for at sikre drikkevandet ved Glyngøre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for at sikre drikkevandet ved Glyngøre"

Transkript

1 for at sikre drikkevandet ved Glyngøre

2 J. nr Indsatsplan for at sikre drikkevandet ved Glyngøre er udarbejdet af: Viborg Amt i samarbejde med en lokal arbejdsgruppe Forsidebillede: Kort over Glyngøre området Henvendelse vedrørende Indsatsplanen til: Viborg Amt Miljø og Teknik Telefon ISBN

3 Indsatsplan for at sikre drikkevandet ved Glyngøre Viborg Amt, Miljø og Teknik August

4 Indhold Forord Indledning Hvad er en indsatsplan Sådan er planen blevet til Indsatsområder Trusler mod drikkevandet Indsatser Oversigt over nødvendige indsatser Redegørelse for indsatserne Indsatsen vedrørende udnyttelse af grundvandsressourcen Indsatsen vedrørende udvikling af erhvervsområdet Hedelund Indsats i landområder Indsatser i sommerhusområderne Indsatsen vedrørende kampagner Miljøtilsyn Rammer for den fremtidige administration Redegørelse for resultaterne af den geologiske kortlægning Grundvandsmagasinets geologi Grundvandets strømning Indvinding af drikkevand Indsatsplanens retsvirkninger Aftaler (vandforsyningslovens 13d) Påbud mod fuldstændig erstatning (miljøbeskyttelseslovens 26a) Ekspropriation (vandforsyningslovens 37)

5 Forord Viborg Amt fremlægger hermed en Indsatsplan, som skal sikre, at Glyngøre Vandværk fortsat kan levere godt drikkevand til deres forbrugere. Planen skal sikre, at det grundvandsmagasin, som Glyngøre Vandværk og Royal Greenland i fremtiden skal indvinde vand fra, beskyttes mod forurening. Det er målet at sikre, at godt drikkevand også på meget langt sigt kan pumpes ud til forbrugerne uden brug af udvidet vandbehandling. Planen omfatter området med særlige drikkevandsinteresser ved Glyngøre, jf. kort 1 på side 8. Indsatsplanen er blevet til i et samarbejde mellem Viborg Amt og en lokal arbejdsgruppe. Planen er udarbejdet af en lokal arbejdsgruppe bestående af: Per Haaning Glyngøre Vandværk Vilbert Pedersen, Glyngøre vandværk Thorkild Abildgaard, Salling Landboforening Kirsten Christensen/ Jette Kjær, Salling Landboforening Flemming Birkjær, Familie landbruget Sven Erik Pinstrup, Familie landbruget Lisbeth Schönemann, Royal Greenland Seafood Jens Dalsgaard - Jensen, Sommerhusområdet Sallingsund Syd Erling Svenningsen, Sommerhusområdet Kybehuse Henning Kristensen, Sommerhusområdet Vile Vestergård Gunnar B.R.Hansen, Sommerhusområdet Bjørnshøje Jørgen G. Nielsen, Sallingsund kommune Mie Mølbak, Viborg Amt 5

6 1. Indledning Amtet skal i områder med særlige drikkevandsinteresser (fremover kaldet OSD-områder) og i indvindingsoplande til fremtidige vandværker vurdere grundvandets sårbarhed i forhold til mulige forureningskilder. På baggrund af denne vurdering fastlægges de særlige nødvendige indsatser, som skal sikre, at der også i fremtiden kan leveres godt drikkevand til forbrugerne. Arbejdet udføres i samarbejde med de implicerede parter, og rammerne for den fremtidige drikkevandsbeskyttelse fastlægges i en indsatsplan. Viborg Amt har i Regionplan 2005 (tidligere regionplantillæg nr. 17 til Regionplan 2000) udpeget de områder, der skal undersøges, og hvor der skal gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet mod forurening. Målet er at sikre, at tiltag som kan forbedre grundvandsbeskyttelsen fremmes, så grundvandet også i fremtiden kan bruges som godt drikkevand. Denne indsatsplan omfatter et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område) ved Glyngøre og skal sikre Glyngøre Vandværk og Royal Greenlands fremtidige indvinding af drikkevand. Indsatsområdet ved Glyngøre er ca. 613 ha stort. Indsatsområdet er ikke sårbart over for nitrat, men grundvandskvaliteten skal nøje overvåges. Drikkevandsressourcen i området er begrænset, og de geologiske forhold medfører, at det er nødvendigt at fordele Glyngøre Vandværks indvinding på to kildepladser og nde en supplerende indvindingsmulighed til Royal Greenland udenfor OSD-området. Indsatsplanen fastlægger de rammer, der skal sikre, at der indenfor Glyngøre Vandværks og Royal Greenlands fremtidige indvindingsoplande, se kort 1 på side 8, arbejdes for, at der ikke dyrkes afgrøder, som kræver en høj behandlingshyppighed med pesticider, og at der indenfor OSD-området ikke ndes eller etableres nye punktkilder, der kan udgøre en trussel for drikkevandsforsyningen. Der er udpeget et del- indsatsområde på ca. 37 ha, se kort 1, hvor der på grund af områdets anvendelse til erhvervsformål skal gøres en særlig 6 Af vandforsyningslovens 13 fremgår det, at for hvert af de undersøgelsesområder (indsatsområder), der er fastlagt i regionplanen, skal amterne vedtage en indsatsplan. Undersøgelsesområderne er fastlagt i Regionplan 2005 for Viborg Amt, der omfatter områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til fremtidige vandværker. indsats for, at området indrettes og anvendes, så risikoen for forurening begrænses mest muligt. Udover de særlige indsatser, som er beskrevet i planen, gælder Regionplanens generelle retningslinier om grundvandsbeskyttelse for hele OSD-området. Indsatsplanen skal sikre: også fremover kan indvindes drikkevand af god kvalitet størrelse og det vand, der i fremtiden skal indvindes. Indvindingen må ikke være så kraftig, at grundvandsstanden sænkes så meget, at vandkvaliteten eller naturforhold bliver forringet 1. De målte værdier af salt i råvandet ved Glyngøre Vandværk ligger et godt stykke under grænseværdien, men indholdet af salt er stigende. Det er derfor nødvendigt, at vandværket ytter dele af indvindingen til en ny kildeplads. Mulighederne for at placere en ny kildeplads er begrænset af Limfjorden, Glyngøre by, sommerhusområderne og den lerryg, som skærer gennem grundvandsmagasinet fra nord mod syd. Se kort 2, side Der er i OSD-området ikke balance mellem det fremtidige indvindingsbehov og den grundvandsdannelse, der sker i området. lem drikkevandsressourcens størrelse og det vand, der indvindes rådet sker fra boringer, der ligger så spredt, at der ikke er risiko for, at der sker væsentlige grundvandssænkninger 3. Der er fundet spor af sprøjtegifte i forholdsvis stor dybde. Derfor skal der gøres en ekstra indsats for, at der ikke dyrkes afgrøder, som kræver en hyppig behandling med pesticider indenfor de fremtidige indvindingsoplande. Der skal også gøres en indsats for, at begrænse brugen af andre miljøfremmede stoffer. 4. En del af indvindingsoplandet til Royal Greenland anvendes i dag til erhvervsformål. Der skal derfor gøres en ekstra indsats for områdets indretning og anvendelse, så risikoen for forurening begrænses mest muligt. Herunder skal brugen af pesticider og andre miljøfremmede stoffer begrænses mest muligt.

7 1.1 Hvad er en indsatsplan Regionplanen angiver rammerne for den generelle beskyttelse af grundvandsressourcen, og indsatsplanen angiver rammerne for de ekstra indsatser, som skal iværksættes for at sikre forbrugerne godt drikkevand Indsatsplanen er en handlingsplan, som angiver i hvilke områder, det er nødvendigt at gøre en ekstra indsats for at beskytte drikkevandet mod en eventuel forurening. Planen angiver desuden, hvem der er ansvarlig for at gennemføre de forskellige indsatser, og hvornår de skal gennemføres. Indsatsplanen er grundlaget for de private aftaler, som skal indgås for at beskytte drikkevandet samt for Amtets og Kommunens administration i området. De indsatser, der er beskrevet i denne indsatsplan, skal gennemføres gennem frivillige aftaler mellem de berørte parter. Udgifterne til gennemførelsen af indsatsplanen, dvs. den konkrete afhjælpende/forebyggende indsats, betales af Glyngøre Vandværk og Royal Greenland. Indsatsplanen er en dynamisk plan, hvor virkningen af de ekstra indsatser og behovet for disse løbende vurderes. Planen vil blive revideret, hvis effekten af de iværksatte indsatser ikke er tilstrækkelige, hvis ny teknologi giver mulighed for bedre og evt. billigere indsatser, hvis ny viden ændrer forudsætningen for de valgte indsatser, eller når den ønskede indsats er opnået. 1.2 Sådan er planen blevet til Forslaget til indsatsplan er udarbejdet i samarbejde med arbejdsgruppen, som er omtalt side 5. Der har unbejdet med de tiltag, der berører erhvervsvirksomhebehovet for kommunikation og information omkring indsatsplanlægningen. Resultaterne fra undergruppernes arbejde er løbende blevet drøftet og koordineret på møder for hele arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen er nedsat den 27. februar 2003 og har indtil juni 2005 holdt 9 møder. Gruppens medlemmer har bidraget med vigtige informationer om indvindingsbehov, forureningskilder, landbrugsdrift og lokalkendskab til arealudnyttelse mv. Resultaterne af de geologiske og arealmæssige kortlægninger har været drøftet i arbejdsgruppen. Der har i arbejdsgruppen været stor interesse for at drøfte behovet for indsatser, alternative indsatser, borgernes inddragelse i arbejdet og indsatsplanens gennemførelse. Indsatsplanen for Glyngøre er den første indsatsplan i Viborg Amt, og arbejdsgruppens medlemmer har ydet et stort arbejde for at nde og afprøve metoder, som kan fremme arbejdet med indsatsplanlægningen. Arbejdsgruppen har afholdt to møder for de berørte landmænd i området. På møderne er undersøgelsesresultaterne blev gennemgået, og de forskellige indsatser er blevet debatteret. De virksomheder, der ligger i Hedelund-området, har været indkaldt til et møde, hvor undersøgelsesresultaterne blev gennemgået og behovet for indsats debatteret. Forslaget til indsatsplan har været offentlig fremlagt fra den 20. januar 2005 til den 14. april Der er kommet 3 bemærkninger til planforslaget. En fra vandværket som ønskede mulighed for at afprøve en ny pumpetrategi, en fra Sallingsund kommune, som bakker op om planen og en fra Thisted kommune, som tager planen til efterretning. På baggrund af offentlighedsfasen og arbejdsgruppens bearbejdning af de bemærkninger der er kommet, har Amtsrådet besluttet at ændre 4 af forslagets retningslinier: så vandværkets nye pumpestrategi kan afprøves i op til 5 år. på Glyngøre Vandværks nye kildepladser skal foreligge ændres til senest 2008 og tidspunktet for etableringen af en ny kildeplads ændres til senest stilles krav om at råvandet fra Glyngøre Vandværks boringer og drikkevandet fra vandværket kontrollers for klorid en gang i kvartalet. indenfor OSD-området, formuleres i overensstemmelse med regionplanens retningslinier. De der har ansvaret for at gennemføre de indsatser, der fremgår af skemaet side 11-16, arbejder sammen med de involverede parter videre med indsatserne. De der har ansvaret kan til enhver tid få råd og vejledning fra Amtet. Arbejdsgruppen gør status en gang om året (første gang september 2006). Desuden kan arbejdsgruppen indkaldes, hvis der opstår problemer med at gennemføre de ønskede indsatser. 7

8 8

9 2. Indsatsområder OSD-området ved Glyngøre er på baggrund af den gennemførte kortlægning revideret i Regionplan Indsatsplanen omfatter det reviderede OSD-område, som er vist på kort 1. De fremtidige indvindingsoplande til henholdsvis Glyngøre Vandværk og Royal Greenland er ligeledes vist på kort 1. Der skal arbejdes for, at der ikke dyrkes afgrøder, som kræver en høj behandlingshyppiged med pesticider, og det skal sikres, at der ikke fore n- des eller etableres nye punktkilder, der kan udgøre en trussel for drikkevandsforsyningen. Den endelige afgræsning af indvindingsoplandet til Glyngøre Vandværks fremtidige indvindinger kan først ske, når placeringen af de nye boringer er endelig fastlagt i Der vil imidlertid kun blive tale om mindre justeringer i forhold til det, som er vist på kort 1. Afgrænsningen af erhvervsområdet Hedelund fremgår af kort 1. Indenfor dette område skal der gøres en særlig indsats, så risikoen for forurening af drikkevandet begrænses mest muligt. 3. Trusler mod drikkevandet Der er følgende trusler mod drikkevandet i indsatsområdet: ved Glyngøre jøfremmede stoffer fra erhvervsområdet ved Hedelund dene, som kræver en relativ høj behandlingshyppighed med pesticider, f.eks. karto er og juletræer, med mindre de dyrkes efter miljøvenlige principper merhusområder, haver, på gårdspladser, grønne områder, landbrugsarealer m.v. pladser til marksprøjter nem usløjfede brønde og boringer rådet 4. Indsatser I henhold til Regionplan 2005 skal tiltag, der kan forbedre grundvandsbeskyttelsen i OSD-områder fremmes, og der bør inden for disse områder ikke placeres nye forureningskilder. Denne indsatsplan supplerer den generelle beskyttelse af drikkevandet på følgende områder: gen af de fremtidige indvindingsboringer indvinding fremmede stoffer i byområder. Herunder udviklingen af erhvervsområdet ved Hedelund fremmede stoffer i landområder andre miljøfremmede stoffer i landområder fremmede stoffer i sommerhusområderne ning og brug af nedsiviningsanlæg samt korrekt anvendelse og håndtering af pesticider og andre miljøfremmede stoffer ven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven, landbrugsloven og byggelovgivningen 9

10 10

11 4.1 Oversigt over nødvendige indsatser 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 5. Redegørelse for indsatserne I dette afsnit redegøres for de indsatser, som er opstillet i skemaer side Indsatserne for at sikre drikkevandet er fastlagt ud fra de ressourcemæssige forhold, følsomheden af områderne og de trusler, der er mod grundvandet. 5.1 Indsatsen vedrørende udnyttelse af grundvandsressourcen Den samlede årlige grundvandsdannelse i OSD-området ved Glyngøre vurderes til at udgøre ca. 2 mill.m 3 For at sikre at de naturområder, der er afhængige af grundvandet, ikke skal lide skade, og grundvandsressourcens kvalitet kan bevares på langt sigt, må der max indvindes 25 % af grundvandsdannelsen. Det er derfor nødvendigt, at der på sigt højst indvindes m 3 vand i området. Hvis indvindingen er for stor i forhold til grundvandsdannelsen og ressourcens størrelse, kan det medføre en dårlig vandkvalitet. Det er af samme grund nødvendigt at sprede indvindingen på ere lokaliteter i området. En for stor indvinding i dele af magasinet vil medføre, at grundvandsstanden sænkes så meget, at vandkvaliteten eller naturforhold bliver forringet. For at opnå en så maksimal beskyttelse af grundvandet som muligt, bør der på sigt maks. oppumpes m 3 /år fra den vestlige del af magasinet og ca m 3 /år fra den østlige del af magasinet. (magasinets opbygning er beskrevet i afsnit 6). På baggrund af ovennævnte forhold er der fastlagt indsatser, som omfatter retningslinier for: indvundet ca m 3 vand. Glyngøre Vandværk omlægger sin pumpestrategi i Den nye pumpestrategi kan afprøves i op til 5 år. Råvandet fra boringerne og drikkevandet fra vandværket skal kontrolleres for indholdet af klorid en gang i kvartalet. Hvis re på hinanden følgende prøver viser, at indholdet af klorid fortsætter med at stige, skal pumpestrategien ændres. Indvindingen skal ske jævnt fordelt over døgnet. Glyngøre Vandværk skal senest år 2008 have planlagt de alternative kildepladser, som kan erstatte størstedelen af den indvinding, som i dag oppumpes fra boringerne med henholdsvis DGU nr og Det foreslås, at Glyngøre Vandværk på sigt skal indvinde ca. ca m 3 fra to boringer i magasinet vest for lerryggen og ca m 3 vand fra to boringer i magasinet øst for lerryggen. Der skal etableres en ny boring vest for lerryggen. Boringen skal placeres i område A, jf. kort 2. Område A er fastlagt ud fra følgende kriterier: så lille som mulig 300 m. De to nye boringer øst for lerryggen skal placeres indenfor område B, jf. kort 2. Område B er fastlagt ud fra følgende kriterier: henholdsvis den vestlige og den østlige del af magasinet hængende lerlag, som ligger i området ikte med Royal Greenlands indvinding Royal Greenland har i dag en tilladelse til at indvinde m 3 vand. Virksomheden har i 2003 oppumpet ca m 3 vand. Tilladelsen til indvindingen udløber i Royal Greenland vil i samarbejde med Viborg Amt undersøge om, det er muligt at nde en supperende kildeplads udenfor OSD-området. Den nye kildeplads skal sikre, at Royal Greenland også efter 2013 har mulighed for at indvinde mere end m 3 vand pr år. Undersøgelserne skal være afklaret senest i 2009, og resultaterne forelægges indsatsgruppen. Glyngøre Vandværk har i dag en tilladelse til at indvinde m 3 vand pr år og vandværket har i 2003 Det foreslås, at omlægningen foregår i etaper, således at dele af indvindingen yttes til den nye boring i område A, tages i brug senest i år 2010, og at de 2 nye boringer i område B tages i brug senest år For at sikre, at de fremtidige indvindinger ikke bliver belastet af nitrat, skal boringen vest for lerryggen l- tersættes i kote og boringerne øst for ltersættes i kote Boringerne med DGU nr og DGU nr bibeholdes, idet indvindingen begrænses til m 3 pr boring. Formålet med at bevare en begrænset indvinding på de to boringer er at beskytte vandværkets 17

18 boring DGU nr mod saltindtrængning, og sikre at udviklingen i saltindholdet (klorid) kan overvåges. Boringerne bør holdes i jævn drift, så overvågningen kan blive så stabil som mulig. Arbejdsgruppen holdes løbende orienteret om omlægningen på vandværket. Der skal for alle drikkevandsboringerne analyseres for de stoffer, som ifølge bekendtgørelsen indgår i en boringskontrol. Herudover skal der i boringerne DGU nr , og analyseres for ETU. Viser en prøve spor efter miljøfremmede stoffer, udtages straks en ny prøve. Såfremt der i to på hinanden følgende prøver viser sig spor at miljøfremmede stoffer, orienteres arbejdsgruppen. 5.2 Indsatsen vedrørende udvikling af erhvervsområdet Hedelund Det grundvand, der dannes under erhvervsområdet Hedelund, se kort 3, strømmer ned til den del af grundvandsmagasinet, hvor Royal Greenland indvinder vand fra. På grund af den begrænsede grundvandværket kan tilbyde Royal Greenland en alternativ forsyning, hvis Royal Greenlands indvinding forurenes. En forurening af Royal Greenlands indvinding vil blandt andet på grund af grundvandsstrømningen i området betyde, at indvindingen fra hele det østlige magasin, se kort 5, på sigt vil være truet af forurening. Det er derfor nødvendigt at gøre en ekstra indsats for at sikre, at det grundvand, der dannes i erhvervsområdet, ikke er forurenet. På baggrund af ovennævnte forhold er der fastlagt indsatser, som omfatter retningslinier for: 18 jøfremmede stoffer i erhvervsområdet der optages bindende bestemmelser for arealanvendelsen, som fremmer beskyttelsen af grundvandet aler Kommunen vil i samarbejde med Royal Greenland og lodsejerne i erhvervsområdet afklare, hvorvidt de miljøfremmede stoffer, som anvendes i erhvervsområdet, udgør en trussel for grundvandet, Ligesom det skal afklares, om opbevaring og brug af disse stoffer kan ændres, så risikoen for forurening gøres så lille som mulig. Der skal inden år 2007 udarbejdes en plan for, hvorledes en evt. omlægning skal foregå samt for den fremtidige håndtering af miljøfremmede stoffer i området. Amtet stiller i forbindelse med afklaring af problemet sin faglige ekspertise til rådighed. Planen forelægges arbejdsgruppen. Kommunen reviderer lokalplanen for erhvervsområdet senest i år Områdets anvendelsesbestemmelser skal præciseres, og der skal så vidt det er muligt optages bindende bestemmelser, som fremmer beskyttelsen af grundvandet. Kommunen vil sørge for, at virksomhederne i området får vejledning i håndtering af miljøfremmede stoffer. Kommunen orienterer arbejdsgruppen om resultatet. Kommunen og Amtet vil ikke anvende pesticider på offentlige arealer indenfor erhvervsområdet. Amtet og kommunen vil fastlægge et analyseprogram for det oppumpede råvand i området, så eventuelle spor at forurening opdages så hurtigt som muligt. Såfremt der i to på hinanden følgende prøver viser sig spor af forurening, orienteres arbejdsgruppen. Opstår der mod forventning en forurening af grundvandet i området, skal der bibeholdes en indvinding på ca m 3 /år som afværgeforanstaltning. Afværgepumpningen skal sikre, at forureningen ikke spredes til Glyngøre Vandværks kildeplads. 5.3 Indsats i landområder Glyngøre Vandværk og Royal Greenland skal i fællesskab arbejde for, at der indgås aftaler med de landmænd, som ejer jord indenfor de fremtidige indvindingsoplande om anvendelse og håndtering af pesticider. Formålet med aftalerne er, at begrænse risikoen for at en øget sprøjtehyppighed kan medfører forurening af drikkevandet. Der er tale om frivillige aftaler, som ingen af parterne kan tvinges til at indgå. Aftaler langs den østlige del af lerryggen bør prioriteres højst. Aftalerne skal sikre, at der i de fremtidige indvindingsoplande ikke dyrkes afgrøder, hvor der er behov for en øget sprøjtningshyppighed, f.eks. kartofler og juletræer, med mindre de dyrkes efter miljøvenlige principper. Indsatser for optimal håndtering og anvendelse af pesticider og andre miljøfremmede stoffer. Undersøgelser viser, at pesticidhåndteringen ved vaske- og fyldepladser, ukorrekt opbevaring af miljøfremmede stoffer og forkert anvendelse af pesticider på landbrugsarealer kan udgøre en alvorlig kilde til grundvandsforurening. Vandværket og landbrugsorganisationerne vil derfor tilbyde alle ejere af landhåndtering og brug af pesticider og andre miljøfremmede stoffer. Landbrugsorganisationerne orienterer arbejdsgruppen om resultatet.

19 Kommunen gennemfører miljøtilsyn på landbrugsejendomme. Kommunen tilrettelægger de fremtidige miljøtilsyn, således at beskyttelsen af grundvandet indgår med størst mulig vægt. Kommunen følger op med nødvendige påbud og orienterer arbejdsgruppen, såfremt kommunen vurderer, at der er behov for en ekstra indsats for at forbedre de miljømæssige forhold på en landbrugsejendom. Indsats for at sløjfe ubenyttede brønde og boringer Brønde og boringer, der ikke bliver brugt, kan udgøre en risiko for at forurene grundvandet. Risikoen er, at forureninger via de ubenyttede brønde eller boringer siver ned til grundvandet. Det er derfor vigtigt, at der gøres en særlig indsats, så disse anlæg ndes og sløjfes efter gældende regler. Kommunen vil sammen med vandværket iværksætte sløjfning af de ubenyttede anlæg i OSD-området. Kommunen orienterer arbejdsgruppen om resultatet. Indsats for at fastholde og etablere nye naturområder i OSD-området. Naturområder må anses for at yde en god sikkerhed for, at der ikke vil udvaskes pesticider og miljøfremmede stoffer til grundvandet. Det er derfor vigtigt, at de eksisterende naturområder bevares, og at der eventuelt etableres nye naturområder indenfor OSD-området. Amtet vil derfor sende en vejledning ud til de lodsejere i OSD-området, som i dag ejer arealer, som er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Dette skal sikre, at lodsejerne er bekendt med, at arealerne er omfattet af naturbeskyttelsesloven og hvilke restriktioner, det lægger på arealernes anvendelse. Glyngøre Vandværk og Royal Greenland skal arbejde for, at der bliver tinglyst fredskovspligt på de eksisterende skovarealer i området, som i dag ikke er pålagt fredskovspligt. Desuden kan muligheden for at plante ny skov indenfor de i regionplanen udlagte skovrejsningsområder inddrages i den fremtidige drikkevandsbeskyttelse. Nye skovarealer, skal etableres som åben løvskov. 5.4 Indsatser i sommerhusområderne Glyngøre Vandværk og grundejerforeningerne i de 4 sommerhusområder udarbejder i samarbejde en plan for hvordan grundejerforeningen, sommerhusejere og lejere kan begrænse brugen af pesticider og andre miljøfremmede stoffer. 5.5 Indsatser vedrørende kampagner Der er en stor risiko for, at der udvaskes pesticider og andre miljøfremmede stoffer til grundvandet, hvis disse anvendes forkert. Der skal derfor udsendes en vejledning i, hvordan man kan undgå at anvende pesticider, og hvordan pesticider anvendes korrekt. Et korrekt etableret og anvendt nedsivningsanlæg menes ikke at udgøre en trussel mod grundvandet. Det er imidlertid vigtigt, at ejer og brugere af nedsivningsanlæggene ved, hvad der forstås ved korrekt etablering og anvendelse. Kommunen skal derfor udsende informationsmateriale til alle sommerhusejere. Grundejerforeningerne skal følge op på det udsendte informationsmateriale. Da drikkevandsressourcen i området er begrænset, skal Vandværket iværksætte en kampagne for at få forbrugerne til at reducere vandforbruget. 5.6 Miljøtilsyn Fremover skal alle landbrug og virksomheder kategoriseres indenfor miljøklasserne 1, 2 eller 3. Inddelingen foretages ud fra virksomhedernes miljømæssige påvirkninger og deres lovlydighed. Derudover kan andre hensyn vægtes, eksempelvis at en virksomhed er placeret i et OSD-område. Der skal fortsat føres tilsyn med virksomheder og landbrug, uanset om miljøklasser og minimumsfrekvenserne er overordnet, som de nuværende. Der skal imidlertid tages politisk stilling til, om der skal føres hyppigere tilsyn med alle miljøklasser, om det kun er for miljøklasse 2 & 3 eller kun klasse 3. Alternativt kan et tilsyn tidsvægtes, så der skal bruges mere tid på en virksomhed i en lav miljøklasse. Grundvandsinteresser indgår med højest mulig vægtning i forbindelse med fastlæggelse af de fremtidige tilsynsfrekvenser. 5.7 Rammer for den fremtidige administration En varig sikring af grundvandet i OSD-området, de fremtidige indvindingsområder og 300 m beskyttelseszonen omkring de eksisterende boringer skal bl.a. opnås ved, at der ikke placeres nye potentielle forureningskilder, f.eks. byudvikling og enkelterhverv, indenfor disse områder. Det er vigtigt, at både borgere og offentlige myndigheder opfatter beskyttelsen af områdets drikkevand som et fælles ansvar. Derfor skal Amtet og Kommunen ved al sagsbehandling indenfor OSD-området informere og vejlede om beskyttelsen af grundvandet. 19

20 6. Redegørelse for resultaterne af den geologiske kortlægning I dette afsnit redegøres kort for resultaterne af kortlægningen, herunder geologien, grundvandsmagasinerne, vandindvindingen, vandkvaliteten og følsomheden. 6.1 Grundvandsmagasinets geologi OSD-området ved Glyngøre er udlagt for at beskytte et forholdsvist dybt grundvandsmagasin, som ligger parallelt med Sallingsund. Det ca. 2 km brede grundvandsmagasin strækker sig, som det fremgår af kort 5, fra Glyngøre by i nord til Lysen Bredning i syd. Undersøgelserne har vist, at magasinet er delvist opdelt af en nord-syd gående lerryg, som har stor betydning for indvindingsforholdene i området. 20

21 Fig. A Magasinets udbredelse og dybde Magasinets udbredelse og dybde er illustreret på g. A. Figuren giver et billede af magasinets beliggenhed i forhold til Limfjorden, Glyngøre Vandværks og Royal Greenlands eksisterende boringer samt magasinets dybde. Fig B er tværsnit gennem magasinet ved Glyngøre Vandværk. Tværsnittets placering er vist på kort 5. Figurene illustrerer grundvandsmagasinets og lerryggens udbredelse, boringernes placering, niveauet for grundvandsspejlet og nitratfronden og lerforekomster i magasinet. 21

22 Fig C er tværsnit gennem magasinet ved Royal Greenland. Tværsnittets placering er vist på kort 5. Grundvandet i de øvre grundvandsmagasiner ndes forholdsvis tæt på terræn, og det er generelt dårligt beskyttet mod forurening fra over aden, f.eks. pesticider og nitrat. Beskyttelse af de øvre grundvandsmagasiner vil kræve forholdsvist store indgreb i den nuværende udnyttelse af arealerne. Da området rummer dybere grundvandsmagasiner, som anses for bedre beskyttede mod forurening, er det ikke planen, at der skal gøres en særlig indsats for at beskytte de øvre grundvandsmagasiner. Indsatsplanens primære mål er derfor at beskytte de dybe dele af grundvandsmagasinerne. De dybe Grundvandsmagasiner kan på baggrund af geologi og vandkemi inddeles i 4 kategorier. Afgrænsningen af de enkelte kategorier fremgår af kort 6. 22

23 1. Det dybere svagt nitratholdige og svagt reducerede grundvand er mellem år gammelt. Magasinet ikke nogen afgørende betydning for vandets vej til den dybe del af magasinet eller beskyttelsen af grundvandet. 2. Det dybere nitratfrie og svagt reducerede grundvand er mellem år gammelt. Magasinet er spændt. Nitratfronden ligger omkring kote 0. Maga- Det dybere grundvand er delvist beskyttet af et større sammenhængende lag af smeltevandsler. Dette lerlag har stor betydning for vandets vej til den dybe del af magasinet og på grundvandets alder. 3. Det dybe nitratfrie og stærkt reducerede grundvand er 100 år eller derover. Magasinet er spændt. Nitrafronden forventes at ligge omkring kote 10. Magasi- Det dybere grundvand er delvist beskyttet af en større sammenhængende lag af smeltevandsler. Dette lerlag har stor betydning for vandets vej til den dybe del af magasinet og på grundvandets alder. 4. Det dybere nitrat- og iltholdige grundvand er mellem 10 og 50 år gammelt. Magasinet er delvist spændt, men geologien omkring lerryggen betyder sandsynligvis at den hastighed hvormed regnvandet nder vej til grundvandet er væsentlig højere end i de øvrige dele af magasinet. Dette kan også forklare at, der er i området er fundet et forhøjet indhold af nitrat og pesticider i forholdsvis stor dybde. Nitratfronden vurderes ligge net til indvinding af drikkevand. 23

24 6.2 Grundvandets strømning Grundvandspotentilalet er højest i den østlige del af området og lavest ud mod kysten. Som det fremgår af kort 7, strømmer vandet i den østlige del af magasinet fra nord mod syd til Lysen Bredning og mod syd-vest ud mod Sallingsund. I den vestlige del af magasinet strømmer vandet mod Sallingsund. Dette betyder, at en fortsat god vandkvalitet i Glyngøre vandværks boringer er afhængig af, at der ikke sker en forurening af det vand, der er på vej fra Hedelund området til Sallingsund. Den årlige grundvandsdannelse indenfor OSD-området er på baggrund af den årlige nedbørsmængde beregnet til ca. 2 mill. m 3. Heraf bør der ikke indvindes mere end 25 % svarende til m 3. 24

25 6.3 Indvinding af drikkevand Glyngøre vandværks nuværende indvinding: Glyngøre vandværk indvinder i dag vand fra 3 boringer. DGU nr er etableret i 1977 og er 75 m dyb DGU nr er etableret i 1991 og er 78 m dyb DGU nr etableret i 1978 og er 93 m dyb Vandværket indvinder ca m 3 vand og har tilladelse til at indvinde m 3 vand. Boringernes placering, og det areal som boringerne trækker vand fra er vist på kort 8. Oplandet er fastlagt udfra en indvinding på m 3. Der er målt værdier af klorid (salt) i råvandet fra alle tre boringer. Værdierne ligger som det ses af g. D, et godt stykke under grænseværdien på 250 mg/l, men indholdet af salt er stigende. De højeste værdier af klorid er målt i boring DGU nr som ligger tættest på Limfjorden. Indholdet af klorid i råvandet aftager jo større afstanden til Limfjorden er. Det forventes, at problemet med klorid skyldes, at der ligger en kile af saltvand ind under den vestlige del af vandværkets indvindingsopland. Dette er illustreret på g. B. De tre boringer indvinder, som det fremgår af g. B, vand fra et grundvandsmagasin, som der hovedsageforekomster af lerøer har ikke nogen betydning for vandets vej til magasinet eller beskyttelsen af grundvandet. Derimod betyder den lerryg, som delvis afgrænser magasinet mod øst, at det er vanskeligt at fastlægge, hvor meget vand de eksisterende boringer trækker fra området øst for lerryggen. 25

26 Fig. D Saltindhold i boringer Glyngøre Vandværk Selvom der i magasinet ikke er nogen beskyttende lerlag, er Glyngøre Vandværks nuværende indvindinger ikke følsomme over for nitrat. Det skyldes at boringerne er placeret, så de indvinder fra en stor dybde m under nitratfronden. Det betyder, at der stadig er en stor reduktionskapacitet overfor nitrat i jordlagene. Det forventes, at der vil gå ca. 200 år før der er risiko for, at nitratindholdet i råvandet overskrider 25 mg/l. Hvis landbruget i løbet af de kommende år får indført ny teknologi, som medfører at nitratudvaskningen fra rodzonen bliver mindre, kan det i bedste fald betyde, at nitratindholdet i grundvandet aldrig kommer over de 25 mg/l. Hvis det mod forventning ikke lykkes landbruget, at reducere nitratudvaskningen fra rodzonen i løbet af de næste 10 år, skal det revurderes, om det er nødvendigt at reducere nitratudvaskningen på anden vis. Royal Greenlands indvinding Royal Greenland indvinder i dag vand fra 2 boringer: DGU nr er etableret i 1983 og er 65 m dyb. DGU boring nr. 46,565 er etableret i 1977 og er 64 m dyb. Royal Greenland indvinder i dag ca m 3 vand og har tilladelse til at indvinde m3 vand. Boringernes placering og det areal som boringen trækker vand fra er vist på kort 8. Oplandet er fastlagt for en indvinding på m 3. De to boringer indvinder, som det fremgår af g C, vand fra et forholdsvist smalt grundvandsmagasin, Der ligger ca. midt i magasinet et ca m tykt lag af sammenhængende ler, som har stor betydning for vandets vej til magasinet og beskyttelsen af grundvandet. Det ses bl.a. af guren, at hovedparten af vandet fra det øvre magasin nder vej til det dybe grundvand langs med lerryggen, hvilket betyder at vandet bevæger sig med en forholdsvis stor hastighed her. 26

27 Arealanvendelsen OSD-området er ca. 613 ha stort. Heraf er ca. 79 % pålagt landbrugspligt, 6 % er udlagt til erhvervsområde og 8 % er sommerhusområde. Områdernes placeringer fremgår af kort 9. Der er, som det fremgår af kort 9 landbrugspligt på næsten hele Glyngøre Vandværks fremtidige indvindingsopland. Det er således kun en mindre skovparcel og en mindre del af sommerhusområdet, som ikke er landbrugspligtige arealer. Der ligger 7 huse/gårde indenfor oplandet: Der er, som det fremgår af kort 9 landbrugspligt på ca. 2/3 af Royal Greenlands fremtidige indvindingsopland. Den sidste tredjedel er i kommuneplanen udlagt til erhvervsområde. Der er 7 lokaliteter i området der er er undersøgt i henhold til lov om Jordforurening. Undersøgelserne har vist at lokaliteternes tidligere anvendelse ikke har medført forurening, som kan true grundvandet. 27

28 7. Indsatsplanens retsvirkninger Man kan ikke klage over en vedtaget indsatsplan. Amtsrådets og kommunalbestyrelsens afgørelser må ikke stride mod indsatsplanens retningslinier. Desuden må kommunalbestyrelsens vandforsyningsplan ikke stride mod regionplanlægningen eller indsatsplanen. Når amtet eller kommunen har vedtaget en indsatsplan, er der forskellige metoder til at opnå målet: 7.1 Aftaler (vandforsyningslovens 13d) For at gennemføre en vedtaget indsatsplan kan amtet, kommunen eller vandværket indgå aftaler med ejeren eller brugeren af en ejendom. Aftalerne indskrænker ejerens eller brugerens måde at benytte arealet på, for eksempel dyrkningspraksis. Der gives erstatning for rådighedsindskrænkningen. Amtet eller kommunen kan også aftale med ejeren, at han sælger hele eller dele af ejendommen til amtet henholdsvis kommunen. Aftalerne indgås frivilligt og kan tinglyses på ejendommen. Før kommunen eller vandværket indgår aftaler med ejeren eller brugeren af en ejendom skal de orientere amtet om aftalens indhold. Hvis amtet mener aftalen strider mod regionplanen eller indsatsplanen, eller vil gøre det svært at gennemføre planerne, kan amtet gøre indsigelse. 7.2 Påbud mod fuldstændig erstatning (miljøbeskyttelseslovens 26a) Hvis amtet ikke kan opnå en frivillig aftale på rimelige vilkår, kan amtet pålægge ejeren af ejendommen de indskrænkninger i ejerens råden over ejendommen, som er nødvendige for at sikre de fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider. Ejeren får fuldstændig erstatning for påbudet. Påbudet skal respekteres af alle, der har rettigheder over ejendommen, og kan tinglyses på ejendommen. Overtrædelse af påbudet er strafbart. Når amtet eller kommunen skal beslutte om påbudet skal gives, gælder proceduren for beslutning om ekspropriation i lov om offentlige veje. Erstatningen fastsættes og udbetales også efter reglerne i lov om offentlige veje, og ved uenighed træffer taksationskommissionen afgørelse. Man kan klage over påbudet til miljøministeren efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven. 7.3 Ekspropriation (vandforsyningslovens 37) Kommunen eller amtet kan ekspropriere for at gennemføre indsatsplanen. Ekspropriationen kan angå ejendomsretten til et areal eller den kan pålægge ejeren at indskrænke sin råden over ejendommen på bestemte måder. Ved ekspropriationen kan kommunen eller amtet også erhverve, ophæve eller begrænse brugsrettigheder, servitutrettigheder og andre rettigheder over ejendommen. På grund af muligheden for at give påbud mod fuldstændig erstatning, er metoden kun relevant hvis det er nødvendigt at erhverve arealet for at opnå formålet i indsatsplanen. Erstatningen fastsættes af taksationsmyndighederne efter reglerne i lov om offentlige veje. For sagens behandling, fastsættelsen af erstatningens størrelse og udbetaling gælder også reglerne i lov om offentlige veje. 28

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Viborg kommune j.nr. 2007/09257 Favrskov kommune j.nr. 710-2007-48543 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af godt drikkevand

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT - Miljø & Teknik. for at sikre forsyningen af drikkevand ved Rødding - Lem - Lihme (OSD - Spøttrup)

Indsatsplan. VIBORG AMT - Miljø & Teknik. for at sikre forsyningen af drikkevand ved Rødding - Lem - Lihme (OSD - Spøttrup) Indsatsplan VIBORG AMT - Miljø & Teknik for at sikre forsyningen af drikkevand ved Rødding - Lem - Lihme (OSD - Spøttrup) J. nr. 8-52-2-781-1-03 Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Rødding

Læs mere

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker J. nr. 8-52-2-783-1-03 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af drikkevand ved Breum-,

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Forslag til Indsatsplan

Forslag til Indsatsplan Forslag til Indsatsplan VIBORG AMT - Miljø & Teknik for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd J. nr. 8-52-2-761-1-03 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af godt drikkevand ved

Læs mere

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker J. nr. 8-52-2-783-1-03 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af drikkevand ved Breum-,

Læs mere

VIBORG AMT - Miljø & Teknik. Indsatsplan. for at sikre forsyningen af drikkevand i dele af Sydthy

VIBORG AMT - Miljø & Teknik. Indsatsplan. for at sikre forsyningen af drikkevand i dele af Sydthy VIBORG AMT - Miljø & Teknik Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand i dele af Sydthy J. nr. 8-52-2-785-1-06 Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand i dele af Sydthy er udarbejdet

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 8. februar 2016

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 8. februar 2016 Notat til Teknisk Udvalg Opfølgning på Teknisk Udvalgs møde mandag den 25. januar 2016 om sag nr. 4 på Byrådsmøde 20. januar 2014, Opfølgning på indsatsplan Beder Påbud mod anvendelse af pesticider. Side

Læs mere

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens Punkt 13. Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens 2016-024069 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Indsatsplan. for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker

Indsatsplan. for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker Indsatsplan VIBORG AMT - Miljø & Teknik for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker J. nr. 8-52-2-783-1-03 Indsatsplanen skal sikre

Læs mere

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Dokumentationsrapport, november 2009 Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Kort- og Matrikelstyrelsen DDOland, COWI. Udgivet af Vejle Amt Damhaven Vejle November Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt

Kort- og Matrikelstyrelsen DDOland, COWI. Udgivet af Vejle Amt Damhaven Vejle November Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt Udgivet af Vejle Amt Damhaven 12 7100 Vejle November 2006. Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt Kortmaterialet er bearbejdet af Vejle Amt og fremstillet med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen og

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Bilag 1 Løsning Vandværk

Bilag 1 Løsning Vandværk Bilag 1 ligger midt i Løsning by og vandværksdriften udføres af Løsning Fjernvarme. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 240.000 m 3 og indvandt i 2016 206.008 m

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Grundvandet på Orø en sårbar ressource

Grundvandet på Orø en sårbar ressource Grundvandet på Orø en sårbar ressource Derfor skal vi beskytte grundvandet Grundvandet på Orø er en værdifuld drikkevandsressource. Men den er sårbar over for forurening. Drikkevandsforsyningen skal bygge

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Direktøren Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst raastoffer@rn.dk 13-12-2016

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

Udkast til Indsatsplan Hundslund,

Udkast til Indsatsplan Hundslund, Indsatsplan Hundslund Indledning Formål med planen Baggrund for planen Behov for indsats Oversigt over indsatser Indsatsprogram og tidsplan Indsatser ved vandværkerne Alrø Vandværk Hadrup Vandværk Hundslund

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Strandmarken Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Strandmarken Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Strandmarken Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Strandmarken Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven Udgiver Bornholms

Læs mere

Delindsatsplan. Kastbjerg Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Kastbjerg Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Kastbjerg Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder Bilag 4. Fund af pesticider Fra Dato Teknik og Miljø Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder RESUMÉ En gennemgang af fund i

Læs mere

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Dalbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Forslag til Indsatsplan. for vandindvindingsopland syd for Skagen

Forslag til Indsatsplan. for vandindvindingsopland syd for Skagen Forslag til Indsatsplan for vandindvindingsopland syd for Skagen Udarbejdet af gruppe D007 på baggrund af rapporten Vandforsyning til Skagen Efterårssemester 2009 2 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17.11.2015 påbud mod anvendelse af pesticider For at følge op på Indsatsplan Beder foreslås der gennemført åstedsforretninger og høringsprocesser

Læs mere

3.5 Private vandværker i Århus Kommune

3.5 Private vandværker i Århus Kommune 3.5 Private vandværker i Århus Kommune Kvottrup Vandværk (751.2.24) Vandværket har en indvindingstilladelse på 6. m 3 /år. Tilladelsen er gebyrnedsat fra oprindelig 18. m 3 / år den 16. februar 2. Vandværkets

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 1 Bregninge Vandværk Bregninge vandværk forsyner ca. 111 forbrugere med drikkevand og har en indvindingstilladelse på 16.000 m 3 per år. n er gældende til den 30-09-2023.

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle ATV, 21. Maj 2008 Kortlægning skaber ikke OSD er - det gør g r politik! Ved hjælp af geologisk

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 GRUNDVANDSBESKYTTELSE I SVENDBORG OMRÅDET... 2 DEFINITN AF INDSATSOMRÅDET... 3 FORMÅL MED INDSATSPLANEN... 3 PROBLEMSTILLINGER I SVENDBORG

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Kværndrup

Solvarmeanlæg ved Kværndrup Solvarmeanlæg ved Kværndrup Supplerende redegørelse efter Statens udmelding til Vandplanernes retningslinier 40 og 41 Udarbejdet af: Olav Bojesen Dato: 22. januar 2015 Naturstyrelsens j.nr.: NST-122-430-00034

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Indvindingsforhold Geologiske forhold

Indvindingsforhold Geologiske forhold Sorring By Vandværk Indvindingsforhold Sorring By Vandværk blev sat i drift i 1897 og har pr. 2000 en indvindingstilladelse på 84.000 m3/år. De sidste 10 år har indvindingen ligget på omkring 70.000 m3.

Læs mere

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Notat Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Høringssvar til Forslag til indsatsplan for grundvand, Assens med kommentarer. Følgende har indgivet høringssvar:

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Område med Særlig Drikkevandsinteresse nr. 33 Vandværkerne: Lindholm Nr. Uttrup Aalborg Kommunale Vandforsyning Hvorup Syd Aalborg Kaserne Oktober 2005 T E K N I K

Læs mere

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE Hans Peter Birk Hansen Geolog Odense Kommune Grundvandsbeskyttelsesplaner Bornholm Svendborg Ærø Odense 11/01 2015 SIDE 1 PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Knejsted Mark Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune Kommunens vurdering af tilstanden af Verdo s vandværker Vandværk Bunkedal Vandværk Oust Mølle Vandværk Vilstrup Vandværk Østrup Skov Vandværk Beliggenhed Mellem Tjærby og Albæk Ved Oust Møllevej i Randers

Læs mere

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2 STÆRMOSE VANDVÆRK Grevegården 15 5690 Tommerup 9. februar 2016 Sags id: 16/1878 Kontrolprogram for Stærmose Vandværk (cvr. nr. 68795419) I henhold til vandforsyningslovens 1 65 og tilhørende bekendtgørelse

Læs mere

Ringsted Vandsamarbejde I/S

Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3 Formålet med handlingsplanen...

Læs mere

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER Notat Aarhus kommune GRUNDVANDSBESKYTTELSE Status for frivillige dyrkningsaftaler og påbud af rådighedsindskrænkninger i danske kommuner og vandforsyninger 29. marts 2016 Projekt nr. 223526 Dokument nr.

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Grundvandsrådsmøde i Næstved Kommune 3/9-2014 RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Kortlægningsområde:

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by.

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 75.000 m 3 og indvandt i 2014 godt 47.000 m 3. I 2006 og 2007 har indvindingen været knap 58.000 m 3. Dette hænger

Læs mere

Redegørelse for Vejlemodellen

Redegørelse for Vejlemodellen NOTAT: Viborg Kommune Forvaltningen for teknik og miljø, Natur og Vand 19. maj 2015 / j2n Redegørelse for Vejlemodellen På mødet i KMU d. 26. marts 2015, pkt. 7 Vedtagelse af indsatsplan for beskyttelse

Læs mere

Orø kortlægningsområde

Orø kortlægningsområde Oversigt Geologiske forhold Grundvandsmagasiner Forurening fra landbrugsdrift Anden forurening Naturlig grundvandsbeskyttelse Grundvandets sårbarhed over for nitratforurening Udpegning af områder til beskyttelse

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 omfatter følgende matrikelnumre: Del af 7y og 6h, begge Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Læs mere

Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner. Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen

Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner. Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen Fremadrettet beskyttelses via husdyrbrugloven kontra MBL 26 a? Ekspropriation - hvornår skal indsatsplanerne tage dette

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Jørn Neigaard Pedersen Agerskovvej 3, 7441 Bording 4. april 2014

Jørn Neigaard Pedersen Agerskovvej 3, 7441 Bording 4. april 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jørn Neigaard Pedersen Agerskovvej 3 7441 Bording 4. april 2014 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra DGU-nr. 76.1224 Beliggenhed Agerskovvej

Læs mere

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Resultater Peter Erfurt Geolog, By- og Landskabsstyrelsen, 4.5.2010 Hvad vil jeg fortælle? - Om grundvandet på Als med fokus på Nordals De store linjer - Om

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Ringe tirsdag den 03. 11. 2015. Dagsorden Velkomst og præsentation Forslag til indsatsplan - Odense Syd Den videre proces Pause Nye kortlægningsområder Nyborg

Læs mere

FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER

FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER Hydrogeolog, ph.d. Ulla Lyngs Ladekarl Hydrogeolog, ph.d. Thomas Wernberg Watertech a/s Geolog, cand.scient.

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

Handlingsplan 2007 Ringsted Vandsamarbejde I/S

Handlingsplan 2007 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2007 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund for handlingsplanen -- 1.1 Beskrivelse af vandsamarbejdet -- 1.2 Formål med handlingsplanen 2 Forslag til aktiviteter -- 2.1

Læs mere

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning og status for vejledning om indsatsplaner EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning Indsatsbekendtgørelsen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag 1021

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 27

Kommuneplantillæg nr. 27 Kommuneplantillæg nr. 27 Erhvervsområde i Teknisk Forvaltning - Vedtaget oktober 2013 Indledning I den nordøstlige del af ligger et område, der jf. kommuneplan 2009-2021 giver mulighed for fritidsformål,

Læs mere

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk Dørken Vandværk Givevej 20 7323 Give V/ Arne Larsen Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk Ansøgning Vejle Kommune har 23. februar 2017 modtaget ansøgning om fornyet tilladelse til

Læs mere

Forslag til Indsatsplan Boulstrup

Forslag til Indsatsplan Boulstrup Forslag til Indsatsplan Boulstrup Indledning Indsatsplanen er en handlingsplan, der beskriver de nødvendige indsatser for at beskytte grundvandet i et nærmere afgrænset område, så der også i fremtiden

Læs mere

Informationsmøde om indsatsplan Sundeved 30. Juni 2015

Informationsmøde om indsatsplan Sundeved 30. Juni 2015 Informationsmøde om indsatsplan Sundeved 30. Juni 2015 Indsatsplan Sundeved Naturstyrelsens kortlægning. Geologiske profiler Naturstyrelsens kortlægning, sulfatmålinger Naturstyrelsens kortlægning, vandtyper

Læs mere

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8.

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. oktober 2014 Overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider Hvorfor

Læs mere

Tved Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Tved Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Tved Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand november 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Tved Vandværk Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

På udvalgsmødet kan der efter behov redegøres for overordnede og generelle forhold.

På udvalgsmødet kan der efter behov redegøres for overordnede og generelle forhold. Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmøde 20. januar 2016, punkt nr. 4. Opfølgning på indsatsplan Beder Påbud mod anvendelse af pesticider Aarhus Byråd drøftede den 20. januar 2016 en indstilling om iværksættelse

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere