Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping"

Transkript

1 Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Fjerritslev Kommune 2006

2 Lokalplanen er udarbejdet af PLANkonsulenten for Klim Strand Camping i samarbejde med Fjerritslev Kommune. Lokalplanen kan også ses på Fjerritslev Kommunes hjemmeside på adressen

3 Lokalplan - Klim Strand Camping 1 Indholdsfortegnelse 0. vejledning Hvad er en lokalplan? Hvordan bliver en lokalplan til? Hvad indeholder en lokalplan? beskrivelse Lokalplanens formål 5 2. Lokalplanområdet Lokalplanens indhold forhold til anden planlægning Regionplan Helhedsplan Forsyningsforhold forhold til anden lovgivning Planloven Naturbeskyttelsesloven Museumsloven Miljøbeskyttelsesloven Miljøvurderingsloven Vejlovene Campingreglementet Tilladelse fra andre myndigheder bestemmelser Lokalplanens formål Lokalplanens afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Skiltning Ubebyggede arealer Veje og parkering.. 17

4 2 Lokalplan - Klim Strand Camping 10. Tekniske anlæg Miljøforhold Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse Ophævelse af planer og deklarationer Bonusvirkning Lokalplanens retsvirkning Vedtagelsespåtegning.. 18 Bilag Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort 1:5000) Lokalplanområdets nuværende anvendelse Lokalplanområdets fremtidig anvendelse (luftfoto 1:5000) Gældende campingtilladelse Regionplanens retningslinier (afsnit 4.1 og 4.2)... 27

5 Lokalplan - Klim Strand Camping 3 0. vejledning 1. Hvad er en lokalplan? En lokalplan skal styre den fremtidige udvikling i et område. Ved at udarbejde et lokalplanforslag får borgerne og kommunalbestyrelsen mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger kommunalbestyrelsen bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier og andet skal placeres og udformes inden for et bestemt område. 2. Hvordan bliver en lokalplan til? Planloven (1) indeholder bestemmelser om, at kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. På tilsvarende måde skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Når det er besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan, laves der først et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når forslaget til lokalplan er færdigt, offentliggøres det. I en periode på mindst 8 uger, har borgerne mulighed for at komme med forslag til ændringer, bemærkninger eller indsigelser til det offentliggjorte lokalplanforslag. Når offentlighedsperioden er slut, vurderer kommunalbestyrelsen i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle ændringsforslag og indsigelser. Herefter vedtages planen endeligt. Hvis kommunalbestyrelsen, på baggrund af de indkomne ændringsforslag, indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt lokalplanforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når kommunalbestyrelsen har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres anlæg, der er i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. 3. Hvad indeholder en lokalplan? En lokalplan består typisk af fire dele: 1. Beskrivelse 2. Redegørelse 3. Bestemmelser 4. Bilag Beskrivelses-delen giver baggrunden og formålet med lokalplanens udarbejdelse, herunder hvilket område lokalplanen dækker. Redegørelses-delen fastlægger hvordan lokalplanen hænger sammen med anden offentlig planlægning, og på hvilke områder den tilgrænsende lov- 1. Lov om planlægning. (Lov nr 388 af 6. juni 1991 med senere ændringer jævnfør LBK nr 883 af 18. august 2004)

6 4 Lokalplan - Klim Strand Camping givning kan få indflydelse på lokalplanens gennemførelse, herunder hvor der kræves tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder (stat og amt). Bestemmelses-delen fastlægger de regler, der vil gælde for lokalplanområdets fremtidige anvendelse, herunder de overgangsbestemmelser, som vil blive brugt i forbindelse med lokalplanens ikrafttrædelse. Bilags-delen indeholder de baggrundsoplysninger, som kan være nødvendige for at kunne forholde sig til lokalplanens tekst. Det kan være: Matrikelkort der viser afgrænsningen af lokalplanområdet i forhold til skel Luftfoto der viser områdets nuværende anvendelse og hvordan der fremover kan disponeres. Andet, hvilket eksempelvis vil sige Klim Strand Campings gældende campingtilladelse, relevante retningslinier fra Regionplan 2005 eller lignende.

7 Lokalplan - Klim Strand Camping 5 1. beskrivelse Klim Strand Camping blev - i etableret på det sted, hvor den ligger i dag. Siden da har campingpladsen været i en fortsat udvikling. Så meget, at den i dag er blandt den eksklusive håndfuld af campingpladser i Danmark, der er kategoriseret med fem-stjerner overnatninger blev det til i 2003, hovedsageligt tyske og danske gæster, mens besøget i 2004 faldt en ubetydelighed til overnatninger. At Klim Strand Camping er et aktiv for lokalområdet og Fjerritslev Kommune som helhed ses af, at 70 % af de campinggæster, der overnatter i kommunen, benytter Klim Strand Camping. På kommunalt niveau bidrager det med en omsætning på 27,8 mill kr (2). Beskæftigelsesmæssigt er Klim Strand Camping en betydelig arbejdsplads i kommunen, om end der er tale om sæsonbetonet beskæftigelse. I højsæsonen beskæftiges 50 medarbejdere. Hertil kommer de vedligeholdelsesopgaver, som udføres af lokale håndværkere, der herved er med til at skabe - eller fastholde - arbejdspladser i denne del af arbejdsmarkedet. Klim Strand Camping har i sin fortsatte udvikling været nødsaget til at satse på et højt aktivitets- og kvalitetsniveau. Sammen med nærheden til vandet og de omkringliggende naturarealer, er det de værdier gæsterne lægger vægt på, og som dermed er med til at trække turisterne udenfor alfarvej. Det er ledelsens ønske at fortsætte denne linie, gennem udvikling og forbedring af eksisterende faciliteter og aktiviteter, så kravene fra tidens turister til enhver tid kan tilgodeses. For sæsonbetonede virksomheder er der en driftsøkonomisk fordel i at kunne tiltrække kunder udenfor den almindelige åbningstid i det, der kaldes skuldersæsonen. Det betyder en bedre udnyttelse af de allerede etablerede faciliteter, selvom det samtidig resulterer i, at der bliver behov for en række indendørs aktiviteter. Hertil kommer, at der grundet årstiden vil være brug for forskellige overnatningsmuligheder, så den yngre og ældre generationer kan tage på mini-ferie sammen. Forskellige overnatningsmuligheder tilgodeser samtidig, at man kan modtage skoleklasser og institutioner. En udvidelse af sæsonen har - udover en positiv effekt på driftsøkonomien - også den gavnlige virkning, at det vil give en længerevarende ansættelse blandt medarbejderne, og større omsætning i lokalområdet. 1. Lokalplanens formål Denne lokalplan er udarbejdet for at sikre, at Klim Strand Camping - i sin videre udvikling - kan forbedre sine faciliteter og derigennem opfylde de krav, der til enhver tid stilles til en fem-stjernet campingplads. Dette sker for at styrke de turistpolitiske tiltag og dermed de fremtidige udviklingsmuligheder for turisterhvervet i kommunen, samt for at kunne konvertere de nuværende sæsonarbejdspladser til flest mulige helårsstillinger. Klim Strand Campings udviklingsmuligheder skal sikres ved, at: tilvejebringe rammer, der kan tilgodese en sæ- 2. Campingrådets opgørelse byggende på oplysninger fra Danmarks Statistik og Danmarks Turistråds analyse af turismens økonomisk betydning for 2003 (Camping Rådet informerer - januar 2004).

8 6 Lokalplan - Klim Strand Camping sonforlængelse og dermed skabe en bæredygtig helårscampingplads tiltag sker i overensstemmelse med de overordnede turistpolitiske mål, og i harmoni med de landskabelige og naturmæssige interesser fastlægge retningslinier for den fremtidige anvendelse af området, herunder bebyggelsesforhold, miljøforhold, skiltning, beplantning og lignende give mulighed for, at der kan afholdes enkeltstående arrangementer som markeder, koncerter, træf og lignende give mulighed for at differentiere overnatningsmulighederne, således at nye kundesegmenter - såsom cyklist og vandrere, der vil benytte Vestkyst-Nordsø cykelruten og vandreruten Nordsøstien - kan tilgodeses. Bonusvirkning Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra Nordjyllands Amt, med det sigte, at opnå en helhedsplan for campingpladsens udvikling, og dermed en smidigere sagsbehandling i forholdet til fremtidige tiltag. For at opnå dette, skal lokalplanen have bonusvirkning. Det vil sige, at der ved vedtagelsen af lokalplanen er taget stilling til den regulering, der sker efter Planloven. 2. Lokalplanområdet Klim Strand Camping er beliggende ved Jammerbugten, i trekantområdet mellem Klim Strand, Thorup Strand og Grønne Strand, med direkte adgang til stranden, som - på dette sted - i nogen grad er præget af ral. Landskabet i området bærer præg af tidligere tiders sandflugt. En tid, hvor vinden var den væsentligste landskabsdannende faktor. Senere er landskabet beriget med klitplantager, med det klare formål at beskytte mod den tiltagende sandflugt. Området er via fredningsplanen fra 1987 (3) udlagt som et særligt friluftsområde. I Regionplan 2005 er 3. Fredningsplan , Nordjyllands Amt 1987 det udlagt som naturområde, men dog ikke som et regionalt naturområde. Klim Strand Camping er ligeledes i Regionplanen betegnet som et turist- og fritidsanlæg af regional betydning. Klim Strand Camping fremstår i dag som en lille oase i nogle i øvrigt barske omgivelser. Den nødvendige læ er skabt via randbeplantning på pladsen, suppleret med læbælter mellem pladsens enkelte sektioner. Hovedparten af denne beplantning er sket ved pladsens etablering i Den nationale cykelrute Vestkyst-Nordsøruten går lige forbi campingpladsen, ligesom det også er tilfældet for vandreruten Nordsøstien. Ejendommen er noteret som en landbrugsejendom, men har - som allerede nævnt - fungeret som campingplads siden Ejendommen er omfattet af følgende matrikelnumre: 98b, 98c, 99b og 140a Klim by, Klim. Den har et matrikulært areal på 23 ha og er sammenfaldende med den - i henhold til campingreglementet - gældende campingtilladelse (4). Det vurderes, at ejendommens areal i dag - som følge af kysterosion - er noget mindre end de angivne 23 ha. Lokalplanområdet ligger i landzone. Ligeledes lig- Kortet viser Klim Strand Campings placering i forholdet til kendte lokaliteter

9 Lokalplan - Klim Strand Camping 7 Skitsen viser - i stiliseret form indretningen af Klim Strand Camping. En større udgave af skitsen - med hertil hørende facilitetsangivelse - findes som bilag 2 ger hele campingpladsen inden for kystnærhedszonen, og omtrent halvdelen af pladsen er omfattet af (5) strandbeskyttelseslinien. 3. Lokalplanens indhold Klim Strand Camping har ikke tidligere været lokalplanlagt og anvendelses- og bebyggelsesforhold har indtil nu afhængig af karakteren - skullet behandles efter en af følgende love: Planlovens landzonebestemmelser, Naturbeskyttelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven og Byggeloven. Nuværende forhold Klim Strand Camping er i dag godkendt til 750 campingenheder. Lokalplanen ændrer ikke ved dette forhold. Bygningsmassen udgør på indeværende tidspunkt omtrent m 2. Der er mulighed for overnatning i såvel telt som campingvogn og autocamper. Herudover har pladsen i alt 44 campinghytter af varierende størrelse og kvalitet. Pladsen blev i 1988 godkendt til vintercampering (6). I tilknytning til svømmehallen findes en fælles varmecentral med en 25 meter høj skorsten. I samme område findes en 30 meter høj mobil-mast. De konkrete faciliteter, der klassificerer Klim Strand Camping som fem-stjernet, fremgår i øvrigt af bilag 2. Fremtidige forhold Som en opsummering af de forhold, der er nærmere omtalt i lokalplanens bestemmelsesdel, vil der være mulighed for at skabe nedennævnte forandringer. De er i væsentlig grad betinget af de klassificeringsregler, som løbende træder i kraft fra januar 2006, og som sådan betingende for, at Klim Strand Camping kan bevare sine fem stjerner. Lokalplanen giver mulighed for, at: der kan opføres aktivitetshal (1.600 m 2 ), som kan benyttes til sportsaktiviteter, koncerter og større møder. der - i tilknytning til aktivitetshallen - kan etableres 25 familierum som overnatningsmulighed for nye kundegrupper, såsom cyklister, vandrere og kursister den eksisterende vandrutschebane kan flyttes til området syd for svømmehallen. I forbindelse med flytningen kan den tilpasses tidens krav. det eksisterende udendørs svømmeanlæg kan udvides der på sigt kan etableres et bade-/vandland ved sammenbygning af den eksisterende svømmehal med en overbygget vandrutschebanen. Udbygningen udgør m 2. der etableres fire separate toilet- og baderums bygninger til campingvogne og autocampere på 4. Den gældende campingtilladelse for Klim Strand Camping er medtaget som bilag Ifølge Bekendtgørelse om ikrafttræden for Nordjyllands Amt af strandbeskyttelses- og klitfredningslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven (BEK nr 718 af 9. august 2003), trådte den nye strandbeskyttelseslinie på 300 m ikraft den 15. december Denne tilladelse er i 2002 udvidet, så størstedelen af pladsen - i dag - kan anvendes til vintercampering.

10 8 Lokalplan - Klim Strand Camping arealet tættest ved havet der etableres nye toilet- og baderums bygninger, så gangafstandene reduceres eksisterende toilet- og baderums bygninger kan udbygges og moderniseres, så de svarer til tidens krav der kan ske udvidelse af de eksisterende fælleskøkkener, og etablering af hertil knyttede spisefaciliteter der kan etableres mere tidssvarende boligfaciliteter til bestyrer og medarbejdere. Ved etablering af ny bestyrebolig omdannes den nuværende til børnerum. op til 30% af de nuværende 750 campingenheder successivt kan konverteres til hytter. Antallet af campinghytter kan herved øges fra 44 op til 225. De forandringer der kan foretages i lokalplanområdet skal alle foretages med behørigt hensyntagen til omgivelserne. Valg af byggestil, materialer og farver for de planlagte byggerier skal ske så det matcher det eksisterende byggeri, og tager behørig hensyn til omgivelserne.

11 Lokalplan - Klim Strand Camping 9 2. forhold til anden planlægning Under denne overskrift behandles de elementer i lokalplanen, der har relation til anden planlægning. I denne sammenhæng vil det sige region- og kommuneplanlægning. 1. Regionplan 2005 Regionplanens kapitel 4 - ferie og fritid - angiver en række mål for, hvorledes regionen ønskes udviklet i relation til turisme- og rekreativt formål. Disse mål er udmøntet i en række retningslinier. I forholdet til Klim Strand Camping er det de retningslinier, der er samlet under overskrifterne Ferie- og fritidsanlæg samt Sommerhusområder, campingpladser og fritidshavne, der kan give anledning til begrænsninger (7). De hertil knyttede retningslinier er vist andet steds på denne side. For så vidt angår retningslinierne 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, og der kunne tænkes anvendt i forbindelse med denne lokalplan - så vedrører de alle forhold, der skal tilgodeses ved etablering af nye ferie- og fritidsanlæg. Eftersom Klim Strand Camping er et allerede etableret ferie- og fritidsanlæg har de angivne retningslinier således ingen praktisk anvendelse i forholdet til lokalplanen. Der er givet tre retningslinier, der specifikt vedrører campingpladser, nemlig 4.2.3, og For så vidt angår og 4.2.4, der respektivt vedrører rammerne (antal campingenheder) for campingpladsen samt vintercampering og opbevaring, så har de ingen praktisk anvendelse i forholdet til lokalplanen, eftersom de omhandlede tilladelser hertil, allerede foreligger. Ifølge retningslinie er der - under bestemte omstændigheder - givet mulighed for, at konvertere 30% af en campingplads enheder til campinghytter. Klim Strand Camping er dog ikke optaget på den liste over pladser, som har denne mulighed. Nordjyllands Amt har efterfølgende - med beslutningen i Udvalget for Teknik og Miljø - godkendt, at 30% af pladsens campingenheder kan konverteres til campinghytter. Ferie- og fritidsanlæg Turisme- og friluftspolitik Planlægning af alle ferie- og fritidsanlæg Bondegårdsferie Planlægning af regionale ferie- og fritidsanlæg Lokalisering af ferie- og fritidsanlæg Konsekvensvurderinger Arealforbrug og adgangsforhold Ændret anvendelse af reservationer Sommerhusområder, campingpladser og Rammer for byggeri i sommerhusområder Sommerhusområder inden for kystnærhedszonen Rammer for campingpladser Vintercampering og vinteropbevaring Campinghytter Rammer for bådkapacitet i fritidshavne En samlet oversigt over de retningslinier, der er samlet under overskrifterne Ferie- og fritidsanlæg samt Sommerhusområder, campingpladser og fritidshavne Da Klim Strand Camping er en etableret campingplads, og det godkendte areal til campingformål ikke udvides, er der - hvis der ses bort fra 30% campinghytter - ikke noget i Regionplan 2005, der forhindrer en mere tidssvarende, funktionel og optimeret anvendelse af arealet. 7. De gældende retningslinier fremgår af Region kapitel 4 Retningslinier i de her nævnte to afsnit er gengivet i bilag 4.

12 10 Lokalplan - Klim Strand Camping Turisme- og friluftspolitik Nordjyllands Amt har i 2004 vedtaget en Turismeog friluftspolitik (8). De opstillede mål er i den forbindelse, at udviklingen af turismen og friluftslivet, skal kunne gå hånd i hånd, og kunne ske på et bæredygtigt og kvalitativt højt niveau, til gavn for både lokalbefolkningen og de mange turister, der besøger Nordjylland. Derfor skal turisme betragtes som et erhverv, der er til at leve af og leve med. Turisterhvervet skal således være både dynamisk og levedygtigt, og det skal på et bæredygtigt grundlag, yde et væsentligt bidrag til omsætning og beskæftigelse i Nordjylland. Klim Strand Camping tilgodeser denne målsætning. 2. Helhedsplan Lokalplanområdet er i Helhedsplan 2006 beliggende i område 5.FI, der er udlagt til ferie- og fritidsbebyggelse, såsom campingplads, feriehytter og dertil knyttede faciliteter i landzone. Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Helhedsplan Zonestatus Lokalplanområdet har i dag landzonestatus. Lokalplanen ændrer ikke på dette forhold. Tinglysning I en lokalplan kan der optages bestemmelser om ophævelse af privatretlige servitutter. Uanset at lokalplanen bliver gældende i området skal eksisterende privatretlige bindinger respekteres. Servitutter, som er i direkte strid med lokalplanen, ophæves. Lokalplanområdet er omfattet af otte servitutter. Ingen af servitutterne er en hindring for lokalplanens gennemførelse, men en række af disse har ikke længere relevans. De kan derfor med fordel aflyses når lokalplanen tinglyses på ejendommen. Der kan forekomme utinglyste ledningsanlæg indenfor lokalplanområdet Dokument om færdselsret mv Dokument om råstofindvinding og betingelser herfor, oplagsplads mm, Resp lån i off midler Dokument om fredning Dokument om fredning, vedrørende 98B, 99B Dokument om eneforhandling af Iskremprodukter mv Dokument om beplantning mv som vilkår for opførelse af svømmehal mv, vedrørende 98B, 99B Dokument om opførelse af en vandrutschebane mv, vedrørende 98B, 99B Dokument om færdselsret mv, vedrørende 99B og M 584 Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv se akt. Berigtiget 12/ Forsyningsforhold For lokalplanområdet gælder der en række betingelser vedrørende forsyningsforhold. Kloakering Lokalplanområdet er spildevandskloakeret. Behandling af regn- og spildevand sker i henhold til kommunens spildevandsplan. Spildvandet pumpes til Aggersund via ledningen til Thorup Strand. Vandforsyning Lokalplanområdet forsynes fra Klim Vandværk. Energiforsyning Lokalplanområdet er ikke omfattet af varmeplanen for Fjerritslev Kommune. Opvarmningen er primært baseret på eget centralvarmeanlæg. I campinghytterne benyttes der dog el til opvarmning. Renovation Klim Strand Camping håndterer selv sit affald i overensstemmelse med gældende regler på området. Bortskaffelse af affaldet skal ske efter Arbejdstilsynets regler. Veje Lokalplanområdet vejbetjenes fra Havvejen. Inden for området kan der etableres interne veje efter behov. 8. Turisme- og friluftspolitik for Nordjyllands Amt Listen rummer de otte servitutter, der er tinglyst på ejendommen

13 Lokalplan - Klim Strand Camping forhold til anden lovgivning Billedet visualiserer konsekvenserne ved en udbygning af svømmehallen med et tårn til en vandrutschebane. Under denne overskrift behandles de elementer i lokalplanen, som har relation til anden lovgivning. 1. Planloven Af Planlovens 16 stk 3 fremgår det, at der i lokalplanen»for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen skal der oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,5 m anføres en begrundelse for den større højde. Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold, der er væsentlige for varetagelsen af natur- og friluftsmæssige interesser«. Kystnærhedszonen Hensigten med lovbestemmelsen om kystnærhedszonen er at begrænse bebyggelse og anlæg i kystområder, og sikre, at de anlæg, som har behov for kystnær placering, lokaliseres således, at de påvirker kystlandskabet mindst muligt. For Fjerritslev Kommune er kystnærhedszonen 3 km bred, såvel langs Vestkysten som Limfjorden. Lokalplanområdet ligger således i kystnærhedszonen. I forholdet til omgivelserne er lokalplanområdet hovedsageligt afskærmet, idet der - bortset fra klitterne - er randbeplantning (6-8 meter høj) mod vest, syd og øst. Lokalplanen giver mulighed for etablering af tre bygninger, med en byggehøjde over Planlovens angivne 8,5 meter. Der er dels tale om, at restauranten kan udbygges med endnu en etage, samt etablering af en tidssvarende bestyrebolig ovenpå supermarkedet og informationskiosken, begge med høj rejsning og derfor med en maksimal byggehøjde på 10 meter. Hertil kommer en mulig udvidelse af den eksisterende svømmehal til et egentligt badeland. Det mest markante element i denne udvidelse er etableringen af et tårn til en overdækket vandrutschebane umiddelbart foran svømmehallen. Den pyramide, som afslutter tårnet, vil komme til at ligge 16 meter over terræn. Som det fremgår af visualiseringen, så vil etableringen af tårnet ikke forringe det omkringliggende landskab væsentligt. Dette hænger først og fremmest sammen med, at Klim Strand Campings høje randbeplantning skjuler det meste af tårnet, således kun den øverste del af tårnet kan ses. Hertil kommer, at andre af campingpladsens store anlæg ligger i tilknytning til den eksisterende svømmehal. Det drejer sig om varmecentralen og dennes noget højere skorsten, men også den opstillede mobilmast. 2. Naturbeskyttelsesloven I forholdet til Naturbeskyttelsesloven har lokalplanen tre berøringsflader.

14 12 Lokalplan - Klim Strand Camping Strandbeskyttelseslinie Omtrent halvdelen af lokalplanområdet ligger indenfor strandbeskyttelseslinien. Af det vejledningsmateriale Skov- og Naturstyrelsen har udsendt i forbindelse hermed, fremgår det, at eksisterende Vejledning om 300 m strandbeskyttelsesog klitfredningszone Det er anført i bemærkningerne til kystlovforslaget, at der i rimeligt omfang vil kunne dispenseres fra forbudet mod tilstandsændringer til efterkommelse af ønsker fra eksisterende virksomheder i den udvidede strandbeskyttelseszone om arealmæssigt begrænsede udvidelser, som er nødvendige for at virksomheden kan tilpasse sig udviklingen. Det samme vil gælde for virksomheder i den udvidede klitfredningszone, medmindre sandflugtshensyn taler afgørende imod. For ferie- og fritidsanlæg har udtalelsen relation til f.eks. campingpladser, feriekolonier, feriehoteller, sommerrestauranter og golfbaner. For campingpladser på over 75 enheder betyder tilkendegivelsen i lovbemærkningerne, at der normalt vil være grundlag for dispensation til udvidelser, nybyggeri m.v., som er nødvendige for, at campingpladsen kan gennemføre en sædvanlig produktudvikling. Der vil også kunne dispenseres til en øget kapacitet, Udsnit fra det vejledningsmateriale Skov- og Naturstyrelsen har udsendt i forbindelse med introduktionen af den nye strandbeskyttelses- og klitfredningszone. virksomheder i rimeligt omfang kan få dispensation fra byggeforbudet, når det er nødvendigt for at virksomheden kan udvikle sig. Eftersom det yderligere er understreget at denne dispensationsmulighed til udvidelse, nybyggeri mv når det er nødvendigt for produktudviklingen, gælder for campingpladser med over 75 enheder, så tilgodeser lokalplanen de intentioner, der ligger bag loven. Fredningsforhold Lokalplanområdet er ikke omfattet af fredningsbestemmelser. Beskyttet natur Ifølge materialet vedrørende registrering af beskyttet natur (9) er der i lokalplanområdet beskyttet natur nord for de gamle klitfredningspæle. Da det udfra registreringskortet er vanskeligt at vurdere, hvor grænsen præcist går, vil Nordjyllands Amt gennemføre en konkret vurdering af området. Uanset udfaldet af denne konkrete vurdering vil det ikke få indflydelse på lokalplanen, eftersom den gældende campingtilladelse har taget højde for dette forhold. 3. Museumsloven Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Før jordarbejde sættes i gang skal man være opmærksom på Museumslovens Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning, samt besked om de finansieringsmæssige konsekvenser. Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder skal det anmeldes til Aalborg Historiske Museum. 9. Vejledende kortlægning af beskyttet natur. Nordjyllands Amt Ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 (1984) Billedet, der er taget fra stranden udfor pladsen, viser at ingen af campingpladsens faciliteter er synlige

15 Lokalplan - Klim Strand Camping 13 Billedet er en visualisering af en udbygning af området med luksus campinghytter. 4. Miljøbeskyttelsesloven Alle aktiviteter indenfor lokalplanområdet skal overholde de til enhver tid gældende grænseværdier for støj (10). Kommunen har således foretaget en konkret vurdering af forholdene, og har på baggrund heraf fastsat grænseværdierne for dag-, aften- og nattetimerne til henholdsvis til 60, 60 og 50 db. Det vurderes, at campingpladsens aktiviteter vil kunne overholde de angivne støjkrav, eftersom den mest generende støj forventlig vil komme fra badelandet. Eftersom dette bliver overdækket vil der ikke forekomme støj, som overstiger de nugældende støjkrav. Lokalplanområdet er kloakeret og bortskaffelsen af spildevand sker gennem det offentlige kloaknet. Klim Strand Camping varetager selv bortskaffelsen af affald. Loven giver mulighed for fritagelse fra at benytte den kommunale indsamlingsordning/renovation, når virksomheden har godtgjort, at der er indgået aftale om, at affaldet afleveres til anden side til genanvendelse. Der er ingen drikkevandsinteresser i området. 5. Miljøvurderingsloven I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal der, inden endelig vedtagelse af planer - igangsat efter 1. juli laves en forundersøgelse (miljøscreening), hvor det vurderes, hvorvidt det planlagte i lokalplanen vurderes at have en væsentlig indvirkning på miljøet. Da arbejdet med nærværende lokalplan er påbegyndt i foråret 2004, er den således ikke omfattet af kravet om miljøvurdering. 6. Vejlovene Ved anlæg af nye overkørsler, nye veje og stier og andre anlæg efter vejlovgivningen, skal kommunen kontaktes for godkendelse af disse. 7. Campingreglementet Klim Strand Camping har i dag alle de for driften nødvendige tilladelser i forholdet til Campingreglementet (11). Campingreglementet administreres for indeværende af Nordjyllands Amt. Med kommunalreformen overgår denne kompetence til kommunen. 8. Tilladelse fra andre myndigheder I forbindelse med ændring og etablering af interne veje, ændring og etablering af læbeplantning, samt bebyggelse indenfor klitfredede arealer ( 8) og strandbeskyttelseslinien ( 15), skal der gives tilladelser eller dispensationer fra Naturbeskyttelsesloven. Disse dele af Naturbeskyttelsesloven administreres i dag af Skov- og Naturstyrelsen. 11. Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser (Bekendtgørelse nr 68 af 26. januar 2000). Bekendtgørelsen er lavet på grundlag af Lov om sommerhuse og campering mv (LBK nr 920 af ).

16 14 Lokalplan - Klim Strand Camping Visualiseringen viser hvorledes bygningen med familierum kan indpasses i området, på det sted hvor den udendørs vandrutschebane er placeret på nuværende tidspunkt.

17 Lokalplan - Klim Strand Camping bestemmelser Billedet er en visualisering af de tanker og ideer, der arbejdes med på nuværende tidspunkt, vedrørende en udbygning af svømmehallen til et egentligt badeland Bestemmelserne i det følgende er juridisk bindende og tinglyses på de matriklnumre, som er beliggende indenfor lokalplanområdet. 1. Lokalplanens formål Lokalplanen er udarbejdet for at sikre: - at lokalplanområdet kan anvendes til ferie-fritidsanlæg (campingplads) - at der fastlægges rammer for den fremtidige anvendelse af området, således at ny bebyggelse - samt ændring af eksisterende - tilpasses områdets særlige karakter i overensstemmelse med kommunens turistpolitiske mål - at fastlægge bestemmelser for miljøforholdene i området 2. Lokalplanens afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist i bilag 1, og omfatter matriklerne 98b, 98c, 99b, 140a Klim by, Klim 2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone. Lokalplanen ændrer ikke på områdets zonestatus 3. Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet anvendes til ferie-fritidsanlæg, nærmere betegnet campingplads med tilhørende faciliteter 3.2 Der må indenfor lokalplanområdet findes en forpagter- samt to medarbejderboliger, der kan anvendes på helårsbasis 3.3 Campingpladsen må rumme indtil 750 camping-/overnatningsenheder 4. Udstykning 4.1 Der må ikke ved udstykning eller ved andre matrikulære ændringer oprettes nye ejendomme indenfor lokalplanområdet. Undtaget herfra er udstykning, der måtte ske i forbindelse med landbrugsejendommens drift som landbrug 4.2 Udstykning til tekniske anlæg kan forekomme 5. Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Lokalplanområdet opdeles i en række delområder. Placeringen af disse fremgår af bilag Delområde A omfatter en forpagterbolig samt pladsens restaurant. Forpagterboligen kan flyttes til delområde B, hvorved bygningen omdannes til børnerum. Restauranten kan udvides fra ét til to plan med en maksimal byggehøjde på 10 m. 5.3 Delområde B omfatter butik, information og svømmehal. Bygningen kan udvides fra ét til to plan i forbindelse med etableringen af en tidssvarende forpagterbolig. Nye fællesaktiviteter kan placeres i overetagen. Der kan, i forlængelse af den eksisterende svømmehal - i retning mod tennisbanerne -

18 16 Lokalplan - Klim Strand Camping opføres et nyt vandland (max m 2 ). Vandrutschebanen placeres i et tårn, som afsluttes med en glaskuppel/pyramide. Den samlede byggehøjde må ikke overstige 16 m 5.4 Indenfor delområde C kan der, i de angivne byggefelter, opføres sanitetsbygninger, servicebygninger og fællesrum mv. Over de eksisterende sanitetsbygninger er der mulighed for at indrette to medarbejderboliger 5.5 Indenfor delområde E etableres der et aktivitetshus ( Vikingehus ) på maximalt 150 m 2, med hertil knyttede udendørs aktiviteter 5.6 Indenfor delområde F kan der etableres én eller flere aktivitetshaller for børn og unge (max m 2 ). I forbindelse med denne kan der opføres indtil 25 familierum (max m 2 ) 5.7 Indenfor delområde G kan eksisterende udendørs aktiviteter udbygges. Herunder det til vandrutschebanen hørende bassin 5.8 Indenfor delområde H bibeholdes eksisterende p-pladser til brug for campingpladsens gæster 5.9 I delområde L bibeholdes de eksisterende hytter 5.10 Indenfor delområde M foregår den egentlig campering med telte, campingvogne og autocampere 5.11 I delområde M* kan der opføres op til 4 sanitetsbygninger på hver 30 m Indenfor delområde N kan der opføres indtil 181 nye hytter i overensstemmelse med det gældende campingreglement 5.13 Delområde O udlægges som rekreativt område 6. Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1 Tage skal udføres som sadeltag med en taghældning på mellem 20 og 45 grader. 6.2 Bygningsfacader udføres i hvid, sort eller jordfarver (okker, Terra de Sienna, umbra, engelskrødt, italienskrødt eller dodenkop) (12) 6.3 Undtagelsen fra ovennævnte gælder vandlandet og aktivitetshallen. Vandlandet kan udføres i glas for så vidt angår facade og tag, mens aktivitetshallen laves med amerikaner-tag (13) 6.4 De fremskudte sanitetsbygninger i delområde M* skal holdes i jordfarver, med mindre andet godkendes af kommunalbestyrelsen 6.5 Mindre bygninger såsom redskabsrum kan udføres som fladt tag 7. Skiltning 7.1 Der kan skiltes med de for en tidssvarende campingplads relevante skilte, samt flages med de flag, som er givet for en fem-stjernet campingplads (fem styk) 7.2 Skilte skal have en sådan placering og udformning, at de ikke virker dominerende, ligesom de ikke må være synlige på lang afstand 7.3 Det er tilladt at belyse skilte, hvor det er nødvendigt for orienteringen, mens skilte, der er belyst indefra, ikke må opsættes 7.4 Skiltning skal godkendes af kommunalbestyrelsen og må ikke opsættes i strid med færdsels- eller vejlovgivningen 8. Ubebyggede arealer 8.1 Den eksisterende randbeplantning samt læbælterne inden for lokalplanområdet, skal i videst muligt omfang bevares. Der kan af hensyn til campingpladsens optimale drift etableres nye hegn eller flyttes eksisterende. Etablering af nye hegn indenfor klitfredningszonen kræver dispensation efter Naturbeskyttelsesloven 8.2 I videst muligt omfang skal varer, affald, containere og andet materiel, som medgår til campingpladsens drift, oplagres i bygningerne eller på de til formålet indhegnede og afskærmede arealer 8.3 Omfanget af oplagringen må ikke få et niveau, der af kommunalbestyrelsen vurderes at 12. Farvekoder i det internationale NCS-indeks: Okker (S3050-Y20R),Terra de Sienna (4040-Y35R), Umbra (8005-Y50R), Engelskrød (4550-Y80R), italienskrødt (5530-G50Y) og Dodenkop (S8010-Y90R) 13. Et amerikaner-tag er betegnelsen for et tag, der synsmæssigt fremtræder som et tag med rejsning. Det egentlige tag er fladt, mens rejsningen er tilføjet - fra de vinkler hvorfra taget kan ses - for et syns skyld. Taget omtales - af samme grund - som et Hollywood-tag

19 Lokalplan - Klim Strand Camping 17 påføre omkringboende væsentlige gener 8.4 På alle ubebyggede arealer skal der altid opretholdes en passende orden 9. Vej og parkering 9.1 Den eksisterende adgangsvej til campingpladsen og videre til vandet opretholdes 9.2 Vejen der drejer mod øst forbi helårsboligen opretholdes ligeledes. De nævnte veje fremgår af matrikelkortet (bilag 1) 9.3 De interne veje opretholdes, men kan omlægges når hensynet til campingpladsens drift betinger dette. En sådan omlægning skal godkendes af brandmyndighederne 9.4 De eksisterende p-pladser opretholdes til besøgende. P-pladserne vest for indkørslen kan desuden anvende af autocampere/campingvogne eller lignende ved ankomst efter lukketid 9.5 På oversigtsarealet ved overgangen til offentlig vej må der ikke anbringes bygninger, beplantninger, hegn eller lignende højere end 1 m over vejbanens midte 10. Tekniske anlæg 10.1 El-, telefon- og TV-kabler mv skal, indenfor lokalplanområdet, fremføres som jordkabel 10.2 Udendørs belysning skal udføres som parkbelysning, ved anvendelse af maksimalt 3 m høje standere Indenfor lokalplanområdet kan der opføres tekniske anlæg til områdets daglige forsyning 10.4 Eksisterende 30 m antennemast, der er opstillet i direkte tilknytning til varmecentralens 25 m skorsten, kan anvendes til udbygning af telekommunikationen 10.5 Bygninger opvarmes fra pladsens centrale varmeanlæg eller med el-varme, men kan opvarmes med alternative energikilder såsom sol- og jordvarme eller eventuelt suppleret med brændeovn 11. Miljøforhold 11.1 Alt affald inden for lokalplanområdet skal bortskaffes. Det påhviler ejeren at bortskaffe alt affald (husholdnings-, erhvervs- og farlig affald) til anviste kontrolledere lossepladser 11.2 De højst tilladelige støjgrænser inden for lokalplanområdet fastsættes for dag-, aften-, og nattetimerne i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens gældende grænseværdier. Kommunen har (14) fastlagt følgende grænseværdier for støj: Mandag-fredag: Lørdag: Mandag-fredag: Lørdag: Søn- og hellig: Alle dage: Lys i svømmehal/vandland slukkes senest klokken Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 12.1 Før ny bebyggelsen inden for lokalplanområdet tages i brug, skal der ske tilslutning til følgende forsyning: Kloak, vand og el 13. Ophævelse af planer og deklarationer 13.1 Privatretlige servitutter, som er uforenelige med lokalplanen, ophæves ved dennes endelige godkendelse 14. Bonusvirkning 14.1 Nærværende lokalplan gives bonusvirkning, således at den erstatter de tilladelser, som efter Planlovens 35 stk 1 - ellers vi være nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse 14.2 Ved anlæg, som kræver byggetilladelse, skal denne søges hos kommunen 15. Lokalplanens retsvirkninger 15.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge Planlovens 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i 14. Dette er sket udfra Miljøstyrelsens vejledning nr 5 (1984): Ekstern støj fra virksomheder.

20 18 Lokalplan - Klim Strand Camping overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen 15.2 Kommunalbestyrelse kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis det ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra planen kan kun ske ved udarbejdelse af en ny lokalplan. Når en eventuel dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den pågældende dispensation, samt have mindst 14 dages frist til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den. Først derefter kan kommunen give dispensation Såfremt forhold ikke er reguleret af lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven og Planloven 16. Vedtagelsespåtegning Vedtaget som lokalplanforslag nr 57 af kommunalbestyrelsen i Fjerritslev Kommune. Fjerritslev den 2. marts Vedtaget endeligt som lokalplan nr 57 af kommunalbestyrelsen i Fjerritslev Kommune. Fjerritslev den 15. juni Otto Kjær Larsen Borgmester Jane Hvas Kommunaldirektør

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

FORSLAG. Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør. Lokalplan nr. 13-002 Juni 2015

FORSLAG. Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør. Lokalplan nr. 13-002 Juni 2015 Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør Juni 2015 Fremlæggelse Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner kan udarbejdes,

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

1:25000. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Kystvejen 19, 9490 Pandrup 06-10-2010

1:25000. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Kystvejen 19, 9490 Pandrup 06-10-2010 Kort og data er kun vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen, Ortofotos BlomInfo, COWI & Jammerbugt Kommune. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-060 BOLIER O ERHVERV MV. RYESADE VESTBYEN AALBOR KOMMUNE TEKNIK- O MILJØFORVALTNINEN AUUST 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2002 En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

Lokalplan nr. 232. Helhedsplan for Nyborg Strand Hotel

Lokalplan nr. 232. Helhedsplan for Nyborg Strand Hotel Lokalplan nr. 232 Helhedsplan for Nyborg Strand Hotel Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme:

Læs mere

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 FORSLAG Plan & Byg, Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, tlf. 7210 7000 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanens hovedformål

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere