FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6"

Transkript

1 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD SIDE 22 VIRKSOMHEDSKULTUR SIDE 30 RELATIONER OG DIALOG SIDE 36 OM RAPPORTEN SIDE 42 SAMFUNDSREGNSKAB SIDE Foto: Colourbox CSR-RAPPORT 2013

2 2013 CSR RAPPORT Forord Det er en glæde at præsentere Topdanmarks femte CSR-rapport, som beskriver, hvordan vi i 2013 har arbejdet med CSR (Corporate Social Responsibility). For Topdanmark er CSR også forretningsansvar, og derfor lægger vi i arbejdet med CSR vægt på, hvordan vi som skadeforsikrings- og pensionsselskab kan bidrage til det danske samfund og en bæredygtig udvikling. Vores produkter og services giver kunderne en økonomisk og social tryghed, når en skade er sket, eller arbejdslivet er afsluttet. Med fokus på bl.a. skadeforebyggelse, skadebegrænsning og ressourceforbrug er det vores mål at bidrage og agere ansvarligt, til gavn for vores kunder og til gavn for det samfund, vi er en del af. I forbindelse med de to storme, som ramte Danmark i oktober og december 2013, gjorde vi en stor indsat for at hjælpe vores kunder. Med et solidt og dygtigt skadeberedskab, bl.a. med ekstra kundevendte medarbejdere, var vi tilgængelige og kunne hjælpe vores kunder hurtigt og effektivt og på den måde begrænse omfanget af følgeskader. Topdanmark er tilsluttet FNs Global Compact, som danner den overordnede ramme for og er inspirationskilde til Topdanmarks CSRarbejde. Vi har støttet FNs Global Compact siden 2010, og vi fortsætter vores engagement fremover. Denne rapport udgør derfor også den årlige fremskridtsrapport til Global Compact. Året, der er gået, har budt på en række aktiviteter, som beskrives her i rapporten. Her vil jeg kort gøre opmærksom på nogle af dem. Foto: Claus Bjørn Larsen Inden for forsikring af arbejdsskader, ansvarsforsikring og tab af erhvervsevneforsikring har vi intensiveret indsatsen for de skadelidte. Det betyder en ekstra hjælp, så de kan fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi har været engageret i et netværk med fokus på miljøvenlig transport til og fra arbejde, som var blandt vinderne i en landsdækkende konkurrence. Topdanmarks solcelleanlæg har i 2013 produceret 12 % af strømmen til hovedkontoret i Ballerup, og der er en samlet reduktion af CO2-udledning på knap 300 tons. Sammen med det lokale gymnasium har vi udarbejdet undervisningsmateriale om solcelleenergi, der står til rådighed for gymnasieskolerne. Medarbejdere fra Topdanmark har også fungeret som mentorer for unge skoleelever i Ballerup kommune. God fornøjelse med læsningen! Med venlig hilsen Adm. direktør Christian Sagild 2

3 Tilbage til oversigt Kort om Topdanmark Topdanmarks fornemste opgave er at hjælpe de mennesker, der har vist os tillid til at varetage deres forsikringer eller pension. Essensen i vores produkter er at hjælpe, udvise omsorg og give erstatning og sikkerhed. Fakta om Topdanmark Landsdækkende skadeforsikrings og livsforsikringsselskab Hovedkontor i Ballerup Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring i mere end 40 år Børsnoteret i 1985 og med i C20-indekset Vigtigste brands: Vores kunder og markedsandele Topdanmark har tre forretningsområder inden for skadeforsikring. Så mange har valgt at være forsikret hos os: Private: Omkring hver fjerde indbygger Virksomheder: Omkring hver sjette virksomhedsejer Landbrug: Omkring hver anden landmand Det gør Topdanmark til det næststørste skadeforsikringsselskab i Danmark, og vi har en markedsandel på 18 %. Topdanmark har to forretningsområder inden for livs- og pensionsforsikring: Privatkunder Virksomhedskunder Vores formål Det er Topdanmarks formål at: drive landsdækkende dansk skade-, livs- og pensionsforsikringsvirksomhed være en uafhængig og toneangivende forsikringskoncern, hvor det er attraktivt at være kunde sikre aktionærer et langsigtet, konkurrencedygtigt og stabilt afkast Vi er det sjettestørste livsforsikringsselskab i Danmark med en markedsandel på ca. 3 %. Vores medarbejdere Vi har omkring medarbejdere i alt. Ud af disse arbejder på hovedkontoret i Ballerup, mens omkring 600 er fordelt på en række større kontorer og salgscentre rundt om i landet. Derudover har vi 600 kørende medarbejdere, bl.a. assurandører og taksatorer. Læs mere om Topdanmark som koncern. WWW 3

4 2013 CSR RAPPORT Topdanmarks CSR-politik Topdanmark har i 2013 udarbejdet en ny CSRpolitik, hvori tilgangen til CSR, formål, strategipunkter, organisering og rapportering beskrives. Formålet med CSR Topdanmarks formål med CSR er at understøtte vores forretningsmål og -strategier. På den baggrund er det besluttet, at Topdanmarks CSR-strategi består i: at udvikle og forbedre kundeservice bl.a. ved at tage hånd om forbrugerforhold som at sikre let forståelig produktinformation, fair og god skadebehandling, gennemskuelig pris, nem adgang til klagemuligheder og fair klageproces at integrere skadeforebyggelse og skadebegrænsning i produkter og services for at begrænse antallet og omfanget af skader på mennesker, bygninger og miljø at integrere hensynet til miljøet, arbejdstager- og menneskerettigheder og antikorruption i forretningen og i relation til samarbejdspartnere at være opmærksomme på og arbejde med forretningsmæssige dilemmaer i relation til CSR enten på brancheniveau eller i egen forretning at skabe og vedligeholde gode relationer til interessenter og indgå dialog om CSR, hvor det vurderes at være relevant at være en aktiv og engageret virksomhed i lokalsamfund og i det danske samfund generelt Det konkrete arbejde med CSR CSR-arbejdet består af udarbejdelse og implementering af relevante politikker og specifikke indsatsområder, som bl.a. besluttes ud fra følgende forhold: Risiko. Hvor er Topdanmark i risiko for ikke at leve op til principperne under FNs Global Compact og dermed risikere økonomisk og omdømmemæssigt tab? Muligheder. Hvordan kan Topdanmark øge den økonomiske og sociale værdi for både kunder, medarbejdere og aktionærer og samtidig bidrage til en bæredygtig udvikling af samfundet? Læs hele Topdanmarks CSR-politik. WWW Foto: Topdanmark 4

5 Tilbage til oversigt Struktur og indhold af rapporten Indholdet af CSR-rapport 2013 tager sit udgangspunkt i Topdanmarks CSR-politik. Den er inddelt i en række hovedafsnit: Ansvarlig virksomhedsledelse Bæredygtige produkter og rådgivning Kunder og forbrugerforhold Virksomhedskultur Relationer og dialog I hvert afsnit angives målsætning på området, hvor det er defineret, beskrivelse af hovedaktivitet, resultat for året foruden tilknytning til Global Compact, hvis målsætningen understøtter ét eller flere principper. Hvor det drejer sig om understøttelse af princip 1 eller 2, vil den eller de specifikke menneskerettigheder være nævnt i en parentes. Derudover angives en evaluering og status i forhold til 2012, hvor det er relevant: Grøn: fremgang i forhold til 2012-resultat Gul: ingen ændring i forhold til 2012-resultat Rød: tilbagegang i forhold til 2012-resultat Læs mere om rapporten på side 5, fx om kriterier for indholdet af rapporten og dataindsamling. Se resumé af rapporten. WWW Global Compact-principperne En virksomhed, der støtter FNs Global Compact, bør: 1) støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder 2) sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne 3) opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling 4) støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde 5) støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde 6) afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold 7) støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer 8) tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed 9) opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier 10) modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse Læs mere om FNs Global Compact her. WWW 5

6 2013 CSR RAPPORT Ansvarlig virksomhedsledelse Topdanmark skal skabe økonomisk værdi for vores aktionærer. I den værdiskabelse har vi et ansvar for at: overholde national lovgivning leve op til anbefalinger for god selskabsledelse leve op til forventningerne i FNs Global Compact I CSR-sammenhæng er det primære fokus at sikre, at Topdanmark lever op til de ti principper under Global Compact. Det betyder, at vi skal minimere og forebygge negativ indflydelse på internationalt anerkendte arbejdsog menneskerettigheder og miljø og antikorruption i alle vores interne og eksterne aktiviteter. Det indebærer også, at vi skal arbejde aktivt på at fremme de ti principper. Det ansvar sikres ved at udvikle og implementere relevante politikker, processer og forretningsgange i forhold til vores interne drift, vores produkter og vores samarbejdspartnere. Samtidig iværksættes særlige indsatser efter behov. Topdanmark har ikke en selvstændig politik vedrørende respekten for menneskerettigheder. Den forventes udarbejdet i Men de internationalt anerkendte menneskerettigheder har været integreret i flere af Topdanmarks aktiviteter i 2013, fx i arbejdet med politik for mangfoldighed (se side 34), hvilket understøtter retten til ikke-diskrimination, som er én ud af de 32 internationalt anerkendte menneskerettigheder. De fleste af de øvrige aktiviteter beskrevet i denne rapport understøtter også Global Compact-principperne, hvilket er angivet i de enkelte afsnit. Læs om Topdanmarks Whistleblower-ordning. WWW Læs om vores arbejde med Corporate Governance (god selskabsledelse). WWW Fokusområder i 2013 I 2013 har der primært været fokus på tre politikker og tilhørende aktiviteter: Miljøpolitik Politik for ansvarlige investeringer Politik og måltal for den kønsmæssige sammensætning af Topdanmarks bestyrelse 6

7 Tilbage til oversigt Klima- og miljøpolitik Topdanmark integrerer hensynet til klima og miljø i forretningen på forskellige måder. Aktiviteter i egen drift og forretning prioriteres, da vi der har størst indflydelse på at påvirke det miljømæssige fodaftryk. Vi arbejder desuden løbende på at integrere klima og miljøhensynet i samarbejdet med leverandører og andre interessenter. Og vi indgår i projekter og netværk omkring klima og miljø primært i lokalområdet, når det er relevant. Topdanmarks arbejde med skadeforebyggelse bidrager også positivt til klima og miljø, fx bygningsbrande, udleder store mængder CO2 og skaber affald. Der rapporteres årligt til CDP (Carbon Disclosure Project), som er et internationalt miljørapporteringsinitiativ. Global Compact. Klima- og miljøpolitikken understøtter princip 7,8 og 9. Vi tænker klima og miljø ind i driften Topdanmark har defineret en klima- og miljøstrategi i forhold til driften af forretningen. Den omfatter målsætninger for: Reduktion af CO2-udledning Affaldssortering Reduktion af papirforbrug Kontorindkøb og aftaler Strategien omfatter ikke mål for vandforbrug, da forbruget er lavt og ikke forventes at kunne reduceres yderligere. Reduktion af CO2-udledning De væsentligste kilder til Topdanmarks CO2-udledning er varme- og strømforbrug samt erhvervskørsel i privat- og firmabiler. Ud af disse tre kilder har vi primært mulighed for at reducere strømforbrug og erhvervskørsel. Målsætning Aktiviteter i 2013 Resultat for 2013 Evaluering af % reduktion i relativ CO2-udledning (CO2 pr. fuldtidsmedarbejder) i 2014 i forhold til 2011-udledning Drift af solcelleanlæg Implementering af energistyringssystem It-optimering og reduktion af strømforbrug Implementering af onlinemøder CO2-udslip pr. fuldtidsmedarbejder var 2,4 tons. Den absolutte CO2-udledning var 5980 tons. Se detaljer i klimaregnskab på side 8 Tilfredsstillende udvikling. Målsætningen er nået idet den relative CO2-udledning er faldet 17 % fra 2011 til Absolut CO2-udledning er også faldet med 13 % siden

8 2013 CSR RAPPORT Topdanmark har ét af Nordens største solcelleanlæg Topdanmark har ét af Nordens største solcelleanlæg, som blev indviet i august Anlægget står på taget af vores hovedkontor i Ballerup. Målet er, at det producerer 15 % af det årlige strømforbrug. I 2013 var strømproduktionen på kwh. Det svarer til 12 % af det samlede strømforbrug på hovedkontoret, hvilket er ganske tæt på målet. Det svarer til en CO2-besparelse på omkring 300 tons og en økonomisk besparelse på 1.5 mio. kr. til køb af elektricitet. Læs mere om anlægget. WWW Læs om, hvordan viden og rapporter om solcelleanlægget indgår i gymnasieundervisning på side 40. Klimaregnskab Oversigt over CO2-udledning i (i tons) Scope 1 Varmeforbrug - naturgas Erhvervskørsel i firmabiler Scope 2 Varmeforbrug fjernvarme Elforbrug Scope 3 Erhvervskørsel i egne biler Samlet absolutte CO2-udledning Samlet CO2-udledning pr. fuldtidsmedarbejder 2,9 2,6 2,4 Bemærk. Tal for elforbrug i 2011 og 2012 er korrigeret i forhold til de tidligere rapporter, så de afspejler den emissionsfaktor som benyttes i Klimakompasset i Det betyder også ændring i samlet absolut CO2-udledning og relativ CO2-udledning i forhold til tidligere rapporter. Årsagen til stigningen i CO2-udledning fra erhvervskørsel i egne biler er et øget antal assurandører. Affaldssortering Topdanmark har arbejdet med affaldssortering siden 2009 på hovedkontoret i Ballerup. Vi separerer bl.a. glas, pap, papir, plastflasker og andet affald til forbrænding. Målsætning Aktiviteter i 2013 Resultat for 2013 Evaluering af 2013 Andelen af det samlede affald, som går til genbrug skal være 60 % Forbedring af processer for affaldssortering 45 % affald til genbrug Tilfredsstillende resultat. Ingen data fra 2012 og dermed ingen sammenligningsgrundlag 8

9 Tilbage til oversigt Reduktion af papir Topdanmark har siden 2010 arbejdet systematisk med at digitalisere kommunikationen med kunderne, fx gennem brug af e-boks og til kundebreve og anden dokumentation. Det betyder en væsentlig reduktion af papirforbruget. Målsætning Aktiviteter i 2013 Resultat for 2013 Evaluering af 2013 Løbende reduktion af papirforbrug Udbredelse af digital kommunikation med kunder 1.5 mio. dokumenter sendt ud via e-boks Ca. 50 % af vores privatkunder er tilmeldt e-boks 119 tons papir (2012: 155 tons) Kontorindkøb og -aftaler Topdanmark har fokus på klima og miljø i forbindelse med indkøb af kontorrelaterede artikler og ved indgåelse af leveringsaftaler. Vi tilstræber at købe kontorartikler, som er mærket med Svanemærket (rengøringsmidler, papir og tryksager), FSC (papir og træ), Blomsten (papir og toner) eller er økologiske (vingaver) og at indgå aftaler med leverandører, som prioriterer klima- og miljøhensyn. Målsætning Aktiviteter i 2013 Resultat for 2013 Evaluering af 2013 Løbende integration af miljøforhold i forbindelse med kontorindkøb og -aftaler Miljø er medtaget som standardparameter ved forhandling af en række aftaler Aftale med taxaselskab der har mål for reduktion i CO2-udledning Aftale med svanemærket renseri Carbon Disclosure Project Topdanmark har siden 2010 rapporteret til CDP (Carbon Disclosure Project), som er et internationalt miljørapporteringsinitiativ. Der gives point for selve rapporteringen og gennemsigtighed i rapportering. Målsætning Resultat for 2013 Evaluering af point (65 point i 2012) 61 point Tilbagegangen skyldes ændring i metode til udregning af point. 9

10 2013 CSR RAPPORT Fokus på bæredygtig medarbejdertrans port Bilen er danskernes foretrukne transportmiddel, og det gælder også Topdanmarks medarbejdere. Vi vil imidlertid gerne inspirere medarbejderne til også at bruge andre transportformer og dermed bidrage til at begrænse omfanget af trængslen på vejene og til en reduktion af CO2-udledningen. I 2013 har der derfor været fokus på at gøre bæredygtige transportformer mere tilgængelige for medarbejderne og gæster, så det er nemmere at variere sin transportform fremfor kun at køre i bil. Størstedelen af indsatserne er iværksat på hovedkontoret i Ballerup, da de fleste af vores medarbejdere arbejder der. Desuden har Topdanmark deltaget i et lokalt netværk netop om miljøvenlige transportformer. Topdanmark som deltager i vinderprojekt Siden 2011 har Topdanmark deltaget i et erhvervsnetværk, Formel M, som arbejder for at nedbringe trængslen og reducere CO2-udledning gennem smart og miljøvenlig transport. Netværket er koordineret af Ballerup kommune. Formel M-netværk, som er etableret i syv kommuner med omkring 70 virksomheder involveret, blev i 2013 udpeget som én ud af ni vindere af en landdækkende kampagne for bæredygtig omstilling. I dommerpanelet sad bl.a. Connie Hedegaard, EUs klimakommissær. Undersøgelse viser fremskridt Undersøgelse af medarbejdernes transportvaner i henholdsvis 2011 og 2013 viser, at der er sket fremskridt til mere bæredygtig transport: Flere medarbejdere bruger cykler og kollektiv transport på mellemlange distancer (5-25 km). Stigning på 8 % Færre tager bilen. Andelen af pendlerture i bil er faldet med 11 % Fald i antal kørte kilometer pr. medarbejder på 6 % Fald i CO2-udledning pr. medarbejder på 8 % Undersøgelsen viser også, at medarbejderne er glade for cykelinitiativerne, specielt cykelservice i arbejdstiden. Se kort videoklip om vinderprojektet og om Topdanmarks mange cykelinitiativer. WWW 10

11 Tilbage til oversigt Overblik over initiativer i 2013 Gratis deltagelse i Vi cykler til arbejdekampagnen (VCTA) Gratis cykeltjek til deltagere i VCTA Cykelservice i arbejdstiden udført af socialøkonomisk virksomhed, Cykelven Overdækket og aflåst cykelparkering og trykluftspumpe Rabat på cykler, cykeltøj og tilbehør Mulighed for at afprøve el-cykel Ladestander til elbil og afmærket p-plads til medarbejdere og gæster Kampagne om kollektiv trafik og pendlertjek Mulighed for pendlerkort til kollektiv trafik gennem bruttolønsordning Arrangement med kørsel i elbil 244 medarbejdere deltog 151 medarbejdere benyttede tilbuddet 380 tilmeldte medarbejdere en stigning på 90 % i forhold til pladser fuldt udnyttet 70 cykler er købt Tre medarbejdere har testet Ingen data 300 medarbejdere deltog 50 kort er købt 75 medarbejdere deltog Initiativerne fortsætter i 2014, hvor der også vil være fokus på elbiler og elcykler gennem oplysningskampagne. 11

12 2013 CSR RAPPORT Politik for ansvarlig investering Som led i Topdanmarks almindelige drift investerer vi bl.a. de forsikringsmæssige reserver og pensionskundernes opsparing, indtil midlerne udbetales i form af erstatninger, pensionsudbetalinger el. lign. Topdanmark er bevidst om, at der i forbindelse med investeringer kan forekomme risiko for, at de selskaber der investeres i, bryder internationalt anerkendte konventioner og standarder inden for arbejds- og menneskerettigheder og miljø og anti-korruption. For at imødegå denne risiko har Topdanmark udarbejdet en politik og procedure for vores investering. Topdanmarks politik for ansvarlig investering omfatter midler, som forvaltes af Topdanmark Kapitalforvaltning. Formålet er at sikre størst muligt afkast og samtidig sikre, at værdiskabelsen ikke sker hverken ved at bryde internationalt anerkendte normer og principper eller internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt. Global Compact. Politikken understøtter alle principper. Målsætning Aktiviteter i 2013 Resultater Evaluering af 2013 Investeringsafkastet skabes under hensyntagen til Global Compact og CSRpolitik Løbende screening og evaluering af porteføljen for positioner, som er i strid med Topdanmarks CSR-politik Se under Aktiviteter i 2013 Deltagelse i aktivt ejerskab i relation til to selskaber Læs hele Topdanmarks politik for ansvarlig investering. WWW Politik og måltal for den kønsmæssige sammensætning af bestyrelsen Topdanmark ønsker en bestyrelse, der er sammensat af de bedst kvalificerede personer. Topdanmarks bestyrelse består af seks generalforsamlingsvalgte og tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Det er bestyrelsens målsætning, at der senest i 2017 skal være minimum to personer af hvert køn blandt bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer. Målsætningen er opfyldt, idet der pr. 24. januar 2014 er to generalforsamlingsvalgte og to medarbejdervalgte kvinder i bestyrelsen. Global Compact. Politikken understøtter princip 1 (Retten til ikke-diskrimination) og princip 6. 12

13 Tilbage til oversigt Foto: Colourbox 13

14 2013 CSR RAPPORT Bæredygtige produkter og rådgivning Topdanmarks kerneforretning er i sin natur samfundsgavnlig og bidrager til et bæredygtigt samfund. Vores produkter, services og rådgivning giver kunderne økonomisk sikkerhed ved ulykker, skader og sygdom. Men skader og sygdom har ofte en langt større betydning end blot det økonomiske aspekt, både for den enkelte kunde og samfundet som helhed. Derfor prioriterer Topdanmark at integrere skadeforebyggelse og skadebegrænsning i vores forretning. Skadeforebyggelse og skadebegrænsning Skadeforebyggelse og skadebegrænsning gavner kunderne, fordi det: medvirker til, at kunderne kan undgå personskader og sygdom eller skader på hus og hjem medvirker til, at kunder kan begrænse konsekvensen af de skader, der er sket medvirker til, at erhvervskunder kan undgå/begrænse skader både på deres medarbejdere og produktionsapparat Men forebyggelse og skadebegrænsning gavner også samfundet og Topdanmarks forretning, fordi det: påvirker klima og miljø positivt, da udbedring af skader, fx bygningsbrande, kræver store mængder vand, udleder meget CO2 og skaber affald reducerer Topdanmarks skadeudbetalinger, hvilket hjælper til at holde forsikringspræmien nede bidrager positivt til samfundet, da det kan medvirke til at nedsætte omfanget af sygemeldinger og førtidspensioner Det er baggrunden for, at Topdanmark integrerer skadeforebyggelse og skadebegrænsning i relevante led af forretningen. Det er ansvarlig og bæredygtig forretning. Læs Topdanmarks samlede politik for skadeforebyggelse. WWW Global Compact. Skadeforebyggelse og skadebegrænsning understøtter princip 2 (Retten til arbejde og retten til fysisk og mental sundhed) og princip 7 og 8. 14

15 Tilbage til oversigt Forebyggelsesprodukter Kommunikation gennem hjemmeside, nyhedsbreve, pressemeddelelser og sociale medier Samarbejde på tværs af branchen og med offentlige institutioner Rabatmulighed ved tilkøb af skadeforebyggelsesprodukter Sådan arbejder Topdanmark med skadeforebyggelse og -begrænsning Rådgivning af kunden før under og efter skaden eller sygdom Element i at forbedre skadeforløb for kunder med mange skader Skadeberedskab ved storm og skybrud Krav til kunden om forebyggelsestiltag ved indtegning og ved tidligere skader Foto: Topdanmark 15

16 2013 CSR RAPPORT Sikre bygninger, dyr og medarbejdere hos landbrugskunder Topdanmark er markedsførende inden for forsikring af landbrug, og derfor er det naturligt også at være markedsførende inden for skadeforebyggelse. Til det formål er der udviklet et samlet koncept, Sikkert Landbrug, som samler alle skadeforebyggende tiltag. Det gør livet mere sikkert for landmanden, hans medarbejdere og dyr ved at forhindre fx brand, vandskader og tyveri. I 2012 blev alle de skadeforebyggende tiltag, som Sikkert Landbrug indeholder, installeret på en gård med svineopdræt i Jylland. Den blev kaldt TopGård og var den første af sin slags i Danmark. I 2013 blev endnu en TopGård udviklet hos en kvægproducent på Vestfyn. I 2014 implementeres et website med en virtuel TopGård, som bliver tilgængelig fra Sikkert Topdanmark. Målet er at komme ud til en større kundekreds med skadeforebyggelse. Desuden gennemføres målrettede skadeforebyggende tiltag bl.a. ved brug af arnestedsanalyser hos relevante landmandskunder, eventuelt gennem finansieringen af konkrete tiltag. Målsætning Aktiviteter i 2013 Resultat for 2013 Evaluering af 2013 Udbygge arbejdet med skadeforebyggelse gennem konceptet Sikkert Landbrug Udbygge arbejdet med skadeforebyggelse generelt TopGård Jylland blev taget i brug til undervisning og fremvisning Etablering af TopGård Fyn Opstart af arnestedsanalyse med henblik på effektiv skadeforebyggelse af storskader Øget interesse for Topdanmarks skadeforebyggelsesprodukt, Sikkert Landbrug, og lille stigning i salget Ingen resultater endnu Nem adgang til oplysninger om forebyggelse I 2013 blev hjemmesiderne Sikkert Topdanmark og Sikkert Danske Forsikring lanceret. Her kan kunder og andre interesserede finde tjeklister og videoer med gode råd til, hvordan man kan forebygge og begrænse skader. Hjemmesiderne er et redskab, der gør det nemt for vores medarbejdere at integrere skadeforebyggelse i det daglige arbejde og i dialogen med kunderne, fx ved salg og i skadesituationer. Vi henviser til konkret indhold, der passer på den enkelte kundes aktuelle situation. Et eksempel er oktober- og decemberstormene i 2013, hvor kunderne blev henvist til tjeklister om forebyggelse af stormskader i fremtiden. Sikkert Topdanmark WWW Sikkert Danske Forsikring WWW 16

17 Tilbage til oversigt Fokus på storskader giver værdi for erhvervskunder Topdanmark forsikrer erhvervs- og industrivirksomheder, som fx hoteller og restauranter. Her ønsker vi også at være markedsførende, når det gælder skadeforebyggelse. I dialogen med kunderne er der derfor fokus på skadeforebyggelse fx vedrørende brand, tyveri, storm og skybrudsskader. Generelt evalueres storskader løbende, som fx hotelbranden, og vi analyserer skadetendenser i samfundet generelt for at målrette og forbedre rådgivningen om forebyggelse til erhvervskunder. Ved storskader samarbejder Topdanmarks taksatorer med vores team af risikoingeniører, så kunden hjælpes bedst og hurtigst muligt til at undgå yderligere skader og genetablere en hverdag med normal aktivitet. I 2014 fortsættes der med at udvikle rådgivning om skadeforebyggelse med særligt fokus på genbesigtigelse og risikorådgivning af eksisterende kunder. Målsætning Aktiviteter i 2013 Resultat for 2013 Evaluering af 2013 Udbygge arbejdet med skadeforebyggelse og rådgivning Forbedret procedure for håndtering af storskader og risikorådgivning Forbedret håndtering og rådgivning ved storskader, fx Hotel Munkebjerg og Dansk Træemballage A/S I 2014 vil der ske yderligere forbedringer af de to hjemmesider fx ved brug af videoklip, og der vil være fokus på at integrere informationerne yderligere i kundekontakten. Foto: Topdanmark 17

18 2013 CSR RAPPORT Arbejdsfastholdelse her gør vi en forskel For personer, som rammes af sygdom eller kommer alvorligt til skade, kan en uheldig konsekvens blive, at de mister tilknytningen til arbejdsmarkedet og måske i sidste ende kommer på førtidspension. Med en effektiv og proaktiv indsats i skadebehandling af udvalgte og relevante kunder bidrager Topdanmark til, at skadelidte har større mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet frem for kun at modtage forsikringsudbetaling og måske være på førtidspension. Topdanmarks indsats gavner bredt Topdanmarks arbejde med en proaktiv indsats gavner mange parter: For kunden betyder det hjælp til at blive arbejdsdygtig og dermed hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet For virksomhederne betyder det hjælp til at få medarbejdere tilbage For kommunerne betyder det supplement til deres indsats for at sikre borgerne tilbage på arbejdsmarkedet FAKTA Proaktiv skadebehandling kan benyttes til kunder, som er dækket af følgende forsikringer: Tab af erhvervsevneforsikring Arbejdsskadeforsikring Ansvarsforsikring For samfundet som helhed bidrager det til at reducere omfanget af længerevarende sygemeldinger, fleksjob og førtidspensioner For Topdanmark betyder det kunder, som føler sig godt hjulpet, og begrænsninger i udbetalinger til skader Topdanmarks socialrådgiver koordinerer indsatsen Kernen i indsatsen er et fleksibelt og individuelt tilrettelagt forløb, med udgangspunkt i den enkeltes livssituation og udfordringer. For mange mennesker er den vigtigste hjælp, at Topdanmarks skadebehandler og socialrådgiver samler og koordinerer trådene mellem de mange involverede parter. Derudover samarbejder vi med en lang række relevante faggrupper, som benyttes efter behov. Der lægges vægt på at begynde indsatsen så tidligt som muligt, da det forbedrer kundens mulighed for at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Proaktiv skadebehandling benyttes kun til kunder, hvor Topdanmark skønner, at det er relevant. Det er således ikke et forløb, som kunden har krav på at modtage. Se hvad Inge Amelung, forstander på Bernstorffsminde Efterskole, fortæller om den hjælp, efterskolen fik i

19 Tilbage til oversigt Se hvordan Topdanmark arbejder med den proaktive indsats Klik på kunden i midten og i den yderste cirkel. Advokat Familie og netværk Tidlig indsats med fokus på den aktuelle situation Jobcenter Sundhedssystem Rådgivning og særlige indsatser Individuelt og fleksibelt forløb Kunden i centrum Faglig organisation Koordinering af møder med involverede parter Arbejdsgiver Data for 2013 Antal afsluttede kundesager, hvor proaktiv skadebehandling har været anvendt Procentvis andel i forhold til samlet antal afsluttede kundesager Tab af erhvervsevneforsikring 1) Arbejdsskadeforsikring & ansvarsforsikring 2) 1) 257 igangværende sager per ) 163 igangværende sager per % 74 <3 % Som det fremgår af tabellen ovenfor benyttes proaktiv skadebehandling oftere ved sager i forbindelse med tab af erhvervsevneforsikring end ved de to andre forsikringer. Det skyldes, at der er langt flere sager ved denne forsikring, hvor det er relevant med en ekstra indsats. 19

20 2013 CSR RAPPORT Case: Marie Louise fik hjælp til at finde et passende arbejde Marie Louise var 39 år, da hun faldt og brækkede den venstre ankel. Hun blev sygemeldt, opereret og påbegyndte derefter genoptræning. Før faldet havde jeg været ansat som køkkenassistent. Det var et flexjob, da jeg både havde problemer med ryggen og havde virus på balancenerven. Det gik fint, men jeg blev imidlertid fyret på grund af besparelser, fortæller Marie Louise. Fremtiden så ikke lovende ud Marie Louises skade var dækket af en ansvarsforsikring, og Topdanmark kom ind i hendes sag, da vi skulle udbetale erstatning for svie og men. I dialogen med Marie Louise blev det klart, at hun i fremtiden ikke ville kunne bestride et job som køkkenassistent. Men der var mere end det. Min egen opfattelse var, at jeg egentlig slet ikke var i stand til at komme tilbage på arbejdsmarkedet med mine rygproblemer og nu ulykken med anklen. Jeg forestillede mig, at jeg bare skulle sidde i min sofa, fortæller Marie Louise. Brug for ekstra indsats Topdanmark vurderede det lidt anderledes. Vi mente, at Marie Louise stadig havde gode kompetencer, som kunne bruges positivt. Perspektivet var ikke førtidspension. Men der var behov for en ekstra indsats i forhold til Marie Louise og det skulle ske hurtigt. Derfor blev Marie Louise tilbudt et forløb med en af Topdanmarks socialrådgivere, hvilket hun tog imod. Motivation og nyt perspektiv var vejen frem Hver enkelt sag vurderes individuelt, og indsatsen tilpasses. I Marie Louises tilfælde blev det vurderet, at der var brug for at arbejde med motivation og kompetencer foruden hjælp til møderne med jobcenter. Jeg havde fem samtaler med en socialrådgiver, og det gav mig et andet perspektiv på mine muligheder. Jeg fik motivationen tilbage og fandt frem til, hvilke kompetencer jeg har, og hvilke typer af job jeg kan magte, fortæller Marie Louise. Det lykkedes I fællesskab blev der fundet en praktikplads til Marie Louise på en egnet arbejdsplads og med opgaver, der var realistiske. Praktikperioden er afløst af fast ansættelse på nedsat tid og i et omfang, som Marie Louise kan overskue. Forløbet med Topdanmarks socialrådgiver tog blot tre måneder. Det var en kæmpe hjælp for mig at få tilknyttet en dygtig socialrådgiver. Uden hendes hjælp havde jeg nok ikke fået motivationen tilbage. Og jeg havde slet ikke kunnet holde styr på møderne med jobcenteret og fået et godt forløb, siger Marie Louise. 20

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder CSR-rapport 2010 51561 03.11 Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed Side 4 Indsatsområder Side 5 Produkter og services, kundetilfredshed og

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

CSR-rapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017

CSR-rapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 51561 03.12 CSR-rapport 2011 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. Bkg. om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 132. Målsætninger

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

CSR-rapport. Marts 2010. side 2 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse. side 3 Topdanmark og samfundsansvar. side 4 Ansvar for samfund og miljø

CSR-rapport. Marts 2010. side 2 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse. side 3 Topdanmark og samfundsansvar. side 4 Ansvar for samfund og miljø CSR-rapport Marts 2010 51561 03.10 side 2 Nøgleordene er ansvarlighed og forebyggelse side 3 Topdanmark og samfundsansvar side 4 Ansvar for samfund og miljø side 5 Carbon Disclosure Project side 6 CO2-regnskab

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne lovpligtige redegørelse for Frøs Herreds Sparekasses

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job

Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job rbejdspladsen orsikring og pension ommunen agforeningen en sygemeldte Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job Den sygemeldte i centrum For en sygemeldt medarbejder kan det være uoverskueligt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 Om Danish Agro koncernen Danish Agro koncernen er en international landbrugskoncern med over 3.500 ansatte i mere end 15 lande i fortrinsvis

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Notat. Rapportering risikostyring og selvforsikring. Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013.

Notat. Rapportering risikostyring og selvforsikring. Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013. Notat Rapportering risikostyring og selvforsikring Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013. Risikostyring I hovedtræk fremhæves følgende fra rapporten: Tingskader I perioden 2009 2013 er

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Indfør skadefore byggelse det betaler sig

Indfør skadefore byggelse det betaler sig Indfør skadefore byggelse det betaler sig Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Ring til os på 70 12 12 22 hvis du har brug for hjælp ved en skade. Rolig, vi hjælper

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet

RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet SIDE 1 International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet Forsikring & Pension har i en årrække arbejdet med at styrke åbenhed og gennemsigtighed på forsikringsområdet. På skadesforsikringsområdet

Læs mere

En god guide på nettet. Test: Familieforsikring

En god guide på nettet. Test: Familieforsikring Gå efter prisen Medmindre du har særlige fritidsinteresser eller for eksempel dyre haveredskaber, kan du godt vælge den billigste familieforsikring. Trods små forskelle dækker alle selskaber basisbehovet

Læs mere

CODAN FORSIKRING. Virksomhedspræsentation

CODAN FORSIKRING. Virksomhedspræsentation CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation INDHOLD Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan OM CODAN FORSIKRING OM CODAN FORSIKRING I snart 100 år har Codan

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Kom trygt tilbage på arbejde igen Hvis du har været ude for en alvorlig ulykke, der griber ind i dit liv og din dagligdag,

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU ISO 26000: Samfundsansvar også en sag for SU 2 Indhold Ansvar et plus for alle... 2 Godt for omgivelserne og godt for virksomheden... 3 ISO 26000 hvad er vigtigt for virksomheden... 4 Et historisk skridt...

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere