Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer?"

Transkript

1 Controller i den offentlige sektor: særlige Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? af professor Per Nikolaj Bukh, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Håndbogens udgangspunkt er, at controller-funktionen bliver mere og mere central i mange virksomheder, og at økonomimedarbejdere i stigende grad indgår som sparringspartnere for ledelsen og som deltagere i forandrings- og implementeringsprojekter i hele organisationen. Derfor vises det i artiklerne, hvorledes nye udfordringer og muligheder kan tages op, samt hvorledes både traditionelle og moderne økonomistyringsteknikker og -principper kan anvendes i danske virksomheder. Controlleren: Funktion frem for titel Vi har med controller-begrebet søgt at indfange en udviklingstendens og en jobfunktion snarere end en bestemt titel. Selvom mange controllere er ansat som netop controllere, så dækker betegnelsen også en række forskellige typer af medarbejdere i økonomiafdelingen og i andre afdelinger. Den sidste halve snes år er brugen af controller-begrebet også blevet udbredt i den offentlige sektor. I mange styrelser er en række opgaver angående budget og økonomi eksempelvis blevet overført fra fagkontorerne til Økonomikontoret, og en række opgaver med styring og resultatopfølgning er blevet overført til en ny controller-enhed, der f.eks. har fået ansvaret for udvikling af styringskoncepterne. Denne udvikling rejser spørgsmålet, om i hvilket omfang det er de samme arbejdsopgaver og udfordringer, en controller i den offentlige sektor står overfor, som en kollega i en privat virksomhed også møder. Og dermed, om det er de samme kompetencer, økonomimedarbejdere i offentlige og private virksomheder skal have. April 2005 Controlleren 1

2 Controller i den offentlige sektor: særlige Der ER naturligvis en forskel Det er klart, at der er forskelle mellem den private og den offentlige sektor. Eksempelvis drives den offentlige sektors virksomheder normalt ikke med indtjening for øje, det vil ofte ikke være muligt at afvise kunder og den øverste ledelse (byråd, folketing etc.) er politisk valgt. Det giver nogle forskelle. Der er i særdeleshed ét aspekt, som er vigtigt, at være opmærksom på, når man arbejder med økonomistyring, ledelsesrapportering etc. i den offentlige sektor; nemlig sammenhængen mellem den interne og eksterne styring. Der vil i denne artikel blive sat nærmere fokus på den interne styring i forhold til den eksterne rapportering i den offentlige sektor. Alle de øvrige forhold, som udgør mere velkendte forskelle i rammebetingelser, vil ikke blive berørt. 2. Er den offentlige virksomhed helt speciel? Ordet produktion skal ofte oversættes Først og fremmest er ledelse i offentlige og private virksomheder i store træk ens. Det er klart, at produktion skal oversættes til de aktiviteter, der giver mening, hvad enten det er sagsbehandling i en styrelse, hjemmepleje i en kommune eller forskning og undervisning på et universitet. Ligeledes vil man i den offentlige sektor normalt ikke opfatte det, som om ydelserne sælges, men en række af de aktiviteter man i stedet udfører hvad enten det er visiteringer eller oplysninger til borgerne har dog samme karakteristika og kunne eventuelt have været frembragt i privat regi. Det er åbenbart, at det gør en forskel, om man driver virksomheden med størst mulig indtjening for øje, eller det drejer sig om at løse nogle fastlagte opgaver under hensyntagen til, at budgettet skal overholdes. Ligeledes gør det en forskel, at der i en offentlig virksomhed sidder en minister eller en kommunalbestyrelse som den ansvarlige i den sidste ende. men så er forskellen heller ikke større, end man selv gør den til Men disse forskelle er ikke større end forskellene mellem at lede en rådgivende ingeniørvirksomhed og en produktionsvirksomhed eller mellem en familieejet virksomhed og en børsnoteret virksomhed. Og sådanne forskelle drejer sig primært om at være opmærksomme på dem og vide, hvilke konsekvenser de har. De ændrer ikke på de grundlæggende 2 Controlleren April 2005

3 Controller i den offentlige sektor: særlige betingelser for, hvad der motiverer medarbejdere, hvordan man skaber samarbejde mellem afdelinger, hvad der giver tilfredse kunder/borgere osv. Når vi indfører ny økonomistyring, er problemerne de samme Ligeledes har en række af de økonomistyringskoncepter, som man arbejder med i mange forskellige virksomheder, en række fællestræk. Det er i særdeleshed tilfældet, når vi skal implementere de nyere økonomistyrings- og ledelsesmetoder som for eksempel aktivitetsbaserede omkostningsregnskaber, Balanced Scorecard, servicekontrakter etc. Det er derfor ofte de samme problemstillinger, som alle virksomheder arbejder med, og de samme ting, der ikke fungerer, selvom de lød godt, da man læste om dem. 3. Den afgørende forskel I den offentlige sektor skal vi kunne trække gardinerne fra Derfor skal økonomistyringen i den offentlige sektor fungere særlig godt Der er dog én meget markant forskel, som for den offentlige leder nogle gange er så naturlig en del af arbejdet, at det ikke opfattes som den afgørende forskel, når der for eksempel arbejdes med ledelsesrapportering og økonomistyring. I den offentlige sektor skal vi nemlig være parate til at trække gardinerne fra når som helst, og når hvem som helst har lyst til at kigge ind af vinduet! Det følger af de forvaltningsprincipper, vi som borgere slet ikke ville undvære og det følger vel også af det demokratiske samfunds spilleregler, at politikerne har en særlig ret til at få indsigt og at kommunikere denne indsigt ud til befolkningen. Det er denne forskel, der gør, at både økonomiske data og en række andre oplysninger ofte er registreret med langt større præcision og korrekthed, end hvad man oplever i en privat virksomhed. Men det har også den konsekvens, at den normale opdeling mellem virksomhedens eksterne regnskab og rapporteringer i tilknytning hertil og det interne regnskab ikke giver mening i den offentlige virksomhed. De styringsprincipper og rapporteringer, vi opbygger til internt brug, skal i store træk kunne leve op til de krav, man ville stille til den eksterne rapportering og organisationen skal være parat til at vise dem frem, hvis den bliver bedt om det! Eksempel: Det offentlige Balanced Scorecard offentliggøres Normalt læs: i en privat virksomhed vil et Balanced Scorecard eksempelvis ikke være egnet til at kunne offentliggøres. Det kan være, fordi det indeholder oplysninger af en strategisk karakter, for eksempel lønsomhed og markedsandele i bestemte kundesegmenter, oplysninger om udfaktureringsgrader eller måske detaljer omkring opbygningen af en April 2005 Controlleren 3

4 Controller i den offentlige sektor: særlige ny salgsorganisation. Men det kan også være, fordi det indeholder oplysninger omkring forventet mersalg til kunder, prioriteringer af kundegrupper og specifikke salgsfremmende aktiviteter, som virksomheden ikke ønsker at kommunikere til kunderne Ledelse gennem offentlighed Hvis ikke et Balanced Scorecard for eksempel indeholder denne form for mål og målsætninger, vil det vanskeligt kunne få en central placering i relation til den strategiske ledelse af virksomheden. Men denne forankrings- og implementeringsmekanisme er ikke til stede i den offentlige virksomhed, så spørgsmålet er, hvad man så skal gøre, og om ledelsesteknikker som Balanced Scorecard overhovedet kan anvendes i den offentlige virksomhed? Og hvordan skal man håndtere, at et Balanced Scorecard skal kunne offentliggøres? Kommunikation er nøglen til forankring Svaret er her, at man netop skal tage udgangspunkt i, at strategien, målsætningerne, prioriteringerne og de resultater, der er opnået, skal offentliggøres. Både til medarbejderne og til borgerne. Lad os få en klar og faktabaseret kommunikation af, hvor langt kommunen er kommet med digital betjening af borgerne, hvad ventelisterne er på sygehuset, hvad forskerne på universitetet har skrevet, og hvor meget politiet har nedbragt kriminaliteten med. Det er muligvis særligt vanskeligt i den offentlige sektor Denne form for oplysninger har de fleste offentlige organisationer allerede. Men der er alt for ofte tale om, at oplysningerne gemmer sig mellem alle mulige detaljer i en resultatkontrakt eller, at man i kontoret for oplysninger indsamler det for en sikkerheds skyld. Hvis jeg nu et øjeblik skal tillade mig at være særlig naiv, så ville jeg foreslå, at politikerne skulle prioritere 3-5 målsætninger og det første, der møder os på hjemmesiderne, skulle så være oplysninger om, hvordan det går med at realisere disse mål. Så skal de interne prioriteringer af indsatser nok blive foretaget med disse mål for øje. Og hvis ikke de valgte prioriteringer giver mening for borgerne, er det ikke, fordi de er uegnede til at kommunikere, men langt hyppigere fordi det simpelthen ikke er de prioriteringer, vi ønsker. Her vil den kritiske læser nok stoppe op og sige, at så nemt er det ikke og slet ikke i den offentlige sektor. Det er langt mindre konkrete og mere komplekse målsætninger, vi skal 4 Controlleren April 2005

5 Controller i den offentlige sektor: særlige forholde os til. Men hvis ikke politikerne foretager den konkrete prioritering, hvem skal så gøre det? Er det den enkelte læge, der skal træffe beslutningen om, hvem der skal behandles? Den enkelte forsker, der skal bestemme, om der skal forskes eller undervises og i hvad? Eller skal hjemmehjælperen selv aftale med plejehjemmet, om der skal gøres mere rent i hjemmene hos de ældre eller bruges flere penge på mad på plejehjemmet? Et eller andet sted er der nogen, der skal prioritere. Og det skal ske samtidig med, at der er skruet op for forandringshastigheden i den offentlige sektor: Amter afløses af regioner, kommuner sammenlægges, vores ydelser konkurrenceudsættes, der skal udarbejdes servicestrategier og resultatkontrakter, og regnskaberne skal omlægges til omkostningsprincipper. 4. Nye krav til controlleren De fremtidige udfordringer Ét er i al fald sikkert og det er, at der bliver mere brug for indsigt i, hvorledes servicemålsætninger, effekter, brugertilfredshed osv. hænger samen med de interne effektivietetsmålsætninger, kvalitetskrav osv. og hvordan disse sammenhænge håndteres under stramme budgetkrav og konkurrenceudsættelse. Det er disse arbejdsopgaver, som den udviklingsorienterede controller i fremtiden skal være med til at løse. Det stiller et dobbelt krav til controlleren om både at have ledelsesmæssige erfaringer og uddannelse samt indsigt i og erfaring med det arbejde, som medarbejderne udfører. Det er måske en selvfølgelighed i mange virksomheder, men der er også mange steder, hvor det kræver, at økonomerne rejser sig fra skrivebordet og kommer ud på gulvet. For i vidensamfundet bliver der ikke plads til mange administratorer, der ikke gør nytte. Det indebærer imidlertid et dilemma, som må adresseres og håndteres, for i stort set alle offentlige organisationer er vi samtidig på vej til at gennemføre en såkaldt professionalisering af ledelsesfunktionen. Det er en nødvendighed, hvis vi skal kunne håndtere den øgede kompleksitet og det stadigt stigende krav til forvaltningen af de mere og mere knappe ressourcer. Vi skal altså have en ledelse, der ledelsesmæssigt er mere og mere professionel samtidig med, at den er fagligt kompetent. April 2005 Controlleren 5

6 Controller i den offentlige sektor: særlige 5. Og nye krav til økonomichefen som mellemleder Der bliver også brug for flere fagligt uddannede ledere En del af disse funktioner må nødvendigvis skulle besættes af ledere, som har ledelse som deres primære fagområde, men for at kunne håndtere implementerings- og forankringsproblemet, som det er beskrevet i en anden af håndbogens artikler (Bukh 2005), vil der også være brug for, at de fagligt uddannede medarbejdere får disse ledelsespositioner. Det vil nogle gange kræve, at medarbejdere tilegner sig nye ledelsesmæssige kompetencer, og for at det kan finde sted, må der givetvis afsættes ressourcer til denne ledelsesmæssige kompetenceudvikling og efteruddannelse. Hvis vi igen skal drage en parallel til de private virksomheder, så er det en udvikling, som har været i gang gennem mange år, og hvor f.eks. teknisk uddannede medarbejdere supplerer deres faglige uddannelse med kurser i ledelse eller kortere ledelsesuddannelser samtidig med, at de mere eller mindre systematisk udvikles som ledere gennem deres daglige ledelsesmesterlære i virksomheden. I den offentlige sektor er vi da også kommet i gang, men det er ikke tilstrækkeligt, at f.eks. juristerne tager på et to-dages kursus i økonomistyring, eller at overlægen tager en masteruddannelse. Der er brug for langt mere. Man bliver ikke leder af at læse om ledelse. Mellemlederen skal have politisk indsigt Samtidig med at mellemlederen skal løfte en endnu større byrde, er der brug for, at vi sætter mere fokus på, hvorledes forandringer gennemføres, så initiativerne ikke stopper i midten. Dette kræver en særlig politisk forståelse og indsigt hos den offentlige mellemleder, som skal kunne oversætte de særdeles uklare og omskiftelige politiske udmeldinger til relevante målsætninger i egen organisation. I praksis nytter det nemlig ikke noget, at vi sætter os ned og venter på, at politikerne konkretiserer målene eller foretager den detaljerede prioritering; og det sker nok heller ikke hos den øverste daglige ledelse. Den dygtige og effektive mellemleder skal selv kunne foretage denne oversættelse. Og så skal mellemlederen være villig til at prioritere Det kræver, at mellemlederen skal medvirke til at prioritere og opsætte mål. Dette skal ske på en sådan måde, at det kan danne grundlag for en åben kommunikation både inde i organisationen og i forhold til borgerne. På den måde bliver det langt lettere for medarbejderne at vide, hvad det er for nogle spilleregler, der skal leves op til samtidig med, at den ledelsesmæssige bevågenhed opad i systemet fremmes. 6 Controlleren April 2005

7 Controller i den offentlige sektor: særlige Måske er dette i den offentlige sektor den særlige mulighed, som vi har for på samme tid og på en sammenhængende måde at adressere implementerings- og forankringsproblemet. Om forfatteren Per Nikolaj Bukh (www.pnbukh.com) er professor ved Handelshøjskolen i Århus. Han er redaktør af ledelseshåndbøgerne Økonomistyring, Controlleren og Offentlig Ledelse samt forfatter til en række artikler og bøger om ledelse, heriblandt Activity Based Costing (2004, DJØFs Forlag), Nye erfaringer med strategikort: danske virksomheders brug af balanced scorecard (2004, Børsens Forlag) samt Videnregnskaber: Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer (2001, Børsens Forlag). Litteratur Bukh, Per Nikolaj. (2005). Implementering i midten. Håndbogen Controlleren, Børsens Forlag. April 2005 Controlleren 7

8 Controller i den offentlige sektor: særlige 8 Controlleren April 2005

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Er budgetkritikken relevant?

Er budgetkritikken relevant? Er budgetkritikken relevant? Er budgetkritikken relevant? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning CAM-I og svenske erfaringer fører til Beyond Budgeting Beyond

Læs mere

Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard

Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard Strategisk fokus på knowledge management Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard Et spørgsmål om strategisk parathed af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

2. Modstanden mod systemledelse styring

2. Modstanden mod systemledelse styring Dialog mellem ledelsesniveauerne hvorfor er det så svært? Uddannelseschef Annemette Digmann (Århus Amts Uddannelsesafdeling) og vicekontorchef Claus I. Sørensen (Økonomisk Afdeling, Århus Amt) I denne

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi?

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? af professor, Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet og ph.d.-studerende Karina Skovvang Christensen, Handelshøjskolen

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem af BDO-Professor Per Nikolaj Bukh, ph.d., pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning aktivitetsbaseret

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Innovationskraft Innovationskraft Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Tlf. 3397 8200 www.ramboll-management Indholdsfortegnelse 1. Forord

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Dansk ledelse anno 2008

Dansk ledelse anno 2008 Dansk ledelse anno 2008 Det Danske Ledelsesbarometer Statusrapport Det Danske Ledelsesbarometer Dansk ledelse anno 2008 Statusrapport Handelshøjskolen, Århus Universitet Ledernes Hovedorganisation Rapporten

Læs mere

Effektivitet er bestyrelsens udfordring

Effektivitet er bestyrelsens udfordring Effektivitet er bestyrelsens udfordring Hvordan sikrer bestyrelsen sig, at den løbende er værdiskabende og effektiv? Og hvordan ser den bedste udgave af bestyrelsen ud? Disse spørgsmål må enhver bestyrelse

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 148 / 2012 Delphi-undersøgelse i projekt Innovativ plankultur Karina Sehested Dorthe Hedensted Lund d e

Læs mere