Folkeoplysningsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeoplysningsudvalget"

Transkript

1 Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

2 Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde Nyt fra formanden Nyt fra forvaltningen Driftsaftale vedr. springgrav hal 2 Aabybrohallen - ÅGF - Jammerbugt Kommune Klage fra Pandrup- og Vester Han Herred Skytteforening vedr. regnskabsafgørelse Tilskud fra start- og udviklingspuljen Mødeplan 2009 for Folkeoplysningsudvalget Aktivitetsplan for Folkeoplysningsudvalget...11 Punkter på lukket møde: Afbud: Knud Møller Madsen Inge Pedersen Jan Gunnersen Flemming Dahl Jensen

3 Folkeoplysningsudvalget Bemærkninger til referat fra sidste møde 10124/ Vivi Poulsen Sagsfremstilling Folkeoplysningsudvalget, den Intet at bemærke.

4 Folkeoplysningsudvalget Nyt fra formanden / Vivi Poulsen Sagsfremstilling Folkeoplysningsudvalget, den Intet nyt.

5 Folkeoplysningsudvalget Nyt fra forvaltningen / Vivi Poulsen Sagsfremstilling På mødet vil forvaltningen orientere om: Høring over ændring af bekendtgørelse om indhentelse af børneattester i forbindelse med ansættelse af personale m.v. Arbejdsgruppe vedrørende indsasområder Foreningshåndbog Folkeoplysningsudvalget, den Orientering om: Bekendtgørelse vedrørende børneattester sendes til foreninger. Forvaltningen udarbejder forslag/udkast til en foreningshåndbog. Budget FOU-området friholdes for besparelser. At FOU tager fornyet stilling til pejlemærker, der kommer i forbindelse med udarbejdelsen af kultur- og fritidspolitikken.

6 Folkeoplysningsudvalget Driftsaftale vedr. springgrav hal 2 Aabybrohallen - ÅGF - Jammerbugt Kommune / Jacob Funder Beslutningstema Brugsretaftale for Åbybro Gymnastikforening vedr. springgraven i Aabybrohallen. Sagsbeskrivelse Åbybro Gymnastikforening (ÅGF) indgik aftale med Aabybro Kommune om medfinansiering af en springgrav i Aabybrohallens hal 2. Aftalen indebar, at Åbybro Gymnastikforening skulle bidrage med i alt kr. ÅGF baserede medfinansieringen på sponsorstøtte, eget kontant bidrag samt evt. optagelse af rentefrit lån på kr. hos DGI. Det viste sig imidlertid, at sponsorstøtten blev betydeligt lavere end forventet. Yderligere kræver den ene af sponsorerne, at ejerskabet til springgraven ligger hos ÅGF. Dette ønske kan på grund af juridiske forhold ikke imødekommes af Jammerbugt Kommune. Det medfører at ÅGF formentligt mister kr. i sponsortilsagn. Åbybro Gymnastikforening har i det forslag til brugsretaftale, der nu er udarbejdet med henblik på politisk godkendelse, ønsket, at der indgås aftale med Jammerbugt Kommune om opkrævning af gebyr for brug af springgraven, når der er tale om brugere fra private virksomheder, private institutioner og institutioner fra andre kommuner. Opkrævning af timepris er praksis i andre kommuner. Prisen pr. time ønskes i 2008 fastsat til 385,00 kr. Dette svarer til timelejeprisen for de nærmest liggende springgrave. ÅGF ønsker at 1/3 af gebyret tilfalder foreningen i den 10 årige periode hvor foreningen afdrager på lånet optaget hos DGI. På den måde kan belastningen af foreningens budget nedbringes. Forvaltningen har ved møde af 11. september 2008 meddelt, at der jf. tidligere meddelt beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 25. oktober 2007, ikke kan genfremsættes forslag om, at ÅGF får del i gebyr for andre brugeres benyttelse af springgraven. I stedet fremsættes der forslag om, at Åbybro Gymnastikforening på to dage, hvor hal 2 ikke er i brug, jf. den årlige halfordelingsplan, kan udleje springgraven til eksterne brugere, som ikke i forvejen har indgået aftale om leje med Aabybrohallen. Indtægter ved udleje på sådanne 2 dage tilfalder Åbybro Gymnastikforening inden for den 10 årige periode for brugsretaftalen.

7 Folkeoplysningsudvalget 5 Folkeoplysningsudvalget afviste ansøgning om aftale vedr. opkrævning af gebyr, den 25. oktober Børne- og Kulturudvalget har den 5. november 2008, fulgt Folkeoplysningsudvalgets indstilling. DGI har bistået Åbybro Gymnastikforening med hensyn til indarbejdelse af foreningens ønsker i brugsretaftalen. Bilag Retsgrundlag Økonomi og finansiering Indtægtsgivende udlejning hvis omfang der ikke kan forudberegnes, men det skønnes at indtægten ved fuld udlejning i to dage vil være ca kr. Høring/borger- og brugerinvolvering Sendes ikke i høring. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at der indgås driftsaftale med Åbybro Gymnastikforening i henhold til bilag. Driftsaftale vedr. springgrav - ÅGF - Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget, den Godkendt.

8 Folkeoplysningsudvalget Klage fra Pandrup- og Vester Han Herred Skytteforening vedr. regnskabsafgørelse / Jacob Funder Beslutningstema Klage over regnskabsafgørelse fra Pandrup Skytteforening samt Vester Han Herred Skytteforening. Sagsbeskrivelse I forbindelse med regnskabsafslutningen vedr har forvaltningen ikke medregnet udgifter til alarmer samt linieovervågning, som berettiget til at udløse lokaletilskud. Udgifterne alarmer, m.v. i 2007 Pandrup Skytteforening Kr Vester Han Herred Skytteforening Kr Jf. folkeoplysningsloven er kommunen ikke forpligtet til at give tilskud til andet end selve bygningsudgifterne knyttet til en forenings lokale. Herunder renteudgifter til godkendt låneoptagning i bygninger, evt. godkendt lejeudgift, skatter og afgifter, bygningsforsikring, el, varme, almindeligt vedligehold samt rengøring og fornødent tilsyn. Udgifter til alarmer samt udgifter til elektronisk overvågning, sidestilles med udgifter til inventar, inventarforsikring m.v. Inventar og udgifter forbundet der med er jf. folkeoplysningsloven ikke tilskudsberettigede. Forvaltningen har drøftet principperne omkring lokaltilskud, alarmer og inventar, med KL s chefkonsulent den 1. oktober Chefkonsulenten har erklæret sig enig i forvaltningens opfattelse af betydningen af Folkeoplysnings- lovens bestemmelser. vedr. lokaltilskud, herunder at alarmer og lignende ikke er tilskudsberettigede. BILAG Klage fra Pandrup Skytteforening samt Vester Han Herred Skytteforening Retsgrundlag Folkeoplysningsloven. Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering

9 Folkeoplysningsudvalget 7 Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at forvaltningens afgørelse tages til efterretning. Klage over afslag til lokaletilskud til alarm- og linieovervågning til skytteforeninger Folkeoplysningsudvalget, den Taget til efterretning.

10 Folkeoplysningsudvalget Tilskud fra start- og udviklingspuljen / Vivi Poulsen Beslutningstema På baggrund af de indsendte ansøgninger træffer Folkeoplysningsudvalget afgørelse om hvorledes midlerne fra start- og udviklingspuljen fordeles. Sagsbeskrivelse Tilskud fra start- og udviklingspuljen kan ydes til: nye initiativer med folkeoplysende formål udviklingsarbejde enkeltstående projekter amatørkulturelle aktiviteter folkeoplysende tilbud til børn og unge, som ikke tiltrækkes af øvrige tilbud samlingssteder med folkeoplysning som hovedformål virksomhed af tværgående karakter Folkeoplysningsudvalget ønsker bl.a. at tilgodese initiativer, der bryder med de eksisterende formelle rammer, og som angiver veje og afprøver nye organisationsformer. Tiltag på tværs af sektorer og på tværs af aldersgrupper, og som indebærer samarbejde med sociale og andre kommunale myndigheder og institutioner, eller som knytter offentligt iværksatte fritidsaktiviteter og de frivilligt iværksatte aktiviteter sammen, vægtes højt. Folkeoplysningsudvalget ser gerne en udvikling i retning af større samarbejde, såvel indenfor de 2 hovedområders enkelte kredse, som på tværs af hovedområderne. Opsøgende folkeoplysende arbejde vil blive prioriteret højt. Folkeoplysningsudvalget ønsker principielt ikke at yde tilskud via start- og udviklingspuljen til nye initiativtagere til udbud af gængse aktiviteter og undervisning, eller til eksisterende foreningers tilbud om for dem nye, men allerede kendte aktiviteter og undervisning. Såvel til kortere og længere forløb, som til enkeltstående arrangementer, vil der kunne ydes tilskud fra start- og udviklingspuljen. Der foreligger følgende ansøgninger, jf, vedhæftede bilag: Ansøger Tiltag Beløb Øland-Halvrimmen IK. Tilskud til færdigetablering af mo-

11 Folkeoplysningsudvalget 9 tionscenter samt tilskud til køb af instruktørkursus Gitte B. Nielsen Tilskud til opstart af voksenundervisning Begge ansøgninger vedlægges som bilag kr.???? Der skal senest 3 måneder efter projektets afslutning, aflægges regnskab for tilskuddet. På Folkeoplysningsudvalgsmødet den 24/ ændrede man tidsfristen for ansøgninger til start- og udviklingspuljen fra at være én gang årligt til 2 gange årligt, henholdsvis 1. april og 1. oktober. Bilag 2 ansøgninger vedlægges. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Der er i 2008 afsat kr. til start- og udviklingspuljen, som fordeles 2 gange årligt. Heraf er anvendt kr. Rest til fordeling kr. Høring/borger- og brugerinvolvering Sendes ikke i høring. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at Folkeoplysningsudvalget foretager en fordeling af tilskud. Ansøgning om tilskud fra start- og udviklingspuljen 2008 ØHIK - ansøgning Start og Udviklingspuljen Folkeoplysningsudvalget, den Der meddeles afslag til Gitte B. Nielsen, idet projektet ikke falder indenfor kriterierne. Ø.H.I.K.'s ansøgning kom til afstemning: 1. afstemning: For indhentelse af yderligere oplysninger: 2 Imod indhentelse af yderligere oplysninger: afstemning: For at yde tilskud: 0 Imod at yde tilskud: 11

12 Folkeoplysningsudvalget Mødeplan 2009 for Folkeoplysningsudvalget / Helle Harlund Beslutningstema Godkendelse af Folkeoplysningsudvalgets mødeplan for Sagsbeskrivelse Af bekg. af lov om kommunernes styrelse fremgår, at kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert regnskabsår beslutter hvornår deres møder skal afholdes. Der foreligger forslag til mødeplan for 2009 Retsgrundlag Bekg. af lov om kommunernes styrelse, 20. Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at mødeplan for Folkeoplysningsudvalget godkendes. Kopi af Kopi af Forslag til mødekalender 2009 Folkeoplysningsudvalget, den Godkendt.

13 Folkeoplysningsudvalget Aktivitetsplan for Folkeoplysningsudvalget / Helle Harlund Beslutningstema Aktivitetsplan/årshjul for Folkeoplysningsudvalget. Sagsbeskrivelse Aktivitetsplan/årshjul for Folkeoplysningsudvalget vedlægges. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at Folkeoplysningsudvalget ajourfører aktivitetsplanen med eventuelle nye emner/tiltag. Aktivitetsplan - Årshjul for Folkeoplysning Folkeoplysningsudvalget, den Aktivitetsplan tilrettet - se bilag. Der ønskes fornyet drøftelse af kriterier for Start- og Udviklingspuljen.

14 Folkeoplysningsudvalget 12 Underskrifter Kurt Mølgaard Torben Sørensen Anne-Grethe Kaasing Annemie Pedersen Leo Pedersen Ida Larsen Harry Jensen Finn Larsen Conny Vestergaard Gerda Nielsen Kim Levisen Per Christensen Per Pedersen Inger Kristensen Jens Justenlind

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 160. Stillingtagen til eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån 1 161. Centralisering af IT-driften

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger 224 002. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. "Colosseum" Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13.

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. Colosseum Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested "Colosseum" Skole og Familie Mødedato Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00-9.00 i Lille

Læs mere

I hvilket omfang kan en institution udleje lokaler uden at indhente forudgående tilladelse fra ejendomscentrene under Bygningsstyrelsen

I hvilket omfang kan en institution udleje lokaler uden at indhente forudgående tilladelse fra ejendomscentrene under Bygningsstyrelsen Til de tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner, der ikke overtager bygninger i 2011 (Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og Social- og Sundhedsskoler) Institutionsstyrelsen

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere