Bestyrelse: Agnete Raaschou-Nielsen næstformand. Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelse: Agnete Raaschou-Nielsen næstformand. Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft"

Transkript

1 TEGNINGSPROSPEKT Fåmandsforeningen Danske Invest Institutional, Afdeling Danica Pensjon Norge - Kort Obligasjon (Afdeling Danica Pensjon Norge - Omlegging) og Afdeling Danica Pensjon Norge - Obligasjon (garanti) 28. december 2009

2 Ansvar for tegningsprospektet for Fåmandsforeningen Danske Invest Institutional Fællesprospekt for Afdeling Danica Pensjon Norge Kort Obligasjon (Afdeling Danica Pensjon Norge Omlegging) og Afdeling Danica Pensjon Norge Obligasjon (garanti) Vi erklærer herved, at oplysningerne i tegningsprospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet, og at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for afdelingens potentielle medlemmer. København, den 28. december 2009 Bestyrelse: Jørn Ankær Thomsen formand Agnete Raaschou-Nielsen næstformand Lars Fournais Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft Investeringsforvaltningsselskab: Danske Invest Management A/S Thomas Mitchell adm. direktør Finn Kjærgård vicedirektør Jørgen Pagh underdirektør Fællesprospekt for 2 afdelinger til Danica Pensjon Norge

3 Revisorernes erklæring om tegningsprospektet for Fåmandsforeningen Danske Invest Institutional Fællesprospekt for Afdeling Danica Pensjon Norge Kort Obligasjon (Afdeling Danica Pensjon Norge Omlegging) og Afdeling Danica Pensjon Norge Obligasjon (garanti) Til potentielle medlemmer i Fåmandsforeningen Danske Invest Institutional Vi har gennemgået tegningsprospektet dateret den 28. december 2009, der udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 610 af 25. juni 2009 om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, professionelle foreningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter. Fåmandsforeningens ledelse har ansvaret for prospektet. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at udtrykke en konklusion om prospektet. Det udførte arbejde Vi har udført vor gennemgang i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed (RS3000). Vi har tilrettelagt og udført vort arbejde med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at tegningsprospektet indeholder de krævede oplysninger, jævnfør 1, stk. 4 og 9 i bekendtgørelse nr. 610 af 25. juni 2009 om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, professionelle foreningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter. Efter sædvanlig praksis omfatter denne erklæring ikke ledelsens vurdering af forventningerne til fremtiden, og vi erklærer os følgelig ikke herom. Det er vor opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt og egnet bevis som grundlag for vor konklusion. Konklusion Det er vor opfattelse, at tegningsprospektet indeholder de i bekendtgørelse nr. 610 af 25. juni 2009 krævede oplysninger, samt at oplysninger af regnskabsmæssig karakter vedrørende årsrapporten for 2008 er i overensstemmelse med den reviderede årsrapport for København, den 28. december 2009 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Erik Stener Jørgensen statsautoriseret revisor Hans Frederik Carøe statsautoriseret revisor Fællesprospekt for 2 afdelinger til Danica Pensjon Norge

4 Tegningsbetingelser for Fåmandsforeningen Danske Invest Institutional Fællesprospekt for Afdeling Danica Pensjon Norge Kort Obligasjon (Afdeling Danica Pensjon Norge Omlegging) og Afdeling Danica Pensjon Norge Obligasjon (garanti) Bestyrelsen for Fåmandsforeningen Danske Invest Institutional har den 28. december 2009 godkendt, at foreningsandele i Afdeling Danica Pensjon Norge Kort Obligasjon (Afdeling Danica Pensjon Norge Omlegging) og Afdeling Danica Pensjon Norge Obligasjon (garanti) udbydes på nedenstående betingelser, som offentliggøres den 12. januar Prospektet erstatter det hidtil gældende prospekt. Prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med danske regler og lovgivning. Prospektet er indsendt til Finanstilsynet i Danmark i henhold til kapitel 11 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Oplysninger i dette prospekt kan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold. Investorer opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. 1. Foreningens navn, adresse m.v. Fåmandsforeningen Danske Invest Institutional Strødamvej København Ø. Tlf.: Fax: Foreningen Foreningen er stiftet den 6. oktober 1998 som Specialforeningen Danske Invest Institutional og blev ved den ekstraordinære generalforsamling den 29. december 2004 omdannet til Fåmandsforeningen Danske Invest Institutional. Foreningen er registreret i Finanstilsynet under FT-nr og i Det Centrale Virksomhedsregister under CVR-nr Foreningens formål Foreningens formål er fra ét eller flere medlemmer i foreningen eller i en afdeling af foreningen at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i værdipapirer i overensstemmelse med reglerne i kapitel i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., jf. vedtægternes 6, og på forlangende af en deltager at indløse deltagerens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. vedtægternes 15. Foreningen retter ikke henvendelse til en videre kreds eller offentligheden. På baggrund heraf søges midlerne investeret således, at der opnås et tilfredsstillende afkast. Fællesprospekt for 2 afdelinger til Danica Pensjon Norge

5 3. Foreningens bestyrelse Advokat Jørn Ankær Thomsen Direktør Agnete Raaschou-Nielsen Gorrissen Federspiel Aalborg Portland A/S Silkeborgvej 2 Islands Brygge Århus C 2300 København S Adm. direktør Lars Fournais Direktør Walther V. Paulsen Brødrene Dahl A/S Fuglevadsvej 69 Park Allé Kgs. Lyngby Postbox Brøndby Direktør Birgitte Brinch Madsen Industri & Energi COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Direktør Jens Peter Toft Toft Advice Sankt Annæ Plads København K. 4. Foreningens investeringsforvaltningsselskab Danske Invest Management A/S Se punkt 24. Investeringsforvaltningsselskab. 5. Foreningens revisorer Grant Thornton KPMG Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Statsautoriseret Revisionspartnerselskab v/statsaut. revisor Erik Stener Jørgensen og v/statsaut. revisor Per Gunslev og statsaut. revisor Hans Frederik Carøe statsaut. revisor Gerda Retbøll-Bauer Stockholmsgade 45 Borups Allé København Ø Postboks 250 CVR-nr Frederiksberg CVR-nr Foreningens finanskalender Marts 2010 Årsrapport 2009 April 2010 Ordinær generalforsamling 7. Foreningens tilsynsmyndighed Finanstilsynet Tlf Århusgade 110 Fax København Ø Fællesprospekt for 2 afdelinger til Danica Pensjon Norge

6 Afdelingens investeringsforhold, risici m.v. 8. Afdelingerne Afdelingerne er stiftet den 12. september Afdelingerne er akkumulerende og certifikatudstedende. Afdelingerne henvender sig til Forsikringsselskabet Danica, Skadesforsikringsselskab af 1999 og datterselskaber. Afdelingerne kan, jf. selskabsskattelovens 1, stk. 8, alene optage medlemmer, der er juridiske personer, og hvor ingen deltagere i de juridiske personer beskattes direkte af fortjeneste på andele i afdelingen eller af udlodning fra afdelingen efter reglerne for fysiske personer. Bevisudstedende udloddende investeringsforeningsafdelinger og kontoførende investeringsforeningsafdelinger kan ikke optages som medlemmer. Afdelingerne følger placeringsreglerne for placeringsforeninger i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. kapitel 15. Afdeling Danica Pensjon Norge Kort Obligasjon (Afdeling Danica Pensjon Norge Omlegging) Afdelingen udsteder tillige andele under binavnet Afdeling Danica Pensjon Norge Omlegging. Vedtægtsbestemt investeringsområde Afdelingen investerer i obligationer med hovedvægten på obligationer denomineret i norske kroner. Afdelingen kan investere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer m.v. som nævnt i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 106, stk. 3 og som specificeret i tillæg A til vedtægterne. Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre foreninger, afdelinger eller institutter for kollektiv investering. Afdelingen kan inden for de i lovgivningen og af Finanstilsynet fastsatte rammer benytte afledte finansielle instrumenter som led i den almindelige formuepleje. Restriktioner i porteføljesammensætningen Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktioner for investeringerne: Investering må kun ske i obligationer denomineret i norske kroner. Porteføljens korrigerede varighed skal være mellem 0,75 og 1,25 år og skal som udgangspunkt være 1 år. Investering i obligationer udstedt eller garanteret af en stat skal samlet set udgøre mellem 50 og 100 pct. af afdelingens formue. Investering i obligationer udstedt af kommuner eller fylkekommuner skal samlet set udgøre mellem 0 og 50 pct. af afdelingens formue. Afdelingen udnytter ikke vedtægternes mulighed for at anvende afledte finansielle instrumenter. Restriktionerne kan ændres efter bestyrelsens beslutning. Benchmark og afkast Benchmark for afdelingen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks - ST3X med en løbetid på 1 år. Benchmarkets og afdelingens afkast og standardafvigelse siden afdelingens etablering fremgår af nedenstående skema. Standardafvigelse er udtryk for udsvingene i de månedlige afkast, som indgår i beregningen af årlige afkast. Fællesprospekt for 2 afdelinger til Danica Pensjon Norge

7 Danica Pensjon Norge - Kort Obligasjon Nov.- dec ) Jan.- jun ) Benchmarkets afkast, pct. p.a. Standardafvigelse, procentpoint 0,14 4,36 7,13 1,66 3) 0,47 1,67 3) Afdelingens afkast, pct. p.a. 2) 0,11 3,12 5,40 1,11 Standardafvigelse, procentpoint 3) 0,59 1,18 3) 1) Angivelsen for perioderne november december 2006 og januar juni 2009 er ikke omregnet til p.a. 2) Afkastet udtrykker, hvor meget 100 kr. investeret ved det pågældende års begyndelse har givet i resultat i form af kursgevinster. 3) Standardafvigelsen er ikke beregnet for 2006 og 2009, da beregning for en kortere periode end et år indebærer for stor usikkerhed. Kilde: Bloomberg og Danske Invest. Risikofaktorer Investor skal bl.a. være opmærksom på nedenstående risikofaktorer. Obligationsmarkedet: Obligationsmarkedet kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag, som kan påvirke værdien af afdelingens investeringer. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold globalt, herunder renteudvikling globalt, kunne påvirke investeringernes værdi. Valuta: Afdelingen har ingen valutarisici, så længe investering sker i obligationer denomineret i norske kroner. Ovenstående omtale af risikofaktorer er ikke udtømmende, idet andre faktorer ligeledes kan have indflydelse på fastsættelsen af obligationernes værdi. Afdeling Danica Pensjon Norge Obligasjon (garanti) Vedtægtsbestemt investeringsområde Afdelingen investerer i obligationer. Afdelingen kan investere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer m.v. som nævnt i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 106, stk. 3 og som specificeret i tillæg A til vedtægterne. Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre foreninger, afdelinger eller institutter for kollektiv investering. Afdelingen kan inden for de i lovgivningen og af Finanstilsynet fastsatte rammer benytte afledte finansielle instrumenter som led i den almindelige formuepleje. Restriktioner i porteføljesammensætningen Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktioner for investeringerne: Investering i obligationer udstedt eller garanterede af en stat skal samlet set udgøre mellem 50 og 100 pct. af afdelingens formue. Investering i obligationer udstedt af kommuner eller fylkekommuner skal samlet set udgøre mellem 0 og 50 pct. af afdelingens formue. Porteføljens korrigerede varighed skal være mellem 7 og 9 år og skal som udgangspunkt være 8 år. Investering må kun ske i obligationer denomineret i NOK, DKK, SEK, EUR, USD og GBP. Fællesprospekt for 2 afdelinger til Danica Pensjon Norge

8 Investering i obligationer denomineret i NOK skal minimum udgøre 70 pct. af afdelingens formue. Investering i obligationer denomineret i EUR skal udgøre mellem 0 og 20 pct. af afdelingens formue. Investering i obligationer denomineret i øvrige valutaer end NOK og EUR skal udgøre mellem 0 og 20 pct. af afdelingens formue. Minimum 95 pct. af afdelingens aktiver skal være denomineret i eller valutasikret til NOK. Afdelingen kan anvende valutaterminsforretninger, og i særlige tilfælde futures for at opretholde varigheden. Restriktionerne kan ændres efter bestyrelsens beslutning. Benchmark og afkast Benchmark for afdelingen er sammensat af følgende indeks med angivelse af deres relative vægte i parentes: Lehman Brothers Customized Global Treasury Bond Index Norway med obligationer, som har en varighed over 5,5 år. (80 pct.) Lehman Brothers Customized Euro Treasury Bond Index med en løbetid på over 10 år, valutasikret til norske kroner (10 pct.) Lehman Brothers Customized Global Treasury Bond Index eksklusive Norge, eurolande, Østeuropa, Japan, Asien og Mexico, valutasikret til norske kroner (10 pct.) Benchmarket rebalanceres ultimo hvert år med hensyn til de anvendte indeks. Benchmarkets og afdelingens afkast og standardafvigelse siden afdelingens etablering fremgår af nedenstående skema. Standardafvigelse er udtryk for udsvingene i de månedlige afkast, som indgår i beregningen af årlige afkast. Danica Pensjon Norge - Obligasjon (garanti) Benchmarkets afkast, pct. p.a. Standardafvigelse, procentpoint Nov.- dec ) Jan.- jun ) -1,28 2,10 12,26-0,29 3) 3,72 5,59 3) Afdelingens afkast, pct. p.a. 2) -0,99 0,88 11,35-1,01 Standardafvigelse, procentpoint 3) 3,37 5,70 3) 1) Angivelsen for perioderne november december 2006 og januar juni 2009 er ikke omregnet til p.a. 2) Afkastet udtrykker, hvor meget 100 kr. investeret ved det pågældende års begyndelse har givet i resultat i form af kursgevinster. 3) Standardafvigelsen er ikke beregnet for 2006 og 2009, da beregning for en kortere periode end et år indebærer for stor usikkerhed. Kilde: Bloomberg og Danske Invest. Risikofaktorer Investor skal bl.a. være opmærksom på nedenstående risikofaktorer. Obligationsmarkedet: Obligationsmarkedet kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag, som kan påvirke værdien af afdelingens investeringer. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold globalt, herunder renteudvikling globalt, påvirke investeringernes værdi. Fællesprospekt for 2 afdelinger til Danica Pensjon Norge

9 Valuta: Afdelingen har som hovedregel ingen valutarisici, da afdelingen som udgangspunkt afdækker valutapositioner. Ovenstående omtale af risikofaktorer er ikke udtømmende, idet andre faktorer ligeledes kan have indflydelse på fastsættelsen af obligationernes værdi. 9. Risikoforhold generelt Investor bør være opmærksom på, at investering i foreningsandele ikke svarer til en kontantplacering, og at værdien ikke er garanteret. Andele i afdelingen kan derfor på et vilkårligt tidspunkt være enten mindre, det samme eller mere værd end på investeringstidspunktet. 10. Den typiske investor i afdelingen Den typiske investor i afdelingerne ønsker at drage fordel af den indbyggede risikospredning inden for afdelingernes investeringsområde frem for selv at foretage enkeltinvesteringer og opbygge en individuel værdipapirportefølje. Den typiske investor i afdelingerne betragter investeringen som et element, der indgår i en samlet portefølje. 11. ISIN-kode fondskode, SE-nr. og FT-nr. ISIN-kode SE-nr. FT-nr. Afdeling Danica Pensjon Norge Kort Obligasjon (Afdeling Danica Pensjon Norge Omlegging) Afdeling Danica Pensjon Norge Obligasjon (garanti) 1) Fondskode for binavnet Afdeling Danica Pensjon Norge Omlegging. 2) SE-nr. for binavnet Afdeling Danica Pensjon Norge Omlegging. DK (DK ) 1) ( ) 2) DK Udbytte og skatteforhold 12. Udbytte Afdelingerne udbetaler ikke udbytte, men henlægger årets resultat til formuen. Afkast af investering i afdelingerne vil forekomme som kursændring (positiv eller negativ) på foreningsandelene. 13. Skatte- og afgiftsregler for afdelingerne Afdelingerne er som udgangspunkt ikke skattepligtige, da de er akkumulerende, jf. selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr Beskatning hos medlemmerne Danske pensionsmidler investeret i afdelingerne beskattes efter pensionsafkastbeskatningsloven, hvilket betyder, at afkastet lagerbeskattes sammen med den enkelte ordnings øvrige afkast med en skattesats på p.t. 15 pct. Yderligere information om reglerne kan indhentes hos foreningen; for mere detaljeret information og for information vedrørende medlemmets egne, specifikke forhold, herunder beskatningsforhold i Norge, henvises dog til medlemmets egne rådgivere. Fællesprospekt for 2 afdelinger til Danica Pensjon Norge

10 Tegning og tegningsomkostninger 15. Tegningskurs Tegningskursen (emissionsprisen) fastsættes efter enkeltprismetoden (jf. 3 i Finanstilsynets bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger) som formuens værdi på emissionstidspunktet divideret med den nominelle værdi af cirkulerende andele og med tillæg af et eventuelt beløb til dækning af udgifter til markedsføring og til finansielle formidlere. Afregning af skriftlige anmodninger om emission af andele, som foreningen har modtaget før kl , sker til emissionsprisen, der fastsættes kl samme bankdag. Ved større emissioner kan emissionsprisen dog fastsættes på basis af de faktiske handelspriser senere samme dag efter afdelingens køb af de nødvendige værdipapirer m.v. i forbindelse med emissionerne. 16. Tegningssted Danske Bank A/S Corporate Actions Holmens Kanal København K. Tlf.: Fax: Løbende emission Foreningsandelene udbydes i løbende emission uden fastsat højeste beløb. 18. Betaling for tegning Foreningsandele tegnet i løbende emission afregnes kutymemæssigt på tredjedagen efter tegningen samtidig med registrering af andelene, jf. punkt 22. Foreningsandelenes størrelse og registrering. 19. Emissions- og indløsningspriser m.v. Danske Invest Management A/S oplyser aktuelle emissions- og indløsningspriser samt indre værdi. Omsætning, indløsning og omkostninger ved indløsning 20. Omsættelighed og indløsning Hvis et medlem ønsker helt eller delvis at udtræde af en afdeling for at indtræde i en anden afdeling eller forening, sker det på almindelige handelsvilkår. Intet medlem er pligtigt til at lade sine foreningsandele indløse helt eller delvist. Foreningen er pligtig til at indløse foreningsandele, hvis et medlem ønsker det. Foreningen kan dog, jf. vedtægternes 15, stk. 3, i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter, at foreningen har realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver. Indløsningsprisen beregnes efter enkeltprismetoden (jf. 3 i Finanstilsynets bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger) ved at dividere formuens værdi på indløsningstidspunktet med den nominelle værdi af cirkulerende andele. Afregning af skriftlige anmodninger om indløsning af andele, som foreningen har modtaget før kl , sker til indløsningsprisen, der fastsættes kl samme bankdag. Ved større indløsninger kan indløsningsprisen dog fastsættes på basis af de faktiske handelspriser senere samme dag efter afdelingens salg af de nødvendige værdipapirer m.v. i forbindelse med indløsningerne. Fællesprospekt for 2 afdelinger til Danica Pensjon Norge

11 21. Børsnotering Da andelene ikke er omsættelige, kan de ikke børsnoteres. 22. Foreningsandelenes størrelse og registrering Foreningsandelene udstedes gennem VP Securities A/S i stykker på norske kr. eller multipla heraf. Tegningskursen og indløsningskursen angives i procent og afrundes til to decimaler. Drift, samarbejdsparter og løbende omkostninger 23. Administration Den daglige ledelse varetages af Danske Invest Management A/S i henhold til aftale med foreningen, jf. punkt.24. Investeringsforvaltningsselskab. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, investeringsrådgivning, edb, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må for hver afdeling ikke overstige 1,5 pct. af den højeste formueværdi af afdelingen inden for regnskabsåret. Handelsomkostninger er ikke omfattet af de nævnte administrationsomkostninger. Vederlæggelse af bestyrelse og direktion sker i investeringsforvaltningsselskabet. Vederlag til Finanstilsynet bliver fastlagt af Finanstilsynet ved udgangen af kalenderåret. For 2008 udgjorde dette vederlag kr. pr. forening, kr. pr. afdeling samt ca. 0,007 promille af balancen pr. ultimo Afdelingernes omkostninger på disse områder i 2008 fremgår af skemaet nedenfor. Afdeling Danica Pensjon Norge Kort Obligasjon Investeringsforvaltningsselskab (t. kr.) Finanstilsynet (t. kr.) (Afdeling Danica Pensjon Norge Omlegging) Afdeling Danica Pensjon Norge Obligasjon (garanti) Investeringsforvaltningsselskab Danske Invest Management A/S Strødamvej København Ø. Tlf.: Fax: Selskabet ejes af Danske Bank A/S, som endvidere er depotselskab for foreningen. Selskabet er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under CVR-nr og i Finanstilsynet under FT-nr Investeringsforvaltningsselskabets direktion udgøres af adm. direktør Thomas Mitchell. Foreningen har indgået aftale med selskabet om, at selskabet varetager den daglige ledelse af foreningen i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., foreningens vedtægter, anvisninger fra foreningens Fællesprospekt for 2 afdelinger til Danica Pensjon Norge

12 bestyrelse, herunder investeringsrammer for de enkelte afdelinger, og aftale om porteføljerådgivning indgået med porteføljerådgivere. Som betaling herfor opkræver investeringsforvaltningsselskabet et honorar som anført i nedenstående skema: Beløb I alt, pct. p.a. 1) Af formue indtil 1 mia. kr. 0,03 Af yderligere formue indtil 5 mia. kr. 0,01 1) Satserne er gældende for den samlede formue i afdelingerne. Dog skal hver afdeling minimum betale kr. p.a. Det anførte honorar omfatter ikke eventuelle afgifter til offentlige myndigheder (bortset fra vederlag til Finanstilsynet), honorar for porteføljerådgivning, gebyr til depotbanken samt transaktionsomkostninger, der alle udredes særskilt. Administrationsaftalen kan af foreningen opsiges med et måneds varsel, dog således at foreningen med kortere opsigelsesvarsel end 1 måned skal betale forskellen mellem 1 måneds ordinær betaling og betaling i den faktiske opsigelsesperiode. Administrationsaftalen kan af selskabet opsiges med 18 måneders varsel til et regnskabsårs udløb. Selskabets opsigelse kan dog tidligst ske til udløbet af regnskabsåret Depotselskab Danske Bank A/S Danske Forvaltning Holmens Kanal København K. Foreningen har indgået aftale med Danske Bank, som er eneejer af foreningens investeringsforvaltningsselskab, om, at banken som depotselskab forvalter og opbevarer værdipapirer og likvide midler for hver af foreningens afdelinger i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets bestemmelser og påtager sig de heri fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Som honorar for ydelserne betaler hver afdeling et depotgebyr beregnet ud fra arten af værdipapirer og deres værdi. Satserne for de enkelte værdipapirtyper fremgår af nedenstående skema: Danske værdipapirer, af omsætning Udenlandske værdipapirer, af kursværdi 0,001 pct., samt 12,50 kr. pr. ændring 0,023 pct. p.a. Hertil kommer sædvanlige, mindre bankgebyrer for særlige ydelser. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med tre måneders varsel. Afdelingerne betaler provision til Forsikringsselskabet Danica, Skadesforsikringsselskab af 1999, der er koncernforbundet med depotselskabet og investeringsforvaltningsselskabet. Provisionen udgør betaling for Forsikringsselskabet Danica, Skadesforsikringsselskab af 1999 s anvendelse af afdelingerne i pensionsordningerne over for deres kunder. Provisionen beregnes kvartalsvis på grundlag af afdelingernes formue med følgende satser: Afdeling Pct. p.a. Afdeling Danica Pensjon Norge - Kort Obligasjon (Afdeling Danica Pensjon Norge Omlegging) 0,30 Afdeling Danica Pensjon Norge - Obligasjon (garanti) 0,45 Der er ikke aftalt opsigelsesvarsel for aftalen. Fællesprospekt for 2 afdelinger til Danica Pensjon Norge

13 Afdelingerne har ikke herudover aftaler om markedsføring. 26. Porteføljerådgiver Danske Capital Strødamvej København Ø. Foreningens investeringsforvaltningsselskab har indgået aftale med Danske Capital, division af Danske Bank, som er depotselskab for foreningen og er koncernforbundet med foreningens investeringsforvaltningsselskab, om ydelse af porteføljerådgivning. Danske Capitals hovedvirksomhed er kapitalforvaltning. Aftalen indebærer, at Danske Capital yder rådgivning til Danske Invest Management A/S om transaktioner, som Danske Capital anser for fordelagtige som led i porteføljestyringen. Der skal tilstræbes et optimalt afkast med samtidig hensyntagen til fornøden risikospredning. Rådgivningen skal ske i overensstemmelse med de retningslinjer, som foreningens bestyrelse har fastlagt i individuelle investeringsrammer for de enkelte afdelinger. De enkelte forslag til investeringer skal forelægges investeringsforvaltningsselskabets investeringsafdeling, som tager stilling til, om de skal føres ud i livet. Gennemførelse af de godkendte investeringsforslag sker til nettopriser samt eventuelle skatter. Porteføljerådgiveren skal endvidere forsyne foreningens ledelse med de informationer, der af ledelsen anses for nødvendige til opfyldelse af aftalen. For porteføljerådgivningsydelserne betales der et honorar, som beregnes på basis af den enkelte afdelings gennemsnitlige formueværdi. Satserne for de enkelte afdelinger fremgår af nedenstående tabel: Afdeling Danica Pensjon - Kort Obligasjon (Afdeling Danica Pensjon Norge Omlegging) Danica Pension Norge - Obligasjon (garanti) Af formue indtil 1 mia. kr. Af yderligere formue Af formue indtil 1 mia. kr. Af yderligere formue Pct. p.a. 0,062 0,050 0,066 0,056 Aftalen om porteføljerådgivning kan af hver af parterne opsiges med en måneds varsel til udgangen af den efterfølgende måned. Vedtægter og regnskabsforhold m.v. 27. Notering på navn Foreningsandelene skal være noteret på navn i foreningens bøger. 28. Vedtægter, årsrapport m.v. Foreningens vedtægter, seneste årsrapport og halvårsrapport kan rekvireres gratis på foreningens kontor. 29. Regnskabsaflæggelse Afdelingernes midler administreres og regnskabsføres særskilt. Afdelingernes årsrapport aflægges i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. 30. Midlertidig finansiering Foreningen har fået Finanstilsynets tilladelse til at optage lån til midlertidig finansiering af indgåede handler, jf. vedtægternes 7. Fællesprospekt for 2 afdelinger til Danica Pensjon Norge

14 L:\FAELLES\WORDDATA\Prospekter\Senest godkendte\fåmandsforeningen DI Institutional\Opdatering Fællesprospekt for 2 afdelinger til Danica Pensjon Norge doc Ansvarlig: LLP :23 Fællesprospekt for 2 afdelinger til Danica Pensjon Norge

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasse(r): Latinamerika Acc. 4. december 2012 Ansvar for det prospekt for 3 Uafhængig

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Indhold: Foreslået vedtægt med ændringer fremhævet side 2 Vedtægt efter generalforsamlingens og Finanstilsynets

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskorttilmeldt mængde i Fuldmagter til bestyrelsen Øvrige adgangskort Hedgeforeningen HP Ordinær generalforsamling, 26.04.2012 11:30 mængde stemmer stemmer (efter reduktion) stemmer

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Jyske Invest

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Jyske Invest 1 Vedtægter for Investeringsforeningen Jyske Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Jyske Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap Årsrap Årsrapport 2012 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST Investeringsforeningen Absalon Invest FT reg.nr. 11.080 CVR nr. 18 22 62 43 Vedtægter 17. september 2013 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

DANSKE INVEST PCC LIMITED

DANSKE INVEST PCC LIMITED PROSPEKT dateret 28. juni 2012 Selskabets Bestyrelse, hvis medlemmers navne er anført under overskriften Bestyrelse på side 4, er kollektivt og hver for sig ansvarlige for rigtigheden af oplysningerne

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

I.R.E. German Property Holding B.V.

I.R.E. German Property Holding B.V. I.R.E. German Property Holding B.V. Prospekt dateret den 21. maj 2007 Pantsikrede obligationer 2015 Finansiel rådgiver Juridisk rådgiver Skatte- og revisionsmæssig rådgiver Obligationsbank Special Servicer

Læs mere