Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping"

Transkript

1 Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Fjerritslev Kommune 2006

2 Lokalplanen er udarbejdet af PLANkonsulenten for Klim Strand Camping i samarbejde med Fjerritslev Kommune. Lokalplanen kan også ses på Fjerritslev Kommunes hjemmeside på adressen

3 Lokalplan - Klim Strand Camping 1 Indholdsfortegnelse 0. vejledning Hvad er en lokalplan? Hvordan bliver en lokalplan til? Hvad indeholder en lokalplan? beskrivelse Lokalplanens formål 5 2. Lokalplanområdet Lokalplanens indhold forhold til anden planlægning Regionplan Helhedsplan Forsyningsforhold forhold til anden lovgivning Planloven Naturbeskyttelsesloven Museumsloven Miljøbeskyttelsesloven Miljøvurderingsloven Vejlovene Campingreglementet Tilladelse fra andre myndigheder bestemmelser Lokalplanens formål Lokalplanens afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Skiltning Ubebyggede arealer Veje og parkering.. 17

4 2 Lokalplan - Klim Strand Camping 10. Tekniske anlæg Miljøforhold Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse Ophævelse af planer og deklarationer Bonusvirkning Lokalplanens retsvirkning Vedtagelsespåtegning.. 18 Bilag Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort 1:5000) Lokalplanområdets nuværende anvendelse Lokalplanområdets fremtidig anvendelse (luftfoto 1:5000) Gældende campingtilladelse Regionplanens retningslinier (afsnit 4.1 og 4.2)... 27

5 Lokalplan - Klim Strand Camping 3 0. vejledning 1. Hvad er en lokalplan? En lokalplan skal styre den fremtidige udvikling i et område. Ved at udarbejde et lokalplanforslag får borgerne og kommunalbestyrelsen mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger kommunalbestyrelsen bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier og andet skal placeres og udformes inden for et bestemt område. 2. Hvordan bliver en lokalplan til? Planloven (1) indeholder bestemmelser om, at kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. På tilsvarende måde skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Når det er besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan, laves der først et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når forslaget til lokalplan er færdigt, offentliggøres det. I en periode på mindst 8 uger, har borgerne mulighed for at komme med forslag til ændringer, bemærkninger eller indsigelser til det offentliggjorte lokalplanforslag. Når offentlighedsperioden er slut, vurderer kommunalbestyrelsen i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle ændringsforslag og indsigelser. Herefter vedtages planen endeligt. Hvis kommunalbestyrelsen, på baggrund af de indkomne ændringsforslag, indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt lokalplanforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når kommunalbestyrelsen har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres anlæg, der er i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. 3. Hvad indeholder en lokalplan? En lokalplan består typisk af fire dele: 1. Beskrivelse 2. Redegørelse 3. Bestemmelser 4. Bilag Beskrivelses-delen giver baggrunden og formålet med lokalplanens udarbejdelse, herunder hvilket område lokalplanen dækker. Redegørelses-delen fastlægger hvordan lokalplanen hænger sammen med anden offentlig planlægning, og på hvilke områder den tilgrænsende lov- 1. Lov om planlægning. (Lov nr 388 af 6. juni 1991 med senere ændringer jævnfør LBK nr 883 af 18. august 2004)

6 4 Lokalplan - Klim Strand Camping givning kan få indflydelse på lokalplanens gennemførelse, herunder hvor der kræves tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder (stat og amt). Bestemmelses-delen fastlægger de regler, der vil gælde for lokalplanområdets fremtidige anvendelse, herunder de overgangsbestemmelser, som vil blive brugt i forbindelse med lokalplanens ikrafttrædelse. Bilags-delen indeholder de baggrundsoplysninger, som kan være nødvendige for at kunne forholde sig til lokalplanens tekst. Det kan være: Matrikelkort der viser afgrænsningen af lokalplanområdet i forhold til skel Luftfoto der viser områdets nuværende anvendelse og hvordan der fremover kan disponeres. Andet, hvilket eksempelvis vil sige Klim Strand Campings gældende campingtilladelse, relevante retningslinier fra Regionplan 2005 eller lignende.

7 Lokalplan - Klim Strand Camping 5 1. beskrivelse Klim Strand Camping blev - i etableret på det sted, hvor den ligger i dag. Siden da har campingpladsen været i en fortsat udvikling. Så meget, at den i dag er blandt den eksklusive håndfuld af campingpladser i Danmark, der er kategoriseret med fem-stjerner overnatninger blev det til i 2003, hovedsageligt tyske og danske gæster, mens besøget i 2004 faldt en ubetydelighed til overnatninger. At Klim Strand Camping er et aktiv for lokalområdet og Fjerritslev Kommune som helhed ses af, at 70 % af de campinggæster, der overnatter i kommunen, benytter Klim Strand Camping. På kommunalt niveau bidrager det med en omsætning på 27,8 mill kr (2). Beskæftigelsesmæssigt er Klim Strand Camping en betydelig arbejdsplads i kommunen, om end der er tale om sæsonbetonet beskæftigelse. I højsæsonen beskæftiges 50 medarbejdere. Hertil kommer de vedligeholdelsesopgaver, som udføres af lokale håndværkere, der herved er med til at skabe - eller fastholde - arbejdspladser i denne del af arbejdsmarkedet. Klim Strand Camping har i sin fortsatte udvikling været nødsaget til at satse på et højt aktivitets- og kvalitetsniveau. Sammen med nærheden til vandet og de omkringliggende naturarealer, er det de værdier gæsterne lægger vægt på, og som dermed er med til at trække turisterne udenfor alfarvej. Det er ledelsens ønske at fortsætte denne linie, gennem udvikling og forbedring af eksisterende faciliteter og aktiviteter, så kravene fra tidens turister til enhver tid kan tilgodeses. For sæsonbetonede virksomheder er der en driftsøkonomisk fordel i at kunne tiltrække kunder udenfor den almindelige åbningstid i det, der kaldes skuldersæsonen. Det betyder en bedre udnyttelse af de allerede etablerede faciliteter, selvom det samtidig resulterer i, at der bliver behov for en række indendørs aktiviteter. Hertil kommer, at der grundet årstiden vil være brug for forskellige overnatningsmuligheder, så den yngre og ældre generationer kan tage på mini-ferie sammen. Forskellige overnatningsmuligheder tilgodeser samtidig, at man kan modtage skoleklasser og institutioner. En udvidelse af sæsonen har - udover en positiv effekt på driftsøkonomien - også den gavnlige virkning, at det vil give en længerevarende ansættelse blandt medarbejderne, og større omsætning i lokalområdet. 1. Lokalplanens formål Denne lokalplan er udarbejdet for at sikre, at Klim Strand Camping - i sin videre udvikling - kan forbedre sine faciliteter og derigennem opfylde de krav, der til enhver tid stilles til en fem-stjernet campingplads. Dette sker for at styrke de turistpolitiske tiltag og dermed de fremtidige udviklingsmuligheder for turisterhvervet i kommunen, samt for at kunne konvertere de nuværende sæsonarbejdspladser til flest mulige helårsstillinger. Klim Strand Campings udviklingsmuligheder skal sikres ved, at: tilvejebringe rammer, der kan tilgodese en sæ- 2. Campingrådets opgørelse byggende på oplysninger fra Danmarks Statistik og Danmarks Turistråds analyse af turismens økonomisk betydning for 2003 (Camping Rådet informerer - januar 2004).

8 6 Lokalplan - Klim Strand Camping sonforlængelse og dermed skabe en bæredygtig helårscampingplads tiltag sker i overensstemmelse med de overordnede turistpolitiske mål, og i harmoni med de landskabelige og naturmæssige interesser fastlægge retningslinier for den fremtidige anvendelse af området, herunder bebyggelsesforhold, miljøforhold, skiltning, beplantning og lignende give mulighed for, at der kan afholdes enkeltstående arrangementer som markeder, koncerter, træf og lignende give mulighed for at differentiere overnatningsmulighederne, således at nye kundesegmenter - såsom cyklist og vandrere, der vil benytte Vestkyst-Nordsø cykelruten og vandreruten Nordsøstien - kan tilgodeses. Bonusvirkning Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra Nordjyllands Amt, med det sigte, at opnå en helhedsplan for campingpladsens udvikling, og dermed en smidigere sagsbehandling i forholdet til fremtidige tiltag. For at opnå dette, skal lokalplanen have bonusvirkning. Det vil sige, at der ved vedtagelsen af lokalplanen er taget stilling til den regulering, der sker efter Planloven. 2. Lokalplanområdet Klim Strand Camping er beliggende ved Jammerbugten, i trekantområdet mellem Klim Strand, Thorup Strand og Grønne Strand, med direkte adgang til stranden, som - på dette sted - i nogen grad er præget af ral. Landskabet i området bærer præg af tidligere tiders sandflugt. En tid, hvor vinden var den væsentligste landskabsdannende faktor. Senere er landskabet beriget med klitplantager, med det klare formål at beskytte mod den tiltagende sandflugt. Området er via fredningsplanen fra 1987 (3) udlagt som et særligt friluftsområde. I Regionplan 2005 er 3. Fredningsplan , Nordjyllands Amt 1987 det udlagt som naturområde, men dog ikke som et regionalt naturområde. Klim Strand Camping er ligeledes i Regionplanen betegnet som et turist- og fritidsanlæg af regional betydning. Klim Strand Camping fremstår i dag som en lille oase i nogle i øvrigt barske omgivelser. Den nødvendige læ er skabt via randbeplantning på pladsen, suppleret med læbælter mellem pladsens enkelte sektioner. Hovedparten af denne beplantning er sket ved pladsens etablering i Den nationale cykelrute Vestkyst-Nordsøruten går lige forbi campingpladsen, ligesom det også er tilfældet for vandreruten Nordsøstien. Ejendommen er noteret som en landbrugsejendom, men har - som allerede nævnt - fungeret som campingplads siden Ejendommen er omfattet af følgende matrikelnumre: 98b, 98c, 99b og 140a Klim by, Klim. Den har et matrikulært areal på 23 ha og er sammenfaldende med den - i henhold til campingreglementet - gældende campingtilladelse (4). Det vurderes, at ejendommens areal i dag - som følge af kysterosion - er noget mindre end de angivne 23 ha. Lokalplanområdet ligger i landzone. Ligeledes lig- Kortet viser Klim Strand Campings placering i forholdet til kendte lokaliteter

9 Lokalplan - Klim Strand Camping 7 Skitsen viser - i stiliseret form indretningen af Klim Strand Camping. En større udgave af skitsen - med hertil hørende facilitetsangivelse - findes som bilag 2 ger hele campingpladsen inden for kystnærhedszonen, og omtrent halvdelen af pladsen er omfattet af (5) strandbeskyttelseslinien. 3. Lokalplanens indhold Klim Strand Camping har ikke tidligere været lokalplanlagt og anvendelses- og bebyggelsesforhold har indtil nu afhængig af karakteren - skullet behandles efter en af følgende love: Planlovens landzonebestemmelser, Naturbeskyttelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven og Byggeloven. Nuværende forhold Klim Strand Camping er i dag godkendt til 750 campingenheder. Lokalplanen ændrer ikke ved dette forhold. Bygningsmassen udgør på indeværende tidspunkt omtrent m 2. Der er mulighed for overnatning i såvel telt som campingvogn og autocamper. Herudover har pladsen i alt 44 campinghytter af varierende størrelse og kvalitet. Pladsen blev i 1988 godkendt til vintercampering (6). I tilknytning til svømmehallen findes en fælles varmecentral med en 25 meter høj skorsten. I samme område findes en 30 meter høj mobil-mast. De konkrete faciliteter, der klassificerer Klim Strand Camping som fem-stjernet, fremgår i øvrigt af bilag 2. Fremtidige forhold Som en opsummering af de forhold, der er nærmere omtalt i lokalplanens bestemmelsesdel, vil der være mulighed for at skabe nedennævnte forandringer. De er i væsentlig grad betinget af de klassificeringsregler, som løbende træder i kraft fra januar 2006, og som sådan betingende for, at Klim Strand Camping kan bevare sine fem stjerner. Lokalplanen giver mulighed for, at: der kan opføres aktivitetshal (1.600 m 2 ), som kan benyttes til sportsaktiviteter, koncerter og større møder. der - i tilknytning til aktivitetshallen - kan etableres 25 familierum som overnatningsmulighed for nye kundegrupper, såsom cyklister, vandrere og kursister den eksisterende vandrutschebane kan flyttes til området syd for svømmehallen. I forbindelse med flytningen kan den tilpasses tidens krav. det eksisterende udendørs svømmeanlæg kan udvides der på sigt kan etableres et bade-/vandland ved sammenbygning af den eksisterende svømmehal med en overbygget vandrutschebanen. Udbygningen udgør m 2. der etableres fire separate toilet- og baderums bygninger til campingvogne og autocampere på 4. Den gældende campingtilladelse for Klim Strand Camping er medtaget som bilag Ifølge Bekendtgørelse om ikrafttræden for Nordjyllands Amt af strandbeskyttelses- og klitfredningslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven (BEK nr 718 af 9. august 2003), trådte den nye strandbeskyttelseslinie på 300 m ikraft den 15. december Denne tilladelse er i 2002 udvidet, så størstedelen af pladsen - i dag - kan anvendes til vintercampering.

10 8 Lokalplan - Klim Strand Camping arealet tættest ved havet der etableres nye toilet- og baderums bygninger, så gangafstandene reduceres eksisterende toilet- og baderums bygninger kan udbygges og moderniseres, så de svarer til tidens krav der kan ske udvidelse af de eksisterende fælleskøkkener, og etablering af hertil knyttede spisefaciliteter der kan etableres mere tidssvarende boligfaciliteter til bestyrer og medarbejdere. Ved etablering af ny bestyrebolig omdannes den nuværende til børnerum. op til 30% af de nuværende 750 campingenheder successivt kan konverteres til hytter. Antallet af campinghytter kan herved øges fra 44 op til 225. De forandringer der kan foretages i lokalplanområdet skal alle foretages med behørigt hensyntagen til omgivelserne. Valg af byggestil, materialer og farver for de planlagte byggerier skal ske så det matcher det eksisterende byggeri, og tager behørig hensyn til omgivelserne.

11 Lokalplan - Klim Strand Camping 9 2. forhold til anden planlægning Under denne overskrift behandles de elementer i lokalplanen, der har relation til anden planlægning. I denne sammenhæng vil det sige region- og kommuneplanlægning. 1. Regionplan 2005 Regionplanens kapitel 4 - ferie og fritid - angiver en række mål for, hvorledes regionen ønskes udviklet i relation til turisme- og rekreativt formål. Disse mål er udmøntet i en række retningslinier. I forholdet til Klim Strand Camping er det de retningslinier, der er samlet under overskrifterne Ferie- og fritidsanlæg samt Sommerhusområder, campingpladser og fritidshavne, der kan give anledning til begrænsninger (7). De hertil knyttede retningslinier er vist andet steds på denne side. For så vidt angår retningslinierne 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, og der kunne tænkes anvendt i forbindelse med denne lokalplan - så vedrører de alle forhold, der skal tilgodeses ved etablering af nye ferie- og fritidsanlæg. Eftersom Klim Strand Camping er et allerede etableret ferie- og fritidsanlæg har de angivne retningslinier således ingen praktisk anvendelse i forholdet til lokalplanen. Der er givet tre retningslinier, der specifikt vedrører campingpladser, nemlig 4.2.3, og For så vidt angår og 4.2.4, der respektivt vedrører rammerne (antal campingenheder) for campingpladsen samt vintercampering og opbevaring, så har de ingen praktisk anvendelse i forholdet til lokalplanen, eftersom de omhandlede tilladelser hertil, allerede foreligger. Ifølge retningslinie er der - under bestemte omstændigheder - givet mulighed for, at konvertere 30% af en campingplads enheder til campinghytter. Klim Strand Camping er dog ikke optaget på den liste over pladser, som har denne mulighed. Nordjyllands Amt har efterfølgende - med beslutningen i Udvalget for Teknik og Miljø - godkendt, at 30% af pladsens campingenheder kan konverteres til campinghytter. Ferie- og fritidsanlæg Turisme- og friluftspolitik Planlægning af alle ferie- og fritidsanlæg Bondegårdsferie Planlægning af regionale ferie- og fritidsanlæg Lokalisering af ferie- og fritidsanlæg Konsekvensvurderinger Arealforbrug og adgangsforhold Ændret anvendelse af reservationer Sommerhusområder, campingpladser og Rammer for byggeri i sommerhusområder Sommerhusområder inden for kystnærhedszonen Rammer for campingpladser Vintercampering og vinteropbevaring Campinghytter Rammer for bådkapacitet i fritidshavne En samlet oversigt over de retningslinier, der er samlet under overskrifterne Ferie- og fritidsanlæg samt Sommerhusområder, campingpladser og fritidshavne Da Klim Strand Camping er en etableret campingplads, og det godkendte areal til campingformål ikke udvides, er der - hvis der ses bort fra 30% campinghytter - ikke noget i Regionplan 2005, der forhindrer en mere tidssvarende, funktionel og optimeret anvendelse af arealet. 7. De gældende retningslinier fremgår af Region kapitel 4 Retningslinier i de her nævnte to afsnit er gengivet i bilag 4.

12 10 Lokalplan - Klim Strand Camping Turisme- og friluftspolitik Nordjyllands Amt har i 2004 vedtaget en Turismeog friluftspolitik (8). De opstillede mål er i den forbindelse, at udviklingen af turismen og friluftslivet, skal kunne gå hånd i hånd, og kunne ske på et bæredygtigt og kvalitativt højt niveau, til gavn for både lokalbefolkningen og de mange turister, der besøger Nordjylland. Derfor skal turisme betragtes som et erhverv, der er til at leve af og leve med. Turisterhvervet skal således være både dynamisk og levedygtigt, og det skal på et bæredygtigt grundlag, yde et væsentligt bidrag til omsætning og beskæftigelse i Nordjylland. Klim Strand Camping tilgodeser denne målsætning. 2. Helhedsplan Lokalplanområdet er i Helhedsplan 2006 beliggende i område 5.FI, der er udlagt til ferie- og fritidsbebyggelse, såsom campingplads, feriehytter og dertil knyttede faciliteter i landzone. Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Helhedsplan Zonestatus Lokalplanområdet har i dag landzonestatus. Lokalplanen ændrer ikke på dette forhold. Tinglysning I en lokalplan kan der optages bestemmelser om ophævelse af privatretlige servitutter. Uanset at lokalplanen bliver gældende i området skal eksisterende privatretlige bindinger respekteres. Servitutter, som er i direkte strid med lokalplanen, ophæves. Lokalplanområdet er omfattet af otte servitutter. Ingen af servitutterne er en hindring for lokalplanens gennemførelse, men en række af disse har ikke længere relevans. De kan derfor med fordel aflyses når lokalplanen tinglyses på ejendommen. Der kan forekomme utinglyste ledningsanlæg indenfor lokalplanområdet Dokument om færdselsret mv Dokument om råstofindvinding og betingelser herfor, oplagsplads mm, Resp lån i off midler Dokument om fredning Dokument om fredning, vedrørende 98B, 99B Dokument om eneforhandling af Iskremprodukter mv Dokument om beplantning mv som vilkår for opførelse af svømmehal mv, vedrørende 98B, 99B Dokument om opførelse af en vandrutschebane mv, vedrørende 98B, 99B Dokument om færdselsret mv, vedrørende 99B og M 584 Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv se akt. Berigtiget 12/ Forsyningsforhold For lokalplanområdet gælder der en række betingelser vedrørende forsyningsforhold. Kloakering Lokalplanområdet er spildevandskloakeret. Behandling af regn- og spildevand sker i henhold til kommunens spildevandsplan. Spildvandet pumpes til Aggersund via ledningen til Thorup Strand. Vandforsyning Lokalplanområdet forsynes fra Klim Vandværk. Energiforsyning Lokalplanområdet er ikke omfattet af varmeplanen for Fjerritslev Kommune. Opvarmningen er primært baseret på eget centralvarmeanlæg. I campinghytterne benyttes der dog el til opvarmning. Renovation Klim Strand Camping håndterer selv sit affald i overensstemmelse med gældende regler på området. Bortskaffelse af affaldet skal ske efter Arbejdstilsynets regler. Veje Lokalplanområdet vejbetjenes fra Havvejen. Inden for området kan der etableres interne veje efter behov. 8. Turisme- og friluftspolitik for Nordjyllands Amt Listen rummer de otte servitutter, der er tinglyst på ejendommen

13 Lokalplan - Klim Strand Camping forhold til anden lovgivning Billedet visualiserer konsekvenserne ved en udbygning af svømmehallen med et tårn til en vandrutschebane. Under denne overskrift behandles de elementer i lokalplanen, som har relation til anden lovgivning. 1. Planloven Af Planlovens 16 stk 3 fremgår det, at der i lokalplanen»for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen skal der oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,5 m anføres en begrundelse for den større højde. Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold, der er væsentlige for varetagelsen af natur- og friluftsmæssige interesser«. Kystnærhedszonen Hensigten med lovbestemmelsen om kystnærhedszonen er at begrænse bebyggelse og anlæg i kystområder, og sikre, at de anlæg, som har behov for kystnær placering, lokaliseres således, at de påvirker kystlandskabet mindst muligt. For Fjerritslev Kommune er kystnærhedszonen 3 km bred, såvel langs Vestkysten som Limfjorden. Lokalplanområdet ligger således i kystnærhedszonen. I forholdet til omgivelserne er lokalplanområdet hovedsageligt afskærmet, idet der - bortset fra klitterne - er randbeplantning (6-8 meter høj) mod vest, syd og øst. Lokalplanen giver mulighed for etablering af tre bygninger, med en byggehøjde over Planlovens angivne 8,5 meter. Der er dels tale om, at restauranten kan udbygges med endnu en etage, samt etablering af en tidssvarende bestyrebolig ovenpå supermarkedet og informationskiosken, begge med høj rejsning og derfor med en maksimal byggehøjde på 10 meter. Hertil kommer en mulig udvidelse af den eksisterende svømmehal til et egentligt badeland. Det mest markante element i denne udvidelse er etableringen af et tårn til en overdækket vandrutschebane umiddelbart foran svømmehallen. Den pyramide, som afslutter tårnet, vil komme til at ligge 16 meter over terræn. Som det fremgår af visualiseringen, så vil etableringen af tårnet ikke forringe det omkringliggende landskab væsentligt. Dette hænger først og fremmest sammen med, at Klim Strand Campings høje randbeplantning skjuler det meste af tårnet, således kun den øverste del af tårnet kan ses. Hertil kommer, at andre af campingpladsens store anlæg ligger i tilknytning til den eksisterende svømmehal. Det drejer sig om varmecentralen og dennes noget højere skorsten, men også den opstillede mobilmast. 2. Naturbeskyttelsesloven I forholdet til Naturbeskyttelsesloven har lokalplanen tre berøringsflader.

14 12 Lokalplan - Klim Strand Camping Strandbeskyttelseslinie Omtrent halvdelen af lokalplanområdet ligger indenfor strandbeskyttelseslinien. Af det vejledningsmateriale Skov- og Naturstyrelsen har udsendt i forbindelse hermed, fremgår det, at eksisterende Vejledning om 300 m strandbeskyttelsesog klitfredningszone Det er anført i bemærkningerne til kystlovforslaget, at der i rimeligt omfang vil kunne dispenseres fra forbudet mod tilstandsændringer til efterkommelse af ønsker fra eksisterende virksomheder i den udvidede strandbeskyttelseszone om arealmæssigt begrænsede udvidelser, som er nødvendige for at virksomheden kan tilpasse sig udviklingen. Det samme vil gælde for virksomheder i den udvidede klitfredningszone, medmindre sandflugtshensyn taler afgørende imod. For ferie- og fritidsanlæg har udtalelsen relation til f.eks. campingpladser, feriekolonier, feriehoteller, sommerrestauranter og golfbaner. For campingpladser på over 75 enheder betyder tilkendegivelsen i lovbemærkningerne, at der normalt vil være grundlag for dispensation til udvidelser, nybyggeri m.v., som er nødvendige for, at campingpladsen kan gennemføre en sædvanlig produktudvikling. Der vil også kunne dispenseres til en øget kapacitet, Udsnit fra det vejledningsmateriale Skov- og Naturstyrelsen har udsendt i forbindelse med introduktionen af den nye strandbeskyttelses- og klitfredningszone. virksomheder i rimeligt omfang kan få dispensation fra byggeforbudet, når det er nødvendigt for at virksomheden kan udvikle sig. Eftersom det yderligere er understreget at denne dispensationsmulighed til udvidelse, nybyggeri mv når det er nødvendigt for produktudviklingen, gælder for campingpladser med over 75 enheder, så tilgodeser lokalplanen de intentioner, der ligger bag loven. Fredningsforhold Lokalplanområdet er ikke omfattet af fredningsbestemmelser. Beskyttet natur Ifølge materialet vedrørende registrering af beskyttet natur (9) er der i lokalplanområdet beskyttet natur nord for de gamle klitfredningspæle. Da det udfra registreringskortet er vanskeligt at vurdere, hvor grænsen præcist går, vil Nordjyllands Amt gennemføre en konkret vurdering af området. Uanset udfaldet af denne konkrete vurdering vil det ikke få indflydelse på lokalplanen, eftersom den gældende campingtilladelse har taget højde for dette forhold. 3. Museumsloven Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Før jordarbejde sættes i gang skal man være opmærksom på Museumslovens Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning, samt besked om de finansieringsmæssige konsekvenser. Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder skal det anmeldes til Aalborg Historiske Museum. 9. Vejledende kortlægning af beskyttet natur. Nordjyllands Amt Ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 (1984) Billedet, der er taget fra stranden udfor pladsen, viser at ingen af campingpladsens faciliteter er synlige

15 Lokalplan - Klim Strand Camping 13 Billedet er en visualisering af en udbygning af området med luksus campinghytter. 4. Miljøbeskyttelsesloven Alle aktiviteter indenfor lokalplanområdet skal overholde de til enhver tid gældende grænseværdier for støj (10). Kommunen har således foretaget en konkret vurdering af forholdene, og har på baggrund heraf fastsat grænseværdierne for dag-, aften- og nattetimerne til henholdsvis til 60, 60 og 50 db. Det vurderes, at campingpladsens aktiviteter vil kunne overholde de angivne støjkrav, eftersom den mest generende støj forventlig vil komme fra badelandet. Eftersom dette bliver overdækket vil der ikke forekomme støj, som overstiger de nugældende støjkrav. Lokalplanområdet er kloakeret og bortskaffelsen af spildevand sker gennem det offentlige kloaknet. Klim Strand Camping varetager selv bortskaffelsen af affald. Loven giver mulighed for fritagelse fra at benytte den kommunale indsamlingsordning/renovation, når virksomheden har godtgjort, at der er indgået aftale om, at affaldet afleveres til anden side til genanvendelse. Der er ingen drikkevandsinteresser i området. 5. Miljøvurderingsloven I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal der, inden endelig vedtagelse af planer - igangsat efter 1. juli laves en forundersøgelse (miljøscreening), hvor det vurderes, hvorvidt det planlagte i lokalplanen vurderes at have en væsentlig indvirkning på miljøet. Da arbejdet med nærværende lokalplan er påbegyndt i foråret 2004, er den således ikke omfattet af kravet om miljøvurdering. 6. Vejlovene Ved anlæg af nye overkørsler, nye veje og stier og andre anlæg efter vejlovgivningen, skal kommunen kontaktes for godkendelse af disse. 7. Campingreglementet Klim Strand Camping har i dag alle de for driften nødvendige tilladelser i forholdet til Campingreglementet (11). Campingreglementet administreres for indeværende af Nordjyllands Amt. Med kommunalreformen overgår denne kompetence til kommunen. 8. Tilladelse fra andre myndigheder I forbindelse med ændring og etablering af interne veje, ændring og etablering af læbeplantning, samt bebyggelse indenfor klitfredede arealer ( 8) og strandbeskyttelseslinien ( 15), skal der gives tilladelser eller dispensationer fra Naturbeskyttelsesloven. Disse dele af Naturbeskyttelsesloven administreres i dag af Skov- og Naturstyrelsen. 11. Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser (Bekendtgørelse nr 68 af 26. januar 2000). Bekendtgørelsen er lavet på grundlag af Lov om sommerhuse og campering mv (LBK nr 920 af ).

16 14 Lokalplan - Klim Strand Camping Visualiseringen viser hvorledes bygningen med familierum kan indpasses i området, på det sted hvor den udendørs vandrutschebane er placeret på nuværende tidspunkt.

17 Lokalplan - Klim Strand Camping bestemmelser Billedet er en visualisering af de tanker og ideer, der arbejdes med på nuværende tidspunkt, vedrørende en udbygning af svømmehallen til et egentligt badeland Bestemmelserne i det følgende er juridisk bindende og tinglyses på de matriklnumre, som er beliggende indenfor lokalplanområdet. 1. Lokalplanens formål Lokalplanen er udarbejdet for at sikre: - at lokalplanområdet kan anvendes til ferie-fritidsanlæg (campingplads) - at der fastlægges rammer for den fremtidige anvendelse af området, således at ny bebyggelse - samt ændring af eksisterende - tilpasses områdets særlige karakter i overensstemmelse med kommunens turistpolitiske mål - at fastlægge bestemmelser for miljøforholdene i området 2. Lokalplanens afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist i bilag 1, og omfatter matriklerne 98b, 98c, 99b, 140a Klim by, Klim 2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone. Lokalplanen ændrer ikke på områdets zonestatus 3. Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet anvendes til ferie-fritidsanlæg, nærmere betegnet campingplads med tilhørende faciliteter 3.2 Der må indenfor lokalplanområdet findes en forpagter- samt to medarbejderboliger, der kan anvendes på helårsbasis 3.3 Campingpladsen må rumme indtil 750 camping-/overnatningsenheder 4. Udstykning 4.1 Der må ikke ved udstykning eller ved andre matrikulære ændringer oprettes nye ejendomme indenfor lokalplanområdet. Undtaget herfra er udstykning, der måtte ske i forbindelse med landbrugsejendommens drift som landbrug 4.2 Udstykning til tekniske anlæg kan forekomme 5. Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Lokalplanområdet opdeles i en række delområder. Placeringen af disse fremgår af bilag Delområde A omfatter en forpagterbolig samt pladsens restaurant. Forpagterboligen kan flyttes til delområde B, hvorved bygningen omdannes til børnerum. Restauranten kan udvides fra ét til to plan med en maksimal byggehøjde på 10 m. 5.3 Delområde B omfatter butik, information og svømmehal. Bygningen kan udvides fra ét til to plan i forbindelse med etableringen af en tidssvarende forpagterbolig. Nye fællesaktiviteter kan placeres i overetagen. Der kan, i forlængelse af den eksisterende svømmehal - i retning mod tennisbanerne -

18 16 Lokalplan - Klim Strand Camping opføres et nyt vandland (max m 2 ). Vandrutschebanen placeres i et tårn, som afsluttes med en glaskuppel/pyramide. Den samlede byggehøjde må ikke overstige 16 m 5.4 Indenfor delområde C kan der, i de angivne byggefelter, opføres sanitetsbygninger, servicebygninger og fællesrum mv. Over de eksisterende sanitetsbygninger er der mulighed for at indrette to medarbejderboliger 5.5 Indenfor delområde E etableres der et aktivitetshus ( Vikingehus ) på maximalt 150 m 2, med hertil knyttede udendørs aktiviteter 5.6 Indenfor delområde F kan der etableres én eller flere aktivitetshaller for børn og unge (max m 2 ). I forbindelse med denne kan der opføres indtil 25 familierum (max m 2 ) 5.7 Indenfor delområde G kan eksisterende udendørs aktiviteter udbygges. Herunder det til vandrutschebanen hørende bassin 5.8 Indenfor delområde H bibeholdes eksisterende p-pladser til brug for campingpladsens gæster 5.9 I delområde L bibeholdes de eksisterende hytter 5.10 Indenfor delområde M foregår den egentlig campering med telte, campingvogne og autocampere 5.11 I delområde M* kan der opføres op til 4 sanitetsbygninger på hver 30 m Indenfor delområde N kan der opføres indtil 181 nye hytter i overensstemmelse med det gældende campingreglement 5.13 Delområde O udlægges som rekreativt område 6. Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1 Tage skal udføres som sadeltag med en taghældning på mellem 20 og 45 grader. 6.2 Bygningsfacader udføres i hvid, sort eller jordfarver (okker, Terra de Sienna, umbra, engelskrødt, italienskrødt eller dodenkop) (12) 6.3 Undtagelsen fra ovennævnte gælder vandlandet og aktivitetshallen. Vandlandet kan udføres i glas for så vidt angår facade og tag, mens aktivitetshallen laves med amerikaner-tag (13) 6.4 De fremskudte sanitetsbygninger i delområde M* skal holdes i jordfarver, med mindre andet godkendes af kommunalbestyrelsen 6.5 Mindre bygninger såsom redskabsrum kan udføres som fladt tag 7. Skiltning 7.1 Der kan skiltes med de for en tidssvarende campingplads relevante skilte, samt flages med de flag, som er givet for en fem-stjernet campingplads (fem styk) 7.2 Skilte skal have en sådan placering og udformning, at de ikke virker dominerende, ligesom de ikke må være synlige på lang afstand 7.3 Det er tilladt at belyse skilte, hvor det er nødvendigt for orienteringen, mens skilte, der er belyst indefra, ikke må opsættes 7.4 Skiltning skal godkendes af kommunalbestyrelsen og må ikke opsættes i strid med færdsels- eller vejlovgivningen 8. Ubebyggede arealer 8.1 Den eksisterende randbeplantning samt læbælterne inden for lokalplanområdet, skal i videst muligt omfang bevares. Der kan af hensyn til campingpladsens optimale drift etableres nye hegn eller flyttes eksisterende. Etablering af nye hegn indenfor klitfredningszonen kræver dispensation efter Naturbeskyttelsesloven 8.2 I videst muligt omfang skal varer, affald, containere og andet materiel, som medgår til campingpladsens drift, oplagres i bygningerne eller på de til formålet indhegnede og afskærmede arealer 8.3 Omfanget af oplagringen må ikke få et niveau, der af kommunalbestyrelsen vurderes at 12. Farvekoder i det internationale NCS-indeks: Okker (S3050-Y20R),Terra de Sienna (4040-Y35R), Umbra (8005-Y50R), Engelskrød (4550-Y80R), italienskrødt (5530-G50Y) og Dodenkop (S8010-Y90R) 13. Et amerikaner-tag er betegnelsen for et tag, der synsmæssigt fremtræder som et tag med rejsning. Det egentlige tag er fladt, mens rejsningen er tilføjet - fra de vinkler hvorfra taget kan ses - for et syns skyld. Taget omtales - af samme grund - som et Hollywood-tag

19 Lokalplan - Klim Strand Camping 17 påføre omkringboende væsentlige gener 8.4 På alle ubebyggede arealer skal der altid opretholdes en passende orden 9. Vej og parkering 9.1 Den eksisterende adgangsvej til campingpladsen og videre til vandet opretholdes 9.2 Vejen der drejer mod øst forbi helårsboligen opretholdes ligeledes. De nævnte veje fremgår af matrikelkortet (bilag 1) 9.3 De interne veje opretholdes, men kan omlægges når hensynet til campingpladsens drift betinger dette. En sådan omlægning skal godkendes af brandmyndighederne 9.4 De eksisterende p-pladser opretholdes til besøgende. P-pladserne vest for indkørslen kan desuden anvende af autocampere/campingvogne eller lignende ved ankomst efter lukketid 9.5 På oversigtsarealet ved overgangen til offentlig vej må der ikke anbringes bygninger, beplantninger, hegn eller lignende højere end 1 m over vejbanens midte 10. Tekniske anlæg 10.1 El-, telefon- og TV-kabler mv skal, indenfor lokalplanområdet, fremføres som jordkabel 10.2 Udendørs belysning skal udføres som parkbelysning, ved anvendelse af maksimalt 3 m høje standere Indenfor lokalplanområdet kan der opføres tekniske anlæg til områdets daglige forsyning 10.4 Eksisterende 30 m antennemast, der er opstillet i direkte tilknytning til varmecentralens 25 m skorsten, kan anvendes til udbygning af telekommunikationen 10.5 Bygninger opvarmes fra pladsens centrale varmeanlæg eller med el-varme, men kan opvarmes med alternative energikilder såsom sol- og jordvarme eller eventuelt suppleret med brændeovn 11. Miljøforhold 11.1 Alt affald inden for lokalplanområdet skal bortskaffes. Det påhviler ejeren at bortskaffe alt affald (husholdnings-, erhvervs- og farlig affald) til anviste kontrolledere lossepladser 11.2 De højst tilladelige støjgrænser inden for lokalplanområdet fastsættes for dag-, aften-, og nattetimerne i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens gældende grænseværdier. Kommunen har (14) fastlagt følgende grænseværdier for støj: Mandag-fredag: Lørdag: Mandag-fredag: Lørdag: Søn- og hellig: Alle dage: Lys i svømmehal/vandland slukkes senest klokken Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 12.1 Før ny bebyggelsen inden for lokalplanområdet tages i brug, skal der ske tilslutning til følgende forsyning: Kloak, vand og el 13. Ophævelse af planer og deklarationer 13.1 Privatretlige servitutter, som er uforenelige med lokalplanen, ophæves ved dennes endelige godkendelse 14. Bonusvirkning 14.1 Nærværende lokalplan gives bonusvirkning, således at den erstatter de tilladelser, som efter Planlovens 35 stk 1 - ellers vi være nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse 14.2 Ved anlæg, som kræver byggetilladelse, skal denne søges hos kommunen 15. Lokalplanens retsvirkninger 15.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge Planlovens 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i 14. Dette er sket udfra Miljøstyrelsens vejledning nr 5 (1984): Ekstern støj fra virksomheder.

20 18 Lokalplan - Klim Strand Camping overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen 15.2 Kommunalbestyrelse kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis det ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra planen kan kun ske ved udarbejdelse af en ny lokalplan. Når en eventuel dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den pågældende dispensation, samt have mindst 14 dages frist til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den. Først derefter kan kommunen give dispensation Såfremt forhold ikke er reguleret af lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven og Planloven 16. Vedtagelsespåtegning Vedtaget som lokalplanforslag nr 57 af kommunalbestyrelsen i Fjerritslev Kommune. Fjerritslev den 2. marts Vedtaget endeligt som lokalplan nr 57 af kommunalbestyrelsen i Fjerritslev Kommune. Fjerritslev den 15. juni Otto Kjær Larsen Borgmester Jane Hvas Kommunaldirektør

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 125. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002. Grønnehave Strand Camping

Lokalplan nr. 125. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002. Grønnehave Strand Camping Lokalplan nr. 125 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002 Grønnehave Strand Camping 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Forhold til anden planlægning... 5 Forsyningsforhold...

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

4.1 Ferie- og fritidsanlæg

4.1 Ferie- og fritidsanlæg 4. Ferie og fritid 4.1 Ferie- og fritidsanlæg 4.1 Ferie- og fritidsanlæg Figur 4.1 Turisme, rekreation og friluftsliv har stor betydning i Nordjylland. Væsentlige aktiver er kysten med de brede strande,

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 FOR ET OMRÅDE VED HOLSTEBRO-STRUER HAVN MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 3 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR.92. Det gamle Carlsmindebryggeri

LOKALPLAN NR.92. Det gamle Carlsmindebryggeri LOKALPLAN NR.92 Det gamle Carlsmindebryggeri NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1997 2 Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Indledning 4 Lokaiplanens baggrund Lokaiplanens indhold Forholdet til

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Den lovgivning, der primært regulerer hytter/mobilehomes på campingpladser er: Sommerhusloven 1 Campingreglementet 2 Eksempler på øvrig lovgivning, der

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Løkken-Vrå Kommune Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere