3/15. Redegørelsen for 2012 afspejler Fondens fokus på de store projekter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3/15. Redegørelsen for 2012 afspejler Fondens fokus på de store projekter."

Transkript

1 Redegørelse 2012

2 2/15 Forord Fonden har siden 2008 givet en række projekter mulighed for at markedsføre Danmark over for udenlandske målgrupper. Fondens støttevirksomhed i 2012 har adskilt sig fra tidligere år, da der ikke er blevet afholdt ansøgningsrunder i løbet af året. I stedet har Fonden arbejdet for at sikre opbakning til to nye konsortier til markedsføring af dansk design, mode og arkitektur samt danske sundheds- og velfærdsløsninger, som Fonden tog initiativ til i 2011, samt færdigudviklingen af nogle større eksterne projekter. Med udgangen af 2012 udløber Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark og dermed også Fondens mulighed for at yde støtte til nye projekter og offentlig-private markedsføringspartnerskaber. Med regeringens nye vækststrategi med fokus på erhvervsområder, hvor danske virksomheder har særlige styrker og potentialer i den internationale konkurrence, er der skabt et nyt grundlag for markedsføringen af Danmark. Med udgangspunkt i 7 styrkepositioner skal danske løsninger og kompetencer fremadrettet formidles. På baggrund af de positive erfaringer med etableringen af Klimakonsortiet (nu State of Green) har Fonden frem til nu taget initiativ til eller støttet oprettelse af i alt 7 markedsføringskonsortier. Konsortierne arbejder alle med at præsentere danske løsninger og produkter inden for deres eget sektorspecifikke område f.eks. markedsføring af klimaløsning, fødevare og dansk design. Med markedsføringskonsortierne har Fonden skabt en markedsføringsplatform, som fremadrettet kan bidrage til at gennemføre de markedsføringsinitiativer, som regeringens nye vækststrategi lægger op til. Denne redegørelse præsenterer fondens arbejde i Indledningsvis beskrives det enkeltstående projekt India Today Copenhagen Tomorrow, som med fondens støtte er påbegyndt i Derefter beskrives aktiviteter og resultater, som de offentlig-private markedsføringskonsortier har opnået i 2012 samt deres forventninger til Jørgen Tandrup

3 3/15 Indledning Fonden til Markedsføring af Danmark har siden 2007 arbejdet for at styrke udlandets kendskab til Danmark. Fonden har gennem økonomisk støtte medvirket til at sikre det finansielle grundlag for gennemførelsen af kommunikationsinitiativer og fremstød, som bidrager væsentligt til markedsføring af danske styrkepositioner i udlandet. Fonden besluttede i 2011 at prioritere en række større initiativer med oprettelsen af nye markedsføringskonsortier samt projekter, der skal tiltrække internationale talenter til Danmark og skabe opmærksomhed om danske løsninger indenfor vandområdet. Størrelse af de nye initiativer betød, at Fonden i 2011 disponerede over alle dets midler for både 2011 og Fonden har derfor ikke afholdt en ansøgningsrunde i 2012, men alene fokuseret på at færdigudvikle de projekter og nye konsortier, der blev taget initiativ til i Redegørelsen for 2012 afspejler Fondens fokus på de store projekter. Generelle oplysninger om Fonden og dens støttevirksomhed kan findes på fondens hjemmeside Fondsstøttede projekter gennemført i 2012 I 2012 er gennemført 1 projekt, som har modtaget støtte fra fonden. India Today / Copenhagen Tomorrow Holck-Larsen Foundation har taget initiativ til det store projekt India Today / Copenhagen Tomorrow. Med et budget på over 130 mio. kr. gennemføres en lang række aktiviteter, der skal knytte befolkningen i Indien og Danmark sammen ved at fremme udveksling af kultur, videnskab og handel mellem de to lande. Det er målet, at de forskellige aktiviteter under India Today / Copenhagen Tomorrow vil åbne det moderne Indien for danskerne og samtidig øge kendskabet til Danmark blandt indere - til gensidig gavn for befolkningerne i begge lande. Aktiviteterne vil styrke de eksisterende forbindelser mellem Indien og Danmark, ligesom de vil styrke den kommercielle forbindelse og dermed fremme handel og investeringer mellem de to lande. Med støtte fra Fonden gennemførte Det Danske Kulturinstitut i samarbejde med CBS og DI den 13. og 14. september to konferencer omhandlende "Peace and Sustainability", og "Co-creating sustainable business between India and Denmark" med deltagelse af en række fremtrædende indere, der skaber Indiens fremtid inden for kultur og erhverv, uddannelse og videnskab, herunder blandt andre. Projektet har modtaget 1,7 mio. kr. i støtte fra Fonden.

4 4/15 Tilsagn om støtte givet i 2012 Fonden har i 2012 ikke været åben for at modtage ansøgninger, men alene fokuseret på at færdigudvikle de store projekter, der blev taget initiativ til i På den baggrund blev to nye markedsføringskonsortier formelt etableret i 2012, ligesom rammerne for projekterne, der skal markedsføre Danmark mhp. tiltrækning af højtuddannet, udenlandsk arbejdskraft samt markedsføring af danske vandkompetencer blev endelig godkendt af Fonden. Tilsammen har fonden givet tilsagn om støtte på 44,6 mio. kr. i Fordelingen af de afgivne tilsagn fremgår af tabel 1. Tabel 1: Tilsagn i 2012 i mio. kr. Beløb Markedsføring af Danmark mhp. tiltrækning af højtuddannet udenlandsk arbejdskraft 6,0 International branding og markedsføring af dansk viden, visioner, teknologi og mulige løsninger på fremtidens globale 6,0 vandudfordringer Dansk Design og Arkitektur Konsortium DANISH (endeligt tilsagn) 12,0 Sundheds- og Velfærdskonsortiet (endeligt tilsagn) 9,0 Global Connected videreførelse af konsortiet 8,0 State of Green videreførelse af konsortiet 2,6 Food Organisation of Denmark videreførelse af konsortiet 1,0 I alt 44,6 Nedenfor beskrives de to projekter, som ud over markedsføringskonsortierne har modtaget støtte fra Fonden i Markedsføring af Danmark mhp. tiltrækning af højtuddannet udenlandsk arbejdskraft Med Copenhagen Capacity i spidsen vil projektet medvirke til at øge tiltrækningen af internationale studerende og udenlandsk arbejdskraft med efterspurgte kompetencer til Danmark. Projektet har fokus på to særlige indsatsområder 1) markedsføring og tiltrækning af udenlandske talenter samt 2) afsked med expats og internationale studerende mhp. at skabe gode ambassadører for Danmark. Arbejdet med at tage imod og integrere udenlandske studerende og arbejdskraft varetages allerede i dag igennem en række lokale og regionale initiativer og aktører, som projektet vil samarbejde med mhp. at skabe en helstøbt national indsats. Under markedsføringsindsatsen skabes en fælles kommunikationsog markedsføringsplatform for danske virksomheder og uddannel-

5 5/15 sesinstitutioner, som efterspørger udenlandske talenter. Platformen vil indeholde en række generiske markedsføringsredskaber, som kan tilpasses den enkelte aktør. Ligeledes vil projektet gennemføre en række PR-kampagner og besøgsture målrettet talenter med særligt prioriterede kompetencer. Med støtte fra Fonden styrkes ligeledes arbejdet med at etablere et netværk af ungdomsambassadører under Youth Goodwill Ambassador Corp, hvorunder udenlandske studerende under deres studieophold i Danmark præsenteres for, hvad Danmark kan tilbyde udenlandske talenter. Projektet vil give de studerende viden om danske forhold samt redskaberne til at fungere som ambassadører for Danmark ved hjemkomst til eget universitet i hjemlandet. Ligeledes sigter indsatsen på at skabe interesse hos de udpegede ambassadører for at tage praktikophold eller ansættelse ved en dansk virksomhed. I projektets styregruppe er præsenteret et bredt udsnit af offentlige og private aktører, der alle arbejder for at sikre danske virksomheders og uddannelsesinstitutioners adgang til internationale talenter. Styregruppens primære opgave bliver at sikre sammenhæng mellem eksisterende initiativer og projektet samt fokus på netop de kompetencer, som efterspørges af både danske uddannelsesinstitutioner og i danske virksomheder. International branding og markedsføring af dansk viden, visioner, teknologi og mulige løsninger på fremtidens globale vandudfordringer Eksplosiv befolkningstilvækst, urbanisering og øget velfærd forventes at få efterspørgelsen på rent vand til at stige med op til 30 % allerede i dette årti. Adgangen til rent drikkevand, produktion af fødevarer og energi er udfordringer, som hænger sammen og er globale, og hvor Danmark har bud på konkrete løsninger. Under det nationale grønne brand State of Green Join the future. Think Denmark skabes en markedsføringsplatform for den danske vandbranche, som skal vise Danmark som foregangsland med stærke bud på løsninger og teknologier inden for vandrensning, vandbesparelser, vandforvaltning og vandinfrastruktur. Platformen skabes i samarbejde mellem markedsføringskonsortiet State of Green, Danish Water Forum og den danske vandbranche. I en række white papers og blue prints præsenteres det unikke samarbejde mellem danske virksomheder og myndigheder, der bl.a. fører til udvikling og implementering af ny, vandbesparende teknologi. I white papers vil samspillet mellem vand, fødevarer og energi vil blive sat i fokus, herunder hvordan dansk teknologi indgår i en helhedsløsning, der udnytter de begrænsede vandressourcer optimalt. I blue

6 6/15 prints præsenteres nye visioner og forslag til fremtidige strategier og løsninger på de globale udfordringer indenfor vandområdet. Til at understøtte kommunikationen af budskaberne i white papers og blue prints etableres en fælles markedsføringsplatform for den danske vandbranche, inkluderende offensive fremstød og præsentationsværktøjer. I film vil den danske helhedstankegang blive vist, ligesom et 3D virtuelt showroom skal skabe interesse for dansk teknologi og systemløsninger. Markedsføringen af dansk viden, visioner, teknologi og mulige løsninger på fremtidens globale vandudfordringer vil blive udrullet ved store, internationale begivenheder som f.eks. de internationale water weeks i Singapore og Stockholm samt udvalgte events som Eksportforeningens Water Days, ligesom præsentationsmaterialet vil blive stillet til rådighed for danske virksomheder og forskningsinstitutioner. Markedsføringskonsortier I 2011 tog fonden initiativ til at oprette to nye markedsføringskonsortier inden for hhv. danske sundheds- og velfærdsløsninger, samt dansk design, mode og arkitektur. Med disse to konsortier har Fonden medvirket til at etablere 7 offentlig/private partnerskaber, der skal markedsføre danske styrker og kompetencer og således være en fælles markedsføringsplatform for både offentlige myndigheders og private virksomheders internationalt rettede aktiviteter. Regeringen har taget initiativ til en ny erhvervs- og vækstpolitik, der fokuserer på at skabe øget vækst og beskæftigelse ved at sætte fokus på erhvervsområder, hvor danske virksomheder har særlige styrker og potentialer i den internationale konkurrence. Med de offentligprivate markedsføringskonsortier har Fonden skabt et fælles udgangspunkt, som markedsføringsaktiviteterne i regeringens nye erhvervs- og vækstpolitik kan bygge videre på og derigennem skabe øget internationalt kendskab til dansk teknologi og løsninger inden for styrkepositionerne: - klima og energi - vand-, bio- og miljøløsninger - fødevarer - sundhed og velfærdsløsninger - det blå Danmark - kreative erhverv design - turisme og oplevelsesøkonomi Nedenfor præsenteres de af fonden støttede markedsføringskonsortier, herunder resultaterne af konsortiernes arbejde i 2012 samt forventninger til 2013.

7 7/15 Dansk Design og Arkitektur Konsortium - DANISH DANSK Design og Arkitektur Konsortium eller DANISH er et offentligprivat partnerskab mellem Danish Design Association, Danske Arkitekter, Danish Fashion Institute, Innovationsnetværket Livsstil - Bolig & Beklædning, Dansk Design Center, Dansk Arkitektur Center, Designskolen Kolding og Fonden til Markedsføring af Danmark. Erhvervs- og Vækstministeriet, Udenrigsministeriet og Kulturministeriet deltager i konsortiet efter ønske fra Fonden. Konsortiet har hjemsted i Kolding. Dansk design, mode og arkitektur står stærkt internationalt, men kendskabet til dansk design, mode og arkitektur bygger fortrinsvis på klassiske designer og arkitekter som f.eks. Wegner, Panton og Henning Larsen. Etableringen af konsortiet har til formål at formidle visionen om Danmark som et førende designsamfund og en levende showcase på, hvordan dansk design, mode og arkitektur bidrager til udviklingen af et bedre liv på tværs af generationer og samfundslag samt sikre økonomisk og bæredygtig vækst i både den offentlige og private sektor. Med konsortiet skabes et globalt udstillingsvindue, der skal være med at løfte Designudvalget2020 vision for markedsføring af dansk design. Konsortiet vil påtage sig ansvaret for at koordinere eksisterende og fremtidige markedsføringsaktiviteter samt udvikle en markedsføringsplatform med særligt fokus på at tiltrække internationale beslutningstagere (politikere, ledere, investorer) og designtalenter (studerende, forskere, professionelle designere) en platform der stilles til rådighed for danske virksomheder og institutioner. Markedsføringsplatformen vil anvende en bred vifte af kommunikationskanaler og markedsføringsmuligheder fx ifm. internationale begivenheder, besøgsprogrammer, internettet, nye sociale medier mv. Under konsortiet er oprettet en række design hubs mhp. formidling af det nyeste inden for dansk design, mode og arkitektur og udviklingen af nye markedsføringsinitiativer i samarbejde med danske designaktører. De første hubs er tematiseret omkring temaerne: - body and care - home and living - play and learning - architecture and cities Konsortiets første, store satsning bliver at markedsføre dansk design under Hong Kong Business of Design Week i december 2012, hvor Danmark er inviteret som partnerland. Den danske deltagelse vil bl.a. ske med udstillingen Design Society Denmark samt Verdens Længste Catwalk, og hvortil konsortiet skal udarbejde det fælles markedsføringsmateriale for hele den danske deltagelse i Hongkong.

8 8/15 Dansk Design og Arkitektur Konsortium støttes med 12 mio. kroner i perioden Sundheds- og Velfærdskonsortiet Konsortiet er et offentlig-privat partnerskab mellem COWI, Falck, Systematic, KMD, DI, Danske Regioner, Region Syddanmark og Fonden til Markedsføring af Danmark, der er repræsenteret i samarbejde mellem Erhvervs- og Vækstministeriet, Udenrigsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Konsortiet har hjemsted i Odense. Danmarks udgangspunkt for at markedsføre sig offensivt på sundheds- og velfærdsområdet er i disse år optimalt. Danske virksomheder er på en lang række områder markedsledende og i front, når det gælder evnen til at koble ny og eksisterende teknologi og services med viden om brugernes adfærd og behov. Det gælder fx inden for diabetesbehandling, hørehandicap, telemedicinsk behandling samt udviklingen af elektroniske patientjournaler. Styrkepositionerne på sundheds- og velfærdsområdet skyldes ikke mindst et godt og effektivt samspil mellem det offentlige og private aktører om løsninger af velfærdsopgaver qua det offentliges efterspørgsel og den unikke danske patientforsikringsmodel. Herudover spiller unikke kompetencer som det at kunne levere sammenhængende systemløsninger, baseret på bruger og patient involvering, som samtidigt også er ressource og arbejdsproces besparende, en vigtig rolle. Konsortiets fokus tager udgangspunkt i velfærdsteknologier og - løsninger, hvilket bl.a. omfatter hjælpemidler, medicoteknisk udstyr, automatisering og telemedicin, ligesom healthcare services og rådgivning også vil blive en del af konsortiets arbejdsområde. Tilsammen danner disse grundlaget for en erhvervsrettet markedsføringsindsats, der skal samle danske virksomheder om en fælles fortælling om danske sundheds- og velfærdsløsninger. Den stigende globale efterspørgsel efter sundheds- og velfærdsløsninger gør det således naturligt at fokusere på en samlet markedsføringsfortælling af de danske styrker og kompetencer inden for området. Her udgør blandt andet de forestående store investeringer i supersygehuse en enestående mulighed for at vise resten af verden, hvordan danske virksomheders produkter og løsninger bidrager til at løse en række velfærdsudfordringer. Konsortiet er etableret i efteråret Konsortiets partnere er ved at udvikle de konkrete initiativer, som skal markedsføre Danmark på sundheds- og velfærdsområdet. De første konkrete markedsføringsaktiviteter forventes afviklet i 2013.

9 9/15 State of Green State of Green (tidligere Klimakonsortiet) er et offentlig-privat partnerskab mellem DI, Dansk Energi, Landbrug og Fødevarer og Vindmølleindustrien samt Fonden til Markedsføring af Danmark. I 2012 har konsortiet været involveret i en lang række aktiviteter, der alle har haft til formål at udbrede kendskabet til danske grønne løsninger og de muligheder, som brandplatformen State of Green Join the Future. Think Denmark tilbyder. I slutningen af juni lanceredes den kinesiske version af portalen. Det skete ved et arrangement på den danske ambassade i Beijing for repræsentanter fra kinesiske og danske virksomheder, kinesiske embedsfolk og journalister. Der er nu over 400 profiler på portalen (virksomheder, myndigheder og organisationer), over 800 solutions og knap 200 products, og interessen blandt de besøgende er også fortsat støt stigende. Sammen med DI arrangerede Konsortiet en fælles dansk stand ifm. Rio+20 konferencen i juni. Standen blev åbnet af statsminister Helle Thorning-Schmidt og var udgangspunktet for en lang række sideevents med deltagelse af ministre og folketingsmedlemmer. Fra dansk side deltog desuden Grundfos, Danfoss, A.P. Møller-Mærsk, Novozymes og Aarhus Universitet. Det andet Global Green Growth Forum blev afholdt i København oktober 2012 arrangeret af Udenrigsministeriet i samarbejde med det sydkoreanske institut, GGGI. Konsortiet stod under konferencen for kommunikation, presse, markedsføring, sponsorkontrakter med bl.a. Vestas, Danfoss, Novozymes, Sydkorea, Mexico og Københavns Kommune og outreach. Konsortiet brugte sit brede netværk blandt internationale journalister til at skabe internationale opmærksomhed om eventen, hvorfor 56 journalister fra bl.a. Kina, USA og Japan dækkede konferencen, som resulterede i flere end 200 medieomtaler i hele verden. Konsortiet er i 2012 gået sammen med 45 aktører inden for den danske vandsektor og har igangsat en offensiv markedsføringsindsats for danske vandkompetencer. Ifm. projektet udvikles visionspapirer og værktøjer, der manifesterer dansk vandteknologis nuværende styrkepositioner og kommer med inspiration til globale/lokale politiske visioner, forslag til strategier og mulige løsninger på globale vandudfordringer. Endeligt udvikles et nyskabende virtuelt showroom, som både danske myndigheder og virksomheder kan benytte samt online matchmaking-dialogværktøj, der faciliterer open innovation og cocreation State of Green Tours har haft et travlt år med over 55 gennemførte besøg med deltagelse fra over besøgende fra hele verden. Dele-

10 10/15 gationerne har været fra både store virksomheder, lokale og nationale myndigheder, forskere og studerende samt på ture arrangeret i forbindelse med større konferencer. De 55 delegationer har i gennemsnit tilbragt halvanden dag i Danmark, og de har sammenlagt besøgt over 150 danske virksomheder og organisationer. Der var i 2012 størst interesse fra besøgende fra Japan, Kina og USA, men også lande som Sydafrika, Litauen og Mexico er repræsenteret på besøgslisten. Copenhagen Economics har i 2012 gennemført en samlet evaluering af State of Green Tours virke de sidste 4 år. Evalueringen havde til formål at afdække kvalitet og tilfredshed med State of Green Tours, værdien af ydelserne for besøgende og værter samt effekten på kendskabsgrad, viden og tillid til danske løsninger og kompetencer. Konklusionen på evalueringen var meget positiv, og 85 % af de adspurgte respondenter svarede, at deres besøgstur var enten relevant eller meget relevant, og at deres udbytte af at deltage var godt eller fortræffeligt. Evalueringen viste yderligere, at de besøgende er blevet mere positive over for investeringer eller andre samarbejder med partnere i Danmark. Over sommeren har State of Green indgået i et tæt samarbejde med Sustainable Business Hub Malmø om etableringen af en fælles besøgstjeneste for delegationer på tværs af Øresund under navnet Green Cooperation Denmark-Sweden. Målet er, at den fælles besøgstjeneste vil kunne tiltrække endnu flere besøgende til Danmark. I 2013 igangsætter konsortiet et nyt proaktivt forløb for State of Green Tours gennem de danske ambassader i udlandet, ligesom konsortiet i 2013 forventer et fortsat meget aktivt medieår, hvor de mange kontaktflader til danske aktører både private og offentlige vil blive yderligere udbygget. Food Organisation of Denmark Food Organisation of Denmark (FOOD) er et offentligt-privat partnerskab med deltagelse af Fonden til Markedsføring af Danmark, Arla, Danish Crown, Danske Fiskehandlere, Team Gastronomi Danmark og Konditorlauget. Formålet er at øge kendskabet til dansk gastronomi og kvalitetsfødevarer. Det gælder både Danmark som turismedestination, som et land med madoplevelser i absolut verdensklasse og som førende inden for udvikling af nye fødevarer og smagsoplevelser og en bæredygtig fødevareproduktion. FOOD har i år 2012 for første gang afholdt Food Festival, der er en af Nordens største begivenheder med kvalitetsfødevarer. Festivalen bestod af en række erhvervsarrangementer, videnskabelige konferencer og en kæmpe madfestival åbent for publikum. Mere end 200 virksomheder deltog, og festivalen er blevet bemærket fra London til

11 11/15 Madrid, og de mere end gæster havde nogle dejlige dage på Tangkrogen i Århus med dejlig mad og kolonariske oplevelser. FOOD har desuden været partner i MAD Symposium, der er et af de væsentligste og eftertragtede internationale begivenheder indenfor moderne gastronomi. 550 af verdens bedste og mest respekterede kokke, farmere og pressefolk havde fået plads på symposiet, hvilket gav genlyd på medieplatformen Twitter. I dagen op til, og under symposiet, var MAD Symposium den mest tweetede begivenhed foran EM i fodbold. MAD Symposium kurateres af René Redzepi og blandt deltagerne er nogle af verdens absolut dygtigste og mest anerkendte kokke som David Chang og Ferran Adriá. På presseområdet har FOOD også i 2012 arbejdet aktivt og målrettet på at sikre international omtale af dansk gastronomi og danske kvalitetsfødevarer. Planlægning af målrettede presseture, og udviklingen af pressekit har bl.a. ledt til indslag på CNN samt tyske NDR og en meget lang række artikler i internationale topmedier som La Republica, Irish Times, Corriere Della Sera, Sydsvenskan, Welt am Sonntag, El País, Vanity Fair, Wallpaper City Guide og mange flere. FOOD har desuden i 2012 stået bag et nationalt østerspartnerskab, deltaget i markedsføringen af dansk gastronomi under OL i London og hjulpet en lang række aktører med deres forberedelser til internationale konkurrencer som fx Nordic Challenge og det næste VM for kokke, Bocuse d Or Bæredygtig fødevareinnovation vil fortsat være i fokus for konsortiers aktiviteter i 2013, der med en fortsættelse af Food Festival og MAD Symposium også indebærer internationale presseture til Lammefjorden, Vadehavet og udvalgte øer. MeetDenmark Konsortiet MeetDenmark er et samarbejde mellem Wonderful Copenhagen, VisitAarhus, Syddansk Turisme, VisitAalborg og Fonden. Konsortiet skal bringe Danmark i front som værtsnation for verdenens mest betydningsfulde møder og kongresser inden for politik, kultur og videnskab. Konsortiet blev i første omgang oprettet for en treårig periode med et samlet budget på 22,5 mio. kr., hvoraf Fonden bidrog med 5 mio. kr. I 2012 er projektet blevet evalueret, hvori de fremhæves en række positive resultater af indsatsen. Alle konsortiets partnere har til opdrag at arbejde for at tiltrække møder og konferencer til sin egen region. Med MeetDenmark er der

12 12/15 blevet etableret et landsdækkende samarbejde, der medfører, at markedsføringsaktiviteterne er blevet forøget i forhold til en situation, hvor organisationerne arbejder hver for sig, og hvor positive erfaringer bliver delt på tværs mellem konsortiets partnere. Med konsortiet er der udviklet et sammenhængende strategisk fokus på at udpege interessante kongresser, uddanne potentielle danske værter til at byde på værtskabet, kompetenceudvikling og professionalisering af budprocessen samt generel markedsføring af Danmark som kongresdestination en indsats, der kan aflæses i konkrete resultater. Konsortiets indsats har betydet, at der er kommet yderligere fokus på de positive effekter et dansk værtskab for internationale møder og kongresser har samfundsøkonomisk og for kendskabet til Danmark. Således har konsortiet indtil udgangen af 2011 afgivet bud på værtskabet for 189 kongresser, vundet 93 bud, der vil føre til, at over internationale gæster vil komme til Danmark. Wonderful Copenhagen har beregnet, at dette tilsammen forventes at føre til en økonomisk omsætning på tæt på 2 mia. kr. hos danske kongresudbydere, hoteller mv. På baggrund af de positive erfaringer og resultater fra projektets første periode er konsortiet med støtte fra Fonden forlænget til udgangen af Global Connected Med Wonderful Copenhagen i spidsen, er der under Global Connected samlet fire regionale projekter, der arbejder for at sikre en bedre flyforbindelser til Danmark. Adgangen til Danmark har stor betydning for mulighed for at tiltrække investeringer, kongresser og turister til Danmark. På den baggrund valgte Fonden i 2010 at støtte op om projektet Global Connected, der har foksu på 1) fastholde eksisterende flyruter til Danmark og 2) åbne flere, primært interkontinentale, flyruter fra Danmark til internationale nøgledestinationer med betydning for dansk turisme og erhvervsliv.. Midlerne fra Fonden er øremærket aktiviteter ifm. tiltrækning af nye flyruter til både Øst og Vestdanmark. Konsortiet samarbejder med en række luftfartsselskaber og vil gennem destinationsmarkedsføring arbejde for at skabe kundegrundlaget for nye ruter samt sikre grundlaget for eksisterende. Med Fondens støtte udarbejdes således diverse markedsføringsmateriale om Danmark, ligesom der afholdes kendskabsturer for rejseagenter og turoperatører samt pressebesøg for internationale journalister. De første ruter blev åbnet i 2011 med nye afgange til Toronto, Shanghai, Dubai og Bahrain. I 2012 har konsortiet etableret samarbejde

13 13/15 med Blue 1 om nye direkte ruter mellem København og 5 finske byer, der både forventes at trække flere finske turister til Danmark, ligesom København vil blive en central hub for finske flypassager på deres rejse ud i verden. Med Blue 1 ruteåbning forventes op til finske rejsende årligt at benytte Københavns Lufthavn. Ligeledes har konsortiet i 2012 i samarbejde med SAS medvirket til at oprette nye ruter fra København til San Francisco og Tel Aviv. Sportskonsortiet I 2012 har Fonden med succes via Sportskonsortiet med Sport Event Denmarks som operatør - udnyttet internationale sportsevents som platform for markedsføring af Danmark. Den primære indsats i 2012 knyttede sig til afviklingen af Girostarten i Herning/Horsens. Giro-starten blev brugt som løftestang for at tiltrække turister til landet samt til at eksponere ferieoplevelser til cykelentusiaster. Markedsføringen blev udarbejdet i tæt samarbejde mellem Giro-start, Sport Event Denmark og Visit Denmark, og var fokuseret på Norge, Tyskland, Holland og til dels Italien. Kampagnen var målrettet både softcore og hardcore cyklister og cykelfans, og den samlede markedsføringsindsats omfattede bl.a. presseture og presseevents på udvalgte markeder, viral video, onlinekampagne, facebook-kampagne og pressebearbejdning samt en kommentatorhåndbog med fokus på Danmark og danske styrkepositioner. Den samlede markedsføringsindsats i forbindelse med Giro-start 2012 medførte knap 66 mio. internationale visninger af markedsføringsmaterialet, og fantastiske billeder fra Danmark blev transmitteret til flere end 350 mio. potentielle tv-seere verden over. Knap 310 internationale mediefolk var til stede under Giro-starten, heraf 160 udenlandske fotografer og journalister samt 150 tv-folk. De tilskuere, der overværede Giro-starten on site over de tre dage, eventen var i Danmark, var næsten en fordobling af konsortiets forventninger. Med ca udenlandske publikummer blev Girostarten en international begivenhed. Desuden deltog knap personer i de motionsløb, som blev afviklet i forbindelse med Girostarten, hvor godt 15 % var udenlandske deltagere, hvilket også var langt over arrangørernes forventninger. I 2012 har konsortiet desuden støttet markedsføringen af EM i bordtennis, hvor det primære sigte var at markedsføre eventen og tiltrække tilskuere fra det Nordeuropæiske marked. Konsortiet har ligeledes medvirket til skabe international opmærksom ifm. World Cup i kano & kajak og Copenhagen Gran Fondo, som begge er del af en langsigtet markedsføringsstrategi, der knytter an til internationale

14 14/15 sportsevents i Danmark i 2013, herunder VM i kano & kajak og Copenhagen Gran Fondo Endvidere har konsortiet været repræsenteret på to events i udlandet. Under Sport Accord Convention i Canada, hvor hele den internationale sportsbranche og sportsbusiness-presse var samlet, markedsførtes Danmark som innovativ sportseventnation, ligesom der under badmintoneventen Thomas Cup i Wuhan, Kina blev afholdt en række møder med kinesiske virksomheder under konceptet Business through Sport. Begge projekter fortsættes i 2013.

15 15/15 Bestyrelsen Fonden til Markedsføring af Danmark bestod i 2012 af følgende personer: Fhv. adm. direktør Jørgen Tandrup (formand) Bestyrelsesformand Michael Christiansen, Danmarks Radio Departementschef Michael Dithmer, Erhvervs- og Vækstministeriet (næstformand) Bestyrelsesformand Peter Højland, Bikubenfonden Departementschef Karoline Prien Kjeldsen, Kulturministeriet Direktør Søren Kragelund, Fårup Sommerland Direktør Eva Kruse, Danish Fashion Institute Adm. direktør Charlotte Mark, Microsoft Development Center Copenhagen Direktør for Eksportrådet Lars Thuesen, Udenrigsministeriet Adm. direktør Ulla Øhlenschlæger, Uson Plast

2/41. Formandens forord

2/41. Formandens forord Redegørelse for fondens virksomhed 2007-2012 2/41 Formandens forord I 2007 blev det fra politisk side besluttet at igangsætte en omfattende markedsføringsindsats, der skulle skabe et bedre kendskab i udlandet

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv

13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv 13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv v/ Tony Lai 15.30: Tak for i dag København 28.06.2013

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Danske virksomheders muligheder frem mod COP15 Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Klimatopmøde i Danmark Kyoto-aftalen Københavnsaftale? FN s Klimakonference i Danmark Udfordring politisk og logistisk

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Københavns Kongres- og mødestrategi

Københavns Kongres- og mødestrategi Københavns Kongres- og mødestrategi København skal være i kongresbyernes superliga Placering By Antal kongresser 1 Vienna 195 2 Paris 181 3 Berlin 172 4 Madrid 164 5 Barcelona 154 6 London 150 7 Singapore

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Ud over rampen med eventkommunikation

Ud over rampen med eventkommunikation Ud over rampen med eventkommunikation Agenda 1 Om Sport Event Denmark 2 Cases: UCI Bike City & VM ½ maraton 3 Opsamling Regeringen Dansk idræt Nationalt: Arrangører/byer Rådgivning/Viden/Penge Internationalt:

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo.

Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo. Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo.dk Kina vil i fremtiden ikke være verdens fabrik - men snarere verdens innovationsmaskine

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune FÆLLES LØSNINGER PÅ FÆLLES UDFORDRINGER I 2014 er København ( og Regionen) stedet, hvor hele Europa deler løsninger, løfter vidensniveauet

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Information om ansøger Projektnavn Segment Børnefamilier eller Det gode liv. Kina Alliancen

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012. Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København

VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012. Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012 Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København Hvem er jeg? Steen Jakobsen, 42 år Kongreschef i Wonderful Copenhagen 3.

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Drømmen Made in Denmark

Drømmen Made in Denmark Drømmen Made in Denmark En drøm eller en mulighed? Jeg mener det er en drøm af en mulighed Citat, Lars Larsen. Informationsmøde d. 27. november 2012. Visionen præsenteres for lokale, regionale og nationale

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING ERHVERVSPARK 12.000 kvm. fordelt på 2 bygninger + 80 virksomheder Ca. 650 personer arbejder i Filmby Aarhus Filmby Aarhus havde 10-års jubilæum i 2013 SHAREPLAY

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

offensiv global markedsføring af Danmark

offensiv global markedsføring af Danmark Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-2012 November 2010 Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-2012 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Markedsføring af

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte Finansiering Et centralt element i projektet har været at arbejde med udvikling af finansieringsmodeller, dels til egne aktiviteter og dels til anvendelse for kommende partnerskaber, hvor vellykket resultat

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Staten DIF Nationalt: Arrangører/byer Rådgivning/Viden/Penge Internationalt: IF er/presse Netværk og synlighed Mission: 1 International branding

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med!

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Teknologitræf : Innovative, miljørigtige og bærdygtige løsninger indenfor Fødevare- og Landbrugssektor Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Business Trip, hvor danske mellemstore

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor 31. august, 2012 A window of opportunity Den kinesiske plejehjemssektor Delegationsrejse til Vestkina d. 25.-29. november I forlængelse af informationsmøderne i Danmark arrangerer Eksportrådet en besøgstur

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Kolofon Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Denne strategi er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015 MIPIM 2015 Byens Netværk - 18. februar 2015 Agenda 1. Velkomst 2. MIPIM og Danmark 3. Copenhagen Capacity på MIPIM 4. Stand og events i 2015 5. Partnerskab og sponsorat nu og fremover 6. Greater Copenhagen

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

HUMAN HOTEL: COPENHAGEN

HUMAN HOTEL: COPENHAGEN COPENHAGEN HUMAN HOTEL: COPENHAGEN VERDENS MEST GÆSTFRI BY Human Hotel er et nyt gæstfrihedsprojekt af kunstgruppen Wooloo udført i samarbejde med Kultur Østerbro og Københavns Kommunes Områdefornyelse

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere