Økonomi- og omkostningsstyring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomi- og omkostningsstyring"

Transkript

1 Økonomi- og omkostningsstyring Nye vinde i økonomistyringen Et intensivt og målrettet kompetencegivende kursus for økonomimedarbejdere i de nye regioner Kursus i Århus forår _AAU_nye vinde.indd 1 28/11/06 14:19:04

2 Grafisk design: arden+kommunik a/s. Aalborg Universitet, december _AAU_nye vinde.indd 2 28/11/06 14:19:05

3 Indhold Kursus: Økonomi- og omkostningsstyring... 4 Nye krav til økonomistyringen i regionerne... 4 Målgruppe... 5 Program... 6 Kursusledelse Undervisningen Orienterings- og debatmøde Praktiske oplysninger Undervisningsplan Tilmelding Tilmeldingsfrist Deltagergebyr Efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet Man siger, at ilden er en god tjener, men en streng herre. Økonomien er som ilden: Kontrolleres og styres den kvalificeret og langsigtet, banes vejen for udvikling i ønsket retning. Tager økonomien derimod magten, går indsatsen på brandslukning med risiko for nedbrænding. Der er derfor al mulig grund til på alle niveauer at arbejde på en kvalificeret økonomistyring, der ikke bare omfatter kroner og ører, men også effekt, ydelsesomkostninger og de interne processer. Niels Aalund, Direktør for psykiatri-, social- og specialundervisningsområdet i Region Midtjylland 52629_AAU_nye vinde.indd 3 28/11/06 14:19:05

4 Kursus: Økonomi- og omkostningsstyring Nye udfordringer kræver nye kompetencer. Deltag i et intensivt uddannelsesforløb i moderne økonomistyring målrettet mod behovet i de nye regioner. Aalborg Universitet har i samarbejde med økonomi- og regnskabsafdelingerne i en række regioner tilrettelagt en helt ny uddannelse i offentlig økonomistyring, hvor førende forskere og praktikere samles for at klæde dig på til at møde de nye udfordringer. Hele uddannelsesforløbet afvikles i Århus. Der er tale om et unik forløb, som opdaterer dig, hvad angår budget- og regnskabsreformen og stiller skarpt på indførelsen af aktivitetsbaseret økonomistyring, målstyring og andre nye ting i regionerne. Undervejs vil der eksempelvis blive arbejdet med design og implementering af aktivitetsbaserede omkostningsregnskab, du vil få indsigt i forskellige styringsprincipper, som takststyring og kontraktstyring, og du vil blive introduceret til balanced scorecard og Lean. Kurset blev med stor søgning gennemført første gang i efteråret Nye krav til økonomistyringen i regionerne Økonomistyring som fagområde har i løbet af de seneste år undergået en forvandling. Dels er de traditionelle bogføringsfunktioner efterhånden faldet bort i takt med indførelsen af nye it-systemer og udbredelsen af elektroniske betalinger og dels har en række nye teknikker og metoder set dagens lys. Det skaber både rum for nye arbejdsopgaver og behov for udvikling af nye kompetencer. Udviklingen i den offentlige sektor nødvendiggør, at der gennemføres en systematisk indsats for at tilpasse kompetencerne i økonomistyring til de nye krav. Dette bliver en afgørende forudsætning for, at regionerne er rustede til at løfte de opgaver, 52629_AAU_nye vinde.indd 4 28/11/06 14:19:07

5 som venter i de kommende år. Fokus på økonomistyring bliver ligeledes en forudsætning for, at de amtslige økonomi- og regnskabsmedarbejdere, der ved årsskiftet 2007 overgår til kommunerne og de selvejende institutioner, kan løfte opgaven med økonomistyring og omkostningsbaserede bevillinger på deres nye arbejdspladser. Sideløbende med den faglige udvikling har den øgede konkurrence og det budgetmæssige pres betydet, at kravene til økonomistyringen i både offentlige og private virksomheder er blevet skærpet. I den offentlige sektor har det blandt andet betydet en større orientering mod borgernes og brugernes behov og indførelse af en række nye ledelses- og økonomistyringsværktøjer med inspiration fra den private sektors teknikker og metoder. Det betyder, at de traditionelle ledelses- og økonomistyringsværktøjer må suppleres med nye teknikker for til stadighed at kunne levere relevant information til ledelse og medarbejdere med henblik på at understøtte beslutningstagen på alle niveauer. Hertil kommer så i særdeleshed kommunalreformen, som er vor tids største organisatoriske og ledelsesmæssige udfordring. Mange medarbejdere vil få nye arbejdsopgaver, få nye kolleger og komme til at arbejde i strukturer, hvor styringsgrundlaget er til diskussion, skal designes fra grunden eller fintunes fx i lyset af det nye Budget- og Regnskabssystem for Regioner, der indebærer, at der allerede fra 2007 skal arbejdes med omkostningsbaserede bevillinger indenfor social- og specialundervisningsområdet samt området regional udvikling. Med kommunalreformen bliver regionernes indtægter i langt højere grad aktivitetsafhængig. I amterne var det kun et par procent af sundhedsudgifterne, der var aktivitetsafhængige og på socialområdet anvendtes grundtaktsfinansiering. Men i regionerne vil en større del af indtægtsgrundlaget være aktivitetsafhængigt, mens kommunerne vil få det fulde finansieringsansvar på social- og specialundervisningsområdet. I det lys er der et markant behov for at styrke kompetencerne indenfor økonomi- og omkostningsstyring yderligere, således at økonomistyringen ved en præcis omkostningsinformation kan sikre både omkostningsbevidsthed og gode beslutninger i et konkurrencepræget styringsmiljø. Meget tyder også på, at der på sundhedsområdet vil skulle anvendes omkostningsbaserede bevillinger, måske allerede fra 2009, således at de nye principper på dette tidspunkt omfatter hele det regionale aktivitetsområde. Målgruppe Kursusforløbet er skræddersyet til økonomi- og regnskabsmedarbejdere i de nye regioner. Det forventes, at deltagerne har et grundlæggende kendskab til økonomistyringens principper, men indholdet er lagt an på, at man ikke har et specifikt kendskab til de konkrete metoder og teknikker, som vil blive præsenteret. Kurset er også relevant for ledere og medarbejdere, som ikke har økonomistyring som deres hovedbeskæftigelse, men som ønsker at have et dybere kendskab til, hvorledes økonomistyringsmodeller designes og anvendes ledelsesmæssigt _AAU_nye vinde.indd 5 28/11/06 14:19:07

6 Program Programmet er orienteret mod at give deltagerne nye kompetencer indenfor økonomistyring. Samtidig vil der blive draget paralleller til deltagernes erfaringer fra økonomistyring i amterne. Kursusprogrammet består af 9 undervisningsmoduler á en dags varighed, som er placeret marts-april Modul 1: Økonomistyringens udfordringer og muligheder efter regnskabsreformen Det første modul indledes med en diskussion af de centrale udfordringer for økonomistyringen i offentlige virksomheder, samtidig med at fagområdet økonomistyring - samt de teknikker og metoder, der knytter sig hertil - indkredses. Herefter præsenteres regionernes opgaver og finansieringssammensætning, de nye styringstendenser i regionerne samt regionernes økonomiforvaltning. Dagen afsluttes med en diskussion af, hvilke problemstillinger, der i dette lys, vil være særligt centrale i de kommende år. likviditetsbudgetter. Det vil her blandt andet blive demonstreret, hvordan budgetteringen af virksomhedens aktivitetsniveau driver den resterende del af budgetlægningen og resulterer i et likviditetsbudget. Desuden vil metoder til vurdering af investeringers fordelagtighed (rentabilitet) versus investeringers placering i det samlede budgetsystem blive præsenteret. Formålet er for det første at give en fundamental forståelse af de basale sammenhænge mellem en virksomheds resultatopgørelse, balance og likviditet. For det andet at give en indsigt i og evne til at arbejde med basal optimering af en virksomheds produktions- og salgsprogram ud fra økonomiske kriterier. For det tredje at formidle en viden om basale og væsentlige omkostningsbegreber i den økonomiske styring. For at få tekstens budskaber ind under huden arbejdes med opgaver og cases. Modul 2: Budgetlægning, likviditets- og investeringsbudgettering Igennem de senere år har den private sektors regnskabs- og økonomistyringsprincipper været en væsentlig inspirationskraft i reformeringen af den offentlige sektors økonomistyringsprincipper. Der har fra starten været stor fokus på at få fundamentet på plads, men der er endnu ikke indarbejdet en praksis for, hvorledes budgetlægningens komponenter kan inspireres fra den private sektor. Ligeledes kræver regnskabsreformerne givetvis også, at der foretages justeringer af principperne for fx likviditets- og investeringsbudgettering. I dette modul vil professor Poul Israelsen på baggrund af forelæsninger, konkrete øvelser og diskussioner heraf vise, hvorledes den private virksomheds samlede budgetsystem er opbygget med vægt på sammenhængen mellem resultat-, balance- og Modul 3: Budget- og regnskabsreformen Vi vil i dette modul vende blikket mod den specifikke indretning af økonomistyringen i de offentlige virksomheder. Der vil blive givet en aktuel status på budget- og regnskabsreformen i den regionale økonomistyring og styrker/svagheder ved den udgiftsbaserede og den omkostningsbaserede regnskabsmodel vil blive diskuteret. Herudover vil der blive sat fokus på anvendelsen af den omkostningsbaserede regnskabsmodel, anvendelsen af udgiftsbaserede og omkostningsbaserede bevillinger, forskellige former for lånefinansiering samt likviditetsstyring. Modul 4: Omkostningsbaserede regnskaber I forlængelse af modul 3 vil årsregnskabsloven/ifrs versus det (kommende) budget- og regnskabssystem for kommuner og regioner blive gennemgået, og der vil blive givet et overblik over regelgrundlag og vejledninger hos Indenrigs- og Sundhedsministe _AAU_nye vinde.indd 6 28/11/06 14:19:08

7 riet samt over den statslige økonomistyring. Der vil blive sat fokus på udarbejdelse af: balance, resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse og ledelsesberetning. Modul 5: Fra regnskabsregistreringer til aktivitetsbaseret økonomistyring For at få ledelsesmæssig effekt af et omkostningsregnskab kræver det en integration med den resterende del af økonomistyringen og i særdeleshed med principper og metoder til omkostningsfordelingen. Dette er nøglen til fx beregning af omkostningsbestemte takster og til afregning af fællesomkostninger til driftsenheder. Den mest effektive løsning er her indførelsen af fordelingsprincipper baseret på aktivitetsbaserede omkostningsfordelinger (ABC - Activity Based Costing). Grundlaget for aktivitetsbaserede regnskabssystemer er, at der først gennemføres en analyse af, hvilke aktiviteter, der udføres i virksomheden, samt af hvorledes forskellige omkostningsobjekter trækker på disse kapaciteter. Herefter henføres kapacitetsomkostninger (indirekte omkostninger, overhead) først til aktiviteterne og derefter til omkostningsobjekterne i henhold til deres træk på aktiviteterne. På dette modul vil der blive givet en integreret præsentation af, hvorledes en omkostningsfordeling baseret på ABC er opbygget, og af, hvorledes dette adskiller sig fra andre fordelingsprincipper. Økonomistyringens mulighed ved overgang fra udgiftsbaserede regnskaber til omkostningsprincipper vil blive diskuteret sammen med en række af de faldgruber, der kan være, fx i relation til kompleksitet, målefejl, specifikationsfejl og aggregeringsfejl. Vi vil også komme ind på de nye principper for opbygningen af en Time Driven ABC-model, ligesom beslutninger om udlicitering og frit valg samt aktivitetsregistrering og omkostningskalkuler vil blive diskuteret. Der vil på dette modul desuden være indlæg med praktiske erfaringer vedrørende blandt andet de nordsjællandske radiologiske afdelinger. Modul 6: Design og implementering af et fordelingsregnskab Aktivitetsbaserede regnskabssystemer har i danske virksomheder blandt andet været anvendt til at fastlægge interne afregningspriser mellem virksomheders servicefunktioner og driftsselskaber, til at beregne kundesegmenter, produkter og distributionskanalers lønsomhed samt til at foretage prisfastsættelser. På grundlag heraf kan omkostningsinformationen blandt andet anvendes til at benchmarke afdelingers effektivitet samt som støtte til forskellige strategiske beslutninger i relation til kunder, samarbejdspartnere mv. I den offentlige sektor har vi herhjemme endnu ikke så omfattende erfaringer, men der er med regnskabsreformerne lagt op til, at næsten alle offentlige organisationer skal udvikle en præcis viden om omkostningsstrukturen. Efterhånden, som åbningsbalancer og registreringssystemer også er indrettet efter omkostningsprincipper, er vejen banet for at indføre nye fordelingsprincipper. Formålet med dette modul er at give deltagerne en specifik viden om design, implementering og brug af aktivitetsbaserede regnskabssystemer. Dette gøres ved at introducere den såkaldte rapid prototypingmetode, som indebærer, at der i en virksomhed eller en afdeling på 3-5 dage gennemføres en overordnet omkostningsanalyse. Dette modul giver den nødvendige viden til at kunne deltage i udviklingen af et aktivitetsbaseret omkostningsregnskab. Undervisningen er orienteret mod konkret at demonstrere, hvordan et aktivitetsbaseret omkostningsregnskab kan designes i en offentlig virksomhed, hvilket vil blive gjort ved anvendelsen af en gennemgående case. Modulet vil være udpræget værktøjspræget _AAU_nye vinde.indd 7 28/11/06 14:19:09

8 Modul 7: Finansierings- og resultatmodeller Den første del af dette modul omhandler finansieringsmodeller med vægt på takststyring i forhold til rammestyring, således som man kender det fra sygehusområdet, uddannelsesområdet mv. Grundlæggende set indebærer takststyring, at bevillingernes størrelse knyttes direkte til aktiviteten, og er dermed et middel til at understøtte høj aktivitet, men takststyring svækker imidlertid som udgangspunkt styringen af de samlede omkostninger. Med de nye styringsprincipper, som vinder frem, får takststyring en stigende væsentlig rolle og giver derfor økonomistyringen nye udfordringer. Den anden del af modulet tager fat på et andet af de centrale styringsredskaber: kontraktstyring. Her har mange offentlige virksomheder gjort sig erfaringer med forskellige modeller, idet kontraktstyring kan indgå som et supplement til både ramme- og takstfinansiering med henblik på at sikre fokus på både produktivitet og kvalitet. Modul 8: Performance management, målstyring og implementering Det har været en væsentlig erkendelse i den moderne økonomistyring, at økonomistyringens domæne nødvendigvis må udvides til at omfatte både den strategiske målstyring og den operationelle driftsstyring med udgangspunkt i data uden for den finansielle database. De faktorer, der har indflydelse på resultaterne på lang sigt, som fx. brugernes tilfredshed, ventetider, kvalitetsmål, medarbejdernes motivation og trivsel eller indførelsen af nye services, medtages ikke i den traditionelle økonomiske rapportering og opfølgning. Der vil ofte være en tendens til, at den målstyring, der supplerer den traditionelle økonomirapportering, ikke er integreret tilstrækkeligt i ledelsessystemerne, hvorfor der er brug for helhedsorienterede styringsmodeller. Her er balanced scorecard en central metode, som kan sikre, at mål- og økonomistyring spiller bedre sammen. Dette modul omfatter de nyeste nøgleprincipper bag udviklingen af en strategifokuseret organisation ved anvendelse af balanced scorecard og strategikort. Det vises, hvorledes strategi ved hjælp af balanced scorecard kan oversættes til implementerbare planer, hvordan der opnås overensstemmelse og integration mellem organisation og strategi. Desuden beskrives det, hvorledes de fire balanced scorecard perspektiver kan udvikles og integreres, samt hvordan balanced scorecard kan sikre forandring gennem strategisk ledelse på alle niveauer. Deltagerne vil få et overblik over og viden om grundprincipper i udvikling og anvendelse af balanced scorecard, strategikort og alignment. Modulet giver inspiration og viden til at kunne deltage i udviklingen af ny ledelses-rapportering og styring baseret på balanced scorecard, og der opnås indsigt i nyeste metoder og teknikker vedrørende arbejdsmetoder og modeller, der kan anvendes til udvikling af balanced scorecard baseret økonomistyring. Præsentationen af metoderne vil blive suppleret med konkrete erfaringer fra Silkeborg Sygehus, som er en af de offentlige virksomheder, der mest effektivt har formået at tage balanced scorecard-principperne i brug og skabe integration mellem budgetstyringen, de overordnede ledelses- og kvalitetsmodeller samt de daglige aktiviteter. Udover dette vil modulet blive afsluttet med en diskussion af muligheden for at udvikle balanced scorecard-baseret kontraktstyring samt de generelle incitamentsproblemer, der knytter sig hertil _AAU_nye vinde.indd 8 28/11/06 14:19:10

9 Modul 9: Lean - ressourceanvendelse og effektivitet Som det seneste skud på stammen tages Lean-principper nu i brug i mange offentlige virksomheder. Det er ikke en ny teknik, da den i mange år har været kendt og benyttet i produktionsvirksomheder og på en række andre områder i udenlandske virksomheder. Den praksis, der følger indførelsen af Lean, har slående lighedspunkter med procesrationalisering (Business Process Reeingineering), kvalitetsledelse (Total Quality Management) og forskellige produktionsoptimeringsteknikker (fx Total Productive Maintenance og Six Sigma), som med succes anvendes mange steder. Men der skal heller ikke herske tvivl om, at Lean (Lean Production) er anderledes, og at disse teknikker rummer et stort potentiale til at forbedre og effektivisere den offentlige sektor. Det får betydning for økonomimedarbejdere, ikke blot fordi Lean rummer potentialet til at effektivisere egne arbejdsprocesser, men også fordi Lean kræver indsigt i omkostningsforhold og baserer sig på mål og målinger, der griber ind i økonomistyringen. Som indledning til modulet vil der først blive redegjort for, hvad Lean er, hvad principperne indebærer, og for hvorledes Lean adskiller sig fra andre teknikker. Desuden vil nogle konkrete teknikker til at kortlægge og optimere processer blive illustreret. Herefter vil der blive præsenteret erfaringer fra økonomiafdelingen i Århus Amt og endelig vil vi sidst diskutere, hvordan fordelingsregnskaberne skal indrettes, hvis de skal understøtte Lean _AAU_nye vinde.indd 9 28/11/06 14:19:12

10 Kursusledelse Det faglige ansvar for hele forløbet varetages af Professor Per Nikolaj Bukh, som vil være til stede under hovedparten af modulerne og sørge for koordinering og udfoldelse af et lærende fagligt forløb. Per Nikolaj Bukh er en af landets førende eksperter i design af økonomistyringsmodeller i både offentlige og private virksomheder og har mange års erfaring med praktisk orienterede udviklings- og undervisningsforløb i offentlige virksomheder. Herudover har Professor Per Nikolaj Bukh rådgivet en mængde virksomheder i forbindelse med indførelse af omkostningsregnskaber, udviklings af præstationsmålingssystemer og strategiske ledelsesmodeller, ligesom han er medlem af bestyrelsen for flere virksomheder. Per Nikolaj Bukh har udgivet mere end 100 artikler i danske og internationale tidsskrifter og er blandt andet forfatter til bøgerne Det er så yndigt at følges ad: Danske Erfaringer med Offentlige-Private Partnerskaber (Børsens Forlag, 2006), Knowledge Management and Intellectual Capital: Establishing a field of Practice (Palgrave Macmillan, 2005), Aktivitetsbaseret økonomistyring: Danske virksomheders erfaringer med Activity Based Costing (DJØFs Forlag 2003), Activity Based Costing: Dansk økonomistyring under forvandling (DJØFs Forlag 2004) samt Strategikort: danske erfaringer med Balanced Scorecard (Børsens Forlag 2004). Herudover er Per Nikolaj Bukh redaktør af håndbøgerne Controlleren, Offentlig Økonomistyring samt Offentlig Ledelse (Børsen Ledelseshåndbøger). Se yderligere information på Region Midtjylland vil være en attraktiv arbejdsplads, der tilbyder sine ansatte mulighed for både personlig og faglig udvikling. Og med de ændringer der træder i kraft 1. januar 2007 for økonomiområdet, eksempelvis indførelsen af omkostningsbaserede bevillinger, overgangen fra registreringer til udvikling og analyse samt stigende fokus på kvalitet og effektivitet i processer bliver kompetence- og videnudvikling nøgleord - nu og i fremtiden. Bo Johansen, Regionsdirektør i Region Midtjylland _AAU_nye vinde.indd 10 28/11/06 14:19:12

11 Undervisningen Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af dialogbaseret gennemgang af de faglige områder, oplæg og præsentationer samt øvelser og cases. Kursusundervisningen vil blive varetaget af erfarne undervisere fra Aalborg Universitet samt udvalgte eksperter og praktikere. Du vil blandt andet kunne møde følgende undervisere: Per Nikolaj Bukh er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Han har forfattet en stor mængde bøger og artikler og har en omfattende praktisk erfaring med design og implementering af nye økonomistyringsmodeller. Merete Friis er cand. med, MPA og Senior Manager hos Ernst & Young. Hun har tidligere være lægechef på Billeddiagnostisk Enhed, Hillerød Sygehus, hvor hun blandt andet havde ansvaret for gennemførelsen af et Lean-projekt med udgangspunkt i aktivitetsbaseret omkostningsinformation. Claus Hammer-Pedersen er statsautoriseret revisor og partner hos KPMG. Deltager i KPMGs regnskabsfaglige afdeling og KPMGs gruppe for revision af offentlige virksomheder. Han er revisor/rådgiver for en række større koncerner herunder region/amter bl.a. med speciale i regnskabsmæssige forhold, omstruktureringer, køb og salg af virksomheder. Derudover er han foredragsholder og underviser omkring årsregnskabsloven og internationale regnskabsstandarder samt koncernrevision. Mads Hansen er specialkonsulent i Indenrigs og Sundhedsministeriet. Han har siddet med i bl.a. Finansieringsudvalget, Budget- og Regnskabsudvalget (sundhedsdelen), DRG-styregruppen samt varetaget sekretariatsbetjening af arbejdsgrupperne for Evaluering af takststyring på sygehusområdet i 2005 og Takststyring på sygehusområdet i Poul Israelsen er professor i økonomistyring og produktionsøkonomi ved Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet. Han har udgivet en række artikler og bøger om omkostningsregnskaber og har stor ekspertise indenfor variabilitetsregnskaber, dækningsbidragsmodeller og nye økonomistyringsteknikker. Claus Jespersen er cand.oecon og senior manager hos Capacent, hvor han arbejder med rådgivning inden for økonomistyring. Han har konkret erfaring med udvikling af værktøjer til budgettering og ledelsesrapportering i både det private og det offentlige, herunder anvendelse af metoder til aktivitetsbaseret økonomistyring. Peter Kragh Jespersen er lektor i organisationsteori ved Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet. Han har forsket i sygehusorganisation og -ledelse i en årrække og herunder studeret kontraktstyring i sygehuse. John Johansen er civilingeniør, ph.d. og professor ved Center of Industriel Produktion, Aalborg Universitet. Han har publiceret artikler og bøger indenfor produktionsstyring, logistik og Supply Chain Management samt strategisk udvikling af produktionssystemer. Han har deltaget i og ledet flere større forsknings- og udviklingsprojekter. John Johansen er i dag direktør for Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet. - fortsættes _AAU_nye vinde.indd 11 28/11/06 14:19:19

12 Thorkil Juul er cand.oecon. og chef for Indenrigs- og Sundhedsministeriets Økonomiske Afdeling, som blandt andet beskæftiger sig med reguleringen af kommunernes og regionernes økonomi. Han har været medlem af Strukturkommissionen og deltager i øjeblikket i arbejdet med Kvalitetsreformen. Ditte Munk er cand.merc. og afdelingsleder ved den centrale regnskabsafdeling i Århus Amt. Hun har erfaringer fra implementeringen af Lean i produktionen i Post Danmark og erfaringer fra arbejder med Lean i administrationen i Århus Amt. Steen Pilegaard er ansat i Økonomiafdelingen på Skejby Sygehus med DRG-relaterede emner som det primære arbejdsområde. Han har en fortid på Amtssygehuset i Gentofte og i Sundhedsstyrelsens DRG-enhed, hvor han har arbejdet med takststyring, fordelingsregnskaber, ABC-analyser mm. Lynge Skovgaard er statsautoriseret revisor og partner hos Deloitte. Han er medlem af ledelsen af Deloittes offentlige gruppe og forsyningsgruppe. Formand for Foreningen af Statsautoriserede Revisorers Udvalg for revision af offentlig virksomhed, FSRs medlem af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabsudvalg, FSRs medlem af Kontaktudvalget for offentlig revision. Han er revisor/rådgiver for kommuner, region/amter, statslige institutioner, aktieselskaber og fonde. Derudover er han foredragsholder vedr. regnskabsmæssige forhold inden for offentlig regnskabsaflæggelse, primært vedrørende regnskabs- og bevillingsreformen. Henning Vestergaard er direktør ved Hospitalsenheden Vest, som består af Regionshospitalerne i Herning, Holstebro, Lemvig, Tarm og Ringkøbing. Han er uddannet i organisation, ledelse og markedsøkonomi fra Aalborg Universitet (cand.merc.) og anvender p.t. balanced scorecard som et instrument til udfyldelse af strategidelen i Århus Amts virksomhedsmodel. Undervisningen er tilrettelagt således, at man - udover de tidspunkter, hvor undervisningen afvikles - vil kunne varetage sit sædvanlige arbejde. Det betyder, at de fleste moduler vil være bygget op, således, at der ikke forudsættes, at et omfattende pensum er læst på forhånd. Men man skal dog også være indstillet på, at det i forbindelse med nogle af modulerne kan være nødvendigt, at enkelte artikler eller case-materiale er læst inden undervisningen. Som et supplement til undervisningen udleveres et omfattende kursusmateriale, som udover kopier af overheads og andet materiale, indeholder en række praktisk orienterede artikler mv. om de teknikker og metoder, der undervises i. Dette materiale studeres efter behov i forbindelse med undervisningen eller efterfølgende i det daglige arbejde med udviklingen af nye økonomistyringsrutiner og -metoder (nærmere retningslinjer vil blive givet i forbindelse med undervisningen) _AAU_nye vinde.indd 12 28/11/06 14:19:22

13 Orienterings- og debatmøde Der afholdes den 16. januar 2007 kl et orienterings- og debatmøde på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Århus C. Her vil Professor Per Nikolaj Bukh for det første lægge op til debat om den offentlige økonomistyrings udviklingstendenser ved at give et overblik over de nyeste økonomistyringsteknikker og deres anvendelsespotentialer i den offentlige sektor. For det andet vil vi introducere hele programmet for kurset Økonomi- og omkostningsstyring: Nye vinde i økonomistyringen, således at der vil være mulighed for at stille spørgsmål og få afklaret alle de praktiske overvejelser, man som potentiel deltager vil have. Informationsmødet vil også være åbent for deltagere, der ikke skal deltage i kurset, men som ønsker et overblik over den moderne økonomistyrings udfordringer og muligheder. Program for den 16. januar Velkomst v. kursuschef Merethe Haugaard, Aalborg Universitet Ny udfordringer, nye teknikker, v. professor Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet Introduktion til kurset, v. Merethe Haugaard & Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet Afslutning og sandwich m. øl/vand Tilmeldingen til debat- og informationsmødet kan ske ved henvendelse til kursussekretariatet ved kursussekretær Lis Carlsen, eller tlf _AAU_nye vinde.indd 13 28/11/06 14:19:23

14 Praktiske oplysninger Undervisningsplan Undervisningen afholdes på de følgende dage: Modul 1-2: marts 2007 Modul 3-4: marts 2007 Modul 5-6: april 2007 Modul 7-8: april 2007 Modul 9: 27. april 2007 Undervisningen afvikles på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Århus C. Tilmelding Kurset er åbent for alle med interesse for nye økonomistyrings- og ledelsesværktøjer i regionerne. Det forventes, at deltagerne har et grundlæggende kendskab til økonomistyringens principper, men indholdet er lagt an på, at man ikke har et specifikt kendskab til de konkrete metoder og teknikker, som vil blive præsenteret. Tilmeldingsfrist Mandag den 5. februar 2007 Aalborg Universitet kan efter tilmeldingsfristens udløb undlade at igangsætte kurset på grund af utilstrækkelig søgning eller grundet andre særlige omstændigheder. Deltagergebyr kr. Der opkræves ikke moms af deltagergebyret. Spørgsmål vedrørende programmets indhold samt de færdigheder man vil opnå ved deltagelse kan rettes til Professor Per Nikolaj Bukh, tlf Tilmelding til kurset skal ske via skema, der sendes til: Lis Carlsen Aalborg Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Skemaet kan printes på oekonomikursus _AAU_nye vinde.indd 14 28/11/06 14:19:24

15 Efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet Aalborg Universitet har med sit projektorienterede uddannelsesforløb og kandidatuddannelser som cand.scient.adm. og cand.oecon et naturligt fokus på den offentlige sektors uddannelses- og kompetencebehov. På efter- og videreuddannelsesområdet udbyder Aalborg Universitet fx uddannelsen Master of Public Administration, der uddanner ledere til at varetage udviklings- og ledelsesmæssige opgaver i en internationaliseret offentlig sektor, der virker i samspil med private virksomheder og organisationer. Med udbuddet af denne skræddersyede økonomistyringsuddannelse er universitetet gået et skridt videre mod at ruste medarbejdere i den offentlige sektor til de nye udfordringer. Universitetet tilbyder desuden målrettede efteruddannelseskurser indenfor offentlig økonomistyring og offentlig ledelse generelt. Enten som et led i den generelle kompetenceudvikling på alle niveauer eller i forbindelse med specifikke udviklings- og implementeringsprojekter. Ligeledes medvirker universitetets erfarne medarbejdere ved tilrettelæggelsen af kompetenceudviklingsforløb og sparring omkring udvikling og design af nye økonomistyringskoncepter. Yderligere information ved henvendelse til kursuschef Merethe Haugaard, tlf _AAU_nye vinde.indd 15 28/11/06 14:19:27

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

ØKONOMISTYRING ANNO 2009

ØKONOMISTYRING ANNO 2009 Kursus i København d. 10. & 11. juni 2009 Kursus i Århus d. 15. & 16. juni 2009 Early bird rabat tilmeld dig inden 24. april og få 15% i rabat ØKONOMISTYRING ANNO 2009 de nye teknikker og metoder Økonomistyringens

Læs mere

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer?

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? Controller i den offentlige sektor: særlige Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Håndbogens udgangspunkt

Læs mere

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Seminar på SAS Falconér, Frederiksberg, den 14. og 15. april 2008 Opnå resultatforbedringer ved ny økonomisk indsigt og brugbar viden ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Nye ABC-modeller

Læs mere

Fremtidens Økonomistyring

Fremtidens Økonomistyring Fremtidens Økonomistyring Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State of the art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et kursusforløb på masterniveau under ledelse af Professor

Læs mere

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

www.blh.dk/okonomi Mød Per Nikolaj Bukh og hans netværk i 2007 Ny inspiration og viden fra Per Nikolaj Bukh Prøv gratis i dag!

www.blh.dk/okonomi Mød Per Nikolaj Bukh og hans netværk i 2007 Ny inspiration og viden fra Per Nikolaj Bukh Prøv gratis i dag! Mød Per Nikolaj Bukh og hans netværk i 2007 Børsen Ledelseshåndbøger Med Børsen Ledelseshåndbøger får du den mest aktuelle viden, sparring og frem for alt inspiration til alle de udfordringer, der præger

Læs mere

Fremtidens Økonomistyring

Fremtidens Økonomistyring Fremtidens Økonomistyring Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et kursusforløb på masterniveau under ledelse af Professor

Læs mere

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under ledelse af professor Per Nikolaj Bukh.

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under ledelse af professor Per Nikolaj Bukh. EFTERÅR 2014 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under

Læs mere

MBCE seminar d. 22. 23. september 2008 på Hotel Scandic Copenhagen. et seminar om nye teknikker og metoder

MBCE seminar d. 22. 23. september 2008 på Hotel Scandic Copenhagen. et seminar om nye teknikker og metoder MBCE seminar d. 22. 23. september 2008 på Hotel Scandic Copenhagen BEYOND BUDGETING et seminar om nye teknikker og metoder HOVEDUNDERVISER Fra Beyond Budgeting til effektiv budgettering Per Nikolaj Bukh,

Læs mere

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Oktober 2002 Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Per Nikolaj Bukh & Mette Rosenkrands Johansen pndb@asb.dk & mrj@asb.dk www.pnbukh.com Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs

Læs mere

Den effektfulde økonomifunktion

Den effektfulde økonomifunktion EKSTRA Tilmeld inden 1. september og modtag Børsens Ledelseshåndbog CONTROLLEREN Ekspertseminar I Controllerforum Business Controlling for den resultatskabende økonom Den effektfulde økonomifunktion Mandag

Læs mere

FORÅR 2015 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FORÅR 2015 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING FORÅR 2015 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under

Læs mere

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Mere end 400 kommunale økonomimedarbejdere og ledere har indtil videre deltaget på uddannelsen. Tilmeld dig efterårsholdet nu! FREMTIDENS ØKONOMISTYRING - Design og udvikling af kommunens styringsmodel

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv. v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen

Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv. v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen Udfordringer og styring i den offentlige sektor Ansvar for styring en ny formel styringsudmelding Tænketanken

Læs mere

MBCE seminar d. 10. 11. marts 2009 på Hotel Scandic Copenhagen. et seminar om nye teknikker og metoder

MBCE seminar d. 10. 11. marts 2009 på Hotel Scandic Copenhagen. et seminar om nye teknikker og metoder MBCE seminar d. 10. 11. marts 2009 på Hotel Scandic Copenhagen BEYOND BUDGETING et seminar om nye teknikker og metoder HOVEDUNDERVISER Fra Beyond Budgeting til effektiv budgettering Per Nikolaj Bukh, professor

Læs mere

DEN KOMMUNALE CONTROLLER

DEN KOMMUNALE CONTROLLER I foråret 2014 præsenterede vi en nyudviklet version af Den kommunale Controller i samarbejde med reflexio P/S. Evalueringerne efter første forløb viser meget tilfredse deltagere. Tilmeld dig efterårsholdet

Læs mere

EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE OPLÆGSHOLDERE Andreas Østergaard Poulsen, Senior Manager i BDO o o o Omfattende erfaring med indførsel af effektbaseret styring i offentlige organisationer Har bistået kommuner

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. Håndbogens ambition

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. Håndbogens ambition Introduktion Introduktion Formålet med håndbogen Håndbogens ambition Den faglige udvikling Behovet for økonomistyring Det er for det første denne håndbogs formål at vise, hvorledes både traditionelle og

Læs mere

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem af BDO-Professor Per Nikolaj Bukh, ph.d., pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning aktivitetsbaseret

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE COK præsenterer i efteråret 2015 for første gang et fire-dages kursusforløb i kommunal økonomi og decentral økonomistyring for decentrale ledere ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003.

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 1 Bilag Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 97 a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre en forsøgsordning for indførelse af omkostningsregnskaber i ca.

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse Lean Six Sigma Sponsoruddannelse For dig, der skal til at fungere som sponsor på et Lean Six Sigma forbedringsprojekt og er interesseret i at være klædt bedst muligt på til denne nye rolle. Baggrund Vores

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. af professor Per Nikolaj Bukh og senior projektleder Henrik R. Rasmussen

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. af professor Per Nikolaj Bukh og senior projektleder Henrik R. Rasmussen Introduktion Introduktion af professor Per Nikolaj Bukh og senior projektleder Henrik R. Rasmussen Formålet med håndbogen Håndbogen henvender sig til ledere og medarbejdere i produktionsvirksomheder, hvad

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

FREMTIDENS CFO. Netværk. Hvorfor? Fra strategisk sparringspartner til driftsmester. Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme?

FREMTIDENS CFO. Netværk. Hvorfor? Fra strategisk sparringspartner til driftsmester. Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme? FREMTIDENS CFO Netværk. Hvorfor? SIDE 8 Fra strategisk sparringspartner til driftsmester SIDE 3 Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme? SIDE 6 1 NETWORK DIRECTOR PER NIKOLAJ BUKH Per

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

ØKONOMISTYRING I PRAKSIS

ØKONOMISTYRING I PRAKSIS KOMMUNAL EFTERÅR 2015 ØKONOMISTYRING I PRAKSIS COK og KL præsenterer i efteråret 2015 en praksisnær og anvendelsesorienteret uddannelse i kommunal økonomistyring Dyk helt ned i det kommunaløkonomiske maskinrum,

Læs mere

EFTERÅR 2015 ØKONOMIKONSULENTEN

EFTERÅR 2015 ØKONOMIKONSULENTEN EFTERÅR 2015 ØKONOMIKONSULENTEN Få trænet din konsulentfaglighed og styrket dine processuelle og organisatoriske kompetencer inden for kommunikation, rådgivning og vejledning ØKONOMIKONSULENTEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder:

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder: TEMADAG Tirsdag den 16.november 2010 på Hotel Scandic Kolding Facility management Mød følgende virksomheder: Sponsorer: Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S

Læs mere

ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE

ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE RENÉ ANSBØL ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE introduktion til mål- og kontraktstyring, økonomistyringsværktøjer samt udfordringer i kommunerne 2. udgave KAPITEL 1 1 2 KAPITEL 1 KAPITEL 1 3 RENÉ ANSBØL Økonomisk

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer 2-dags kursus Økonomi for ikke-økonomer - Grundlæggende økonomi og budgetarbejde Bliv bedre rustet til budgetarbejdet Få større forståelse for de økonomiske sammenhænge i din virksomhed Lær at udarbejde

Læs mere

Konference den 7. oktober 2015

Konference den 7. oktober 2015 Skab resultater gennem et godt psykisk arbejdsmiljø! Konference den 7. oktober 2015 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Konference den 7. oktober 2015 Severin Kursuscenter, Middelfart Skab resultater gennem

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Ph.d. projekt Økonomistyring på det specialiserede socialområde

Ph.d. projekt Økonomistyring på det specialiserede socialområde Ph.d. projekt Økonomistyring på det specialiserede socialområde Anne Kirstine Svanholt, Randers Kommune, ØDF, AAU, COK & KMD Randers Kommune Disposition Formål med projektet og organisering Tilgang og

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1

Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1 Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1 Per Nikolaj Bukh, Aarhus Universitet Peter Gormsen, Novo Nordisk A/S Jan Mouritsen, Handelshøjskolen i Købehavn 1. Indledning Økonomistyringens

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

Konference på Hotel Scandic Copenhagen den 19. & 20. november 2008

Konference på Hotel Scandic Copenhagen den 19. & 20. november 2008 Konference på Hotel Scandic Copenhagen den 19. & 20. november 2008 Målgruppe: Controllere, chefcontrollere, økonomiansvarlige, konsulenter og andre medarbejdere fra økonomifunktionen CONTROLLEREN 2008

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

vedligehold din viden

vedligehold din viden 5 vedligehold din viden rambøll maintenance academy 2012-2013 6 Velkommen til Rambøll Maintenance Academy Vi tilbyder en række kurser til dig, der gerne vil motiveres og have kompetencerne spidset. Det

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Activity-Based Costing (ABC)

Activity-Based Costing (ABC) Activity-Based Costing (ABC) Sammendrag af undersøgelsen om danske virksomheders anvendelsesmotiver og erfaringer med ABC Af Steen Nielsen Preben Melander René Sørensen and Morten Jakobsen ** Introduktion

Læs mere

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter.

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter. Iværksætterkursus Formål Formålet med kursusrækken er at give dig og din nystartede virksomhed det bedst mulige fundament fra starten. Du lærer at navigere uden om faldgruber samtidig med, at du får et

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig 6 kursusmoduler

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT

Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Udarbejdet af Inna Pankratova Gruppe 9 AKØ Vejleder: Daniel Harritz 1 Indholdsfortegnelse Executive summary...

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Den aktivitetsbaserede omkostningsmodel

Den aktivitetsbaserede omkostningsmodel Den aktivitetsbaserede omkostningsmodel I denne sidste artikel i serien om kontoplanen vises det, hvordan det aktivitetsbaserede omkostningsregnskab konstrueres. KONTOPLAN Af professor, Per Nikolaj Bukh,

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Aalborg Handelsskole. I samarbejde med:

Aalborg Handelsskole. I samarbejde med: Økonomi Økonomi for for ledere ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med: På et grundlæggende niveau... Økonomi for ledere Har du brug for viden og rutine i anvendelse af økonomiske værktøjer? Ved du,

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen En Indehaveruddannelse for campingpladser godkendt af Campingrådet 20. og 21. november, 4. og 5. december og 22. januar 2014 Hotel Hedegården, Vejle

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2009 Silkeborg

Læs mere

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 Deloitte/Weidekampsgade 6 Dagsorden for generalforsamling 2010 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Handelsgymnasiet

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Kompetenceprojekt Klædt på til en ny virkelighed

Gør tanke til handling VIA University College. Kompetenceprojekt Klædt på til en ny virkelighed Gør tanke til handling VIA University College Kompetenceprojekt Klædt på til en ny virkelighed Præsentation Danmarks største professionshøjskole (Danmarks tredje største uddannelsesinstitution) VIA uddanner

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig. 6 kursusmoduler

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere