Samspillet mellem konkurrenceretten og arbejdsretten. Indledning. Af Ruth Nielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samspillet mellem konkurrenceretten og arbejdsretten. Indledning. Af Ruth Nielsen"

Transkript

1 Samspillet mellem konkurrenceretten og arbejdsretten Af Ruth Nielsen Indledning Denne artikel handler om skæringsfeltet mellem kollektive overenskomster og EU s økonomiske ret (konkurrenceret, fri bevægelighed mv.) med særlig fokus på konkurrencereglernes betydning for de grundlæggende regler i den kollektive arbejdsret om kollektive overenskomster og kollektive kampskridt. 1 I sådanne tilfælde opstår spørgsmålet, om den kollektive aftale skal bedømmes efter de konkurrenceretlige regler på nationalt og/eller EU-plan, eller om kollektive aftaler er undtaget fra konkurrencereglerne, og i givet fald på hvilke betingelser. I de senere år er der i stigende grad opstået sager i dette krydsfelt. På EUniveau er det især Albany, Brentjens og Drijvende Bokken-sagerne, 2 Laval- og Viking-sagerne 3 og den tyske pensionssag om udbud af arbejdsmarkedspension i en kommune, der er relevante. 4 Det har også været foelagt EU-domstolen i van der Woude- og Pavlov-sagerne, 5 ligesom disse spørgsmål i forhold til EØSaftalen har været forelagt EFTA-domstolen i en norsk sag. 6 Den danske domstol Arbejdsretten afgjorde den 17. november 2000 en tilsvarende sag. 7 1 Se generelt om problemstillingen Norberg, Per: Arbetsrätt och konkurrensrätt. En normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden, Lund 2002 og Niklas Bruun and Jari Hellsten (eds): Collective Agreements and Competition Law in the EU, Copenhagen Sag C-67/96, Albany International BV mod Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, Saml I-5751, forenede sager C-115/97, C-116/97 og C-117/97, Brentjens' Handelsonderneming BV mod Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen, Saml I-6025, og Sag C-219/97, BV Maatschappij Drijvende Bokken mod Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven, Saml I Sag C-341/05, Laval, Saml I og sag C-438/05, Viking, Saml I Sag C-271/08, Kommissionen mod Tyskland, dom af , endnu ikke trykt i Samlingen. 5 Sag C-222/98, Hendrik van der Woude mod Stichting Beatrixoord, Saml I-7111 og forenede sager C-180/98 - C-184/98, Pavel Pavlov mfl. mod Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, Saml I Sag E-8/00 Landsorganisasjonen i Norge mod Kommunenes Sentralforbund. Se også Evju, Stein: Collective Agreements and Competition Law. The Albany Puzzle, and van der Woude, International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, Volume 17, Issue 2, Summer A , Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark for Chaufførernes Fagforening mod Taxavognmand Munir Ali Lanewala, biintervenient: Dansk Arbejdsgiverforening (til støtte for LO). Dommen er afsagt af retsformanden alene i henhold til arbejdsretslovens 8, stk. 2.

2 Albany med flere Formålet med at danne organisationer på arbejdsmarkedet er at begrænse konkurrencen mellem lønmodtagere indbyrdes og arbejdsgivere indbyrdes om løn- og arbejdsforhold. Kollektive aftaler har, som det siges i Albany, Brentjens og Drijvende Bokken-sagerne 8 nødvendigvis visse konkurrencebegrænsende virkninger. De kan påvirke konkurrencen, ikke kun på arbejdsmarkedet i snævrere forstand, men også på markedet for varer og tjenesteydelser, fx ved at udpege en bestemt leverandør vedrørende pension eller rådgivning mv. i forbindelse med rekruttering, udvikling, fastholdelse eller afvikling af medarbejdere. Art. 101 TEUF (tidligere art. 81 EF) forbyder aftaler mellem virksomheder, der kan påvirke handelen mellem EU-landene, og som har til formål eller til følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen inden for det indre marked. Bestemmelsen indeholder forskellige undtagelser, men ingen vedrørende kollektive aftaler. Spørgsmål til EU-Domstolen om foreneligheden med EU's konkurrenceregler af pensionsbestemmelser i kollektive overenskomster, hvorved en bestemt pensionsvirksomhed udpeges til at levere ydelsen, har som nævnt været stillet i flere sager. Spørgsmålene var formuleret noget forskelligt fra de forelæggende domstoles side, men blev omformuleret, således at EU-Domstolen svarede på (næsten) det samme i de forskellige domme, og de afgørende præmisser er ordret enslydende. Generaladvokat Jacobs afgav i Albany-, Brentjens- og Drijvende Bokken-sagerne en meget omfattende udtalelse, der i forlængelse af hans hjemlands tradition (den engelske) gav meget høj prioritet til konkurrenceretlige hensyn over for arbejdsretlige, og gik ind for, at konkurrencebegrænsende kollektive aftaler principielt skal bedømmes efter art. 101 TEUF (tidligere art. 81 EF), men at de under snævre betingelser kan accepteres. EU-Domstolen antog derimod, at kollektive aftaler indgået mellem repræsentative arbejdsmarkedsorganisationer med det formål at fremme EUF-Traktatens (dengang EF-Traktatens) socialog arbejdsmarkedspolitiske målsætninger og forbedre arbejds- og beskæftigelsesvilkårene, falder uden for art. 101 TEUF (tidligere art. 81 EF), dvs. en løsning, der i sin struktur svarer til den nordiske model for samspillet mellem kollektive overenskomster og konkurrenceret, se nedenfor om den danske konkurrencelov. EU-Domstolens besvarelse af de rejste spørgsmål støtter sig dels til en henvisning til art. 101 TEUF (tidligere art. 81 EF), dels til andre bestemmelser i EUF-Traktaten (tidligere EF-Traktaten), nemlig formålsbestemmelserne i art. 3 TEU (Domstolen henviste til art. 2 EF, der er ophævet, men i substansen afløst af art. 3 TEU) og art. 3-6 i TEUF (tidligere art. 3 EF, der er ophævet, men i substansen afløst af art. 3-6 i TEUF) og de generelle arbejdsretlige bestemmelser i art TEUF (tidligere art EF. I Albanysagen antog EU-Domstolen, at: 8 Sag C-67/96, Albany International BV mod Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, Saml I- 5751, præmis 59, forenede sager C-115/97, C-116/97 og C-117/97, Brentjens' Handelsonderneming BV mod Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen, Saml I-6025, præmis 56 og Sag C-219/97, BV Maatschappij Drijvende Bokken mod Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven, Saml I-6121, præmis 46.

3 59) Kollektive aftaler, der indgås mellem [repræsentative] arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, har ganske vist nødvendigvis visse konkurrencebegrænsende virkninger. De socialpolitiske målsætninger, der forfølges med sådanne aftaler, ville imidlertid blive bragt alvorligt i fare, hvis arbejdsmarkedets parter var underlagt traktatens artikel 85, stk. 1 [nu art. 101 TEUF], i forbindelse med deres fælles bestræbelser på at finde egnede foranstaltninger til at forbedre beskæftigelses- og arbejdsvilkårene. 60)Det følger således af en formålsbestemt og sammenhængende fortolkning af traktatens bestemmelser som helhed, at aftaler, der indgås i forbindelse med kollektive forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter med sådanne målsætninger for øje, som følge af deres karakter og formål må anses for ikke at falde ind under traktatens artikel 85, stk. 1 [nu art. 101 TEUF]. Herefter undersøgte EU-Domstolen, om karakteren af og formålet med den kollektive aftale kunne begrunde, at den faldt uden for anvendelsesområdet for art. 101 TEUF. Den konstaterede, at i lighed med europæiske aftaler, som udspringer af dialogen på arbejdsmarkedet var den i hovedsagen omhandlede aftale indgået i form af en kollektiv overenskomst, og den var resultatet af kollektive forhandlinger mellem repræsentative arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. Hvad angik formålet med den kollektive aftale bemærkede Domstolen, at den inden for en bestemt branche oprettede en tillægspensionsordning, der blev administreret af en pensionsfond, hvortil tilslutning kunne gøres obligatorisk. En sådan ordning sigtede i sin helhed mod at sikre alle arbejdstagerne inden for branchen et vist pensionsniveau, og den bidrog således direkte til en forbedring af et af arbejdstagernes arbejdsvilkår, nemlig deres løn. Herefter konkluderede EU-Domstolen: at den i hovedsagen omhandlede aftale som følge af dens karakter og formål ikke falder ind under traktatens artikel 85, stk. 1. [nu art. 101 TEUF]. Konkurrencelovens 3 bestemmer, at loven ikke omfatter løn- og arbejdsforhold. Rækkevidden af denne undtagelse i forhold til bestemmelser i kollektive aftaler, der påvirker tredjeparts stilling, er imidlertid omtvistet. I U 1965,634 H om en kollektiv aftale, der foreskrev, at uniformer til stat og kommune ikke måtte leveres som konfektion, men skulle ske som en særlig - lavere end almindeligt herreskræderi - aflønnet form for skrædderi fandt Højesteret, at bestemmelsen gik udover undtagelsen for løn- og arbejdsforhold 9 og at parterne i den kollektive overenskomst havde varetaget sådanne erhvervsinteresser, at konkurrenceloven fandt anvendelse. Arbejdsretten afgjorde den 17. november 2000 en sag, 10 hvor en vognmand havde undladt at indbetale pensionsbidrag til HTS-Pension vedrørende nogle chauffører i henhold til en kollektiv overenskomst mellem Chaufførernes Fagforening, København, og Storkøbenhavns Taxivognmænds Arbejdsgiversammenslutning. Vognmanden påstod frifindelse, bl.a. med den begrundelse, at den kollektive aftales bestemmelser om pension stred mod de fællesskabsretlige konkurrenceregler og konkurrencelovens 3. 9 I den daværende monopollovs 2, stk. 2, der svarer til konkurrencelovens A

4 Arbejdsgiverparten havde krævet spørgsmål om fortolkningen af EU-retten stillet til EU-domstolen. Sagen blev udsat på EU-domstolens præjudicielle afgørelse i Albany, Brentjens og Drijvende Bokken-sagerne, 11 men Arbejdsretten afviste derefter at stille yderligere spørgsmål. Arbejdsgiveren gjorde gældende, at der ikke ved EU-domstolens domme automatisk var taget stilling til Lanewala-sagen, der adskilte sig fra de hollandske sager derved, at den hollandske ordning - i modsætning til HTS Pensionsordningen - havde myndighedernes blå stempel. Som nævnt afgjorde EU-domstolen i van der Woude-sagen den 21. september 2000 en sag om en kollektiv overenskomst, der ikke var almengyldig. Denne dom henviste Arbejdsretten ikke til, men den nåede til samme resultat, idet den om de konkurrenceretlige spørgsmål udtalte: Hvad endelig angår pensionsordningens forhold til de fællesskabsretlige regler om forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler bemærkes, at den konkrete pensionsordning ikke findes på relevant måde at adskille sig fra den hollandske ordning, om hvilken EF-domstolen i sin afgørelse af 21. september 1999 fastslog, at der ikke var tale om modstrid med traktatens artikel 85 (efter Amsterdam traktatens omnummerering, artikel 81 [nu art. 101 TEUF].) Heller ikke Lanewalas indsigelse om overenskomstens modstrid med de fællesskabsretlige konkurrenceregler kan herefter tages til følge. Arbejdsretten har således accepteret EU-domstolens praksis som afgørende i forhold til danske kollektive overenskomster, der ikke er almengyldige. Arbejdsretten henviste ikke til konkurrencelovens 3. Vognmanden gjorde bl.a. gældende, at hans chauffører ikke ønskede at være medlem af pensionsordningen. Han udbetalte arbejdstagerbidraget til de enkelte chauffører i stedet for at indbetale det til HTS-Pension. Arbejdsgiverbidraget tilegnede han sig selv. Ved Arbejdsrettens dom blev han dømt til at indbetale pensionsbidrag i henhold til overenskomsten, herunder chaufførernes egen andel. Arbejdsretten afviste hermed at tillægge det betydning, hvad de individuelle arbejdstagere måtte have ønsket. Dette er på linje med EU-domstolens afgørelse i van der Woude-sagen. Laval og Viking I Laval-sagen 12 havde en lettisk virksomhed (Laval) i et EU-udbud vundet en kontrakt på byggearbejde på en skole i Vaxholm kommune (Sverige). Laval udstationerede lettiske arbejdstagere til Sverige til at udføre arbejdet. Problemet i sagen var, i hvilken udstrækning den lettiske arbejdsgiver ved kollektive kampskridt (blokade og sympatikonflikt) kunne tvinges til at følge en svensk kollektiv overenskomst vedrørende løn og arbejdsvilkår, eller om det var tilstrækkeligt, at han overholdt lettisk ret, herunder en kollektiv overenskomst, han havde indgået med et lettisk fagforbund. Problemet i Viking-sagen 13 var, om det finske sømandsforbund ved at true med kollektive kampskridt og det internationale transportarbejderforbund ved at føre en kampagne vedrørende bekvemmelighedsflag, 11 Præmis i Brentjens-sagen citeres i sagsfremstillingen i Arbejdsrettens dom. 12 Sag C-341/05, Laval, Saml I På portalen Forum for forskning om arbetsrätt, er en række dokumenter i Laval-sagen tilgængelige. Se om Laval og Viking-dommene Nielsen, Ruth: EU-Domstolens afgørelser om konfliktret i Viking- og Laval-sagerne, Arbejdsretligt Tidsskrift online 2008 og Kristiansen, Jens: Laval, Viking og den danske model, Juristen nr Sag C-438/05, Viking, Saml I

5 havde lov til at gøre det mindre attraktivt for Viking, der er en finsk arbejdsgiver, at etablere sig i Estland og udflage en færge, der hidtil havde sejlet under finsk flag, til Estland. I Viking Line-sagen blev EU-Domstolen spurgt, om en kollektiv aktion, som et fagforbund indleder mod en privat virksomhed for at tvinge denne til at tilslutte sig en kollektiv overenskomst, hvorved det bliver uinteressant for virksomheden at udflage et skib til en anden medlemsstat, falder uden for anvendelsesområdet for art. 49 TEUF om etableringsfrihed (dengang art. 43 EF) som følge af EU s socialpolitik, herunder art TEUF (tidligere art. 136 EF EF), og i analogi med EU-Domstolens argumentation i Albany-sagen. Art. 49 TEUF (dengang art. 43 EF) blev anset for anvendelig og analogi fra Albany-sagen blev afvist i Viking-sagen. Spørgsmål om EU har kompetence til at regulere kollektive kampskridt var også relevant i Laval-sagen, selv om det ikke eksplicit blev stillet i den sag. I Laval-sagen afgav den danske regering indlæg og gjorde gældende, at EU hverken direkte eller indirekte har kompetence til at regulere fagforeningers ret til at konflikte for at opnå kollektiv overenskomst. Synspunktet blev afvist. EU-Domstolen antog, at art. 56 TEUF om fri bevægelighed for tjenesteydelser (dengang art. 49 EF) og udstationeringsdirektivet 14 finder anvendelse på kollektive kampskridt. Den overvejende opfattelse i teori og praksis er, at traktatbestemmelser, hvis de er klare og præcise, har direkte virkning i hvert fald i den vertikale relation og til en vis grad også i den horisontale relation. I Lavalog Viking-sagerne fastslog EU-Domstolen, at art. 49 TEUF om etableringsfrihed (dengang art. 43 EF) og art. 56 TEUF om fri bevægelighed for tjenesteydelser (dengang art. 49 EF) har direkte, horisontal virkning som forpligtende for lønmodtagerorganisationer. Hermed videreførte den sin tidligere praksis vedrørende sportsorganisationer 15 og overførte den på arbejdsmarkedsorganisationer. EU-reguleringen af udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser har delvis modstridende formål. På den ene side skal den fremme fri bevægelighed for tjenesteydelser over grænserne, på den anden side skal den sikre, at arbejdstagernes rettigheder respekteres. Denne dobbelthed i EU-reguleringen har fået ny aktualitet efter østudvidelsen af EU pr , hvilket EU- Domstolens afgørelser i Viking-, Laval-sagerne kan ses som eksempler på. 16 I både Viking- og Laval-sagerne fastslog EU-Domstolen, at fagforeningernes konfliktret er en grundlæggende rettighed i EU, men det indebærer ikke, at spørgsmål vedrørende konfliktret er et rent nationalt anliggende, eller at retten til at iværksætte kollektive kampskridt altid går forud for retten til fri bevægelighed. Om det er tilfældet, beror på den i forhold til EU-regler om fri bevægelighed sædvanlige retfærdiggørelsestest for restriktioner på den fri bevægelighed, dvs. en afvejning af, om der forfølges et legitimt formål (tvingende almene hensyn) og om de benyttede midler (in casu de fremsatte overenskomstkrav og de kollektive kampskridt, der blev brugt for at opnå overenskomst på de krævede vilkår) er egnede og nødvendige for at nå det legitime mål, dvs. en vurdering af, om der er proportionalitet mellem mål og midler /71/EF. 15 Se fx sag 36/74, Walrave, Saml s Se for en artikel, der argumenterer for, at virksomheder har ret til at udnytte den konkurrencefordel, det kan give, at have adgang til lavtlønnet arbejdskraft, Reich, Norbert: Free Movement v. Social Rights in an Enlarged Union - the Laval and Viking Cases before the ECJ, German Law Journal 2008 p 125, Problemet er også relevant i forhold til debatten om servicedirektivet (2006/123/EF), se herom Alsos, Kristin Stein Evju og Anne Mette Ødegård: Tjenestedirektivet og regjeringens handlingsplan mot sosial dumping, Fafo-notat 2008:05.

6 I Viking-sagen holdt EU-Domstolen sig til de generelle principper i sagen, som den fortolkede på linje med sin hidtidige praksis om fri bevægelighed. Laval-dommen er mere kontroversiel. For det første tillagde EU- Domstolen gennemsigtighedsprincippet stor betydning ved afvejningen af, om de kollektive kampskridt kunne retfærdiggøres. Den foretog selv den konkrete afvejning og anså de fremsatte overenskomstkrav og de til deres gennemførelse benyttede kollektive kampskridt for uigennemskuelige og uforenelige med art. 56 TEUF om fri bevægelighed for tjenesteydelser (dengang art. 49 EF) og udstationeringsdirektivet. I Monti-rapporten fra maj identificeres en række problemer vedrørende det indre marked, bl.a. diskuteres de brudlinjer mellem den økonomiske og sociale dimension i EU, der kom til udtryk i Laval-sagen og Viking-sagen, som begge har vakt megen kritik, navnlig fra de faglige organisationers side. Monti udtalte, at der med Lissabon-Traktatens ikrafttræden foreligger en ny retlig kontekst, jf. følgende (min kursivering): 18 The ECJ rulings pre-date the entry into force of the Lisbon Treaty, which explicitly sets out the social market economy as an objective for the Union and makes the European Charter of Fundamental Rights legally binding at Treaty level. These elements should shape a new legal context, in which the issues and the concerns raised by the trade unions should hopefully find an adequate response. If this is not the case, however, the scope for further policy action should be explored. Den tyske pensionssag En traktatbrudssag 19 mod Tyskland angik offentlige kontrakter med nogle forsikringsselskaber vedrørende arbejdsmarkedspensioner for nogle kommunalt ansatte. Kontrakter mellem de kommunale arbejdsgivere og de pågældende forsikringsselskaber var uden udbud indgået direkte med de selskaber, der var udpeget i en kollektiv overenskomst, som de kommunale arbejdsgivere havde indgået med en modstående arbejdstagerorganisation. EU-Domstolen anså forholdet for at stride mod udbudsdirektivet. 20 Den anerkendte retten til at indgå kollektiv overenskomst som en grundlæggende ret, 21 og fastslog, at bevarelsen af de solidaritetselementer, der indgår i fastlæggelsen af lønvilkår ved kollektiv overenskomst, ikke i sig selv er uforenelig med anvendelsen af en udbudsprocedure. Tyskland, Danmark og Sverige gjorde gældende, at de offentlige kontrakter med pensionsselskaber i pensionssagen på grund af deres art og formål falder uden for anvendelsesområdet for udbudsdirektivet. De foreslog, at det ræsonnement vedrørende konkurrenceret, som EU-Domstolen anvendte i Albany-sagen og van der Woude-sagen skulle overføres til den fri bevægeligheds-sammenhæng, der forelå i den tyske pensionssag. De byggede deres argumentation på den omstændighed, at de pågældende aftaleindgåelser gennemførte en kollektiv overenskomst, som var forhandlet mellem arbejdsmarkedets parter. 17 A New Strategy for the Single Market at the Service of Europe s Economy and Society. Report to the President of the European Commission José Manuel Barroso by Mario Monti, 9 May A New Strategy for the Single Market at the Service of Europe s Economy and Society. Report to the President of the European Commission José Manuel Barroso by Mario Monti, 9 May 2010 s Sag C-271/08, Kommissionen mod Tyskland (arbejdsmarkedspension i det offentlige), dom af /18/EF. 21 Se art. 28 i EU s Charter om grundlæggende Rettigheder.

7 Hertil sagde EU-Domstolen for det første, at retten til kollektive forhandlinger er anerkendt såvel i forskellige internationale instrumenter, som medlemsstaterne har indgået og tiltrådt, såsom art. 6 i den europæiske socialpagt, som i de instrumenter, der er udarbejdet af medlemsstaterne på EU-plan, såsom punkt 12 i fællesskabspagten om arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmæssige og sociale rettigheder, vedtaget på Det Europæiske Råds møde i Strasbourg den 9. december 1989, og art. 28 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, der ifølge artikel 6 TEU har samme retlige værdi som traktaterne. Domstolen fremdrog, at det fremgår af art. 28 i chartret, sammenholdt med art. 52, stk. 6, heri, at beskyttelsen af den grundlæggende ret til kollektive forhandlinger skal tage hensyn til bl.a. national ret og praksis. Det fremgår i øvrigt af art. 152 TEUF, at Unionen anerkender og fremmer arbejdsmarkedsparternes rolle på EU-plan under hensyntagen til de nationale systemers forskelligartede karakter. For det andet bemærkede EU-Domstolen, at den kollektive overenskomst opfylder et socialt formål. Overenskomsten tilsigter således at forbedre niveauet for de berørte arbejdstageres pensioner ved at fremme udviklingen af pensionsopsparinger. Den grundlæggende karakter af retten til kollektive forhandlinger og det sociale formål kunne imidlertid ikke efter EU-Domstolens opfattelse i sig selv medføre en automatisk fritagelse for de kommunale arbejdsgivere, der gør brug af etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser på udbudsområdet, fra at overholde kravene i udbudsdirektivet. EU- Domstolen henviste herved til Viking-sagen og Laval-sagen og fastslog, at udøvelsen af den grundlæggende ret til kollektive forhandlinger skal være i overensstemmelse med kravene ifølge de friheder, der er beskyttet af EUF-traktaten, og som udbudsdirektivet tilsigter at gennemføre, ligesom den skal være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. EU-Domstolen henviste til, at det ganske vist er korrekt, at Domstolen bl.a. i Albany- og van der Woudedommene har fastslået, at på trods af de konkurrencebegrænsende virkninger af en kollektiv overenskomst mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, der i en bestemt sektor indfører en tillægspensionsordning administreret af en pensionsfond, som det er obligatorisk at være medlem af, henhører en sådan overenskomst ikke under artikel 101, stk. 1, TEUF. Et sådant ræsonnement foregriber imidlertid ikke spørgsmålet i den tyske pensionssag om, hvorvidt de EU-retlige bestemmelser om anvendelsen af etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser på udbudsområdet er overholdt i forbindelse med en kollektiv arbejdsmarkedsoverenskomst vedrørende offentligt ansatte, ved udpegelsen af de forsikringsinstitutioner, der skal have kontrakterne. EU-Domstolen fastslog, at det i denne forbindelse ikke kunne antages, at selve udøvelsen af aftalefriheden for arbejdsmarkedets parter og retten til kollektive forhandlinger nødvendigvis er i strid med de direktiver, som gennemfører den frie etableringsret og den fri udveksling af tjenesteydelser. Den konkluderede: 48 Den omstændighed, at en aftale eller en aktivitet falder uden for anvendelsesområdet for traktatens konkurrencebestemmelser, har i øvrigt ikke automatisk til virkning, at denne aftale eller aktivitet dermed ikke skal overholde kravene ifølge disse direktivers bestemmelser, idet disse bestemmelser hver især har forskellige anvendelsesbetingelser (jf. i denne retning Viking Line-dommen, præmis 53 og den deri nævnte retspraksis). 49 Endelig bemærkes, at til forskel fra det formål, som arbejdsmarkedets parter er blevet enige om, nemlig at forbedre niveauet for de kommunalt ansatte arbejdstagere, berører udpegelsen af institutioner og selskaber i en kollektiv overenskomst som den i sagen omhandlede ikke kernen i retten til kollektive forhandlinger.

8 50 I lyset af ovenstående bemærkninger fører den omstændighed, at de omstridte aftaleindgåelser foretages med anvendelse af en kollektiv overenskomst, ikke i sig selv til at undtage det foreliggende tilfælde fra anvendelsesområdet for direktiv 92/50 og 2004/18. Konklusion Efter EU-Domstolens praksis i Albany-sagerne anses kollektive overenskomster, der varetager centrale kollektiv arbejdsretlige formål som fastsættelse af løn, herunder pension, for arbejdstagerne for at falde uden for de EU-retlige konkurrenceregler. Der har i Laval og Viking-sagerne om, hvorvidt kollektive kampskridt til støtte for indgåelse af kollektive overenskomster er restriktioner i strid med fri bevægelighedsreglerne og i den tyske sag om udbud af arbejdsmarkedspension i en kommune af visse medlemsstater, bl.a. Danmark været argumenteret for at der kan sluttes analogt fra de konkurrenceretlige regler til fri bevægelighed, således at centrale kollektiv arbejdsretlige spørgsmål om overenskomstparternes aftalefrihed og kollektive kampskridt falder uden for EU-retten og skal afgøres efter national ret. EU-Domstolen har afvist dette synspunkt og antaget at der skal ske en afvejning af hensynene til de kollektiv arbejdsretlige grundrettigheder over for hensynet til fri bevægelighed. Domstolen så således i den tyske pensionssag en klar forskel på retsstillingen i forhold til samspillet mellem kollektive overenskomster og de konkurrenceretlige regler på den ene side og forholdet mellem kollektive overenskomster og fri bevægelighed på den anden side.

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del Bilag 259 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del Bilag 259 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 259 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. april 2011 EU-dom fastslår,

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig?

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Seminar den 14/11 2008 i AnsættelsesAdvokater Oplæg ved professor dr. jur. Jens Kristiansen Københavns Universitet Disposition 1.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt NOTAT BESKÆFTIGELSESUDVALGET Centrale EU-domme med konsekvenser for den danske arbejdsmarkedsmodel Beskæftigelsesudvalget har anmodet om

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg om EF-domstolens afgørelse i Laval-sagen og Viking Line-sagen

Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg om EF-domstolens afgørelse i Laval-sagen og Viking Line-sagen Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 9 Offentligt N O T A T Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg om EF-domstolens afgørelse i Laval-sagen og Viking

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Den danske model & arbejdsklausuler. Ved Lise Lauridsen og Mads Krarup

Den danske model & arbejdsklausuler. Ved Lise Lauridsen og Mads Krarup Den danske model & arbejdsklausuler Ved Lise Lauridsen og Mads Krarup 2 Den danske model Fagforbund kan kræve overenskomst og iværksætte kampskridt til støtte herfor: Inden for deres faglige område Fornøden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Sidste chance for at redde konfliktretten

Sidste chance for at redde konfliktretten En artikel fra KRITISK DEBAT Sidste chance for at redde konfliktretten Skrevet af: Finn Sørensen Offentliggjort: 01. april 2008 Vaxholm-sagen Vaxholm-sagen kaldes også Laval-sagen. Vaxholm efter den Stockholm-forstad,

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Iflg. gældende dansk lovgivning er der ingen særlige begrænsninger i forhandlings- og konfliktretten i forhold til udenlandske tjenesteydere.

Iflg. gældende dansk lovgivning er der ingen særlige begrænsninger i forhandlings- og konfliktretten i forhold til udenlandske tjenesteydere. Arbejdsmarkedsudvalget L 36 - Bilag 9 Offentligt SPØRGSMÅL TIL L 36 FRA 3F INDUSTRI OG SERVICE KBH. Indledningsvis vil vi udtrykke vor stærke protest imod, at Folketinget med det pågældende lovforslag

Læs mere

Den danske model & arbejdsklausuler. Ved Lise Lauridsen og Morten Ulrich

Den danske model & arbejdsklausuler. Ved Lise Lauridsen og Morten Ulrich Den danske model & arbejdsklausuler Ved Lise Lauridsen og Morten Ulrich 2 Den danske model Fagforbund kan kræve overenskomst og iværksætte kampskridt til støtte herfor: Inden for deres faglige område Fornøden

Læs mere

Arbejdsklausuler og ILO 94

Arbejdsklausuler og ILO 94 Arbejdsklausuler og ILO 94 Dansk Forening For Udbudsret Tirsdag den 4. februar 2014 Dias 1 Oversigt ILO konvention 94. En folkeretlig forpligtelse for Danmark til at indsætte arbejdsklausuler i offentlige

Læs mere

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Tysk kritik af EF-Domstolen for aktivisme To fremtrædende tyske jurister, Roman Herzog og Lüder Gerken

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. En oversigt over dansk ret med udvalgte emner i dybden

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. En oversigt over dansk ret med udvalgte emner i dybden Udenlandsk arbejdskraft i Danmark En oversigt over dansk ret med udvalgte emner i dybden UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLIOTHEK - \ BOGGRUPPEN Boggruppen.dk KAPITEL 1 - INDLEDNING 10 KAPITEL 2

Læs mere

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol Europaudvalget EU-note - E 64 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 8. juni 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. november 2013 Sag 185/2010 (1. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

Notat om den danske regulering af udlændinges erhvervelse af udlejningsejendomme. mulighederne for stramninger

Notat om den danske regulering af udlændinges erhvervelse af udlejningsejendomme. mulighederne for stramninger Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 513 Offentligt 14. AUGUST 2017 7519039 RHO/DER/MOHA/LIMN Notat om den danske regulering af udlændinges erhvervelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Udenrigsministeriet København, den 30. januar 2006

Udenrigsministeriet København, den 30. januar 2006 Udenrigsministeriet København, den 30. januar 2006 Juridisk Tjeneste JTEU, journal nr. 400.A.5-3-4-279 Til De Europæiske Fællesskabers Domstol Justitskontoret INDLÆG FRA DEN DANSKE REGERING I DOMSTOLENS

Læs mere

Europa og den nordiske aftalemodel

Europa og den nordiske aftalemodel Europa og den nordiske aftalemodel Nordisk Faglig Kongres maj 2015 Ved professor, dr. jur. Jens Kristiansen Jens Kristiansen Europa og den nordiske aftalemodel En NFS-initieret rapport med økonomisk støtte

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2015 EU-DOMSTOLEN: IKKE GENERELT FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF FEDME 5.1.2015 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533

Læs mere

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt Europaudvalget EU-note - E 32 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen underkender landbrugslovens

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed

Læs mere om udgivelsen på  Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET Fri bevægelighed Forord 5 Forkortelser 11 Kapitel 1: Generelt om fri bevægelighed 13 1. Introduktion 13 2. Det indre marked 16 3. Vægtning af relevante retskilder 18

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til ændring af direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering

Læs mere

NÆRHEDSPRINCIPPET RETSGRUNDLAG MÅLSÆTNINGER RESULTATER

NÆRHEDSPRINCIPPET RETSGRUNDLAG MÅLSÆTNINGER RESULTATER NÆRHEDSPRINCIPPET Nærhedsprincippet (undertiden kaldet subsidiaritetsprincippet), der er nedfældet i traktaten om Den Europæiske Union, definerer betingelserne for, hvornår Unionen har fortrinsret i forhold

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

DOMSTOLENS DOM. 11. december 2007 (*)

DOMSTOLENS DOM. 11. december 2007 (*) DOMSTOLENS DOM 11. december 2007 (*)»Søtransport etableringsret grundlæggende rettigheder formålene med Fællesskabets socialpolitik kollektive kampskridt, som en fagforening eller et fagforbund indleder

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om regeringens mandat til forhandlingerne om revision af udstationeringsdirektivet

Forslag til folketingsbeslutning om regeringens mandat til forhandlingerne om revision af udstationeringsdirektivet 2015/1 BSF 171 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 5. april 2016 af Finn Sørensen (EL), Henning Hyllested (EL) og Christian Juhl (EL) Forslag

Læs mere

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-178.943, Restaurationsog Bryggeriarbejder Forbundet

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11).

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11). Dato: 14. august 2012 Kontor: EU- og Menneskeretsenheden Sagsbeh: MEI Sagsnr.: 2012-6140-0224 Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Notat Modtager: SU-forligskredsen 10. april 2015 Konsekvenser af EU-Domstolens dom i C-359/13, Martens Den 26. februar 2015 afsagde

Læs mere

Bygherreforeningens seminar 17. maj 2010 Entreprise- og arbejdskraftklausuler. Bo Tarp Vejdirektoratet

Bygherreforeningens seminar 17. maj 2010 Entreprise- og arbejdskraftklausuler. Bo Tarp Vejdirektoratet Bygherreforeningens seminar 17. maj 2010 Entreprise- og arbejdskraftklausuler Bo Tarp Vejdirektoratet SIDE 2 Vejdirektoratet udlicitering samarbejde med branchen (I) Vejdirektoratet er en 90/10 virksomhed,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 10. marts 2011

Læs mere

EFTER VAXHOLM. Hvordan redder vi konfliktretten?

EFTER VAXHOLM. Hvordan redder vi konfliktretten? EFTER VAXHOLM Hvordan redder vi konfliktretten? Forord Store dele af den danske og europæiske fagbevægelse er stadig i chok oven på EF-Domstolens afgørelser i Vaxholm og Rüffert-sagerne. Og det med god

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline i pipeline Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Erosion af det indre marked? Nye initiativer fra Kommissionen bidrager til at mindske konkurrencen i EU. Eksisterende regler bruges som platform for protektionisme

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( )

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( ) Rettevejledningen Vintereksamen 2013-2014 EU-ret og dansk forvaltningsret (4621010066) Rettevejledningen er kun vejledende. Det kan ikke udelukkes, at den virkeligt gode og selvstændige besvarelse kan

Læs mere

DOMSTOLENS DOM. 11. december 2007 *

DOMSTOLENS DOM. 11. december 2007 * Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt DOMSTOLENS DOM 11. december 2007 *»Søtransport etableringsret grundlæggende rettigheder formålene med Fællesskabets socialpolitik

Læs mere

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 61 Offentligt Dato: 18. januar 2013 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Kamilla Sonnenschein Sagsnr.: 2012-6140-0361 Dok.: 653525

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Kommissions definition af mindsteløn

Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Kommissions definition af mindsteløn Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut, Københavns Universitet Laval-kommissionens diskurs Lovforslaget Kommissions definition af mindsteløn Proces-skema Betydning

Læs mere

Interessekonflikter med et internationalt aspekt

Interessekonflikter med et internationalt aspekt Dansk Forening for Arbejdsret Heldagsseminar den 8. maj 2015 Interessekonflikter med et internationalt aspekt Den danske model Helena Christensen Det arbejdsretlige system et aftalesystem Arbejdsgiverorganisation

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene

EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene Kort resumé Offentligt EU-udbud af levering af automater for kaffe m.m. og ingredienser til automaterne med et underkriterium

Læs mere

Monti II er vingeskudt men problemet består

Monti II er vingeskudt men problemet består Finn Sørensen: Oplæg 18. juni 2012 på konference hos Alternativer til dagens EØS-aftale : Monti II er vingeskudt men problemet består En stor tak til arrangørerne for invitationen til at komme med et oplæg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle

Læs mere

Date de réception : 09/09/2015

Date de réception : 09/09/2015 Date de réception : 09/09/2015 Oversættelse C-434/15-1 Sag C-434/15 Anmodning om præjudiciel afgørelse Dato for indlevering: 7. august 2015 Forelæggende ret: Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona (Spanien)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998 K E N D E L S E Tømrermester Bent Mousten Vestergaard (advokat K.W. Schmith, Skive) mod Spøttrup boligselskab

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt Europaudvalget, Ligestillingsudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten og Folketingets EU-Oplysning EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Vejledning til cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Vejledning til cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter VEJ nr 9472 af 30/06/2014 Gældende Offentliggørelsesdato: 02-07-2014 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 1. juni 2016 Orientering om behandlingen af konkrete sager om familiesammenføring til børn efter EU-Domstolens

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. marts 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2015-6140-0778 Dok.: 1526315 Notat til Folketingets

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. januar 2015 Sag 308/2012 (1. afdeling) Ældre Sagen som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke)

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Revision af direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0192/2010 af Klaus P. Schacht, tysk statsborger, og 50 spiludbydere, om fritagelse for merværdiafgift

Læs mere

25-11-2014. EU-Domstolens retsskabende praksis som retskilde i dansk ret. Disposition. Domstolenes rolle og opgaver. Men der er også krads kritik

25-11-2014. EU-Domstolens retsskabende praksis som retskilde i dansk ret. Disposition. Domstolenes rolle og opgaver. Men der er også krads kritik EU-Domstolens retsskabende praksis som retskilde i dansk ret Disposition 1. Domstolene og retssikkerheden Juridisk Forening den 24. november 2014 Professor, dr.jur. Jens Kristiansen 2. De EU-retlige krav

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Laval-betænkningen:Knæfald for EF-Domstolen

Laval-betænkningen:Knæfald for EF-Domstolen En artikel fra KRITISK DEBAT Laval-betænkningen:Knæfald for EF-Domstolen Skrevet af: Finn Sørensen Offentliggjort: 01. september 2008 EF-Domstolens afgørelse i december 2007 i den såkaldte Laval- (eller

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister 2008/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmjn., Søfartsstyrelsen, sag nr. 200807699 Fremsat den 3. december

Læs mere

Umiddelbar anvendelighed

Umiddelbar anvendelighed Umiddelbar anvendelighed Konference, 14. december 2017: EU-retten i Danmark Michael Steinicke 2017 Præsentationens tema: Umiddelbart anvendelig EU-ret Med den implicitte undertitel i Danmark Præsentationen

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration 21. august 2008 Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed Denne note søger at give

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau

Læs mere