HALVÅRSRAPPORT 2002 (1. januar 30. juni 2002) NYKREDIT KONCERNEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HALVÅRSRAPPORT 2002 (1. januar 30. juni 2002) NYKREDIT KONCERNEN"

Transkript

1 Til Københavns Fondsbørs Den 21. august 2002 og pressen HALVÅRSRAPPORT 2002 (1. januar 30. juni 2002) NYKREDIT KONCERNEN Eventuelle henvendelser: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf eller kommunikationschef Henrik Hougaard, tlf På Nykredits hjemmeside, kan Nykredits halvårsrapport 2002 downloades i pdf-format. Kalvebod Brygge København V CVR-nr

2 NYKREDIT KONCERNENS HOVEDTAL Mio. kr. 1. halvår halvår 2001 Året 2001 BASISINDTJENING OG RESULTAT Basisindtægter af udlånsvirksomhed og fonds Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før tab Tab og nedskrivninger på fordringer Resultat af forsikringsvirksomhed Basisindtjening efter tab Beholdningsindtjening 1) Ordinært resultat før skat Skat Periodens resultat UDVALGTE HOVEDTAL FRA BALANCEN Udlån: - Realkredit Bank Obligationer og aktier mv Indlån bank Udstedte obligationer Egenkapital Aktiver i alt NØGLETAL Periodens resultat i procent af gns. egenkapital 2) 4,5 6,5 5,7 Basisindtjening før tab i procent af gns. egenkapital 2) 5,8 7,4 7,3 Basisindtjening efter tab i procent af gns. egenkapital 2) 5,3 7,5 6,8 Omkostninger i procent af basisindtægter 55,5 48,4 49,5 Nedskrivninger (korrektivkonto) Periodens tabs- og nedskrivningsprocent 0,0 0,0 0,0 Solvensprocent 10,8 11,0 11,1 Kernekapitalprocent 11,1 11,3 11,4 Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere: - Nykredit Holding og konsoliderede datterselskaber Forsikring (ikke konsolideret) ) I beholdningsindtjeningen er fratrukket omkostninger i forbindelse med investeringsfunktionen, jf. side 14. 2) Procentsatsen er omregnet til p.a. 2

3 BERETNING Nykredit koncernens resultat før skat blev mio. kr. i 1. halvår 2002 mod mio. kr. i 1. halvår Resultatet efter skat er 738 mio. kr. mod mio. kr. i samme periode 2001 Basisindtægterne fra driften udviklede sig på de væsentligste forretningsområder positivt, hvorimod den lavere pengemarkedsrente medførte et fald i forrentningen af fondsbeholdningen Resultatet er i øvrigt påvirket af - et fortsat lavt niveau for tab og nedskrivninger på udlån - omkostningsudvikling på niveau med budgettet - højere erstatningsudgifter og negativ beholdningsindtjening i forsikringsselskabet Koncernens udlån er i 1. halvår 2002 steget med 11 mia. kr. - Realkreditvirksomheden øgede i perioden udlånet med 7 mia. kr. - Bankvirksomheden øgede i perioden udlånet med 4 mia. kr. Krydskundeprocenten på privatkundeområdet opgjort som andelen af privatkunder, der benytter to eller flere af koncernens produktområder - er steget til 32,8 fra 31,0 ved årets start Nykredits rating forhøjes til Aa1 for de nye obligationsserier, der åbnes til finansiering af lån, som udbetales fra og med den 1. september 2002 Efter den kraftige konverteringsaktivitet i 2. halvår 2001 blev realkreditmarkedet i 1. halvår 2002 som ventet mere afdæmpet. Konkurrencen er fortsat skarp, og det lykkedes i dette marked Nykredit fortsat at øge udlånet på både privat-, landbrugs- og erhvervsmarkedet. Efter et fald i 1. kvartal har Nykredit i 2. kvartal øget markedsandelen på ejerboligområdet I Nykredit Bank viste især privatområdet en tilfredsstillende vækst, ligesom bankens øvrige forretningsområder med undtagelse af Markets levede op til indtjeningsforventningerne. Bankens resultat blev imidlertid betydeligt påvirket af en negativ markedsværdiregulering på kreditobligationer på knap 100 mio. kr. Nykredit Østifterne Forsikring har i 1. halvår fortsat øget forretningsomfanget ikke mindst på privat og erhvervsområdet i forhold til samme periode året før. Forsikringsvirksomheden bidrager i 1. halvår med et underskud på 55 mio. kr., som primært kan henføres til øgede erstatningsudgifter og en negativ beholdningsindtjening, hvorimod det øgede forretningsomfang har medført en stigning i basisindtægterne Mæglervirksomheden øgede basisindtægterne, men et fald i finansindtægter og forøgede omkostninger medførte et samlet nul-resultat Nykredit koncernens egenkapital uden indregning af periodens resultat udgør mio. kr. pr. 30. juni Koncernens ansvarlige kapital uden indregning af periodens resultat androg mio. kr. svarende til en solvens på 10,8%. 3

4 Basisindtjening Koncernens basisindtægter i realkredit- og bankvirksomheden blev mio. kr., hvilket er et fald 121 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Basisindtægterne fra driften udviklede sig på de væsentligste forretningsområder positivt, hvorimod den lavere pengemarkedsrente medførte et fald i forrentningen af fondsbeholdningen. Driftsomkostninger og afskrivninger er på niveau med budgettet for koncernen som helhed og blev i 1. halvår mio. kr. mod mio. kr. i 1. halvår Tab og nedskrivninger er fortsat på et gunstigt niveau. Som følge af tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger blev halvårsregnskabet samlet påvirket med en beskeden udgift på 15 mio. kr. Beholdningsindtjening Nykredits beholdningsindtjening udgjorde 160 mio. kr. i 1. halvår 2002 mod 172 mio. kr. i 1. halvår Beholdningsindtjeningen viser, hvilken ekstra indtjening Nykredit har opnået ved at investere i aktier og obligationer i forhold til den risikofrie pengemarkedsrente. Beholdningsindtjeningen er eksklusive kurs- og rentemarginaler i tilknytning til alle typer af bank- og realkreditforretninger. Omkostninger til styring af beholdningen er trukket fra. Den samlede beholdning på gennemsnitlig 33,6 mia. kr. blev forrentet med 2,2% (4,4% p.a.) i 1. halvår 2002 mod en risikofri pengemarkedsrente på 1,7% (3,5% p.a.). Til sammenligning blev beholdningen forrentet med 3,1% i 1. halvår 2001 mod en risikofri pengemarkedsrente på 2,6%. Beholdningsindtjeningen af likviditet, obligationer og renteinstrumenter blev på 378 mio. kr. Beholdningen på gennemsnitligt 29,8 mia. kr. blev forrentet med 3,0% (6,0% p.a.) mod 3,1% i 1. halvår For aktier og aktieinstrumenter blev beholdningsindtjeningen minus 218 mio. kr. Nettobeholdningen på gennemsnitligt 3,8 mia. kr. blev forrentet med minus 3,8% (minus 7,8% p.a.) mod 3,9% i 1. halvår Aktieposten i Jyske Bank indgår i regnskabet til anskaffelsessummen. Nykredit Østifterne Forsikrings beholdningsindtjening på minus 12 mio. kr. er ikke medregnet i ovenstående. Koncernens renterisiko var pr. 30. juni 2002 på mio. kr. ved en generel renteændring på 1%-point. Aktierisikoen ved et generelt kursfald på 10% var på 433 mio. kr. 4

5 KONCERNENS BALANCE, EGENKAPITAL OG SOLVENS Koncernens balance udgjorde 528 mia. kr. ultimo halvåret 2002 mod 580 mia. kr. primo året. Koncernens balance ultimo 2001 var midlertidigt øget i størrelsesordenen 50 mia. kr. som følge af konverteringsaktivitet og refinansieringen af Tilpasningslån. Refinansieringen blev i al væsentlighed gennemført som fastkursaftaler og afspejlet i aktivposten Obligationer. På aktivsiden blev koncernens udlån øget med 11 mia. kr. i løbet af 1. halvår Realkreditudlånet blev øget med 7 mia. kr. Bankudlånet voksede med 4 mia. kr., væsentligst som følge af større repoaktivitet. Koncernens egenkapital inkl. indregning af periodens resultat blev 33,6 mia. kr. mod 32,8 mia. kr. ved årets begyndelse. Egenkapitaludvikling Mio. kr. 30. juni juni 2001 Året 2001 Egenkapital primo Periodens resultat Andre reguleringer Egenkapital ultimo Koncernens ansvarlige kapital ultimo 1. halvår 2002 udgjorde mio. kr. uden indregning af periodens resultat og mio. kr. med indregning af periodens resultat mod mio. kr. ved årets begyndelse. Nykredit koncernens kapitalgrundlag (ekskl. periodens resultat) Mio. kr. 30. juni juni 2001 Året 2001 Vægtende aktiver Kapitalkrav Kernekapital efter fradrag Supplerende kapital Fradrag for kapitalandele mv Ansvarlig kapital Overdækning Solvensprocent opgjort på - Ansvarlig kapital - Kernekapitalen 10,8 11,1 11,0 11,3 11,1 11,4 5

6 BEGIVENHEDER I 1. HALVÅR Strategisk samarbejde Nykredit og Jyske Bank etablerede i februar et tættere, strategisk samarbejde. Samarbejdet indebærer blandt andet, at Jyske Bank formidler Nykredits realkreditlån i sine filialer, og samarbejdet har allerede ført til en stigning i salget af Nykredit-lån gennem Jyske Bank. Samarbejdet indebærer endvidere, at der etableres et fælles IT driftsselskab, JN Data A/S, som netop har startet drift i Silkeborg. Sammen har Jyske Bank og Nykredit indskudt henholdsvis 300 mio. kr. og 1,5 mia. kr. som ansvarlig lånekapital i pensionsselskabet PFA. Udover kapitalindskuddet vil parterne undersøge mulighederne for yderligere samarbejde. Rating Nykredits rating forhøjes til Aa1 for de nye obligationsserier, der åbnes til finansiering af lån, som udbetales fra og med den 1. september De nye obligationsserier udstedes i et nyt kapitalcenter D for structured covered bonds, der er udviklet i samarbejde med Moody s Investors Service. Kapitalcenter D vil omfatte nyudstedelse af obligationer i danske kroner og euro til finansiering af konverterbare lån og Tilpasningslån, der udbetales fra og med 1. september 2002, ligesom de vil blive anvendt til refinansiering af allerede udbetalte Tilpasningslån. Nye produkter i 2002 Nykredit har udviklet et nyt Nedsparingslån, der giver kunderne mulighed for at anvende opsparingen i deres hus som supplement til deres pension. Det nye Nedsparingslån er baseret på et billigt realkreditlån, mens den velkendte Nykredit Nedsparingskredit bygger på et banklån, der til gengæld er mere fleksibelt og giver kunden stor handlefrihed. Som det første realkreditinstitut i Danmark har Nykredit etableret mulighed for, at kunderne selv kan omlægge deres fastforrentede realkreditlån via internettet. Faciliteten sætter kunderne i stand til selv at beregne fordelene ved en omlægning, fastlåse kurserne og efterfølgende indgå aftale om lånomlægningen. Nykredits Kundekontaktcenter modtog i juni den såkaldte Diamantpris for at være landets bedste callcenter. Det er især evnen til at tage sig af helt nye kunder og yde en god service, der bliver fremhævet af Teleperformance International, som står bag Kundeservice Grand Prix

7 FORVENTNINGER TIL 2002 Ved præsentationen af årsregnskabet 2001 forventede Nykredit et ordinært resultat før skat i 2002 i niveauet 2,3 til 2,6 mia. kr. I det forventede resultat indgik beholdningsindtjeningen med 600 til 800 mio. kr. Beholdningsindtjeningen for 1. halvår udgjorde 160 mio. kr., og det forventes ikke, at 1. halvårs manglende beholdningsindtjening kan indhentes i 2. halvår. Basisindtægterne ligger marginalt under det oprindeligt forventede. Tab og nedskrivninger forventes fortsat på et gunstigt niveau. Omkostningsniveauet ligger som budgetteret og forventes at følge dette mønster året ud. Samlet forventer Nykredit koncernen derfor et resultat før skat for hele året i niveauet 2,2 mia. kr. til 2,4 mia.kr. 7

8 DATTERVIRKSOMHEDER Realkreditvirksomhed opnåede et resultat før skat på mio. kr. mod mio. kr. i 1. halvår Basisindtægter fra udlån og fonds blev mio. kr. Basisindtægter fra driften er øget med godt 90 mio. kr., hvorimod forrentningen af fondsbeholdningen er godt 160 mio. kr. lavere end samme periode året før. Driftsomkostninger og afskrivninger steg som ventet med 81 mio. kr. til 942 mio. kr. Halvårsresultatet er desuden påvirket positivt af en indtægt på 12 mio. kr. vedrørende tab og nedskrivninger på udlån. Basis- og beholdningsindtjening i realkreditvirksomheden Mio. kr. 1. halvår halvår 2001 Året 2001 Basisindtægter af udlånsvirksomhed og fonds Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før tab Tab og nedskrivninger på udlån Resultat af kapitalandele Basisindtjening efter tab Beholdningsindtjening Ordinært resultat før skat Skat Periodens resultat Bankvirksomhed Nykredit Bank fik i 1. halvår 2002 et resultat før skat på 25 mio. kr. mod 116 mio. kr. i 1. halvår Resultatet er væsentligt påvirket af en negativ markedsværdiregulering på kreditobligationer på knap 100 mio. kr. Resultatet er endvidere påvirket af faldende indtjening i Nykredit Markets samt lavere indtjening fra bankens egenbeholdning sammenlignet med halvåret Derimod levede indtjeningen fra bankens øvrige forretningsområder under ét op til forventningerne. Især viste Privat en tilfredsstillende vækst, og Erhverv fastholdt indtjeningen, og konsoliderede dermed den betydelige vækst, der er opnået i de seneste år. 8

9 Basis- og beholdningsindtjening for Nykredit Bank koncernen Mio. kr. 1. halvår halvår 2001 Året 2001 Basisindtægter af udlånsvirksomhed og fonds 1) Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før tab Tab og nedskrivninger på debitorer Basisindtjening efter tab Beholdningsindtjening Ordinært resultat før skat Skat Periodens resultat ) Posten indeholder negative kursreguleringer på kreditobligationer på knap 100 mio. kr. i 1. halvår Forsikringsvirksomhed Nykredit Østifterne Forsikring har i 1. halvår fortsat øget forretningsomfanget ikke mindst på privat og erhvervsområdet i forhold til samme periode øret før. Forsikringsvirksomheden bidrager i 1. halvår med et underskud på 55 mio. kr., som primært kan henføres til øgede erstatningsudgifter og et negativt investeringsresultat, hvorimod det øgede forretningsomfang har medført en stigning i basisindtægterne. Basis- og beholdningsindtjening for Nykredit Østifterne Forsikring A/S Mio. kr. 1. halvår halvår 2001 Året 2001 Basisindtægter fra drift og fonds Driftsomkostninger og afskrivninger Erstatningsudgifter Basisindtjening fra drift Beholdningsindtjening Ordinært resultat før skat Skat Periodens resultat Mæglervirksomhed Et fald i finansindtægter samt stigende omkostninger opvejede mæglervirksomhedens basisindtægter og medførte et nul-resultat for perioden. 9

10 NYKREDITS KONCERNDIAGRAM 2002 Foreningen Nykredit Ejerandel 89,5% Industriens Realkreditfond Ejerandel 7,1% Foreningen Østifterne Ejerandel 3,4% Nykredit Holding A/S Aktiekapital: mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Aktiekapital: mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Nykredit Bank A/S Aktiekapital: mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Dansk Portefølje Bank A/S Aktiekapital: 40 mio. kr. Egenkapital: 61 mio. kr. Nykredit Østifterne Forsikring A/S Aktiekapital: 500 mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Nykredit Pantebreve A/S Aktiekapital: 15 mio. kr. Egenkapital: 43 mio. kr. Nykredit Mægler A/S Aktiekapital: 11 mio. kr. Egenkapital: 118 mio. kr. Nykredit Finance plc Aktiekapital: 3 mio. GBP Egenkapital: 4 mio. GBP Nykredit Ejendomme A/S Aktiekapital: 50 mio. kr. Egenkapital: 333 mio. kr. Note: Kapitalforhold pr. 30. juni

11 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Koncernregnskaberne og regnskaberne for Nykredit Holding A/S (Nykredit koncernen) og ( konsolideret) er udarbejdet i overensstemmelse med Realkreditloven samt Finanstilsynets bekendtgørelse om realkreditinstitutters regnskabsaflæggelse. Resultatopgørelse og balance Immaterielle aktiver Ombygning af lejede lokaler aktiveres og afskrives højst over lejemålets løbetid. Sammenligningstal er ikke tilrettet, da ændringen har marginal indvirkning på resultat og egenkapital. Aktier Aktier mv., der klassificeres som anlægsbeholdning, er optaget til anskaffelsesværdi. Den anvendte regnskabspraksis er i øvrigt uændret. Halvårsregnskabet er ikke revideret. 11

12 RESULTATOPGØRELSE FOR 1. HALVÅR 2002 Beløb i mio. kr. Nykredit Koncernen konsolideret halvår 1. halvår Note 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Renteindtægter Renteudgifter NETTO RENTEINDTÆGTER Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter NETTO RENTE- OG GEBYRINDTÆGTER Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre ordinære udgifter Tab og nedskrivninger på fordringer Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT Skat PERIODENS RESULTAT

13 BALANCE PR. 30. JUNI 2002 Beløb i mio. kr. Nykredit Koncernen konsolideret AKTIVER Note Kassebeholdning og anfordringstilgode havender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Realkreditudlån Andre udlån I alt Obligationer Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Materielle aktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter AKTIVER I ALT PASSIVER Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Hensættelser til forpligtelser Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Andre reserver 0 0 Reserver i serier Øvrige reserver Opskrivningshenlæggelser Resultat år til dato efter skat I alt PASSIVER I ALT IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Garantier mv Andre forpligtelser I alt

14 BASIS- OG BEHOLDNINGSINDTJENING Beløb i mio. kr. Nykredit koncernen halvår 1. halvår Basisindtjening Beholdningsindtjening I alt Basisindtjening Beholdningsindtjening I alt Netto renteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyr- og provisionsindtægter, netto Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre ordinære udgifter Tab og nedskrivninger på fordringer Resultat af kapitalandele Ordinært resultat før skat Skat Periodens resultat KAPITALBEVÆGELSER Beløb i mio. kr. Aktie- Overkurs ved Reserver i Øvrige Opskriv- Periodens kapital emission serier reserver ningshen- resultat læggelser I alt I alt Saldo primo Resultat år til dato Øvrige reguleringer 0 1 Saldo ultimo Aktiekapitalen er fordelt i aktier af 100,00 kr. og multipla heraf 14

15 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Beløb i mio. kr. Nykredit koncernen konsolideret halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. RENTEINDTÆGTER Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Bidrag Obligationer Egne realkreditobligationer Andre realkreditobligationer Statsobligationer Andre obligationer Afledte finansielle instrumenter Valutakontrakter Rentekontrakter Øvrige renteindtægter I alt Heraf udgør renteindtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån RENTEUDGIFTER Kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt Heraf udgør renteudgifter til ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån KURSREGULERINGER Obligationer Egne realkreditobligationer Andre realkreditobligationer Statsobligationer Andre obligationer Aktier mv Fastforrentede udlån mv Valuta Afledte finansielle instrumenter Valutakontrakter Rentekontrakter Aktiekontrakter Andre kontrakter I alt

16 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Beløb i mio. kr. Nykredit koncernen konsolideret halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 4. UDGIFTER TIL PERSONALE OG ADMINISTRATION Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 6 7 Direktion Bestyrelse I alt Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter I alt TAB OG NEDSKRIVNINGER PÅ FORDRINGER Tab og nedskrivninger på udlån og garantier Specifikation af nedskrivninger på udlån og garantier Nedskrivninger på udlån og garantier primo Kursregulering af nedskrivning i fremmed valuta Nedskrivninger i årets løb Tilbageførte nedskrivninger Anden afgang Nedskrivninger, der er konstateret tabt Nedskrivninger ultimo Forskydning i nedskrivninger på udlån og garantier Periodens konstaterede tab, netto Indgået på tidligere afskrevne fordringer Tab og nedskrivninger på udlån og garantier Tab og nedskrivninger på andre poster Tab og nedskrivninger i alt RESULTAT AF KAPITALANDELE I ASSOCIEREDE OG TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Resultat af kapitalinteresser i associerede virksomheder Resultat af kapitalinteressser i tilknyttede virksomheder I alt SKAT Effektiv skatteprocent 30,0 30,0 Aktuel skatteprocent 30,0 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 Forskel henført til associerede og tilknyttede virksomheder 1,3 2,1 0,0 0,0-6,5-3,1 Ikke skattepligtige indtægter -4,0-8,5-3,1-6,5 0,5 0,9 Ikke fradragsberettigede udgifter 0,8 0,4 0,9 0,5 0,8 0,6 Efterregulering af tidligere års skat 0,3 0,8 0,6 0,8 24,8 28,4 Effektiv skatteprocent 28,4 24,8 28,4 24,8 16

17 NOTER TIL BALANCE Beløb i mio. kr. Nykredit koncernen konsolideret TILGODEHAVENDER HOS KREDITINSTITUTTER OG CENTRALBANKER 0 10 Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt Heraf ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger hos kreditinstitutter Heraf forudbetalte midler, herunder paristraksopsigelser, samt provenue i forbindelse med emission af fastkursaftaler UDLÅN Realkreditudlån Tilgodehavender på udlån i ikke overtagne ejendomme Øvrige udlån I alt Realkreditudlån Saldo primo Nye lån Indeksregulering Ordinære afdrag Indfrielser og ekstraordinære afdrag Saldo ultimo Lån udgået ved midlertidig overtagelse af ejendomme Nedskrivninger på udlån Lån udgået ved overtagelse af Finansstyrelsen I alt ANDRE AKTIVER Positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter mv Tilgodehavende renter og provision Tilgodehavende skat Udskudte skatteaktiver Øvrige aktiver I alt

18 NOTER TIL BALANCE Beløb i mio. kr. Nykredit koncernen konsolideret UDSTEDTE OBLIGATIONER Realkreditobligationer Saldo primo Tilgang Udtrækning og opsigelse Indfrielser og ekstraordinære afdrag I alt Indeksregulering Saldo ultimo ANDRE PASSIVER Negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter mv Negative fondsbeholdninger i forbindelse med købs- og tilbagesalgsforretninger Skyldige renter og provision Skyldig skat af periodens indkomst Øvrige passiver I alt HENSÆTTELSER TIL FORPLIGTELSER 73 7 Pensioner og lignende forpligtelser Tilbagebetalingspligtige reserver i ældre serier Tabsrisiko i forbindelse med retssager I alt IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Garantier mv Finansgarantier Øvrige garantier I alt Andre forpligtelser Uigenkaldelige kredittilsagn Øvrige forpligtelser I alt SIKKERHEDSSTILLELSER Overfor Danmarks Nationalbank, Garantifonden for Danske Optioner og futures, samt udenlandske clearingcentraler er til sikkerhed deponeret obligationer til en samlet kursværdi af

19 FINANSTILSYNETS NØGLETAL Nykredit koncernen Solvensprocent 12,7 11,8 11,5 11,0 10,8 Kernekapitalprocent 11,3 11,0 11,3 11,3 11,1 Halvårets egenkapitalforrentning før skat (pct.) 1) 6,1 3,8 3,6 4,3 3,1 Halvårets egenkapitalforrentning efter skat (pct.) 1) 4,1 2,7 2,4 3,3 2,2 Indtjening pr. omkostningskrone 2,98 1,97 2,12 2,27 1,85 Valutaposition (pct.) 0,3 0,6 3,3 1,4 1,2 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 Halvårets tabs- og nedskrivningsprocent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Halvårets procentvise udlånsvækst 2,8 2,4 1,9 3,1 2,9 Udlånsgearing 13,8 13,7 13,2 12,8 12,8 Nykredit Konsolideret Solvensprocent 12,7 11,8 11,4 10,9 10,8 Kernekapitalprocent 11,2 11,0 11,3 11,3 11,1 Halvårets egenkapitalforrentning før skat (pct.) 1) 6,1 3,8 3,6 4,3 3,1 Halvårets egenkapitalforrentning efter skat (pct.) 1) 4,2 2,7 2,4 3,3 2,2 Indtjening pr. omkostningskrone 2,99 1,97 2,13 2,28 1,85 Valutaposition (pct.) 0,3 0,6 3,3 1,4 1,2 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 Halvårets tabs- og nedskrivningsprocent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Halvårets procentvise udlånsvækst 2,8 2,4 1,8 3,1 2,9 Udlånsgearing 13,9 13,7 13,2 12,9 12,8 1) Egenkapitalforrentningen er beregnet på grundlag af den gennemsnitlige egenkapital. 19

20 # Solvensprocent 12,9 12,7 12,5 12,0 12,0 Kernekapitalprocent 11,5 11,8 12,3 12,3 12,3 Halvårets egenkapitalforrentning før skat (pct.) 1) 6,0 3,8 3,6 4,3 3,1 Halvårets egenkapitalforrentning efter skat (pct.) 1) 4,2 2,7 2,4 3,3 2,2 Indtjening pr. omkostningskrone 3,55 2,22 2,59 2,67 2,10 Valutaposition (pct.) 0,0 1,1 2,6 0,2 0,4 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 Halvårets tabs- og nedskrivningsprocent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Halvårets procentvise udlånsvækst 2,0 1,2 1,2 1,6 2,0 Udlånsgearing 13,5 13,2 12,6 12,1 12,0 1) Egenkapitalforrentningen er beregnet på grundlag af den gennemsnitlige egenkapital. 20

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2001 (1. januar 30. juni 2001) NYKREDIT KONCERNEN

HALVÅRSRAPPORT 2001 (1. januar 30. juni 2001) NYKREDIT KONCERNEN Til Københavns Fondsbørs Den 15. august 2001 og pressen HALVÅRSRAPPORT 2001 (1. januar 30. juni 2001) NYKREDIT KONCERNEN Eventuelle henvendelser: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 eller

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Halvårsrapport. Nykredit koncernen

Halvårsrapport. Nykredit koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen 20. august 2003 Halvårsrapport (1. januar 30. juni 2003) Eventuelle henvendelser: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 eller kommunikationsdirektør Nels

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2004

Halvårsrapport 1. halvår 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6 17. august 2004 Halvårsrapport 1. halvår 2004 Realkredit Danmark 1. halvår 2004 1/15 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. halvår 1. halvår Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2002

Halvårsrapport 1. halvår 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002 22. august 2002 Halvårsrapport 1. halvår 2002 Realkredit Danmark 1. halvår 2002 1/13 Realkredit Danmark koncernen BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1. halvår 1. halvår

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

Halvårsrapport - 2002

Halvårsrapport - 2002 Halvårsrapport - 22 Halvårsrapport - 22 Efter dannelsen af Nordjyske Bank ved fusionen mellem Egnsbank Nord og Vendsyssel Bank i marts måned 22 kan banken offentliggøre den første halvårsrapport for den

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til OMX Den Nordiske Børs, København og pressen 14. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2008) PERIODEN KORT FORTALT Fremgang i resultatet i forhold til Basisindtægterne

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX København og pressen 6. november 2008 KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2008) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat 711 mio. kr. er på niveau med resultatet

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen REGNSKABSMEDDELELSE Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen (1. januar til 31. december 2) Nykredit Bank A/S Bredgade 4 126 København K CVR nr. 1 51 96 8 Side 1

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs og pressen 28. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6, 2004 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Resultat før skat

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr.

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2001

Halvårsrapport 1. halvår 2001 Halvårsrapport 1. halvår 2001 Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 9 i 2001 Realkredit Danmark 1. halvår 2001 Side 1 af 14

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 19. maj 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. KVARTALSRAPPORT 2010 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2010) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat blev 388 mio. kr. mod 270 mio. kr. i 1.

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr

Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit - hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2011 2010 2009 2008 2007 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: Dato: 23.5.25 23.5.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 1.25 Kvartalsrapport for 1. kvartal 25 Nordjyske Bank

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K 5. februar Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2002

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K 5. februar Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 5. februar 2003 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2002 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 5. februar 2003 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001

Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001 Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001 Koncernstruktur - 2001 Foreningen Nykredit Foreningen Nykredit Ejerandel 89,5% Industriens Realkreditfond Ejerandel 7,1% Foreningen Østifterne Ejerandel 3,4% Nykredit

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen. Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007. Halvårsrapport 2007.

Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen. Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007. Halvårsrapport 2007. Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007 Halvårsrapport 2007 Side 1 af 19 Hovedtal for BRFkredit koncernen (BRFkredit) Basis- /beholdningsindtjening

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 16. august HALVÅRSRAPPORT 2007 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2007)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 16. august HALVÅRSRAPPORT 2007 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2007) Til Københavns Fondsbørs og pressen 16. august 2007 HALVÅRSRAPPORT 2007 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2007) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtægterne steg med 143 mio. kr. til 599 mio kr. Driftsomkostningerne

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10 Fondsbørsmeddelelse 07/2005 27. april 2005 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2005 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2005 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2005 2004 2004

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2006 31. oktober 2006 Realkredit Danmark 1.-3. kvartal 2006 1/13 Hovedtal - Realkredit Danmark koncernen PERIODENS RESULTAT 1.-3. kvartal 1.-3.

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Fondsbørsmeddelelse Ringkøbing, den 17. august 2006 Til Københavns Fondsbørs Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Ringkjøbing Banks bestyrelse har i dag behandlet og godkendt bankens halvårsregnskab,

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.8.25 15.8.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 12.25 Halvårsrapport for 25 Endnu et godt og solidt sregnskab

Læs mere