den konkrete pensionsordning ikke findes på relevant måde at adskille sig fra den hollandske ordning, om hvilken EF-domstolen i sin afgørelse af 21. september 1999 fastslog, at der ikke var tale om modstrid med traktatens artikel 85 (efter Amsterdam traktatens omnummerering, artikel 81 [nu art. 101 TEUF].) Heller ikke Lanewalas indsigelse om overenskomstens modstrid med de fællesskabsretlige konkurrenceregler kan herefter tages til følge. Arbejdsretten har således accepteret EU-domstolens praksis som afgørende i forhold til danske kollektive overenskomster, der ikke er almengyldige. Arbejdsretten henviste ikke til konkurrencelovens 3. Vognmanden gjorde bl.a. gældende, at hans chauffører ikke ønskede at være medlem af pensionsordningen. Han udbetalte arbejdstagerbidraget til de enkelte chauffører i stedet for at indbetale det til HTS-Pension. Arbejdsgiverbidraget tilegnede han sig selv. Ved Arbejdsrettens dom blev han dømt til at indbetale pensionsbidrag i henhold til overenskomsten, herunder chaufførernes egen andel. Arbejdsretten afviste hermed at tillægge det betydning, hvad de individuelle arbejdstagere måtte have ønsket. Dette er på linje med EU-domstolens afgørelse i van der Woude-sagen. Laval og Viking I Laval-sagen 12 havde en lettisk virksomhed (Laval) i et EU-udbud vundet en kontrakt på byggearbejde på en skole i Vaxholm kommune (Sverige). Laval udstationerede lettiske arbejdstagere til Sverige til at udføre arbejdet. Problemet i sagen var, i hvilken udstrækning den lettiske arbejdsgiver ved kollektive kampskridt (blokade og sympatikonflikt) kunne tvinges til at følge en svensk kollektiv overenskomst vedrørende løn og arbejdsvilkår, eller om det var tilstrækkeligt, at han overholdt lettisk ret, herunder en kollektiv overenskomst, han havde indgået med et lettisk fagforbund. Problemet i Viking-sagen 13 var, om det finske sømandsforbund ved at true med kollektive kampskridt og det internationale transportarbejderforbund ved at føre en kampagne vedrørende bekvemmelighedsflag, 11 Præmis i Brentjens-sagen citeres i sagsfremstillingen i Arbejdsrettens dom. 12 Sag C-341/05, Laval, Saml I På portalen Forum for forskning om arbetsrätt, er en række dokumenter i Laval-sagen tilgængelige. Se om Laval og Viking-dommene Nielsen, Ruth: EU-Domstolens afgørelser om konfliktret i Viking- og Laval-sagerne, Arbejdsretligt Tidsskrift online 2008 og Kristiansen, Jens: Laval, Viking og den danske model, Juristen nr Sag C-438/05, Viking, Saml I

5 havde lov til at gøre det mindre attraktivt for Viking, der er en finsk arbejdsgiver, at etablere sig i Estland og udflage en færge, der hidtil havde sejlet under finsk flag, til Estland. I Viking Line-sagen blev EU-Domstolen spurgt, om en kollektiv aktion, som et fagforbund indleder mod en privat virksomhed for at tvinge denne til at tilslutte sig en kollektiv overenskomst, hvorved det bliver uinteressant for virksomheden at udflage et skib til en anden medlemsstat, falder uden for anvendelsesområdet for art. 49 TEUF om etableringsfrihed (dengang art. 43 EF) som følge af EU s socialpolitik, herunder art TEUF (tidligere art. 136 EF EF), og i analogi med EU-Domstolens argumentation i Albany-sagen. Art. 49 TEUF (dengang art. 43 EF) blev anset for anvendelig og analogi fra Albany-sagen blev afvist i Viking-sagen. Spørgsmål om EU har kompetence til at regulere kollektive kampskridt var også relevant i Laval-sagen, selv om det ikke eksplicit blev stillet i den sag. I Laval-sagen afgav den danske regering indlæg og gjorde gældende, at EU hverken direkte eller indirekte har kompetence til at regulere fagforeningers ret til at konflikte for at opnå kollektiv overenskomst. Synspunktet blev afvist. EU-Domstolen antog, at art. 56 TEUF om fri bevægelighed for tjenesteydelser (dengang art. 49 EF) og udstationeringsdirektivet 14 finder anvendelse på kollektive kampskridt. Den overvejende opfattelse i teori og praksis er, at traktatbestemmelser, hvis de er klare og præcise, har direkte virkning i hvert fald i den vertikale relation og til en vis grad også i den horisontale relation. I Lavalog Viking-sagerne fastslog EU-Domstolen, at art. 49 TEUF om etableringsfrihed (dengang art. 43 EF) og art. 56 TEUF om fri bevægelighed for tjenesteydelser (dengang art. 49 EF) har direkte, horisontal virkning som forpligtende for lønmodtagerorganisationer. Hermed videreførte den sin tidligere praksis vedrørende sportsorganisationer 15 og overførte den på arbejdsmarkedsorganisationer. EU-reguleringen af udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser har delvis modstridende formål. På den ene side skal den fremme fri bevægelighed for tjenesteydelser over grænserne, på den anden side skal den sikre, at arbejdstagernes rettigheder respekteres. Denne dobbelthed i EU-reguleringen har fået ny aktualitet efter østudvidelsen af EU pr , hvilket EU- Domstolens afgørelser i Viking-, Laval-sagerne kan ses som eksempler på. 16 I både Viking- og Laval-sagerne fastslog EU-Domstolen, at fagforeningernes konfliktret er en grundlæggende rettighed i EU, men det indebærer ikke, at spørgsmål vedrørende konfliktret er et rent nationalt anliggende, eller at retten til at iværksætte kollektive kampskridt altid går forud for retten til fri bevægelighed. Om det er tilfældet, beror på den i forhold til EU-regler om fri bevægelighed sædvanlige retfærdiggørelsestest for restriktioner på den fri bevægelighed, dvs. en afvejning af, om der forfølges et legitimt formål (tvingende almene hensyn) og om de benyttede midler (in casu de fremsatte overenskomstkrav og de kollektive kampskridt, der blev brugt for at opnå overenskomst på de krævede vilkår) er egnede og nødvendige for at nå det legitime mål, dvs. en vurdering af, om der er proportionalitet mellem mål og midler /71/EF. 15 Se fx sag 36/74, Walrave, Saml s Se for en artikel, der argumenterer for, at virksomheder har ret til at udnytte den konkurrencefordel, det kan give, at have adgang til lavtlønnet arbejdskraft, Reich, Norbert: Free Movement v. Social Rights in an Enlarged Union - the Laval and Viking Cases before the ECJ, German Law Journal 2008 p 125, Problemet er også relevant i forhold til debatten om servicedirektivet (2006/123/EF), se herom Alsos, Kristin Stein Evju og Anne Mette Ødegård: Tjenestedirektivet og regjeringens handlingsplan mot sosial dumping, Fafo-notat 2008:05.

6 I Viking-sagen holdt EU-Domstolen sig til de generelle principper i sagen, som den fortolkede på linje med sin hidtidige praksis om fri bevægelighed. Laval-dommen er mere kontroversiel. For det første tillagde EU- Domstolen gennemsigtighedsprincippet stor betydning ved afvejningen af, om de kollektive kampskridt kunne retfærdiggøres. Den foretog selv den konkrete afvejning og anså de fremsatte overenskomstkrav og de til deres gennemførelse benyttede kollektive kampskridt for uigennemskuelige og uforenelige med art. 56 TEUF om fri bevægelighed for tjenesteydelser (dengang art. 49 EF) og udstationeringsdirektivet. I Monti-rapporten fra maj identificeres en række problemer vedrørende det indre marked, bl.a. diskuteres de brudlinjer mellem den økonomiske og sociale dimension i EU, der kom til udtryk i Laval-sagen og Viking-sagen, som begge har vakt megen kritik, navnlig fra de faglige organisationers side. Monti udtalte, at der med Lissabon-Traktatens ikrafttræden foreligger en ny retlig kontekst, jf. følgende (min kursivering): 18 The ECJ rulings pre-date the entry into force of the Lisbon Treaty, which explicitly sets out the social market economy as an objective for the Union and makes the European Charter of Fundamental Rights legally binding at Treaty level. These elements should shape a new legal context, in which the issues and the concerns raised by the trade unions should hopefully find an adequate response. If this is not the case, however, the scope for further policy action should be explored. Den tyske pensionssag En traktatbrudssag 19 mod Tyskland angik offentlige kontrakter med nogle forsikringsselskaber vedrørende arbejdsmarkedspensioner for nogle kommunalt ansatte. Kontrakter mellem de kommunale arbejdsgivere og de pågældende forsikringsselskaber var uden udbud indgået direkte med de selskaber, der var udpeget i en kollektiv overenskomst, som de kommunale arbejdsgivere havde indgået med en modstående arbejdstagerorganisation. EU-Domstolen anså forholdet for at stride mod udbudsdirektivet. 20 Den anerkendte retten til at indgå kollektiv overenskomst som en grundlæggende ret, 21 og fastslog, at bevarelsen af de solidaritetselementer, der indgår i fastlæggelsen af lønvilkår ved kollektiv overenskomst, ikke i sig selv er uforenelig med anvendelsen af en udbudsprocedure. Tyskland, Danmark og Sverige gjorde gældende, at de offentlige kontrakter med pensionsselskaber i pensionssagen på grund af deres art og formål falder uden for anvendelsesområdet for udbudsdirektivet. De foreslog, at det ræsonnement vedrørende konkurrenceret, som EU-Domstolen anvendte i Albany-sagen og van der Woude-sagen skulle overføres til den fri bevægeligheds-sammenhæng, der forelå i den tyske pensionssag. De byggede deres argumentation på den omstændighed, at de pågældende aftaleindgåelser gennemførte en kollektiv overenskomst, som var forhandlet mellem arbejdsmarkedets parter. 17 A New Strategy for the Single Market at the Service of Europe s Economy and Society. Report to the President of the European Commission José Manuel Barroso by Mario Monti, 9 May A New Strategy for the Single Market at the Service of Europe s Economy and Society. Report to the President of the European Commission José Manuel Barroso by Mario Monti, 9 May 2010 s Sag C-271/08, Kommissionen mod Tyskland (arbejdsmarkedspension i det offentlige), dom af /18/EF. 21 Se art. 28 i EU s Charter om grundlæggende Rettigheder.

7 Hertil sagde EU-Domstolen for det første, at retten til kollektive forhandlinger er anerkendt såvel i forskellige internationale instrumenter, som medlemsstaterne har indgået og tiltrådt, såsom art. 6 i den europæiske socialpagt, som i de instrumenter, der er udarbejdet af medlemsstaterne på EU-plan, såsom punkt 12 i fællesskabspagten om arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmæssige og sociale rettigheder, vedtaget på Det Europæiske Råds møde i Strasbourg den 9. december 1989, og art. 28 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, der ifølge artikel 6 TEU har samme retlige værdi som traktaterne. Domstolen fremdrog, at det fremgår af art. 28 i chartret, sammenholdt med art. 52, stk. 6, heri, at beskyttelsen af den grundlæggende ret til kollektive forhandlinger skal tage hensyn til bl.a. national ret og praksis. Det fremgår i øvrigt af art. 152 TEUF, at Unionen anerkender og fremmer arbejdsmarkedsparternes rolle på EU-plan under hensyntagen til de nationale systemers forskelligartede karakter. For det andet bemærkede EU-Domstolen, at den kollektive overenskomst opfylder et socialt formål. Overenskomsten tilsigter således at forbedre niveauet for de berørte arbejdstageres pensioner ved at fremme udviklingen af pensionsopsparinger. Den grundlæggende karakter af retten til kollektive forhandlinger og det sociale formål kunne imidlertid ikke efter EU-Domstolens opfattelse i sig selv medføre en automatisk fritagelse for de kommunale arbejdsgivere, der gør brug af etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser på udbudsområdet, fra at overholde kravene i udbudsdirektivet. EU- Domstolen henviste herved til Viking-sagen og Laval-sagen og fastslog, at udøvelsen af den grundlæggende ret til kollektive forhandlinger skal være i overensstemmelse med kravene ifølge de friheder, der er beskyttet af EUF-traktaten, og som udbudsdirektivet tilsigter at gennemføre, ligesom den skal være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. EU-Domstolen henviste til, at det ganske vist er korrekt, at Domstolen bl.a. i Albany- og van der Woudedommene har fastslået, at på trods af de konkurrencebegrænsende virkninger af en kollektiv overenskomst mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, der i en bestemt sektor indfører en tillægspensionsordning administreret af en pensionsfond, som det er obligatorisk at være medlem af, henhører en sådan overenskomst ikke under artikel 101, stk. 1, TEUF. Et sådant ræsonnement foregriber imidlertid ikke spørgsmålet i den tyske pensionssag om, hvorvidt de EU-retlige bestemmelser om anvendelsen af etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser på udbudsområdet er overholdt i forbindelse med en kollektiv arbejdsmarkedsoverenskomst vedrørende offentligt ansatte, ved udpegelsen af de forsikringsinstitutioner, der skal have kontrakterne. EU-Domstolen fastslog, at det i denne forbindelse ikke kunne antages, at selve udøvelsen af aftalefriheden for arbejdsmarkedets parter og retten til kollektive forhandlinger nødvendigvis er i strid med de direktiver, som gennemfører den frie etableringsret og den fri udveksling af tjenesteydelser. Den konkluderede: 48 Den omstændighed, at en aftale eller en aktivitet falder uden for anvendelsesområdet for traktatens konkurrencebestemmelser, har i øvrigt ikke automatisk til virkning, at denne aftale eller aktivitet dermed ikke skal overholde kravene ifølge disse direktivers bestemmelser, idet disse bestemmelser hver især har forskellige anvendelsesbetingelser (jf. i denne retning Viking Line-dommen, præmis 53 og den deri nævnte retspraksis). 49 Endelig bemærkes, at til forskel fra det formål, som arbejdsmarkedets parter er blevet enige om, nemlig at forbedre niveauet for de kommunalt ansatte arbejdstagere, berører udpegelsen af institutioner og selskaber i en kollektiv overenskomst som den i sagen omhandlede ikke kernen i retten til kollektive forhandlinger.

8 50 I lyset af ovenstående bemærkninger fører den omstændighed, at de omstridte aftaleindgåelser foretages med anvendelse af en kollektiv overenskomst, ikke i sig selv til at undtage det foreliggende tilfælde fra anvendelsesområdet for direktiv 92/50 og 2004/18. Konklusion Efter EU-Domstolens praksis i Albany-sagerne anses kollektive overenskomster, der varetager centrale kollektiv arbejdsretlige formål som fastsættelse af løn, herunder pension, for arbejdstagerne for at falde uden for de EU-retlige konkurrenceregler. Der har i Laval og Viking-sagerne om, hvorvidt kollektive kampskridt til støtte for indgåelse af kollektive overenskomster er restriktioner i strid med fri bevægelighedsreglerne og i den tyske sag om udbud af arbejdsmarkedspension i en kommune af visse medlemsstater, bl.a. Danmark været argumenteret for at der kan sluttes analogt fra de konkurrenceretlige regler til fri bevægelighed, således at centrale kollektiv arbejdsretlige spørgsmål om overenskomstparternes aftalefrihed og kollektive kampskridt falder uden for EU-retten og skal afgøres efter national ret. EU-Domstolen har afvist dette synspunkt og antaget at der skal ske en afvejning af hensynene til de kollektiv arbejdsretlige grundrettigheder over for hensynet til fri bevægelighed. Domstolen så således i den tyske pensionssag en klar forskel på retsstillingen i forhold til samspillet mellem kollektive overenskomster og de konkurrenceretlige regler på den ene side og forholdet mellem kollektive overenskomster og fri bevægelighed på den anden side.

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg om EF-domstolens afgørelse i Laval-sagen og Viking Line-sagen

Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg om EF-domstolens afgørelse i Laval-sagen og Viking Line-sagen Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 9 Offentligt N O T A T Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg om EF-domstolens afgørelse i Laval-sagen og Viking

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Udenrigsministeriet København, den 30. januar 2006

Udenrigsministeriet København, den 30. januar 2006 Udenrigsministeriet København, den 30. januar 2006 Juridisk Tjeneste JTEU, journal nr. 400.A.5-3-4-279 Til De Europæiske Fællesskabers Domstol Justitskontoret INDLÆG FRA DEN DANSKE REGERING I DOMSTOLENS

Læs mere

Europa og den nordiske aftalemodel

Europa og den nordiske aftalemodel Europa og den nordiske aftalemodel Nordisk Faglig Kongres maj 2015 Ved professor, dr. jur. Jens Kristiansen Jens Kristiansen Europa og den nordiske aftalemodel En NFS-initieret rapport med økonomisk støtte

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

DOMSTOLENS DOM. 11. december 2007 (*)

DOMSTOLENS DOM. 11. december 2007 (*) DOMSTOLENS DOM 11. december 2007 (*)»Søtransport etableringsret grundlæggende rettigheder formålene med Fællesskabets socialpolitik kollektive kampskridt, som en fagforening eller et fagforbund indleder

Læs mere

DOMSTOLENS DOM. 11. december 2007 *

DOMSTOLENS DOM. 11. december 2007 * Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt DOMSTOLENS DOM 11. december 2007 *»Søtransport etableringsret grundlæggende rettigheder formålene med Fællesskabets socialpolitik

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Monti II er vingeskudt men problemet består

Monti II er vingeskudt men problemet består Finn Sørensen: Oplæg 18. juni 2012 på konference hos Alternativer til dagens EØS-aftale : Monti II er vingeskudt men problemet består En stor tak til arrangørerne for invitationen til at komme med et oplæg

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet.

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet. H Ø R I N G SKAT Att.: Karin S. R. Rasmussen, Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Karin.SR.Rasmussen@skat.dk og juraskat@skat.dk Høringssvar vedrørende Genoptagelse Forvaltning af investeringsforeninger

Læs mere

Arbetsrättsliga konflikter hos internationella entreprenörer. Är nuvarande reglering ändamålsenlig? Föredrag av advokat Mette Klingsten (Danmark)

Arbetsrättsliga konflikter hos internationella entreprenörer. Är nuvarande reglering ändamålsenlig? Föredrag av advokat Mette Klingsten (Danmark) Arbetsrättsliga konflikter hos internationella entreprenörer. Är nuvarande reglering ändamålsenlig? Föredrag av advokat Mette Klingsten (Danmark) Torsdagen den 18. augusti 2005 kl. 15:30 Föredrag Grænseoverskridende

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 23. maj 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2013.0681 Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan Lovafdelingen Dato: 17. september 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2013-6140-0442 Dok.: 1247301 Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan 1. Indledning EU-Domstolen

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret Asiatisk Plads 2 1448 København K Tlf.: 33 92 19 32 Fax: 33 92 03 03

Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret Asiatisk Plads 2 1448 København K Tlf.: 33 92 19 32 Fax: 33 92 03 03 Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 256 Offentligt Udenrigsministeriet Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret Asiatisk Plads 2 1448 København K Tlf.: 33 92 19 32 Fax: 33 92 03 03 JTEU j.nr. 400.A.5-3-0

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

I den af Erhvervsankenævnet fra Finanstilsynet indhentede redegørelse og indstilling af 29. januar 1998 har

I den af Erhvervsankenævnet fra Finanstilsynet indhentede redegørelse og indstilling af 29. januar 1998 har Kendelse af 31. august 1998. 97-220.383. Forsikringsselskab måtte ikke benytte ordet "banken" i sit navn. Bank- og sparekasselovens 2. (Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen, Christen Sørensen, Kjelde

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *»Unionsborgerskab arbejdskraftens frie bevægelighed princippet om ligebehandling artikel 45, stk. 2, TEUF forordning nr. 1612/68/EØF artikel 7, stk. 2

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 183/2011 (1. afdeling) FTF som mandatar for Lederforeningen i TDC som mandatar for A (advokat Per Frydenreim Møller) mod DI som mandatar for TDC A/S

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * INGENIØRFORENINGEN I DANMARK DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * I sag C-499/08, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Vestre Landsret

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E. Sympatikonflikter til støtte for en hovedkonflikt rettet mod Nørrebro Bryghus.

P R E S S E M E D D E L E L S E. Sympatikonflikter til støtte for en hovedkonflikt rettet mod Nørrebro Bryghus. Den 12. december 2007 P R E S S E M E D D E L E L S E Sympatikonflikter til støtte for en hovedkonflikt rettet mod Nørrebro Bryghus. Arbejdsretten har i dag afsagt dom i en sag om lovligheden af en række

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Sambeskatning og udnyttelse af underskud på tværs af grænser Kommissionen

Sambeskatning og udnyttelse af underskud på tværs af grænser Kommissionen Sambeskatning og udnyttelse af underskud på tværs af grænser Kommissionen mod Storbritannien C-172/13 Af Michael Tell, ph.d., adjunkt ved Juridisk Institut, CBS, og technical advisor hos CORIT Advisory

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19... Side 1 af 8 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl.

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. Lovafdelingen Dato: 26. maj 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: SED/NRR Sagsnr.: 2012-6140-0360 Dok.: 1103604 Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. 1. Indledning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lovforslag om administrative lettelser på funktionærområdet... 1 Nye skattesatser og -grænser... 2 Lovforslag om arbejdsgivers brug af jobklausuler...

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 9. juli 2009*

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 9. juli 2009* DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 9. juli 2009*»Appel foranstaltninger til skattelettelse for sømænd om bord på fartøjer, der er registreret i det danske internationale skibsregister beslutning fra Kommissionen

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold Beskæftigelsesministeriet Udkast Februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold (Beskyttelse af den negative foreningsfrihed) 1 I lov om beskyttelse

Læs mere

Kollektive overenskomster i et konkurrenceretligt perspektiv

Kollektive overenskomster i et konkurrenceretligt perspektiv Kollektive overenskomster i et konkurrenceretligt perspektiv - når to hensyn kolliderer Forfatter: Tina Rasmussen Vejleder: Ole Hasselbalch Handelshøjskolen i Århus Forår 2006 FORORD It was not by gold

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Nyheder på udbudsområdet

Nyheder på udbudsområdet Nyheder på udbudsområdet 14. september 2009 Advokat René Offersen, LETT Effektiviteten Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. august 2009, Mölnlycke Health Care ApS ctr. Region Hovedstaden: En retstilstand,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes

Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0236 Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed 18. november 2013 J.nr. 2013-3509

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

CBS Law Studies. EU Udvidelsen og det Danske Arbejdsmarked. Lynn Roseberry. Copenhagen Business School Law Department www.cbs.

CBS Law Studies. EU Udvidelsen og det Danske Arbejdsmarked. Lynn Roseberry. Copenhagen Business School Law Department www.cbs. CBS Law Studies WP 2006-03 EU Udvidelsen og det Danske Arbejdsmarked by Lynn Roseberry Copenhagen Business School Law Department www.cbs.dk/law ISBN 87-91759-04-8 EAN 9788791759048 Abstract On May 1 2004,

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret.

VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 22. december 2008 (*)»Traktatbrud

Læs mere

Den danske aftalemodel og forholdet til EU

Den danske aftalemodel og forholdet til EU NFT 3/2000 Den danske aftalemodel og forholdet til EU af Professor, dr. jur. Jens Kristiansen, Københavns Universitet 1 FOTO!! Jens Kristiansen Den danske aftalemodel hviler på en langvarig tradition for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere